Nikon 318089 Användarmanual

Kategori
Kameralinser
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

AF-S NIKKOR
24-70mm f/2.8 ED
Nano Crystal Coat
J
p
En
De
Fr
Es
Sv
Nl
It
Sc
Tc
Kr
(P.2–13)
Users Manual (PP.14–27)
Benutzerhandbuch (S.28–37)
Manuel d’utilisation (P.38–47)
Manual del usuario (PP.48–57)
Användarhandbok (S.58–67)
Gebruikshandleiding (P.68–77)
Manuale d’uso (PP.78–87)
(P.88–105)
(P.106–115)
(P.116–127)
58
Sv
Att notera för en säker hantering
SE VPP!
Montera inte isär kameran
Om du rör vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig.
Reparationer ska endast utföras av kvalificerade tekniker. Om kameran eller
objektivet skulle brytas upp efter att de tappats i marken eller stötts till, ska du
efter att den kopplats bort från nätströmmen och/eller batteriet lossats, lämna in
produkten till ett auktoriserat Nikonservicecenter för inspektion.
Stäng genast av kameran om den slutar att fungera korrekt
Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller objektivet ska du
genast ta bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning
kan medföra personskada. När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör
du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för kontroll.
Använd inte kameran eller objektivet i närheten av lättantändlig gas
Hantering av elektrisk utrustning i närheten av lättantändlig gas kan resultera i
explosion eller brand.
Titta inte in i solen genom objektivet eller sökaren
Om du tittar in i solen eller någon annan stark ljuskälla genom objektivet eller
sökaren kan ögonen skadas permanent.
Förvara utom räckhåll för barn
Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar
batterier eller andra smådelar i munnen.
Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar
kameran och objektivet
• Håll kameran och objektivet torra. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan
resultera i brand eller elektrisk stöt.
• Hantera eller rör inte kameran eller linsen med våta händer. Underlåtenhet att
följa dessa anvisningar kan resultera i elektrisk stöt.
• När du fotograferar i motljus ska du tänka på att inte rikta objektivet mot solen
och inte heller låta solstrålar gå rakt in i objektivet. Annars kan kameran bli
överhettad och kanske orsaka brand.
• När objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska både främre
och bakre objektivlock sättas fast och objektivet placeras på en plats skyddad
mot direkt solljus. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka brand,
eftersom objektivet kan fokusera solljuset mot ett lättantändligt objekt.
59
Sv
Terminologi ( ): Referenssida
1 Riktmärke för montering av
objektivkåpan (s. 63)
2 Fokusring (s. 62)
3 Avståndsmätare
4 Distansindikeringslinje
5 Zoomring (s. 62)
6 Brännviddsskala
7 Index för brännviddsskala
8 Monteringsindikering
9
Gummipackning för objektivgänga (s. 61)
! CPU-kontakter (s. 61)
" Fokuslägesväljare (s. 62)
# Objektivkåpa (s. 63)
$
Frigöringsknapp för objektivkåpan (s. 63)
% Riktmärke för montering av
objektivkåpan (s. 63)
& Riktmärke för inställning av
objektivkåpan (s. 63)
60
Sv
Vilka kameror och funktioner som kan användas
Vissa avvikelser kan förekomma vad gäller tillgängliga funktioner. Läs kamerans
användarhandbok om du vill ha mer information.
*1 P omfattar AUTO (General-Purpose Program) och systemet Vari-Program.
*2 Manuell (M) kan inte användas.
1. Introduktion
Grattis till ditt köp av objektivet AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED. Det här är
ett avancerat IF-objektiv (internfokusering) med en Silent Wave Motor
(ultraljudsmotor) som styr fokuseringsmekanismen, varför S-beteckningen
används. Autofokuseringen blir därigenom smidig, tyst och nästintill ögonblicklig.
Huvudfunktioner
Autofokus (A) eller manuellt läge (M) väljs enkelt med fokuslägesväljaren.
Autofokusering med manuellt åsidosättande är en funktion som gör det möjligt
att byta snabbt från autofokus till manuell fokusering.
Mer exakt exponeringskontroll kan användas när objektivet är monterat på en
Nikon-kamera med funktioner för 3D-matrixmätning, eftersom informationen
om avstånd till motivet överförs från objektivet till kamerahuset.
Med tre asfäriska linselement och tre ED-linselement (Extra-low Dispersion) blir
bilderna skarpa och så gott som fria från färgskiftningar. Och med nio lameller
som ger en nästan cirkulär bländaröppning återges oskärpan framför eller
bakom motivet med en tilltalande suddighet.
Kameror
Autofokus
Exponeringsläge
P*
1
SAM







:
Möjligt
:
Omöjligt
Nikon digital SLR-kamera (Nikon FX/DX-format)
F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien, F65-serien
Pronea 600i, Pronea S*
2
F4-serien, F90X, F90-serien, F70-serien
F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-401x, F-401s, F-401
F-801s, F-801, F-601M
F3AF, F-601, F-501,
Nikon MF-kameror (förutom F-601M)
Nanokristallbeläggningen på några av linselementen garanterar att fina, klara
bilder kan reproduceras under alla fotograferingsförhållanden, från soliga
utomhus-till spotlightbelysta inomhusmotiv.
Viktigt
Var försiktig så att du inte smutsar ned eller skadar CPU-kontakterna !.
När den monteras på en Nikons digitala SLRkameror i DX-format, som
D300-serien och D7000 blir objektivvinkeln 61°-22°50´ och dess motsvarande
fokallängd vid 35mm är ungefär 36-105 mm.
Om gummipackningen för objektivgänga 9 skadas bör du besöka närmaste
auktoriserade Nikon-återförsäljare eller Nikon-servicecenter för reparation.
Upp till två trådlöst fjärrstyrda SB-R200-blixtar går att montera framtill på
objektivet.
2. Fokusering
Ställ in kamerans fokuseringsratt enligt tabellen nedan.
61
Sv
Objektivets fokuseringsläge
Kameror
MM/A
Kamerans
fokuseringsläge
Nikon digital SLR-kamera (Nikon
FX/DX-format), F6, F5, F4-serien,
F100, F90X, F90-serien, F80-serien,
F75-serien, F70-serien, F65-serien,
Pronea 600i, Pronea S
F60-serien, F55-serien, F50-serien,
F-801s, F-801, F-601
M, F-401x,
F-401s, F-401
AF
MF
AF
MF
Autofokus med
manuell prioritet
Manuell
fokusering
(Elektronisk
avståndsmätare
kan användas.)
Manuell fokusering
(Elektronisk avståndsmätare
kan användas.)
Manuell fokusering
(Elektronisk avståndsmätare kan
användas, utom med F-601
M.)
62
Sv
Autofokus med manuellt åsidosättande (M/A-läget)
1 Dra fokuslägesväljaren " till [M/A].
Obs! Se till att dra lägesväljaren så att indikatorn pekar
exakt mot [M/A].
2 Autofokus kan användas, men du kan manuellt
åsidosätta fokuseringen genom att använda den
separata fokuseringsringen 2 medan du trycker ned
avtryckaren lätt eller AF-startknappen (AF-ON) på
kameran.
3 Tryck ned avtryckaren eller AF-startknappen på kameran
igen om du inte vill använda manuellt åsidosättande mer.
Detta återställer kameran till autofokusläget.
3. Fokusering, zoomning och skärpedjup (s. 128)
Först vrider du zoomringen 5 tills önskad komposition
visas i sökaren innan du fokuserar. Om kameran har
skärpedjupskontroll (stop-down) kan du se skärpedjupet
genom att titta i kamerans sökare.
4. Ställa in bländaren
Ställ in bländaren på kamerahuset.
1 / 1

Nikon 318089 Användarmanual

Kategori
Kameralinser
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för