Volvo 2003 XC70 Ägarmanual

varumärke
Volvo
Kategori
navigatörer
Modell
2003 XC70
Typ
Ägarmanual
2006
TP 8169 (Swedish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, lnlycke 2005
2006
INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70
INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70
TP 8169
VOLVO
WEB EDITION
1
Bäste Volvoägare
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Tack för att Du valde Volvo!
2
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
Den utrustning som beskrivs i instruktions-
boken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
OBS! Volvos bilar är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika
marknaders behov och nationella eller lokala
lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktions-
boken är inte bindande. Vi förbehåller oss
rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
VARNI NG!
Varningstexter visar på risk för att person-
skada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
Viktigt!
Viktigttexter visar på en risk för att bilen
kan skadas om inte instruktionerna följs.
3
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste
fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt
certifikat för miljöstandarden ISO 14001,
vilket leder till ständiga förbättringar inom
miljöområdet.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environ-
mental Product Information) miljövarudekla-
ration. Du kan själv jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleför-
brukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsle-
förbrukningen, se s. 4.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Reninifrånochut
– ett koncept som
innefattar ren kupémiljö och högeffektiv
avgasrening. I många fall ligger avgasut-
släppen långt under gällande normer.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®
1
, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre.
1. PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
4
Volvo Personvagnar och miljön
Ren luft i kupén
Ett sofistikerat luftreningssystem, IAQS
1
(Interior Air Quality System) säkerställer att
luften i kupén är renare än luften utanför i trafi-
kerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Luftintaget stängs om halten
reducerande och oxiderande gaser, t.ex.
kolmonoxid blir för hög, t.ex i tät trafik, köer
eller tunnlar. Inflödet av kväveoxider,
marknära ozon och kolväten hindras av
kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
hälsosam och säker, även för kontaktaller-
giker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Därmed uppfyller de också kraven i den
ekologiska standarden Öko-Tex 100, ett stort
framsteg för en sundare kupémiljö.
Öko-Tex certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Även
läderklädslarna är kromfritt garvade med
naturliga växtämnen och uppfyller kraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du
förutsättningar för lång livslängd för bilen
med låg bränsleförbrukning och på så vis
bidrar du till en renare miljö. När Volvos
verkstäder får förtroendet att laga och under-
hålla bilen, blir den en del i vårt system. Vi
ställer tydliga miljökrav på hur våra verkstads-
lokaler ska utformas för att förhindra spill och
utsläpp till miljön, vilket inkluderar en
noggrann uppsamling och sortering av det
gasformiga, flytande och fasta avfallet som vi
får i verkstäderna. Vår verkstadspersonal har
det kunnande och de verktyg som behövs för
att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köpa miljömärkta bilvårdspro-
dukter samt göra service och underhålla bilen
enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
Ha rätt däcktryck. För lågt tryck i däcken
ger högre bränsleförbrukning. Om något
av de högre däcktrycken som Volvo
rekommenderar används, sänks bränsle-
förbrukningen.
Takräcke och skidbox
ger högre luftmotstånd
och höjer bränsleför-
brukningen avsevärt.
Demontera dem direkt
efter användning.
Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga inbroms-
ningar.
1. Tillval.
5
Volvo Personvagnar och miljön
r på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleför-
brukning.
Lätta på gaspedalen vid
medlut.
Använd motorbromsen, släpp gasen och
växla ner.
Undvik tomgångskörning. Stäng av
motorn vid väntetider i trafiken.
Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en
auktoriserad Volvo-
verkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
6
7
Innehållsförteckning
Säkerhet 9
Instrument och reglage 35
Klimat 65
Interiör 77
Lås och larm 99
Start och körning 111
Hjul och däck 147
Bilvård 157
Underhåll och service 163
Audio (tillval) 191
Telefon (tillval) 213
Tekniska data 229
8
9
Säkerhet
Säkerhetsbälten 10
AIRBAG-systemet 13
Krockkuddar (SRS) 14
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) 17
Sidokrockkuddar (SIPS-bag) 19
Krockgardin (IC) 21
WHIPS 22
När aktiveras säkerhetssystemen 24
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner 25
Barnsäkerhet 26
10
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta
lågt.
Använd alltid säkerhetsbältet
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhets-
bältet. Vid en olycka kan annars de som sitter
i baksätet slungas fram mot framstolarnas
ryggstöd.
Ta på säkerhetsbälte:
Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
Ta loss bälte:
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in bältet för hand så
att det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut:
Om det dras ut för snabbt.
Vid bromsning och acceleration.
Om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Tänk på att:
Inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt.
Bältet inte får vara snott eller vridet.
Höftbandet ska sitta lågt (inte över
buken).
Sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNI NG!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNI NG!
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNI NG!
Gör aldrig några ändringar eller repara-
tioner av bältet på egen hand. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om bältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet bytas ut. En del av
bältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också bältet om det är slitet eller skadat.
Det nya bältet ska vara typgodkänt och
avsett för samma plats som det utbytta
bältet.
11
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Bältespåminnare
I kombinationsinstrumentet och i backspe-
gelns ovankant lyser en bältesvarnings-
symbol så länge föraren eller passageraren i
framsätet inte satt på sig säkerhetsbältet.
Bältespåminnaren stängs av efter 6 sekunder
om hastigheten är lägre än 10 km/h. Om
föraren eller passageraren i framsätet inte har
satt på sig säkerhetsbältet sätts påminnaren
på igen när hastigheten överstiger 10 km/h
och stängs av om hastigheten går under
5km/h.
Om man tar av sig bältet aktiveras funktionen
igen när hastigheten överstiger 10 km/h.
OBS! Bältespåminnaren är avsedd för vuxna
åkande i framsätet. Om bältesmonterad
barnstol är placerad i framsätet, ges ingen
bältespåminnelse.
Säkerhetsbälte och graviditet
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det
används på rätt sätt. Bältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säker-
hetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen - det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska
gravida förare justera stolen och ratten, så att
de har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man måste lätt kunna nå ratten och fotpeda-
lerna). I detta sammanhang ska man efter-
sträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Säkerhetsbälte och graviditet.
12
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Märkning på säkerhetsbälten med bältesför-
sträckare.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältes-
försträckare. En mekanism i bältesför-
sträckaren sträcker åt bältet runt kroppen vid
en tillräckligt kraftig kollision. Bältet fångar då
mer effektivt upp den åkande.
13
Säkerhet
AIRBAG-systemet
Varningssymbol i kombinations-
instrumentet
Airbag-systemet
1
övervakas kontinuerligt av
styrenheten och i kombinationsinstrumentet
finns en varningslampa. Denna lampa tänds
då tändnyckeln vrids till läge I, II eller III.
Symbolen släcks efter ca sju sekunder om
Airbag-systemet
1
är felfritt.
Tillsammans med varnings-
symbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i infor-
mationsdisplayen. Om
varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG/
SERV. SNARAST visas i infor-
mationsdisplayen. Kontakta
snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
1. Inkluderar SRS och bältesför-
sträckare, SIPS samt IC.
VARNI NG!
Om varningssymbolen för Airbag-
systemet förblir tänd eller tänds under
körning, är det ett tecken på att Airbag-
systemet inte har fullgod funktion.
Symbolen kan indikera fel på bältessys-
temet, SIPS, SRS-systemet eller IC-
systemet. Kontakta snarast en auktori-
serad Volvoverkstad.
14
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplementary Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
Krockkudde (SRS) på
passagerarsidan
Krockkudden på passagerarsidan
1
ligger
hopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
VARNI NG!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
1. Alla bilar har inte krockkudde (SRS)
på passagerarsidan. Den kan vara
bortvald vid inköpet.
VARNI NG!
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
VARNI NG!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad
1
.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen. Personer som är
kortare än 140 cm ska aldrig sitta på
passagerarplatsen fram om krockkudden
(SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1. För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s.17.
15
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet
Krockkudden är försedd med en gasgene-
rator. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer som aktiverar gasgenera-
torns tändare och kudden blåses upp,
samtidigt som den blir varm. För att dämpa
islaget mot kudden töms den igen när den
pressas samman. I samband med detta
bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt.
Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
OBS! Sensorerna reagerar olika beroende
på krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte. Olyckssitua-
tioner kan därför uppstå då endast en (eller
ingen) av krockkuddarna aktiveras. SRS-
systemet känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och anpassar efter detta
så att en eller flera airbagar utlöses.
OBS! Airbagarna har en funktion som
innebär att kapaciteten på dessa anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
VARNI NG!
Reparation får endast utföras av en aukto-
riserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga person-
skador till följd.
16
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNI NG!
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i
ratten eller på panelen ovanför handsk-
facket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av SRS
AIRBAG-panelen (ovanför handskfacket)
eller i området som påverkas av krock-
kudden.
17
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
PACOS (tillval)
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en
omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett
barn i barnstol ska placeras på platsen.
Indikering
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar
att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch).
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren är placerad på gaveln av instru-
mentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekom-
menderar att startnyckeln används för att
ändra läge. (Även andra föremål med nyckel-
liknande utformning kan användas.)
VARNI NG!
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men
saknar PACOS, är krockkudden alltid
aktiverad.
VARNI NG!
Aktiverad krockkudde (passagerar-
plats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller
även personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerar-
plats):
Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
18
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplarens läge
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Omkopplare för SRS i position OFF.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerar-
platsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
VARNI NG!
Låt ingen passagerare sitta på passage-
rarplatsen om textmeddelandet i takpa-
nelen indikerar att krockkudden (SRS) är
avaktiverad, samtidigt som varningssym-
bolen för Airbag-systemet visas i kombina-
tionsinstrumentet. Detta tyder på att
allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
19
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
Sidokrockkuddarnas placering.
Sidokrockkuddar – SIPS-bag
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till
balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av
karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är
placerad i framstolens ryggram.
Uppblåst sidokrockkudde.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad
1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNI NG!
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhets-
bältet.
VARNI NG!
Reparation får endast utföras av en aukto-
riserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga person-
skador som följd.
VARNI NG!
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
VARNI NG!
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
1. För information om aktiverad/avakti-
verad krockkudde (SRS) se s. 17.
/

Denna handbok är också lämplig för