ONKYO BD-SP809 Användarmanual

varumärke
ONKYO
Kategori
DVD-spelare
Modell
BD-SP809
Typ
Användarmanual
Anslutningar Frontpanel
Fjärrkontroll
Medföljande tillbehör
Snabbstartsguide
BD-SP809
BLU-RAY DISC™ PLAYER
Fjärrkontroll (1) Batteri (2)
Nätkabel (1)
Bruksanvisning
(CD-ROM-skiva) (1)
Ljud- / videokablar (1)
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Sätt i 2 R6 (1,5V) batterierna med polerna vända enligt
markeringarna i batterifacket på fjärrkontrollen.
Felaktig användning av batterierna kan leda till att de
läcker eller spricker. Tänk på följande:
• Blanda inte batterier av typen alkaliska, standard (kol-
zink) eller uppladdningsbara batterier (Ni-cad, Ni-MH
o.s.v.).
• Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
• Använd inte olika batterityper tillsammans. De kan likna
varandra men ha olika spänningar.
• Se till att batteriernas +- och --poler överensstämmer
med markeringarna i batterifacket.
• Ta ut batterierna ur facket när fjärrkontrollen inte ska
användas under den närmaste månaden.
• När du slänger bort använda batterier måste du följa de
regeringsföreskrifter eller allmänna miljöanvisningar som
gäller i ditt land eller område.
• Batterier får inte laddas, kortslutas, värmas, brännas
eller tas isär.
Snabbstartsguide (1)
Säkerhetsinformation (1)
1 DISPLAY
2 . (på/viloläge)
3 Sifferknappar
4 SEARCH
5 A/B/C/D
6 HOME
7 Î / ï / Í / Æ
8 POP UP MENU / MENU
9 SUBTITLE
10 ¢ (bakåt)
11 Æ (spela upp)
12 H (hoppa över)
13 Δ (paus)
14 RESOLUTION
15 OPEN / CLOSE
16 PIP (bild-i-bild)
17 ANGLE
18 REPEAT
19 CLEAR
20 A-B
21 TOP MENU
22 ENTER
23 RETURN
24 AUDIO
25 (framåt)
26 Ê (stopp)
27 G (hoppa över)
28 MODE
1
3
6
9
13
5
4
17
18
20
21
25
26
14
16
15
22
23
24
12
11
2
19
10
7
8
27
28
911
12 3 4 5678
10
Sv
1 . ON/STANDBY
2 3D-indikator
3 Skivfack
4 Display
5 (öppna/stäng)
6 Δ (paus)
7 Ê (stopp)
8 Æ (spela upp)
9 H / G (hoppa ner/
upp mellan titlar)
10 IR-sensorfönster
11 SOURCE DIRECT
Du kan använda standardmässig bild och ljud med hjälp av ljud- / videokablar. Njut av digital bild och ljud av
hög kvalitet med en HDMI-kabel.
Du kan ansluta en AV-mottagare med en digital optisk ljudkabel vid behov.
Anslut en LAN-kabel till ETHERNET-uttaget på spelaren och bredbandsrouterns LAN-kontakt.
Anslut nätkabeln till
AC INLET-terminalen på spelarens baksida.
Anslut den sedan till vägguttaget.
VIDEO IN
AUDIO IN
RL
* Medföljer ej
Bredbandstjänst
Nätkabel
AV-mottagare
TV
USB-ingång
För BD-Live™-funktioner, anslut ett USB-
flashminne (1 GB eller större) till detta uttag.
Router / Modem
LAN-kabel*
Optisk kabel
för digitalt
ljud*
HDMI-kabel*
HDMI-kabel*
OBS:
• För att uppleva 3D-bilder behövs en anslutning till en 3D-kompatibel TV-apparat.
• När en HDMI OUT-kontakt används är 7.1-kanals digital utgång tillgänglig.
• Vid användning av AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL) 5.1-kanalsdigital utgång tillgänglig. (7.1-kanals digital
utgång är inte tillgänglig.)
• När du använder en bredbandsanslutning krävs det ett avtal med en Internetleverantör. För mer information,
kontakta närmaste Internetleverantör.
• Använd en LAN-kabel/router med stöd för 10BASE-T/100BASE-TX.
• För mer information, se "ANSLUTNINGAR" i bruksanvisningen.
Videokabel
Ljudkabel
TV
1 Tryck på [HOME ] för att visa startmenyn.
2 Använd [Î / ï / Í / Æ] för att välja "Settings" och
tryck sedan på [ENTER].
3 Använd [Î / ï] för att välja "Playback" och
tryck sedan på [ENTER].
4 Använd [Î / ï] för att välja "Player Menu" och
tryck sedan på [ENTER].
5 Tryck på [Î / ï] för att välja det språk som ska
visas på skärmen och tryck sedan på [ENTER].
Video Out
Player Menu
Audio
Subtitle
Disc Menu
DivX Subtitle
BD Rating Level
DVD Rating Level
Password Change
Português
Русский
Svenska
Audio Out
HDMI
Playback
Network
Others
6 Tryck på [HOME ] för att avsluta.
4 Välj den filtyp du vill spela upp och tryck
sedan på [ENTER].
t.ex.)
Musik
5 For “AVCHD” startar uppspelningen
automatiskt.
För “Musik” visas spår-/fillistan. Välj en grupp
(mapp) eller spår/fil som du vill spela upp och
tryck sedan på [Æ (spela upp)] or [ENTER]
för att starta uppspelning.
6 Tryck på [HOME ] eller [Ê(stopp)] för att
avsluta uppspelning.
OBS:
• För mer information, se "GRUNDLÄGGANDE
UPPSPELNING" i bruksanvisningen.
1 Förbered önskad skiva eller innehåll.
Ladda en skiva.
Anslut ett USB-flashminne till USB-ingången.
Skapa en bredbandsanslutning och
inställningar.
OBS:
• Ta bort USB-flashminnet i stoppläget, dra ut den
varsamt.
• Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna
spelare.
• Om du använder en USB-förlängsningskabel, USB-
hub eller USB-kortläsare kanske USB-enheten inte
hittas.
• Virtuellt paket/al package/BD-Live
TM
-data sparas
i USB-flashminnen som är ansluten till den här
spelaren.
För dessa funktioner, anslut ett USB-flashminne
(1 GB eller större) till spelarens USB-ingång.
2 Använd [HOME ] för att öppna startmenyn.
3 Använd [Î / ï / Í / Æ] för att välja önskad media i
startmenyn och tryck sedan på [ENTER].
Strömförsörjning
Problem Vanliga problem och lösningar
Spelarens
strömförsörjning
kan inte slås på.
• Är nätkabeln ordentligt ansluten till
vägguttaget?
• Dra ut nätkabeln, vänta 5-10
sekunder och sätt sedan tillbaka den.
Spelarens
strömförsörjning
är avslagen.
• Är "Auto Power Av" inställd på
"På"? När "Auto Power Av" är
inställd på "På" kommer strömmen
att stängas av automatiskt efter
30 sammanhängande minuter av
inaktivitet (ingen uppspelning).
Grundläggande användning
Problem Vanliga problem och lösningar
Fjärrkontrollen
fungerar inte.
• Använd fjärrkontrollen inom dess
räckvidd.
• Byt ut batterierna.
Kan inte
använda
spelaren.
Använder du spelaren inom den
angivna drifttemperaturen?
Spelare kan inte
spela upp en
skiva.
• Ta ut skivan och rengör den.
• Se till att skivan har lagts i ordentligt
(rakt i skivfacket och med etikettsidan
uppåt).
• Låt eventuell kondens i eller i
närheten av spelaren torka.
Skivan matas
automatiskt ut
när skivfacket
stängs.
• Se till att skivan har lagts i ordentligt
(rakt i skivfacket och med etikettsidan
uppåt).
• Ta ut skivan och rengör den.
• Kontrollera så att skivan är
uppspelningsbar.
Videofiler
stannar.
• Har spelaren utsatts för stötar eller
slag? Används den på en instabil
plats? Spelaren stannar om den
känner av stötar eller vibrationer.
Bild
Problem Vanliga problem och lösningar
Ingen bild. • Kontrollera så att kabeln är ordentligt
ansluten.
Brus uppstår. • Om TV-apparaten har stöd för Deep
Color rekommender vi att en HDMI-
kabel används.
3D-bilder sänds
inte till TV-
apparaten.
• Är TV:n 3D-kompatibel och används
3D-glasögon?
Kontrollera så att både TV:n och AV-
mottagaren är 3D-kompatibel.
Ljud
Problem Vanliga problem och lösningar
Inget ljud eller
störningar i
ljudet
Om volymnivån på TV:n eller AV-
mottagaren är inställd på minimum,
vrid upp volymnivån.
• Det är inget ljud vid stillbild, slow
motion, snabbspolning framåt och
bakåt.
Efter att alla nödvändiga anslutningar är klara, tryck på
[. (på/viloläge)] eller [. ON/STANDBY] på spelaren
för att slå på enheten.
Slå på TV:n och byt till lämplig AV-ingång (Se TV:ns
bruksanvisning). (De kan heta "SOURCE", "AV", "AUX"
eller "SELECT o.s.v.)
. (på/viloläge)
Slå på spelaren och TV:n
Språkinställning
Grundläggande användning Felsökning
. ON/STANDBY
/