LG 60PH670V Bruksanvisning

varumärke
LG
Kategori
LED-TV
Modell
60PH670V
Typ
Bruksanvisning
A-5
MAKING CONNECTIONS
Power cord holder
(Depending on model)
Power cord holder
(Depending on model)
MAKING
CONNECTIONS
This section on MAKING CONNECTIONS mainly
uses diagrams for the 50/60PH67** models.
Antenna Connection
English
Connect the TV to a wall antenna socket with an
RF cable (75 Ω).
NOTE
y
Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
y
If the image quality is poor, install a signal
amplifier properly to improve the image quality.
y
If the image quality is poor with an antenna
connected, try to realign the antenna in the
correct direction.
y
An antenna cable and converter are not
supplied.
y
Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Svenska
Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en
RF-kabel (75 Ω).
Obs!
y
Använd en signalfördelare om du använder
fler än två TV-apparater.
y
Om bildkvaliteten är dålig kan du installera en
signalförstärkare för att förbättra bildkvaliteten.
y
Om bildkvaliteten är dålig när en antenn är
ansluten ska du rikta den åt rätt håll.
y
Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
y
DTV-ljud som stöds: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Norsk
Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med
en RF-kabel (75 Ω).
MERK
y
Bruk en signalsplitter hvis du vil bruke mer
enn to TV-er.
y
Hvis bildekvaliteten er dårlig, installerer
du en signalforsterker for å forbedre
bildekvaliteten.
y
Hvis bildekvaliteten er dårlig når en antenne
er koblet til, justerer du antennen i riktig
retning.
y
Antennekabel og -omformer følger ikke med.
y
Støttet DTV-lyd: MPEG, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, HE-AAC
Dansk
Slut TV’et til et vægantennestik med et RF-kabel
(75 Ω).
BEMÆRK
y
Hvis der skal bruges to TV’er, skal du bruge
en signalfordeler.
y
Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du
forbedre billedkvaliteten ved at installere en
signalforstærker.
y
Hvis billedkvaliteten er dårlig med en
tilsluttet antenne, kan du prøve at flytte
på antennen til den peger i den korrekte
retning.
y
Der følger ikke antennekabel og omsætter
med apparatet.
y
Understøttet DTV-lyd: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Suomi
Kytke TV antennipistorasiaan RF-kaapelilla (75 Ω).
HUOMAUTUS
y
Käytä antennijakajaa, jos käytät useampaa
kuin kahta televisiota.
y
Jos kuvanlaatu on heikko, asenna
signaalinvahvistin oikein, jotta kuvanlaatu
paranee.
y
Jos kuvanlaatu on heikko, vaikka antenni on
kytketty, säädä antennin suuntaa.
y
Antennikaapeli ja muunnin on hankittava
erikseen.
y
Tuettu DTV-ääni: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Wall Antenna
Socket
A-7
MAKING CONNECTIONS
ARC (Audio Return Channel)
y
An external audio device that supports
SIMPLINK and ARC must be connected
using HDMI IN(ARC)1 port.
y
When connected with a high-speed
HDMI cable, the external audio device
that supports ARC outputs optical SPDIF
without additional optical audio cable and
supports the SIMPLINK function.
Svenska
Sänder de digitala video- och ljudsignalerna
från en extern enhet till TV:n. Anslut den externa
enheten till TV:n med en HDMI-kabel som bilden
nedan visar.
Välj valfri HDMI-ingångsport för anslutningen. Det
spelar ingen roll vilken port du använder.
Obs!
y
Vi rekommenderar att använda TV:n
med HDMI-anslutningen för att få bästa
bildkvalitet.
y
Använd den senaste HDMI™-
höghastighetskabeln med CEC-funktion
(Customer Electronics Control).
y
HDMI™-höghastighetskablar testas för HD-
signaltransport på 1080p och mer.
y
HDMI-ljudformat som stöds: Dolby Digital,
DTS, PCM (Upp till 192 KHz, 32KHz/44.1K
Hz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192KHz)
ARC (Audio Return Channel)
y
En extern ljudenhet som är kompatibel med
SIMPLINK och ARC måste anslutas måste
anslutas via HDMI IN (ARC)1-porten.
y
När den externa ljudenheten med ARC-
funktion är ansluten med en HDMI-
höghastighetskabel kan du få optiskt
SPDIF-ljud utan att det behövs någon
extra ljudkabel och SIMPLINK-funktionen
stöds.
Norsk
Sender digitalvideo- og lydsignalene fra en ekstern
enhet til TV-en. Koble den eksterne enheten til TV-en
med HDMI-kabelen, som vist i illustrasjonen nedenfor.
Velg hvilken som helst HDMI-inngang for tilkobling. Det
spiller ingen rolle hvilken port du bruker.
MERK
y
Det anbefales at du bruker TV-en med
HDMI-tilkobling, siden dette gir best
bildekvalitet.
y
Bruk den nyeste HDMI™-kabelen for høy
hastighet med CEC-funksjon (Customer
Electronics Control).
y
HDMI™-kabler for høy hastighet testes for
å kunne bære et HD-signal på 1080p og
høyere.
y
Støttet HDMI-lydformat : Dolby Digital, DTS,
PCM (opptil 192 KHz, 32KHz/44,1KHz/48K
Hz/88KHz/96KHz/176KHz/192KHz)
ARC (Audio Return Channel)
y
En ekstern lydenhet som støtter SIMPLINK
og ARC, må kobles til via HDMI IN (ARC)1.
y
Ved tilkobling med en høyhastighets HDMI-
kabel vil en ekstern lydenhet med støtte
for ARC sende ut optisk SPDIF uten ekstra
optisk kabel, med støtte for SIMPLINK-
funksjonen.
Dansk
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra en
ekstern enhed til TV’et. Tilslut den eksterne enhed
og TV’et med HDMI-kablet som vist i følgende
illustration.
Vælg en hvilken som helst HDMI-indgang til
opretning af tilslutning. Det gør ingen forskel,
hvilken port du benytter.
BEMÆRK
y
Det anbefales at bruge TV’et sammen med
HDMI-tilslutningen for at få den bedste
billedkvalitet.
y
Brug det nyeste højhastigheds-HDMI™-
kabel med CEC-funktion (Customer
Electronics Control).
y
Højhastigheds-HDMI™-kabler testes for at
føre et HD-signal op til 1080 p og højere.
y
Understøttet HDMI-lydformat: Dolby Digital,
DTS, PCM (op til 192 KHz, 32KHz/44.1KHz/
48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192KHz).
A-9
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Sänder de digitala videosignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med en DVI-HDMI-kabel enligt bilden nedan. Om
en ljudsignal ska kunna sändas till TV:n måste en
ljudkabel vara ansluten.
Välj valfri HDMI-ingångsport för anslutningen. Det
spelar ingen roll vilken port du använder.
Obs!
y
Beroende på grafikkortet kanske DOS-läget
inte fungerar om en HDMI-till-DVI-kabel
används.
y
När du använder HDMI/DVI-kabeln är det
bara Single Link som kan användas.
Norsk
Sender digitalvideosignalet fra en ekstern enhet
til TV-en. Koble den eksterne enheten til TV-en
med DVI-HDMI-kabelen, som vist i illustrasjonen
nedenfor. Koble til en lydkabel for å sende
lydsignaler.
Velg hvilken som helst HDMI-inngang for tilkobling.
Det spiller ingen rolle hvilken port du bruker.
MERK
y
Avhengig av skjermkortet er det ikke sikkert
at DOS-modus fungerer ved bruk av en
HDMI til DVI-kabel.
y
Når du bruker HDMI/DVI-kabel, støttes bare
enkelttilkobling.
Dansk
Overfører det digitale videosignal fra en ekstern
enhed til TV’et. Tilslut den eksterne enhed og
TV’et med DVI-HDMI-kablet som vist i følgende
illustration. Hvis der skal overføres et lydsignal,
skal du tilslutte et lydkabel.
Vælg en hvilken som helst HDMI-indgang til
opretning af tilslutning. Det gør ingen forskel,
hvilken port du benytter.
BEMÆRK
y
Afhængigt af grafikkortet vil DOS-tilstanden
muligvis ikke være funktionel, hvis et kabel
af typen HDMI til DVI er i brug.
y
r du anvender HDMI / DVI-kabel, er kun
singel link understøttet.
Suomi
Siirtää digitaalisen videosignaalin ulkoisesta
laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen laite ja
televisio DVI–HDMI-kaapelilla seuraavan kuvan
mukaisesti. Kytke äänikaapeli äänisignaalin
siirtämistä varten.
Voit kytkeä laitteen mihin tahansa HDMI-
tuloporttiin. Käytetyllä portilla ei ole väliä.
HUOMAUTUS
y
Näytönohjaimesta riippuen DOS-tila ei
välttämättä toimi, jos käytössä on HDMI–
DVI-kaapeli.
y
Käytettäessä HDMI/DVI-kaapelia vain Single
Link -liitäntää tuetaan.
A-10
MAKING CONNECTIONS
Component Connection
English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with a component cable as
shown.
NOTE
y
If cables are not installed correctly, it could
cause this image to display in black and
white or with distorted colours.
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med en komponentkabel som bilden nedan visar.
Obs!
y
Om kablarna installeras fel kan det resultera
i att bilden visas i svartvitt eller felaktiga
färger.
Norsk
Sender de analoge video- og lydsignalene fra
en ekstern enhet til TV-en. Koble den eksterne
enheten til TV-en med komponentkabelen, som
vist i illustrasjonen nedenfor.
MERK
y
Hvis kablene er installert på feil måte, kan
det forårsake at bildet vises i svart/hvitt eller
med forvrengte farger.
Dansk
Overfører analoge video- og lydsignaler fra en
ekstern enhed til TV’et. Tilslut den eksterne enhed
og TV’et med et komponent-kabel som vist i
følgende illustration.
BEMÆRK
y
Hvis kablerne er installeret korrekt, kan det
resultere i, at billedet vises i sort/hvid eller
med forvrængede farver.
Suomi
Siirtää analogisen video- ja äänisignaalin
ulkoisesta laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen
laite ja televisio komponenttikaapelilla seuraavan
kuvan mukaisesti.
HUOMAUTUS
y
Jos kaapelit asennetaan väärin, kuva
saattaa näkyä mustavalkoisena tai sen värit
saattavat vääristyä.
AV IN 2
L/MONO
COMPONENT
IN
VIDEO
AUDIO
AUDIO IN (PC)
(*Not Provided)
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
GREEN GREEN
BLUE BLUE
RED RED
RED
RED
WHITE WHITE
A-11
MAKING CONNECTIONS
Composite Connection
English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with the composite cable as
shown.
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med kompositkabeln som bilden nedan visar.
Norsk
Sender de analoge video- og lydsignalene fra
en ekstern enhet til TV-en. Koble den eksterne
enheten til TV-en med komposittkabelen, som vist
i illustrasjonen nedenfor.
Dansk
Overfører analoge video- og lydsignaler fra en
ekstern enhed til TV’et. Tilslut den eksterne enhed
og TV’et med komposit-kablet som vist i følgende
illustration.
Suomi
Siirtää analogisen video- ja äänisignaalin
ulkoisesta laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen
laite ja televisio komposiittikaapelilla seuraavan
kuvan mukaisesti.
AV IN 2
L/MONO
COMPONENT
IN
AUDIO IN (PC)
AUDIO
VIDEO
MONO
(
)
L
R
WHITE
WHITE
YELLOW YELLOW
RED
VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
(*Not Provided)
RED
MHL Connection
IN 3(MHL)
Mobile phone
English
Mobile High-definition Link (MHL) is an interface
for transmitting digital audiovisual signals from
mobile phones to television sets.
MHL passive cable
(*Not Provided)
A-12
MAKING CONNECTIONS
NOTE
y
Connect the mobile phone to the HDMI IN 3
(MHL) port to view the phone screen on the TV.
y
The MHL passive cable is needed to connect
the TV and a mobile phone.
y
This only works for the MHL-enabled phone.
y
Some applications can be operated by the
remote control.
y
For some mobile phones supporting MHL,
you can control with the magic remote control.
MHL (Mobile High-definition Link) är ett gränssnitt
för överföring av digitala AV-signaler från
mobiltelefoner till TV-apparater.
Svenska
y
Anslut mobiltelefonen till porten för HDMI IN
3 (MHL) och titta på telefonskärmen via TV:n.
y
Du måste ansluta en passiv MHL-kabel
mellan TV:n och mobiltelefonen.
y
Det här fungerar endast för MHL-aktiverade
telefoner.
y
Vissa program kan hanteras via fjärrkontrollen.
y
Du kan använda den magiska fjärrkontrollen
tillsammans med vissa MHL-aktiverade
mobiltelefoner.
Obs!
MHL (Mobile High-definition Link) er et grensesnitt
or overføring av digitale, audiovisuelle signaler fra
mobiltelefon til TV.
Norsk
y
Konle mobiltelefonen til porten HDMI IN 3
(MHL) for å vise telefonskjermen på TV-en.
y
Den passive MHL-kabelen er nødvendig for
å koble TV-en til en mobiltelefon.
y
Dette fungerer bare for telefoner med MHL-
funksjonalitet.
y
Noen programmer kan betjenes med fjernkontroll.
y
Noen mobiltelefoner som støtter MHL, kan
brukes med magisk fjernkontroll.
MERK
Mobile High-definition Link (MHL) er en
grænseflade for overførsel af digitale audiovisuelle
signaler fra mobiltelefoner til TV-apparater.
y
Tilslut mobiltelefonen til HDMI IN 3 (MHL)-
porten for visning af telefonens skærm på
TV’et.
y
Det passive MHL-kabel skal bruges for at
tilslutte TV’et og en mobiltelefon.
y
Dette fungerer kun med MHL-aktiveret
telefoner.
y
Nogle programmer kan betjenes med
fjernbetjeningen.
y
Visse mobiltelefoner, der understøtter
MHL, kan kontrolleres med den magiske
fjernbetjening.
BEMÆRK
Dansk
MHL (Mobile High-definition Link) on käyttöliittymä
digitaalisten AV-signaalien lähettämiseen
matkapuhelimista televisioihin.
y
Näytä puhelimen näyttö TV-ruudulla
kytkemällä matkapuhelin HDMI IN 3 (MHL)
-porttiin.
y
TV voidaan liittää matkapuhelimeen
passiivisella MHL-kaapelilla.
y
Tämä toimii vain MHL-yhteensopivalla
puhelimella.
y
Joitakin sovelluksia voi käyttää kauko-
ohjaimella.
y
Voit ohjata joitakin MHL:ää tukevia
matkapuhelimia taikakaukosäätimellä.
HUOMAUTUS
Suomi
A-13
MAKING CONNECTIONS
Audio Connection
English
You may use an optional external audio system
instead of the built-in speaker.
Digital optical audio connection
Transmits a digital audio signal from the TV to an
external device. Connect the external device and
the TV with the optical audio cable as shown.
NOTE
y
Do not look into the optical output port.
Looking at the laser beam may damage
your vision.
y
Audio with ACP (Audio Copy Protection)
function may block digital audio output.
Svenska
Det går att använda ett externt ljudsystem som
tillbehör istället för den inbyggda högtalaren.
Digital optisk ljudanslutning
Sänder en digital ljudsignal från TV:n till en extern
enhet. Anslut den externa enheten till TV:n med en
optisk ljudkabel som bilden nedan visar.
Obs!
y
Titta inte in i den optiska porten. Ögonen
kan då skadas av laserstrålen.
y
Ljud med funktionen ACP (Audio Copy
Protection) kan eventuellt blockera den
digitala ljudutgången.
Norsk
Du kan bruke et eksternt lydsystem i stedet for den
integrerte høyttaleren.
Tilkobling av digital optisk lyd
Sender det digitale lydsignalet fra TV-en til en
ekstern enhet. Koble den eksterne enheten til
TV-en med den optiske lydkabelen, som vist i
illustrasjonen nedenfor.
MERK
y
Ikke se inn i den optiske utgangsporten.
Hvis du ser på laserstrålen, kan det skade
øynene.
y
Funksjonen for lyd med ACP (Audio Copy
Protection) kan blokkere digital lyd ut.
OPTICAL
AUDIO IN
Digital Audio System
(*Not Provided)
A-15
MAKING CONNECTIONS
HUB
HUB
Dansk
Tilslut en USB-lagerenhed, f.eks. en USB-ash-
hukommelse, en ekstern harddisk eller en USB-
hukommelseskortlæser, til TV’et, og få adgang til
Smart Share-menuen, hvor du kan bruge mange
forskellige multimedieler.
BEMÆRK
y
Tilslut om nødvendigt den eksterne
strømforsyning til din USB.
y
Nogle USB-hubs fungerer muligvis ikke.
Hvis en tilsluttet USB-enhed, som benytter
et USB-hub, ikke opdages, skal den sluttes
direkte til USB-porten på TV’et.
Suomi
Kytke televisioon USB-tallennuslaite, kuten
USB-Flash-muisti, ulkoinen kiintolevy tai USB-
muistikortinlukija, ja käytä multimediatiedostoja
Smart Share -valikosta.
HUOMAUTUS
y
Kytke ulkoinen virtalähde, jos USB on tarpeen.
y
Jotkin USB-jakolaitteet eivät välttämättä
toimi. Jos USB-jakolaitteella yhdistettyä
USB-laitetta ei löydy, kytke laite suoraan
TV:n USB-porttiin.
Svenska
Anslut en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-
ashminne, en extern hårddisk eller en USB-
minneskortläsare, till TV:n och få tillgång till Smart
Share-menyn för att använda olika multimedieler.
Obs!
y
Anslut USB-enheten till en extern strömkälla
om det krävs.
y
Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar.
Om en USB-enhet som är ansluten med en
USB-hubb inte identifieras ansluter du den
direkt till USB-porten på TV:n.
Norsk
Koble en USB-lagringsenhet, for eksempel
USB-ashminne, ekstern harddisk eller en USB-
minnekortleser, til TV-en, og åpne Smart Share-
menyen for å bruke ulike multimedieler.
MERK
y
Koble til en ekstern strømkilde hvis USB-
enheten krever dette.
y
Det er ikke sikkert at alle USB-huber vil
fungere. Hvis en USB-enhet tilkoblet via en
USB-hub ikke oppdages, kobler du den til
TV-ens USB-port.
A-16
MAKING CONNECTIONS
CI module Connection
English
View the encrypted (pay) services in digital TV
mode. This feature is not available in all countries.
NOTE
y
Check if the CI module is inserted into the
PCMCIA card slot in the right direction. If
the module is not inserted properly, this can
cause damage to the TV and the PCMCIA
card slot.
y
If the TV does not display any video and
audio when CI+ CAM is connected, please
contact to the Terrestrial/Cable/Satellite
Service Operator.
Svenska
Titta på kanaler med förvrängd signal (betal-TV) i läget
digital-TV. Denna funktion nns inte i alla länder.
Obs!
y
Kontrollera att CI-modulen sitter åt rätt håll
i kortöppningen för PCMCIA. Om modulen
inte sätts i ordentligt kan TV-apparaten och
kortöppningen för PCMCIA skadas.
y
Om TV:n saknar bild och ljud när CI+
CAM är ansluten kan du kontakta
tjänsteoperatören för digital jordbunden-,
kabel- eller satellitöverföring av TV-signaler.
Norsk
Brukes til å vise krypterte (betalingsbaserte)
tjenester i digital-TV-modus. Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig i alle land.
MERK
y
Kontroller om CI-modulen er satt inn riktig
vei i PCMCIA-kortsporet. Hvis modulen ikke
er riktig satt inn, kan den forårsake skade på
TV-en og PCMCIA-kortsporet.
y
Hvis TV-en ikke viser lyd eller bilde
når CI+ CAM kobles til, kontakter du
tjenesteleverandøren for kabel/satellitt/
bakkenett.
Dansk
Få vist de krypterede (betalings)tjenester i digital
TV-tilstand. Denne funktion er ikke tilgængelig i
alle lande.
BEMÆRK
y
Kontroller, at CI-modulet er sat i PCMCIA-
kortstikket i den korrekte retning. Hvis
modulet ikke er isat korrekt, kan det
forårsage skader på TV’et og PCMCIA-
kortstikket.
y
Hvis TV’et ikke viser video og lyd når CI+
CAM er tilsluttet, skal du kontakte jord-/
kabel-/satellitbaserede tjenesteudbyder.
Suomi
Katsele salattuja (maksullisia) palveluja
digitaalisessa TV-tilassa. Tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä kaikissa maissa.
HUOMAUTUS
y
Varmista, että CI-moduuli on asetettu
PCMCIA-korttipaikkaan oikeassa
suunnassa. Jos moduulia ei ole asetettu
oikein, se voi vahingoittaa televisiota ja
PCMCIA-korttipaikkaa.
y
Jos televisio ei toista videota eikä ääntä, kun
CI+ CAM on kytketty, ota yhteyttä antenni-/
kaapeli-/satelliittiverkon palvelun tarjoajaan.
(*Not Provided)
A-17
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med Euro SCART-kabeln så som visas på bilden
nedan.
Typ av utgång
Aktuellt
insignalsläge
AV1
(TV-ut.
1
)
Digital-TV Digital-TV
Analog-TV, AV
Analog-TV
Komponent
HDMI X
1 TV-utgång: Utdatasignaler för analog- eller
digital-TV.
Obs!
y
Om du vill använda en SCART-kabel måste
du använda dig av en signalavskärmade typ.
y
När du tittar på digital-TV i 3D-läget är
det endast 2D-signalerna från utgången
som kan gå via SCART-kabeln. (Endast
3D-modeller)
Euro Scart Connection
English
Transmits the video and audio signals from an
external device to the TV set. Connect the external
device and the TV set with the euro scart cable as
shown.
Output
Type
Current
input mode
AV1
(TV Out
1
)
Digital TV Digital TV
Analogue TV, AV
Analogue TV
Component
HDMI X
1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV
signals.
AV 1
IN / OUT
AUDIO / VIDEO
(*Not Provided)
NOTE
y
Any Euro scart cable used must be signal
shielded.
y
When watching digital TV in 3D imaging
mode, only 2D out signals can be output
through the SCART cable. (Only 3D models)
Norsk
Sender video- og lydsignalene fra en ekstern en-
het til TV-en. Koble den eksterne enheten til TV-en
med Euro Scart-kabelen, som vist i illustrasjonen
nedenfor.
Utgangstype
Gjeldende
modus for
innsignal
AV1
(TV ut
1
)
Digital-TV Digital-TV
Analog TV, AV
Analog-TV
Komponent
HDMI X
1 TV-uttak: Genererer analoge eller digitale TV-
signaler.
MERK
y
EURO scart-kabelen som brukes må være
signalskjermet.
y
Hvis du ser på digital-TV i 3D-modus, kan
bare ut-signaler i 2D sendes via SCART-
kabelen. (Kun 3D- Modeller)
A-19
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Anslut olika externa enheter till TV:n och byt
inställningsläge för att välja en extern enhet. Mer
information om anslutning av externa enheter nns
i manualen för varje enhet.
Tillgängliga externa enheter är: HD-mottagare,
DVD-spelare, videobandspelare, ljudanläggningar,
USB-lagringsenheter, datorer, spelenheter och
andra externa enheter.
Obs!
y
Anslutningen för den externa enheten kan
skilja sig från modellen.
y
Externa enheter kan anslutas till TV:n
oberoende av ordningen på TV:ns portar.
y
För att spela in ett TV-program på en DVD-
spelare eller videobandspelare måste du se
till att signalkabeln till TV:n går genom en
DVD-spelare eller videobandspelare. Mer
information om inspelning finns i manualen
till den anslutna enheten.
y
Användningsinstruktioner hittar du i
användarhandboken för den externa
enheten.
y
Om du ansluter en spelenhet till TV:n ska
du använda den kabel som följer med
spelenheten.
y
I datorläge kan det uppstå störningar i
upplösning, vertikalt mönster, kontrast
eller ljusstyrka. Om det inträffar
störningar, kan du prova med att ändra
datorutgången till en annan upplösning,
ändra uppdateringsfrekvensen till en
annan inställning eller justera ljusstyrka
och kontrast på menyn BILD tills bilden blir
tydlig.
y
I PC-läge kanske inte vissa
upplösningsinställningar fungerar som de
ska beroende på grafikkortet.
Norsk
Koble ulike eksterne enheter til TV-en og bytt
innsignalsmodus for å velge en ekstern enhet.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av
eksterne enheter, kan du se manualen som fulgte
med enhetene.
De tilgjengelige eksterne enhetene er: HD-
mottakere, DVD-spillere, videospillere,
lydsystemer, USB-lagringsenheter, PC-er,
spillenheter og andre eksterne enheter.
MERK
y
Hvilke eksterne enheter som kan kobles til,
avhenger av modell.
y
Koble eksterne enheter til TV-en uavhengig
av rekkefølgen på TV-portene.
y
Hvis du tar opp et TV-program på en DVD-
spiller eller en videospiller, må du koble
innsignalkabelen for TV-signalet til TV-en
via en DVD-spiller eller videospiller. Hvis du
vil ha mer informasjon om opptak, kan du
se manualen som fulgte med den tilkoblede
enheten.
y
Du finner instruksjoner for bruk i
brukerhåndboken for det eksterne utstyret.
y
Hvis du kobler en spillenhet til TV-en, må du
bruke kabelen som fulgte med spillenheten.
y
Det kan forekomme støy i forbindelse med
oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller
lysstyrke i PC-modus. Hvis det finnes støy,
kan du endre PC-modusen til en annen
oppløsning, endre oppdateringsfrekvensen
eller juster lysstyrken og kontrasten på
menyen BILDE for å få et klart bilde.
y
I PC-modus er det ikke sikkert at alle
oppløsningsinnstillinger fungerer, avhengig
av skjermkortet.
HANDBOK
PLASMA-TV
Läs den här handboken noggrant innan du använder
produkten och spara den för framtida bruk.
www.lg.com
2
SVE
SVENSKA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3 LICENSER
3 MEDDELANDE OM PROGRAMVARA
FÖR ÖPPEN KÄLLKOD
4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
10 - Visa 3D-bilder (endast för 3D-modeller)
12 INSTALLATIONSANVISNINGAR
12 MONTERA OCH FÖRBEREDA
12 Uppackning
16 Köpa separat
17 Delar och knappar
18 Lyfta och flytta TV:n
19 Placera TV:n på ett bord
20 Montering på vägg
21 FJÄRRKONTROLL
22 DEN MAGISKA
FJÄRRKONTROLLENS
FUNKTIONER
23 Registrera den magiska fjärrkontrollen
23 Så här använder du den magiska
fjärrkontrollen
23 Att tänka på när du använder den magiska
fjärrkontrollen
24 ANVÄNDA ANVÄNDARHANDBOKEN
25 SKÖTSEL
25 Rengöra TV:n
25 - Skärm, ram, skåp och stativ
25 - Strömkabel
25 FELSÖKNING
26 ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET
26 SPECIFIKATIONER
VARNING
y
Om du ignorerar varningstexten kan du råka
ut för en olycka och skada dig allvarligt,
t.o.m. dödligt.
SE UPP!
y
Om du ignorerar varningstexten kan du
få lättare skador, eller så kan produkten
skadas.
Obs!
y
Anmärkningen hjälper dig att förstå och
använda produkten på ett säkert sätt. Läs
anmärkningen noggrant innan du använder
produkten.
3
SVESVENSKA
LICENSER / MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD
LICENSER
Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om de olika licenserna
nns på www.lg.com.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby” och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, LLC, ett
dotterbolag till Rovi Corporation. Denna DivX Certied®-enhet kan spela upp DivX-
video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av ler till DivX-
videoformat nns på webbplatsen divx.com.
OM DivX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certied®-enheten måste
vara registrerad för att det ska gå att spela upp DivX VOD-lmer (Video-on-
Demand). Registreringskoden hittar du genom att gå till alternativet DivX VOD i
kongureringsmenyn. Besök vod.divx.com om du vill ha mer information om hur du
genomför registreringen.
”DivX Certied® för uppspelning av DivX®-video upp till 1080p, inklusive
specialinnehåll.”
”DivX®, DivX Certied® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi
Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.”
”Omfattas av ett eller era av följande amerikanska patent:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
Tillverkad på licens under följande amerikanska patent: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 och andra utfärdade och väntande amerikanska och världsomfattande
patent. DTS, symbolen & DTS och symbolen är tillsammans inregistrerade
varumärken & DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. I produkten
ingår programvaror. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR
ÖPPEN KÄLLKOD
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna
källkod-licenser som ingår för den här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning
och upphovsrätt.
Det nns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris
(inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på
[email protected]: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.
4
SVE
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
VARNING
y
Placera inte TV:n och fjärrkontrollen i följande omgivningar:
- En plats med direkt solljus
- En plats med hög fuktighet, t.ex. ett badrum
- I närheten av en värmekälla, t.ex. en spis, och andra apparater som genererar
värme
- Nära diskbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för ånga eller olja
- En plats med regn och vind
- Nära behållare med vatten, t.ex. vaser
Annars finns risk för brand, elektriska stötar eller tekniska fel.
y
Placera inte produkten där den kan utsättas för damm.
Detta medför risk för brand.
y
Kontakten till eluttaget används för bortkoppling. Kontakten måste alltid vara fullt
fungerande.
y
Rör aldrig nätkontakten med våta händer. Torka genast av hela nätsladden noga
om stickkontakten blir blöt eller täckt av damm.
Annars kan du få livshotande elektriska stötar på grund av fukten.
y
Anslut nätkabeln till ett jordat uttag. (Med undantag för apparater som inte är
jordade.)
Annars kan du få livsfarliga elektriska stötar.
y
Anslut nätkabeln noga så den inte glappar.
Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
y
Kontrollera att strömsladden inte kommer i kontakt med varma föremål som
element.
Detta ökar risken för brand och elektriska stötar.
y
Placera inte tunga föremål eller själva produkten på strömsladdar.
Detta kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.
y
Böj antennkabeln längs med husfasaden, så nära som möjligt, för att förhindra att
regn läcker in.
Annars kan det uppstå vattenskador inuti produkten vilket kan leda till elektriska
stötar.
y
När du monterar en TV på väggen ska du se till du inte installerar den genom att
hänga ström- och signalkablar på baksidan av den.
Detta kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.
5
SVESVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Anslut inte för många elektriska apparater till en och samma förgreningsdosa.
Detta kan leda till att eldsvåda uppstår på grund av överhettning.
y
Se till att inte tappa eller välta produkten när du ansluter externa enheter.
Det kan resultera i personskador eller skador på produkten.
Desiccant
y
Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Antifuktmaterial är skadligt vid förtäring. Vid oavsiktlig förtäring ska du tvinga
patienten att kräkas och sedan besöka närmaste sjukhus. Plastemballaget kan
dessutom orsaka kvävning. Förvaras utom räckhåll för barn.
y
Låt inte barn klättra eller hänga på TV:n.
Då kan TV:n ramla och detta kan orsaka allvarliga skador.
y
Kassera använda batterier noggrant så att barn inte kommer åt att äta dem.
Om detta händer ska du omedelbart ta barnet till en läkare.
y
Sätt inte in en strömledande produkt (som metallbestick) i ena änden av
strömkabeln medan den andra änden är ansluten till ingången i väggen. Rör inte
heller strömkabeln direkt efter att du anslutit den till ingången i väggen.
Då kan du få elektriska stötar.
(Beroende på modell)
y
Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
y
Se till att metallföremål som mynt, hårnålar och gem inte kan falla ner i produkten.
Var också försiktig med lättantändliga föremål som papper eller tändstickor. Barn
måste vara extra försiktiga.
Elektriska stötar, eldsvåda eller skador kan inträffa. Om ett främmande föremål
hamnar i produkten kopplar du från strömsladden och kontaktar servicecenter.
y
Spreja inte vatten på produkten och gnugga inte brandfarliga vätskor på den (som
thinner eller bensen). Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
y
Skydda produkten från stötar, se till att inte något objekt ramlar in i produkten eller
på skärmen.
Du eller produkten kan skadas.
y
Vidrör aldrig denna produkt under åskväder.
Då kan du få elektriska stötar.
y
Rör aldrig vid vägguttaget vid gasläckor. Öppna fönstren och vädra.
Eldsvådor eller brännskador kan uppstå på grund av gnistor.
6
SVE
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på
egen hand.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
y
Om något av följande inträffar kopplar du ur produkten och kontaktar ett lokalt
servicecenter.
- Produkten har utsatts för stötar
- Produkten har skadats
- Främmande föremål har kommit in i produkten
- Det kom rök eller konstig lukt från produkten
Detta kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.
y
Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en
längre tid.
Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till
krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
y
Produkten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk). Placera inte föremål
som innehåller vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
7
SVESVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SE UPP!
y
Installera produkten på en plats där det inte förekommer radiovågor.
y
Avståndet mellan utomhusantennen och eventuella kraftledningar ska vara
tillräckligt stort så att antennen inte nuddar kraftledningarna om den faller.
Detta medför risk för elektriska stötar.
y
Installera inte produkten på platser som instabila hyllor eller lutande ytor. Undvik
också platser där det finns vibrationer eller där produkten inte har ordentligt stöd.
Annars kan produkten falla eller välta vilket kan orsaka personskada eller skada på
produkten.
y
Om du installerar TV:n på ett stativ måste montera den på ett säkert sätt så att den
inte kan välta. Om produkten välter kan det orsaka allvarliga skador.
y
Om du tänker montera apparaten på en vägg fäster du VESA standardväggmonteringsfäste (valfri
komponent) på apparatens baksida. När du installerar TV:n med hjälp av väggmonteringsfästet (valfri
komponent) ska du sätta fast det ordentligt så att det inte ramlar ner.
y
Använd endast tillbehör som angivits av tillverkaren.
y
Kontakta en kvalificerad serviceperson när du installerar antennen.
På så sätt minimeras risken för brand eller elektriska stötar.
y
Vi rekommenderar att du håller ett avstånd på minst två till sju gånger den
diagonala skärmstorleken när du tittar på TV.
Om du tittar på TV under lång tid kan du börja se suddigt.
y
Använd enbart angiven typ av batteri.
Annars kan fjärrkontrollen gå sönder.
y
Blanda inte gamla och nya batterier.
Detta kan leda till att batterierna överhettas och läcker.
y
Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på
avstånd från öppen eld och element.
y
Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
y
Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och sensorn.
y
Signalen från fjärrkontrollen kan störas av solljus eller annat starkt ljus. I så fall ska
du göra det mörkare i rummet.
y
Se till att anslutningskablarna är tillräckligt långa vid anslutning av externa enheter
som t.ex spelkonsoler.
Annars kan produkten ramla vilket kan orsaka personskada eller skada på
produkten.
8
SVE
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Använd inte stickproppen för att knäppa på eller stänga av apparaten. (Använd inte
strömkabeln som kontakt.)
Det kan orsaka mekaniska fel eller leda till elektriska stötar.
y
Följ installationsanvisningarna nedan för att förhindra att produkten överhettas.
- Avståndet mellan apparat och vägg bör vara minst 10 cm.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla
eller ett skåp).
- Installera inte produkten på en matta eller en dyna.
- Se till att luftventilen inte blockeras av en duk eller gardin.
Annars kan eldsvåda uppstå.
y
Vidrör inte ventilationshålen när du tittar på TV eftersom dessa kan vara heta.
Detta påverkar inte produktens funktion eller prestanda.
y
Kontrollera produktens sladdar regelbundet, och om utseendet visar på skador eller nedbrytning
kopplar du från den, slutar att använda den och får sladden ersatt med exakt samma
ersättningsprodukt från en auktoriserad återförsäljare.
y
Se till att damm inte samlas på nätkontakten eller i vägguttaget.
Detta medför risk för brand.
y
Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. att böja, slå
knutar på, klämma i dörrar eller gå på den. Var extra uppmärksam på kontakter,
vägguttag och de punkter där sladden kommer ut från apparatens hölje.
y
Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som
naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
y
Undvik att vidröra skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid. Detta kan
orsaka tillfälliga förvrängningseffekter på skärmen.
y
När du rengör produkten och dess komponenter kopplar du bort strömmen och
torkar med en mjuk trasa. Om du trycker för hårt kan det leda till repor eller
missfärgningar. Spraya inte vatten på produkten eller torka den med en våt trasa.
Använd aldrig fönsterputs, rengöringsmedel för bilar, industriella rengöringsmedel,
skurmedel, vax, bensen, alkohol o.s.v. som kan skada produkten och dess panel.
Annars kan det uppstå eldsvåda, elektriska stötar eller produktskada (deformation,
korrosion eller att produkten går sönder).
y
Så länge som den här enheten är ansluten till ett vägguttag kommer den inte att kopplas från
växelströmkällan, även om du stänger av enheten med strömbrytaren.
y
När du ska dra ur sladden tar du tag i stickproppen och drar ur den.
Om ledningarna inuti strömkabeln kopplas bort kan det orsaka eldsvåda.
y
Se till att du stänger av strömmen innan du flyttar produkten. Sedan drar du ur
strömkablarna, antennkablarna och alla anslutningskablar.
TV:n eller strömsladden kan vara skadade vilket kan leda till brand eller orsaka
elektriska stötar.
9
SVESVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y
Ta hjälp av någon annan när du flyttar eller packar upp produkten eftersom den är
tung.
Annars kan personskador uppstå.
y
Kontakta servicecenter en gång om året för rengöring av produktens interna delar.
Damm som samlas inne i projektorn kan förorsaka mekaniska fel.
y
Lämna all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när produkten har
skadats, t.ex. när strömsladden eller -kontakten har skadats, vätska har spillts i
produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har
tappats.
y
Om produkten är sval kan det hända att du ser lite ”flimmer” när den slås på. Det
är helt normalt. Det är inte fel på produkten.
y
Panelen är en högteknologisk produkt med en upplösning på två miljoner till sex
miljoner pixlar. Det kan hända att du ser små svarta prickar och/eller färgade
prickar (röda, blå eller gröna) i storleken 1 ppm på panelen. Detta är inte ett tecken
på att något är fel, och det påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet.
Det här fenomenet förekommer också i produkter från tredje part och ger inte rätt
till byte eller återbetalning.
y
Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken vinkel du tittar från
(vänster/höger/uppåt/nedåt).
Det här fenomenet uppstår på grund av panelens egenskaper. Det har inget med
produktens prestanda att göra och det är inte ett tecken på att något är fel.
y
Om du visar en stillbild (t.ex. en TV-kanals logotyp, meny på skärmen, scen från ett TV-spel)
för länge, kan det skada skärmen och orsaka eftersläckning av bilden. Detta kallas frysta bilder.
Produktens garanti täcker inte frysta bilder.
Undvik att visa stillbilder på TV-skärmen under en längre period (2 timmar eller längre för LCD-
skärmar, 1 timme eller längre för plasma-TV).
Om bildformatet är inställt på 4:3 under lång tid, kan det resultera i frysta bilder på panelens kanter.
Det här fenomenet förekommer också i produkter från tredje part och ger inte rätt till byte eller
återbetalning.
y
Genererat ljud
”Knäppande” ljud: Ett knäppande ljud som hörs när du tittar på eller stänger av TV:n orsakas av
termisk sammandragning i plasten på grund av temperatur och fuktighet. Detta ljud är vanligt för
produkter där termisk deformation krävs. Brummande från elektrisk krets/surrande från panelen: Ett
lågfrekvent ljud genereras från en snabb växlingskrets som tillhandahåller en stor mängd ström för
att driva produkten. Detta varierar beroende på produkten.
De här genererade ljuden påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet.
/