ONKYO CS-375 Användarmanual

varumärke
ONKYO
Modell
CS-375
Typ
Användarmanual
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
2
Innehållsförteckning
Innan du börjar
Innan du börjar
Vad som finns i förpackningen ..................................3
Delarnas namn
Frontpanel ................................................................. 4
Bakpanel (CS-375D) ................................................. 5
Bakpanel (CS-375) ................................................... 6
Fjärrkontroll ............................................................... 7
Display ...................................................................... 8
Högtalarsystem ......................................................... 9
Installera
Ansluta högtalarna .................................................. 10
Ansluta antennen och nätkabeln, etc. ..................... 11
Uppspelning
Uppspelning av CD-skivor ...................................... 12
Usb-minne ............................................................... 14
Lyssna på FM-radio ................................................ 16
Lyssna på DAB digitalradio (CS-375D) ................... 19
BLUETOOTH
®
Uppspelning ................................... 22
Spela upp ljud från en extern enhet ........................ 23
Inställning av tiden/använda alarmet för att starta
uppspelningen ......................................................... 24
Att justera ljudkvaliteten .......................................... 26
Avancerade inställningar
Avancerade inställningar.......................................... 27
Övrigt
Felsökning ............................................................... 29
Andra anmärkningar: .............................................. 31
Allmänna specifikationer.......................................... 32
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
3
Sv
Vad som finns i förpackningen
1. Huvudapparat (1)
2. Högtalarsystem (2)
3. Fjärrkontroll (RC-961S) (1), Batterier (AAA/R03) (2)
4. Högtalarkabel (1,1 m) (2)
5. DAB/FM-trådantenn (1) (CS-375D) / FM-trådantenn
(1) (CS-375)
6. Nätkabel (1)
7. Halkfria fötter (8)
Snabbstartsguide (1)
¢ Det här dokumentet är en onlinebruksanvisning.
Den följer inte med som ett tillbehör.
0 Nätkabeln får inte anslutas innan alla andra
kabelanslutningar har slutförts.
0 Anslut inte några andra högtalare än de som
levereras med det här systemet.
0 Vi kommer inte att ta något ansvar för skador som
uppstår på grund av anslutning av utrustning som
tillverkats av andra företag.
0 Specifikationer och utseende kan ändras utan
föregående meddelande.
1
32
54
76
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
4
Frontpanel
Delarnas namn
1. TIMER-indikator: Denna lyser när alarmet ställts in och den här apparaten är i
standbyläge.
2. Fjärrkontrollsensor: Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
0 Fjärrkontrollens signalområde är inom cirka 23y/7 m, med en vinkel på 30° på
var sida om.
3. Display (ÄP8)
4. Skivfack: Placera skivan här. Det går även att använda 8 cm-skivor.
5. <-knappen: Öppnar eller stänger skivfacket.
6. Volymratt: Justerar volymen. Justerar mellan 0 och 50.
7. Spela-knappen:
: Stoppar uppspelningen.
1
/; : Spelar upp eller pausar uppspelningen.
0 Beroende på inmatningen, kanske funktionen inte startar.
8. Í ON/STANDBY-knapp: Sätter på enheten eller sätter den i standbyläge.
9. -uttag: Här kan du ansluta ett par stereohörlurar med minikontakt (Ø1/8z/3,5
mm).
10.
USB-port: Anslut ett usb-minne för att spela upp musikfiler.
11.
DISPLAY-knappen: Växlar informationen som visas på displayen.
0 Beroende på inmatningen, kanske funktionen inte startar.
12.
INPUT-knappen: Växlar ingångskällan som ska spelas. (CD / BLUETOOTH / USB
/ OPTICAL / LINE / DAB (CS-375D) / FM)
13.
TONE-knappen: Justera ljudkvaliteten. Tryck på knappen flera gånger för att välja
alternativ som ska justeras bland “BASS”, “TREBLE” och “S.BASS” och vrid på
hoppa över-ratten (:/9) för att justera.
14.
ENTER-knapp, hoppa över-ratt (:/9):
Vid uppspelning vrider du vänster eller höger för att välja mapp eller fil och sedan
trycker du för att bekräfta.
0 Beroende på inmatningen, kanske funktionen inte startar.
När menyn visas vrider du på ratten för att välja alternativ och trycker på den för att
bekräfta inställningarna.
15.
RETURN-knappen: Tryck för att gå tillbaka till den föregående inställningen.
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
5
Sv
Bakpanel (CS-375D)
1. SPEAKERS-kontakter: Anslut högtalarna med de medföljande högtalarkablarna.
2. DIGITAL IN OPTICAL-uttag: Du kan spela upp digital ljud från en extern enhet,
som en tv, genom att ansluta med hjälp av en digital optisk kabel.
3. LINE IN-uttag: Du kan spela upp ljudet från en extern enhet, som en tv, genom att
ansluta med hjälp av en analog ljudkabel.
4. DAB/FM ANTENNA-uttag: Anslut den medföljande DAB/FM-trådantennen.
5. AC INLET: Anslut den medföljande nätkabeln.
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
6
Bakpanel (CS-375)
1. SPEAKERS-kontakter: Anslut högtalarna med de medföljande högtalarkablarna.
2. DIGITAL IN OPTICAL-uttag: Du kan spela upp digital ljud från en extern enhet,
som en tv, genom att ansluta med hjälp av en digital optisk kabel.
3. LINE IN-uttag: Du kan spela upp ljudet från en extern enhet, som en tv, genom att
ansluta med hjälp av en analog ljudkabel.
4. FM ANTENNA-uttag: Anslut den medföljande fm-trådantennen.
5. AC INLET: Anslut den medföljande nätkabeln.
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
7
Sv
Fjärrkontroll
1. Í-knappen: Sätter på enheten eller sätter den i
standbyläge.
2. Sifferknappar: Använd dessa för att direkt skriva in
cd- eller usb-spårnummer när du väljer spår.
3. MEMORY-knappen: Används för att registrera
favoritradiostationer.
4. -knapp: Växlar informationen som visas på
displayen.
0 Beroende på inmatningen, kanske funktionen inte
startar.
5. -knapp: Visar menyn.(ÄP27)
6. Markörknappar, ENTER-knapp: Välj alternativet med
markörknapparna och tryck på ENTER för att bekräfta.
TUNE 3/4: Används för att välja radiostationer.
PRESET 2/1: Används för att välja stationer som
har registrerats.
Spela-knappen:
:/6: Går tillbaka till början av det spår som
spelas. Tryck på den igen för att gå tillbaka till
föregående spår. Tryck och håll ned för att spola
tillbaka spåret snabbt.
5/9: Går till nästa spår, om du trycker på den
under uppspelning. Tryck och håll kvar för att
snabbspola genom spåret.
0 Beroende på inmatningen, kanske funktionen inte
startar.
7. INPUT 2/1-knappar: Växlar ingångskällan som ska
spelas. (CD / BLUETOOTH / USB / OPTICAL / LINE
/ DAB (CS-375D) / FM)
8. Spela-knappen:
: Stoppar uppspelningen.
X;: Spelar upp eller pausar uppspelningen.
0 Beroende på inmatningen, kanske funktionen inte
startar.
9. -knapp: Ställer in upprepad uppspelning.
10.
-knapp: Ändrar ingång till BLUETOOTH.
11.
DIMMER-knappen: Du kan justera displayens
ljusstyrka i fyra steg. Det går inte att stänga av den helt.
12.
SLEEP-knappen: Ställ in insomningstimern. När den
inställda tiden (10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180
minuter) har gått, växlar apparaten till standby. Om
du trycker på SLEEP-knappen efter att den ställts in,
visas tiden som är kvar innan den sätts i viloläge.
13.
-knapp: Stänger av ljudet temporärt. Tryck den
igen när du vill få tillbaka ljudet.
14.
CLEAR-knappen: För att lämna inställningarna utan
att spara dem, trycker du på den medan du ställer in
tiden, alarmet etc. Om du trycker på den här
tillsammans med FM/DAB, raderas alla
snabbvalsstationer.
15.
NOW PLAYING-knapp: Tryck en gång för att
visa aktuell ingång. Tryck två gånger för att visa
aktuell tid.
16.
-knapp: Tryck för att gå tillbaka till den
föregående inställningen.
17.
VOL i/j-knappar: Justerar volymen. Justerar
mellan 0 och 50.
18.
-knapp: Ställer in slumpmässig uppspelning.
19.
DIRECT-knappen: Växlar DIRECT-läget mellan av
och på. (ÄP26)
20.
TONE-knappen: Justera ljudkvaliteten. (ÄP26)
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
8
Display
1. Meddelandedisplay: Visar information om spår och menyer.
0 Tecken som inte kan visas på den här apparaten visas som "
".
0 Följande ikoner visas.
: Mapp
: Spårtitel
2. Denna visas när ljudavstängningen är på.
3. Visar uppspelningsstatus.
4. Denna lyser när alarmet ställts in.
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
9
Sv
Högtalarsystem
Det är ingen skillnad mellan höger och vänster när det gäller högtalarsystemet som
följer med. Det blir ingen skillnad på ljudkvaliteten oavsett vilken sida du väljer att
ställa respektive högtalare.
1. Diskant: Spelar upp diskanten.
2. Högtalarelement: Spelar upp mellanregistret och basen.
3. Fästen för högtalarskydden: Används för att fästa högtalarskydden. När du ska ta
bort högtalarskyddet håller du i botten av högtalarskyddet med båda händer och
drar försiktigt framåt och sedan drar du försiktigt ut överdelen av högtalarskyddet.
För att sätta på det igen, fäster du överdelen först och sedan botten.
4. Högtalarlåda
5. Högtalaranslutningar: Anslut högtalarna till huvudapparaten med högtalarkablarna.
1
21
2
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
10
Ansluta högtalarna
Installera
1
RED
4
2
b
b
a
a
a
a
3
RED
RED
Innan installation
Fäst de medföljande halkfria fötterna i de fyra hörnen
på fronthögtalarens undersida. Det gör att det är
mindre risk att högtalarna glider, förbättrar stabiliteten i
installationen och ger bättre ljud.
Instruktioner för hur du ansluter högtalarna
Anslut de medföljande högtalarkablarna med ändarna
med de röda markeringarna till i-uttagen på
huvudenheten och högtalaren. Om anslutningen är
felaktig, vänds fasen och det gör det svårare att mata
ut bas. Efter att ha satt i högtalarkablarna, drar du åt
kontakterna ordentligt genom att vrida dem till höger.
Se också till att de oskyddade högtalarkablarna inte
sticker ut från högtalaruttagen när du ansluter dem. Om
de oskyddade högtalarkablarna rör vid den bakre
panelen eller om kablarna för i och s rör vid varandra,
kan skyddskretsen aktiveras och strömmen kan
stängas av.
a Halkfria fötter, b Högtalarkabel
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
11
Sv
Ansluta antennen och nätkabeln, etc.
a
1
b
2 3
b
(CS-375)
(CS-375D)
Antennanslutning
Flytta runt på antennen medan du spelar radion för att
hitta den position som ger bäst mottagning.
Anslutning av nätkabel
Denna modell har en löstagbar nätkabel.
Nätkabeln får inte anslutas innan alla andra
anslutningar är slutförda. Se till att du först ansluter
nätkabeln till AC INLET-uttaget på apparaten och
anslut den sedan till ett eluttag. Koppla alltid loss
nätkabeln från vägguttaget först när kabeln ska
kopplas loss.
a DAB/FM-trådantenn (CS-375D) / FM-trådantenn (CS-375), b Nätkabel
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
12
Uppspelning av CD-skivor
Uppspelning
Den här apparaten kan också spela cd-r/cd-rw där filer
i MP3-format spelats in, tillsammans med kommersiella
cd-skivor.
0 De samplingshastigheter som stöds för mp3-filer är
32 kHz till 48 kHz, och de bithastigheter som stöds
ligger mellan 32 kbit/s och 320 kbit/s och VBR.
0 Vi kan inte garantera uppspelning av cd:ar som inte
följer cd-standarderna, som kopieringsskyddade
cd:ar.
Spela musik-cd:ar
Utför följande procedur när apparaten är på.
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till CD.
2. Tryck på < på huvudapparaten för att öppna
skivfacket, och efter att skivan satts i facket, trycker
du på < igen för att stänga facket.
3. Tryck på X; (d) på fjärrkontrollen för att starta
uppspelningen. Använd andra uppspelningsknappar
(b) för att stoppa uppspelningen eller välja spår att
spela upp. Det går även att välja genom att skriva in
spårnumret med sifferknapparna (a) och trycka
ENTER (c).
1
2
c
d
b
b
a
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
13
Sv
Spela upp MP3-skivor
Utför följande procedur när apparaten är på.
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till CD.
2. Tryck på < på huvudapparaten för att öppna
skivfacket, och efter att skivan satts i facket, trycker
du på < igen för att stänga facket.
3. När skivan lästs in, använder du 3/4 (d) på
fjärrkontrollen för att välja mapp eller fil. Om du
markerat en mapp, visas innehållet när du trycker
ENTER (f). Återgå till föregående display genom att
trycka på (c).
När du markerar en fil och trycker på ENTER (f) på
fjärrkontrollen, startar uppspelningen.
0 Endast musikfiler på samma nivå som mappen
spelas upp.
4. Använd uppspelningsknapparna (e) för att stoppa
uppspelningen eller för att välja spår att spela upp.
Det går även att välja genom att skriva in
spårnumret med sifferknapparna (a) och trycka på
ENTER (f).
Genom att trycka på (b), kan du även ändra
visningen i ordningen spårtitel/artistens namn/
albumets namn/spårnumret i mappen, förfluten
uppspelningstid/återstående uppspelningstid.
0 ID3 version 1 (1.0 och 1.1) stöder bara visning av
titel, artistens namn och albumets namn.
0 Tecken som inte kan visas på den här apparaten
visas som "
".
0 Det maximala antalet som kan läsas är 255
mappar och 999 filer. Det inkluderar mappar som
innehåller filer den här apparaten inte kan spela.
Upprepad uppspelning
1. Tryck på (g) flera gånger under uppspelning för
att visa REPEAT ONE eller REPEAT ALL på
displayen.
REPEAT ONE: Upprepa uppspelningen av de valda
spåren.
REPEAT ALL: Upprepa uppspelningen av alla spår.
Upprepad uppspelning av alla spår i en mapp på en
mp3-skiva.
0 Om du vill avbryta upprepad uppspelning, trycker du
(g) flera gånger tills “REPEAT OFF” visas.
0 Upprepad uppspelning avbryts om slumpmässig
uppspelning startas under upprepad uppspelning.
Slumpmässig uppspelning
Spelar upp spår slumpmässigt.
1. Tryck på (h) flera gånger under uppspelning för
att visa “RANDOM ON” på displayen.
0 Om du vill avbryta upprepad uppspelning, trycker du
(h) tills “RANDOM OFF” visas.
0 Den slumpmässiga uppspelningen avbryts om
upprepad uppspelning startas under slumpmässig
uppspelning.
f
h
b
d
g
a
c
e
e
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
14
Usb-minne
Du kan spela upp mp3-musikfiler genom att ansluta ett
usb-minne till USB-porten på apparatens framsida.
0 De samplingshastigheter som stöds för mp3-filer är
32 kHz till 48 kHz, och de bithastigheter som stöds
ligger mellan 32 kbit/s och 320 kbit/s och VBR.
Grundläggande åtgärder
Utför följande procedur när apparaten är på.
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till USB.
2. Sätt i ditt usb-minne i USB-porten på framsidan.
3. När det lästs in, använder du 3/4 (d) på
fjärrkontrollen för att välja mapp eller fil. Om du
markerat en mapp, visas innehållet när du trycker
ENTER (f). Återgå till föregående display genom att
trycka på (c).
När du markerar en fil och trycker på ENTER (f) på
fjärrkontrollen, startar uppspelningen.
0 Endast musikfiler på samma nivå som mappen
spelas upp.
4. Använd uppspelningsknapparna (e) för att stoppa
uppspelningen eller för att välja spår att spela upp.
Det går även att välja genom att skriva in
spårnumret med sifferknapparna (a) och trycka
ENTER (f).
Genom att trycka på (b), kan du även ändra
visningen i ordningen spårtitel/artistens namn/
albumets namn/spårnumret i mappen, förfluten
uppspelningstid/återstående uppspelningstid.
0 ID3 version 1 (1.0 och 1.1) stöder bara visning av
titel, artistens namn och albumets namn.
0 Tecken som inte kan visas på den här apparaten
visas som "
".
0 Det maximala antalet som kan läsas är 255
mappar och 999 filer. Det inkluderar mappar som
innehåller filer den här apparaten inte kan spela.
1
2
f
h
b
d
g
a
c
e
e
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
15
Sv
Upprepad uppspelning
1. Tryck på (g) flera gånger under uppspelning för
att visa REPEAT ONE eller REPEAT ALL på
displayen.
REPEAT ONE: Upprepa uppspelningen av de valda
spåren.
REPEAT ALL: Upprepa uppspelningen av alla spår i
mappen.
0 Om du vill avbryta upprepad uppspelning, trycker du
(g) flera gånger tills “REPEAT OFF” visas.
0 Upprepad uppspelning avbryts om slumpmässig
uppspelning startas under upprepad uppspelning.
Slumpmässig uppspelning
Spelar spåren i en mapp slumpmässigt.
1. Tryck på (h) flera gånger under uppspelning för
att visa “RANDOM ON” på displayen.
0 Om du vill avbryta upprepad uppspelning, trycker du
(h) tills “RANDOM OFF” visas.
0 Den slumpmässiga uppspelningen avbryts om
upprepad uppspelning startas under slumpmässig
uppspelning.
Krav på usb-minne
0 Den här enheten stöder usb-minnen som följer
standarden för usb-masslagringsenheter. (Dock
finns det fortfarande enheter som inte går att spela
upp på den här apparaten även om de följer
klasstandarden för usb-masslagringsenheter.)
0 Enheten är också kompatibel med usb-minnen som
använder filsystemsformaten FAT16 eller FAT32.
Det går inte att spela upp andra format som exFAT,
NTFS och HFS på den här apparaten.
0 Den här apparaten stöder inte användning av en
extern hårddisk.
0 USB-hubbar och USB-lagringsenheter med hub-
funktioner stöds inte. Anslut inte dessa enheter till
enheten.
0 Vi tar inget som helst ansvar för förlust av eller skada
på data som lagrats på ett usb-minne när det
används med denna apparat. Vi rekommenderar att
du säkerhetskopierar dina viktiga musikfiler i förväg.
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
16
Lyssna på FM-radio
Sökning
Utför följande procedur när apparaten är på.
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till FM.
2. Tryck på TUNE 3/4 (b) på fjärrkontrollen för att
välja en station.
Så här söker du upp en station automatiskt:
Tryck och håll kvar TUNE 3/4 (b) tills "SEARCH
UP" eller "SEARCH DOWN" visas, för att starta
automatisk sökning. Sökningen avbryts när en
station hittas.
Så här söker du upp en station manuellt:
Frekvensen ändras med ett steg varje gång du
trycker på TUNE 3/4 (b). Ställa in genom att titta
på displayen.
När fm-mottagningen är dålig: Mottagningen kan bli
bättre i mono. Tryck på (a) för att visa menyn, tryck
3/4 (b) för att välja "FM STEREO/MONO", och
tryck sedan ENTER (c). Tryck på 3/4 (b) för att välja
"MONO". Tryck på (a), för att lämna inställningarna.
1
b
a
c
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
17
Sv
Registrera en kanal
Du kan registrera maximalt 30 FM kanaler.
Efter att du ställt in den radiostation du vill registrera,
utför du följande procedur.
1. Tryck på MEMORY (b) på fjärrkontrollen så att det
förinställda numret blinkar på displayen.
2. Medan snabbvalsnumret blinkar (omkring 5
sekunder), trycker du flera gånger på PRESET 2/1
(g) på fjärrkontrollen för att välja ett nummer.
3. Tryck på MEMORY (b) igen på fjärrkontrollen för att
registrera kanalen. När den är registrerad, visas
"STORED" och snabbvalsnumret slutar att blinka.
Välja registrerade kanaler
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till FM.
2. Tryck på PRESET 2/1 (g) på fjärrkontrollen för att
välja ett förinställt nummer. Det går även att välja
genom att skriva in snabbvalsnumret med
sifferknapparna (a) och trycka på ENTER (h).
Att välja registrerade stationer medan du lyssnar
på dem i tur och ordning
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till FM.
2. Tryck på och håll kvar PRESET 2/1 (g) på
fjärrkontrollen tills snabbvalsnumret börjar blinka.
Snabbvalsnumret ändras automatiskt i intervaller om
5 sekunder.
3. När den station du vill lyssna på dyker upp, trycker
du på PRESET 1 på fjärrkontrollen.
Så här raderar du en registrerad radiokanal
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till FM.
2. Tryck på och håll kvar CLEAR (e) på fjärrkontrollen.
"MEMORY CLEAR" visas och alla registrerade
stationer har raderats.
1
3
2
0187 . 50MHz
h
i
b
f
a
d
g
c
e
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
18
Användning av RDS (CS-375D)
RDS står för Radio Data System och är en metod för
överföring av FM-radiosignaler. I regioner som
använder RDS visas radiokanalens namn när du ställer
in en radiokanal med sändningsinformation för
programmet. Du kan använda följande funktioner.
Visar information om RDS
1. När stationens namn visas, trycker du flera gånger
(c) på fjärrkontrollen för att ändra
informationen som visas i den här ordningen;
stationens namn (PS)/ programtyp (PTY)/radiotext
(RT)/frekvens. Lång information rullar över
displayen.
0 "NO RDS" visas om ingen textinformation finns
tillgänglig. Observera att om stationens namn,
programtypen och radiotext inte tas emot, visas "NO
PS", "NO PTY" och "NO RT" i stället.
0 Ovanliga tecken kan visas när apparaten tar emot
tecken som inte stöds. Detta är dock inte ett tecken
på fel. Det kan också vara så att om signalen från
stationen är svag, kanske informationen inte visas.
Sök efter kanaler efter programtyp
1. När stationens namn visas trycker du på (d) på
fjärrkontrollen för att visa menyn, på 3/4 (f) för att
välja "FM RDS", och sedan trycker du på ENTER
(h).
2. Använd 3/4 (f) för att välja "PTY" och tryck sedan
på ENTER (h).
3. Tryck på PRESET 2/1 (g) för att välja vilken typ av
program du vill söka efter och tryck sedan på
ENTER (h) för att starta sökningen.
De programtyper som visas är följande:
None
News (nyhetssändningar)
Current Affairs
Information
Sport
Education
Drama
Cultures
Science (vetenskap och teknik)
Varied Speech
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classics M
Serious Classics
Other Music
Weather & Metr
Finance
Children’s Progs (barnprogram)
Social Affairs
Religion
Phone In
Travel & Touring
Leisure & Hobby
Jazz Music
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Alarm Test
Alarm - Alarm!
0 Det kan hända att informationen som visas ibland
inte matchar innehållet som sänds av kanalen.
4. När en station hittats, visas frekvensen och stationen
tas emot.
Om du vill söka efter en annan station med samma
programtyp, fortsätter du med steg 1 till 3.
0 Om det inte går att hitta någon kanal visas
meddelandet "NOT FOUND".
0 Tryck på (i) för att avbryta proceduren.
0 Ovanliga tecken kan visas när apparaten tar emot
tecken som inte stöds. Detta är dock inte ett tecken
på fel. Det kan också vara så att om signalen från
stationen är svag, kanske informationen inte visas.
Registrera RDS-stationer automatiskt
Du kan söka efter och registrera RDS-stationer
automatiskt genom att använda funktionen Auto
Station Program Memory (ASPM).
1. Tryck på INPUT 2/1 flera gånger för att ändra
ingång till FM.
2. Tryck (d) på fjärrkontrollen för att visa menyn,
tryck på 3/4 (f) för att välja "FM RDS", och tryck
sedan på ENTER (h).
3. Använd 3
/4
(f) för att välja "ASPM" och tryck sedan
på ENTER (h).
"ASPM" blinkar under sökningen. När den är
registrerad slutar snabbvalsnumret och "STORED"
att blinka. "END" visas när sökningen är klar.
0 Om det inte går att hitta någon kanal visas
meddelandet "NOT FOUND".
0 Tryck på (i) för att avbryta proceduren.
0 Välja registrerade kanaler (ÄP17)
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
19
Sv
Lyssna på DAB digitalradio (CS-375D)
Sökning
Utför följande procedur när apparaten är på.
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till DAB.
0 Den första gången du väljer Tuner DAB kommer
Auto Tuning-funktionen automatiskt att scanna
DAB Band 3 för de multiplex (alltså kanaler) som
finns tillgängliga i ditt område.
0 När sökningen är klar, sparas stationerna i
alfanumerisk ordning och den första stationen
väljs.
0 Om en ny dab-station tillkommer eller du flyttar till
ett nytt område, ska du trycka på (a) på
fjärrkontrollen för att visa menyn och sedan
använda "AUTO" i "DAB SCAN".
2. Välj önskad radiostation med TUNE 3/4 (b) på
fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER (c) för att
bekräfta ditt val.
Manuell kanalinställning
Du kan söka efter stationer som inte går att hitta
automatiskt genom en manuell sökning.
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till DAB.
2. Tryck (a) på fjärrkontrollen för att visa menyn,
tryck på 3/4 (b) för att välja "DAB SCAN", och tryck
sedan på ENTER (c).
3. Använd 3/4 (b) för att välja "MANUAL" och tryck
sedan på ENTER (c).
4. Frekvensen ändras varje gång du trycker på TUNE
3/4 (b) på fjärrkontrollen. Titta på displayen medan
du ändrar till den önskade frekvensen och tryck
sedan på ENTER (c) för att bekräfta ditt val.
1
b
a
c
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
20
Registrera en kanal
Du kan registrera maximalt 10 DAB kanaler.
Efter att du ställt in den radiostation du vill registrera,
utför du följande procedur.
1. Tryck på MEMORY (b) på fjärrkontrollen så att det
förinställda numret blinkar på displayen.
2. Medan snabbvalsnumret blinkar (omkring 10
sekunder), trycker du flera gånger på PRESET 2/1
(e) på fjärrkontrollen för att välja ett nummer.
3. Tryck på MEMORY (b) igen på fjärrkontrollen för att
registrera kanalen. När den är registrerad, visas
"STORED" och snabbvalsnumret slutar att blinka.
Välja registrerade kanaler
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till DAB.
2. Tryck på PRESET 2/1 (e) på fjärrkontrollen för att
välja ett snabbvalsnummer och tryck sedan på
ENTER (f) för att bekräfta ditt val. Det går även att
välja genom att skriva in snabbvalsnumret med
sifferknapparna (a) och trycka på ENTER (f).
Så här raderar du en registrerad radiokanal
1. Tryck flera gånger på INPUT 2/1 på fjärrkontrollen
för att ändra ingång till DAB.
2. Tryck på och håll kvar CLEAR (d) på fjärrkontrollen.
"MEMORY CLEAR" visas och alla registrerade
stationer har raderats.
1
3
2
CH 01
f
b
a
e
c
d
> Innan du börjar > Delarnas namn > Installera > Uppspelning
Avancerade inställningar | Övrigt
21
Sv
Visa informationen för DAB Radio
1. Tryck på -knappen (c) upprepade gånger för att
visa mer information om den valda DAB-kanalen.
Programnamn : Stationens namn visas. (inställt
som standard)
Rullande text : Informationen visas rullande på
displayen när den skickas från stationen.
Programtyp : Visar vilken typ av innehåll stationen
sänder.
Multiplexnamn : Visar namnet på den multiplex
(ensemble) som tillhandahåller den aktuella
tjänsten.
Kanal/frekvens : Visar kanalen och frekvensen för
den aktuella stationen.
Stereoläge : Visar stereoläget.
Överföringshastighet : Visar
dataöverföringshastigheten.
Signalkvalitet : Signalkvaliteten visas som en siffra.
0 - 69: Dålig mottagning
70 - 84: Bra mottagning
85 - 100: Utmärkt mottagning
/

Denna manual är också lämplig för