Russell Hobbs 20631-56 Användarmanual

Kategori
Järn
Typ
Användarmanual
r
instructions 3
Bedienungsanleitung 6
mode d’emploi 10
instructies 14
istruzioni per l’uso 18
instrucciones 22
instruções 26
brugsanvisning 30
bruksanvisning (Svenska) 34
bruksanvisning (Norsk) 38
yttöohjeet 42
 
 

 
upute 62
navodila 66


 
 
 
 90
34
Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter
apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:
Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt
och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått
vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med
apparaten.
Rengöring och användarunderll ska inte utföras av barn, såvida de inte
är över 8 år och är under uppsikt.
Håll apparaten utom räckhåll för barn.
Vid uppehåll i strykningen ska strykjärnet ställas upprätt på stödkanten på
en fast, plan och värmetålig yta, helst på en strykbräda.
Lämna inte strykjärnet utan tillsyn när det är inkopplat eller står på
strykbrädan.
Dra ur sladden innan du fyller på vatten eller rengör strykjärnet samt efter
användning.
Använd inte apparaten om den har skadats vid fall eller på annat sätt, om
den har något funktionsfel eller om vattnet läcker ut.
Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud
eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
h Apparatens ytor blir heta – vidrör dem inte.
1. gg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller utomhus.
2. Stryk inte kläder direkt mot kroppen – det kan medföra brännskador.
3. Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
4. Repa inte stryksulan – se upp för knappar, blixtlås och liknande.
5. Strykjärnet har en skyddande termosäkring som utlöses vid överhettning. Om detta händer fungerar
inte strykjärnet längre och det måste lämnas till reparation.
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK
BILDER
1. signallampa
2. temperaturreglage
3. vatteninlopp
4. vatteninloppslucka
5. spraymunstycke
6. stryksula
7. ångreglage
8. stödkant
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Ta bort etiketter, dekaler och förpackningsmaterial från strykjärn och stryksula.
Det är inte farligt om strykjärnet ryker lite i början av användningen, det kommer att upphöra när
elementets inställning anpassats.
Stryk först på en provbit av bomullstyg för att säkerställa att stryksulan är ren.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
När strykjärnet står stilla stängs det av automatiskt efter cirka 30 sekunder om det står på stryksulan
och efter cirka 8 minuter om det står på högkant.
Slå på strömmen – lyft upp strykjärnet och luta det framåt. Återgå till rätt temperatur – ställ
strykjärnet på högkant.
35
bruksanvisning (Svenska)
FÖRBEREDELSE
1. Observera symbolerna för textilvård (i j k l).
2. Stryk först tyg som kräver låg stryktemperatur j, stryk sedan tyg som kräver medeltemperatur k
och slutligen tyg som kräver hög temperatur l.
PÅFYLLNING
Man kan använda kranvatten till strykjärnet, men om man bor i ett område med hårt vatten bör man
använda destillerat vatten (inte kemiskt avkalkat vatten).
Kontrollera att det destillerade vattnet saluförs som lämpligt för strykjärn.
Använd inga tillsatser i vattnet – det skadar strykjärnet.
1. Dra ur sladden till apparaten.
2. Vrid temperaturreglaget till . Vrid ångreglaget till S.
3. Öppna vatteninloppsluckan.
4. Fyll på vattnet långsamt för att undvika luftblåsor i vattenbehållaren.
5. Fyll inte på vatten över markeringen för maximal nivå (max) på vattenbehållaren, då kommer vattnet
att läcka ut vid användningen.
6. Stäng vatteninloppsluckan. Torka upp allt spill.
SLÅ PÅ STRÖMMEN
1. Vrid temperaturreglaget till . Vrid ångreglaget till S.
2. Ställ strykjärnet på stödkanten.
3. Sätt stickproppen i väggkontakten.
4. Vrid temperaturreglaget så att önskad inställning kommer närmast markeringen.
5. När strykjärnet har uppnått inställningstemperaturen slocknar signallampan. Den kommer sedan att
tändas och släckas växelvis allteftersom termostaten justerar temperaturen.
VÄGLEDNING FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING
skötselråd - märkning temperaturinställningar
j kallt – nylon, akryl, polyester
k varmt – ull, polyesterblandningar
••
l hett – bomull, linne
•••/max
i får inte strykas
-
Det är märkningen på textilierna som gäller om denna vägledning inte överensstämmer med den.
ÅNGSTRYKNING
1. Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara S eller högre.
2. Sätt ångreglaget på önskad inställning (S = ingen ånga, # = mycket ånga).
3. Börja stryka när signallampan har slocknat.
SPRAYSTRYKNING
Vattenstänk kan skada vissa tyger. Kontrollera om så är fallet på något ställe på tyget där det inte syns.
1. Lyft upp strykjärnet från tyget.
2. Sikta in spraymunstycket mot tyget.
3. Tryck på ?-knappen.
4. Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.
STRYKNING MED ÅNGPUFF
1. Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara ~ eller högre.
2. Om den inte är det, kommer det inte ånga utan vatten på kläderna.
3. Lyft upp strykjärnet från tyget.
4. Tryck på ~-knappen.
5. Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.
36
TORRSTRYKNING
1. Töm först vattenbehållaren om du ska torrstryka 20 minuter eller mer för att undvika plötsligt
uppkommande ånga.
2. Vrid ångreglaget till S.
3. Börja stryka när signallampan har slocknat.
VERTIKAL STRYKNING
Tar bort skrynklor från hängande kläder och gardiner samt inredningstextilier.
Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation bakom tyget annars kan fukt som leder till
mögelangrepp uppkomma.
Kontrollera att det inte finns något bakom tyget som kan skadas av ångan.
Kontrollera att fickor, fållar och manschetter är tomma.
1. Vrid temperaturreglaget till max. Vrid ångreglaget till S.
2. Lyft upp strykjärnet från tyget.
3. Tryck på ~-knappen.
4. Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.
EFTER ANVÄNDNING
1. Vrid temperaturreglaget till . Vrid ångreglaget till S.
2. Dra ur sladden till apparaten.
3. Öppna vatteninloppsluckan.
4. Håll strykjärnet över vasken, vänd det upp och ned och töm ut vattnet från vattenbehållaren via
vatteninloppet.
5. Stäng vatteninloppsluckan.
6. Ställ strykjärnet på stödkanten.
7. Låt strykjärnet svalna fullständigt.
8. Torka av all fukt när strykjärnet har kallnat och vira sladden runt stödkanten.
9. Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.
SJÄLVRENGÖRING
För att förhindra kalkavlagringar bör man använda självrengöringsfunktionen minst en gång i månaden
om vattnet har en genomsnittlig hårdhetsgrad och ännu oftare i områden med hårt vatten.
Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer
att påläggas reparationsavgift.
Använd ett handfat eller en stor skål att samla upp vattnet som droppar ut från stryksulan.
1. Fyll vattenbehållaren till maximal markering (max).
2. Vrid temperaturreglaget till max. Vrid ångreglaget till S.
3. Ställ strykjärnet på stödkanten.
4. Sätt stickproppen i väggkontakten.
5. Vänta tills signallampan har slocknat.
6. Håll strykjärnet över handfatet eller skålen med stryksulan nedåt.
7. Tryck på knappen C och håll den intryckt.
8. För försiktigt strykjärnet fram och tillbaka. Undvik kontakt med vattnet och ångan som kommer ut.
9. Vatten och ånga kommer att tvätta bort kalk och damm genom stryksulan och ned i vasken.
10. Fortsätt så tills vattenbehållaren är tom.
11. Släpp upp knappen C.
12. Dra ur sladden till strykjärnet och ställ strykjärnet på stödkanten för att kallna.
13. Torka av all fukt när strykjärnet har kallnat och vira sladden runt stödkanten.
14. Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.
RENGÖRING
1. Dra ur sladden till strykjärnet och ställ strykjärnet på stödkanten för att kallna.
2. Rengör ytorna på apparatens utsida med en fuktig trasa.
3. Ta bort fläckar på stryksulan med lite ättika.
37
AVKALKNING
Avkalkningsmedlet som finns i strykjärnet bidrar till att undvika att kalkavlagringar bildas.
Använd inte någon avkalkningslösning för då förstörs avkalkningsmedlet.
W
MILJÖSKYDD
För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska
produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat
hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller återvinnas.
1 / 1

Russell Hobbs 20631-56 Användarmanual

Kategori
Järn
Typ
Användarmanual