Castelgarden XK4 160 HD Användarmanual

varumärke
Castelgarden
Kategori
Traktor
Modell
XK4 160 HD
Typ
Användarmanual
6
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
1 ALLMÄNT
Denna symbol betyder VARNING.
Allvarlig personskada och/eller
egendomsskada kan bli följden om inte
instruktionerna följs noga.
Före start skall denna bruksanvisning
samt bifogade trycksak
"SÄKERHETSFÖRESKRIFTER"
läsas noga.
1.1 SYMBOLER
Följande symboler finns på maskinen för att
påminna om den försiktighet och uppmärksamhet
som krävs vid användning och underhåll.
Symbolerna betyder:
Varning!
Läs instruktionsbok och säkerhetsmanual
före användning av maskinen.
Varning!
Se upp för utkastade föremål. Håll
åskådare borta.
Varning!
Använd alltid hörselskydd.
Varning!
Denna maskin är ej avsedd att köras på
allmän väg.
Varning!
Maskinen, med monterade
originaltillbehör, får köras i maximalt 10°
lutning oavsett riktning.
Varning!
Klämrisk föreligger. Håll händer och
fötter borta från midjestyrningen.
Varning!
Risk för brännskador. Berör inte
ljuddämparen/katalysatorn.
1.2 HÄNVISNINGAR
1.2.1 Figurer
Figurerna i denna bruksanvisning är numrerade 1,
2, 3, osv.
Detaljer inne i figurerna är märkta A, B, C, osv.
Hänvisning till detalj C i figur 2 skrivs “2:C”.
1.2.2 Rubriker
Rubrikerna i denna bruksanvisning är numrerade
enligt nedanstående exempel:
“1.3.1 Allmän säkerhetskontroll” är en
underrubrik till “1.3 Säkerhetskonroll” och ingår i
densamma.
Vid hänvisning till rubriker anges oftast endast
rubrikens nummer. T.ex. “Se 1.3.1”.
2 BESKRIVNING
2.1 DRIVNING
2.1.1 HST
Maskinen är bakhjulsdriven.
Bakaxeln är försedd med en hydrostatisk växellåda
med steglös utväxling framåt och bakåt.
För att underlätta svängar är bakaxeln även försedd
med differential.
Frontmonterade redskap drivs via kilremmar.
2.1.2 4WD
Maskinen är 4-hjulsdriven. Kraften från motorn
till drivhjulen överförs hydrauliskt. Motorn driver
en oljepump vilken pumpar olja genom bakre och
främre axeldrivningarna.
Framaxeln och bakaxeln är seriekopplade, vilket
gör att framhjulen och bakhjulen tvingas att rotera
med samma varvtal.
För att underlätta svängar är båda axlarna försedda
med differential.
Frontmonterade redskap drivs via kilremmar.
2.2 STYRNING
Maskinen är midjestyrd. Detta innebär att ramen är
delad i en främre och en bakre del, vilka kan vridas
i förhållande till varandra.
Midjestyrningen gör att maskinen kan svänga med
extremt liten radie runt träd och andra hinder.
2.3 SÄKERHETSSYSTEM
Maskinen är utrustad med ett elektriskt
säkerhetssystem. Säkerhetssystemet avbryter vissa
aktiviteter som kan medföra fara vid felmanöver.
T.ex. kan motorn endast startas om pedalen
koppling-parkeringsbroms är nedtryckt.
Säkerhetssystemets funktion skall alltid
kontrollerasre varje användning.
2.4 REGLAGE
2.4.1 Redskapslyft, mekanisk (1:A)
För att växla mellan arbetsläge och transportläge:
1. Trampa ned pedalen helt.
2. Släpp sakta upp pedalen.
7
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
2.4.2 Koppling-parkeringsbroms (1:B)
Tryck aldrig på pedalen under körning.
Risk för överhettning i
kraftöverföringen.
Pedalen har följande tre lägen:
Uppsläppt. Kopplingen är ej
aktiverad. Parkeringsbromsen
är ej aktiverad.
Till hälften nedtryckt. Framdrivningen
frikopplad. Parkeringsbromsen är ej aktiverad.
Helt nedtryckt. Framdrivningen frikopplad.
Parkeringsbromsen fullt aktiverad men ej
spärrad.Detta läge används även som
nödbroms.
2.4.3 Spärr, parkeringsbroms (1:C)
Spärren låser pedalen “koppling-broms” i
nedtryckt läge. Funktionen används för att
låsa maskinen i slutningar, vid transport,
etc. då motorn inte är igång.
Låsning:
1. Trampa ned pedalen (1:B) helt.
2. För spärren (1:C) åt höger.
3. Släpp upp pedalen (1:B).
4. Släpp spärren (1:C).
Lossning:
Tryck och släpp upp pedalen (1:B).
2.4.4 Drivning-färdbroms (1 :F)
Om maskinen inte bromsar in som
förväntat då pedalen släpps skall den
vänstra pedalen (1:B) användas som
nödbroms.
Pedalen bestämmer utväxlingsförhållande mellan
motorn och drivhjulen (= hastigheten). Då pedalen
släpps aktiveras färdbromsen.
1. Tryck pedalen framåt -
maskinen rör sig framåt.
2. Pedalen obelastad -
maskinen står stilla.
3. Tryck pedalen bakåt -
maskinen backar.
4. Trycket minskas på pedalen
- maskinen bromsar in.
2.4.5 Gas- och chokereglage (1:D)
Reglage för inställning av motorns varvtal samt för
att choka motorn vid kallstart.
Om motorn går orent finns risk för att
reglaget är för långt framskjutet så att
choken är aktiverad. Detta skadar
motorn, ökar bränsleförbrukningen
och är skadligt för miljön.
1. Choke - för start av kall motor.
Chokeläget är placerat längst fram i
spåret.
Kör ej i detta läge då motorn är varm.
2. Fullgas - vid användning av maskinen
bör alltid fullgas användas.
Fullgasläget är ca 2 cm bakom chokeläget.
3. Tomgång.
2.4.6 Tändlås (1:E)
Lämna ej maskinen med nyckeln i läge
2 eller 3. Brandrisk, bränsle kan rinna
in i motorn genom förgasaren samt risk
för att batteriet laddas ur och förstörs.
Tändningslås som används för att starta och stoppa
motorn. Fyra lägen:
1. Stoppläge - motorn är kortsluten.
Nyckeln kan tas bort.
2/3. Körläge.
4. Startläge - den elektriska startmotorn
aktiveras när nyckeln vrids till det
fjäderbelastade startläget. När motorn
startat, låt nyckeln återgå till körläge 2/3.
2.4.7 Kraftuttag (2:G)
Kraftuttaget får aldrig kopplas in då
det frontmonterade tillbehöret befinner
sig i transportläge. Detta förstör
remtransmissionen.
Spak för in- och urkoppling av kraftuttag för
drivning av frontmonterade tillbehör. Två lägen:
1. Främre läget - kraftuttaget urkopplat.
2. Bakre läget - kraftuttaget inkopplat.
2.4.8 Urkopplingsspak
Spak för att koppla ur den steglösa transmissionen.
HST är försedd med en spak, kopplad till
bakaxeln. Se (5:N).
4WD är försedd med två spakar, kopplade till
bakaxeln (6:O) och framaxeln (6:P).
8
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
Urkopplingsspaken får aldrig befinna
sig mellan yttre och inre läget. Detta
överhettar och skadar transmissionen.
Spakarna ger möjlighet att flytta maskinen för
hand utan hjälp av motorn. Två lägen:
1. Spak i inre läget-
transmissionen inkopplad för
normal användning.
2. Spak i yttre läget-
transmissionen urkopplad.
Maskinen kan flyttas för hand.
Maskinen får inte bogseras längre sträckor eller
med hög fart. Transmissionen kan skadas.
Maskinen får ej köras med främre
spaken i yttre läget. Risk för skador och
oljeläckage i framaxeln.
2.4.9 Sits (3:I)
Sitsen är fällbar och justerbar i längsled.
Sitsen låses i uppfällt läge med spärren
(3:K) och i längsled med rattarna (3:J).
Sitsen är försedd med en säkerhetsbrytare som är
kopplad till maskinens säkerhetssystem. Detta gör
att vissa aktiviteter, som kan medföra fara, inte är
möjliga då ingen sitter i sitsen.
2.4.10 Motorhuv (4:L)
För att komma åt bränslekran, batteri och
motor är maskinen försedd med
öppningsbar motorhuv. Motorhuven är
låst med en gummistropp.
Motorhuven öppnas på följande sätt:
1. Lossa gummistroppen (4:M) i huvens framkant.
2. Lyft försiktigt motorhuven bakåt.
Stängning utförs omvänt.
Maskinen får inte användas utan att
motorhuven är stängd och låst. Risk för
brännskador och klämskador
föreligger.
2.4.11Snabbfäste (19:H)
Snabbfästena är delbara vilket gör det
mycket lätt att växla mellan olika
arbetsredskap
Snabbfästena medger att aggregatet enkelt kan
växla mellan två lägen:
Normalläget med fullt uppspänd rem.
4 cm bakom normalläget med slak rem så att
aggregatet kommer närmare basmaskinen.
Tillsammans med att spännrullen lossas från
remmen, förenklar snabbfästena rembyte,
aggregatbyte, tvättläge och serviceläge.
Släppa remspänningen
1. Demontera låsnålarna (19:G) på båda sidor.
2. Öppna snabbfästena genom att trycka ned dess
bakre del med klacken. Se (19:F).
Då snabbfästena är öppnade vilar
aggregatarmarna endast löst i
axeldelarna. Aggregatet får aldrig
ställas i serviceläge eller tvättläge utan
att snabbfästena åter är låsta efter att
aggregatremmen hakats av.
3. Utför önskade åtgärder, t.ex:
Haka av remmen.
Byta aggregat genom att haka ur
aggregatarmarna. Se fig. 21.
Spänna remmen
Spänn först på ena sidan och sedan på andra enligt
instruktionerna nedan.
Vrid inte hävarmen med händerna.
Klämrisk.
1. Sätt foten på hävarmen (20:J) och vrid försiktigt
ett halvt varv framåt.
2. Montera låsnålen (19:G).
3. Utför ovanstående på andra sidan.
3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Maskinen får endast användas till följande arbeten
med angivna GGP original tillbehör:
Draganordningen får belastas med en vertikal kraft
av maximalt 100 N.
Påskjutskraften från bogserade tillbehör får, i
draganordningen, vara maximalt 500 N.
OBS! Före all användning av släpkärra - kontakta
aktuellt försäkringsbolag.
OBS! Denna maskin är ej avsedd att köras på
allmän väg.
Arbete Tillbehör, GGP original
Gräsklippning Med klippaggregaten:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Snöröjning Med snöblad. Snökedjor och
ramvikter rekommenderas.
Gräs- och
lövuppsamling
Med bogserad uppsamlare 38"
eller 42".
Gräs- och
lövtransport
Med transportkärra.
Sopning Med sopaggregat. Dammskydd
rekommenderas.
Ogräsbekämpning
på grusgångar
Med frontmonterat skyffeljärn.
9
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
4 START OCH KÖRNING
Maskinen får inte användas utan att
motorhuven är stängd och låst. Risk för
brännskador och klämskador
föreligger.
4.1 BENSINPÅFYLLNING (7:Q)
Använd alltid ren blyfri bensin. Oljeblandad 2-
taktsbensin får ej användas.
Tanken rymmer 6 liter. Nivån avläses enkelt
genom den transparenta tanken.
OBS! Vanlig blyfri bensin är en färskvara och skall
ej lagras mer än 30 dagar.
Med fördel kan även miljöanpassad bensin,
kallad alkylatbensin användas. Denna typ av
bensin har en sammansättning som är mindre
skadlig för både människor och natur.
Bensin är m ycket brandfarligt. Förvara
bränslet i behållare, speciellt gjorda för
detta ändamål.
Fyll endast på bensin utomhus och rök
inte under påfyllningen. Fyll på bränsle
innan motorn startas. Tag aldrig av
tanklocket eller fyll på bensin när
motorn är igång eller fortfarande är
varm.
Fyll aldrig bensintanken helt full. Lämna ett tomt
utrymme (= minst hela påfyllningsröret plus 1-2
cm i tankens överdel) så att bensinen, när den
värms upp, kan utvidgas utan att rinna över. Se fig.
7.
4.2 NIVÅKONTROLL, MOTOROLJA
Vevhuset är vid leverans fyllt med olja SAE 10W-
30.
Kontrollera före varje användning att oljenivån
är korrekt. Maskinen skall stå plant.
Torka rent runt oljemätstickan. Lossa och
dra upp den. Torka av oljemätstickan. För
ner den helt och skruva fast den.
Skruva loss och dra upp den igen. Avläs oljenivån.
Fyll på olja upp till “FULL”-markeringen om
oljenivån är under detta märke. Se fig. 8.
Oljenivån får aldrig överstiga “FULL”-
markeringen. Detta resulterar i att motorn blir
överhettad. Om oljenivån överstiger “FULL”-
markeringen skall olja tappas ut tills korrekt nivå
uppnås.
4.3 NIVÅKONTROLL,
TRANSMISSIONSOLJA
Kontrollera före varje användning att oljenivån
är den riktiga. Maskinen skall stå plant.
Avläs oljenivån på behållaren (9:R). Nivån skall
ligga mellan ”MAX” och ”MIN”. Vid behov, fyll
på mera olja.
Oljetyp:
4.4 SÄKERHETSKONTROLL
Kontrollera att resultaten i säkerhetskontrollerna
nedan uppfylls vid test av aktuell maskin.
Säkerhetskontrollen skall alltid utföras
före varje användning.
Om någon av resultaten nedan ej
uppfylls får maskinen ej användas!
Lämna maskinen till en serviceverkstad
för reparation.
4.4.1 Allmän säkerhetskontroll
4.4.2 Elektrisk säkerhetskontroll
Säkerhetssystemets funktion skall alltid
kontrollerasre varje användning
Oljetyp
4WD Syntetisk olja 5W-50
HST SAE 10W-30 (20W-50)
Objekt Resultat
Bränsleledningar
och anslutningar.
Inget läckage.
Elkablar. All isolering intakt.
Inga mekaniska skador.
Avgassystem. Inget läckage i anslutningar.
Samtliga skruvar fastdragna.
Oljeledningar Inget läckage. Inga skador.
Kör maskinen
framåt/bakåt och
släpp pedalen
drivning-färdbroms.
Maskinen skall stoppa.
Provkörning Inga onormala vibrationer.
Inget onormalt ljud.
Tillstånd Åtgärd Resultat
Pedalen koppling-
broms ej nedtryckt.
Kraftuttaget ej
aktiverat.
Försök starta. Motorn skall
ej starta.
Pedalen koppling-
broms nedtryckt.
Kraftuttaget
aktiverat.
Försök starta. Motorn skall
ej starta.
Motorn igång.
Kraftuttaget
aktiverat.
Föraren reser
sig ur sätet.
Motorn skall
stoppa.
Motorn igång. Tag ur säkring-
en. Se 9:S.
Motorn skall
stoppa.
10
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
4.5 START
1. Öppna bensinkranen. Se 10:U.
2. Kontrollera att tändkabeln/tändkablarna är
monterad/-e på tändstiftet/tändstiften.
3. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.
4. Håll inte foten på drivpedalen.
5. Kallstart - ställ gasreglaget längst fram i
chokeläget.
Varmstart - ställ gasreglaget på fullgas (ca 2 cm
bakom chokeläget).
6. Trampa ned pedalen koppling-broms helt.
7. Vrid om startnyckeln och starta motorn.
8 När motorn startat, för gasreglaget successivt
till fullgas (ca 2 cm bakom chokeläget) om
choke har använts.
9. Vid kallstart, belasta inte maskinen omedelbart
efter start, utan låt motorn gå några minuter. Då
hinner oljan värmas upp.
Vid användning av maskinen bör alltid fullgas
användas.
4.6 KÖRTIPS
Var alltid noga med att rätt oljemängd finns i
motorn. Speciellt vid körning i sluttningar. Se 4.2.
Var försiktig i sluttningar. Inga
plötsliga start eller stopp vid körning
uppför eller nedför en sluttning. Kör
aldrig tvärs över en sluttning. Kör
uppifrån och ner eller nerifrån och upp.
Maskinen får köras i maximalt 10°
lutning oavsett riktning.
Minska hastigheten i sluttningar och
vid skarpa svängar för att bibehålla
kontrollen och minska vältrisken.
Gör inte fullt rattutslag vid körning på
högsta växel och full gas. Maskinen kan
välta.
Håll händer och fingrar borta från
midja och sitskonsol. Klämrisk
föreligger. Kör aldrig med öppen
motorhuv.
4.7 STOPP
Frikoppla kraftuttaget. Lägg i parkeringsbromsen.
Låt motorn gå på tomgång 1 - 2 minuter. Stanna
motorn genom att vrida om startnyckeln.
Stäng bensinkranen. Speciellt viktigt om maskinen
skall transporteras, på t.ex. släpkärra.
Om maskinen lämnas utan tillsyn, tag
bort tändkabeln/tändkablarna och ta
bort startnyckeln.
Motorn kan vara mycket varm
omedelbart efter stopp. Vidrör inte
ljuddämpare, cylinder eller kylflänsar.
Detta kan orsaka brännskador.
4.8 RENGÖRING
För att minska brandfaran, håll motor,
ljuddämpare, batteri och bränsletank
rena från gräs, löv och olja.
För att minska brandfaran, kontrollera
regelbundet att inget olje- och/eller
bränsleläckage förekommer.
Använd aldrig vatten med högt tryck.
Detta kan förstöra axeltätningar,
elektriska komponenter eller
hydraulventiler.
Använd aldrig luft med högt tryck mot
kylarnas lameller. Detta förstör
lamellstrukturen.
Efter varje användning skall maskinen rengöras.
Nedanstående anvisningar gäller för rengöringen:
Spola inte vatten på motorn.
Rengör motorn med borste och/eller tryckluft.
Rengör motorns kylluftsintag (9:T).
Efter rengöring med vatten, starta igång maskin
och eventuellt klippaggregat för att avlägsna
vatten som annars tränger in i lager och kan
orsaka skada.
5 UNDERHÅLL
5.1 SERVICEPROGRAM
För att bibehålla maskinen i gott skick med
avseende på tillförlitlighet och driftsäkerhet samt
ur miljösynpunkt skall GGP’s Serviceprogram
följas.
Service, utförd hos auktoriserad verkstad,
garanterar fackmässigt arbete med original
reservdelar.
5.2 FÖRBEREDELSE
All service och allt underhåll skall utföras på
stillastående maskin med stoppad motor.
Förhindra att maskinen rullar genom
att alltid lägga i parkeringsbromsen.
Stoppa motorn.
Förhindra ofrivillig motorstart genom
att lossa tändkabeln/tändkablarna från
tändstiftet/tändstiften och ta bort
startnyckeln.
5.3 DÄCKTRYCK
Justera däckens lufttryck enligt följande:
Fram: 0,6 bar (9 psi).
Bak: 0,4 bar (6 psi).
11
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
5.4 BYTE AV MOTOROLJA
Byt motorolja första gången efter 5 drifttimmar,
sedan var 50:e drifttimma eller en gång per säsong.
Byt olja oftare, var 25:e drifttimma eller minst en
gång per säsong, om motorn får arbeta extremt
tungt eller om den omgivande temperaturen är
hög.
Använd olja enligt tabellen nedan..
Använd inga tillsatser till oljan.
Fyll inte på för mycket olja. Det kan resultera i att
motorn överhettas.
Byt olja när motorn är varm.
Motoroljan kan vara mycket varm om
den avtappas direkt efter stopp. Låt
därför motorn svalna några minuter
innan oljan avtappas.
1. Kläm ihop klammern på
oljeavtappningsslangen. Använd en polygrip
e.d. Se fig. 10:V.
2. Flytta upp klammern 3-4 cm på
oljeavtappningsslangen och drag ur pluggen.
3. Samla upp oljan i ett kärl.
OBS! Ingen olja får spillas på kilremmarna.
4. Lämna oljan för deponering enligt lokala
bestämmelser.
5. Montera oljeavtappningspluggen och skjut
tillbaka klammern så att den klämmer över
pluggen.
6. Tag bort oljemätstickan och fyll på ny olja.
Oljemängd: ca 1,4 liter
7. Efter påfyllning av olja, starta motorn och kör
på tomgång i 30 sekunder.
8. Undersök om det förekommer oljeläckage.
9. Stanna motorn. Vänta i 30 sekunder och
kontrollera sedan oljenivån enligt 4.2.
5.5 TRANSMISSION, OLJA (4WD)
Oljan i den hydrauliska kraftöverföringen skall
kontrolleras/justeras resp. bytas i intervaller enligt
tabellen nedan.
Oljetyp: Syntetisk olja 5W-50.
Oljemängd vid byte: ca 3,5 liter.
5.5.1 Kontroll - justering
Se 4.3.
5.5.2 Avtappning
1. Kör maskinen i varierande hastigheter under
10-20 minuter så att transmissionsoljan värms
upp.
2. Ställ upp maskinen helt horisontellt.
3. Dra ut båda urkopplingsspakarna enligt fig. 6.
4. Placera ett uppsamlingstråg under bakaxeln och
ett under framaxeln.
5. Öppna oljebehållaren genom att ta bort locket.
Se 9:R.
Endast en 3/8” fyrkantnyckel får
användas till oljeavtappningspluggen.
Andra verktyg förstör pluggen.
6. Demontera oljeavtappningspluggen från
bakaxeln. Rengör hålet och använd en 3/8”
fyrkantnyckel. Se figur 11.
7. Demontera 2 avtappningspluggar från
framaxeln. Använd en 12 mm hylsnyckel. Låt
oljan i framaxel och ledningar rinna ur. Se fig.
12.
8. Kontrollera att packningarna är intakta på
framaxelns avtappningspluggar. Se fig. 12.
Återmontera pluggarna. Åtdragningsmoment:
15-17 Nm.
Om oljeavtappningspluggen drages fast
hårdare än 5 Nm kommer den att
skadas.
9. Kontrollera att packningen är intakt på
oljeavtappningspluggen. Se fig. 11:Y.
Återmontera i bakaxeln. Drag fast
oljeavtappningspluggen med 5 Nm.
10.Sug ut oljan i behållarens djupare del med hjälp
av en oljesug. Se fig 13.
11.Lämna oljan för deponering enligt lokala
bestämmelser.
5.5.3 Fyllning
Motorn får aldrig köras då bakre
urkopplingsspaken är inskjuten och
främre urkopplingsspaken är
utdragen. Detta kommer att förstöra
framaxelns tätningar.
1. Fyll oljebehållaren med den nya oljan.
Om motorn skall köras inomhus skall
anordning för avgasutsugning kopplas
till motorns avgasrör.
2. Kontrollera att bakaxelns urkopplingsspak är
utdragen.
3. Starta motorn. Då motorn startas skjuts
framaxelns urkopplingsspak in automatiskt.
4. Drag ut framaxelns urkopplingsspak.
Obs! Oljan sugs in i systemet mycket fort.
Behållaren måste alltid hållas fylld. Luft får
absolut inte sugas in.
Olja SAE 10W-30
Grad SJ eller högre
Åtgärd
1:a
gången
Därefter i
intervall
Drifttimmar
Kontroll - justering av nivå. - 50
Byte av olja. 5 200
12
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
5. Ställ drivpedalen i läge framåt genom att
blockera den med hjälp av en träkil e.d. Se fig.
14. Fyll oljebehållaren efter hand med ny olja.
6. Kör i läget framåt under en minut.
7. Flytta träkilen och ställ drivpedalen i läge bakåt.
Fortsätt att fylla på olja.
8. Kör i läget bakåt under en minut.
9. Växla körriktning en gång per minut enligt
ovan och fortsätt fyll på olja tills det slutar
bubbla i behållaren.
10.Stoppa motorn, montera oljebehållarens lock
och stäng huven.
11.Provkör några minuter och justera oljenivån i
behållaren.
5.6 REMTRANSMISSIONER
Kontrollera efter 5 timmars drift att samtliga
remmar är intakta och oskadade.
5.7 STYRNING
Styrningen skall kontrolleras/justeras efter 5
timmars drift och därefter var 100:e driftstimma.
5.7.1 Kontroll
Vrid ratten i korta ryck fram och tillbaka. Inget
mekaniskt glapp i styrkedjorna skall förekomma.
5.7.2 Justering
Justera styrkedjorna vid behov enligt följande:
1. Ställ maskinen i läget “rakt fram”.
2. Justera styrkedjorna med de två muttrarna,
placerade under midjepunkten. Se fig. 16.
3. Justera båda muttrarna lika mycket tills inget
glapp förekommer.
4. Provkör maskinen rakt framåt och kontrollera
att ratten ej har snedställts.
5. Om ratten är snedställd, lossa den ena muttern
och drag åt den andra.
Spänn inte styrkedjorna för hårt. Styrningen går då
tungt, samtidigt som slitaget på kedjorna ökar.
5.8 BATTERI
Syra som kommer i kontakt med ögon
eller hud orsakar allvarliga
personskador. Om någon kroppsdel
kommit i kontakt med syra, skölj
omedelbart rikligt med vatten och
kontakta genast läkare.
Batteriet är ett ventilreglerat batteri med 12 V
nominell spänning. Batterivätskan behöver och
kan ej kontrolleras eller fyllas på. Enda underhållet
som krävs är laddning efter t.ex. lång lagring.
Före första användning skall batteriet
fulladdas. Batteriet skall alltid förvaras
fulladdat. Om batteriet förvaras
urladdat uppstår allvarliga skador.
5.8.1 Laddning med motorn
I första hand kan batteriet laddas med hjälp av
motorns generator enligt följande:
1. Montera batteriet i maskinen enligt nedan.
2. Ställ upp maskinen utomhus eller montera
utsugningsanordning för avgaserna.
3. Starta motorn enligt instruktionerna i
bruksanvisningen.
4. Kör motorn utan stopp, kontinuerligt under 45
minuter.
5. Stoppa motorn och batteriet är fulladdat.
5.8.2 Laddning med batteriladdare
Vid laddning med batteriladdare skall en
batteriladdare med konstantspänning användas.
Kontakta återförsäljaren för inköp av
batteriladdare med konstantspänning.
Batteriet kan skadas om en batteriladdare av
standardtyp används.
5.8.3 Demontering/Montering
Batteriet är placerat under motorhuven. Vid
demontering/montering gäller följande angående
kablarnas anslutning:
Vid demontering. Koppla först bort den svarta
kabeln från batteriets minuspol (-). Koppla
därefter bort den röda kabeln från batteriets
pluspol (+).
Vid montering. Anslut förs den röda kabeln till
batteriets pluspol (+). Anslut därefter den svarta
kabeln till batteriets minuspol (-).
Om kablarna kopplas bort/ansluts i
omvänd ordning finns risk för
kortslutning och skador på batteriet.
Om kablarna förväxlas förstörs
generator och batteri.
Drag fast kablarna ordentligt. Lösa
kablar kan orsaka brand.
Motorn får aldrig köras med
bortkopplat batteri. Risk för allvarliga
skador på generator och elsystem.
5.8.4 Rengöring
Om batteripolerna är oxiderade skall dessa
rengöras. Rengör batteripolerna med en stålborste
och smörj in polerna med polfett.
5.9 LUFTFILTER, MOTOR
Luftfiltret (pappersfilter) skall rengöras/bytas var
100:e drifttimma.
OBS! Rengör/byt filtren oftare om maskinen
arbetar under dammiga förhållanden.
Demontera/montera luftfiltren enligt
nedanstående.
1. Rengör noggrannt runt luftfilterkåpan (12:R).
2. Demontera luftfilterkåpan genom att lossa de
två skruvarna.
13
SVENSKA
SV
Bruksanvisning i original
3. Demontera pappersfilter (12:S). Var försiktig så
att ingen smuts kommer in i förgasaren. Gör
rent i luftfilterhuset.
4. Rengör pappersfiltret genom att knacka det lätt
mot en plan yta. Om filtret är mycket smutsigt,
byt ut det.
5. Montera i omvänd ordning.
Tryckluft eller petroleumbaserade lösningsmedel,
t.ex fotogen får inte användas vid rengöring av
pappersfiltret. Detta förstör filtret.
Använd inte tryckluft vid rengöring av
pappersfiltret. Pappersfiltret får inte oljas in.
5.10 TÄNDSTIFT
Tändstiftet/tändstiften skall bytas var 200:e
drifttimma (=vid varannan grundservice).
Innan tändstiftet lossas, gör rent runt dess
infästning.
Tändstift
: Champion RC12YC eller likvärdigt.
Elektrodavstånd
: 0,75 mm.
5.11 LUFTINTAG
Se 9:T. Motorn är luftkyld. Ett tilltäppt kylsystem
skadar motorn. Rengör motorns luftintag var 50:e
drifttimma. En noggrannare rengöring av
kylsystemet utförs vid varje grundservice.
5.12 SMÖRJNING
Samtliga smörjpunkter enligt nedanstående tabell
skall smörjas var 50:e drifttimmar samt efter varje
tvättning.
5.13 SÄKRING
Vid elektriska fel, kontrollera/byt säkringen, 20 A.
Se 9:S.
6 PATENT - MÖNSTERSKYDD
Denna maskin eller delar därav omfattas av
följande patent och mönsterskydd:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP förbehåller sig rätten att förändra produkten
utan föregående meddelande.
Objekt Åtgärd Figur
Midjepunkt 4 smörjnipplar.
Använd fettspruta, fylld med
universalfett. Pumpa tills fett
tränger ut.
17
Styrkedjor Borsta kedjorna rena med
stålborste.
Smörj med kedjespray av
universaltyp.
-
Spännarmar Smörj lagringspunkterna med
oljekanna samtidigt som resp.
reglage aktiveras.
Utförs lämpligen av två
personer.
18
Reglage-
wirar
Smörj vajerändarna med
oljekanna samtidigt som resp.
reglage aktiveras.
Skall utföras av två personer.
18
/