OSTBERG IRB 1000x500 F3 EC Directions For Use Manual

varumärke
OSTBERG
Modell
IRB 1000x500 F3 EC
Typ
Directions For Use Manual
SVENSK/ENGLISH VERSION
Bruksanvisning
Directions for use
IRB 125 B1 EC, IRB 160 B1 EC, IRB 200 A1 EC, IRB 250 A1 EC
IRB 315 A1 EC, IRB 400 A1 EC, IRB 500 A1 EC
IRB 400x200 C1 EC, IRB 500x250 B1 EC, IRB 500x250 E1 EC
IRB 600x300 B1 EC, IRB 600x300 E3 EC, IRB 600x350 A1 EC, IRB 600x350 E3 EC
IRB 700x400 B3 EC, IRB 700x400 E3 EC, IRB 800x500 A3 EC, IRB 800x500 E3 EC
IRB 1000x500 B3 EC, IRB 1000x500 F3 EC
Denna bruksanvisning omfattar följande produkter:
Cirkulära IRB 125 B1 EC, IRB 160 B1 EC, IRB 200 A1 EC, IRB 250 A1 EC,
IRB 315 A1 EC, IRB 400 A1 EC och IRB 500 A1 EC.
Rektangulära IRB 400x200 C1 EC, IRB 500x250 B1 EC, IRB 500x250 E1 EC,
IRB 600x300 B1 EC, IRB 600x300 E3 EC, IRB 600x350 A1 EC, IRB 600x350 E3 EC,
IRB 700x400 B3 EC, IRB 700x400 E3 EC, IRB 800x500 A3 EC, IRB 800x500 E3 EC,
IRB 1000x500 B3 EC och IRB 1000x500 F3 EC
ANVÄNDNING
IRB EC är tillgängligt för brukaren, enligt IEC
60335-2-40, att själv utföra den service och under-
håll som här i denna bruksanvisning beskrives. Före
allt sådant arbete skall dock fläkten ovillkorligen
göras strömlös.
Förbehåll från detta enligt IEC 60335-2-7.12
”Denna produkt är inte ämnad för användning av
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sen-
sorisk eller mental förmåga, eller bristande erfaren-
het och kunskap, om de ej övervakas eller instrue-
ras angående produktens användning av en person
ansvarig för deras säkerhet.
”Barn skall hållas under uppsikt för att försäkra att
de inte leker med produkten.
Fläkten ska användas för transport av ren luft, m.a.o
den är ej avsedd för transport av brand- och explo-
sionsfarliga ämnen, slipdamm, sot, o.dyl.
För maximal livslängd vid installation i fuktiga eller
kalla utrymmen, bör fläkten vara i kontinuerlig drift.
Fläkten kan monteras utomhus eller i andra fuktiga
utrymmen.Tillse att dränering finns från fläktkåpan.
Fläkten är avsedd att användas vid den spänning och
frekvens som är angiven på fläktens produktetikett.
Fläkten kan monteras i valfri position.
SVENSKA
BESKRIVNING
IRB EC är isolerade kanalfläktar med bakåtböjda skov-
lar på fläkthjulet och swing-out utförande (ej IRB 125/
160 EC). De är tillverkade av galvaniserad stålplåt.
Fläktarna är försedda med en EC-motorer av ytter-
rotortyp, som har underhållsfria dubbelkapslade kulla-
ger.
2
INSTALLATION
Fläkten monteras enligt luftriktningspilen.
Fläkten kanalanslutes eller förses med berörings-
skydd.
Fläkten ska monteras på ett säkert sätt. Tillse att inga
främmande föremål ligger kvar i fläkt/kanal.
• Fläkten ska monteras på ett sådant sätt att service
och underhåll kan utföras. OBS! Beakta fläktens vikt
och storlek.
Fläkten ska monteras så att eventuella vibrationer ej
kan överföras till kanalsystem och byggnadsstomme.
Använd t ex dukstos för detta.
• Reglering av varvtal kan
göras med den inbyggda
potentiometern, 0-10 V.
En extern potentiometer
kan anslutas till plint vid
behov.
Den interna potentiome-
tern ska då kopplas bort.
Ett kopplingsschema finns applicerad på insidan av
eldosans lock eller levereras separat.
Kontrollera att fläkten är monterad och elektriskt
ansluten på rätt sätt med skyddsjord och motor-
skydd.
På IRB 315 A1/400 A1/500 A1 EC och
IRB 500x250 E1/600x300 B1/600x300 E3/
600x350 A1/600x350 E3/700x400 B3/
700x400 E3/800x500 A3/800x500 E3/
1000x500 B3/1000x500 F3 EC finns ett potentio-
nalfritt larmrelä som bryter max AC 250 V 2A, ”K1”.
IRB 125 B1/160 B1/200 A1/250 A1/315 A1 EC
och IRB 400x200 C1/500x250 B1/500x250 E1EC
har varvtalssignal som sänker max 3mA, 1 puls per
varv.
Elinstallation ska ske av behörig installatör.
Elinstallation ska ske via allpolig strömbrytare i nära
anslutning till fläkten eller via låsbar huvudström-
brytare.
I enfasfläktar används jordfelsbrytare (typ A).
I 3-fasfläktar används jordfelsbrytare (typ B).
EMC-KOMPATIBEL INSTALLATION
AV EXTERNA STYRLEDNINGAR
Eventuell styrkabel ska ej vara längre än 30 m.Om styr-
kabel är över 20 m används skärmad kabel. När en skär-
mad kabel används ansluts skärmen till endast en sida,
d.v.s endast till enheten med skyddsjord (håll sladden
kort och med så lite induktans som möjligt!)
Se till att det är tillräckligt avstånd mellan elledning-
ar och motorns styrkablar för att undvika störningar.
OBS! Säkerställ rätt polaritet!
Anslut aldrig nätspänning på analoga ingångar!
3
TEKNISKA DATA
4
Spänning Ström Effekt Varvtal Vikt Kopplings- Isolations- Skyddsklass
V/Hz A W rpm kg schema klass, motor motor
IRB 125 B1 EC 230/50 0,75 87 3555 12 4040143 F IP 44
IRB 160 B1 EC 230/50 0,75 88 3665 12 4040143 F IP 44
IRB 200A1 EC 230/50 0,72 82 2820 16 4040143 F IP 44
IRB 250 A1 EC 230/50 1,00 120 2500 17 4040143 F IP 44
IRB 315 A1 EC 230/50 1,65 356 2025 34 4040144 F IP 44
IRB 400 A1 EC 230/50 3,69 834 2195 44 4040145 F IP 44
IRB 500 A1 EC 230/50 3,45 766 1450 58 4040145 F IP 44
IRB 400x200 C1 EC 230/50 1,30 162 2770 19,6 4040143 F IP 44
IRB 500x250 B1 EC 230/50 0,94 216 2740 29,0 4040143 F IP 44
IRB 500x250 E1 EC 230/50 1,81 396 2010 32,5 4040144 F IP 44
IRB 600x300 B1 EC 230/50 3,94 844 2200 44,5 4040145 F IP 44
IRB 600x300 E3 EC 230/50 1,81 1160 2500 44,5 4040147 F IP 44
IRB 600x350 A1 EC 230/50 3,92 836 2200 46,0 4040145 F IP 44
IRB 600x350 E3 EC 400/50 1,81 1170 2500 46,0 4040147 F IP 44
IRB 700x400 B3 EC 400/50 2,24 1440 1800 60,0 4040147 F IP 44
IRB 700x400 E3 EC 400/50 3,58 2320 2120 61,0 4040147 F IP 44
IRB 800x500 A3 EC 400/50 1,87 1200 1400 67,5 4040147 F IP 44
IRB 800x500 E3 EC 400/50 3,68 2420 1800 79,5 4040147 F IP 44
IRB 1000x500 B3 EC 400/50 2,30 1480 1230 87,5 4040147 F IP 44
IRB 1000x500 F3 EC 400/50 4,98 3260 1630 100,0 4040147 F IP 44
5
KOPPLINGSSCHEMA
4040144
Enfas, 230 V
4040143
Enfas, 230V
4040145
Enfas, 230 V
L3
L2
4040147
3-fas, 400 V
LJUDDATA
Ljuddata har framtagits med följande standarder för ljudmätning:
Tryck och flöde: SS-ISO 5801.
Bestämning av ljudeffektnivå i kanal: SS-EN ISO 5136.
Bestämning av ljudeffektnivå i efterklangsrum: SS-EN ISO 3741.
BETECKNINGAR
L
wA
Tot: Total A-vägd ljudeffektnivå dB(A)(ref 10
-12
W)= summan
av ljudeffektnivån i oktavbanden.
L
wA
: A-vägd ljudeffektnivå i oktavband dB(A)(ref 10
-12
W).
L
pA
: A-vägd ljudtrycksnivå i dB(A) enligt normerad A-vägskor
rektion och hänförd till rumsabsorbtionen 20 m
2
med halvsfärisk
utbredning och 3 m avstånd.
6
IRB 125 B1 EC
10 V, 117 l/s 200 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 48 55 38 42 54 49 38 35 32 27
Inloppskanal 57 48 48 54 46 46 47 44 38
Utloppskanal 80 61 62 67 69 75 75 72 65
8 V, 102 l/s 160 Pa
Omgivning 41 48 37 38 45 42 37 33 30 26
Inloppskanal 55 45 46 51 43 45 45 41 34
Utloppskanal 77 59 59 64 67 72 72 69 61
6 V, 83 l/s 110 Pa
Omgivning 40 47 31 34 43 37 45 28 27 26
Inloppskanal 54 40 41 53 41 38 40 36 28
Utloppskanal 73 55 55 65 67 65 67 63 54
4 V, 62 l/s 60 Pa
Omgivning 36 43 25 28 33 36 40 23 25 26
Inloppskanal 43 34 35 39 36 30 32 27 17
Utloppskanal 66 49 49 54 62 57 59 54 43
IRB 160 B1 EC
10 V, 117 l/s 200 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 48 55 38 42 54 49 38 35 32 27
Inloppskanal 58 47 51 54 48 47 48 46 41
Utloppskanal 79 60 62 65 70 74 72 72 65
8 V, 102 l/s 160 Pa
Omgivning 41 48 37 38 45 42 37 33 30 26
Inloppskanal 56 46 49 52 45 45 46 43 37
Utloppskanal 76 58 60 63 66 71 70 69 61
6 V, 83 l/s 110 Pa
Omgivning 40 47 31 34 43 37 45 28 27 26
Inloppskanal 56 41 45 56 43 40 41 38 31
Utloppskanal 72 54 56 65 66 64 65 63 55
4 V, 62 l/s 60 Pa
Omgivning 36 43 25 28 33 36 40 23 25 26
Inloppskanal 46 37 39 40 38 32 34 29 21
Utloppskanal 65 48 50 53 62 57 57 54 44
7
IRB 200 A1 EC
10 V, 170 l/s 150 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 51 58 36 42 57 52 39 33 29 26
Inloppskanal 66 56 60 63 54 45 48 43 37
Utloppskanal 73 57 61 69 64 59 67 62 51
8 V, 155 l/s 120 Pa
Omgivning 47 54 32 41 52 50 35 31 27 26
Inloppskanal 65 55 59 63 51 42 46 39 34
Utloppskanal 72 54 59 69 61 57 65 58 47
6 V, 135 l/s 90 Pa
Omgivning 43 50 39 41 49 41 32 28 26 26
Inloppskanal 63 52 56 61 47 38 43 34 29
Utloppskanal 69 51 57 66 57 53 62 52 42
4 V, 105 l/s 45 Pa
Omgivning 37 44 28 37 40 40 27 23 25 26
Inloppskanal 54 46 50 49 38 31 33 26 25
Utloppskanal 59 46 53 54 49 47 52 40 30
IRB 250 A1 EC
10 V, 222 l/s 150 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 51 58 42 48 55 52 44 35 30 25
Inloppskanal 68 54 61 67 53 49 46 46 35
Utloppskanal 77 58 65 75 66 66 69 61 51
8 V, 212 l/s 135 Pa
Omgivning 51 58 41 47 54 55 39 33 28 25
Inloppskanal 66 53 59 65 50 47 45 44 33
Utloppskanal 75 57 64 73 64 64 67 59 49
6 V, 185 l/s 100 Pa
Omgivning 49 56 40 45 55 48 35 30 26 25
Inloppskanal 64 51 57 62 47 43 41 40 29
Utloppskanal 73 55 61 71 61 61 63 55 44
4 V, 145 l/s 70 Pa
Omgivning 45 52 37 42 51 36 30 25 25 25
Inloppskanal 62 47 53 61 42 38 36 33 23
Utloppskanal 70 52 58 70 55 55 58 47 36
IRB 315 A1 EC
10 V, 540 l/s 200 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 56 63 46 52 63 47 41 33 28 26
Inloppskanal 75 62 66 75 53 49 48 45 47
Utloppskanal 84 63 70 83 68 67 64 59 61
8,5 V, 460 l/s 150 Pa
Omgivning 50 57 43 51 56 42 37 29 27 26
Inloppskanal 68 57 65 64 46 42 41 40 41
Utloppskanal 75 58 72 71 60 60 57 55 54
7 V, 375 l/s 100 Pa
Omgivning 44 51 38 47 48 40 33 26 26 25
Inloppskanal 62 51 60 54 37 35 34 36 33
Utloppskanal 65 53 63 60 50 50 49 52 36
5 V, 260 l/s 45 Pa
Omgivning 37 44 33 41 40 28 30 22 25 25
Inloppskanal 50 47 45 41 26 28 30 31 31
Utloppskanal 53 48 47 46 36 40 44 35 32
IRB 400 A1 EC
10 V, 950 l/s 200 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 62 69 53 58 69 55 46 39 37 28
Inloppskanal 79 69 73 77 66 61 53 51 53
Utloppskanal 87 71 76 85 76 80 73 70 70
8,5 V, 750 l/s 145 Pa
Omgivning 60 67 51 56 66 50 42 37 34 27
Inloppskanal 78 66 72 76 62 55 49 47 49
Utloppskanal 84 68 75 82 71 74 69 65 66
7 V, 650 l/s 95 Pa
Omgivning 53 60 47 54 58 47 38 33 31 27
Inloppskanal 73 62 70 68 56 48 43 43 43
Utloppskanal 78 64 73 75 65 67 62 63 59
5 V, 455 l/s 45 Pa
Omgivning 44 51 42 48 47 36 36 25 27 26
Inloppskanal 64 57 62 56 45 46 35 39 36
Utloppskanal 69 58 66 63 53 56 54 57 42
8
IRB 500 A1 EC
10 V, 1180 l/s 200 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 57 64 49 61 60 49 41 41 33 28
Inloppskanal 75 63 73 68 55 53 51 47 46
Utloppskanal 83 66 80 75 70 72 66 63 59
8,5 V, 1000 l/s 145 Pa
Omgivning 53 60 46 59 55 43 44 30 29 27
Inloppskanal 71 60 70 61 49 48 46 44 40
Utloppskanal 78 62 76 70 65 67 62 60 51
7 V, 800 l/s 95 Pa
Omgivning 46 53 43 50 49 39 46 27 27 26
Inloppskanal 66 56 65 56 42 44 42 41 36
Utloppskanal 74 59 72 63 58 60 60 57 42
5 V, 580 l/s 45 Pa
Omgivning 36 43 41 41 37 31 31 25 26 26
Inloppskanal 57 54 53 45 34 34 37 36 35
Utloppskanal 62 58 56 52 47 52 52 44 36
9
IRB 400x200 C1 EC
10V, 220 l/s, 250 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 51 58 41 48 56 49 48 47 38 31
Inloppskanal 70 61 66 67 58 52 50 48 42
Utloppskanal 77 61 67 74 69 67 67 62 54
8V, 199 l/s, 220 Pa
Omgivning 50 57 39 50 54 47 46 44 35 29
Inloppskanal 69 59 64 65 56 50 48 45 40
Utloppskanal 76 59 65 73 66 65 65 60 52
6,5V, 158 l/s, 130 Pa
Omgivning 44 51 35 42 49 42 40 37 29 28
Inloppskanal 65 55 60 62 49 43 41 38 33
Utloppskanal 73 56 60 71 60 58 58 52 42
5V, 109 l/s, 50 Pa
Omgivning 36 43 31 36 40 33 34 29 26 28
Inloppskanal 56 50 53 51 39 34 32 29 20
Utloppskanal 62 52 56 58 52 50 49 41 30
IRB 500x250 B1 EC
10V, 284 l/s, 250 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 49 56 46 41 51 50 49 50 41 36
Inloppskanal 67 58 62 63 53 53 51 50 41
Utloppskanal 75 58 65 70 65 67 69 63 52
8,5V, 246 l/s, 198 Pa
Omgivning 47 54 37 39 49 48 47 46 38 33
Inloppskanal 64 57 60 60 49 50 48 47 37
Utloppskanal 73 57 63 68 62 64 66 60 48
7V, 207 l/s, 131 Pa
Omgivning 43 50 33 36 46 44 43 41 34 30
Inloppskanal 60 54 54 56 43 43 42 38 30
Utloppskanal 66 54 57 62 55 57 60 51 39
5V, 169 l/s, 88 Pa
Omgivning 40 47 30 32 45 39 36 36 30 29
Inloppskanal 54 49 49 48 35 35 33 27 17
Utloppskanal 59 49 52 54 47 49 51 38 27
IRB 500x250 E1 EC
10V, 532 l/s, 300 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 60 67 48 58 66 52 47 43 37 32
Inloppskanal 74 64 68 72 57 50 49 48 46
Utloppskanal 81 65 71 80 69 66 63 59 56
8,5V, 448 l/s, 210 Pa
Omgivning 54 61 44 57 58 47 42 38 33 30
Inloppskanal 70 61 67 67 52 45 45 44 41
Utloppskanal 76 62 71 73 64 61 59 54 52
7V, 363 l/s, 140 Pa
Omgivning 50 57 41 54 51 47 37 33 29 29
Inloppskanal 65 57 63 59 46 40 40 39 35
Utloppskanal 69 58 65 66 58 55 53 49 46
5V, 253 l/s, 70 Pa
Omgivning 39 46 35 43 41 32 32 25 27 29
Inloppskanal 59 52 57 48 35 31 31 30 21
Utloppskanal 61 52 57 56 46 45 44 44 27
10
IRB 600x300 B1 EC
10V, 809 l/s, 400 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 64 71 54 58 71 55 52 49 44 39
Inloppskanal 78 69 72 75 64 58 56 52 50
Utloppskanal 84 70 74 83 73 72 69 65 61
8V, 651 l/s, 260 Pa
Omgivning 57 64 51 57 62 54 48 45 38 33
Inloppskanal 75 64 70 73 58 51 49 46 45
Utloppskanal 80 65 73 78 66 65 63 58 57
6V, 512 l/s, 135 Pa
Omgivning 49 56 45 54 52 42 44 35 31 29
Inloppskanal 67 58 65 60 48 42 41 37 37
Utloppskanal 71 59 67 66 57 56 54 50 50
4V, 326 l/s, 55 Pa
Omgivning 41 48 41 41 39 45 33 33 28 29
Inloppskanal 65 53 53 47 39 29 34 32 18
Utloppskanal 62 54 56 53 50 44 57 49 26
IRB 600x300 E3 EC
10V, 967 l/s, 500 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 65 72 57 61 71 61 57 53 48 42
Inloppskanal 80 72 74 76 68 62 60 56 53
Utloppskanal 86 73 76 84 77 76 74 69 64
8V, 776 l/s, 315 Pa
Omgivning 62 69 53 57 69 50 49 47 41 36
Inloppskanal 77 67 71 75 61 55 53 49 47
Utloppskanal 84 69 73 82 70 71 66 62 60
6V, 576 l/s, 175 Pa
Omgivning 53 60 47 56 57 44 44 39 34 31
Inloppskanal 70 61 68 64 52 45 44 40 40
Utloppskanal 74 61 70 70 61 60 57 53 54
4V, 364 l/s, 70 Pa
Omgivning 42 49 41 46 43 37 40 32 28 29
Inloppskanal 61 54 59 52 38 33 32 34 22
Utloppskanal 65 55 63 57 47 49 46 50 32
11
IRB 600x350 A1 EC
10V, 795 l/s, 500 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 64 71 49 55 70 53 49 49 46 44
Inloppskanal 76 63 69 74 63 56 53 50 48
Utloppskanal 83 66 71 82 70 71 67 63 60
8V, 660 l/s, 320 Pa
Omgivning 59 66 44 58 65 54 45 40 38 35
Inloppskanal 74 59 69 72 56 49 47 44 43
Utloppskanal 78 62 72 77 63 65 62 56 56
6V, 485 l/s, 175 Pa
Omgivning 49 56 39 54 49 43 43 32 31 29
Inloppskanal 65 55 64 56 45 40 39 36 36
Utloppskanal 68 56 65 62 53 58 52 50 48
4V, 295 l/s, 75 P
Omgivning 39 46 36 40 37 43 33 30 27 28
Inloppskanal 54 51 50 43 35 29 33 32 17
Utloppskanal 59 52 53 50 52 45 52 47 23
IRB 600x350 E3 EC
10V, 1005 l/s, 500 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 64 71 52 59 70 62 53 48 44 41
Inloppskanal 76 63 69 74 63 56 53 50 48
Utloppskanal 86 71 75 84 76 77 73 68 66
8V, 796 l/s, 330 Pa
Omgivning 61 68 50 56 68 51 49 47 44 43
Inloppskanal 74 59 69 72 56 49 47 44 43
Utloppskanal 83 66 73 82 69 71 67 61 60
6V, 602 l/s, 180 Pa
Omgivning 52 59 43 55 55 43 44 40 38 33
Inloppskanal 65 55 64 56 45 40 39 36 36
Utloppskanal 74 61 70 69 60 62 57 52 55
4V, 388 l/s, 70 Pa
Omgivning 42 49 40 47 42 36 40 30 29 29
Inloppskanal 54 51 50 43 35 29 33 32 17
Utloppskanal 64 54 62 56 46 49 45 51 31
12
IRB 700x400 B3 EC
10V, 1437 l/s, 500 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 64 71 54 64 69 54 51 48 47 44
Inloppskanal 79 69 74 75 71 67 57 51 47
Utloppskanal 88 72 79 86 76 75 69 65 62
8V, 1167 l/s, 320 Pa
Omgivning 57 64 50 61 59 50 45 44 41 40
Inloppskanal 75 65 73 67 66 60 50 44 41
Utloppskanal 81 67 78 76 70 68 62 59 56
6V, 832 l/s, 180 Pa
Omgivning 51 58 45 57 50 42 45 33 32 30
Inloppskanal 68 59 67 58 55 50 40 34 31
Utloppskanal 74 61 72 66 60 60 53 54 43
4V, 488 l/s, 80 Pa
Omgivning 36 43 42 39 36 33 34 25 27 28
Inloppskanal 58 56 52 49 43 32 27 25 16
Utloppskanal 61 58 56 53 46 46 47 44 26
IRB 700x400 E3 EC
10V, 1939 l/s, 500 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 67 74 60 66 73 60 57 51 47 41
Inloppskanal 84 73 77 80 77 74 66 57 53
Utloppskanal 91 75 81 89 82 81 75 70 68
8V, 1487 l/s, 330 Pa
Omgivning 62 69 54 66 65 55 53 46 41 35
Inloppskanal 80 68 75 75 72 69 59 51 47
Utloppskanal 86 71 81 82 75 74 67 64 62
6V, 1109 l/s, 175 Pa
Omgivning 55 62 49 60 55 48 45 38 32 29
Inloppskanal 73 63 70 65 64 58 47 42 38
Utloppskanal 82 60 74 80 75 68 63 58 54
4V, 710 l/s, 70 Pa
Omgivning 45 52 45 47 43 40 48 30 27 28
Inloppskanal 63 60 57 54 51 41 45 32 21
Utloppskanal 66 60 62 59 52 51 58 51 32
13
IRB 800x500 A3 EC
10V, 1671 l/s, 350 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 61 68 51 67 60 52 52 48 43 38
Inloppskanal 76 62 76 64 58 56 54 50 51
Utloppskanal 83 68 79 76 72 73 67 66 66
8V, 1321 l/s, 230 Pa
Omgivning 57 64 48 63 54 48 50 43 38 33
Inloppskanal 70 58 59 58 51 50 48 47 44
Utloppskanal 77 65 74 70 66 66 61 62 60
6V, 976 l/s, 125 Pa
Omgivning 46 53 48 50 45 42 43 36 31 29
Inloppskanal 63 59 59 49 40 41 41 42 30
Utloppskanal 69 61 65 61 55 55 56 57 40
4V, 644 l/s, 50 Pa
Omgivning 38 45 50 49 40 35 40 35 31 21
Inloppskanal 55 54 46 36 28 31 36 21 15
Utloppskanal 58 53 51 47 41 46 51 38 21
IRB 800x500 E3 EC
10V, 2198 l/s, 550 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 68 75 58 69 73 59 58 57 54 51
Inloppskanal 81 68 75 78 68 65 62 57 59
Utloppskanal 90 73 82 87 81 82 75 73 73
8V, 1750 l/s, 360 Pa
Omgivning 64 71 52 70 61 53 54 53 48 46
Inloppskanal 78 63 77 66 60 58 55 51 52
Utloppskanal 84 68 80 78 74 75 68 67 67
6V, 1262 l/s, 190 Pa
Omgivning 56 63 49 62 53 48 48 46 39 34
Inloppskanal 71 58 70 57 50 49 47 46 44
Utloppskanal 76 63 74 69 64 64 60 62 58
4V, 786 l/s, 80 Pa
Omgivning 56 63 50 49 40 35 40 35 31 21
Inloppskanal 57 54 54 44 37 41 37 37 24
Utloppskanal 64 59 60 56 50 53 51 55 32
14
IRB 1000x500 B3 EC
10V, 2251 l/s, 350 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 61 68 52 67 57 50 48 48 48 46
Inloppskanal 76 62 75 65 62 56 53 50 47
Utloppskanal 82 68 80 74 71 71 65 62 58
8V, 1794 l/s, 230 Pa
Omgivning 57 64 53 63 54 46 44 41 40 36
Inloppskanal 72 59 72 60 56 49 48 45 41
Utloppskanal 80 66 79 68 64 64 59 56 54
6,5V, 1404 l/s, 150 Pa
Omgivning 48 55 52 54 47 40 41 35 33 30
Inloppskanal 65 62 61 54 49 42 42 39 34
Utloppskanal 70 64 67 61 57 57 54 53 46
4,5V, 963 l/s, 65 Pa
Omgivning 37 44 50 49 40 35 40 35 31 21
Inloppskanal 52 49 48 41 32 33 33 33 20
Utloppskanal 59 54 55 49 45 46 46 51 28
IRB 1000x500 F3 EC
10V, 3060 l/s, 500 Pa L
pA
L
wA
tot dB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Omgivning 69 76 62 73 71 62 57 56 54 48
Inloppskanal 80 67 77 73 70 67 63 60 56
Utloppskanal 90 74 85 84 81 82 75 72 68
8V, 2499 l/s, 325 Pa
Omgivning 67 74 57 73 64 60 51 47 46 41
Inloppskanal 78 63 77 67 65 60 57 53 52
Utloppskanal 86 70 81 82 75 75 68 66 63
6,5V, 2005 l/s, 212 Pa
Omgivning 60 67 54 66 58 54 45 41 38 35
Inloppskanal 73 60 72 62 59 52 50 48 44
Utloppskanal 81 67 79 71 68 67 62 60 59
4,5V, 1293 l/s, 97 Pa
Omgivning 48 55 50 49 40 35 40 35 31 21
Inloppskanal 61 58 57 51 44 46 42 40 31
Utloppskanal 69 63 65 60 56 58 52 54 42
15
TRYCK- OCH FLöDESDIAGRAM
EFFEKT/FLÖDE
IRB 125 B1 EC IRB 160 B1 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 125 B1 EC IRB 160 B1 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 200 A1 EC IRB 250 A1 EC
EFFEKT/FLÖDE
IRB 200 A1 EC IRB 250 A1 EC
16
TRYCK- OCH FLöDESDIAGRAM
EFFEKT/FLÖDE
IRB 315 EC IRB 400 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 315 A1 EC IRB 400 A1 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 500 A1 EC IRB 400x200 C1 EC
EFFEKT/FLÖDE
IRB 500 A1 EC IRB 400x200 C1 EC
17
TRYCK- OCH FLöDESDIAGRAM
EFFEKT/FLÖDE
IRB 500x250 B1 EC IRB 500x250 E1 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 500x250 B1 EC IRB 500x250 E1 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 600x300 B1 EC IRB 600x300 E3 E
EFFEKT/FLÖDE
IRB 600x300 B1 EC IRB 600x300 E3 E
18
TRYCK- OCH FLöDESDIAGRAM
EFFEKT/FLÖDE
IRB 600x350 A1 EC IRB 600x350 E3 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 600x350 A1 EC IRB 600x350 E3 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 700x400 B3 EC IRB 700x400 E3 EC
EFFEKT/FLÖDE
IRB 700x400 B3 EC IRB 700x400 E3 EC
19
TRYCK- OCH FLöDESDIAGRAM
EFFEKT/FLÖDE
IRB 800x500 A3 EC IRB 800x500 E3 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 800x500 A3 EC IRB 800x500 E3 EC
TRYCK/FLÖDE
IRB 1000x500 B3 EC IRB 1000x500 F3 EC
EFFEKT/FLÖDE
IRB 1000x500 B3 EC IRB 1000x500 F3 EC
20
/