Dometic MR-07, MH-07 Bruksanvisningar

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisningar

Denna manual är också lämplig för

MR-07, MH-07
DE 7 Kühlschrank MR-07
Wärmeschrank MH-07
Bedienungsanleitung
EN 21 Refrigerator MR-07
Heating cabinet MH-07
Operating Manual
FR 34 Réfrigérateur MR-07
Etuve MH-07
Notice d'utilisation
ES 48 Nevera MR-07
Armario térmico MH-07
Instrucciones de uso
IT 61 Frigorifero MR-07
Riscaldatore MH-07
Istruzioni per l'uso
NL 75 Koelkast MR-07
Warmtekast MH-07
Gebruiksaanwijzing
DA 88 Køleskab MR-07
Varmeskab MH-07
Betjeningsvejledning
SV 101 Kylskåp MR-07
Värmeskåp MH-07
Bruksanvisning
NO 114 Kjøleskap MR-07
Varmeskap MH-07
Bruksanvisning
FI 127 Jääkaappi MR-07
Lämmityskaappi MH-07
Käyttöohje
_MR-07_MH-07.book Seite 1 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unver-
bindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO
products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromi-
so en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel
onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres:
www.dometic-waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen:
www.dometic-waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO.
Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuoteku-
vastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
_MR-07_MH-07.book Seite 2 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Kühlschrank Information om bruksanvisningen
101
Läs igenom anvisningarna noga innan apparaten tas i drift. Spara
bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till
den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.
Innehållsförteckning
1 Information om bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2 Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3 Leveransomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4 Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5 Teknisk beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6 Montera och ansluta apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7 Använda apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
8 Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
9 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
10 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
11 Åtgärder vid störningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
12 Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1 Information om bruksanvisningen
Följande symboler används i bruksanvisningen:
a
Observera!
Säkerhetsanvisning: oaktsamhet kan leda till personskador eller
skador på apparaten.
e
Observera!
Säkerhetsanvisning, som upplyser om risker med elektrisk ström
och elektrisk spänning: oaktsamhet kan leda till personskador och
skador på apparaten, samt inverka på apparatens funktionssätt.
I
Anvisning
Kompletterande information om användningen av apparaten.
Arbetssteg: denna symbol står framför en arbetsinstruktion. Tillväga-
gångssättet beskrivs steg för steg.
_MR-07_MH-07.book Seite 101 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Säkerhetsanvisningar Kühlschrank
102
Denna symbol beskriver resultatet av en åtgärd.
Bild 2 1, sidan 3: här anges en detalj på en bild, i detta exempel ”position 1
på bild 2 på sidan 3”.
Beakta även nedanstående säkerhetsanvisningar.
2 Säkerhetsanvisningar
Tillverkaren övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. följande:
z monterings- eller anslutningsfel
z skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller överspänning
z ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
z ej ändamålsenlig användning
2.1 Allmän säkerhet
a
z Om apparaten ska installeras i ett våtutrymme, måste installa-
tionen utföras av behörigt fackfolk.
z Om apparaten uppvisar synliga skador får den ej tas i drift.
z Reparationer på apparaten får endast utföras av behörigt fack-
folk. Icke fackmässiga reparationer kan leda att allvarliga faror
uppstår.
Vänd dig till kundtjänst när det gäller reparationer.
z Personer, som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala
funktionshinder eller på grund av oerfarenhet, inte kan använda
apparaten på ett säkert sätt, bör inte använda den utan uppsikt
eller hjälp av en annan person.
z Öppna aldrig värme- resp. kylkretsloppet.
z Ställ upp apparaten i ett torrt utrymme, se till att den skyddas
mot vattenstänk.
z Installera inte apparaten i närheten av andra värmekällor (vär-
meelement, starkt solljus, gasspisar osv.)
z Se till att ventilationsspringorna inte täcks över.
z Apparaten är inte ämnad för förvaring av frätande ämnen och
ämnen som innehåller lösningsmedel!
_MR-07_MH-07.book Seite 102 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Kühlschrank Leveransomfattning
103
e
z Kontrollera att driftspänningen och batterispänningen stämmer
överens innan apparaten tas i drift (se typskylten).
z Om anslutningskabeln är skadad måste den ersättas, annars
äventyras den elektriska säkerheten. Byt endast ut en skadad
anslutningskabel mot en likvärdig anslutningskabel med sam-
ma specifikationer.
2.2 Säkerhet under drift
a
z Elapparater är inga leksaker!
Förvara och använd apparaten utom räckhåll för barn.
z Frosta av kylskåpet regelbundet; det sänker energiförbrukning-
en.
z Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.
e
z Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna.
z Koppla bort apparaten och andra förbrukare från batteriet innan
batteriet laddas med en batteriladdare.
Överspänning kan skada apparaternas elektroniska komponen-
ter.
I
z Anvisning:
Koppla alltid bort apparaten från elnätet om det inte ska använ-
das under en längre tid.
3 Leveransomfattning
Mängd Beteckning
1
kyl- resp. värmeskåp i rotstfritt stål
1
bruksanvisning
_MR-07_MH-07.book Seite 103 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Ändamålsenlig användning Kühlschrank
104
4 Ändamålsenlig användning
Kyl- resp. värmeskåpet är framför allt avsett för användning i räddnings-
fordon.
Kylskåpet MR-07 är avsett för kylning resp. kylhållning av varor,
den kyler ned till 5 °C.
Värmeskåpet MH-07 är avsett för uppvärmning resp. varmhållning av varor,
den värmer upp till 37 °C.
a
Observera!
Om apparaten ska användas för kylning av mediciner; kontrollera
att apparatens kylförmåga resp. värmeeffekt är tillräcklig för de
krav som medicinerna ställer.
5 Teknisk beskrivning
5.1 Kylskåp MR-07
COOLMATIC kylskåpet MR-07 kan anslutas till 12 V likström, och kan alltså
användas i räddningsfordon.
Kylskåpet kyler varorna till en fast temperatur på 5 °C och håller dem kylda.
Kylkretsen är underhållsfri.
Apparaten har ett borttagbart och separat monteringsbart kylaggregat
(bild 1, sida 3).
5.2 Värmeskåp MH-07
COOLMATIC värmeskåpet MR-07 kan anslutas till 12 V likström, och kan
alltså användas i räddningsfordon.
Värmeskåpet värmer varorna till en fast temperatur på 37 °C och håller dem
varma.
5.3 Reglage MR-07/MH-07
Nr på bild 2,
sida 3
Förklaring
1
Temperaturvisning
_MR-07_MH-07.book Seite 104 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Kühlschrank Montera och ansluta apparaten
105
6 Montera och ansluta apparaten
6.1 Ta bort kylaggregatet (endast MR-07)
Böj upp skyddsplåten (bild 3 1, sida 3) något.
Skruva ut de båda fästskruvarna (bild 3 3, sida 3) med en lång stjärn-
mejsel.
Ta bort kabelbindaren från den upprullade kabeln.
Rulla ut kabeln.
Lyft kylaggregatet och vrid det med hjälp av en till person mot sugledning-
ens (bild 3 2, sida 3) lindningsriktning, tills sugledningen är utrullad.
6.2 Montering av apparaten
Apparaten är avsedd för en omgivningstemperatur mellan –10 °C och
+55 °C. Luftfuktigheten får inte överstiga 90 % under längre tid.
Beakta följande anvisningar för monteringsplatsen:
Montera inte apparaten bredvid värmekällor som värmeaggregat/-ele-
ment, gasugnar, varmvattenrör etc.
Ställ upp apparaten i ett torrt, skyddat utrymme.
Apparaten måste ställas upp på så sätt att den uppvärmda luften kan
avledas ordentligt. Sörj för tillräcklig ventilation (bild 4, sida 4).
Sätt fast apparaten med åtta skruvar (bild 5 1, sida 4).
Nr på bild 4,
sida 4
Förklaring
1
Varm avluft
2
Kall tilluft
3
Kondensor
4
Med dekorlist 50 mm avstånd uppåt!
_MR-07_MH-07.book Seite 105 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Montera och ansluta apparaten Kühlschrank
106
6.3 Lossa transportsäkringen
Apparaten har en låsmekanism som även fungerar som transportsäkring.
Följande inställningar är möjliga:
z Position 1 (transportsäkring): (bild 6 1, sida 5) dörren är stängd och säk-
rad. Ställ haken i position 2 för att öppna dörren.
z Position 2: (bild 6 2, sida 5) dörren kan öppnas.
z Position 3 (”VENT”-läge): (bild 6 3, sida 5) dörren är lite öppen, i fixerat
läge. Ställ upp dörren i det här läget om skåpet t.ex. ska stå oanvänt under
en längre tid.
6.4 Ändra dörren
Det går att ändra dörren så att den öppnas åt vänster istället för åt höger.
Ändra dörren (bild 7, sida 5):
Tag bort det övre dörrbeslaget (bild 7 1, sida 5).
Lyft försiktigt ut dörren.
Tag loss gängstiften (bild 7 2, sida 5).
Dra bort låshakarna (bild 7 3, sida 5) från stången.
Tag bort låsplattan (bild 7 4, sida 5) och montera den på den andra
sidan.
Dra ut stången nedåt och sätt in den på den andra sidan.
Sätt fast låshakarna (bild 7 3, sida 5) på stången igen.
Demontera låshållarna (bild 7 5, sida 5) upptill och nedtill på vänster
sida.
Demontera dörrbeslagen (bild 7 1, sida 5) upptill och nedtill på höger
sida.
Sätt fast dörrbeslagen (bild 7 1, sida 5) upptill och nedtill på vänster
sida.
Sätt fast låshållarna (bild 7 5, sida 5) upptill och nedtill på höger sida.
_MR-07_MH-07.book Seite 106 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Kühlschrank Montera och ansluta apparaten
107
6.5 Anslutning till ett batteri
Apparaten ansluts till 12 V likspänning:
e
Observera!
För att undvika spänningsförluster och effektförluster ska kabeln
vara så kort som möjligt och utan avbrott.
Undvik därför extra brytare, kontakter och förgreningsdosor.
Bestäm kabelarean passande till kabellängden, se bild 8, sida 6.
Teckenförklaring till bild 8, sida 6
e
Observera!
Beakta polerna vid anslutning till batteriet.
z Kontrollera att driftspänningen och batterispänningen stämmer överens
innan apparaten tas i drift (se typskylten).
Anslut apparaten
om möjligt direkt till batteripolerna eller
till ett uttag som säkras med minst 15 A.
e
Observera!
Koppla bort apparaten och andra elförbrukare från batteriet innan
en batteriladdare ansluts till batteriet.
Överspänning kan skada elektroniken.
Apparaten har ett elektroniskt skydd mot omvänd polaritet, som skyddar det
mot kortslutning och omvänd polaritet vid batterianslutning.
Bara MR-07: för att skydda batteriet stängs apparaten av automatiskt om
spänningen inte längre räcker till (se nedanstående tabell).
Koordinataxel Betydelse Enhet
l
Kabellängd m
Kabelarea mm²
Frånkopplingsspänning
11,6 V
Återinkopplingsspänning
12,1 V
_MR-07_MH-07.book Seite 107 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Använda apparaten Kühlschrank
108
7 Använda apparaten
I
Anvisning
Innan apparaten tas i drift, ska den av hygieniska skäl torkas av in-
och utvändigt med en fuktig trasa (se även kapitel ”Rengöring och
skötsel” på sidan 110).
a
Observera!
Temperaturen i apparaten påverkas av omgivningstemperaturen.
Bara MR-07: tänk på att den inställda fasta temperaturen på 5 °C
underskrids om omgivningstemperaturen sjunker under 4 °C.
Bara MH-07: tänk på att den inställda fasta temperaturen på 37 °C
(MH-07) överskrids om omgivningstemperaturen stiger över 37 °C.
7.1 Tips för energibesparing
z Välj en uppställningsplats med god ventilation som är skyddad mot direkt
solljus.
z Öppna inte skåpet oftare än nödvändigt.
z Låt inte dörren vara öppen längre än nödvändigt.
z Bara MR-07: frosta av kylskåpet så snart det bildas is i det.
z Bara MR-07: tag regelbundet bort damm och smuts från kondensorn.
7.2 Använda apparaten
a
Observera!
Varorna får endast förvaras i originalförpackningarna eller i andra
lämpliga behållare.
I
Anvisning
Bara MR-07: när kylskåpet har slagits på tar det ung 60 sekunder
tills kompressorn startar.
a
Observera!
Se till att det endast finns föremål resp. varor i skåpet som får kylas
resp . värmas upp till den inställda temperaturen.
MR-07:C
MH-07: 37 °C
_MR-07_MH-07.book Seite 108 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Kühlschrank Använda apparaten
109
Frosta av kylskåpet MR-07
Luftfuktigheten kan avsätta sig som frost på förångaren och i kylskåpet, om
så sker minskar kylförmågan. Frosta då av skåpet så snart som möjligt.
a
Observera!
Avlägsna aldrig isbeläggningar eller fastfrysna föremål med hårda
eller vassa/spetsiga verktyg.
Avfrosta:
Tag ut varorna.
Lagra dem vid behov i ett annat kylskåp, så att de förblir kalla.
Låt dörren vara öppen.
Torka upp vattnet.
Stänga av och ta apparaten ur bruk
Om apparaten ska stå oanvänt under en längre tid:
Koppla loss anslutningskabeln från batteriet.
Rengör apparaten (se kapitel ”Rengöring och skötsel” på sidan 110).
Ställ låsmekanismen i ”VENT”-läget (se kapitel ”Lossa transportsäkring-
en” på sidan 106). På så sätt förhindrar
man att det börjar lukta illa.
Låsa dörren
Det går att låsa skåpet, så att det t.ex. inte öppnas av misstag.
Ställ låsmekanismen på dörrens ovansida i läge 1 (bild 6 1, sida 5).
_MR-07_MH-07.book Seite 109 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Rengöring och skötsel Kühlschrank
110
8 Rengöring och skötsel
a
Observera!
Använd inga skarpa rengöringsmedel eller hårda föremål vid ren-
göring, det kan skada apparaten.
Rengör apparaten regelbundet/vid behov med en fuktig trasa.
Se till att det inte kommer in vatten i tätningarna. Elektroniken kan skadas.
Torka vid behov bort kondensvattnet som har samlats på botten.
Torka apparaten med en trasa efter rengöringen.
9 Garanti
Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta till-
verkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller
återförsäljaren.
Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:
z en kopia på fakturan med inköpsdatum,
z en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.
10 Avfallshantering
Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.
När apparaten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande be-
stämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsälja-
ren.
_MR-07_MH-07.book Seite 110 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Kühlschrank Åtgärder vid störningar
111
11 Åtgärder vid störningar
11.1 MR-07
Kompressorn går inte
Kylförmågan försämrad, innertemperaturen stiger
Störning Möjlig orsak Lösning
U
KL
= 0 V Avbrott, anslutningskabeln
batteri – elektronik
Anordna anslutningen
Extra säkring utlöst (om sådan finns) Byt ut säkringen
U
KL
U
Batterispänningen är för låg Ladda batteriet
Startförsök med
U
KL
U
AV
Lös kabelanslutning
Dålig kontakt (korrosion)
Anordna anslutningen
Batterikapaciteten är för dålig Byt batteri
För liten kabelarea Byt kabel (bild 8, sida 6)
Startförsök med
U
KL
U
Omgivningstemperaturen är för hög
Otillräcklig luftning/ventilation Flytta kylskåpet
Kondensorn nedsmutsad Rengör kondensorn
Fläkt defekt (om sådan finns) Byt fläkt
Elektriskt avbrott i kom-
pressorn mellan stiften
Kompressorn defekt Byt kompressor
U
KL
Spänning mellan elektronikens plus och minus
U
Startspänning elektronik
U
AV
Frånkopplingsspänning elektronik
Störning Möjlig orsak Lösning
Kompressorn är igång
för länge/oavbrutet
Förångaren nedisad Frosta av förångaren
Omgivningstemperaturen är för hög
Otillräcklig luftning/ventilation Flytta kylskåpet
Kondensorn nedsmutsad Rengör kondensorn
Fläkt defekt (om sådan finns) Byt fläkt
Kompressorn går sällan
igång
Batterikapaciteten är uttömd Ladda batteriet
_MR-07_MH-07.book Seite 111 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Åtgärder vid störningar Kühlschrank
112
Ovanliga ljud
11.2 MH-07
Apparaten värmer inte
Störning Möjlig orsak Lösning
Högt brummande En konstruktionsdel på kylkretsloppet
kan inte svänga fritt (stöter mot
väggen)
Böj ut delen försiktigt
Främmande föremål mellan kyl-
maskinen och väggen
Tag bort föremålet
Oljud från fläkten (om sådan finns)
Störning Möjlig orsak Lösning
U
KL
= 0 V Avbrott, anslutningskabeln
batteri – elektronik
Anordna anslutningen
Extra säkring utlöst (om sådan finns) Byt ut säkringen
U
KL
U
Batterispänningen är för låg Ladda batteriet
Startförsök med
U
KL
U
AV
Lös kabelanslutning
Dålig kontakt (korrosion)
Anordna anslutningen
Batterikapaciteten är för dålig Byt batteri
För liten kabelarea Byt kabel (bild 8, sida 6)
U
KL
Spänning mellan elektronikens plus och minus
U
Startspänning elektronik
U
AV
Frånkopplingsspänning elektronik
_MR-07_MH-07.book Seite 112 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
SV
Kühlschrank Tekniska data
113
12 Tekniska data
Olika utföranden, tekniska förbättringar och leveransmöjligheter förbehålles.
Kylkretsen innehåller R-134a.
MR-07 MH-07
Artikel-nr:
9106300026 9106300025
Anslutningsspänning:
12 V g 12 V g
Volym:
7 l 7 l
Fast temperatur:
5±1,C 37±1,C
Effektbehov, medel:
36 W 15 – 20 W
Luftfuktighet:
upp till 90 % upp till 90 %
Mått (HxBxD) i mm:
bild 9, sida 6 bild 0, sida 6
Vikt:
10,9 kg 4,5 kg
Provning/certifikat:
_MR-07_MH-07.book Seite 113 Freitag, 16. September 2011 4:42 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Dometic MR-07, MH-07 Bruksanvisningar

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisningar
Denna manual är också lämplig för