Marantec AS 210B Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

SV
Bruksanvisning Kretskort ZM-SKS B
SV
Kretskort ZM-SKS B / Rev. 1.3 – 1
2 – Kretskort ZM-SKS B / Rev. 1.3
1. Innehållsförteckning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar
2. Symbolförklaring
Originalbruksanvisning
Upphovsrättsligt skyddad.
Kopiering, även utdrag, tillåts endast efter vårt
godkännande.
Ändringar till följd av den tekniska utvecklingen förbehålls.
Alla måttuppgifter i millimeter.
Bilder är inte skalenliga.
Garanti
Garanti avseende funktion och säkerhet förutsätter att
varnings- och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning
beaktas.
Marantec GmbH + Co.KG svarar inte för person- och materi-
ella skador som uppstår pga. underlåtenhet att följa varnings-
och säkerhetsanvisningarna.
Användning enligt bestämmelserna
Kretskortet ZM SKS B är en utvidgning av styrningen AS 210 B.
Det är uteslutande avsedd för manövrering av portanläggningar.
Driften är endast tillåten i torra utrymmen.
Målgrupp
Endast kvalicerade och utbildade elfackmän får ansluta,
programmera och underhålla kretskortet.
Kvalicerade och utbildade elfackmän uppfyller följande krav:
Kännedom av allmänna och speciella
säkerhets- och arbetsskyddsbestämmelser,
Kännedom av relevanta elektrotekniska föreskrifter,
Utbildning i användning och skötsel av lämplig säkerhets-
utrustning,
Förmåga att identiera risker i samband med elektricitet.
Anvisningar för montering och anslutning
Innan elektriska arbeten måste anläggningen skiljas från
strömtillförseln. - Under pågående arbete måste säkerstäl-
las att strömtillförseln förblir frånkopplad.
Lokala skyddsbestämmelser måste beaktas.
Nät- och styrningsledningar måste absolut installeras skilda
från varandra.
Varning för personskador!
Säkerhetsanvisningarna måste absolut följas!
Varning för sakskador!
Säkerhetsanvisningarna måste absolut följas!
Information
Speciella anvisningar
ELLER
Hänvisning till andra informationskällor
1. Innehållsförteckning 2
2. Symbolförklaring 2
3. Allmänna säkerhetsanvisningar 2
4. Produktöversikt 3
5. Idriftsättning 4
6. EG-försäkran om inbyggnad 7
SV
Kretskort ZM-SKS B / Rev. 1.3 – 3
Bestämmelser och föreskrifter
Vid anslutning, programmering och underhållsarbeten skall
följande bestämmelser och föreskrifter efterföljas (utan att göra
anspråk på fullständighet).
Byggproduktdirektiv
EN 13241-1 (Produkter utan brand- och
rökskyddsegenskaper)
EN 12445 (Användarsäkerhet kraftmanövrerade portar -
provningsförfaranden)
EN 12453 (Användarsäkerhet kraftmanövrerade portar -
krav)
EN 12978 (Skyddsanordningar för kraftmanövrerade portar
- krav och provningsförfaranden)
EMV
EN 55014-1 (Störningsutsändning hushållsredskap)
EN 61000-3-2 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
översvängningar)
EN 61000-3-3 (Reaktion på strömförsörjningsnätet –
spänningsvariationer)
EN 61000-6-2 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
Del 6-2: Generella fordringar – Immunitet hos utrustning i
industrimiljö)
EN 61000-6-3 (Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) –
Del 6-3: Generella fordringar – Emission från utrustning i
bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer)
Maskindirektiv
EN 60204-1 (Säkerhet av maskiner, elektriska utrustningar
av maskiner, del 1: Allmänna fordringar)
EN 12100-1 (Säkerhet av maskiner – grundbergrepp,
allmänna grundsatser för utformning; del 1: principiell
terminologi, metodologi)
Lågspänning
EN 60335-1 (Säkerhet elektriska apparater för hushållsan-
vändande och liknande användningsområden)
EN 60335-2-103 (Särskilda krav på motorer för portar,
dörrar och fönster)
Utskott för arbetslokaler (ASTA)
ASR A1.7 (Tekniska regler för arbetslokaler ”Dörrar och
portar”)
4.1 Funktioner
Kretskortet ZM SKS B bjuder följande funktioner,
som ställs in med DIP-kopplare:
Utvärdering av opto-elektronisk SKS*
Utvärdering av 8,2 kOhm SKS*
Kontroll av pneumatisk SKS*
Automatisk stängningskörning
Gårdsbelysning eller röd varningslampa
Körtidsövervakning 120 Sek.
4.2 Kretskort ZM SKS B
Förklaring:
A: LED
B: DIP-kopplare 1 - 7
*) SKS = klämskyddssystem
4. Produktöversikt SV
A
B
4 – Kretskort ZM-SKS B / Rev. 1.3
5. Idriftsättning
5.1 Allmänt
Varning!
För en garanterad korrekt funktion måste
följande punkter följas:
- Porten är monterad och funktionsduglig.
- Växelmotorn är monterad och
funktionsberedd.
- Manöver- och säkerhetsutrustningar
är monterade och funktionsberedda.
- Styrningen AS 210 B är korrekt
monterad och kablad.
- Alla motoranslutningar är fastskruvade
både på styrnings- och motorsida.
- Alla till styrningen anslutna komponenter
behöver minst en ytterligare isolering med
dimensionerad märkspänning > av 230 V.
Information:
För monteringen av portstyrningen
AS 210 B måste resp. anvisning efterlevas.
5.2 Montering av baskretskortet AS 210 B
+ Koppla anläggningen spänningsfritt.
+ Avlägsna jumprarna 1, 2 och 5.
+ Sticka kretskortet ZM-SKS B in i stickplinten X7.
+ Koppla spänning
5.3 Översikt DIP-kopplare-funktioner
DIP-kopplare ON OFF
1 8,2 kOhm SKS OPTO SKS
2 DW
(trycksensor) kon-
troll aktiverad
Ingen kontroll
3 Automatisk
Stängnings körning
Ingen automatisk
stängnings körning
4 Gårdsbelysning Röd varningslampa
5 Fördröjning Utan fördröjning
6 Permanent signal
(varningslampa)
Blinksignal
(varningslampa)
7 Lära - öppethåll-
ningstid
-
SV
Kretskort ZM-SKS B / Rev. 1.3 – 5
5.4 Översikt DIP-kopplare-funktioner
DIP-kopplare Läge Funktion Anslutning
Dip 1 ON - Utvärdering för 8,2 kOhm klämskyddssystem
- Utvärdering för pneumatiska klämskyddssystem,
i samband med en 8,2 kOhm resistans
kopplingsplint X3,
klämmor 7 + 8
OFF - Utvärdering för OPTO klämskyddssystem kopplingsplint X3,
klämmor 7 + 8 + 9
Dip 2 ON - DW kontroll är påkopplad.
- Kontroll av DW-kopplaren sker i ändläget STÄNGD.
När porten stöter på marken måste DW-kontakten kortvarigt brytas.
-
OFF - DW kontroll är inte påkopplad.
- Det sker ingen kontroll av DW-kontakt i ändläget STÄNGD.
-
Dip 3 ON - Automatisk stängningskörning är påkopplad.
- Från portändläget ÖPPEN äger en automatisk stängningskörning rum efter.
Förloppet efter den inställda öppethållandetiden.
Grundläggande funktioner vid påkopplad automatisk
stängnings körning
- Efter avbrott av genomfarts-ljusridån vid nedkörning uppstår ett stopp och en
ny uppkörning, öppethållandetid startas på nytt.
- Efter avbrott av genomfarts-ljusridån under öppethållandetiden startas
öppethållandetiden på nytt.
- Efter utlösning av klämskyddssystemet under nedkörning följer ett stopp och
återuppkörning, öppethållandetiden startas på nytt.
Om klämskyddsystemet utlöses 3 gånger under en period följer ingen ny
nedkörning.
-
OFF - Automatisk stängningskörning är frånkopplad. -
Dip 4 ON - Gårdsbelysning påkopplas genom ÖPPEN-order.
- Vid inställning på gårdsbelysning lyser lampan under 2 minuter. Med DIP-
kopplaren 5 kan den inställas på fördröjning, det betyder, att drivanordningen
inte startas förrän ljuset lyst i 3 sek.
Potentialfri
Kopplingskontakt K3,
Klämplint X9, Klämmor 1 och 2
för påkoppling av en
extern ljuskälla.
OFF - Funktion rött varningsljus är påkopplad.
- Över DIP 5 kan väljas mellan 2 varianter.
Potentialfri
Kopplingskontakt K3,
Klämplint X9, Klämmor 1 och
2 för påkoppling av en röd
varningslampa.
Dip 5 ON Röd varningslampas med fördröjning
(relaterad på funktionerna av DIP 4, OFF)
- Förvarning, 3 sek, vid automatisk stängningskörning.
Ljus eller blinkning (DIP 6)
- Förvarning innan varje körning, 3 sek.
Ljus eller blinkning (DIP 6)
- Ljus eller blinkning under körningen (DIP 6)
- Ljuset lyser, 5 sek. efter portstänging.
Ljus eller blinkning (DIP 6)
-
OFF Röd varningslampa utan fördröjning
(relaterad på funktioner av DIP 4, OFF)
- Förvarning, 3 sek, vid automatisk stängningskörning.
Ljus eller blinkning (DIP 6)
- Ljus eller blinkning under körningen (DIP 6).
-
6 – Kretskort ZM-SKS B / Rev. 1.3
5. Idriftsättning
DIP-kopplare Läge Funktion Anslutning
Dip 6 ON - Permanent signal – Vid funktionen röd varningslampa lyser lampan perma-
nent under portkörningen och vid förvarning.
-
OFF - Blinksignal - Vid funktionen röd varningslampa, blinkar lampan under portkör-
ningen och vid förvarning.
-
Dip 7 ON Lära in för öppethållandetid. Öppethållandetiden omfattar alltid
3 sek. förvarningstid.
Exempel: För 20 sekunder öppethållandetid:
1. Köra porten i position ÖPPEN.
2. Frånkoppla nätspänning.
3. Koppla på automatisk stängningskörning med DIP 3.
4. Koppla på nätspänning.
5. Koppla på DIP kopplare 7 (LED blinkar) och koppla ifrån
efter 20 sekunder.
6. Öppethållandetid är programmerad på 20 sek.
-
5.5 LED-Meddelanden
LED Betydelse Avhjälpande
LED blinkar 1x SKS i funktion / störning Kontrollera SKS, evtl. ta bort hindret från portvägen
LED blinkar 2x Genomfarts-ljusridån är avbruten Kontrollera ljusridån, evtl. ta bort hindret från portvägen
LED blinkar 3x Kontrollresultat av DW är negativ, Porten kan endast
stängas i dödmans-funktionen
Stänga porten med dödmansfunktion. Efter positiv DW
kontroll är störningen avlägsnad
LED blinkar 4x Körningstid 120 sekunder är överskriden Upprepa ÖPPEN- eller STÄNGD-order
LED blinkar snabbt Öppethållandetid slutar
SV
Kretskort ZM-SKS B / Rev. 1.3 – 7
6. EG-försäkran om inbyggnad
Härmed förklarar vi att produkten som omnämns nedan:
Kretskort ZM-SKS B
uppfyller de grundläggande maskindirektiven (2006/42/EG):
Den ofullständiga maskinen motsvarar dessutom alla bestäm-
melser i EG – Byggproduktdirektiv (89/106/EEG), EG – Direk-
tiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG) och EG
– Lågspänningsdirektiv (2006/95/EG).
Följande normer har använts:
EN 60204-1
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1:
Allmänna fordringar
EN 12100-1
Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna
konstruktionsprinciper - Del 1 Grundläggande terminologi,
metodik
DIN EN 12453
Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna portar -
Krav
DIN EN 12604
Portar – Mekaniska aspekter – Krav
EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 6-2:
Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö
EN 61000-6-3
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 6-3:
Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder,
kontor, butiker och liknande miljöer
EN 60335-1
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål
EN 60335-2-103
Särskilda fordringar på drivanordningar för portar, dörrar och
fönster
Tillverkare och dokumentförvaltning
Marantec GmbH & Co. KG, Remser Brook 11,
D-33428 Marienfeld
Den speciella tekniska dokumentationen har skapats i enlig-
het med bilaga VII del B i Maskindirektiv 2006/42/EG. Vi
förpliktigar oss att på motiverad begäran inom rimlig tid och
i elektronisk form skicka denna dokumentation till myndighe-
terna för marknadskontroll.
Den ofullständiga maskinen får först tas i drift efter att man
fastställt att maskinen som den ofullständiga maskinen
ska byggas in i motsvarar bestämmelserna i Maskindirektiv
(2006/42/EG).
Ort, datum
Marienfeld, den 10.10.2011
Tillverkarens underskrift
Michael Hörmann
Undertecknarens ställning
VD
#1700024044
#122076
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Marantec AS 210B Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för