Facom 921 A1 Användarmanual

varumärke
Facom
Kategori
Elverktyg
Modell
921 A1
Typ
Användarmanual
SV
VARNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION BIFOGAS. LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. SPARA DESSA
ANVISNINGAR VÄL. FÖRSTÖR DEM INTE. ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG ATT UNDERRÄTTA DE ANSTÄLLDA SOM ANVÄNDER DENNA
MASKIN INFORMATIONEN I DENNA MANUAL. OM FÖRESKRIFTERNA NEDAN INTE RESPEKTERAS KAN DET MEDFÖRA PERSONSKADA.
IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN
• SLIPMASKINERNA SOM ÄR FÖRSEDDA MED SLIPSKIVOR ELLER KAPSKIVOR ÄR
ENDAST AVSEDDA FÖR SLIPNING OCH AVGRADNING AV STYCKEN I METALL ELLER
LEGERING (ALUMINIUM, MÄSSING, BRONS, m.m.). FACOM TAR INGET ANSVAR VID
ANNAN ANVÄNDNING.
Kvarstående risker
Trots att relevanta skyddsföreskrifter har tillämpats och säkerhetsanordningar
används kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselnedsättning.
- Risk för personskador pga. flygande partiklar.
- Risk för brännskador pga. att tillbehör blir varma under driften.
- Risk för personskador pga. långvarig användning.
- Risk för damm från farliga ämnen.
DENNA MASKIN ÄR INTE KONSTRUERAD FÖR ATT ANVÄNDAS I EXPLOSIV MILJÖ.
Slipmaskinen har utformats för skär- och sliptillämpningar för yrkesmässig
användning.
FÅR INTE användas under våta förhållanden eller i närheten av brandfarliga vätskor
eller gaser.
Denna slipmaskin är en elektrisk handmaskin för yrkesmässig användning.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Tillsyn krävs när oerfarna användare
använder detta verktyg.
- Småbarn och personer med funktionsnedsättning. Denna apparat är inte avsedd att
användas av små barn eller personer med funktionsnedsättning utan tillsyn.
- Personer (inklusive barn) som lider av nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk
förmåga, eller brist på erfarenhet eller kunskaper får endast använda denna produkt
om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn får aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Användningen av denna maskin och dess tillbehör ska respektera anvisningarna i
denna manual. Att använda denna maskin för annan verksamhet kan medföra risk för
att en situation uppstår som medför fara för människor och miljö.
• Denna maskin ska alltid användas, besiktigas och underhållas enligt alla
bestämmelser (lokala, inom departement, federala och nationella) som gäller för
handhållna och handstyrda pneumatiska maskiner.
• Av säkerhetsskäl, för att få optimala prestanda och för att delarna ska få längsta
möjliga livslängd, ska denna maskin anslutas till tryckluftmatning med ett tryck
högst 6,2 bar (620 kPa) vid ingången, med en slang med 10 mm innerdiameter.
• Om detta högsta drifttryck på 6,2 bar överskrids medför det risk för att farliga
situationer uppstår, som alltför hög hastighet, delar som går sönder, för högt moment
eller för hög kraft som kan göra att maskinen och dess tillbehör eller den del man
arbetar med förstörs.
• Säkerställ att alla slangar och anslutningar har rätt dimensioner och är väl åtdragna.
• Slangar och kopplingar får inte användas på felaktigt sätt.
• Använd alltid torr, ren och smord luft med ett högsta tryck på 6,2 bar. Damm,
frätande ångor och/eller alltför hög luftfuktighet kan skada en pneumatisk maskins
motor.
• Smörj aldrig maskinerna med brandfarliga eller flyktiga vätskor som fotogen,
dieselolja eller bensin.
• Ta inte bort några etiketter. Ersätt alla etiketter som är skadade.
• Vi rekommenderar att man använder en upphängd slang.
En snabbkoppling som är ansluten direkt till matningsanslutningen gör maskinen
tyngre och därmed mindre hanterbar.
• För att vara lättare att stoppa i en nödsituation ska den pneumatiska maskinen vara
utrustad och ansluten till tryckluftsnätet med snabbkopplingar.
• När maskinen nått slutet av sin livslängd rekommenderar vi att man demonterar
den, avfettar delarna och separerar dem efter material, så att de kan återvinnas.
• Du måste läsa igenom och förstå säkerhetsanvisningarna innan du installerar,
använder, reparerar, underhåller, byter tillbehör eller arbetar i närheten av slipmas-
kinen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga personskador.
• Endast behöriga och utbildade användare får installera, justera och använda
slipmaskinen.
• Denna slipmaskin får inte ändras. Ändringar kan försämra säkerhetsåtgärdernas
effektivitet och öka riskerna för användaren.
• Släng inte säkerhetsanvisningarna utan ge dem till användaren.
• Använd inte slipmaskinen om den är skadad.
• Var medveten om att arbetsstycken, tillbehör eller verktyg vid fel kan skapa
projektiler i hög hastighet.
• Se till att arbetsstycket sitter säkert fast.
• Se till att slipprodukten sitter säkert fast på slipmaskinen.
• Se till att skyddet sitter på plats, är i gott skick och rätt monterat. Skyddet måste
inspekteras regelbundet.
• Kontrollera att flänsarna används enligt tillverkarens bruksanvisning och är i gott
skick, dvs. utan sprickor och utstående kanter, samt är plana.
• Kontrollera att spindeln och spindelns gängor inte är skadade eller slitna.
• Se till att de gnistor och restprodukter som skapas vid användning inte medför
fara.
• Undvik kontakt med den roterande spindeln och den monterade skivan för att
inte skada händer och andra kroppsdelar.
• Användare och underhållspersonal måste ha den fysiska förmågan som krävs för
att hantera verktygets storlek, vikt och kraft.
• Håll kroppen i balans och placera fötterna så att du står stabilt.
• Använd en skyddshjälm vid arbete ovanför huvudhöjd.
• Vid skärning ska arbetsstycket stödjas så att skårans bredd är konstant eller ökar
under hela momentet.
• Slå av slipmaskinen om slipprodukten fastnar i ett skärspår och lossa skivan.
Kontrollera att hjulet sitter ordentligt fast och inte är skadat innan du fortsätter.
• Slipskivor och skärskivor får inte användas för sidoslipning. Slipmaskiner får inte
användas över en slipprodukts högsta periferhastighet.
• Användaren måste se till att ingen befinner sig i närheten.
• Slipgnistor kan antända kläder och orsaka allvarliga brännskador. Se till att
inga gnistor hamnar på dina kläder. Använd brandhämmande kläder och ha en
vattenhink i närheten.
• lnspektera slipprodukten före användning. Använd inte slipprodukter som kan ha
fallit i golvet eller är skavda, spruckna eller på annat sätt defekta.
• Se till att slipprodukten är rätt monterad och åtdragen före användning och kör
slipmaskinen på tomgångsvarvtal i minst 1 min i ett säkert läge. Stoppa omedelbart
vid kraftiga vibrationer eller om andra defekter upptäcks och fastställ orsaken till
dessa funktionsstörningar.
• Hindra spindeländen från att komma i kontakt med botten av hål för kupningar,
koner eller pluggar med gängade hål som ska monteras på maskinspindlar, genom
att kontrollera deras mått och andra relevanta uppgifter.
• När slipprodukter levereras eller används med adaptrar eller bussningar, ska
användaren se till att adaptern eller bussningen inte kommer i kontakt med
flänsens yta och att klämkraften ger tillräcklig rotationsdrivning för att hindra
slipprodukterna från att glida.
• I de fall flänsarna levereras med slipprodukter av flera typer eller i olika storle-
kar, se till att alltid använda rätt fläns för den slipprodukt som används.
• Undvik direkt kontakt med verktyget under och efter användning eftersom
verktyget kan vara varmt eller vasst.
• Förvara och hantera slipprodukten försiktigt enligt Facoms bruksanvisning.
• Vanliga orsaker till olyckor på arbetsplatsen är att man halkar, snubblar eller
faller. Var uppmärksam på hala ytor som orsakas av verktyget och se till att inte
snubbla över luftledningen eller hydraulslangen.
• Var försiktig i obekanta miljöer. Det kan finnas gömda faror, t.ex. elledningar
eller andra ledningar.
NU-V.AG50F_0616.indd 33 17/06/2016 13:27:30
ANVÄNDA MASKINEN
• Kontrollera innan du använder maskinen att det inte finns några farliga gränsytor
mot den närmaste omgivningen (explosiv gas, brandfarlig eller farlig vätska, okända
ledningar, kanaler eller elkablar osv.).
• Kontrollera innan du ansluter maskinen till tryckluftsmatningen att avtryckaren inte
är låst i driftläge av något hinder och att inget inställnings- eller montagereglage står
kvar i läge.
• Kontrollera att maskinen är ansluten till nätet med en snabbkoppling och att en
ventil för att bryta tryckluftsmatningen finns i närheten i händelse av hinder, brott
eller annan incident.
• Håll händer, löst sittande kläder och långt hår på avstånd från maskinens yttre
roterande delar.
• Frigör säkerhetsspärren för att sätta på verktyget. Se till att den högsta hastighe-
ten inte överskrider hastigheten som anges på verktygets namnplåt. Innan du sätter
på verktyget se till att skärskivan är monterad och åtdragen på rätt sätt. Använd
endast skärskivor för över 20 000 varv per minut med en diameter på 50 mm och
ett mitthål på högst 10 mm. Den rekommenderade skivdiametern får inte överskri-
das. Ett större hål kan få skärskivan att börja kränga. Om lufttillförseln, slangarna
och anslutningarna är i gott skick och verktyget ändå inte fungerar på rätt sätt ta,
bör du ta med dig verktyget till närmaste auktoriserade FACOM-servicecenter.
• Tänk på, och glöm inte, att alla motordrivna maskiner kan rycka till när de tas i
drift och medan de används.
• Kontrollera att den enhet arbetet utförs på står helt stilla.
• Släpp omedelbart avtryckaren och koppla från maskinen om den skulle bli
blockerad.
• Använd av Facom rekommenderade tillbehör.
• Om andra reservdelar än Facom originaldelar används kan det medföra risk för
bristande säkerhet, minska maskinens prestanda och alla garantier upphör att gälla.
Reparationer ska endast utföras av behörig och kvalificerad reparatör. Samråd med
din närmaste Facom-återförsäljare.
Vrid justerskriven med en skruvmejsel med platt huvud för att sänka eller öka
hastigheten.
Använd inte slangar eller anslutningar som är skadade, repade
eller slitna.
Pneumatiska maskiner kan vibrera under användning.
Vibrationer, repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar kan
medföra smärtor i händer och armar. Sluta använda maskinen om du
upplever obehag, stickningar eller smärta.
Samråd med läkare innan du åter börjar använda verktyget.
Bär inte verktyget i dess slang.
Stå stadigt och i balans. Luta dig inte för långt framåt när du
använder denna maskin.
Använd ingen maskin medan du är påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel eller om du är trött.
Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar, skyddss-
kor och hörselskydd.
Var uppmärksam, agera förnuftigt och tänk på vad du gör när du
använder denna maskin.
Bryt alltid tryckluftförsörjningen och koppla bort matningsslangen
innan du monterar, demonterar eller justerar något tillbehör på
denna maskin eller försöker utföra någon form av serviceåtgärd
på den.
Vid arbete på vissa typer av material kan det medföra hälsofara att
exponeras för dammet.
Bekanta dig med hur det material du ska arbeta med är sammansatt
och använd lämplig säkerhetsutrustning. Använd mesta möjliga
skydd om du är tveksam.
VARNING
• Se till att det inte finns elkablar, gasledningar m.m. som kan orsaka fara om de
skadas av verktyget.
• Använd och underhåll slipmaskinen enligt rekommendationerna i bruksanvisningen
för begränsa utsläppen av damm eller rök.
• Rikta utblåset för reducera det störande dammet i en dammig miljö.
• När damm eller rök skapas ska damm- eller rökkontrollen prioriteras vid
utsläppspunkten.
• Alla väsentliga inslag och tillbehör för att samla, evakuera eller avlägsna luftburen
dam eller rök bör användas och underhållas på rätt sätt enligt tillverkarens
bruksanvisning.
• Välj, underhåll och byt förbrukningsartikel/verktyg enligt rekommendationerna i
bruksanvisningen för att undvika en onödig ökning av damm eller rök.
• Arbete med vissa material orsakar damm- och rökutsläpp som kan skapa en
explosionsfarlig miljö.
• Exponering för höga ljudnivåer kan orsaka permanent, invalidiserande hörsel-
nedsättning och andra problem, t.ex. tinnitus (ringande, surrande, visslande eller
hummande ljud i öronen). Det är därför viktigt att göra en riskbedömning och införa
lämpliga kontroller av dessa risker.
• Lämpliga åtgärder för att minska risken kan bl.a. vara att använda dämpande
material för att hindra arbetsstycken från att ”ringa”.
• Använd och underhåll slipmaskinen enligt rekommendationerna i bruksanvisningen
för att hindra onödig bullerökning.
• Välj, underhåll och byt förbrukningsartikel/verktyg enligt rekommendationerna i
bruksanvisningen för att undvika onödig bullerökning.
• Använd varma kläder när du arbetar i kalla förhållanden och håll dina händer
varma och torra.
• Använd och underhåll slipmaskinen enligt rekommendationerna i bruksanvisningen
för att hindra en onödig ökning av vibrationsnivån.
• Det är inte tillåtet att låta verktyget vibrera mot arbetsstycket eftersom detta kan ge
upphov till en kraftig vibrationsökning.
• Välj, underhåll och byt förbrukningsartikel/verktyg enligt rekommendationerna i
bruksanvisningen för att undvika en onödig ökning av vibrationsnivån.
• Håll verktyget i ett lätt med säkert grepp med nödvändig handkraft eftersom risken
med vibrationer i allmänhet är större ju högre greppkraften är.
• Använd läskpapper när sådana tillhandahålls med den limmade slipprodukten.
• Rikta aldrig direkt trycksatt luft mot dig själv eller mot någon annan.
• Piskande slangar kan orsaka allvarliga skador. Kontrollera att slangar och kopplin-
gar inte är skadade eller lösa.
• Om universella spiralkopplingar (klokopplingar) används ska låsstift monteras
och säkrade kablar användas för att motverka fel på förbindelsen mellan slang och
verktyg eller mellan slang och slang.
UNDERHÅLL
Din slipmaskin från Facom har konstruerats för att fungera länge med minsta möjliga
underhåll. För att fungera på ett tillfredsställande sätt krävs korrekt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
Smörjning
Injicera 1/2–1cm3 genom maskinens inloppsanslutning efter åtta timmars
användning om en smörjare inte används i tryckluftsnätet.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka kemikalier för att rengöra
de icke-metalliska delarna av verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga plastmateria-
len som används i dessa delar. Använd en trasa som fuktats med vatten och ett milt
rengöringsmedel. Låt aldrig vätska tränga in i verktyget. Sänk aldrig ned någon del
av verktyget i en vätska.
NU-V.AG50F_0616.indd 34 17/06/2016 13:27:31
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
Modell
Märkhastighet
Luftförbrukning Drifttryck Vikt Mått
v/min l/min
bar kg mm
V.AG50F 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85
HUVUDSLANGEN SKA HA MINST TRE
GÅNGER SÅ STORA DIMENSIONER SOM
MASKINENS MATNINGSINLOPP
TILL TRYCK-
LUFTSNÄTET
TILL DEN
PNEUMATISKA
MASKINEN
NÖDSTOPPVENTIL
SMÖRJANORDNING
FILTER
REGULATOR
DEN SEKUNDÄRA LEDNINGEN SKA HA
MINST DUBBELT SÅ STORA DIMENSIONER
SOM MASKINENS MATNINGSINLOPP
TÖMS REGELBUNDET
KOMPRESSOR
SMÖRJNING
Använd alltid ett smörjmedel med dessa maskiner. Vi rekommenderar att man
använder följande fi lter/regulator/smörjanordning: FACOM N.580.
Om ingen smörjanordning används sprutas 0,5-1 cm
3
olja in var åttonde
drifttimme via maskinens matningsanslutning.
IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN
Markus Rompel
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL 91 420 MORANGIS FRANKRIKE, FÖRSÄKRAR UNDER VÅRT ANSVAR ATT PRODUKT V.AG50F
MINIVINKELSLIPARE Ø 50 mm MÄRKE FACOM,
– UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I MASKINDIREKTIVET, 2006/42/EG
– OCH UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I EUROPEISK HARMONISERAD NORM EN
ISO 11148-7: 2012
Undertecknad ansvarar för sammanställningen av den tekniska fi len och gör denna deklaration på Facoms vägnar.
20.03.2016
Teknikdirektör
* k = mätosäkerhet i dB ** k = mätosäkerhet i m/s²
Modell
Slipskiva Motoreffekt Mitthålets
diameter
max
skivtjocklek
Bullernivå Vibrationsnivå
m/s
2
Tryck dB(A) Effekt dB(A) Tryck dB(C)
mm kW
mm mm
k* k* k* k**
V.AG50F Ø 50 0,3 max. 10 max. 5 81 3 92 3 130 3 1,7 1,02
MINIVINKELSLIPAREN FÅR ALDRIG ANVÄNDAS UTAN
SKYDDSANORDNING
10 mm
NU-V.AG50F_0616.indd 35 17/06/2016 13:27:32
/

Denna handbok är också lämplig för