LG BP450 Användarmanual

Kategori
Blu-Ray-spelare
Typ
Användarmanual
www.lg.com
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan
du sätter igång att använda apparaten och behåll
den för framtida användning.
BP450
ANVÄNDARHANDBOK
Network 3D
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
P/NO : MFL68887313
1 Komma igång
Komma igång2
Komma igång
1
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det nns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det nns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
VAR FÖRSIKTIG: Använd inga
högspänningsprodukter I närheten av denna
produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna
produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för
ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning
av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras
genom att man placerar produkten på en säng,
soa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig
byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte
riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens
anvisningar följs.
VAR FÖRSIKTIG: Denna produkt använder ett
lasersystem. För att garantera säker användning av
produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och
den för framtida referens. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om denna enhet skulle behöva
underhåll.
Användning av kontroller, justeringar eller utförande
av annorlunda procedur än de som speciceras häri
kan resultera i exponering för farlig strålning.
För att undvika exponering för laserstrålen, försök
aldrig öppna ytterhöljet.
VIKTIGT angående elkabeln
De esta apparater behöver anslutas till en separat
krets.
Det innebär en enda utgångskrets för enbart
den här apparaten och som inte har några
andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specikationssidan i den här bruksanvisningen
för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag.
Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller
skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga.
Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och
eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel.
Om det nns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och
låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en
exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk
eller mekanisk skada som vridning, böjning och
klämning (till exempel i en dörr eller för att någon
trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer
ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från
nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du
installerar produkten.
OBS: Vänligen se etikett på apparatens undersida
för säkerhetsinformation, inklusive produkt-ID och
nätaggregatsinformation.
Försiktighet: Använd endast den AC-adapter som
kommer med den här apparaten. Använd inte en
nätförsörjning från en annan apparat eller annan
tillverkare. Att använda någon annan nätsladd eller
nätförsörjning kan komma att skada din apparat
och annullera din garanti.
Komma igång 3
Komma igång
1
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
eller laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur
skall du se till att det gamla batteriet kommer
till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi
rekommenderar dig att använda system för utbyte
av batterier och laddningsaggregat. Batterierna
ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
1. Alla elektriska och elektroniska
produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall, helst
via för ändamålet avsedda uppsam-
lingsanläggningar som myndigheterna
utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du til att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat kan får
av kommunen, renhållningsverket eller
den butik där du köpte produkten.
Avfallshantering batterier/ackumulatorer
1. Denna symbol kan vara kombinerad med
kemiska symboler för kvicksilver/Hg),
kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet
innehåller mer än, 0,0005 %
kvicksilver, 0.002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras
åtskiljda från vanligt hushållsavfall och
föras till särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
3. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/
ackumulatorer medverkar till att förhindra
negativa konsekvenser för miljön, för djurs och
människors hälsa.
4. För ytterligare, detaljerad information
om hanteringen av dina gamla batterier/
ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd
myndighet på din plats eller med den affär där
du köpt din apparat.
Kontakta kontoret för den här produktens
efterlevnad:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Pb
Komma igång4
Komma igång
1
Om Copyrights
y
Eftersom AACS (Advanced Access Content
System) är godkänt som skydd av innehåll för
Blue-ray skivformat, som liknar användningen av
CSS (Content Scramble System) för DVD format,
nns vissa begränsningar för uppspelning,
analoga signalutgångar etc., av AACS skyddat
innehåll. Funktionerna för enheten och
begränsningar för enheten kan variera beroende
på när du köpte den, eftersom begränsningarna
kan ha antagits och/eller ändrats av AACS efter
att denna enhet tillverkades.
y
Dessutom används BD-ROM Mark och BD+
som skydd av innehåll för Blue-ray skivformat,
vilket medför vissa begränsningar inklusive
uppspelningsbegränsningar för BD-ROM Mark
och/eller BD+ skyddat innehåll. För att få mer
information om AACS, BD-ROM-markeringen,
BD+ eller denna produkt kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
y
Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med
kopieringsskydd. På grund av detta, ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte
via en videobandspelare. Om du ansluter till
en videobandspelare förvrängs bilden från
kopieringsskyddade skivor.
y
Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad
teknik som skyddas av USA. patent och andra
immateriella rättigheter. Användning av
denna teknik för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Rovi och gäller för användning i
hemmet och andra begränsade visningsmiljöer
såvida inte Rovi godkänt någonting annat.
Analys av system/hårdvara (reverse engineering)
eller demontering är förbjuden.
y
Enligt copyrightlagar i USA och andra länder
är icke-auktoriserad inspelning, användning,
visning, distribution eller ombearbetning av TV-
program, videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor,
CD-skivor och annat material inte tillåtet och kan
innebära att du blir skadeståndsskyldig enligt
civil- eller straffrätt.
Viktig information för TV färgsystem
Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende
på den skiva som just spelas.
Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som
spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som
en NTSC signal.
Enbart en TV med erfärgsystem kan ta emot
signaler från spelaren.
y
Om du har en TV med PAL färgsystem kommer
du bara att kunna se förvrängda bilder när du
använder skivor som spelats in i NTSC system.
y
En TV med erfärgssystem ändrar färgsystem
automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet
inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan
på igen för att se normalbilder på skärmen.
y
Även om skivan, som är inspelad i NTSC
färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in
korrekt på din spelare.
y
Att titta på 3D innehåll under längre tid kan
orsaka yrsel eller trötthet.
y
Vi rekommenderar inte att låta bräckliga
personer, barn och havande kvinna titta på
3D-lmer.
y
Om du upplever huvudvärk, trötthet eller
yrsel medan du tittar på 3D rekommenderar
vi starkt att du stoppar uppspelningen och
vilar tills du känner dig normal igen.
>
Viktigt
Innehållsförteckning 5
1
2
3
4
5
6
Innehållsförteckning
1 Komma igång
2 Säkerhetsinformation
7 Introduktion
7 Spelbara skivor och symboler som
används i denna manual.
8 Om symboldisplayen “7
8 – Regionkod
8 – Systemval
9 Fjärrkontroll
10 Frontpanel
10 Bakpanel
2 Ansluta
11 Ansluta AC-adaptern
11 Anslutningar till din TV
12 Vad är SIMPLINK?
12 Ställa in upplösning
13 Ansluta till en förstärkare
14 Anslutning till en förstärkare via
HDMI-utgången
14 Anslutning till en förstärkare via digital
ljudutgång
15 Anslutning av ditt hemmanätverk
15 Anslutning till kabelnätverk
15 Inställning av kabelnätverk
3 Systeminställning
18 Startinställningar
19 Inställningar
19 Justera inställningarna
19 – [NÄTVERK]-meny
20 Skärmmenyn [VISNING]
22 – [SPRÅK]-menyn
22 – [LJUD]-menyn
23 – [LÅS]-menyn
24 – [ÖVRIGA]-menyn
4 Användning
26 Visa Home-menyn
26 Använda menyn [Hem]
26 Spela upp länkade enheter
26 Spela upp en skiva
27 Spela Blu-ray 3D skiva
27 Spela upp en fil på skiva/USB-enhet
28 Spela upp en fil på en Android-enhet
29 Spela upp en fil på nätverksserver
30 Att ansluta hemnätverksservern på PC
30 Om SmartShare-mjukvaran
30 Hämta SmartShare-mjukvaran
30 Installera SmartShare-mjukvaran
30 Dela filer och mappar
31 – Systemkrav
31 Vanlig uppspelning
31 Grundinställningar för video och ljud
32 Grundinställningar för foto
32 Använda skivmenyn
32 Återgå till uppspelning
33 Minne för senaste bildsekvens
33 Skärmvisning
33 Så här kontrollerar du
videouppspelningen
34 Så här kontrollerar du fotovisningen
35 Avancerad uppspelning
35 Upprepad uppspelning
36 Upprepning av ett speciellt avsnitt
36 Starta uppspelning från vald tid
36 Välja ett undertextningsspråk
36 Höra ett annat ljud
37 Titta från en annan vinkel
37 Ändra TV-bildförhållande
37 Ändra kodsida för undertext
38 Ändring av bildläge
38 Se information om innehåll
38 Ändring av bilden med
innehållsförteckning
39 Välja en fil med undertext
39 Lyssna på musik under ett bildspel
40 Spela upp en fil som kodats i 3D
Innehållsförteckning6
40 Avancerade egenskaper
40 Använda BD-Live™
41 LG AV Remote
41 Privat Ljudläge
41 Använda Premium
42 Avnjuta med LG:s flerrumsljud (LG Music
Flow)
5 Felsökning
43 Felsökning
43 – Allmänt
44 – Nätverk
45 – Bild
45 – Kundsupport
45 MEDDELANDE OM PROGRAMVARA
FÖR ÖPPEN KÄLLKOD
6 Bilaga
46 Manövrering av en TV med den
medlevererade fjärrkontrollen
46 Inställning av fjärrkontrollen för att
styra din TV
47 Uppdatering av mjukvara för nätverket
47 Meddelande om uppdatering av
nätverk
47 Uppdat program
49 Ytterligare information
49 – Filkrav
50 AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
51 Om DLNA
51 Vissa systemkrav
52 Ljudspecifikationer
54 Förteckning Areakoder
55 Förteckning med språkkoder
56 Varumärken och licenser
58 Specifikationer
59 Underhåll
59 Hantera apparaten
59 Om skivorna
60 Viktig information relaterad till nätverks
service.
En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din spelare beroende på vilken programvara
av spelaren eller din tjänsteleverantör.
Komma igång 7
Komma igång
1
Introduktion
Spelbara skivor och symboler som används i denna manual.
Media/
Termer
Logo Symbol Beskrivning
Blu-ray
e
y
Filmskivor som kan köpas eller hyras.
y
Blu-ray 3D” och “Blu-ray 3D ONLY” skivor
y
BD-R/RE skivor inspelade i BDAV-format.
y
u
i
y
BD-R/RE skivor som innehåller ljudtitlar, lmer,
musik eller fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
r
y
Filmskivor som kan köpas eller hyras.
y
Filmläge och endast stängda
y
Stöder även 2-skiktsskiva
o
Slutbehandlade AVCHD format
y
u
i
y
DVD±R skivor som innehåller lm, musik och
fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
DVD-RW (VR)
r
VR läge och endast stängda
Audio CD
t
Audio CD
CD-R/RW
y
u
i
y
CD-R/RW skivor som innehåller lm, musik och
fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
Obs
,
Indikerar särskilda anmärkningar och
driftsfunktioner.
Viktigt
>
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
Komma igång8
Komma igång
1
y
Beroende på inspelningsanläggningens
skick eller själva CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivan, kan en del CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivor inte spelas upp av enheten.
y
Beroende på inspelningsmjukvaran och
slutförandet, kan vissa inspelade skivor (CD-
R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) inte gå att spela
upp.
y
BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor
som spelats in med hjälp av en PC eller en
DVD- eller CD-brännare kan vara möjligt
att det inte går att spela upp om skivan
är skadad eller smutsig, eller om det nns
smuts eller fukt på DVD-spelarens lins.
y
Om du spelar in en skiva med hjälp av en
PC, även om den spelas in i ett kompatibelt
format, kan det i vissa fall ändå vara omöjligt
att spela upp skivan beroende på den
programvaras inställningar som använts
för att skapa skivan. (Kontrollera med
mjukvarutillverkaren för mer detaljerad
information.)
y
Spelaren kräver skivor och inspelningar av
viss teknisk standard för att uppnå optimal
uppspelningskvalitet.
y
Förinspelade DVDs är automatiskt inställda
enligt denna standard. Det nns många
olika typer av inspelningsbara skivformat
(inklusive CD-R innehållande MP3 eller
WMA ler) och dessa kräver vissa redan
existerande fårhållanden för att försäkra en
kompatibel uppspelning.
y
Kunder bör vara medvetna om att det
behövs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA
ler och musik från Internet. Vårt företag
har inte rätt att bevilja sådana tillstånd.
Tillstånd bör alltid sökas hos ägaren till
upphovsrätten.
y
Du kan ställa in skivformatalternativet till
[Mastered] för att göra skivan kompatibel
med LG-spelare vid formatering av
omskrivbara skivor. När du ställer in
alternativet till Live System, kan du inte
använda den på LG-spelare. (Mastered/Live
File System: Skivformatsystem för windows
Vista)
,
Obs
Om symboldisplayen “
7
7
kan visas på TV:n under användning
och indikerar att funktionen som beskrivs i
bruksanvisningen inte är tillgänglig för det
specifika mediet.
Regionkod
Den här enheten har en regionkod tryckt på
baksidan. Enheten kan endast spela BD-ROM- eller
DVD-skivor med samma märkning som på baksidan
av enheten eller med märkningen Alla.
Systemval
Öppna luckan med hjälp av
B
(OPEN/CLOSE)-
knappen och tryck sedan samt håll nere
M
(PAUSE)-
knappen i mer än fem sekunder för att ändra
färgsystemet (PAL /NTSC /AUTO).
Komma igång 9
Komma igång
1
Installation av batteri
Ta bort batterilocket på baksidan
av Fjärrkontrollen, och sätt in ett
R03 (Storlek AAA) batteri med
4
och
5
korrekt matchade.
• • • • • •
a
• • • • • •
1
(POWER): Slår på och stänger
av spelaren.
B
(OPEN/CLOSE): Öppnar eller
stänger skivfacket.
Sierknapparna 0-9: Väljer
numrerade alternativ i en meny.
CLEAR: Tar bort ett nummer
när du anger lösenordet eller
nätverksanslutning.
REPEAT (
h
): Upprepar ett
önskat avsnitt.
• • • • • •
b
• • • • •
c/v
(SCAN): Söka bakåt
eller framåt.
C/V
(SKIP): Går till nästa
eller föregående kapitel/spår/l.
Z
(STOP): Stoppar uppspelning.
d
(PLAY): Startar uppspelning.
M
(PAUSE): Pausar uppspelning.
• • • • • •
c
• • • • •
HOME ( ): Visar eller går ur
menyn [Hem].
TITLE/POPUP: Visar titelmenyn för
DVD-skivor eller popup-menyn för
BD-ROM-skivor om sådana nns
tillgängliga.
INFO/MENU (
m
): Visar eller
stänger skärmmenyer.
Riktningsknappar (
W/S/A/
D
): Väljer ett alternativ i menyn.
ENTER (
b
): Bekräftar menyval.
BACK (
1
): Lämnar menyn eller
återgår till föregående skärm.
?
: Den här knappen är inte
tillgänglig.
DISC MENU: Tar fram menyn på
en skiva.
• • • • • •
d
• • • • •
Färgade (R, G, Y, B) knappar:
Använd för att navigera i BD-ROM-
menyer. De används också som
genvägsknappar för specika
menyer.
TV-kontrollknappar: Se sidan
46.
Fjärrkontroll
Komma igång10
Komma igång
1
Frontpanel
a
Skivfack
b
Strömindikator
c
Fjärrkontrollsensor
d
R
(OPEN/CLOSE)
e
1/!
(POWER)
f
USB-port
Bakpanel
COAXIAL
ab cd
a
DC IN 12V (AC adapter-ingång)
b
LAN-port
c
HDMI OUT
d
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
2 Ansluta
Ansluta 11
Ansluta
2
Ansluta AC-adaptern
Anslut enheten till nätförsörjningen med hjälp av
den medföljande AC-adaptern.
COAXIAL
Enhetens baksida
Sätt in i vägguttag.
y
Kontakta en återförsäljare av elprodukter för att
få hjälp med att välja ut en lämplig AC-adapter
eller AC-nätsladd.
Använd endast den AC-adapter som kommer
med den här apparaten. Använd inte en
nätförsörjning från en annan apparat eller
annan tillverkare. Att använda någon annan
nätsladd eller nätförsörjning kan komma att
skada din apparat och annullera din garanti.
>
Försiktighet
Anslutningar till din
TV
Om du har en HDMI-TV eller -display kan du ansluta
den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ
A, Höghastighets HDMI™-kabel). Anslut HDMI-
uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på en HDMI-
kompatibel TV eller monitor.
COAXIAL
COAXIAL
Enhetens baksida
TV
HDMI kabel
Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns
bruksanvisning).
Följ anvisningarna i bruksanvisningen till TV:n,
stereosystemet och andra enheter enligt
behov för bästa sätt att ansluta.
,
Obs
Ansluta12
Ansluta
2
Ytterligare information om HDMI
y
Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet ska du kontrollera följande:
-
Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den
här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVI-
apparaten och låt den vara på i ca 30
sekunder och sätt därefter på den här
spelaren.
-
Den anslutna enhetens videoingång är rätt
inställd för den här enheten.
-
Den anslutna enheten är kompatibel med
en videoingång på 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i eller 1920x1080p.
y
Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter
fungerar inte med denna spelare.
-
Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som
inte har HDCP.
y
Om den ansluten HDMI enhet inte tar
emot ljudutgång från spelaren, kan HDMI
enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud
alls.
y
När du använder HDMI anslutning kan
du ändra upplösningen av HDMI utdata.
(Hänvisning till “Ställa in upplösning
sidan 12.)
y
Välj typen av video utdata från HDMI
OUT uttaget och använd [HDMI-färginst.]
alternativet på [Inställn.] menyn (se sidan
21).
y
Om du ändrar upplösningen efter att
anslutningen redan har etablerats kan fel
uppstå. För att lösa problemet, stänger du
av spelaren och startar den igen.
y
När HDMI-anslutningen med HDCP inte
bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta
fall markerar du HDMI-anslutningen eller
kopplar bort HDMI-kabeln.
y
Om det nns brus eller linjer på skärmen,
kontrollera HDMI kabeln (längden är
vanligtvis begränsad till 4.5 m).
,
Obs
Vad är SIMPLINK?
En del av funktionerna på denna enhet styrs av
TV:ns ärrkontroll när du använder denna enhet
och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna
via HDMI.
Funktioner som kan styras av ärrkontrollen till
LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp,
strömpåslag m.m.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information om
SIMPLINK-funktionen.
En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt
med logotypen som visas ovan.
Beroende på skivtypen eller
uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINK-
funktioner skilja sig från de du vill använda
eller inte fungera.
,
Obs
Ställa in upplösning
Spelaren har era upplösningar för HDMI OUT-
uttagen. Du kan ändra upplösningen i [Inställn.]
menyn.
1. Tryck på HOME ( ).
2. Använd
A/D
för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (
b
). [Inställn.] menyn visas.
3. Använd
W/S
för att välja alternativet
[VISNING] och tryck därefter på
D
för att flytta
till den andra nivån.
4. Använd
W/S
för att välja alternativet
[Upplösning] och tryck därefter på ENTER (
b
)
för att flytta till den tredje nivån.
Ansluta 13
Ansluta
2
5. Använd
W/S
för att välja önskad upplösning
och tryck på ENTER (
b
) för att bekräfta ditt val.
y
Om din TV inte tar emot upplösningen som
du har ställt in på spelaren, kan du ställa in
upplösningen på 576p enligt följande:
1. Klicka
B
för att öppna skivfacket.
2. Tryck på
Z
(STOP) under mer än 5
sekunder.
y
Upplösningen ställs i läge [Auto] om du
väljer en upplösning manuellt och därefter
ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte
kan hantera den upplösningen.
y
Om du väljer en upplösning som
din TV inte accepterar, kommer att
varningsmeddelande att visas. Om du efter
ändring av upplösning inte kan se bild,
vänta i 20 sekunder och upplösningen
kommer automatiskt att återgå till
föregående upplösning.
y
Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan
automatiskt ställas in för antingen 24 Hz
eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns
egenskap och inställningar och baserat på
normal video-bildfrekvens för informationen
på BD-ROM-skivan.
,
Obs
Ansluta till en
förstärkare
Utför en av följande anslutningar, beroende på
egenskaperna för din bentliga utrustning.
y
HDMI ljudanslutning (sidorna 15)
y
Digital ljudanslutning (sidorna 15)
Då era faktorer påverkar typen av ljudutdata,
hänvisas till “Ljudspecikationer för detaljer på
sidorna 57.
Om digitalt flerkanals ljud
En digital erkanalanslutning ger bästa ljudkvalitet.
För detta behöver du en erkanals audio/video-
mottagare som stödjer en eller era av ljudformaten
som stöds av spelaren. Kontrollera logotyperna
på framsidan av Audio/Video-mottagare och
manualen. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS och/
eller DTS-HD)
Ansluta14
Ansluta
2
Anslutning till en förstärkare
via HDMI-utgången
Anslut spelarens HDMI utkontakt till motsvarande
inkontakt på din förstärkare och använd en HDMI
kabel.
COAXIAL
COAXIAL
HDMI kabel
HDMI
kabel
TV
Mottagare/förstärkare
Enhetens baksida
Anslut förstärkarens HDMI-utgång till HDMI-
ingången på TV:n med en HDMI-kabel om din
förstärkare är försedd med HDMI-uttag. (Se
förstärkare bruksanvisning)
Du måste aktivera spelarens digitala utgång. (Se
”[LJUD]-menyn sidan 22.)
Anslutning till en förstärkare
via digital ljudutgång
Anslut spelarens COAXIAL OUT-uttag till
motsvarande uttag på din förstärkare via en
koaxialkabel för digitalt ljud.
COAXIAL
COAXIAL
Coaxial kabel
Mottagare/förstärkare
Enhetens baksida
Du måste aktivera spelarens digitala utdata.
(Hänvisning till “[Ljud] Meny” på sidorna 22.)
Ansluta 15
Ansluta
2
Anslutning av ditt
hemmanätverk
Denna spelare kan anslutas till ett lokalt nätverk
(LAN) via LAN-porten baktill på apparaten.
Genom att ansluta enheten till ett hemmanätverk
med bredband får du tillgång till tjänster som
programuppdateringar, BD-LIVE-interaktivitet och
onlinetjänster.
Anslutning till kabelnätverk
Användning av ett kabelnätverk ger bäst prestanda
då de anslutna enheterna ansluter direkt till
nätverket och är inte föremål för störningar från
radiofrekvenser.
Hänvisning till dokumentation avseende din
nätverksenhet för ytterligare instruktioner.
Anslut spelarens LAN-port till motsvarande port på
ditt modem eller router med hjälp av en LAN eller
Ethernetkabel.
y
När du kopplar in/ur LAN-kabeln ska du
hålla i kabelns kontakt. När du kopplar ur
LAN-kabeln ska du inte dra i den utan trycka
ner låsspärren medan du drar ur kabeln.
y
Anslut inte en modulär telefonkabel till LAN-
porten.
y
Eftersom det nns era olika sätt att
ansluta ska du följa anvisningarna från din
teleoperatör eller Internetleverantör.
y
Om du vill kunna nå innehåll från DLNA-
kompatibla, digitala mediaservrar måste
denna spelare anslutas via en router till
samma lokala nätverk som dem.
y
För att ställa in din dator som en DLNA-
kompatibel, digital mediaserver, installera
SmartShare PC Software på din dator. (sid.
30)
,
Obs
COAXIAL
COAXIAL
Enhetens baksida
Router
Bredbandstjänster
DLNA certierad server
Inställning av kabelnätverk
Om det nns en DHCP server i det lokala nätverket
(LAN) via kabelanslutning kommer denna spelare
automatiskt att tilldelas en IP-adress. Efter att ha
gjort den fysiska anslutningen kan ett mindre antal
av hemmanätverk kräva en ändring av inställningen
i spelarens nätverksinställning.Justera [NÄTVERK]
inställningen enligt följande.
Förberedelse
Innan inställning av kabelnätverket behöver
du ansluta bredbandsinternet till ditt
hemmanätverk.
Ansluta16
Ansluta
2
1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.]
menyn och tryck sedan på ENTER (
b
).
2. Läs igenom förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (
b
) när [Start] är markerat.
Enheten ansluts automatiskt till nätverket.
Avancerad inställning
Om du vill ställa in nätverksinställningarna manuellt,
använd
W/S
för att välja [Avancerad inställning]
i menyn [Nätverksinställning] och tryck på ENTER
(
b
).
1. Använd
W/S/A/D
för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
Om det inte nns en DHCP server i nätverket
och du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer
du [Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask],
[Gateway] och [DNS-server] och använder
W/S/A/D
och de numeriska knapparna.
Om du gör ett misstag när du skriver in
numren, tryck på CLEAR för att rensa den
markerade delen.
,
Obs
2. Välj [Nästa] och tryck sedan ENTER (
b
) för att
aktivera nätverksinställningarna.
Nätverksanslutningens status visas på skärmen.
3. Tryck på ENTER (
b
) när [OK] är markerat
för att avsluta inställningarna för fasta
nätverksanslutningar.
Ansluta 17
Ansluta
2
Noteringar för nätverksanslutning
y
Många problem med nätverksanslutningar
under uppsättningen kan ofta rättas till genom
en återställning av router eller modem. Efter
att ha anslutit spelaren till hemmanätverket,
bryt strömmen snabbt och/eller dra ut
nätsladden ur routern för hemmanätverket eller
kabelmodemet. Slå på strömmen och/eller sätt i
nätsladden igen.
y
Beroende på tjänsteleverantören för internet
(ISP) kan antal enheter, som kan ta emot
internettjänster vara begränsat av tillämpliga
villkor för tjänsten. För information, kontakta din
leverantör för internettjänster.
y
Vårt företag är inte ansvarigt för fel hos spelaren
och/eller internetuppkoppling beroende på
kommunikationsfel/felaktigheter i anslutning till
din bredbands internetuppkoppling eller annan
ansluten utrustning.
y
Egenskaperna hos BD-ROM skivor tillgängliga via
internetuppkopplingen är inte framställda eller
tillhandahållna av vårt företag och vårt företag
är inte ansvarigt för deras funktion eller framtida
tillgänglighet. Vissa skivrelaterade material,
tillgängliga över internetuppkopplingen, kanske
inte är kompatibla med denna spelare. Om du
har frågor om sådant innehåll, ber vi Dig kontakta
skivproducenten.
y
Visst bredbandsinnehåll kanske kräver en högre
bandbreddsuppkoppling.
y
Även om spelaren är rätt ansluten och
kongurerad kan visst internetinnehåll inte
fungera på rätt sätt beroende på trakstockningar
på internet, kvaliteten på dina bredbandstjänster
eller problem med innehållsleverantören.
y
Vissa internetuppkopplingar kan inte vara möjliga
beroende på vissa restriktioner, som tillförts av
tjänstleverantören (ISP), som tillhandahåller din
bredbandsuppkoppling mot internet.
y
Alla kostnader som din ISP belastar dig med,
utan begränsning, är på ditt ansvar.
y
En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port
krävs för kabelanslutning av denna spelare.
Om din internettjänst inte medger en sådan
uppkoppling, kommer du inte kunna ansluta
denna spelare.,
y
Du måste använda en router för att använda
xDSL uppkoppling.
y
Ett DSL modem krävs för att använda DSL tjänst
och ett kabelmodem krävs för att använda
uppkoppling med kabelmodem. Beroende på
åtkomstmetoden i avtalet med din ISP kanske
du inte kan använda internetuppkopplingen
i denna spelare eller så blir du begränsad av
antalet enheter, som du kan ansluta samtidigt.
(Om ditt ISP avtal begränsar antalet till en enhet,
kan denna spelare inte tillåtas ansluta när en PC
redan är ansluten.)
y
Användning av en “Router” kanske inte är tillåtet
eller dess användning kan vara begränsad
beroende på de policies och restriktioner som
din ISP tillämpar. För information, kontakta din
ISP direkt.
3 Systeminställning
Systeminställning18
Systeminställning
3
Startinställningar
När du startar enheten för första gången visas
assistenten för startinställningarna på skärmen.
I startassistenten kan du välja språk samt
nätverksinställningar.
1. Tryck på
1
(POWER).
Startassistenten visas på skärmen.
2. Använd
W/S/A/D
för att välja språk och
tryck sedan på ENTER (
b
).
3. Läs igenom Villkor och välj [Godkänner]
för att använda Premium samt
programvaruuppdateringarna.
Läs igenom och utför förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (
b
) när [Start] är markerat.
Om ett fast nätverk finns anslutet kommer
inställningen för nätverksanställningen att
avslutas automatiskt.
För specificerade nätverksinställningar, se
Anslutning av ditt hemmanätverk, s. 15.
4. Kontrollera samtliga inställningar du gjort i
föregående steg.
Tryck på ENTER (
b
) när [Slutför] är markerat
för att avsluta startinställningarna. Om några
inställningar behöver ändras, använd
W/S/
A/D
för att välja
1
och tryck sedan på ENTER
(
b
).
5. Visar guiden för Private Sound. Tryck på ENTER
(
b
).
6. Visar guiden för uppspelning av onlineinnehåll
via LG AV Remote. Tryck på ENTER (
b
).
Systeminställning 19
Systeminställning
3
Inställningar
Justera inställningarna
Du kan ändra inställningarna hos spelaren i
[Inställn.] menyn.
1. Tryck på HOME ( ).
2. Använd
A/D
för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (
b
). [Inställn.] menyn visas.
3. Använd
W/S
för att välja första setup
alternativet och tryck sedan ENTER (
b
) för att
gå till nästa nivå.
4. Använd
W/S
för att välja ett andra setup
alternativ och tryck sedan ENTER (
b
) för att gå
till tredje nivån.
5. Använd
W/S
för att välja önska inställning och
tryck på ENTER (
b
) för att bekräfta valet.
[NÄTVERK]-meny
Inställningar av [NÄTVERK] är nödvändiga för att
kunna använda programuppdateringstjänsten,
BD-Live och online funktionerna.
Anslutn inställn.
Om hemmanätverket är redo för spelaren att
anslutas till, behöver spelaren ställas in för
anslutning till nätverket. (Se “Connecting to your
Home Network (anslutning av ditt hemmanätverk)
på sidorna 15.)
Känner ansl. status
Om du vill kontrollera spelarens nätverksstatus välj
[Känner ansl. status] alternativet och tryck på ENTER
(
b
) för att kontrollera om anslutning till nätverket
och till internet har etablerats.
BD direktkoppling
Du kan begränsa Internet-åtkoms när BD-Live-
funktioner används.
[Tillåtet]
IInternet-åtkomst är tillåten för allt BD-Live-
innehåll.
[Delvis tillåtet]
Internet-åtkomst är endast tillåten för BD-
Live-innehåll som har ägarcertikat. Internet-
åtkomst och AACS-online-funktioner är
förhindrade för allt BD-Live-innehåll utan ett
certikat.
[Förbjudet]
Internet-åtkomst är förhindrat för allt BD-Live-
innehåll.
Systeminställning20
Systeminställning
3
Smartservice-inställning
[Landsinställning]
Välj område för visning av lämpligt
onlineinnehåll tjänst.
[Initialisera]
Beroende på region kan [Initialisera] funktionen
ej vara tillgänglig.
Enhetsnamn
Du kan skapa ett nätverksnamn via ett virtuellt
tangentbord. Denna spelare identieras via det
namn du anger i ditt hemmanätverk.
Spela nätverk
Denna funktion gör det möjligt att göra
uppspelningar av media som strömmas från
DLNA media server genom en DLNA certierad
smartphone. De esta DLNA certierade
smartphones har en funktion för uppspelning
av media på ditt hemmanätverk. Ställ in detta
alternativ på [På] för att låta din smartphone styra
denna enhet. Hänvisning till instruktioner för din
DLNA certierade smartphone eller applikation för
en mera detaljerad information.
y
Denna enhet och DLNA certierad
smartphone måste vara anslutna till samma
nätverk.
y
För att använda [Spela nätverk] funktionen
med hjälp av en DLNA certierad
smartphone tryck HOME (
) för att visa
huvudmenyn innan du ansluter denna
enhet.
y
Samtidigt som du styr enheten med [Spela
nätverk] funktionen kan du inte använda
ärrkontrollen.
y
Tillgängliga lformat, som beskrivs på
sidan 49, stöds inte alltid av [Spela nätverk]
funktionen.
,
Obs
Skärmmenyn [VISNING]
Bildformat
Välj ett TV bildförhållande efter din typ av TV.
[4:3 Letter Box]
Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV är
ansluten. Visar teatraliska bilder med svarta
områden ovanför och under bilden.
[4:3 Pan-Scan]
Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV
är ansluten. Visar bilder som är beskurna för
att fylla TV-skärmen. Bildens båda sidor är
beskurna.
[Standard är 16:9]
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden visas i sitt ursprungliga
4:3-förhållande och med svarta fält på både
vänster och höger sida.
[16:9 Hel]
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden justeras horisontellt (linjärt
proportionellt) för att fylla hela skärmen.
Du kan inte välja [4:3 Letterbox] och [4:3 Pan-
Scan] alternativen när upplösningen är inställd
högre än 720p.
,
Obs
1 / 1