Sanus LC1A Installationsguide

Typ
Installationsguide
6901-170155 <02>
NL
LET OP : Gebruik dit product niet voor
doeleinden die niet expliciet zijn gespeci ceerd door Sanus Systems. Onjuiste
installatie kan leiden tot schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.
Wanneer u deze aanwijzingen niet begrijpt, of twijfelt over de veiligheid
van de installatie, neem dan contact op met de afdeling Customer Service
van Sanus Systems of met een erkend installateur. Sanus Systems is niet
aansprakelijk voor enigerlei letsel of schade die het gevolg is van onjuiste
montage, assemblage of gebruik.
LET OP : Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik
in plafonds met een houten frame. Het plafond moet geschikt zijn voor
het ondersteunen van tot vijf keer het gecombineerde gewicht van het
beeldscherm en de bevestiging. Als u twijfelt aan het draagvermogen van het
plafond, neem dan contact op met de klantenservice van Sanus Systems of
een erkend vakman.
WAARSCHUWING! Dit product bevat
kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren wanneer ze
worden ingeslikt. Houd ze daarom uit de buurt van kleine kinderen!
OPT
Materialen en aanwijzingen voor verschillende montagemogelijkheden
worden bijgeleverd. Wanneer u dit symbool ziet, kies dan de con guratie die
het meest geschikt is voor uw wensen. Niet alle materialen worden gebruikt.
IT
PRECAUZIONE: Il presente
prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli chiaramente
speci cati da Sanus Systems. Uninstallazione scorretta può esporre al
rischio di danni a cose o lesioni personali. Qualora le presenti istruzioni non
fossero comprese appieno, o in caso di dubbi per quanto attiene la sicurezza
d’installazione, contattare il Servizio Clienti di Sanus Systems o altra persona
quali cata. Sanus Systems non potrà essere ritenuta responsabile di alcun
danno o lesione derivante da montaggio, assemblaggio o uso scorretto.
PRECAUZIONE: Questo prodotto è stato
progettato esclusivamente per l’uso su so tti con intelaiatura in legno. Il
so tto deve essere in grado di sostenere un peso  no a cinque volte maggiore
del peso combinato di schermo e supporto. In caso di qualsiasi dubbio
riguardo alla capacità del so tto di sostenere il peso, rivolgersi all’Assistenza
clienti di Sanus Systems, o a un tecnico quali cato.
AVVERTENZA! Questo prodotto contiene
piccoli elementi che, se ingeriti, potrebbero provocare so ocamento. Tenere
questi piccoli elementi fuori dalla portata dei bambini!
OPT
Gli elementi di montaggio, completi delle relative procedure per le diverse
con gurazioni di montaggio, sono compresi. In presenza di questo simbolo
scegliere la corretta con gurazione a seconda delle proprie esigenze. Alcuni
degli elementi di montaggio forniti non saranno utilizzati.
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το
προϊόν αυτό για χρήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά από τη Sanus
Systems. Τυχόν αντικανονική εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές
ή ατομικό τραυματισμό. Εάν δεν αντιλαμβάνεστε αυτές τις οδηγίες ή έχετε
αμφιβολίες για την ασφάλεια της εγκατάστασης, επαφή με την Εξυπηρέτηση
Πελατών της Sanus Systems ή επικοινωνήστε με εξειδικευμένο εγκαταστάτη.
Η Sanus Systems δε φέρει ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμό που ενδεχομένως
έχει προκληθεί από εσφαλμένη τοποθέτηση, συναρμολόγηση ή χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση
μόνο σε οροφές με ξύλινα πλαίσια! Η οροφή πρέπει να έχει τη δυνατότητα
υποστήριξης τετραπλάσιου φορτίου από το συνολικό βάρος της οθόνης με
τη βάση. Σε περίπτωση που έχετε απορίες για την ικανότητα της οροφής να
στηρίξει το βάρος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με ένα αδειούχο τεχνικό ή
με την εξυπηρέτηση πελατών της Sanus Systems.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το προϊόν
περιέχει μικρά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό από πιθανή
κατάποση. Κρατήστε αυτά τα αντικείμενα μακριά από μικρά παιδιά!
OPT
Περιλαμβάνονται υλικά και οδηγίες για πολλές διαμορφώσεις
τοποθέτησης. Όταν δείτε αυτό το σύμβολο, επιλέξτε τη σωστή διαμόρφωση
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Δε θα χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικά.
NO
FORSIKTIG: Bruk ikke dette produktet
til andre formål enn de som spesi seres av Sanus Systems. Feil installasjon
kan føre til personskade eller materielle skader. Hvis du ikke forstår disse
instruksjonene eller tviler på om installasjonen er trygg, bør du kontakte
Sanus Systems Customer Service eller tilkalle en kvali sert snekker. Sanus
Systems kan ikke holdes ansvarlig for skade eller legemsskade som skyldes feil
montering, feil sammenføyning eller feil bruk.
FORSIKTIG: Dette produktet er utelukkende
konstruert for bruk i tak med trebjelker! Taket må kunne bære opptil fem
ganger den samlede vekten av skjermen og festet. Hvis du er i tvil om takets
evne til å bære skjermen, tar du kontakt med Sanus Systems kundeservice
eller en kvali sert montør.
ADVARSEL! Dette produktet inneholder smådeler
som kan utgjøre en kvelningsrisiko hvis de svelges. Hold disse delene
utilgjengelige for småbarn!
OPT
Utstyr og framgangsmåter ved mangfoldige kon gurasjoner følger med.
Når du ser dette symbolet, må du velge korrekt kon gurasjon for dine behov.
Ikke alt utstyret vil bli brukt.
DA
FORSIGTIGHED Brug ikke dette
produkt til formål, som ikke er udtrykkelig speci cerede af Sanus Systems.
Forkert installation kan medføre skade på materiale eller personskade.Hvis
du ikke forstår disse instruktioner, eller er i tvivl om installationssikkerhed,
kontakt Sanus Systems Kundeservice eller ring til en kvali ceret installatør.
Sanus Systems er ikke ansvarlig for skade eller kvæstelser forårsaget af forkert
ophæng, forkert montage eller forkert brug.
FORSIGTIGHED Dette produkt er
udelukkende beregnet til træloft! Loftet skal kunne bære op til fem gange den
samlede vægt af skærmen og holderen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt loftet
kan bære skærmen, skal du kontakte kundeservice hos Sanus Systems eller en
autoriseret partner.
ADVARSEL! Dette produkt indeholder små dele,
der kan forårsage kvælningsfare, hvis de sluges. Hold disse dele væk fra børn.
OPT
Armatur og procedurer for forskellige monteringer er inkluderet. Når
du ser dette symbol, vælg den montering, som passer til dit behov. Ikke alt
armatur vil blive brugt.
SV
OBSERVERA: Använd inte produkten
för andra ändamål än de som uttryckligen omnämns av Sanus Systems.
Felaktig montering kan leda till skador på föremål och personer. Om du inte
förstår beskrivningen eller är tveksam om monteringen är säker, ta kontakt
med Sanus Systems kundtjänst eller en kvali cerad tekniker. Sanus Systems
kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig
montering, felaktig hopsättning eller felaktig användning.
OBSERVERA: Den här produkten är endast
avsedd för användning på tak med träreglar! Taket måste kunna bära en vikt
på upp till fem gånger skärmen och beslagen tillsammans. Om du är osäker
på takets förmåga att klara vikten: kontakta Sanus Systems kundtjänst eller en
kvali cerad byggentreprenör.
6901-170155 <02>
3/16 in.
EN
Supplied Parts and Hardware
Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any
parts are missing or damaged, do not return the item to your dealer; contact
Sanus Systems Customer Service. Never use damaged parts!
FR
Pièces et matériel fournis
Avant de commencer l’assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont
présentes et quelles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante
ou endommagée, contactez le service Clientèle de Sanus Systems. Ne
retournez pas les pièces endommagées à votre revendeur. N’utilisez jamais de
pièces endommagées !
DE
Gelieferte Teile und Beschläge
Überprüfen Sie, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, ob alle Teile
vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind,
geben Sie den Artikel nicht an Ihren Händler zurück; setzen Sie sich vielmehr
mit dem Sanus Systems-Kundendienst in Verbindung. Niemals beschädigte
Teile verwenden!
ES
Piezas y Materiales Suministrados
Antes de iniciar el ensamblaje, comprobar que se encuentran incluidas y en
buenas condiciones todas las piezas. Si falta o está deteriorada alguna pieza,
no devuelva el artículo a su concesionario; póngase en contacto con el servicio
de atención al cliente de Sanus Systems. ¡No utilice nunca piezas deterioradas!
PT
Partes e Ferramentas Fornecidas
Antes de iniciar a montagem, veri que se todas as partes foram incluídas e
se não são defeituosas. Caso faltarem peças ou haja peças defeituosas não
devolva a peça ao seu ponto de venda; contacte o Serviço de Apoio ao Cliente
da Sanus Systems. Nunca use peças defeituosas!
NL
Bijgeleverde onderdelen en materialen
Voordat u begint met de montage dient u eerst te controleren of alle
onderdelen onbeschadigd zijn bijgeleverd. Wanneer er onderdelen ontbreken
of beschadigd zijn, stuur het artikel dan niet terug naar uw dealer; neem
contact op met de afdeling Customer service van Sanus Systems. Gebruik
nooit beschadigde onderdelen!
IT
Parti ed elementi di montaggio in dotazione
Prima di procedere al montaggio veri care che siano presenti tutti i
componenti e che gli stessi non siano danneggiati. Qualora qualche pezzo
risultasse mancante o danneggiato, si invita l’utilizzatore a non restituire
l’unità al rivenditore ma a contattare il Servizio Clienti di Sanus Systems. Non
usare mai componenti danneggiati!
EL
Παρεχόμενα κομμάτια και υλικά
Πριν να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, επιβεβαιώστε πως περιλαμβάνονται
όλα τα κομμάτια στη συσκευασία και πως δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αν κάποια
κομμάτια λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, μην επιστρέψετε τη μονάδα στο
κατάστημα αγοράς, αλλά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της
Sanus Systems. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κομμάτια που έχουν υποστεί ζημιά!
NO
Medfølgende deler og utstyr
Se til at alle deler følger med og er uskadde før du begynner med
monteringen. Hvis noen deler mangler eller er defekte, skal du ikke returnere
dem til forhandleren. Kontakt Sanus Systems kundeservice. Bruk aldri defekte
deler!
DA
Medleverede dele og armatur
Før samling, kontroller at alle dele er inkluderet og ubeskadiget. Hvis der
mangler dele eller dele er beskadiget, returner ikke enheden til din forhandler;
kontakt Sanus Systems kundeservice. Brug aldrig dele, som er beskadiget!
SV
Bifogade delar och järnvaror
Innan du påbörjar monteringen, kontrollera att alla delar ingår och att de inte
är skadade. Om några delar saknas eller är skadade ska du inte lämna tillbaka
dem till din återförsäljare. Ta istället kontakt med Sanus Systems Kundtjänst.
Använd aldrig skadade delar!
RU
Детали и оборудование, входящее в комплект поставки
Перед тем, как приступить к сборке, убедитесь, что весь комплект
деталей в наличии и в неповрежденном состоянии. Если какие-либо
детали отсутствуют или повреждены, не возвращайте изделие дилеру;
обратитесь в центр обслуживания Sanus Systems. Никогда не используйте
дефектные детали!
PL
Dostarczone części i osprzęt
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność i stan wszystkich części. W
razie braków lub uszkodzenia, nie zwracaj towaru do sprzedawcy; skontaktuj
się z obsługą klienta  rmy Sanus Systems. Nigdy nie używaj uszkodzonych
części!
CS
Dodané součásti a montážní materiál
Před začátkem montáže zkontrolujte, že jsou v balení všechny díly a že
nejsou poškozeny. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozeny, nevracejte
předmět prodejci, ale spojte se s oddělením služeb zákazníkům společnosti
Sanus Systems. Nikdy nepoužívejte poškozené díly.
TR
Ürünle Birlikte Verilen Parçalar ve Donanım
Ürünü kurmaya başlamadan önce, bütün parçaların bulunduğunu ve hasar
görmediğini kontrol edin. Herhangi bir parça kayıpsa veya hasar görmüşse,
malzemeyi bayiinize iade etmeyin; Sanus Sistemleri Müşteri Hizmetleri ile
irtibata geçin. Arızalı parçaları kesinlikle kullanmayın!
JP
同梱部品および金具
組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないこ
とを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場
合は、販売店に製品を返品されるのではなく、Sanus Systemsカスタマー
サービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならない
でください
MD
随带的部件和硬件
开始组装前,请验证所有部件皆包含在内且无受损。 若有任何部件丢失
或受损,请勿将该部件返还经销商;请联系 Sanus Systems 客户服务中
心。 请勿使用受损部件
6901-170155 <02>
EN
OPT
Use the smaller round holes when possible. It is acceptable to
use one of the round holes and one of the slotted holes, if necessary. If using
the slotted hole, an 8 x 40mm (5/16 x 1.5 in.) washer is required. This washer is
not provided.
FR
OPT
Dans la mesure du possible, utilisez les trous ronds les plus
petits. Il est acceptable, si nécessaire, d’utiliser un des trous rond et un des
trous oblongs. Si vous utilisez le trou oblong, il est nécessaire d’utiliser une
rondelle 8 x 40 mm. Cette rondelle n’est pas fournie.
DE
OPT
Wenn möglich verwenden Sie die kleineren runden Bohrungen.
Falls erforderlich können Sie auch eine der runden Bohrungen und eine der
Schlitzbohrungen verwenden. Bei Verwendung der Schlitzbohrung ist eine
Unterlegscheibe (8 x 40 mm) erforderlich. Die Unterlegscheibe ist nicht im
Lieferumfang enthalten.
ES
OPT
Siempre que sea posible, utilice los agujeros redondos de
menor tamaño . En caso de ser necesario, es posible utilizar uno de los
agujeros redondos y una de las ranuras. En caso de utilizar una de las ranuras,
será necesaria una arandela de 8 x 40 mm (5/16 x 1,5 pulgadas). La arandela no
está incluida.
PT
OPT
Utilizar os orifícios redondos mais pequenos quando possível.
É aceitável utilizar um dos orifícios redondos e um dos orifícios ranhurados,
se necessário. Se utilizar o orifício ranhurado, é necessária uma anilha de 8 x
40mm (5/16 x 1.5 pol.) A anilha não é fornecida.
NL
OPT
Gebruik indien mogelijk de kleinere ronde gaten. Indien nodig
kunt u een van de ronde gaten en een van de gleuven gebruiken. Als u een
gleuf gebruik, hebt u een ring nodig van 8 x 40 mm. Deze ring wordt niet
bijgeleverd.
IT
OPT
Usare i fori tondi più piccoli, quando possibile. Se necessario,
l’uso di uno dei fori tondi e di uno di quelli ad asola è accettabile. Se si usa il
foro ad asola, è necessario impiegare una rondella da 8 x 40 mm (5/16 x 1,5
pollici) La rondella non è fornita con il supporto.
EL
OPT
Χρησιμοποιήστε τις μικρότερες δυνατές στρογγυλές οπές.
Είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσετε μία από τις στρογγυλές οπές και μία από
τις οπές υποδοχής, αν χρειάζεται. Αν χρησιμοποιήσετε την οπή υποδοχής,
απαιτείται δακτύλιος 8 x 40mm (5/16 x 1,5 in.). Αυτός ο δακτύλιος δεν
παρέχεται.
NO
OPT
Bruk de mindre, runde hullene hullene hvis mulig. Det er tillatt
å bruke et av de runde hullene sammen med et av de kantede hullene, hvis
nødvendig. Hvis de kantede hullene benyttes, må det legges inn en skive på 8
x 40 mm (5/16 x 1,5 tommer). Denne skiven følger ikke med.
DA
OPT
Brug de små runde huller, når det er muligt. Det er acceptabelt
at bruge et af de runde huller og et af hullerne til skærvskruer, hvis det er
nødvendigt. Du skal bruge en 8 x 40 mm spændeskive, hvis du bruger hullet til
skærvskruer. Denne spændeskive medfølger ikke.
SV
OPT
Använd de mindre runda hålen där detta är möjligt. Det går att
använda ett av de runda hålen och ett av de spårförsedda hålen vid behov.
Om du använder det spårförsedda hålet krävs en bricka med dimensionen 8 x
40 mm (5/16 x 1,5 tum). Denna bricka medföljer inte.
RU
OPT
По возможности старайтесь использовать мелкие круглые
отверстия. При необходимости можно использовать одно круглое и одно
щелевое отверстие. При использовании щелевого отверстия 8 x 40 мм
требуется шайба. Шайба в комплект не входит.
PL
OPT
W miarę możliwości korzystać z mniejszych okrągłych otworów.
W razie potrzeby można użyć otworu okrągłego oraz jednego z otworów
szczelinowych. W przypadku użycia otworu szczelinowego zastosować
podkładkę o wymiarach 8 x 40 mm (5/16 x 1,5 cala). Podkładka nie jest
dostarczana z uchwytem.
CS
OPT
Pokud možno používejte menší kulaté otvory. V případě
potřeby lze použít jeden kulatý otvor a jeden otvor s výřezy. Pokud použijete
otvor s výřezy, použijte současně i podložku 8 x 40 mm. Podložka není součástí
dodávky.
TR
OPT
Mümkünse küçük yuvarlak delikleri kullanın. Gerekiyorsa,
yuvarlak deliklerden birini ve yivli deliklerden birini de kullanabilirsiniz. Yivli
deliği kullanırsanız, 8 x 40mm (5/16 x 1.5 inç) rondela gerekir. Bu rondela
verilmemektedir.
JP
OPT
天井へは可能な限りパイプに近い方の小さなネジ穴を利用
して取り付けてください。それが困難な場合には、片方のネジだけは外
側の大きな穴、または両脇の楕円形の穴のどちらかに留めてもらうこと
は可能です。ただし、楕円形の穴を利用される場合には8 x 40mm ワッシ
ャー(本製品には同梱されていません)を別途ご購入の上お使いくださ
い。
MD
OPT
在可能的情况下使用小的圆孔. 必须的情况下, 可以使用其
中一圆孔和一开槽孔. 如用开槽孔, 需用5/16", 外直径1 1/2"的垫圈.
1
3/16 in.
6901-170155 <02>
2
EN
NOTE: The Connector [09] must line up below the Coupler [04] as
shown here.
OPT
The placement of the extension tubes [03] and [06] may be reversed to
suit your application.
FR
REMARQUE : le connecteur [09] doit être aligné sous le raccord [04]
comme illustré ici.
OPT
Le positionnement des tubes de rallonge [03] et [06] doit être inversé
pour s’adapter à votre application.
DE
HINWEIS: Das Anschlussstück [09] muss wie hier abgebildet unter
dem Verbindungsstück [04] ausgerichtet sein.
OPT
Die Position der Verlängerungsrohre [03] und [06] kann bei Bedarf
umgekehrt werden.
ES
NOTA: El conector [09] debe quedar alineado bajo la junta [04] tal y
como se ve en la imagen.
OPT
Es posible que necesite invertir la colocación de los tubos de extensión
[03] y [06] para que se adapten a su aplicación.
PT
NOTA: A  cha [09] deve alinhar por baixo do acoplador [04] como
se mostra aqui.
OPT
A colocação dos tubos de extensão [03] e [06] poderá ser invertida para
se adequar à sua aplicação.
NL
LET OP Het koppelstuk [09] moet recht onder het verbindingsstuk
[04] worden geplaatst, zoals afgebeeld.
OPT
De plaatsing van de verlengbuizen [03] en [06] kan indien nodig worden
omgedraaid.
IT
NOTA: il Connettore [09] deve allinearsi sotto il Raccordo [04], come
illustrato.
OPT
La posizione dei tubi di prolunga [03] e [06] può essere invertita, se
richiesto per la propria applicazione.
EL
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σύνδεσμος [09] πρέπει να ευθυγραμμίζεται κάτω από
τον Σύνδεσμο [04] όπως φαίνεται εδώ.
OPT
Η τοποθέτηση των σωλήνων επέκτασης [03] και [06] μπορεί να
αντιστραφεί για να ταιριάζει στην εφαρμογή σας.
NO
MERK: Tilkoblingen [09] må plasseres under Koblingen [04] slik som
vist her.
OPT
Plasseringen av forlengerrørene [03] og [06] kan snus for tilpasning til
formålet.
DA
BEMÆRK! Konnektoren [09] skal være lige under mu en [04] som
vist her.
OPT
Forlængerrørene [03] og [06] kan vendes for at passe til dit brug.
SV
OBS: Kontakten [09] måste passa in under kopplingen [04] enligt
guren.
OPT
Förlängningsrörens placering [03] och [06] kan reverseras för att passa
ditt ändamål.
RU
ПРИМЕЧАНИЕ. Разъем [09] должен располагаться ниже сцепки
[04], как показано на рисунке.
OPT
При необходимости удлинительные трубки [03] и [06] можно
расположить в обратном порядке.
PL
UWAGA: Złączka [09] musi znajdować się pod złączką [04], jak
pokazano na rysunku.
OPT
Rury przedłużające [03] i [06] można umieścić w odwrotnej kolejności w
zależności od wymagań.
CS
UPOZORNĚNÍ: Spojovací díl [09] musí lícovat se spojkou [04] jako
na ilustraci.
OPT
Umístění prodlužovacích trubek [03] a [06] lze obrátit, pokud to lépe
vyhovuje vaší instalaci.
TR
NOT: Konektör [09] aşağıda gösterilen şekilde Bağlama Kolunun
[04] altına hizalanmalıdır.
OPT
[03] ve [06] uzatma tüplerinin yerleri kullanımınıza uyacak şekilde
değiştirilebilir.
JP
注釈 : コネクター[09]は、この図に示すように、カップラ
[04]の下側に整列して取り付けます。
OPT
延長チューブ[03][06]の取り付け位置は、ご使用の状態に合わせ
て、図と逆にしてもいいです。
MD
注意: 如图所示, 连接器[09]必须在耦合器[04]下方.
OPT
为适应您的应用, [03][06]延长管的安置可倒转.
6901-170155 <02>
3-1
EN
Attach Brackets to Monitor - for monitors with a  at back.
FR
Fixer les pattes au moniteur - pour les moniteurs à arrière plat.
DE
Konsolen an Monitor befestigen - für Monitore mit  acher Rückwand.
ES
Fijar los soportes al monitor - para monitores de dorso plano.
PT
Una os Suportes do Monitor ao Monitor - para monitores com Traseira Plana.
NL
Bevestig de beugels aan de monitor - voor monitors met een platte achterkant.
IT
Montaggio delle sta e al monitor - per monitor con dorso piatto.
EL
Προσάρτηση βραχιόνων στην οθόνη - Για οθόνες με επίπεδη πλάτη.
NO
Fest brakettene til skjermen - for skjermer med rett bakside.
DA
Fastgør konsolstykkerne til skærmen - skærm med  ad bagside.
SV
Montera fästena på bildskärmen - för bildskärmar med en platt baksida.
RU
Прикрепите к монитору кронштейны - Для мониторов с плоской задней панелью.
PL
Zamocuj wsporniki do telewizora - telewizory z płaskim tyłem.
CS
Připevněte konzoly k monitoru - U monitorů s plochou zadní stranou.
TR
Destekleri Monitöre Monte Edin - arkası düz monitörler için.
JP
ブラケットをモニターに取り付ける - 背面が平らなモニター
MD
请将墙架系到显示器上 - 带有平板背面的显示器
6901-170155 <02>
3-2
EN
Attach Brackets to Monitor - for monitors with a curved back or obstruction.
FR
Fixer les pattes au moniteur - pour les moniteurs à arrière incurvé ou en cas de gêne.
DE
Konsolen an Monitor befestigen - für Monitore mit gekrümmter Rückwand oder einem Hindernis.
ES
Fijar los soportes al monitor - para monitores de dorso curvo o con obstrucción.
PT
Una os Suportes do Monitor ao Monitor - para monitores com parte traseira curva ou com obstruções.
NL
Bevestig de beugels aan de monitor - voor monitors met een gebogen achterkant of een obstructie.
IT
Montaggio delle sta e al monitor - per monitor con dorso curvo o con ostruzione.
EL
Προσάρτηση βραχιόνων στην οθόνη - Για οθόνες με κυρτή πλάτη ή με εξόγκωμα4.
NO
Fest brakettene til skjermen - for skjermer med buet bakside eller utstikkende del.
DA
Fastgør konsolstykkerne til skærmen - skærm med buet bagside eller obstruktion.
SV
Montera fästena på bildskärmen - för bildskärmar med en böjd baksida eller med hindrande delar.
RU
Прикрепите к монитору кронштейны - Для мониторов с выгнутой задней панелью или препятствием.
PL
Zamocuj wsporniki do telewizora - telewizory z wygiętym lub nieregularnym tyłem.
CS
Připevněte konzoly k monitoru - u monitorů, jejichž zadní strana je zakřivená nebo obsahuje překážky.
TR
Destekleri Monitöre Monte Edin - arkası Kavisli veya Çıkıntılı Monitörler İçin.
JP
ブラケットをモニターに取り付ける - 背面に丸みがあるモニターやその他の凹凸があるモニター
MD
请将墙架系到显示器上 - 带有曲线背面或阻挡物的显示器
6901-170155 <02>
EN
Install Vise Assemblies
NOTE: Do not overtighten the nut [26]. The vise assembly [08] must rotate
freely around the carriage bolt [27].
FR
Poser les ensembles étaux
NOTE : Ne pas serrer excessivement l’écrou [26]. Lensemble étau [08] doit
tourner librement autour du boulon à tête carrée [27].
DE
Schraubstockeinheiten anbringen
HINWEIS: Die Mutter [26] nicht zu stark anziehen. Die Schraubstockeinheit
[08] muss sich ungehindert um den Wagenbolzen [27] drehen können.
ES
Instalar los conjuntos de abrazadera
NOTA: No sobreapretar la tuerca [26]. El conjunto de abrazadera [08] debe
girar sin di cultad en torno al tallo del tornillo [27].
PT
Instale os Conjuntos de Morsa
NOTA: Não aperte as Porcas [26] em demasia. O conjunto de morsa [08] dever
rodar livremente em torno do parafuso francês [27].
NL
Spanschroeven aanbrengen
OPMERKING: Draai de moer [26] niet te hard aan. De spanschroef [08] moet
vrij kunnen draaien rond de slotbout [27].
IT
Montaggio della morsa
NOTA: non serrare eccessivamente il dado [26]. La morsa [08] deve poter
ruotare liberamente attorno al bullone a testa tonda [27].
EL
Εγκατάσταση μονάδας σφιγκτήρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίγγετε υπερβολικά το παξιμάδι [26]. Η μονάδα σφιγκτήρα
[08] θα πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον φέροντα
κοχλία [27].
NO
Monter klemmedelene
MERK: Ikke trekk til mutteren [26] for hardt. Klemmedelene [08] må kunne
dreie fritt på låsebolten [27].
DA
Installer skruestiksmontagesamlingerne
NOTE: Overspænd ikke møtrikken [26]. Skruestiksmontagesamlingen [08] skal
let kunne roteres rundt om bærebolten [27].
SV
Montera skruvfästena
OBS: Dra inte åt muttern [26] för hårt. Skruvfästet [08] ska rotera fritt runt
kring bulten [27].
RU
Установите тиски
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте гайку [26]. Тиски [08] должны свободно
вращаться на болте с квадратным подголовком [27].
PL
Zamontuj zaciski
WAŻNE: Nie wolno przekręcić nakrętki [26]. Zaciski [08] powinny obracać się
swobodnie na śrubie nośnej [27].
CS
Instalujte svírací bloky
POZNÁMKA: Neutahujte matici [26] příliš. Svírací blok [08] se musí volně
otáčet okolo vratového šroubu [27].
TR
Mengene Tertibatını Monte Edin
NOT: Somunu gereğinden fazla sıkmayın [26]. Mengene tertibatı [08] ağaç
vidasının [27] etrafında serbestçe dönmelidir.
JP
締め付け部品を取り付ける
ナット[26]を締め付け過ぎないで下さい。締め付け部品[04]は、キャリッ
ギボルト[27]の周囲を自由に回転するようにします。
MD
安装虎钳组件
螺母不要拧得过紧[26],虎钳组件[08]一定要能在承轴[27]上无阻碍地旋转.
4
6901-170155 <02>
5
EN
Install Arm Assembly to Monitor
NOTE: Do not overtighten the fastener in the vise assemblies [08]. Tighten
only enough to prevent the tubes [02] from moving.
FR
Poser l’ensemble bras sur le moniteur
NOTE : Ne pas serrer excessivement la  xation dans lensemble étau [08]. Ne
serrer que juste assez pour éviter le déplacement des tubes [02].
DE
Armeinheit am Monitor befestigen
HINWEIS: Befestigungselement in den Schraubstockeinheiten [08] nicht zu
stark anziehen. Nur so weit anziehen, dass sich die Rohre [02] nicht bewegen
können.
ES
Montar el conjunto del brazo en el monitor
Nota: No apretar demasiado el perno situado en el conjunto de abrazadera
[08]. Apretar sólo lo
su ciente como para evitar que los tubos [02] se muevan.
PT
Instale o Conjunto do Braço ao Monitor
NOTA: Não aperte em demasia o  xador nos conjuntos de morsa [08]. Aperte
só até que os tubos [02] não se mexam mais.
NL
Installeer de armunit op de monitor
OPMERKING: Draai de sluiting van de spanschroeven [08] niet te hard aan.
Draai slechts zover aan dat de bussen [02] niet kunnen verschuiven.
IT
Montaggio del gruppo braccio al monitor
NOTA: non serrare eccessivamente l’elemento di  ssaggio nella morsa [08].
Serrare solo quanto basta per impedire ai tubi [02] di muoversi.
EL
Εγκατάσταση μονάδας βραχίονα στην οθόνη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίγγετε υπερβολικά το δέσιμο στη μονάδα σφιγκτήρα [08].
Σφίξτε τόσο ώστε να μην μπορούν να κινηθούν οι σωλήνες [02].
NO
Monter armen til skjermen
MERK: Ikke stram festedelen i klemmedelen [08] for hardt. Bare stram hardt
nok til at rørene [02] ikke  ytter seg.
DA
Installer armmontagen på skærmen
NOTE: Overspænd ikke fastspændingsbolten på skruestiksmontagesamlingern
e [08]. Spænd kun til det punkt, hvor rørene [02] ikke kan bevæges længere.
SV
Montera armfästet på bildskärmen
OBS: Dra inte åt fästet i skruvfästet [08] för hårt. Dra bara åt så pass att rören
[02] inte  yttar på sig.
RU
Установите на монитор узел рычага
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте зажим в тисках [08]. Затяните ровно
настолько, чтобы предотвратить перемещение трубок [02].
PL
Przymocuj ramię do telewizora
WAŻNE: Nie wolno przekręcić mocowania w zaciskach [08]. Dokręć tylko z taką
siłą, aby zapobiec przesuwaniu się rurek [02].
CS
Připevněte k monitoru blok ramena
POZNÁMKA: Upevňovací prvky ve svíracích blocích [08] neutahujte příliš.
Utáhněte je pouze tak, aby se trubky [02] nehýbaly.
TR
Kol Tertibatını Monitöre Monte Edin
NOT: Mengene tertibatındaki [08] bağlantıyı gereğinden fazla sıkmayın.
Bağlantıyı boruların [02] hareket etmesini önleyecek kadar sıkın.
JP
アームアセンブリーをモニターに取り付ける
締め付け部品[08]の固定ネジは締め付け過ぎないで下さい。チューブ
[02]が動かない程度に締め付ければ十分です。
MD
将支撑臂组件装到显示器上
虎钳组件[08]上的紧固件不要拧得太紧,只要拧紧到钢管不移动即可.
6901-170155 <02>
6
EN
HEAVY! You will need assistance with this step.
CAUTION: Avoid potential personal injuries or
property damage! Be sure to install the safety bolts [28]. Periodic tightening
may be required.
FR
LEVAGE LOURD ! Vous aurez besoin d'aide pour exécuter cette
étape.
ATTENTION: Évitez les risques de blessures et de
dommages matériels ! N'oubliez pas d'installer les boulons de sécurité [28]. Un
resserrage périodique pourrait être nécessaire.
DE
SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie Hilfe benötigen.
VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und
Sachschäden! Befestigen Sie die Sicherungsschrauben [28]. Mehrmaliges
Festziehen kann erforderlich sein.
ES
¡PESADO! Necesitará ayuda para realizar esta operación.
PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones o daños
materiales. Asegúrese de instalar los pernos de seguridad [28]. Puede ser
necesario ajustarlos periódicamente.
PT
PESADO! Necessitará de ajuda nesta etapa.
ATENÇÃO: Evite potenciais danos físicos ou materiais!
Assegure-se que instala os pernos de segurança [28]. Poderá ser necessário
um aperto periódico.
NL
ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is assistentie vereist.
LET OP : Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of
apparatuurschade! Plaats de veiligheidsbouten [28]. Het kan nodig zijn deze
regelmatig aan te draaien.
IT
PESANTE! Per questa operazione, si avrà bisogno di aiuto.
PRECAUZIONE: Evitare la possibilità di
danni alle cose o lesioni alle persone! Assicurarsi di installare i bulloni di
sicurezza [28]. Potrà essere necessario serrare i bulloni periodicamente.
EL
ΒΑΡΥ! Θα χρειαστείτε βοήθεια σ’ αυτό το βήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή
πρόκληση υλικών βλαβών! Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τους κοχλίες
ασφάλειας [28]. Μπορεί να απαιτείται βίδωμα κατά καιρούς.
NO
TUNGT! Du vil trenge hjelp til denne operasjonen.
FORSIKTIG: Unngå potensiell person- eller
materiellskade! Pass på å montere sikkerhetsboltene [28]. Periodisk tiltrekking
kan være påkrevd.
DA
TUNGT! Du skal bruge hjælp, når du udfører dette trin.
FORSIGTIGHEDUndgå risiko for skader
på personer og inventar! Sørg for at installere sikkerhedsslå [28]. Disse skal
muligvis spændes efter med jævne mellemrum.
SV
TUNGT! Du kommer att behöva hjälp under det här steget.
OBSERVERA: Undvik eventuella personskador
och materiella skador! Glöm inte att montera säkerhetsbultarna [28].
Regelbunden efterspänning kan vara nödvändig.
RU
БОЛЬШОЙ ВЕС! При выполнении данной операции Вам
понадобится помощь.
ОСТОРОЖНО!Избегайте возможных травм
или материального ущерба! Убедитесь, что предохранительные болты
[28] установлены. Возможно, потребуется периодически подтягивать их.
PL
CIĘŻKIE! Ten krok wymaga pomocy drugiej osoby.
UWAGA:Należy unikać potencjalnych obrażeń ciała lub
uszkodzeń mienia. Upewnić się, że zainstalowano śruby zabezpieczające [28].
Może być wymagane okresowe dokręcanie.
CS
TĚŽKÉ! K tomuto kroku budete potřebovat pomocníka.
POZOR: Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám!
Vždy použijte bezpečnostní šrouby [28]. Může být nutné šrouby pravidelně
utahovat.
TR
AĞIR MALZEME! Bu adımda yardıma ihtiyacınız vardır.
DİKKAT:Potansiyel yaralanmalardan veya ürünün hasar
görmesinden kaçının! Güvenlik saplamalarını [28] monte ettiğinizden emin
olun. Periyodik olarak sıkıştırmak gerekebilir.
JP
重量あり!この操作は2人で行ってください。
ケガや壁面の破損が起こらないように注意してくださ
い。安全ボルト[28]を必ず取り付けてください。このボルトは定期的に
締めなおす必要があります。
MD
過重!您需要他人協助來完成此步驟。
注意 避免可能的人員受傷或財產損失!請務必安裝安全
螺栓 [28]。可能需要定期鎖緊。
6901-170155 <02>
7-1
EN
Adjust Monitor Position: Adjust Level
FR
Régler la position du moniteur: Régler l’horizontalité
DE
Monitorposition verstellen: Höhe verstellen
ES
Ajustar la posición del monitor: Ajustar el nivel
PT
Ajuste a Posição do Monitor: Ajuste o Nível
NL
Zet de monitor in de gewenste positie: Verstel de hoogte.
IT
Regolazione della posizione del monitor: Regolazione del livello
EL
Ρύθμιση της θέσης της οθόνης: Ρύθμιση επιπέδου
NO
Juster skjermens posisjon: Juster nivået
DA
Tilpas skærmposition: Tilpas niveau
SV
Justera bildskärmens läge: Justera nivån
RU
Отрегулируйте положение монитора: Отрегулируйте уровень
PL
Ustaw telewizor: Poziomowanie
CS
Nastavte polohu monitoru: Nastavte úroveň
TR
Monitörün Konumunu Ayarlayın: Seviyeyi Ayarlayın
JP
モニターの位置調整: 水平角度調整
MD
调节显示器的位置: 调节水平位置
6901-170155 <02>
7-3
EN
Adjust Monitor Position: Adjust Left / Right Swivel
CAUTION Avoid potential injuries or property damage!
Remove the safety bracket [C] only to adjust the swivel tension nut [D]. Be sure
to replace the safety bracket after adjusting the swivel tension nut. The hex
hole in the safety bracket must seat over the swivel tension nut.
FR
Régler la position du moniteur: Régler le pivotement gauche/droite
ATTENTION Pour éviter des blessures ou dégâts
éventuels! Déposer la patte de sécurité [C] seulement pour régler l’écrou de
tension de pivotement [D]. N’oubliez pas de reposer la patte de sécurité après
réglage de l’écrou de tension de pivotement. Le trou hexagonal dans la patte
de sécurité doit reposer sur l’écrou de tension de pivotement.
DE
Monitorposition verstellen: Schwenkbewegung links/
recht verstellen
VORSICHT Vermeiden Sie mögliche Verletzungen
oder Sachbeschädigung! Entfernen Sie die Sicherheitsklammer [C] nur,
um die Spannmutter für die Schwenkbewegung [D] zu verstellen. Setzen
Sie die Sicherheitsklammer nach dem Verstellen der Spannmutter für
die Schwenkbewegung auf jeden Fall wieder ein. Das Sechskantloch
in der Sicherheitsklammer muss sich über der Spannmutter für die
Schwenkbewegung be nden.
ES
Ajustar la posición del monitor: Ajustar el giro a izquierda / derecha
ADVERTENCIA ¡Evitar posibles lesiones o
daños materiales! Retirar el soporte de seguridad [C] sólo para ajustar la tuerca
[D] de tensión de giro. No olvidar volver a colocar en su lugar el soporte de
seguridad después de haber ajustado la tuerca de tensión de giro. El ori cio
hexagonal del soporte de seguridad debe quedar asentado sobre la tuerca de
tensión de giro.
PT
Ajuste a Posição do Monitor: Ajuste o Pivô para Esquerda /Direita
ATENÇÃO Evite ferimentos pessoais ou danos de
propriedade! Apenas retire o suporte de segurança [C] para ajustar a tensão
do botão de regulação [D] do pivô. Veri que se voltou a colocar o suporte de
segurança no sítio depois de ajustar o botão de regulação do pivô. O buraco
sextavado no suporte de segurança deve estar apoiado sobre o botão de
regulação do pivô.
NL
Zet de monitor in de gewenste positie: Draaibeweging
naar links / rechts instellen
WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk
letsel of beschadiging van eigendommen! Verwijder de veiligheidsbeugel
[C] uitsluitend om de spanmoer voor de draaibeweging [D] in te stellen.
Vergeet niet om na het instellen van de spanmoer de veiligheidsbeugel weer
terug te plaatsen. Het zeskantgat in de veiligheidsbeugel moet zich boven de
spanmoer voor de draaibeweging bevinden.
IT
Regolazione della posizione del monitor: Regolazione rotazione
destra/sinistra
PRECAUZIONE Evitare il rischio di lesione
personale o danneggiamento dell’apparecchio! Per regolare il dado di
trazione [D] di regolazione della rotazione rimuovere solo la sta a di sicurezza
[C]. Dopo aver e ettuato la regolazione del dado di tensione assicurarsi di
ricollocare la sta a di sicurezza. Il foro esagonale nella sta a di sicurezza deve
collocarsi sopra il dado di trazione di regolazione della rotazione.
EL
Ρύθμιση της θέσης της οθόνης: Ρύθμιση αριστερής/
δεξιάς οριζόντιας περιστροφής
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή
υλικές ζημιές! Αφαιρέστε το στήριγμα ασφαλείας [C] μόνο για να ρυθμίσετε το
παξιμάδι σύσφιξης οριζόντιας περιστροφής [D]. Μη ξεχάσετε να τοποθετήσετε
ξανά το στήριγμα ασφαλείας μετά τη ρύθμιση του παξιμαδιού σύσφιξης
οριζόντιας περιστροφής. Η εξαγωνική οπή στο στήριγμα ασφαλείας θα πρέπει
να καθίσει πάνω από το παξιμάδι σύσφιξης οριζόντιας περιστροφής.
NO
Juster skjermens posisjon: Justere sving venstre / høyre
FORSIKTIG Unngå fare for personskade eller
materielle skader! Sikkerhetsbraketten [C] må bare ernes for å justere
sving-strammemutteren [D]. Pass på å sette på sikkerhetsbraketten etter at
svingstrammemutteren er justert. Det sekskantede hullet i sikkerhetsbraketten
må be nne seg over sving-strammemutteren.
DA
Tilpas skærmposition: Tilpas venstre/højre-drejning
FORSIGTIG Undgå potentiel tilskadekomst eller
tingskade! Fjern kun sikkerhedskonsol [C] for at tilpasse spændingsmøtrikken
[D] til drejning af skærmen. Sørg for at sætte sikkerhedskonsollen tilbage
på plads efter tilpasning af spændingsmøtrikken til drejning af skærmen.
Sekskantshullet i sikkerhedskonsollen skal placeres over spændingsmøtrikken
til drejning af skærmen.
SV
Justera bildskärmens läge: Justera vridningen vänster/
höger
OBSERVERA Undvik eventuella personskador eller
skador på föremål! Ta bara bort säkerhetsshållaren för att justera ådragnings-
muttern [D] för vridning. Se till att du sätter tillbaka säkerhetshållaren efter att
ha justerat muttern. Det sexkantiga hålet i säkerhetshållaren måste sitta över
åtdragningsmuttern.
RU
Отрегулируйте положение монитора: Отрегулируйте
поворот Влево / Вправо
ОСТОРОЖНО! збегайте травм и
повреждения имущества! Предохранительный кронштейн [C] снимайте
только для регулировки натяжной гайки шарнирного соединения [D].
После регулировки натяжной гайки шарнирного соединения не забывайте
устанавливать на прежнее место
предохранительный кронштейн. Шестиугольное отверстие в
предохранительном кронштейне должно находиться над натяжной гайкой
шарнирного соединения.
PL
Ustaw telewizor: Przesuw w lewo / Obrót w prawo
UWAGA Unikaj potencjalnych obrażeń i uszkodzeń!
Zdejmuj wspornik zabezpieczający [C] tylko w celu regulacji nakrętki
napinającej przegubu [D], po czym natychmiast zakładaj go z powrotem.
Sześciokątny otwór we wsporniku zabezpieczającym należy nasadzić na
nakrętkę napinającą przegubu.
CS
Nastavte polohu monitoru: Nastavte natočení doleva /
doprava
POZOR Předejděte možným zraněním nebo poškození
majetku! Bezpečnostní konzolu [C] odstraňte pouze tehdy, když chcete
nastavit napínací matici pro natáčení [D]. Po nastavení napínací matice
nezapomeňte bezpečnostní konzolu znovu nasadit. Šestihranný otvor
v bezpečnostní konzole musí být nad napínací maticí pro natáčení.
6901-170155 <02>
8
EN
Install Cable Management
NOTE: Be sure to leave enough slack in the cables to allow the monitor to
move freely.
FR
Installez la goulotte de câbles
NOTE : Laissez su samment de mou dans les câbles pour autoriser un
déplacement libre du moniteur.
DE
Kabelführung einbauen
HINWEIS: Lassen Sie die Kabel in jedem Fall genügend durchhängen, um die
freie Bewegung des Monitors zu ermöglichen.
ES
Instalar gestión de cables
NOTA: Procurar que los cables queden lo su ciente-mente ojos como para
permitir que el monitor se mueva libremente.
PT
Instale a Gestão de Cabos
NOTA: Assegure-se de que existe alguma folga nos cabos para permitir a
movimentação livre do monitor.
NL
Monteer de kabelgeleiders
OPMERKING: Zorg ervoor dat er voldoende speling in de kabels overblijft om
de monitor ongehinderd te kunnen bewegen.
IT
Montaggio gestione cavi
NOTA: al  ne di consentire l’agevole movimento del monitor lasciare i cavi
adeguatamente lenti.
EL
Εγκατάσταση Διαχείρισης Καλωδίων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως έχετε αφήσει αρκετό μπόσικο στα καλώδια για
να μπορεί να κινείται ελεύθερα η οθόνη.
NO
Monter kabelføringen
MERK: Pass på at det er nok slakk i kablene til at skjermen kan beveges fritt.
DA
Installer ledningsfører
NOTE: Sørg for at efterlade ledningen så lang, at skærmen kan bevæges frit.
SV
Installera kabelklämmor
OBS: Se till att sladdarna löper tillräckligt löst så att bildskärmen har röras fritt.
RU
Установите Проводку кабеля
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте обеспечить достаточную слабину кабелей,
чтобы монитор мог вращаться свободно.
PL
Zainstaluj organizator kabli
WAŻNE: Kable powinny być luźne, aby umożliwić swobodną regulację pozycji
telewizora.
CS
Instalujte vedení kabelů
POZNÁMKA: Nezapomeňte nechat kabely dostatečně volné, aby se mohl
monitor volně pohybovat.
TR
Kablo Yönetimini Kurun
NOT: Monitörün serbestçe hareket edebilmesi için kabloların gergin
olmamasına dikkat edin.
JP
ケーブル類の処理部品の取り付け
注釈:モニターが自由に動けるようにたるみを持たせま
す。
MD
安装线路规整系统
注意:请确保电缆足够电视机自由活动.
6901-170155 <02>
EN
Milestone AV Technologies and its a liated corporations and subsidiaries (collectively,
Milestone), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or su ciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés a liées et ses  liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont e orcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modi cations sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la su sance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri : Milestone) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verp ichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y  liales (colectivamente Milestone)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modi cada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o su ciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
a Milestone), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou su ciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: MIlestone) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società a liate e controllate (congiuntamente
denominate (Milestone) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modi che, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modi ca senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o su cienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες
συλλογικά αναφέρονται σαν Milestone), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβές και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον
αφορά τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
Milestone), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
Milestone), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet Mile-
stone), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием Milestone) стремятся сделать это руководство точным
и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает
все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные
нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация,
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и
каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно
содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и
достаточность информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i  lii (nazwa
zbiorowa Milestone) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże  rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané Milestone) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü Milestone adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hede emektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
Milestone AV Technologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为“Milestone")旨
在使本手册准确而完整。 然而,Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone 也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。 本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。 在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone 未做出任何保修陈
述。 对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone 概不负责。
1 / 1

Sanus LC1A Installationsguide

Typ
Installationsguide