One For All 11-6440-1210-044 Bruksanvisning

varumärke
One For All
Kategori
fjärrkontroller
Modell
11-6440-1210-044
Typ
Bruksanvisning
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Ръководство за потребителя
Ghid de utilizare
(a se vedea pagina următoare)
Používateľská príručka
(Pozri ďalšia strana)
Korisnički priručnik
(Vidi na poleđini)
Samsung
4
Samsung
e.g. Samsung TV
max. 60 seconds
D) Tryk og hold “Ciffer 6” nede i 3 sekunder for at vælge mærkekonfi-
gurationen for Danmark. TV Indikatoren blinker to gange.
NULSTIL – REGIONSINDSTILLING
Hvis du ved en fejl valgte det forkerte ciffer” (og derfor den forkerte
region), kan du nulstille den:
1) Tryk og hold på ““Setup””, indtil tv-indikatoren blinker to gange.
2) Tryk på “POWER”, og slip.
3) Tryk og hold på det “ciffer, der svarer til din region” (f.eks. “CIFFER
1” for GB/IRL) i 3 sekunder.
Knapperne lyser op, når du tager det op
For at deaktivere denne:
1) Tryk og hold "setup" i 3 sekunder. LED blinker to gange.
2) Tryk og slip pause. LED blinker 4 gange.
Resultat: tasterne kun vil lyse op, når du trykker på en tast.
For at genaktivere dette:
1) Tryk og hold "setup" i 3 sekunder. LED blinker to gange.
2) Tryk og slip pause. LED blinker to gange.
D) Trykk på og hold “tall 6” inne i 3 sekunder for å velge
merkekonfigurasjonen for Norge. TV-Lampen blinker to ganger.
NULLSTILL – REGIONSINNSTILLING
Hvis du ved et uhell velger feil “tall (og derfor feil region) er det mulig å
nullstille dette;
1) Trykk på og hold inn oppsett” til TV-lampen blinker to ganger.
2) Trykk på og slipp opp “POWER”.
3) Trykk på og hold inne “tallet som tilsvarer din region
(f.eks. TALL 1” for GB/IRL) i 3 sekunder.
D) Håller ner ”siffran 6” i 3 sekunder för att välja märkeskonfigurering
för (GB) eller (IRL). TV-Lysdioden blinkar två gånger.
ÅTERSTÄLL – REGIONSINSTÄLLNING
Om du av misstag valde fel ”siffra (och därmed fel region) går det att
återställa:
1) Håll in ”setup” tills TV-lysdioden blinkar två gånger.
2) Tryck på ”POWER”.
3) Håll in den “siffra som motsvarar din region” (t.ex. “SIFFRAN 1” för
GB/IRL) i 3 sekunder.
D) Paina Numero 6 -painiketta 3 sekunnin ajan ja valitse tuotemerkkiko-
koonpano alueelle ( GB ) tai (IRL). TV-Merkkivalo välähtää kahdesti.
PALAUTA – ALUEASETUKSET
Jos vahingossa valitset väärän numeron (ja sen vuoksi väärän alueen),
voit palauttaa valinnan;
1) Paina setup-painiketta, kunnes TV-merkkivalo välähtää kahdesti.
2) Paina POWER-painiketta.
3) Paina numeroa, joka vastaa aluettasi (esim. NUMERO 1 = GB/IRL),
3 sekunnin ajan.
Er dit enhedsmærke nævnt (se SimpleSet-mærkelisten)?
JA: Husk det ciffer, der er knyttet til dit mærke, og følg trin 1, 2, 3 og 4 fra SimpleSet.
NEJ: Find dit mærke i den medfølgende kodeliste, og følg instruktionerne for “Indstil kode direkte”, eller find dit mærke på
“www.simpleset.com. Du kan også følge “Automatisk søgning”, hvis dit mærke slet IKKE er nævnt.
Great Britain / Ireland
Deutschland
France
España
Italia
All other countries
GB
IRL
D
F
E
I
3 sec.
SimpleSet
SimpleSet - Mærkeliste INT / SimpleSet - merkeliste INT /
SimpleSet - Märkeslista INT / SimpleSet - Tuotemerkkiluettelo INT
Regionsindstilling / Regionsinnstilling / Regionsinställning / Alueasetukset
1. Varmista, että laitteesi on päällä (ei valmiustilassa).
2. Paina setup-painiketta 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välähtää kahdesti.
3. Valitse laitepainike (esim. TV) ohjattavan laitetyypin mukaan.
1. Sørg for at enheten er slått på (ikke i standby).
2. Trykk på og hold inne oppsett” i 3 sekunder. Lampen blinker to ganger.
3. Velg enhetstasten (f.eks. TV) for den enhetstypen du ønsker å kontrollere.
4. Trykk på og hold inne TALLTASTEN som er
tilordnet ditt merke” (f.eks. TALL 9” for en Samsung-TV) til enheten slås AV. Slipp opp “TALLTASTEN” så snart enheten slås AV. KLAR!
4. Håll in den ”SIFFERKNAPP som tilldelats ditt märke” (t.ex. ”SIFFRA 9” för en Samsung TV) tills enheten slås AV.
Släpp ”SIFFERKNAPPEN” så snart enheten slås AV. KLAR!
4. Paina tuotemerkkiin liittyvää NUMEROPAINIKETTA (esim. NUMERO 9 = Samsung-televisio), kunnes laite menee POIS PÄÄLTÄ.
Vapauta NUMERO-painike heti, kun laite menee POIS PÄÄLTÄ. VALMIS!
4. Tryk og hold på den “CIFFERTAST, der er knyttet til dit mærke (f.eks. “CIFFER 9” for et Samsung-tv), indtil enheden SLUKKER.
Slip “CIFFER-tasten, så snart din enhed SLUKKER. PARAT!
Problemer og løsninger - SimpleSet
Din enhed SLUKKER IKKE? Følg instruktionerne for “Indstil kode direkte”,
eller prøv automatisk søgning.
Din enhed SLUKKEDE, men du kan stadig ikke styre den?TÆND for din
enhed manuelt (eller brug den originale ernbetjening),
gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det ciffer der er knyttet til dit mærke”,
så snart din enhed SLUKKER.
Din ONE FOR ALL styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke
korrekt? Der er måske en bedre konfiguration til dit mærke.
Gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det “ciffer der er knyttet til dit mærke”,
så snart enheden SLUKKER, eller gå til www.simpleset.com.
Problemer og løsninger - SimpleSet
Enheten din slår seg IKKE AV? Følg instruksjonene for direkte kodesett” eller
prøv Autosøk.
Enheten din er slått AV, men du kan likevel ikke kontrollere enheten? Slå
enheten PÅ igjen manuelt (eller bruk den originale ernkontrollen) og gjenta
SimpleSet og sørg for å slippe opp “tallet som er tilordnet til ditt merke” så¨snart
enheten din slås AV.
Din ONE FOR ALL kontrollerer enheten din, men noen taster fungerer ikke
skikkelig? Det kan være en bedre konfigurasjon
for ditt merke. Gjenta SimpleSet og sørg for å slippe opp “tallet som er tilordnet
til ditt merke” så snart enheten din slås AV eller gå til www.simpleset.com.
Felsökning - SimpleSet
Enheten slås INTE AV? Följ instruktionerna under ”Inställning med direktkod”
eller försök med autosökning.
Enheten slås AV men du kan inte styra enheten? Slå PÅ enheten manuellt
(eller använd originalärrkontrollen) och upprepa
SimpleSet. Se till att du släpper ”siffran som tilldelats ditt märke” så snart
enheten slås AV.
Din ONE FOR ALL styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de
ska? Det kan finnas en bättre konfigurering
för ditt märke. Upprepa SimpleSet och se till att du släpper den ”siffra som
tilldelats ditt märke” så snart enheten slås AV eller gå till www.simpleset.com.
Ongelmia ja ratkaisuja - SimpleSet
Laite EI mene POIS PÄÄLTÄ Noudata Määritys koodeilla -kohdan ohjeita tai
kokeile automaattihakua.
Laite menee POIS PÄÄLTÄ, mutta laitteen ohjaus ei kuitenkaan onnistu
Kytke televisio PÄÄLLE manuaalisesti (tai
alkuperäisellä kaukosäätimellä) ja toista SimpleSet-toiminto varmistaen, että
vapautat tuotemerkkiä vastaavan numeron heti, kun laite menee POIS PÄÄLTÄ.
ONE FOR ALL -kaukosäädin ohjaa laitetta, mutta osa painikkeista ei toimi
oikein Tuotemerkille voi olla olemassa parempi
kokoonpano. Toista SimpleSet-toiminto ja varmista, että vapautat tuotemerkk
vastaavan numeron heti, kun laite
menee POIS PÄÄLTÄ, tai mene osoitteeseen www.simpleset.com.
D
Er enheten din merkelistet (se SimpleSet-merkeliste)?
JA: Husk tallet som er tilordnet til ditt merke og følg trinn 1, 2, 3 og 4 fra SimpleSet.
NEI: Finn ditt merke i den medfølgende kodelisten og følg instruksjonene for direkte kodesett” eller finn ditt merke på
“www.simpleset.com. Du kan også følge “Autosøk hvis ditt merke IKKE er listet opp i det hele tatt.
Finns ditt produktmärke med i listan (se SimpleSets märkeslista)?
JA: Kom ihåg den siffra som tilldelats ditt märke och följ steg 1, 2, 3 och 4 för SimpleSet.
NEJ: Leta upp ditt märke i den medföljande kodlistan och följ instruktionerna ”Inställning med direktkod” eller leta upp
dittmärke på ”www.simpleset.com. Om märket INTE finns med i listan alls kan du följa ”Autosökning”.
Onko laitteen tuotemerkki luettelossa
(katso SimpleSet-tuotemerkkiluettelo)?
KYLLÄ:
Paina tuotemerkkiä vastaava numero muistiisi ja noudata SimpleSet-toiminnon vaiheita 1, 2, 3 ja 4.
EI:
Etsi tuotemerkki mukana toimitetusta koodiluettelosta ja noudata Määritys koodeilla -kohdan ohjeita tai etsi tuotemerkki
osoitteesta www.simpleset.com. Voit myös käyttää automaattihakua, jos tuotemerkkiä EI ole ollenkaan luettelossa.
A) Tryk forsigtigt på batteridækslet, og skyd det tilbage for at åbne.
B) Isæt 2 nye AAA-batterier.
C) Når batterierne er isat, bør tasten TV blinke hvert 3. sekund. Hvis IKKE: Tryk og slip en vilkårlig tast.
A) Trykk forsiktig ned og skyv tilbake batteridekselet for å åpne.
B) Sett inn 2 nye AAA-batterier.
C) Når du har satt inn batteriene skal TV-tasten blinke hvert 3. sekund. Hvis IKKE trykker du inn og slipper
opp en tast.
A) Tryck lätt på och dra batteriluckan bakåt för att öppna.
B) Sätt i 2 nya AAA-batterier.
C) Efter att batterierna är isatta ska TV-knappen blinka var 3:e sekund. Om den INTE gör det ska du trycka
på valfri knapp.
A) Avaa paristotilan kansi painamalla sitä kevyesti takaosasta ja liu'uttamalla.
B) Aseta 2 uutta AAA-paristoa.
C) Kun olet asettanut paristot, TV-painikkeen pitäisi vilkkua 3 sekunnin välein. Jos näin EI tapahdu,
paina tahansa painiketta ja vapauta se.
Batterier / Batterier / Batterier / Paristot
1. Sørg for, at din enhed er tændt (ikke på standby).
2. Tryk på og hold “Setup” i 3 sekunder. Indikatoren blinker to gange.
3. Vælg enhedstasten (f.eks. TV) for den enhedstype, du vil styre.
1. Kontrollera att enheten är påslagen (och inte i vänteläge).
2. Håll in ”setup” i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
3. Välj enhetsnyckel (t.ex. TV) för den enhetstyp du vill styra.
INT
E
URC-6440 708957 RDN-1230712
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Brugervejledning
Brukerhåndbok
Bruksanvisning
Käyttöopas
PVR
Digital TV
Receiver
Satellite /
Cablebox
Set-Top-Box,
Freeview and
all SKY
DVD player /
DVD-R /
Blu-ray
TV
Television /
LED / Plasma /
LCD / Projector
or
TV with build-in
Digital receiver
Acer / Loewe / Sonig
AWA / Hisense / Sanyo / Teac
Brandt / Ferguson /
Nordmende / Saba / TCL /
Telefunken / Thomson
Grundig
JVC / Sharp
LG
Panasonic / Sony
Philips
Samsung
Toshiba
Alba / Bush / Sharp
Denon / JVC
LG / Microsoft
Medion / Tevion / Technika
Toshiba / Onkyo
Panasonic
Philips / Yamaha
Pioneer
Samsung
Sony
Topfield / Altibox / Homecast / KPN
UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas
Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon
Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa /
General Satellite / Netgem / RiksTV
Canal Digital / Canal Digitaal / Cyfra+ / Handan
Strong / Clarke-Tech
Ziggo / Com Hem / Meo / Portugal Telecom / Stofa
Dream Multimedia / Kathrein / Technisat
Multichoice / UEC / DStv / Foxtel / Mysky /
Sky New Zealand / Nova
Humax
Telenet / Viasat
DVD
AAA
AAA
B
C
A
1
Samsung
3
2
3 sec.
Tuner /
Amplifier /
Audio
Bose / Samsung
Denon
Harman/Kardon
JVC / LG
Marantz / Philips
NAD / Onkyo
Panasonic / Technics
Pioneer
Sony
Yamaha
EXTRA
Knappene lyser opp når du løfter den opp
For å deaktivere dette:
1) Trykk og hold "setup" i 3 sekunder. LED vil blinke to ganger.
2) Trykk “pause”. LED blinker 4 ganger.
Resultat: tastene bare vil lyse opp når du trykker på en tast.
For å aktivere dette:
1) Trykk og hold "setup" i 3 sekunder. LED vil blinke
to ganger.
2) Trykk “pause”. LED vil blinke to ganger.
Knapparna lyser upp när du tar upp den
För att avaktivera detta:
1) Tryck och hall "setup" i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två
gånger.
2) Tryck “paus”. Lysdioden blinkar 4 gånger
Resultat: knapparna tänds endast när du trycker på en knapp.
Att återaktivera detta:
1) Tryck och håll "setup" i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två
gånger.
2) Tryck “paus”. Lysdioden blinkar två gånger.
Painikkeet syttyvät, kun noutaa
Voit poistaa tämän:
1) Paina "setup" 3 sekunnin ajan. LED vilkkuu kahdesti.
2) Paina tauko. LED vilkkuu 4 kertaa.
Tulos: avaimet vain syttyy, kun painat näppäintä.
Voit elvyttää tämä:
1) Paina "setup" 3 sekunnin ajan. LED vilkkuu kahdesti.
2) Paina tauko. LED vilkkuu kahdesti.
URC-6440
www.ofa.com/urc6440
(Вижте другата
страница на листовката)
Easy_Robust_4_DK_N_S_SF_RDN-1250712:Opmaak 1 26-07-12 16:14 Pagina 1
Bennett
Bennett
Bennett
e.g. Bennett TV
Code List
4
3
2
1
5
3 sec.
Problemer og løsninger – Indstil kode direkte
Din ONE FOR ALL styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke korrekt? Der er
måske en bedre konfiguration til dit mærke.
Gentag instruktionerne i Indstil kode direkte med den næste kode, der er nævnt
for dit mærke.
Stadig INTET held? Følg instruktionerne for Automatisk søgning, eller gå til www.sim-
pleset.com.
Kopiering / Kopiere / Kopiera / Kopiointi
Combi-styring / Kombikontroll / Combi Control / Yhdistelmäohjaus
Combi-styring fungerer automatisk, så snart du indstiller
mindst 2 enheder (f.eks. et tv og en PVR). Du skal blot trykke på
“se tv (= Setup-tast)”, hvorefter tastaturet konfigureres således:
• Tasterne AV, MUTE og VOLUME +/- = styrer dit tv.
• ALLE ANDRE taster = styrer din PVR.
• POWER (trykket i 3 sekunder) = sender TÆND/SLUK-signal
til dit tv og din PVR.
Hvis du også indstillede en dvd- (eller Blu-ray-) afspiller på
tasten DVD, skal du blot trykke på “se film (= tasten Copy)”,
hvorefter tastaturet konfigureres således:
Tasterne AV, MUTE og VOLUME +/- = styrer dit tv.
ALLE ANDRE taster = styrer din dvd- (eller Blu-ray-) afspiller.
POWER (trykket i 3 sekunder) = sender TÆND/SLUK-signal
til dit tv og din dvd- (eller Blu-ray-) afspiller.
Yhdistelmäohjaus toimii automaattisesti heti, kun asetat
vähintään 2 laitetta (esim. TV ja videonauhuri). Paina watch tv
(= asetuspainiketta), niin näppäimistö määrittyy seuraavasti;
• AV, MUTE ja VOLUME +/-= ohjaavat televisiota.
• KAIKKI MUUT painikkeet = ohjaavat videonauhuria.
• VIRTA (3 sekunnin ajan painettuna) = lähettää VIRTA-sig-
naalin televisiolle ja videonauhurille.
Jos lisäksi olet määrittänyt DVD- (tai Blu-ray)-soittimen
DVD-painikkeeseen; paina watch movie (= kopiointipainiketta),
niin näppäimistö määrittyy seuraavasti;
• AV, MUTE ja VOLUME +/-= ohjaavat televisiota.
• KAIKKI MUUT painikkeet = ohjaavat DVD- (tai Blu-ray)-
soitinta.
• VIRTA (3 sekunnin ajan painettuna) = lähettää VIRTA-sig-
naalin televisiolle ja DVD- (tai Blu-Ray)-soittimelle.
CombiControl fungerer automatisk så snart du konfigurerer
minst 2 enheter (f.eks. en TV og en PVR). Bare trykk på se på tv
(= Oppsett-tast)” og tastaturet konfigureres som følger;
tastene AV, MUTE og VOLUM +/- = kontroller TV-en.
ALLE ANDRE taster = kontroller PVR-en.
PÅ/AV (trykkes inn i 3 sekunder) = sender PÅ/AV-signal til
TV-en og PVR-en.
Hvis du i tillegg også har konfigurert en DVD-spiller (eller
Blu-ray) på DVD-tasten, bare trykker du på “se på film
(= Kopier-tast)” og tastaturet konfigureres som følger;
tastene AV, MUTE og VOLUM +/- = kontroller TV-en.
ALLE ANDRE taster = kontroller DVD-spilleren (eller Blu-ray).
PÅ/AV (trykkes inn i 3 sekunder) = sender PÅ/AV-signal til
TV-en og DVD-spilleren (eller Blu-ray).
Combi-styring fungerer automatisk, så snart du indstiller
mindst 2 enheder (f.eks. et tv og en PVR). Du skal blot trykke på
“se tv (= Setup-tast)”, hvorefter tastaturet konfigureres således:
• Tasterne AV, MUTE og VOLUME +/- = styrer dit tv.
• ALLE ANDRE taster = styrer din PVR.
• POWER (trykket i 3 sekunder) = sender TÆND/SLUK-signal
til dit tv og din PVR.
Hvis du også indstillede en dvd- (eller Blu-ray-) afspiller på
tasten DVD, skal du blot trykke på “se film (= tasten Copy)”,
hvorefter tastaturet konfigureres således:
Tasterne AV, MUTE og VOLUME +/- = styrer dit tv.
ALLE ANDRE taster = styrer din dvd- (eller Blu-ray-) afspiller.
POWER (trykket i 3 sekunder) = sender TÆND/SLUK-signal
til dit tv og din dvd- (eller Blu-ray-) afspiller.
www.simpleset.com
Nye modeller og endda mærker lanceres hver dag. Heldigvis kan din ONE FOR ALL-ernbetjening opdateres via internettet og sikre, at den aldrig bliver forældet.
For adgang til mere end 6.000 mærker og 300.000 modeller, kan du besøge vores SimpleSet-onlineværktøj på www.simpleset.com.
Nye modeller og til og med merker lanseres hver eneste dag. Heldigvis kan ONE FOR ALL-ernkontrollen oppdateres via Internett slik at den aldri vil gå ut på dato.
For tilgang til over 6000 merker og 300.000 modeller kan du besøke vårt SimpleSet-onlineverktøy på www.simpleset.com.
Nya modeller och märken lanseras varje dag. Som tur är kan ONE FOR ALL-ärkontrollen uppdateras via internet, vilket gör att den inte blir omodern.
För åtkomst till mer än 6 000 märken och 300 000 modeller, besök vårat onlineverktyg SimpleSet på www.simpleset.com.
Uusia malleja ja jopa uusia tuotemerkkejä julkistaa päivittäin. Onneksi ONE FOR ALL -kaukosäätimen voi päivittää internetin kautta ja varmistaa, ettei se pääse van-
henemaan. Käyttötiedot yli 6 000 tuotemerkille ja 300 000 mallille löytyvät SimpleSet-verkkotyökalustamme osoitteesta www.simpleset.com.
Indstil kode direkte / Direkte kodesett / Inställning med direktkod / Määritys koodeilla Automatisk søgning / Autosøk / Autosökning / Automaattihaku
Lærefunksjonen lar deg Lære (Kopiere) en eller flere funksjoner fra den originale
(fungerende) ernkontrollen til din ONE FOR ALL-ernkontroll.
1. Trykk på og hold inne “Kopier” i 3 sekunder. Lampen blinker to ganger.
2. Velg enhetstasten (f.eks. TV) for enhetstypen som du ønsker å kopiere.
3. Eksempel: Slik kopierer du funksjonen “I/II (mono/stereo)“ fra din originale
ernkontroll til den “røde tasten” på ONE FOR ALL URC-6440-ernkontrollen.
Plasser begge ernkontrollene på et flatt underlag. Sørg for at endene du van-
ligvis peker mot enheten din, vender mot hverandre.
• Hvis du vil kopiere andre funksjoner, bare gjentar du trinn 3 for hver tast du
ønsker å kopiere.
• Hvis du får et langt blink, gjentar du trinn 3.
• Du kan kopiere til hver tast unntatt tastene “Kopier og “Enhet”
(du får et langt blink).
4. Trykk på og hold inne “Kopier”-tasten i 3 sekunder for å gå ut av Kopier-
funksjonen. Lampen lyser to ganger. KLAR!
Med inlärningsfunktionen kan du lära (kopiera) en eller fler funktioner från den
ursprungliga (fungerande) ärrkontrollen till din ONE FOR ALL-ärrkontroll.
1. Håll in ”Copy” i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
2. Välj enhetsnyckeln (t.ex. TV) för den enhetstyp du vill kopiera.
3. Exempel: Så här kopierar du funktionen ”I/II (mono/stereo)” från originalf-
järrkontrollen till den ”röda knappen” på din ONE FOR ALL URC-6440-ärr-
kontroll. Placera båda ärrkontrollerna på en plan yta. Placera ändarna
som normalt sett riktas mot enheten så de är vända mot varandra.
• Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg 3 för varje knapp du
vill kopiera.
• Om det blir en lång blinkning upprepar du steg 3.
• Du kan kopiera till alla knappar förutom knappen ”Copy” och
knappen “Device” (där blir det en lång blinkning).
4. Håll in knappen ”Copy” i 3 sekunder för att avsluta
kopieringsfunktionen. Lysdioden blinkar två gånger. KLAR!
Opetustoiminnon avulla voit opettaa (kopioida) yhden tai useita toimintoja
alkuperäisestä (toimivasta) kaukosäätimestä ONE FOR ALL -kaukosäätimeen.
1. Paina Copy-painiketta 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välähtää
kahdesti.
2. Valitse laitepainike (esim. TV) kopioitavan laitetyypin mukaan.
3. Esimerkki: Miten kopioidaan I/II (mono/stereo) -toiminto
alkuperäisestä kaukosäätimestä punaiseen painikkeeseen
ONE FOR ALL URC-6440 -kaukosäätimeen. Aseta molemmat
kaukosäätimet tasaiselle pinnalle. Varmista, että ne päät, joilla
normaalisti osoitat laitetta, ovat nyt vastakkain.
• Jos haluat kopioida muita toimintoja, toista vaihe 3 jokaiselle
kopioitavalle painikkeelle.
• Jos näet pitkän välähdyksen, toista vaihe 3.
• Voit kopioida jokaiseen painikkeeseen lukuun ottamatta
Copy- ja Device-painikkeita (merkkivalo vilkkuu pitkään).
4. Paina Copy-painiketta 3 sekunnin ajan niin pääset pois
kopiointitoiminnosta. Merkkivalo välähtää kahdesti. VALMIS!
Med indlæringsfunktionen kan du lære (kopiere) en eller
flere funktioner fra din originale (fungerende) ernbetjening
til din ONE FOR ALL-ernbetjening.
1. Tryk på og hold “Copy” i 3 sekunder. Indikatoren blinker
to gange.
2. Vælg enhedstasten (f.eks. TV) for den enhedstype, du vil
kopiere.
3. Eksempel: Sådan kopieres funktionen “I/II (mono/stereo)“
fra din originale ernbetjening til den “røde tast” på din
ONE FOR ALL URC-6440-
ernbetjening. Anbring begge ernbetjeninger på en
flad overflade. Sørg for at de ender, du normalt retter
mod din enhed, peger mod hinanden.
• Hvis du vil kopiere andre funktioner, skal du blot
gentage trin 3 for hver tast, du vil kopiere.
• Hvis du får et langt blink: Gentag trin 3.
• Du kan kopiere alle taster med undtagelse af
tasterne “Copy” og “Device” (du får et langt blink).
4. Tryk og hold på tasten “Copy” i 3 sekunder for at afslutte
kopifunktionen. Indikatoren blinker to gange. PARAT!
1. Sørg for, at din enhed er tændt (ikke på standby).
2. Tryk og hold på tasten “Setup” i 3 sekunder. Indikatoren blinker to gange.
3. Vælg enhedstasten for den enhedstype, du vil styre (f.eks. tasten TV).
4. Tryk på OK, og slip.
5. Ret ernbetjeningen mod din enhed. Fjernbetjeningen sender nu et
forskelligt SLUK-signal (automatisk hvert 3. sekund) ved at gå gennem alle
de mærker, der er gemt i hukommelsen. Tryk på OK, og slip, så snart din
enhed SLUKKER. Parat!
1. Varmista, että laitteesi on päällä (ei valmiustilassa).
2. Paina setup-painiketta 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välähtää kahdesti.
3. Valitse laitepainike ohjattavan laitetyypin mukaan (esim. TV-painike).
4. Paina OK-painiketta
5. Osoita kaukosäätimellä laitetta. Kaukosäädin lähettää eri VIRTA POIS -signaalin
(automaattisesti 3 sekunnin välein) käyden läpi kaikki muistiin tallennetut
tuotemerkit. Paina OK-painiketta heti, kun laite kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ. Valmis!
1. Kontrollera att enheten är påslagen (och inte i vänteläge).
2. Håll in knappen ”setup” i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
3. Välj enhetsnyckeln för den enhetstyp du vill styra (t.ex. TV).
4. Tryck på OK
5. Rikta ärrkontrollen mot enheten. Nu kommer ärrkontrollen att skicka en
annan AVSTÄNGNINGSSIGNAL (automatiskt var 3:e sekund) och gå igenom
alla märken som finns lagrade i minnet. Tryck på OK så snart enheten stängs
AV. Klar!
1. Sørg for at enheten er slått på (ikke i standby).
2. Trykk på og hold inne oppsett”-tasten i 3 sekunder. Lampen blinker to ganger.
3. Velg enhetstasten for enhetstypen som du ønsker å kontrollere (f.eks. TV-tasten).
4. Trykk på og slipp opp OK
5. Pek ernkontrollen mot enheten din. Nå sender ernkontrollen et annet SLÅ
AV-signal (automatisk hvert 3 sekunder) og går gjennom alle merkene som er
lagret i minnet. Trykk på og slipp opp OK så snart enheten din slås AV. Klar!
Tastaturet / Tastaturet / Knappsatsen / Näppäimistö
3
2 - 5 cm
Juster også begge enheder i højden
Juster begge fjernkontrollene i høyde også
Se till att fjärrkontrollerna är i samma höjd
Aseta molemmat kaukosäätimet myös samalle tasolle
Først: Tryk på den ”røde” tast. Indikatoren blinker hurtigt!
Først; Trykk på den ”røde” tasten. Lampen blinker raskt!
Först: Tryck på den ”röda” knappen. Lysdioden blinkar till!
Ensin; Paina punaista painiketta. Merkkivalo vilkkuu nopeasti.
derefter: Tryk på tasten ”I/II”.
deretter; Trykk på ”I/II”-tasten.
sedan: Tryck på knappen ”I/II”.
sitten; paina I/II-painiketta.
Sådan slettes en KOPIERET funktion
1) Tryk på og hold “Copy i 3 sekunder. Indikatoren blinker to gange.
2) Vælg den tilhørende enhedstast.
3) Tryk på tasten (f.eks. den røde tast), du vil slette, i 3 sekunder,
indtil begge indikatorer blinker to gange.
4) Tryk på og hold “COPY” i 3 sekunder. Indikatoren blinker to gange.
Slik sletter du en KOPIERT funksjon
1) Trykk på og hold inne “Kopier i 3 sekunder. Lampen blinker to ganger.
2) Velg den tilsvarende enhetstasten.
3) Trykk på tasten (f.eks. rød tast) som du ønsker å slette,
i 3 sekunder til begge lampene blinker to ganger.
4) Trykk på og hold inne “KOPIER” i 3 sekunder. Lampen blinker
to ganger.
Så här tar du bort en KOPIERAD funktion
1) Håll in ”Copy i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
2) Välj motsvarande enhetsnyckel.
3) Tryck på knappen (t.ex. röd knapp) du vill ta bort i 3 sekunder tills båda
lysdioderna blinkar två gånger.
4) Håll in ”COPY” i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
KOPIOIDUN toiminnon poisto
1) Paina Copy-painiketta 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välähtää kahdesti.
2) Valitse laitepainike.
3) Paina poistettavaa painiketta (esim. punaista) 3 sekunnin ajan, kunnes
molemmat merkkivalot välkähtävät kahdesti.
4) Paina COPY-painiketta 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välähtää kahdesti.
Problemer og løsninger - Direkte kodesett
Din ONE FOR ALL kontrollerer enheten din, men noen taster fungerer ikke skikkelig?
Det kan være en bedre konfigurasjon for ditt merke. Gjenta instruksjonene for direkte ko-
desett med neste kode som er listet opp for merket ditt.
Hvis du fortsatt IKKE lykkes? Følg instruksjonene for Autosøk eller gå til
www.simpleset.com.
Felsökning - Inställning av direktkod
Din ONE FOR ALL styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det
kan finnas en bättre konfigurering för ditt märke. Upprepa instruktionerna i Inställning
av direktkod och använd nästa kod i listan över ditt märke.
Om det fortfarande INTE fungerar? Följ instruktionerna för autosökning
eller gå till www.simpleset.com.
Ongelmia ja ratkaisuja - Määritys koodeilla
ONE FOR ALL -kaukosäädin ohjaa laitetta, mutta osa painikkeista ei toimi oikein Tuo-
temerkille voi olla olemassa parempi
kokoonpano. Toista Määritys koodeilla -kohdan ohjeet tuotemerkin seuraavaa koodia
käyttäen.
Jos vieläkään EI onnistu Noudata automaattihaun ohjeita tai mene osoitteeseen
www.simpleset.com.
Problemer og løsninger – Automatisk søgning
Din enhed SLUKKEDE, men du kan stadig ikke styre den? TÆND for din enhed ma-
nuelt (eller brug den originale ernbetjening), gentag automatisk søgning, og sørg for
at trykke på OK og slip, så snart din enhed SLUKKER.
Din ONE FOR ALL styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke
korrekt? Der er måske en bedre konfiguration til dit mærke. Gentag
Automatisk søgning. Automatisk søgning vælger den næste konfiguration til dit
mærke. Sørg for at trykke på OK og slippe, så snart din enhed SLUKKER.
Felsökning - Autosökning
Enheten slås AV men du kan inte styra enheten? Slå PÅ enheten manuellt (eller med
originalärrkontrollen) och upprepa
autosökning. Tryck på OK så snart enheten slås AV.
Din ONE FOR ALL styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det
kan finnas en bättre konfigurering för ditt märke. Upprepa
autosökning. Autosökning väljer nästa konfigurering för märket.
Se till att du trycker på OK så snart enheten slås AV.
Ongelmia ja ratkaisuja - Automaattihaku
Laite menee POIS PÄÄLTÄ, mutta laitteen ohjaus ei kuitenkaan onnistu Kytke televisio
PÄÄLLE manuaalisesti (tai alkuperäisellä kaukosäätimellä) ja toista automaattihaku
varmistaen, että painat OK-painiketta heti, kun laite kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ.
ONE FOR ALL -kaukosäädin ohjaa laitetta, mutta osa painikkeista ei toimi oikein
Tuotemerkille voi olla olemassa parempi kokoonpano. Toista automaattihaku. Automaatti-
haku valitsee seuraavan tuotemerkille tarkoitetun kokoonpanon. Varmista, että painat OK-
painiketta heti, kun laite kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ.
Problemer og løsninger - Autosøk
Enheten din er slått AV, men du kan likevel ikke kontrollere enheten? Slå enheten PÅ
igjen manuelt (eller bruk den originale ernkontrollen) og gjenta Autosøk mens du sørger
for å trykke på og slippe opp OK så snart enheten din slås AV.
Din ONE FOR ALL kontrollerer enheten din, men noen taster fungerer ikke skikkelig?
Det kan være en bedre konfigurasjon for ditt merke. Gjenta Autosøk. Autosøk velger neste
konfigurasjon for merket ditt. Sørg for å trykke på og slippe opp OK så snart enheten din
slås AV.
1. Find koden for din enhed i kodelisten. Koder er nævnt efter enhedstype og
mærkenavn. De mest populære koder er nævnt først. Sørg for, at din enhed
er tændt (ikke på standby).
2. Tryk på og hold “Setup i 3 sekunder. Indikatoren blinker to gange.
3. Vælg enhedstasten (f.eks. TV) for den enhedstype, du vil styre.
4. Indtast den første 4-cifrede kode, der er nævnt for dit mærke (f.eks. 0556 for
et Bennett-tv). Indikatoren blinker to gange.
5. Ret nu din ONE FOR ALL mod din enhed, og tryk på POWER. Hvis din
enhed SLUKKER, bør den nu være parat til at betjene din enhed.
6. Hvis din enhed IKKE SLUKKER? Gentag instruktionerne i
Indstil kode direkte med den næste kode, der er nævnt for dit mærke.
1. Leta upp enhetens kod i kodlistan. Koderna är sorterade efter enhetstyp och
märke. Den populäraste koden är först i listan. Kontrollera att enheten är
påslagen (och inte i vänteläge).
2. Håll in ”setup” i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
3. Välj enhetsnyckeln (t.ex. TV) för den enhetstyp du vill styra.
4. Ange den första 4-siffriga koden i listan för ditt märke (t.ex. 0556 för en Bennett
TV). Lysdioden blinkar två gånger.
5. Rikta sedan ONE FOR ALL mot enheten och tryck på POWER. Om enheten
stängs AV bör den vara klar att styra enheten.
6. Om enheten INTE slås AV? Upprepa instruktionerna i Inställning av direktkod
och använd nästa kod i listan över ditt märke.
1. Leta upp enhetens kod i kodlistan. Koderna är sorterade efter enhetstyp och
märke. Den populäraste koden är först i listan. Kontrollera att enheten är pås-
lagen (och inte i vänteläge).
2. Håll in ”setup” i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
3. Välj enhetsnyckeln (t.ex. TV) för den enhetstyp du vill styra.
4. Ange den första 4-siffriga koden i listan för ditt märke
(t.ex. 0556 för en Bennett TV). Lysdioden blinkar två gånger.
5. Rikta sedan ONE FOR ALL mot enheten och tryck på POWER. Om enheten
stängs AV bör den vara klar att styra enheten.
6. Om enheten INTE slås AV? Upprepa instruktionerna i Inställning av direkt-
kod och använd nästa kod i listan över ditt märke.
1. Finn koden for enheten din i kodelisten. Kodene er listet opp etter enhetstype
og merkenavn. Den mest populære koden listes opp først. Sørg for at enheten
er slått på (ikke i standby).
2. Trykk på og hold inne oppsett” i 3 sekunder. Lampen blinker to ganger.
3. Velg enhetstasten (f.eks. TV) for enhetstypen som du ønsker å kontrollere.
4. Angi den første 4-sifrede koden som er listet opp for ditt merke (f.eks. 0556 for
en Bennett-TV). Lampen blinker to ganger.
5. Nå sikter du ONE FOR ALL mot enheten og trykker på PÅ/AV. Hvis enheten din
slås AV, skal den være klar til å styre enheten din.
6. Hvis enheten din IKKE slås AV? Gjenta instruksjonene for
direkte kodesett med neste kode som er listet opp for merket ditt.
= Control
= Control
= Control
TV
PVR
DVD
= Control
= Control
+
+
PVR
DVD
TV
TV
“watch tv”
“watch movie”
= POWER
= “watch tv” - see CombiControl
(3 sec.) = “Setup” mode
= “watch movie - see CombiControl
(3 sec.) = “Copy mode
= PREVIOUS PROGRAM
= SKIP FORWARD
= FAST FORWARD
= SKIP BACK
= REWIND
= TEXT OFF (TV mode)
2
1
4
3 sec.
3 sec.
Samsung
Samsung
45
1
Samsung
3
2
max. 20
minutes
3 sec.
Easy_Robust_4_DK_N_S_SF_RDN-1250712:Opmaak 1 26-07-12 16:15 Pagina 5
URC-6440
English
Direct Code Set
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Español
Configuración por código directo
Français
Configuration par code
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Directe code instelling
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Magyar
Změna přiřazení režimu
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθείας ρύθμιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Română
Configurarea directă a codului
Български
Директна настройка на код
Code List
URC-6440_CODELIST_Easy_Bobust_URC-7960 25-07-12 09:45 Pagina 1
/

Denna manual är också lämplig för