Tristar VE-5948 Användarmanual

Kategori
Hushållsfläktar
Typ
Användarmanual

35
Användare
SV
Gebruiksaanwijzing / Instruction manual / Mode d’emploi
/ Bedienungsanleitung / Manual de usuario
/ Manual de utilizador / Instrukcja obsługi
/ Manuale utente
/ Användare
Käre kund,
Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs
instruktionsmanualen noga så att du kan använda apparaten på bästa
möjliga sätt. Denna manual innehåller alla nödvändiga instruktioner
och råd för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om
du följer dessa instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det
besparar dig tid och du undviker problem. Vi hoppas du kommer ha
mycket glädje av att använda denna apparat.

•Läsbruksanvisningennogainnandubörjaranvändaapparaten.
Förvaradessaanvisningar,garantibeviset,inköpskvittotoch,om
möjligt,förpackningen(äveninnerförpackningen)påensäkerplats.
•Dennaapparatärejavseddattanvändasavpersoner(inkl.barn)
mednedsattasinnesförmågor,ellernedsattfysiskellermental
förmåga,ellersomsaknarerfarenhetochkunskap,omdeinteär
undertillsynavellererhållitanvisningaromapparatensanvändning
avenpersonsomäransvarigförderassäkerhet.
•Omdessasäkerhetsanvisningarignoreraskaningetansvar
utkrävasavtillverkarenföreventuellaskadorsomuppkommer.
•Förattskyddabarnmotfarornamedelektriskaapparaterbervidig
attaldriglämnaapparatenutantillsyn.Väljdärförenförvaringsplats
förapparatensomäroåtkomligförbarn.Kontrollerasåattkabeln
intehängernedåt.
•Dennaapparatfårendastanvändasförhushållsändamåloch
endastfördetsyftedenärkonstrueradför.
•Apparatenmåsteplaceraspåenstabil,jämnyta.
•Använddenintenärapparatenharfallit,omdetnnsnågratecken
påskadaelleromdenläcker.
•Användaldrigapparatenoövervakad.
Allareparationermåsteutförasavenkompetentkvaliceradelektriker(*).
•Varnogamedattförvaraapparatenientorrmiljö.
•Kontrollerasåattapparatensspänningstämmeröverensmed
hemmetshuvudspänning.Märkspänning:AC220-240V50Hz.
Vägguttagetmåstevaraminst16Aeller10Atrögsäkring.
•Dennaapparatuppfyllerallastandarderförelektromagnetiska
fält(EMF).Omdenhanterasordentligtochenligtanvisningarna
idennabruksanvisningärapparatensäkerattanvändaenligtde
vetenskapligabevissomnnstillgängligaförnärvarande.
•Användningavtillbehörsominterekommenderasavtillverkaren
kanorsakaskadorochogiltiggöreventuellagarantier.
•Flyttaaldrigapparatengenomattdradenisladdenochsetillatt
sladdenintekantrasslasig.
•Användintedennaapparatutomhus.
•Lindaintesladdenruntapparatenochvikintesladden.
•Förattundvikaeltötarskadualdrigsänkanedsladden,kontakten
ellerapparatenivattenellernågonannanvätska.
•Draalltidutkontaktenuruttagetnärduskabytarevervdelareller
utföraunderhållpåapparaten.
•Användintedenhärapparatenomsladdenellerkontaktenär
skadadelleromapparatenintefungerarordentligtelleromdenhar
skadatspånågotsätt.Förattundvikafarorskaalltidenskadad
sladdellerkontaktbytasavenauktoriseradtekniker(*).Försökinte
repareraapparatensjälv.
•Användinteapparateninärhetenavdirektavärmekällor.
•Drautkontaktenuruttagetnärduinteanvänderapparaten.
•Kontrollerasåattsladdenintehängeröverbords-ellerdiskkanten,
attdeninterörvidvarmaytorellerkommeridirektkontaktmed
apparatensvarmadelar.Placerainteapparatenunderelleri
närhetenavgardiner,fönsterövertäckningaretc.
1 2 3 4 5
9
10
11
6 8
7
13
12
36
(*) Kompetent kvalicerad elektriker: tillverkarens eller importörens
kundtjänst eller en kvalicerad, godkänd och kompetent person
som kan utföra den här typen av reparationer utan att utsätta
sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in apparaten till den
elektrikern.


1. Främreskydd
2. Låsknappföräktblad
3. Fläktblad
4. Låsmutterförbakreskydd
5. Bakreskydd
6. Axel
7. Motornsframsida
8. Oscilleringsknapp

9. Clips
10.Hastighetskontrollreglage
11.Reglageförhöjdjustering
12.Baskåpa
13.Stativfötter

•Tagutapparatenochtillbehörenurförpackningen.Tabort
klistermärkena,skyddslmernaellerplastenfrånapparaten.
•Anslutströmkabelntillvägguttaget.(OBS:kontrolleraatt
spänningensomangespåapparatenstämmeröverensmedden
lokalaspänningeninnanduansluterapparaten.Spänning220
V-240V50Hz)

omduinteharstativtilläktenhopparduöverpunkterna1och
2ochbörjarpåpunkt3.
1.Lossaochtabortdefyraskruvarnafrånstängerna,korsastängerna,
placeraförlängningsröretpåfötternaochfästskruvarnaigen.
2.Lossaskruvenpåkåpangenomattskruvadenåtvänster,placera
sedankåpanpåförlängningsröretochfästskruvenigen.
3.Monteradetbakreskyddetpåmotorngenomattmatchahålenpå
detbakreskyddetmedderundastiftenpåmotorkåpan.Placera
skyddetöverstiftenoch
4.Fästdetbakreskyddetpåmotorkåpanmedlåsmutternfördet
bakreskyddet.

Gebruiksaanwijzing / Instruction manual / Mode d’emploi
/ Bedienungsanleitung / Manual de usuario
/ Manual de utilizador / Instrukcja obsługi
/ Manuale utente
/ Användare
37
Användare
SV
5.Placerabladenpåaxelngenomattmatchaskårornapåbladen
medstiftetpåaxeln,draåtbladengenomattvridapålåsknappen
föräktbladen.
6.Testabladengenomattroterademförhand.Kontrolleraattdet
intennsnågonfriktion,ochskulledetnnasfriktionupprepardu
föregåendesteg.
7.Monteradetfrämreskyddetpådetbakreskyddetmedklammern
ochdenmedföljandeskruven.

1.Användhastighetskontrollreglagenförattväljaönskad
ventilationsnivå.
2.Förattfåoscilleringtryckerdunedoscilleringsknappen.Draupp
oscilleringsknappenigenomduvillattoscilleringenskaavbrytas.
3.Stoppaaldriginngrar,pennorellerandraföremåliskyddet
medanäktenärigång.
4.Setillattäktenstårpåenplanochstabilytasåattdeninte
ramlaromkull.
5.Kopplalossäktenfrånströmuttagetinnanduyttarpåden.

1.Drautkontaktenurströmuttagetinnandurengörapparateneller
utförunderhållpåden.
2.Användenmjukfuktadtrasaförrengöringavkåpan,användlite
tvålvattenföratttabortenvisaäckar.Användintebensin,thinner
ellerandralösningsmedel.
3.Innanduförvararäktenbördurengöradennoggrant,stoppaner
denienvinylväskaochförvaradensedanpåentorrplats.

•Tristarkanintehållasansvarigaförskadorsomorsakatsav:
o Attapparatenharfallitned
o Attapparatenharändratsteknisktavägarenellertredjeperson
o Attapparatenharanvändsfelaktigt
o Attapparatenharråkatutförnormaltslitage
•Genomattreparationutförskommerintedenursprungligagarantitiden
24månaderattförlängas,ochintehellerrättentillenny
uppfyllandegaranti.Dennagarantigällerendastpåeuropeiskmark.
Dennagarantiupphäverintedeteuropeiskadirektivet1944/44CE.
•Sparaalltiddittkvitto,utankvittotkanduintegöraanspråkpå
någonsomhelstgaranti.
•Skadorsomorsakatsavattbruksanvisningeninteföljtsledertillatt
garantinogiltigförklaras.OmdettaledertillföljdskadorkanTristar
intehållasansvariga.
•Tristarkanintehållasansvarigaförmateriellskadaeller
personskadasomorsakasavfelaktiganvändningelleravatt
säkerhetsanvisningarnainteföljts.
•Rengöringensomnämnsidennabruksanvisningärdetenda
underhållsombehövsutförasfördennaapparat.
•Omapparatenbehöverreparerasmåstedettautförasaven
auktoriseradrma.
•Dennaapparatfårintemodierasellerändras.
•Omdetuppstårproblemmedapparateninom2årfrån
inköpsdatumetochdessatäcksavfabriksgarantinkandugåtill
inköpsställetochbytautapparatenmotenny.
•Förfrågorelleruppfyllelserkontaktardudinåterförsäljare,
”köpstället”.
•Dennaapparattäcksaven24månadersgarantisomstartarpå
inköpsdagen(kvittot).
38
•Idennagarantiingårendastmaterial-ochtillverkningsfel.
•Omduvillgöraanspråkpågarantinbervidigattlämnainhela
apparatenioriginalförpackningentilldinåterförsäljaretillsammans
medkvittot.
•Skadorpåtillbehörinnebärinteautomatisktatthelaapparatenbyts
ututankostnad.Takontaktmedvår”hotline”vidsådanafall.Det
tasalltidutenkostnadomdelaravglasellerplasthargåttsönder.
•Skadorpåförbrukningsvarorellerdelarsomutsättsförslitage
iformavt.ex.rengöring,underhållellerbyteomfattasinteav
garantinochmåstedärföralltidbetalas.
•Garantinupphörattgällavidobehörigaändringaravapparaten.
•Närgarantinhargåttutkanreparationerutförasavenkompetent
återförsäljareellerannanreparationsservicemotpåföljande
betalning.

Dennaapparatbörintekastasihushållssoporna
närdenslutatfungera,utanmåstekasserasviden
återvinningscentralförelektriskaochelektroniska
hushållsapparater.Dennasymbolpåapparaten,
instruktionsmanualenochförpackningenärtillförattuppmärksamma
digpådettaviktigaärende.Materialetsomanvändsiapparatenkan
återvinnas.Genomattåtervinnaanvändahushållsapparaterbidrardu
medettviktigtstegtillattskyddavårmiljö.Frågadinlokalamyndighet
förinformationrörandesamlingspunkterföråtervinning.

Förpackningenär100%återvinningsbar,returneraförpackningen
separat.

DennaapparatärutrustadmedenmärkningenligtEUdirektiv
2002/96/EC.Förkasseradelektroniskochelektriskutrustning
(WEEE).Genomattförsäkraattproduktenkasseraskorrekt,hjälper
dutillattminskakonsekvensernapåförmiljönochhälsan.

Dennaapparatärdesignad,tillverkadochmarknadsfördenligtde
säkerhetsdirektivsomgällerfårlågspänningsdirektivet”Nr2006/95/
EC,skyddskravenförEMCdirektiv2004/108/EC”elektromagnetisk
kompabilitet”ochkravenfördirektiv2004/108/EC.
487
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Tristar VE-5948 Användarmanual

Kategori
Hushållsfläktar
Typ
Användarmanual