Melissa 643-024 Användarmanual

varumärke
Melissa
Kategori
brödrostar
Modell
643-024
Typ
Användarmanual
2
2
INLEDNING
För att du ska få största möjliga glädje av din
brödrost, ber vi dig att läsa igenom denna
bruksanvisning, innan du börjar använda
brödrosten.
Vi rekommenderar dig att du spara
bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle
skulle behöva repetera brödrostens funktioner.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
- Läs hela bruksanvisningen
- Brödrost, sladd eller kontakt får aldrig sänkas
ner i någon form av vätska.
- Var alltid påpasslig om brödrosten används i
närheten av barn.
- Drag ur sladden vid rengöring eller när
brödrosten inte används. Brödrosten ska svalna
före rengöring.
- Om apparaten eller sladden har skadats,
eller om produkten inte fungerar korrekt,
ska den lämnas till fackman för reparation/
undersökning, eftersom specialverktyg ska
användas. Annat än originalreservdelar kan
förstöra brödrosten.
- Brödrosten får bara användas inomhus.
- Låt inte sladden hänga ut över kanten på ett
bord eller komma i kontakt med varma ytor.
- Brödrosten får inte placeras på eller i närheten
av gas- eller elspis.
- Matvaror som är inpackade i folie eller mycket
tjocka brödskivor får inte värmas i brödrosten,
eftersom de kan utgöra brandfara.
- Se alltid till att det inte finns brännbart material i
närheten av brödrosten när den används.
- Brödrosten får aldrig vara övertäckt när den
används.
- Försök inte att ta ur brödet medan brödrosten
är aktiv.
- Avlägsna regelbundet smulor från brödrosten,
eftersom de annars kan förorsaka brand.
- Brödrosten får endast användas för vanligt
hushållsändamål.
- Lämna inte brödrosten utan uppsikt.
- Rulla aldrig upp sladden omkring brödrosten
medan den är varm.
- Var uppmärksam på att brödrosten blir mycket
varm.
- Använd aldrig brödrosten utan smulbricka.
FUNKTIONSÖVERSIKT
1. Smulbricka
2. Sladdförvaring
3. Rostningskontroll
4. ”Fruset bröd”-knapp med ljus
5. Ångerknapp
6. Handtag till brödkorg
7. Brödöppning
VIKTIGA PUNKTER
- Avlägsna all förpackning från brödet innan det
placeras i brödrosten.
- Undvik att rosta bröd med socker och/eller
glasyr och bröd med fyllning, som t.ex. toasts
med ostfyllning.
- Undvik tjocka brödskivor, eftersom de kan
fastna i skivkorgen.
- Om en brödskiva fastnar, drag ur sladden och
låt brödrosten svalna.
- För handtaget upp och ner ett par gånger för
att få ut brödet. Om brödet fortfarande sitter
fast, vänd brödrosten upp och ner och skaka
försiktigt tills brödet lossnar.
- Använd aldrig metallredskap för att peta ut
brödet.
ANVÄNDNING
- Det kan uppstå en aning rök/lukt de första
gångerna brödrosten används. Detta är dock
ofarligt och kommer att försvinna.
- Sätt i kontakten.
- Placera brödet i öppningen. Ställ in
rostningsgrad på önskad effekt. Detta gör
du genom att vrida på kontrollknappen mot
höger, mellan 1 och 5. Ju högre nummer, desto
hårdare rostning.
- Sänk ner brödkorgen. Var uppmärksam på att
brödkorgen bara kan sänkas ner när kontakten
är i. Brödrostens övriga funktioner kan bara
utnyttjas när brödkorgen är nere.
- När brödet är färdigt hoppar brödkorgen upp
till utgångsposition. Brödrosten stängs av
automatiskt.
- När du har använt den färdigt dras kontakten
ur. Apparaten bör förvaras otillgängligt för barn.
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
3
Ångerknappen
Rostningen kan avbrytas genom tryck på
ångerknappen. Brödkorgen hoppar upp och
man kan t.ex. kontrollera om brödet har fått
önskad rostning/färg.
Upptining
När denna funktion används, kan man ta bröd
direkt från frysen. Brödet placeras i brödkorgen
och denna trycks ner. Tryck härefter på
upptiningsknappen. Lampan vid sidan av
knappen lyser nu och rostningstiden blir nu
något längre.
GODA TIPS
Många olika typer av bröd kan värmas i denna
brödrost. Det är emellertid svårt att
rekommendera rostningsgrad, eftersom det ofta
är en smaksak. Pröva dig fram.
Tjocka skivor kräver längre rostningstid.
RENGÖRING
- Drag alltid ur sladden och låt brödrosten svalna
helt.
- Drag ut smulbrickan under brödrosten och
tag bort smulor etc. Vänd brödrosten upp och
ned och skaka försiktigt till alla brödsmulor
har avlägsnats. Brödrosten ska regelbundet
tömmas på brödsmulor.
- Torka av yttersidan med torr eller hårt urvriden
trasa. Använd inga former av starka eller
slipande rengöringsmedel. Använd inte
stålborste till rengöring.
- Rengör aldrig med skurborste. Borst kan brytas
av och sätta sig på de elektriska delarna.
Därvid förstörs brödrosten.
- Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form
av vätska.
GARANTI
Garanti gäller enligt konsumentköplagen. Under
garantitiden ansvarar generalagenten för fel som
uppkommit p.g.a. materialfel eller tillverkningsfel.
Skulle dessa fel uppstå kommer apparaten att
repareras eller bytas ut beroende på vad
generalagenten eller dess ombud anser
nödvändigt.
Fel som uppstått p.g.a. felaktigt användande
t.ex. att apparaten stått påkopplad kontinuerligt,
felaktig spänning, överslag eller normal
förslitning omfattas inte av garantin. Garantin
gäller inte heller om reparationer eller ingrepp
gjorts av icke auktoriserade serviceombud.
Garantin gäller endast om inköpsdatum kan
styrkas genom datumstämplat kassakvitto.
På grund av konstant utveckling av våra
produkter på funktions- och
designsidan förbehåller vi oss rätten till ändring
av produkten utan vidare
information
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att apparaten inte får blandas med
normalt hushållsavfall, eftersom det finns särskilda
insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att
varje land vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan
utan kostnad återlämna sin använda utrustning
till angivna insamlingsplatser. Inom vissa länder
kan du, om du köpt utrustningen genom en
återförsäljare eller distributör, återlämna den
använda utrustningen till dessa utan kostnad,
förutsatt att du köper liknande ny utrustning.
Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala
myndighet för ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska produkter.
På grund av vårt fortlöpande utvecklingsarbete
både vad gäller funktion och design av våra
produkter, förbehåller vi oss rätten att ändra
produkten utan föregående meddelande.
Importör:
Adexi Group
Med reservation för tryckfel.
/