DeWalt DW077 Användarmanual

varumärke
DeWalt
Kategori
mätning, testning
Modell
DW077
Typ
Användarmanual
2
Copyright DEWALT
Dansk 13
Deutsch 24
English 37
Español 48
Français 60
Italiano 72
Nederlands 84
Norsk 96
Português 107
Suomi 119
Svenska 130
Türkçe
141
EÏÏËÓÈη 153
130
SVENSKA
ROTERANDE LASER DW077
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
DW077
Spänning V 9,6/12/14,4/18
Rotationshastighet min
-1
0/10/80/280/800
Laserklass 3R
Skyddsklass IP54
Noggrannhet mm/m +/- 0,1
Nivåinställning - auto ° +/- 5
Driftstemperatur °C -5 - +45
Gänga stativuttag 5/8" x 11
Vikt (utan batteripaket) kg 2,5
Batteripaket DE9095 DE9503
Batterityp NiCd NiMH
Spänning V 18 18
Vikt kg 1,1 1,1
Laddare DE9116
Nätspänning V
AC
230
Laddningstid (ca.) min 60
Vikt kg 0,4
Säkring:
230 V 10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges
i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW077
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 73/23/EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC,
EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
DW077
L
pA
(ljudtryck) dB(A)* < 70
Vägt geometrisk medelvärde
av accelerationsfrekvensen m/s
2
< 2.5
* vid användarens öra
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
131
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget. Se även bruksanvisningen
till maskinen som ska användas med detta verktyg.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för fuktighet. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte verktyget i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Undvik risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, elspisar och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
4 Håll barn undan
Låt inte barn komma i kontakt med verktyget eller
sladden. Personer under 16 år får inte arbeta
med verktyget på egen hand.
5 Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna
användarhandbok. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Verktyget fungerar bättre och säkrare inom sin
avsedda kapacitet.
Varning! Bruk av andra tillbehör eller tillsatser,
eller utförande av andra verksamheter med
verktyget, än de som rekommenderas i denna
bruksanvisning kan innebära risk för personskada.
6 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera elverktygets
sladd regelbundet och låt den repareras hos en
erkänd fackverkstad om den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade. Se till att alla
reglage är torra, rena och fria från olja och fett.
7 Ställ undan verktyg som inte används
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
8 Syna verktyget på skador
Kontrollera före bruk noggrant att verktyget inte
är skadat, så att du vet att det fungerar väl och
kan utföra sin avsedda funktion. Kontrollera på
felriktade eller fastnade rörliga delar, trasiga delar
och alla andra brister som kan påverka verktygets
funktion. Låt skadade skyddsanordningar eller
andra skadade delar repareras eller bytas ut
enligt anvisningarna.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från. Låt strömbrytaren
endast repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud.
9 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet ur verktyget när det inte är i bruk,
före service och vid byte av tillbehör.
10 Låt det endast repareras av ett auktoriserat
DEWALT serviceombud.
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Extra säkerhetsföreskrifter för lasrar
Denna laser överensstämmer med klass 3R enligt
DIN EN 60825-1:2001-11 (max 5 mW,
600-680 nm). Byt inte ut en laserdiod mot en av
annan typ. Om den skadas måste reparationerna
utföras av auktoriserad reparationsverkstad.
Endast kvalificerad och tränad personal får installera,
justera och använda laserutrustningen. Platser där
en laser av klass 3R används måste markeras med
en lämpad laservarningsskylt.
Använd inte lasern för något annat ändamål än
projektion av laserlinjer.
Kontrollera före första bruk att
säkerhetsvarningarna på skylten står på ditt eget
språk. Använd inte verktyget om det inte är
försett med varningar på ditt språk.
Avlägsna aldrig någon varningsskylt från verktyget.
Se till att barn inte kommer i kontakt med lasern.
132
SVENSKA
Eftersom strålen från en laser av klass 3R är väl synlig
över längre avstånd, fortsätter risken för ögonskada
att föreligga inom hela användningsradien.
Titta aldrig avsiktligt direkt in i laserstrålen.
Lys aldrig i ögonen på andra personer med
laserstrålen.
Använd aldrig optiska instrument till att iaktta en
laserlinje, om detta inte specifikt har godkänts av
en auktoriserad person.
Ställ alltid upp lasern på en plats där strålen inte
kan träffa en person vid ögonhöjd. Var särskilt
uppmärksam på eventuella trappor och speglande
ytor.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter
för batteripaket
Brandfara! Undvik att metallstycken skulle
kunna kortsluta kontakterna på ett uttaget
batteripaket. Varken bär eller förvara
batteripaketet utan att den medföljande
skyddshättan sitter över kontakterna.
Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning
Laservarning
Laser klass 3R
Se aldrig in i laserstrålen.
Skyddsklass: IP54
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Roterande laser
1 Väggfäste
1 Fjärrkontroll
1 Målkort
1 Par glasögon
133
SVENSKA
1 Låda
1 Laddare (DW077K/DW077KH)
1 Batteripaket (DW077K/DW077KH)
1 Instruktionshandbok
Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Den roterande lasern DW077 är konstruerad för att
projektera laserlinjer som hjälp vid professionella
verksamheter. Redskapet kan användas både inom-
och utomhus för horisontell (våg) och vertikal (lod)
inriktning. Det kan även producera en stationär
laserpunkt som kan styras manuellt för att sätta eller
överta ett märke. Tillämpningarna varierar från
montering av innertak och dragning av väggar till
grundplanering och däckläggning.
Apparaten går på DEWALT batteripaket på 9,6, 12,
14,4 eller 18 V.
1 Strömbrytare
2 Bärhandtag
3 Utjämningskontroll
4 Väggfäste
5 Spärrknapp kuggstång
6 Väggmonteringsklämma
7 Spärr väggmonteringsklämma
8 Monteringsknapp
9 Kuggstångshjul
10 Roterande laserhuvud
11 Batteripaket
Laddare
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCd- och
NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
11 Batteripaket
12 Frikoppling batteripaket
13 Laddare
14 Laddningsindikator (röd)
Display
15 Strömindikator
16 Nivåindikator (X-axeln)
17 Nivåindikator (Y-axeln)
18 Skanningsaktivering
19 Inställning av rotationshastighet
20 Inställningsknappar vänster/höger
Fjärrkontroll
18 Skanningsaktivering
19 Inställning av rotationshastighet
20 Inställningsknappar vänster/höger
21 Inställningsknappar uppåt/neråt
22 Manuell inställning
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Utpackning
Montering av varningsskylten (fig. B)
Säkerhetsvarningarna på skylten som sitter
på verktyget måste stå på användarens språk.
För detta ändamål levereras verktyget med ett
separat ark med självhäftande dekaler.
Kontrollera att säkerhetsvarningarna på skylten
står på ditt eget språk.
Varningarna ska lyda:
LASERSTRÅLNING
SE INTE IN I STRÅLEN
KLASS 3R LASERPRODUKT
Gör så här om varningarna står på ett
främmande språk:
Tag lös dekalen du behöver från arket.
Lägg dekalen noggrant över skylten med det
främmande språket.
Tryck fast dekalen på plats.
Montering och inställning
Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
134
SVENSKA
Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Batteripaket (fig. A & C1 - C4)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan batteripaketet
laddas. Om nätanslutningen fungerar men
batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad.
Under laddningen kan laddaren och batteripaketet
kännas varma. Detta är normalt och betyder inte att
något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
För att ladda batteripaketet (11), placera det
i laddaren (13) enligt bilden och anslut laddaren
till nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt
i laddaren. Den röda laddningsindikatorn (14)
blinkar. Efter ca 1 timme slutar den att blinka och
börjar istället lysa. Batteripaketet är nu helt laddat
och laddaren kopplar automatiskt om till
utjämningsladdning. Efter ca 4 timmar kopplar
den om till underhållsladdning. Batteripaketet kan
avlägsnas när som helst eller sitta obegränsad tid
i den anslutna laddaren.
Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbare
om laddningen inte fungerar. Placera batteripaketet
än en gång eller försök med ett nytt. Om det nya
batteripaketet inte heller laddas, låt då testa
laddaren hos en auktoriserad DEWALT-verkstad.
Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn blinka
två gånger, slå av och upprepa. Detta anger ett
tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren kopplar
automatiskt om till normal laddning.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
(fig. C1)
Skjut in batteripaketet i verktyget (11) tills det
klickar på plats.
För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
låsknapparna (12) samtidigt och dra ut paketet ur
verktyget.
Batterihätta (fig. C2)
En skyddshätta medföljer för att täcka över
kontakterna till ett uttaget batteripaket.
Utan skyddshättan på plats kunde man riskera att
lösa metallföremål skulle kunna kortsluta kontakterna
och orsaka brand och skada på batteripaketet.
Ta av skyddshättan (11) innan batteripaketet (24)
sätts i laddaren eller i verktyget.
Sätt skyddshättan över kontakterna omedelbart
efter att batteripaketet tagits bort från laddaren
eller verktyget.
Se till att skyddshättan är på plats innan
batteripaketet flyttas eller läggs i förvar.
Utjämningsladdning
Denna funktion hjälper till att bibehålla
batteripaketets toppkapacitet.
Vi rekommenderar att du använder
funktionen varje vecka eller per
10 laddnings/urladdningscykler.
Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
Om laddningsindikatorn slutar blinka, batteripaketet
lämnas 4 timmar i den anslutna laddaren.
Fördröjning hett batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett, kopplas
automatiskt en fördröjning in så att laddningen inte
sker förrän batteriet har svalnat. När batteriet är svalt
kopplar laddaren automatiskt om till normal
laddning. Denna funktion garanterar en maximal
livslängd för batteriet. Den röda indikatorn (14)
blinkar långt och sedan kort när laddaren befinner
sig i fördröjningsläge.
135
SVENSKA
Indikator svagt batteri (fig. C1)
Redskapet har en indikator för svagt batteri (15) på
kontrollpanelen. Indikatorn svagt batteri tänds när
apparaten startas. Om batteripaketet måste laddas
om, blinkar indikatorn och stängs apparaten
automatiskt av.
Stäng av verktyget och tag ut batteripaketet (11)
för laddning så snart indikatorn blinkar.
Så länge det tillkopplade batteripaketet
är för svagt laddat kan apparaten inte
fungera.
Batterityp (fig. C3 & C4)
Apparaten är lämpad för batteripaket med olika
spänning.
För ett batteripaket på 18 volt vrider du
adapterplattan (25) till position A.
För ett batteripaket på 9,6, 12 eller 14,4 volt
vrider du adapterplattan (25) till position B.
I tabellen längst bak finns användbara batteripaket
angivna.
Uppställning av apparaten (fig. D1 - D5)
Apparaten kan ställas upp på olika sätt för olika
tillämpningar.
Golvuppställning (fig. D1)
Ställ apparaten på ett relativt jämnt och plant
underlag.
Ställ in apparaten för våg- eller lodrät användning.
Vägguppställning (fig. D2 - D5)
Apparaten är försedd med en vägghållare (4) för
montering på en väggskena som hjälp vid
takmontering och andra specialiserade
riktningsändamål (fig. D2).
Montera apparaten på väggfästet genom att sätt
i den gängstiftet (23) i ett av uttagen i apparaten
och dra åt med knappen (8).
Vänd apparaten på sidan med
väggmonteringsklämman (6) i position för
montering på väggskenan (fig. D3).
Rikta väggfästet (4) mot väggen och vrid
väggklämmans spärr (7) medsols för att öppna
klämmans käftar.
Placera klämmans käftar runt väggskenan och
vrid klämspärren (7) motsols så att käftarna
stängs runt skenan.
Se till att väggmonteringsklämmans spärr (7) är
ordentligt stängd.
Kontrollera att väggskenan sitter
ordentligt fast på väggen innan du fäster
apparaten på skenan.
Apparaten kan även hängas på väggen med
monteringshålen (27) i väggfästet (fig. D2).
Håll apparaten i önskat läge mot väggen och
markera platsen för de båda monteringshålen
på väggen (fig. D4).
Borra ett hål vid varje märke (borr: ø 6 mm,
ca. 35 mm djupt).
Sätt en passande plugg i varje hål.
Vrid en skruv i varje plugg (skruv: 6 x 50 mm).
Häng apparaten i skruvarna.
Stabilsera apparaten med balanseringsknappen (3)
när så behövs.
Ställ in apparaten för vågrät användning.
Stativuppställning (fig. D5)
Apparaten är försedd med ett stativuttag för
montering på ett DE0735/DE0736 stativ (tillval) eller
ett annat stativ med passande mått enligt
apparatens tekniska data.
Ställ stativet (28) på ett relativt jämnt och plant
underlag.
Montera apparaten på stativet genom att skruva
in gängstiftet (29) i uttaget (30) i foten.
Ställ in apparaten för våg- eller lodrät användning.
Inställning av apparaten (fig. A, E1 & E2)
Apparaten kan ställas in för både horisontell (fig. E1),
och vertikal (fig. E2) användning.
Autonivåinställning (fig. A)
Riktningsproceduren börjar när apparaten startas.
Nivåinställningen indikeras av att både
nivåindikatorerna (16 & 17) och laserstrålen
blinkar. När verktyget har funnit sitt nivåläge
slutar indikatorerna och lasern att blinka men
förblir tända.
136
SVENSKA
Nivåindikatorerna och lasern blinkar snabbt tre
gånger för att indikera att apparaten ställts upp
med en lutning som är utanför
autonivåsökområdet på 5° Stäng av apparaten,
ställ upp den på nytt inom självriktningsområdet
och starta den igen.
Vågrät inställning (fig. E1)
Sätt apparaten i önskad position som bilden visar.
Sätt på apparaten och låt nivåsökningen börja.
Lodrät inställning (fig. E2)
Sätt apparaten i önskad position som bilden visar.
Sätt på apparaten och låt nivåsökningen börja.
Nivåsökningen i lodrät användning kräver enbart
inställning av Y-axeln och därför är bara den
tillhörande indikatorn (17) i gång.
Manuell inställning av horisontalläget (fig. A)
Med fjärrkontrollen kan apparaten ställas in manuellt.
Manuell inställning lämpar sig särskilt i användningar
med lutningsvinklar utefter både X- och Y-axeln.
Den manuella inställningen aktiveras med
knappen (22). Nivåindikatorerna (16 & 17) släcks.
Justera efter X-axeln med knapparna (20).
Justera efter Y-axeln med knapparna (21).
Den manuella inställningen avaktiveras igen med
knappen (22).
När den manuella nivåsökningen har
avbrutits, tar autonivåsökning
automatiskt över och ställer tillbaka
apparaten i vågrätt läge. De manuellt
gjorda inställningarna försvinner direkt!
Inriktning av laserlinjen (fig. A & F1 - F5)
Horisontell riktning
Rikta laserlinjen gentemot positionsmärket med
lasern igång och roterande laserhuvud.
Inställningen går till så här:
Med apparaten i golvuppställning (fig. F1):
Apparaten kan ställas på ett valfritt stadigt
föremål för rätt höjd.
Med apparaten i vägguppställning (fig. F2):
Lossa spärrknappen (5) och vrid
kuggstångshjulet (9) för att sätta apparaten i rätt
läge. Drag åt spärrknappen (5).
Med apparaten i stativuppställning (fig. F3):
Ställ in stativet så att apparaten kommer i rätt höjd.
Vertikal riktning (fig. A, F4 & F5)
Rikta laserlinjen gentemot positionsmärket med
lasern igång och roterande laserhuvud.
Inställningen går till så här:
Använd knapparna (20) för att flytta laserhuvudet
tills laserlinjen har hittat positionsmärket (fig. A).
Lutningsinriktning (fig. A)
Om det krävs att laserlinjen ska inriktas i en
lutningsvinkel, gör man så här:
Apparaten ska vara på och laserhuvudet ska
rotera. Aktivera det manuella nivåsökningsläget.
Rikta in laserlinjen enligt lutningen.
Justera efter X-axeln med knapparna (20).
Justera efter Y-axeln med knapparna (21).
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Markera alltid mitten av laserlinjen eller -punkten.
För bästa arbetsavstånd och noggrannhet bör
apparaten ställs i mitten av arbetsplatsen.
Extrema temperaturväxlingar kan rubba interna
delar och på så sätt påverka apparatens
noggrannhet. Kontrollera noggrannheten
regelbundet om apparaten används under
sådana omständigheter.
Även om apparaten själv korrigerar mindre
vinkelavvikelser, kan det behövas att den återställs
i balans och uppställning efter en lodrät registrering.
Om apparaten har fallit eller vält, bör
laserhuvudet kalibreras hos en kvalificerad
reparationsverkstad.
Det är bekvämast att alltid använda fjärrkontrollen
för att sköta apparaten. Me fjärrkontrollen kan du
dels sköta apparaten på avstånd och dels
undviker du att vidröra den och riskera att
påverka balans och uppställning.
Innan Du börjar:
Utför kalibreringskontrollerna på platsen för att
bekräfta noggrannheten.
Se till att apparaten står stadigt.
137
SVENSKA
Strömbrytare (fig. A)
Tryck på strömbrytaren (1) för att starta apparaten.
Tryck åter på strömbrytaren (1) för att stänga av
apparaten.
Inställning rotationshastighet (fig. G)
Laserhuvudet kan ställas in på olika
rotationshastigheter, varigenom laserlinjens
egenskaper bestäms.
Tryck på knappen (19). Rotationshastigheten
söker sig över ”snabb” till ”medium”, ”långsam”,
”krypning” och ”stationär” vid varje knapptryckning.
För en ljusstark linje ställer du in en låg
rotationshastighet.
För en heldragen linje ställer du in en hög
rotationshastighet.
Rotera laserhuvudet (fig. H1 & H2)
I det stationära läget, kan laserhuvudet röras åt både
vänster och höger.
Horisontell användning:
Flytta laserhuvudet i önskad riktning med
knapparna (20).
Vertikal användning:
Flytta laserhuvudet i önskad riktning med
knapparna (21).
Manuell rotation av laserhuvudet (fig. H2)
Laserhuvudet kan också roteras för hand.
Vrid laserhuvudet (10) i önskat läge.
Försök aldrig flytta laserhuvudet medan
huvudet roterar med förinställd hastighet.
Skanningsläge (fig. I)
Laserhuvudet kan ställas in på olika hastigheter
medan det rör sig framåt och bakåt och skickar ut
en laserlinje.
Skanningsläget aktiveras med knappen (18).
Skanningshastigheten börjar med en hög hastighet.
Ställ in skanningshastigheten med knappen (19).
Skanningshastigheten söker sig över ”krypning”,
”långsam”, ”medium” och ”snabb” vid varje
knapptryckning.
Horisontell användning:
Flytta skanningsområdet i önskad riktning med
knapparna (20).
Ställ in skanningsområdet med knapparna (20).
Vertikal användning:
Flytta skanningsområdet i önskad riktning med
knapparna (21).
Skanningsläget avaktiveras med knappen (18).
Vertikal överföringsfunktion (fig. J1 & J2)
Med hjälp av riktningsribborna (31) kan du lokalisera
positionen av den uppåtriktade laserstrålen (32) över
ett positionsmärke på golvet.
Markera ett kryss på golvet.
Ställ verktyget över kryssets centrum genom att
rikta ribborna gentemot golvmarkeringarna.
Överför kryssets centrum med hjälp av
laserstrålen uppåt.
Obs!: Denna funktion fungerar endast på plana ytor
och kan endast användas för grovmarkering. För en
noggrannare överföring av positionsmarkeringar bör
du använda en särskild DEWALT laservisare.
Varning för horisontalavvikelse
Varning för horisontalavvikelse aktiveras automatiskt
8 sekunder sedan nivåinriktningen avslutats.
När varningen aktiverats, övervakar apparaten själv
sin horisontalposition kontinuerligt.
Beroende på hur stor avvikelsen är reagerar
apparaten på avvikelser på följande sätt:
Avvikelser < 2 mm över 10 m: en avvikelse
korrigeras automatiskt utan att markeras.
Avvikelser 2 -20 mm över 10 m: en avvikelse
korrigeras automatiskt. Laserhuvudet slutar
momentant att rotera och laserstrålen börjar
blinka för att indikera att apparaten återutjämnar
positionen.
Avvikelser > 20 mm över 10 m: avvikelsen får
apparaten att avbryta arbetet. Laserhuvudet
slutar rotera och laserstrålen släcks. En
snabbpipande ljudsignal sätter igång, samtidigt
som till/från-indikatorn blinkar. Starta om:
Stäng av apparaten. Kontrollera balans och
uppställning och återjustera vid behov, innan
apparaten sätts igång igen.
Hjälpmedel (fig. K1 - K4)
Apparaten har diverse hjälpmedel som kan vara
praktiska vid bruk.
138
SVENSKA
Fjärrkontroll (fig. K1)
Fjärrkontrollen möjliggör ett manuellt ingripande med
autonivåfunktionen, när lutningskorrigering behövs.
Den maximala lutningsvinkeln motsvarar apparatens
autonivåintervall.
Med fjärrkontrollen kan också laserlinjen aktiveras
och laserhuvudet kontrolleras på avstånd inom en
30 meters radie.
Laserglasögon (fig. K2)
Glasögonen med röda glas gör laserstrålen bättre
synlig vid starkt omgivande ljus eller på större
avstånd. Glasen fungerar bäst inomhus, de filtrerar
bort omgivningsljus och gör den projekterade linjen
eller punkten skarpare. De skyddar inte ögonen mot
inträngande laserljus.
Titta aldrig direkt in i laserstrålen med
dessa glasögon.
DE0730 Målkort (fig. K3)
Målkortet lokaliserar och markerar laserstrålen när
den passerar kortet, så att du lättare kan se den
projekterade linjen. Laserstrålen går genom den
röda plastytan och reflekteras av kortets speglande
baksida. Som hjälp vid vertikal eller horisontell
inställning är kortet markerat med skalor i inch- och
metermått, upptill har den magneter för
upphängning vid en takskena eller stålbalk.
Väggfäste (fig. K4)
Väggfästet kan också utnyttjas som fot som ger
verktyget extra stabilitet.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Dessa är:
DE0772 Digital laserdetektor
DE0734 Gradstav
DE0735 Stativ
DE0736 Stativ
Batteripaket
Spänning NiCd NiMH
9,6 DE9061 DE9036
12 DE9071/DE9075 DE9037
14,4 DE9091/DE9092 DE9038
18 DE9095/DE9096 DE9039
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Kalibreringskontroll på platsen (fig. F5, L1 & L2)
Kalibreringskontroll på platsen måste utföras
omsorgsfullt och noggrant för att ställa en korrekt
diagnos. Om ett fel konstateras måste apparaten
kalibreras hos en kvalificerad reparationsverkstad.
Låt laserhuvudet alltid kalibreras av en
kvalificerad reparatör.
Horisontalkontroll (fig. L1 & L2)
Följande prov utförs för att kontrollera laserhuvudets
kalibrering för horisontell riktning.
Ställ apparaten på en plats ca. 15 m från en
vertikal yta.
Ställ apparaten på ett stativ och ställ in huvudet
för horisontellt bruk.
Vinkelkontroll utmed X-axeln (fig. L1):
Ställ upp apparaten så att X-axeln är parallell
med den vertikala ytan.
Sätt på apparaten och låt huvudet rotera tills
laserpricken syns på den vertikala ytan.
Markera laserstrålens mittpunkt.
Stäng av apparaten och vrid den 180° så att
X-axeln är parallell med den vertikala ytan,
fast från andra hållet.
Sätt på apparaten, låt huvudet rotera och markera
igen laserprickens mittpunkt på ytan. Stäng av
apparaten.
Mät skillnaden mellan markeringarna.
Om skillnaden mellan markeringarna är 3,2 mm
eller mindre, är laserhuvudet korrekt kalibrerat.
Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
3,2 mm måste laserhuvudet kalibreras.
139
Vinkelkontroll utmed Y-axeln (fig. L2):
Ställ upp verktyget så att Y-axeln är parallell med
den vertikala ytan.
Följ samma procedur som ovan, markera
laserstrålens mittpunkt på ytan med apparaten
i detta läge. Vrid sedan apparaten 180° och
markerar åter laserstrålens mittpunkt på ytan.
Mät skillnaden mellan markeringarna.
Om skillnaden mellan markeringarna är 3,2 mm
eller mindre, är laserhuvudet korrekt kalibrerat.
Om skillnaden mellan markeringarna överskrider
3,2 mm måste laserhuvudet kalibreras.
Vertikalkontroll (fig. F5)
Följande prov utförs för att kontrollera laserhuvudets
kalibrering för vertikal inriktning.
Ställ apparaten på en plats ca. 1 m från en
vertikal yta.
Ställ apparaten på ett stativ och ställ in huvudet
för lodrätt bruk.
Markera högsta/lägsta punkt på den vertikala
ytan med ett lod.
Sätt på apparaten och rikta in laserstrålen efter
den nedre markeringen.
Använd fjärrkontrollen och flytta huvudet tills
laserstrålen är vid den övre markeringen.
Om laserstrålen är i linje med den övre
markeringen är laserhuvudet korrekt kalibrerat.
Om laserstrålen inte står i linje med den övre
markeringen måste laserhuvudet kalibreras.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt elverktyg.
Rengör vid behov linsen med en mjuk trasa eller
bomullstuss, fuktad i alkohol. Använd inga andra
rengöringsmedel.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du
genom kontakt med den lokala DEWALT- företrädare,
vars adress du återfinner i manualen. En lista på
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och
kontakter finns även tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
SVENSKA
140
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-
produkts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
Produkten inte har missbrukats.
Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som alternativ
finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com
SVENSKA
/

Denna manual är också lämplig för