Palram 702420 Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
Trellising
Kit
Pro
I
Rion
garden and gardening
SV
Begränsningar i Palrams 2-års garanti
Produktinformation: Växthus Tillbehör
Palram Applications (1995) Ltd (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P Misgav
20174, Israel (“Palram”) garanterar att produkten är felfri avseende material och bearbetning under en period av 2 år från inköpsdagen i enlighet
med denitionerna och villkoren i denna garanti.
1. Villkor
1.1 Denna garanti gäller endast produkter som installerats, skötts, underhållits och hållits rena
enligt anvisningarna i Palrams handbok.
1.2 Ovan nämnda garanti gäller inte vid skador till följd av alltför kraftig användning, fel eller olämplig användning, vårdslös installering,
vårdslöst bruk eller underhåll, missöden, skador som främmande föremål gett upphov till, skadegörelse, smuts, förändringar, målning,
fogar, limning, tejpning, olämpliga tätningar eller skador som uppkommit på grund av olämpliga rengöringsmedel. Små avvikelser
omfattas inte av garantin.
1.3 Garantin täcker inte naturfenomen eller skador orsakade av dessa, såsom hagel, tung snö, storm, virvelvindar, orkaner, blixtar, vind eller
översvämningar.
1.4 Garantin gäller inte om man för växhuset använder olämpliga byggsatser eller komponenter
som inte rekommenderas av tillverkaren (Palram).
1.5 Garantin gäller endast den ursprungliga köparen/mottagaren. Garantin kan inte överföras till följande ägare eller en annan användare.
taikka seuraaville omistajille.
2. Reklamationer och anmälningar
2.1 Varje garantianspråk måste underrättas skriftligen till Palram inom 30 dagar efter upptäckten av en defekt produkt, innehållande
originalkvittot för försäljningen och den här garantin.
2.2 Käranden (den som gjort reklamationen) ska låta tillverkaren/tillverkarens företrädare granska den felaktiga produkten på produktens
ursprungliga plats i det skick som den är efter skadan. Produkten får inte ändras, repareras, yttas eller skickas
till tillverkaren/företrädaren innan tillstånd för detta har getts.
2.3 Tillverkaren (Palram) förbehåller sig rätten att självständigt undersöka orsaken till felet.
3. Ersättning
3.1 När reklamationen har anmälts enligt villkoren i garantin och godkänts av Palram har köparen (käranden) rätt att få nya delar eller en ny
produkt eller en ersättning som står i proportion till skadan och anskaningspriset enligt följande tabell:
3.2 För att undvika alla misstankar, felkalkyleringar eller missförstånd vad gäller ersättning, beräknas den i tabellen framställda ersättningen alltid enligt den
andel som den felaktiga/skadade delen utgör av hela produktens anskaningspris. Tillverkaren förbehåller sig rätten att leverera en ersättande produkt/
produktdel om originaldelar inte längre är tillgängliga eller om delarna eller produkterna är föråldrade.
3.3 Garantin ersätter inte utgifter som orsakats av installering, nedmontering, yttning eller reparation av produkten och inte heller utgifter som orsakats av
direkta eller indirekta utgifter och förluster för att produkten haft fel eller skador, t.ex. skatter, yttningsavgifter, leverans- och sändningsavgifter.
4. Allmänna villkor och begränsningar
4.1 UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS I DENNA GARANTI ÄR ALLA ÖVRIGA GARANTIERS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN DIREKT ELLER INDIREKT
GÄLLANDE ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING UTESLUTNA INOM LAGENS RAMAR.
4.2 MED UNDANTAG AV VAD SOM NÄMNS I DESSA GARANTIVILLKOR, ANSVARAR TILLVERKAREN INTE FÖR DE FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM KÖPAREN
ELLER ANVÄNDAREN AV PRODUKTEN DIREKT ELLER INDIREKT ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER KONTAKTEN MED PRODUKTEN
DRABBAS AV.
4.3 OM TILLVERKAREN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER UTIFRÅN KONSUMENTSKYDDETS REKOMMENDATIONER NEKATS ATT INNEHÅLLA
ERSÄTTNINGAR, TILLÄMPAS MED TANKE PÅ GARANTIER OM ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING, GARANTIERNAS GILTIGHETSTID ENLIGT LOKAL
LAGSTIFTNING PÅ PRODUKTEN.
4.4 KÖPAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT PRODUKTEN HANTERAS, FÖRVARAS OCH MONTERAS ÄNDAMÅLSENLIGT SAMT FÖR ATT DEN PLACERAS PÅ
ETT TRYGGTTT. PALRAM ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA MISSÖDEN ELLER SKADOR SOM ORSAKAS KÖPAREN, ANNAN PERSON ELLER PART ELLER
DERAS EGENDOM OM DE BEROR PÅ ATT PRODUKTEN HANTERATS, FÖRVARATS, INSTALLERATS, MONTERATS PÅ FEL SÄTT ELLER PÅ GRUND AV ATT
PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT ELLER ATT ANVISNINGARNA INTE IAKTTAGITS.
4.5 OM INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR ANGIVITS AV PALRAM ÄR PRODUKTEN ENDAST AVSEDD FÖR NORMAL ANVÄNDNING I HEMMET OCH
NORMAL KOMMERSIELL ANVÄNDNING. OM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER ANDRA BESTÄMMELSER PÅ
DEN PLATS DÄR KÖPAREN ANVÄNDER PRODUKTEN INTE ÄR TILLÅTEN, ANSVARAR PALRAM INTE FÖR NÅGRA FÖRLUSTER, OLYCKSHÄNDELSER,
KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM BEROR PÅ ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT, OBEROENDE AV FÖR VILKET ÄNDAMÅL PRODUKTEN
ANVÄNTS.
Tid sedan anskaning Ersättande produkt/del Ersättning
1 år sedan anskaning Utan avgift 100%
1 => 2 år sedan anskaning Självrisk andel 33% 50%
Palrams 2 års begrensede garanti
Produktdetaljer: Tilbehør
Palram Applications (1995) Ltd (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel (”Palram”)
garanterer at Produktet vil være fri for mangler i materiale eller utførelse i en periode på 10 år fra originalen Kjøpsdato underlagt denisjonene,
vilkårene og betingelsene i denne garantien.
1. Betingelser
1.1 Denne garantien gjelder kun hvis produktet er installert, rengjort, håndtert og vedlikeholdt i samsvar med Palrams skriftlige anbefalinger.
1.2 Uten unntak fra ovenstående skal skader forårsaket av bruk av kraft, feilaktig håndtering, uhensigtsmessig bruk, forsømmelig bruk eller
montering eller vedlikehold, ulykker, innvirkning fra fremmedlegemer, hærverk, forurensninger, endring, maling, tilkobling, liming,
forsegling ikke i samsvar med brukermanualen, eller skade som skyldes rengjøring med inkompatible vaskemidler og mindre avvik fra
produktet, er ikke dekket av denne garantien.
1.3 Denne garantien gjelder ikke for skade som skyldes “force majeure, som inkluderer, men er ikke begrenset til, hagl, storm, tornado, orkan,
snøstorm, om, brannvirkninger.
1.4 Denne garantien er ugyldig dersom strukturelle deler og komponenter ikke er kompatible med Palrams skriftlige anbefalinger.
1.5 Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen av produktet. Det strekker seg ikke til noen annen kjøper eller bruker av
produktet (inkludert, men ikke begrenset til, noen som kjøper produktet fra den opprinnelige kjøperen).
2. Krav og varsler
2.1 Hvert garantibevis må bli meldt skriftlig til Palram innen 30 dager etter oppdagelsen av det defekte produktet, vedlagt det originale
salgskvitteringen og denne garantien.
2.2 Saksøkeren må tillate Palram å inspisere produktet og selve installasjonsstedet mens produktet fortsatt er i sin opprinnelige posisjon og
ikke er ernet eller yttet eller endret på noen måte og / eller returnert produktet til Palram for testing.
2.3 Palram forbeholder seg retten til å undersøke uavhengig årsaken til feil.
3. Kompensasjon
3.1 Hvis et krav i henhold til denne garantien er korrekt anmeldt og godkjent av Palram, kan kjøperen ved Palrams valg enten (a) kjøpe et
erstatningsprodukt eller deler / s; eller (b) motta tilbakebetaling av originalproduktets eller delens kjøpskurs, alt i samsvar med følgende
tidsplan:
3.2 For å unngå tvil, vil beregning for bestemmelse om kompensasjon for defekte del / s, i henhold til oversikten ovenfor, være basert på den
defekte delens bidrag til den opprinnelige prisen på produktet. Palram forbeholder seg retten til å yte erstatning dersom produktet eller
deler av det er utilgjengelig eller utelatt.
3.3 Denne garantien dekker ikke eventuelle kostnader og kostnader ved erning og installasjon av produktet eller skatter eller fraktkostnader
eller andre direkte eller indirekte tap som kan skyldes produktsvikt.
4. Generelle vilkår og begrensninger
4.1 ANDRE, DER ER SPECIELLT STILT I DENNE GARANTIEN, ER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTET, INKLUDERT
ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET PRAKTISK FORMÅL, UTTRYKKET SOM LOVGIVNINGEN
GJELDER.
4.2 BORTSETT FRA HVOR VI SPESIFIKT HAR ANGITT DENNE GARANTIEN, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TAP, ELLER SKADER SOM
KJØPER SIKKER DIREKTE, INDIREKTE ELLER SOM FØLGENDE ANVENDELSE ELLER PÅ EN ANNEN MÅDE SOM ER TILKNYTTET TIL PRODUKTET.
4.3 HVIS PALRAM ER FORBUDT I HENHOLD TIL EN GJELDENDE LOV UTTRYKKELIGT DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET
ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED PRODUKTET, ER VARIGHETEN FOR ALLE DENNE UNDERFORSTÅTE
GARANTIER UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN ELLER LANGERE MAXIMUM PERIOD KRAVET AV GJELDENDE
LOVGIVNING.
4.4 KJØPEREN ER LIKT ANSVARLIG FOR Å BESTEMME OM HÅNDTERING, OPPBEVARING, MONTERING, INSTALLASJON ELLER BRUK AV
PRODUKTET ER SIKKER OG TILGJENGELIG PÅ NOEN PLASSERING, FOR ANSVARLIG ANSØKNING ELLER I NOGEN OMSTENDIGHET. PALRAM
ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER SKADE TIL KJØPEREN, ANDRE PERSONER ELLER ENHETER EIENDOM SOM OPPFYLLES FRA
DEN UBEGRENSEDE HÅNDTERING, OPPBEVARING, INSTALLASJON, MONTERING ELLER BRUK AV PRODUKTET ELLER MANGLINGEN TIL Å
FØLGE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPPBEVARING, INSTALLASJON , MONTERING OG BRUK AV PRODUKTET.
4.5 MED UNDERSØKELSE AV PALRAM, UTTRYKKELIG ANVIST, PRODUKTEN ER BEGRENSET TIL KUN FOR NORMAL BEGIVELSE OG KOMMERSIELL
BRUK. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TAP, SKADER, KOSTNAD ELLER UTGIFTER SOM FØLGE AV EN ANVENDELSE AV PRODUKTET
FOR NOGT FORMÅL SOM IKKE ER ANBEFALT AV DE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONENE, ELLER DET ER IKKE GJELDET VED ANSVARLIG
4.6 VENNLIGST MERK: FORANKRING AV DETTE PRODUKTET TIL GRUNNEN ER VIKTIG FOR STABILITET OG RIGIDITET. DET KREVES Å FULLFØRE
DETTE TRINNET FOR AT DIN GARANTI SKAL VÆRE GYLDIG.
Periode etter innkjøp Erstatningsprodukt eller del / s Refusjon
Fra kjøpsdato fram til slutten av 1. år Gratis 100%
Slutten av 1. år til slutten av 2. år Kjøperen betaler 33% av den opprinnelige kjøpesummen 50%
NN
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Palram 702420 Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar