Princess BLACK STEEL JUICER 201853 Bruksanvisning

Kategori
Elektriska citruspressar
Typ
Bruksanvisning
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK vod na použitie
Black Steel Juicer
01.201853.01.001
RU Руководство по эксплуатации
Bl
Bl
ac
k
1
2
3
4
5
6
7
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES
/ TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
www.princesshome.eu
© Princess 2019
[WEEE Logo]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Do not allow children to use the device without
supervision.
Switch off the appliance and disconnect from
supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
Always disconnect the device from the supply
if it is left unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
It is absolutely necessary to keep this
appliance clean at all times, because it comes
into direct contact with food.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
PARTS DESCRIPTION
1. Press handle
2. Fruit dome
3. Press cone
4. Pulp sieve
5. Reservoir
6. Juice spout
7. Motor Axis
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz).
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
USE
As soon as the half citrus fruit is pressed onto the juice cone, the
motor will be activated.
Place a suitable glass under the spout of the reservoir. The spout can
be pushed down to the juice to anticipate, and be folded up for the
anti-drip feature. Do not exert too much pressure on the juice cone. If
the sound of the motor increases significantly or the motor itself slows
down dramatically, this means too much pressure has been exerted.
Please do not run the juicer for longer than 15 seconds without
interruption, please take a break for 10 minutes after pressing 10
pieces of oranges.
Note that this appliance is equipped with an overheat protection which
will turn of the device when the temperature gets too high. Once the
appliance is cooled down, the thermostat will automatically be reset
CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug the appliance. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance
surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.
Components that have come into contact with food can be cleaned in
soapy water.
Do not use any abrasive detergent or steel wool to clean the
appliance, as it may scratch the surfaces.
The components are suitable for cleaning in a dishwasher.
The pressure section of the handle can be easily assembled for
cleaning.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Buiten het bereik van kinderen houden indien er
geen toezicht is.
Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker
uit het stopcontact, voordat u accessoires
verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
Koppel het apparaat te allen tijde los als er
geen toezicht is en alvorens het apparaat te
monteren, te demonteren of te reinigen.
Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te
houden, aangezien het in direct contact komt
met eetwaren.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Pershendel
2. Drukdeel van de hendel
3. Perskegel
4. Pulpzeef
5. Reservoir
6. Saptuit
7. As
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het
voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage
220V-240V 50Hz)
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
GEBRUIK
Zodra de halve citrusvrucht op de perskegel wordt gedrukt, wordt de
motor geactiveerd.
Plaats een geschikt glas onder de tuit van het reservoir. Duw de tuit
omlaag om het sap te laten stromen en omhoog voor de anti-
druppelfunctie. Oefen niet te veel druk uit op de perskegel. Als het geluid
van de motor duidelijk toeneemt of de motor zelf aanzienlijk vertraagt,
betekent dit dat te veel druk wordt uitgeoefend.
Laat de sapmachine niet langer dan 15 seconden ononderbroken
draaien. Las na het uitpersen van 10 sinaasappels een pauze van 10
minuten in.
Merk op dat dit apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen
oververhitting die het apparaat zal uitschakelen als de temperatuur te
hoog wordt. Zodat het apparaat is afgekoeld, wordt de thermostaat
automatisch gereset
REINIGING EN ONDERHOUD
Haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik een zachte, iets vochtige
doek om het apparaat schoon te maken. Zorg ervoor dat er geen water
of andere vloeistof in het apparaat komt.
Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden
gereinigd in sopwater.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of staalwol om het apparaat
schoon te maken. Hierdoor kunnen krassen op de oppervlakken
ontstaan.
De onderdelen zijn vaatwasserbestendig.
Het drukdeel van het handvat kan eenvoudig voor reiniging uit elkaar
worden gehaald.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
Éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur
avant de changer les accessoires ou
d’approcher de parties amovibles durant le
fonctionnement
Débranchez toujours l'appareil du secteur si
vous quittez la pièce et avant de le monter, le
démonter ou le nettoyer.
Il est impératif de conserver cet appareil propre
en permanence car il est en contact direct avec
des aliments.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Poignée de pression
2. Section de pression de la poignée
3. Cône de presse
4. Passoire
5. Réservoir
6. Bec à jus
7. Axe
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise (NB: Veillez à ce que la
tension indiquée sur l’appareil corresponde à la tension du secteur avant
de le brancher. Tension 220V-240V50Hz)
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
UTILISATION
Dès que la moitié d'agrume est pressée sur le cône de jus, le moteur
entre en action.
Placez un verre adapté sous le bec du réservoir. Le bec peut être tourné
vers le bas en attente du jus ou retourné vers le haut pour la fonction
antigoutte. N’exercez pas de pression excessive sur le cône de jus. Si le
bruit du moteur augmente significativement ou si le moteur ralentit
manifestement, la pression exercée est excessive.
Ne faites pas marcher la presse plus de 15 secondes sans interruption.
Prévoyez une pause de 10 minutes après avoir pressé 10 oranges.
Note : cet appareil comporte une protection de surchauffe qui coupe
l'appareil dès que la température est excessive. Une fois l'appareil
refroidi, le thermostat se réinitialise automatiquement.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez l'appareil. Utilisez un chiffon doux, légèrement humide pour
essuyer les surfaces de l'appareil. Ne laissez pas l'eau ou d'autres
liquides entrer en contact avec l'appareil.
Les composants qui ont touché les aliments peuvent être nettoyés à
l’eau savonneuse.
N’utilisez pas de détergents abrasifs ou de la laine de fer pour nettoyer
l'appareil. Vous risqueriez d'érafler les surfaces.
Les pièces vont au lave-vaisselle.
La section de pression de la poignée peut être facilement démonter pour
le nettoyage.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Kinder dürfen das Gerät nicht ohne
Beaufsichtigung benutzen.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von
der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile
wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
Trennen Sie das Gerät immer von der
Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt
zurückgelassen wird sowie vor dem
Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.
Es ist absolut notwendig, das Gerät immer
sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit
Nahrungsmitteln kommt.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Presshebel
2. Pressabschnitt des Hebels
3. Presskegel
4. Fruchtfleischsieb
5. Behälter
6. Saftausgießer
7. Achse
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Das Netzkabel in eine Steckdose stecken. (Hinweis: Stellen Sie vor dem
Anschluss des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät angegebene
Netzspannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt. Netzspannung
220 V - 240 V 50 Hz).
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
GEBRAUCH
Sobald die halbe Zitrusfrucht auf dem Saftpresskegel gedrückt wird, wird
der Motor aktiviert.
Stellen Sie ein passendes Glas unter den Ausgießer des
Sammelbehälters. Der Ausgießer kann für den ausfließenden Saft nach
unten gedrückt und für die Antitropf-Funktion nach oben gekippt werden.
Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Saftpresskegel aus. Wenn das
Motorgeräusch sehr laut wird oder sich der Motor stark verlangsamt, wird
zu viel Druck ausgeübt.
Bitte lassen Sie den Entsafter nicht länger als 15 Sekunden ohne
Unterbrechung laufen und legen Sie nach dem Auspressen von 10
Orangen eine Pause von 10 Minuten ein.
Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät mit einem Überhitzungsschutz
ausgestattet ist, der das Gerät abschaltet, wenn es zu heiß wird. Sobald
das Gerät abgekühlt ist, wird das Thermostat automatisch zurückgesetzt.
REINIGUNG UND WARTUNG
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wischen Sie mit einem
weichen, leicht angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen ab. Wasser
oder sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
Komponenten, die mit Speisen in Berührung gekommen sind, können in
Seifenwasser gereinigt werden.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle, um
das Gerät zu reinigen, da hierdurch die Oberflächen beschädigt werden
können.
Die Komponenten sind spülmaschinenfest.
Der Pressabschnitt des Hebels kann zum Reinigen auf einfache Weise
auseinandergebaut werden.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.princesshome.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
No deje que los niños usen el dispositivo sin
supervisión.
Apague el aparato y desconéctelo de la
alimentación antes de cambiar accesorios o
acercarse a piezas que se muevan durante el
uso.
Desconecte siempre el dispositivo de la
alimentación si está sin supervisión y antes de
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
Es absolutamente necesario mantener este
aparato limpio en todo momento porque entra
en contacto directo con los alimentos.
Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
Granjas.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Asa de presión
2. Sección de presión del asa
3. Cono exprimidor
4. Tamiz de pulpa
5. Depósito
6. Boquilla de zumo
7. Eje
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Ponga el cable de alimentación en la toma de corriente. (Nota:
asegúrese de que la tensión indicada en el dispositivo coincida con la
tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50Hz).
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
USO
Cuando el medio cítrico se exprima contra el cono para zumo, el motor
se activará.
Coloque un vaso adecuado debajo de la boquilla del depósito. La
boquilla puede empujarse hacia abajo para anticipar el zumo y plegarse
hacia arriba para la función antigoteo. No ejerza demasiada presión
sobre el cono para zumo. Si el sonido del motor aumenta
significativamente o el motor se ralentiza drásticamente, esto significa
que se ha ejercido demasiada presión.
No haga funcionar el exprimidor durante más de 15 segundos sin
interrupción. Haga una pausa de 10 minutos tras exprimir 10 unidades
de naranjas.
Tenga en cuenta que este aparato está equipado con una protección de
sobrecalentamiento que apagará el dispositivo cuando la temperatura
suba demasiado. Cuando el aparato se haya enfriado, el termostato se
restablecerá automáticamente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufe el aparato. Utilice un paño suave ligeramente humedecido
para limpiar las superficies del aparato. No permita que entre agua o
cualquier otro líquido en la unidad.
Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden
lavarse con agua y jabón.
No use detergentes abrasivos ni lana de acero para limpiar al aparato,
podría rayar las superficies.
Los componentes se pueden lavar en lavavajillas.
La sección de presión del asa puede desmontar fácilmente para la
limpieza.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en
www.princesshome.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho.
Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a 8
anos. A limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças a não ser que tenham
mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
Não permita que as crianças utilizem o
dispositivo sem supervisão.
Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada
antes de alterar acessórios ou abordar partes
que se movem durante a utilização.
Desligue sempre o dispositivo da tomada se o
mesmo ficar sem supervisão e antes de o
montar, desmontar ou limpar.
É absolutamente necessário manter este
aparelho sempre limpo uma vez que entra em
contacto direto com alimentos.
Este aparelho destina-se a ser usado em
aplicações domésticas e semelhantes tais
como:
Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho.
Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
Ambientes de dormida e pequeno almoço.
Quintas.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Pega de pressão
2. Secção de pressão da pega
3. Cone de pressão
4. Coador de polpa
5. Reservatório
6. Bico de sumo
7. Eixo
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Coloque o cabo de alimentação na tomada.(Nota: Certifique-se de que
a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão localantes de
ligar o dispositivo.Tensão 220V-240V 50Hz).
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças
amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
UTILIZAÇÃO
Assim que a metade do citrino seja pressionada no cone de sumo, o
motor é activado.
Coloque um copo adequado sob o bico do reservatório. O bico pode ser
empurrado para baixo para orientá-lo para o recipiente ou pode ser
virado para cima para a função antigotejamento. Não exerça demasiada
pressão sobre o cone de sumo. Se o som emitido pelo motor aumentar
significativamente ou o motor abrandar dramaticamente, isto significa
que foi exercida demasiada pressão.
Não faça funcionar o espremedor continuamente durante mais de 15
segundos, faça intervalos de 10 minutos depois de espremer 10
metades de laranja.
Note que este aparelho está equipado com uma proteção contra
sobreaquecimento que irá desligar o dispositivo se a temperatura ficar
demasiado elevada. Depois de o aparelho ter arrefecido, o termóstato é
automaticamente reposto.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Retire o cabo da tomada. Utilize um pano macio e ligeiramente
humedecido para limpar as superfícies do aparelho. Não permita a
entrada de água ou qualquer outro líquido no aparelho.
Os componentes que entraram em contacto com alimentos podem ser
limpos com água e detergente.
Não utilize qualquer detergente abrasivo ou esfregão palha-de-aço para
limpar o aparelho, dado que poderiam arranhar as superfícies.
Os componentes são adequados para limpeza na máquina de lavar
loiça.
A secção de pressão da pega pode ser facilmente desmontada para
limpeza.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
www.princesshome.eu!
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti alla mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Non lasciare mai l'apparecchio senza
sorveglianza quando è collegato
all'alimentazione.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
L'apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini di età inferiore agli 8 anni.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
almeno che non abbiano più di 8 anni e non
siano controllati.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
Non lasciare che i bambini utilizzino il
dispositivo senza supervisione.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla
presa di rete prima di cambiare gli accessori o
di avvicinarsi alle parti mobili quando in uso.
Scollegare sempre il dispositivo
dall'alimentazione se lasciato incustodito e
prima dell'assemblaggio, il disassemblaggio o
la pulizia.
È assolutamente necessario pulire
l’apparecchio prima che esso venga in contatto
con gli alimenti.
Questo apparecchio è concepito per uso
domestico e applicazioni simili come:
Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
Ambienti di tipo Bed and breakfast.
Fattorie.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Impugnatura di pressione
2. Sezione di pressione dell'impugnatura
3. Premicono
4. Setaccio per la polpa
5. Serbatoio
6. Beccuccio
7. Asse
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
Inserire il cavo nella presa. ( Da notare: prima di collegare il dispositivo,
assicurarsi che il voltaggio indicato sulla traghetta dell'apparecchio
corrisponda a quello in uso. Voltaggio 220V - 240V 50Hz).
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti
amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
USO
Non appena la metà dell'agrume viene premuta sul cono per succo, il
motore si attiva.
Collocare un bicchiere adatto sotto il beccuccio del serbatoio. Il
beccuccio può essere introdotto nel succo e poi risollevato, per la
funzione antigocciolamento. Non esercitare una pressione eccessiva sul
cono di spremitura. Se il rumore del motore aumenta drasticamente o il
motore rallenta notevolmente, significa che la pressione esercitata è
eccessiva.
Non azionare l'estrattore di succo in modo continuo per più di 15
secondi e dopo aver spremuto 10 parti di arancia attendere 10 minuti.
Questo apparecchio è dotato di protezione da surriscaldamento che
spegne il dispositivo al raggiungimento di una temperatura eccessiva.
Non appena l'apparecchio si è raffreddato il termostato viene ripristinato
automaticamente.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Scollegare l’apparecchio dalla corrente. Usare un panno morbido e
leggermente umido per pulire le superfici dell'apparecchio. Non far
entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio.
I componenti che entrano in contatto con gli alimenti possono essere
puliti in acqua e sapone.
Non utilizzare detergenti abrasivi o lana d’acciaio per pulire
l'apparecchio per non graffiare le superfici.
I componenti sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie
La sezione di pressione dell'impugnatura è facilmente disassemblabile
per la pulizia.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
www.princesshome.eu!
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Använd aldrig apparaten obevakad när den är
ansluten till vägguttaget.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
Apparaten ska inte användas av barn som är
yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn
från och med 8 års ålder och av personer med
ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
eller brist på erfarenhet och kunskap om de
övervakas eller instrueras om hur apparaten
ska användas på ett säkert sätt och förstår de
risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
Låt inte barn använda enheten utan tillsyn.
Stäng av apparaten och koppla från
strömförsörjningen innan du byter tillbehör eller
delar som rör sig under användning.
Koppla alltid bort enheten från eluttaget om den
lämnas obevakad och innan montering,
demontering eller rengöring.
Det är absolut nödvändigt att apparaten alltid är
ren eftersom den kommer i direkt kontakt med
livsmedel.
Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och
liknande användningsområden, såsom:
Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
”Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.
Bondgårdar.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Tryckhandtag
2. Trycksektion handtaget
3. Presskon
4. Fruktköttssill
5. Behållare
6. Juicepip
7. Axel
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan.Avlägsna klistermärken,
skyddsfolie och plast från apparaten.
Anslut strömkabeln till uttaget.(Obs: Se till att spänningen som anges på
enheten matchar den lokala nätspänningen innan du ansluter
enheten.Spänning 220V-240V 50Hz).
Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara
delar med en dammtrasa. Använd aldrig slipande produkter.
ANVÄNDNING
När en halv citrusfrukt trycks ner på juicekonen startar motorn.
Placera ett lämpligt glas under behållarens pip. Pipen kan skjutas ned till
juicen för att förutse, och fällas upp för anti-dropp funktion. Tryck inte för
mycket på juicekonen. Om motorns ljud ökar mycket eller om själva
motorn saktar ner väldigt mycket, använder du för mycket tryck.
Vänligen kör inte juicemaskinen längre än 15 sekunder utan avbrott, ta
en paus i 10 minuter efter att ha pressat 10 bitar apelsin.
Observera att denna apparat är utrustad med ett överhettningsskydd
som kommer att stänga av enheten när temperaturen blir för hög. När
apparaten kyls ner, kommer termostaten automatiskt att återställas
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra ur kontakten. Använd en mjuk och lätt fuktad trasa för att torka av
apparatens ytor. Undvik att enheten får vatten eller andra vätskor på sig.
Delar som har kommit i kontakt med matvaror kan rengöras med vatten
och diskmedel.
Använd aldrig något slipande rengöringsmedel eller stålull för att
rengöra apparaten, eftersom ytorna kan repas.
Komponenterna är lämpliga för rengöring i diskmaskin.
Trycksektionen på handtaget kan lätt demonteras för rengöring.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på
www.princesshome.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
tego urządzenia. Zurządzenia mogą korzystać
dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych ipsychicznych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy
idoświadczenia, pod warunkiem, że są
nadzorowane lub otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
atakże rozumieją związane ztym zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
ikonserwacji nie powinny wykonywać dzieci
chyba, że ukończyły 8 lat iznajdują się pod
nadzorem osoby dorosłej.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z
kontaktu przed zmianą akcesoriów lub
zbliżeniem się do części ruchomych.
Zawsze odłączać urządzenie od prądu, gdy jest
ono pozostawiane bez nadzoru oraz przed
montażem, demontażem lub czyszczeniem.
Niezbędne jest stałe utrzymywanie czystości
urządzenia, ponieważ ma ono bezpośredni
kontakt z żywnością.
To urządzenie zaprojektowano do użycia w
domu oraz w celu podobnych zastosowań w
miejscach takich jak:
Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach
pracy.
Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu.
Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
Gospodarstwa rolne.
OPIS CZĘŚCI
1. Naciśnij rączkę
2. Część dociskowa rączki
3. Naciśnij stożek
4. Sitko na pulpę
5. Pojemnik
6. Dziobek
7. Wałek
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Usuń zurządzenia
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Podłącz kabel zasilania do prądu.(Uwaga: Upewnij się, że napięcie
określone na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu przed
podłączeniem urządzenia.Napięcie 220V-240V50Hz).
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie
wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać
szorstkich środków czyszczących.
UŻYTKOWANIE
Wmomencie dociśnięcia połówki owocu cytrusowego do stożka do
wyciskania soku następuje uruchomienie silnika.
Umieścić odpowiednią szklankę pod dziobkiem zbiornika. Dziobek
można docisnąć w celu zablokowania wypływu soku oraz wysunąć, aby
sok wypływał. Nie naciskać zbytnio na stożek do wyciskania soku. Jeśli
dźwięk silnika znacznie rośnie lub sam silnik w widoczny sposób
zwalnia, oznacza to, że nacisk był zbyt duży.
Wyciskarka nie powinna pracować bez przerwy przez dłużej niż 15
sekund. Po przetworzeniu 10 pomarańczy należy zrobić 10-minutową
przerwę.
Należy pamiętać, że niniejsze urządzenie jest wyposażone w
zabezpieczenie przed przegrzaniem, które wyłączy je w przypadku
osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury. Po schłodzeniu urządzenia
termostat zostanie zresetowany automatycznie.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
Odłączyć urządzenie od sieci. Powierzchnię urządzenia należy wytrzeć
miękką i lekko wilgotną szmatką. Należy uważać, aby woda lub inne
płyny nie dostały się do wnętrza urządzenia.
Elementy stykające się bezpośrednio z żywnością można myć w wodzie
z dodatkiem mydła.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żrących detergentów ani
druciaków, ponieważ mogą one porysować jego powierzchnię.
Części są przystosowane do mycia w zmywarce.
Cześć dociskową rączki można łatwo zmontować na potrzeby umycia.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje iczęści zamienne można znaleźć stronie
www.princesshome.eu!
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Při ignorování bezpečnostních pokynů není
výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti
za účelem, pro který byl vyroben.
Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8
let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a
lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo
dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu
nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let
a bez dozoru.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Nikdy nenechávejte děti používat zařízení bez
dohledu.
Před výměnou doplňků nebo dotýkáním se
součástí, které se při provozu pohybují, vypněte
přístroj a vytáhněte jej ze zásuvky.
Zařízení vždy vypněte ze zásuvky, když je bez
dozoru, i před jeho sestavením, rozebráním
nebo čištěním.
Je naprosto nezbytné udržovat vždy tento
spotřebič čistý, jelikož přichází do styku
sjídlem.
Tento spotřebič je určený k použití v
domácnosti a k podobnému používání, jako
například:
kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích.
Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
V penzionech.
Na statcích a farmách.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Tlačná rukojeť
2. Tlačná část rukojeti
3. Tlačný kužel
4. Sítko na dužinu
5. Nádržka
6. Výpust šťávy
7. Osa
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Vložte přívodní šňůru do zásuvky. (Poznámka: Ujistěte se, že napětí
uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí v elektrické síti Vaší
domácnosti. Napětí: 220V-240V, 50Hz)
Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné
součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
POUŽITÍ
Jakmile je polovina citrusového ovoce vtlačena do kužele odšťavňovače,
dojde ke spuštění motoru.
Pod výpust nádržky vložte vhodnou sklenici. Výpust lze zatlačit dolů pro
nalévání šťávy a vyklopit vzhůru pro aktivaci funkce ochrany proti
kapání. Netlačte na kužel na džus přes příliš. Pokud zvuk motoru
slyšitelně zesílí, nebo samotný motor dramaticky sníží otáčky, znamená
to, že příliš tlačíte.
Odšťavovač nenechávejte pracovat souvisle déle než 15 sekund; po
vymačkání 10 pomerančů jej nechte 10 minut odpočívat.
Dovolujeme si upozornit, že tento spotřebič je vybaven ochranou proti
přehřátí, které spotřebič vypne, pokud se teplota příliš zvýší. Poté, co
spotřebič vychladne, termostat se automaticky resetuje.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič odpojte ze sítě. Na otření povrchu spotřebiče použijte měkký,
mírně navlhčený hadřík. Nedovolte, aby se do spotřebiče dostala voda
nebo jiná kapalina.
Součásti přicházející do kontaktu s potravinami lze čistit v mýdlové vodě.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo drátěnku k čištění
spotřebiče, protože jej můžete poškrábat.
Součásti jsou vhodné do čištění v myčce na nádobí.
Tlačná část rukojeti lze pro čištění jednoduše demontovat.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete kochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
www.princesshome.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
dozoru.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Tento spotrebič nesmejú používať deti
mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú
detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú
znížené fyzické, senzorické alebo duševné
schopnosti, alebo osoby bez patričných
skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ
na nich dozerá osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a
príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8
rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali
bez dozoru.
Pred výmenou príslušenstva a súčiastok
vypnite spotrebič a odpojte ho z prívodu el.
energie.
Ak spotrebič ponecháte bez dozoru a pred
montážou, demontážou alebo čistením ho vždy
odpojte od elektrickej siete.
Je veľmi dôležité udržovať tento spotrebič vždy
čistý, keďže prichádza do styku spotravinami.
Toto zariadenie je určené iba na používanie v
domácnosti a na podobné účely a smie sa
používať, napríklad:
Vkuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch,
kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré
majú ubytovací charakter.
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK vod na použitie
Black Steel Juicer
01.201853.01.001
RU Руководство по эксплуатации
Bl
Bl
ac
k
1
2
3
4
5
6
7
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES
/ TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
www.princesshome.eu
© Princess 2019
[WEEE Logo]
Vturistických ubytovniach.
Na farmách.
POPIS KOMPONENTOV
1. Tlačná rukoväť
2. Tlačná časť rukoväti
3. Lisovací kužeľ
4. Sitko na dužinu
5. Nádoba
6. Výpust šťavy
7. Os
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu.Zo spotrebiča odstráňte
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Napájací kábel pripojte do zásuvky (Poznámka: Skôr ako spotrebič
pripojíte, ubezpečte sa, že napätie uvedené na spotrebiči sa zhoduje s
miestnym napätím. Napätie 220 - 240 V, 50 Hz).
Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky demontovateľné diely
vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
POUŽÍVANIE
Motor sa aktivuje hneď po zatlačení polovice ovocia na odšťavovací
kužeľ.
Vhodný pohár podložte pod výpust nádoby na šťavu. Výpust je možné
sklopiť, aby šťava vytiekla, alebo zdvihnúť, ak chcete aktivovať funkciu
proti odkvapkávaniu. Príliš veľmi netlačte na odšťavovací kužeľ. Ak sa
zvýši hučanie motora alebo ak sa motor veľmi spomalí, to znamená,
že sa na kužeľ vyvíja veľký tlak.
Odšťavovač nepoužívajte dlhšie ako 15 sekúnd bez prerušenia, po
vymačkaní 10 kusov pomarančov nechajte spotrebič 10 minút
odpočívať.
Upozorňujeme, že tento spotrebič je vybavený ochranou proti
prehriatiu, ktorá spotrebič vypne, pokiaľ sa teplota príliš zvýši. Keď
spotrebič vychladne, termostat sa automaticky resetuje.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Spotrebič odpojte zelektrickej siete. Na utretie povrchov spotrebiča
použite mäkkú, mierne vlhkú handričku. Nedovoľte, aby sa do
spotrebiča nedostala žiadna voda ani iná tekutina.
Súčasti a komponenty, ktoré prišli do kontaktu s jedlom a potravinami
sa dajú vyčistiť v mydlovej vode.
Nepoužívajte žiadne abrazívne a brúsne hrubé čistiace prostriedky
alebo drôtenku na čistenie riadu na vyčistenie spotrebiča, pretože to
môže poškriabať a zničiť povrchy.
Časti sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
Tlačná časť rukoväte sa dá jednoducho demontovať na čistenie.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu
s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom
stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento
symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na
túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné
recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou
mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o
zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na
www.princesshome.eu!
RU
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Производитель не несет ответственность
за ущерб в случае несоблюдения правил
техники безопасности.
Во избежание опасных ситуаций для
замены поврежденного кабеля питания
рекомендуется обратиться к
производителю, его сервисному агенту или
другим достаточно квалифицированным
специалистам.
Не перемещайте устройство, взявшись за
кабель питания, а также следите за тем,
чтобы кабель не перекручивался.
Установите устройство на устойчивой
ровной поверхности.
Не оставляйте подключенное к источнику
питания устройство без присмотра.
Данное устройство предназначено только
для использования в бытовых условиях и
только по назначению.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми в возрасте до 8 лет.
Данное устройство может использоваться
детьми в возрасте от 8 лет и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными
и умственными способностями или не
имеющими соответствующего опыта или
знаний, только при условии, что за их
действиями осуществляется контроль или
они знакомы с техникой безопасной
эксплуатации устройства, а также
понимают связанные с этим риски. Не
позволяйте детям играть с устройством.
Храните устройство и его шнур
электропитания в месте, недоступном для
детей младше 8 лет. Очистка и
обслуживание устройства может
проводиться детьми только после
достижения ими возраста 8 лет или под
присмотром взрослых.
Во избежание поражения электрическим
током не погружайте шнур электропитания,
штепсель или устройство в воду или
любую другую жидкость.
Устройство может быть использовано
детьми только под присмотром взрослых.
Выключите устройство и отсоедините его от
сети электропитания, перед тем как
произвести замену принадлежностей или
комплектующих, подвижных при
эксплуатации.
Отключайте устройство от сети
электропитания каждый раз, когда его
оставляют без присмотра, а также перед
сборкой, разборкой и очисткой.
Крайне необходимо всегда содержать
устройство в чистоте, поскольку оно
вступает в контакт с пищей.
Это устройство предназначено для
использования в бытовых условиях, а также
в схожих областях применения, таких как:
Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других
рабочих условий.
Отели, мотели и другие условия проживания для использования
постояльцами.
Условия типа B&B.
Фермерские дома.
ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА
1. Прижимная ручка
2. Нажимная секция ручки
3. Прижимной конус
4. Сито для сбора мякоти
5. Резервуар
6. Носик для подачи сока
7. Ось
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Извлеките устройство и принадлежности из упаковки.Удалите
наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
Поместите штепсельную вилку шнура в сетевую
розетку.(Примечание: перед включением устройства убедитесь, что
значение напряжения, приведенное на устройстве, совпадает со
значением напряжения сети.Напряжение: 220V-240В, 50Гц).
Перед первым применением устройства протрите все съемные
компоненты влажной тканью. Не используйте абразивные изделия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При прижатии половинки цитрусового к конусу соковыжималки,
включается двигатель.
Установите под носике резервуара подходящий стакан. Носик
можно опустить, чтобы по нему стекал сок, или сложить вверх,
чтобы предотвратить вытекание капель. Не прикладывайте к конусу
соковыжималки слишком много усилий. Если двигатель начинает
работать слишком громко или скорость вращения двигателя сильно
снижается, то ослабьте давление на конус.
Не допускайте непрерывной работы соковыжималки в течение
более 15 секунд, делайте перерыв на 10 минут после отжима 10
кусочков апельсина.
Учтите, что данное устройство оснащено защитой от перегрева,
которая отключает устройство при чрезмерном нагревании. После
остывания устройства, термостат автоматически включится заново
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Отключите устройство от сети электропитания. Мягкой, слегка
увлажненной тканью протрите поверхность устройства. Избегайте
попадания воды или другой жидкости внутрь устройства.
Компоненты, вступающие в контакт с пищей, могут быть очищены в
мыльной воде.
Не используйте для чистки устройства абразивные чистящие
средства или металлическую мочалку, так как они могут поцарапать
его.
Компоненты предназначены для мойки в посудомоечной машине.
Нажимную секцию ручки можно удобно собрать для очистки.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По истечении срока службы не выкидывайте данное
устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать
в центральный пункт переработки электрических или электронных
бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный
символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации
и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы
подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной
переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту
окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких
приборов можно узнать в органах местного самоуправления.
Поддержка
Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на
веб-сайте www.princesshome.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Princess BLACK STEEL JUICER 201853 Bruksanvisning

Kategori
Elektriska citruspressar
Typ
Bruksanvisning