BaByliss TITANIUM GOLD 235 RETTETANG Användarmanual

Typ
Användarmanual
2513TE
Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder
produkten.
ANVÄNDNING
VARNING! Se till att apparatens heta ytor inte ror
vid huden, sarskilt oron, ogon, ansikte och hals.
VARNING! Vidror inte de heta plattorna nar
apparaten ar igang.
Se till att håret är torrt och kamma igenom det för
att ta bort eventuella knutar. Dela upp håret i
sektioner som är redo för styling.
Starta apparaten genom att trycka på I/0.
Välj en temperatur som passar din hårtyp genom
att trycka på + och −. Indikatorlampan blinkar tills
den valda temperaturen nås. När temperaturen har
nåtts börjar lampan lysa.
Placera en hårsektion mellan plattorna, nära
rötterna.
Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och låt
dem glida nedåt längs håret, från rötter till toppar.
Upprepa i varje hårsektion.
Låt håret svalna innan du borstar/kammar det.
Stäng av apparaten när du är klar genom att hålla
ned I/0 i en sekund och dra ur väggkontakten.
Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.
Aktiveringskontroll för reglage
VIKTIGT!
Denna plattång har en fördröjd aktiveringskontroll.
Du kan ändra temperaturinställningen omedelbart
efter att du startar plattången. Temperaturknapparna
låses automatiskt fem sekunder efter att du har startat
platngen. Håll ned + eller − i två sekunder om du
vill ändra temperaturinställningen. Då inaktiveras
låsningsläget och inställningen kan ändras. Håll ned
I/0 i en sekund (tills apparaten stängs av) om du vill
stänga av apparaten när den är i låst läge.
Temperaturinställningar
Använd de lägre temperaturinställningarna om du
har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de
högre temperaturinställningarna för tjockare hår.
Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före
första användningen för att säkerställa att rätt
temperatur för hårtypen används. Börja på den
lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat
resultat uppnås.
Du kan välja bland 6 temperaturinställningar: 160 °C,
175 °C, 190 °C, 205 °C, 220 °C och 235 °C.
Automatisk avstängning
Apparaten har en automatisk avstämningsfunktion
för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs
automatiskt av om den är igång i över 60 minuter i
sträck. Starta apparaten genom att trycka på I/0 om
du vill fortsätta använda apparaten efter det.
Värmeskyddsmatta
En värmeskyddsmatta medföljer apparaten för
användning efter styling. Placera inte apparaten
på värmekänsliga ytor, inte heller på den
värmeskyddande mattan, medan den används. Stäng
av apparaten när du är klar och dra ur väggkontakten.
Håll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn
eftersom den är het i era minuter.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa
möjliga skick:
Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop
den löst bredvid den.
Använd inte apparaten med sträckt sladd från
strömkällan.
Dra alltid ur väggkontakten efter användning.
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ
2513TE
Les sikkerhetsinstruksjonene først.
BRUKSANVISNING
ADVARSEL! Var forsiktig sa ikke apparatets varme
deler kommer i direkte kontakt med huden,
spesielt orene, oynene, ansiktet og nakken.
ADVARSEL! Ikke beror de varme platene nar
apparatet er slatt pa.
• Forsikre deg om at håret er tørt og gjennomkammet
for å erne eventuelle oker. Fordel håret i seksjoner
så det er klart for styling.
Trykk på knappen markert med ‘I/0’ for å skru
apparatet på.
Trykk på knappene ‘+’ og ‘-’ for å velge en
varmeinnstilling som passer din hårtype.
Indikatorlampen vil blinke til den valgte
temperaturen er nådd. Så snart temperaturen er
nådd, vil indikatorlampen lyse jevnt.
Plasser en hårseksjon under retteplatene, nær
røttene.
Hold håret godt fast mellom retteplatene og la
platene gli langs hele hårlengden, fra rot til tupp.
Gjenta for hver hårseksjon.
La håret kjøles ned før du kammer det.
Trykk inn og hold ‘I/0’-knappen trykket inne i 1
sekund for å skru av apparatet etter bruk. Trekk
deretter ut støpselet.
La apparatet kjøles ned før du legger det bort.
Bryteraktiveringskontroll
VIKTIG!
Denne rettetangen har forsinket aktiveringskontroll.
Du kan justere temperaturinnstillingene umiddelbart
etter å ha skrudd på rettetangen. 5 sekunder etter at
rettetangen er skrudd på vil temperaturknappene
automatisk låses. Hold ‘+’ eller ‘-’-knappene inne i
2 sekunder for å justere varmeinnstillingene. Dette
deaktiverer låsemodus og gjør det mulig å endre
innstillingene. For å skru av apparatet i låsemodus
holdes ‘I/0’-knappen nede i 1 sekund til enheten skrur
seg av.
Varmeinnstillinger
Bruk den laveste varmeinnstillingen hvis du har
skjørt, tynt, bleket eller farget hår. Bruk den høyeste
varmeinnstillingen for tykkere hår.
Det anbefales alltid å gjennomføre en test ved første
gangs bruk for å forsikre at riktig temperatur brukes
på hårtypen. Start med den laveste innstillingen og øk
temperaturen til ønsket resultat er oppnådd.
Det er 6 varmeinnstillinger å velge mellom: 160 °C, 175
°C, 190 °C, 205 °C, 220 °C og 235 °C.
Automatisk av-funksjon
Dette apparatet har en automatisk av-funksjon for
ekstra sikkerhet. Hvis apparatet ikke brukes i en
periode på mer enn 60 minutter, vil det automatisk
skru seg av. Hvis du ønsker å fortsette å bruke
apparatet etter denne perioden, trykker du ganske
enkelt på ‘I/0’-knappen for å skru apparatet på igjen.
Varmebeskyttelsesunderlag
Dette apparatet leveres med et
varmebeskyttelsesunderlag som kan brukes
under og etter styling. Ikke plasser apparatet på et
varmesensitivt underlag under bruk, selv ikke ved bruk
av det medfølgende varmebeskyttelsesunderlaget.
Skru av apparatet og trekk ut støpselet etter bruk. Må
oppbevares utilgjengelig for barn også etter at det er
skrudd av, da det vil være varmt i ere minutter.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Følg trinnene nedenfor for å holde apparatet ditt i best
mulig stand:
Ikke surr ledningen rundt apparatet, men kveil den
løst opp ved siden av apparatet.
Ikke bruk apparatet med strukket ledning fra
strømuttaket.
Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
2513TE
Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Φροντίστε να αποφύγετε την απευθείας
επαφή της καυτής επιφάνειας της συσκευής με το
δέρμα, ειδικά με τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και τον
αυχένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλακέτες
όταν η συσκευή είναι αναμμένη.
Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά και
χτενισμένα για να αφαιρέσετε τυχόν κόμπους.
Ξεχωρίστε τα μαλλιά σε τούφες έτοιμες για styling.
Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη «I/0» για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πιέστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε μια θέση
θερμοκρασίας κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών
σας. Η φωτεινή ένδειξη
θα αναβοσβήνει, έως ότου επιτευχθεί η επιλεγμένη
θερμοκρασία. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στο
επιθυμητό επίπεδο, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει
σε σταθερή απόχρωση.
Τοποθετήστε μια τούφα των μαλλιών ανάμεσα στις
ισιωτικές πλάκες, κοντά στις ρίζες των μαλλιών.
Συγκρατήστε τα μαλλιά σταθερά ανάμεσα στις
ισιωτικές πλάκες και τραβήξτε τις προς τα κάτω σε όλο
το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα προς τις άκρες.
Επαναλάβετε για κάθε τούφα.
Αφήστε τα μαλλιά να ανακτήσουν τη φυσική
θερμοκρασία τους προτού τα χτενίσετε.
Μετά τη χρήση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί «I/0» για 1 δευτερόλεπτο για να
απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού την
αποθηκεύσετε.
Διακόπτης Ελέγχου Ενεργοποίησης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αυτό το ισιωτικό διαθέτει έναν διακόπτη σταδιακής
ενεργοποίησης. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του
ισιωτικού εσείς μπορείτε να ρυθμίσετε τις θέσεις της
θερμοκρασίας. Μετά από 5 δευτερόλεπτα ενεργοποίησης
του ισιωτικού, τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας
θα κλειδώσουν αυτόματα. Για να ρυθμίσετε τις θέσεις
θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένο το κουμπί «+» ή «-» για 2
δευτερόλεπτα, έτσι θα απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του
κλειδώματος και θα μπορέσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε
κατάσταση κλειδώματος, κρατήστε πατημένο το κουμπί
με την ένδειξη «I/0» για 1 δευτερόλεπτο μέχρι η μονάδα να
απενεργοποιηθεί.
Θέσεις θερμότητας
Εάν έχετε ευαίσθητα, λεπτά, μαλλιά με ντεκαπάζ ή
βαμμένα μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις θέσεις χαμηλότερης
θερμοκρασίας. Για πιο σκληρή τρίχα, χρησιμοποιήστε τις
θέσεις υψηλότερης θερμοκρασίας.
Συνιστάται πάντα να ολοκληρώνετε μια δοκιμή κατά την
πρώτη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη
σωστή θερμοκρασία για τον
τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε με τη χαμηλότερη
ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να επιτύχετε το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Διατίθενται 6 θέσεις θερμοκρασίας για να επιλέξετε: 160°C,
175°C, 190°C, 205°C, 220°C και 235°C.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Αυτή η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Εάν η
συσκευή παραμείνει απενεργοποιημένη για περισσότερα
από 60 συνεχόμενα λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή μετά από αυτό το διάστημα, απλώς πιέστε το
κουμπί « I/0 » για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Αντιθερμικό χαλάκι
Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από ένα αντιθερμικό χαλάκι
για χρήση κατά τη διάρκεια του styling και μετά από αυτό.
Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια
ευαίσθητη στη θερμότητα, ακόμη και αν χρησιμοποιείτε το
αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται. Μετά τη χρήση,
απενεργοποιήστε
και αποσυνδέστε τη συσκευή. Συνεχίστε να φυλάσσετε τη
συσκευή μακριά
από παιδιά, καθώς θα παραμείνει καυτή για αρκετά
λεπτά.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στη βέλτιστη δυνατή
κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντίθετα περιστρέψτε ελαφρά το καλώδιο ελικοειδώς
στο πλαϊνό μέρος της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση
από το σημείο τροφοδοσίας της.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
2513TE
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.
HASZNÁLAT
FIGYELEM! Ugyeljen ra, hogy a keszulek forro
felulete ne erjen kozvetlenul a bőrhoz, kulonosen a
fulhoz, a szemhez, az archoz es a nyakhoz.
FIGYELEM! Ne erintse meg a forro lapokat, ha a
keszulek be van kapcsolva.
Győződjön meg róla, hogy a haj száraz és ki van
fésülve. Válassza el a hajat, készítse elő a hajtincseket
a formázáshoz.
Nyomja meg az ‘I/0’ jelzésű gombot a készülék
bekapcsolásához.
Nyomja meg a ‘+’ és ‘-‘ gombokat a hajtípusnak
megfelelő hőmérséklet kiválasztásához. A jelzőfény
villog, amíg a kiválasztott hőmérsékletet el nem éri.
Amikor a hőmérsékletet elérte, a jelzőfény
folyamatosan világít.
Helyezzen egy hajtincset a simítólapok közé, a
hajtőhöz közel.
Tartsa szorosan a hajat a simítólapok között, és
csúsztassa le végig a haj teljes hosszúságában, a
hajtőtől a hajvégekig.
Ismételje meg a műveletet minden hajtinccsel.
Hagyja lehűlni a hajat kifésülés előtt.
Használat után tartsa lenyomva a ‘I/0’ gombot 1
másodpercig a kikapcsoláshoz, majd húzza ki a
készüléket.
Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
Gombzároló funkció
FONTOS!
A hajsimító késleltetett gombzáró funkcióval
rendelkezik. A hőmérséklet közvetlenül a készülék
bekapcsolása után beállítható. 5 másodperccel a
hajsimító bekapcsolása után a hőmérsékletszabályozó
gombok automatikusan lezáródnak. A hőmérséklet
beállításához nyomja le a ‘+’ vagy ‘-’ gombot 2
másodpercig. Így feloldódik a zár és a beállítások
módosíthatók. A zárolt készülék kikapcsolásához
tartsa lenyomva 1 másodpercig a ‘I/0’ gombot, amíg
kikapcsolódik.
Hőmérséklet-beállítások
Ha érzékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja,
használjon alacsony hőfokozatot.
Erősebb szálú haj esetén használjon magas hőfokozatot.
Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát az első
használat előtt, hogy meggyőződjön arról, hogy a
hajtípusának megfelelő hőmérsékletet használja.
Kezdje a legalacsonyabb fokozattal, majd növelje a
hőmérsékletet a kívánt eredmény eléréséig.
6 hőmérséklet-beállítás között választhat; 160 °C, 175°C,
190 °C, 205 °C, 220 °C és 235 °C.
Automatikus kikapcsolás
A fokozott biztonság érdekében a készülék automatikus
kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ha a készüléket több
mint 60 percen át nem kapcsolják ki, automatikusan
kikapcsolódik. Ha tovább szeretné használni a
készüléket, egyszerűen nyomja meg a ‘I/0’ gombot az
ismételt bekapcsoláshoz.
Hővédő alátét
A készülékhez hővédő alátét tartozik, amely a
hajformázás alatt és után használható. Használt
közben ne tegye a készüléket hőre érzékeny felületre,
g a mellékelt hővédő alátéttel sem. Használat után
kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból a
készüléket. Továbbra is tartsa távol a gyermekektől,
mert még percekig forró marad.
TISZTÍS ÉS KARBANTARS
A készülék lehető legjobb állapotának megőrzése
érdekében kérjük, tartsa be a következő lépéseket:
• Ne csavarja a tápkábelt a készülék köré, hanem lazán
hajtsa össze a készülék mellett.
• Ne használja a készüléket a hálózati csatlakozótól
távol, hogy a tápkábel ne feszüljön.
Használat után mindig húzza ki a hálózati
csatlakozóból a készüléket.
2513TE
Przed rozpoczęciem użytkowania urdzenia przeczytaj
wskazówki bezpieczeństwa.
SPOSÓB UŻYCIA
OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby gorąca powierzchnia
urządzenia nie miała bezpośredniego kontaktu ze
sko, w szczegolności z uszami, oczami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek
grzejnych, gdy urządzenie jest włączone.
Upewnij się, że włosy są suche i rozczesane i usuń
ewentualne splątania. Podziel włosy na gotowe pasma
do stylizacji.
Naciśnij przycisk oznaczony „I/0”, aby włącz
urządzenie.
Naciśnij przyciski „+” i „-”, aby wybrać ustawienie
nagrzewania odpowiednie dla rodzaju włosów. Lampka
kontrolna będzie migać aż do chwili osiągnięcia
wybranej temperatury. Kiedy temperatura zostanie
osiągnięta, lampka kontrolna będzie świecić się w
sposób nieprzerwany.
Umieść część pasma włosów znajdującą się przy
cebulkach między płytkami prostownicy.
• Mocno trzymając włosy między płytkami prostownicy,
przesuwaj ją wzdłuż włosów, od korzeni do końcówek.
Powtórz te same czynności dla wszystkich pasm
włosów.
• Przed rozczesaniem pozl włosom ostygnąć.
Po zakończeniu użytkowania naciśnij i przytrzymaj
przycisk „I/0” przez sekundę, aby wączyć urządzenie.
Następnie odłącz je od zasilania.
Przed schowaniem urządzenia zaczekać do jego
całkowitego wystygnięcia.
Przycisk kontroli włączania
UWAGA!
Prostownica jest wyposażona w kontrolę opóźnienia
włączania. Natychmiast po włączeniu prostownicy
możesz wyregulować ustawienia temperatury. Po upływie
5 sekund od włączenia prostownicy przyciski regulacji
temperatury zostaną automatycznie zablokowane. Aby
wyregulować ustawienia temperatury, przytrzymaj
wciśnięty przycisk „+” lub „-” przez 2 sekundy. Spowoduje
to wyłączenie trybu blokady i umożliwi zmianę ustawień.
Aby wączyć urządzenie w trybie blokady, przytrzymaj
wciśnięty przycisk „I/0” przez sekundę, aż urdzenie się
wyłączy.
Ustawienia nagrzewania
Jeśli Twoje włosy są delikatne, cienkie, rozjaśniane
lub farbowane, użyj niskich ustawień nagrzewania. W
przypadku grubszych włosów użyj wszych ustawi
nagrzewania. Zawsze wykonaj test przed pierwszym
yciem, aby upewnić się, że dla każdego rodzaju
włosów wykorzystywane są odpowiednie ustawienia
temperatury. Test ten polega na rozpoczęciu od
najniższego ustawienia i zwiększaniu temperatury aż do
uzyskania pożądanego rezultatu.
Dostępne jest 6 ustawień temperatury: 160°C, 175°C,
190°C, 205°C, 220°C i 235°C.
Wyłączanie automatyczne
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego
wyłączania zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez ponad 60
minut, zostanie automatycznie wyłączone. Jeśli chcesz
kontynuować korzystanie z urządzenia po uywie tego
czasu, po prostu naciśnij przycisk „I/0”, aby ponownie je
włączyć.
Mata zabezpieczająca przed wysoką temperaturą
Urządzenie jest sprzedawane w zestawie z matą
zabezpieczającą przed wysoką temperaturą,
przeznaczoną do wykorzystania podczas układania
fryzury i po. Podczas użytkowania nie umieszczaj
urządzenia na jakiejkolwiek powierzchni wrażliwej
na działanie ciea, nawet jeśli stosujesz matę. Po
zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je
od zasilania. Urdzenie musi znajdować się w miejscu
niedostępnym dla dzieci, ponieważ pozostaje gorące
jeszcze przez kilka minut.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby zapewnić utrzymanie urdzenia w doskonałym
stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:
• nie owijaj przewodu wokół urdzenia, powinien on
luźno zwisać obok urządzenia,
nie używaj urdzenia w taki sposób, aby przewód
zasilania był naprężony,
• po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj
urządzenie od zasilania.
2513TE
Пожалуйста, прочтите сначала инструкции по
безопасности!
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы горячие
поверхности прибора не соприкасались с кожным
покровом, в особенности на ушах, вокруг глаз, на
лице и на шее.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к горячим
пластинам при включенном приборе.
Волосы должны быть сухими и тщательно
расчесанными. Разделите волосы на пряди, готовые
к укладке.
Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку ‘I/0’
Чтобы настроить температурный режим,
соответствующий вашему типу волос,
воспользуйтесь кнопками ‘+’ и ‘-‘. Световой
индикатор будет мигать до тех пор, пока прибор
не нагреется до заданной температуры. Как
только прибор нагреется, индикатор будет гореть
непрерывно.
Поместите прядь между пластинами прибора для
выпрямления волос, как можно ближе к корням.
Плотно зажмите прядь между пластинами;
передвигайте пластины по пряди скользящим
движением от корней до кончиков волос.
Разгладьте подобным образом каждую прядь.
Дайте волосам остыть, затем расчешите их.
Закончив пользоваться прибором, выключите
его, нажав на кнопку ‘I/0’ в течение 1 секунды, и
отключите прибор от сети.
• Дайте прибору остыть перед тем, как убрать его на
хранение.
Включение прибора
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В данном приборе
предусмотрена функция задержки блокирования
настройки температуры. Сразу же после включения
прибора вы можете отрегулировать температуру
его нагрева. По истечении 5 секунд после
включения прибора кнопки настройки температуры
автоматически блокируются. Чтобы изменить
настройку температуры, нажмите на кнопку ‘+’ или
‘-’ и удерживайте ее в нажатом положении в течение
2 секунд: режим блокировки отключится, и можно
будет изменить настройку температуры. Чтобы
выключить прибор в режиме блокировки, нажмите
на кнопку ‘I/0’ в течение 1 секунды, пока прибор не
выключится.
Настройка температуры
Если ваши волосы тонкие, ломкие, обесцвеченные
или окрашенные, используйте более низкую
температуру. Для густых волос выбирайте более
высокую температуру.
На начальном этапе пользования прибором
рекомендуется провести тест, чтобы подобрать
температуру нагрева, соответствующую вашему
типу волос. Начните с самой низкой температуры,
затем постепенно повышайте ее до тех пор, пока не
получите желаемые результаты.
На ваш выбор предлагается 6 уровней нагрева: 160°C,
175°C, 190°C, 205°C, 220°C и 235°C.
Автоматическое отключение
Для обеспечения дополнительной безопасности
данный прибор оснащен устройством
автоматического отключения. Если прибор остается
включенным непрерывно в течение 60 минут,
он автоматически отключается. Если вы хотите
продолжить пользоваться прибором, нажмите на
кнопку ‘I/0, и прибор снова включится.
Теплозащитный коврик
Данный прибор поставляется в комплекте с
теплозащитным ковриком, используемым как
в процессе укладки, так и по его окончании. В
процессе пользования прибором не кладите его на
поверхности, чувствительные к нагреву, даже если
они защищены ковриком. Закончив пользоваться
прибором, выключите его и отключите от сети. Прибор
остается горячим довольно продолжительное время:
держите его в местах, недоступных для детей.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для поддержания прибора в оптимальном состоянии
рекомендуется соблюдать следующие правила:
Не накручивайте шнур питания на прибор: храните
его свернутым свободными кольцами рядом с
прибором.
Не пользуйтесь прибором на удалении от розетки:
шнур питания не должен натягиваться.
Каждый раз, закончив пользоваться прибором,
отключайте его от сети.
2513TE
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
UYARI! Cihazın sıcak yuzeyinin, ozellikle kulak,
goz, yuz ve boyun gibi alanlarda, ciltle doğrudan
temas etmemesine dikkat edin.
UYARI! Cihaz acıkken sıcak plakalara dokunmayın.
Saçın dolaşmasını ve karışıklığını gidermek için
saçın kuru ve taranmış olduğundan emin olun. Saçı
şekillendirmek için onu bölümlere ayırın.
Cihazı açmak için ‚I/0‘ işaretli tuşa basınız.
Saç tipinize uygun bir ısı ayarı seçmek için ‘+’ ve ‘-‘
ğmelerine basın. Gösterge ışığı seçilen sıcaklığa
erişilinceye kadar yanıp söner. Sıcaklığa
ulaşıldığında, gösterge ışığı renkli olarak sabit
kalacaktır.
Düzleştirme plakaların arasına, köklere yakın bir
yerden başlayarak, bir saç tutamı yerleştirin.
Saçı, düzleştirme plakaları arasında sıkıca tutun ve
kökten uca kadar, tüm saç uzunluğu boyunca, aşağa
kaydırın.
Saçın her bölümü için tekrarlayın.
Taramadan önce saçın soğumasını bekleyiniz.
Kullandıktan sonra, cihazı kapatıp şini çekmek için
„I / 0“ düğmesini 1 saniye basılı tutun.
Saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
Aktivasyon Kontrolünün Değiştirmesi
ÖNEMLİ!
Bu düzleştirici gecikmeli aktivasyon kontrolüne
sahiptir. Düzleştiriciyi açtıktan hemen sonra sıcaklık
ayarlarını yapabilirsiniz. Düzleştiricinin 5 saniye
açılmasından sonra, sıcaklık düğmeleri otomatik
olarak kilitlenir. Herhangi bir ısı ayarını yapmak için ‘+
veya ‘-’ tuşunu 2 saniye basılı tutun, bu kilit modunu
devre dışı bırakacak ve ayarların değiştirilmesine izin
verecektir. Kilitleme modundayken cihazı kapatmak
için, cihaz kapanana kadar I / 0 ’işaretli düğmeyi 1
saniye basılı tutun.
Isı Ayarları.
Hassas, ince, ağartılmış veya renkli saçlarınız varsa,
düşük ısı ayarlarını kullanın. Daha kalın saçlar için
daha yüksek ısı ayarlarını kullanın. Saç tipinde doğru
sıcaklığın kullanıldığından emin olmak için her zaman
ilk kullanımda bir test yapılması önerilir. En düşük
ayardan başlayın ve istenen sonuca ulaşana kadar
sıcaklığı yükseltin.
Seçilebilecek 6 ısı ayarı mevcut; 160 ° C, 175 ° C, 190 ° C,
205 ° C, 220 ° C ve 235 ° C.
Otomatik Kapanma
Bu cihaz, daha fazla güvenlik sağlamak için otomatik
kapanma özelliğine sahiptir. Cihaz sürekli olarak
60 dakikadan daha uzun bir süre kullanılmıyorsa,
otomatik olarak kapanır. Bu süreden sonra cihazı
kullanmaya devam etmek istiyorsanız, güç kaynağını
tekrar açmak için ‚I / 0‘ düğmesine basmanız yeterli
olacaktır
Isıya Dayanıklı Matı
Bu cihaz, şekillendirme sırasında ve sonrasında
kullanılmak üzere bir ısı koruma matı ile birlikte gelir.
Kullanım sırasında, cihazla birlikte verilen ısı matını
kullanırken bile ısıya duyarlı herhangi bir yüzeye
yerleştirmeyin. Kullandıktan sonra, cihazı kapatın
ve şini çekin. Kapattıktan sonra, birkaç dakika sıcak
kalacağından çocukların erişemeyeceği bir yerde
tutmaya devam edin.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanız için
lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
kabloyu cihazın yanından gevşekçe döndürün.
Cihazı güç noktasından uzakta kullanmayın.
2513TE
Nejdřív si přečtěte bezpečnostní pokyny.
NÁVOD K POUŽITÍ
VAROVANI! Zamezte tomu, aby se horke povrchy
spotřebiče dostaly do přimeho styku s kůži,
zejmena s ušima, očima, obličejem a krkem.
VAROVANI! Nedotykejte se horkych destiček,
když je spotřebič zapnuty.
Dbejte na to, aby vlasy byly suché a vyčesané,
nezacuchané. Rozdělte vlasy na pramínky, které
chcete stylizovat.
Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka s označením
I/O“.
Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ vyberte režim ohřevu
vhodný pro váš typ vlasů. Indikační světlo bude
blikat, dokud se nedosáhne vybrané teploty.
Jakmile se dosáhne požadované teploty, indikační
světlo zůstane svítit.
Dejte pramínek vlasů mezi žehlicí desky blízko ke
kořínkům.
Přidržte vlasy pevně mezi žehlicími deskami a
posouvejte po délce vlasů od kořínku ke konečku.
Opakujte pro jednotlivé pramínky vlasů.
Před učesáním nechte vlasy vychladnout.
Po použití přidržte tlačítko „I/0“ po dobu 1 vteřiny,
tím se spotřebič vypne. Pak ho odpojte ze zásuvky.
Než spotřebič uschováte, nechte ho vychladnout.
Ovládání aktivace spínače
DŮLEŽITÉ!
Tato žehlička vlasů má ovládání s odloženou aktivací.
Ihned po zapnutí žehličky vlasů můžete upravit
nastavení teploty. Po 5 sekundách, co je žehlička
zapnutá, se teplota automaticky zamkne. Chcete-li
upravit nastavení ohřevu, přidte tlačítko „+“ nebo
„-“ po dobu 2 vteřin. Tím se deaktivuje režim zámku
a bude možná změna nastavení. Budete-li chtít
spotřebič vypnout v režimu zámku, přidržte tlačítko
označené
„I/0“ po dobu 1 vteřiny, dokud se spotřebič nevypne.
Nastavení ohřevu
Pokud máte citlivé, jemné, odbarvené nebo barvené
vlasy, použijte nižší stupeň ohřevu. U hustších vlasů
použijte vší stupeň ohřevu.
Doporučuje se vždy při prvním použití provést test,
aby byla na daný typ vlasů použita správná teplota.
Začněte na nižším stupni a zvyšujte teplotu, dokud se
nedosáhne požadovaného výsledku.
Na výběr máte 6 stupňů ohřevu; 160 °C, 175 °C,
190 °C, 205 °C, 220 °C a 235 °C.
Automatické vypnutí
Tento spotřebič má v zájmu vyšší bezpečnosti funkci
automatického vypnutí. Pokud bude spotřebič
vypnutý déle než 60 minut, automaticky se vypne.
Pokud budete poté chtít spotřebič dál používat,
jednoduše ho stisknutím tlačítka „I/O“ zase zapněte.
Izolační podložka
Tento spotřebič se dodává s izolační podložkou
pro použití během stylizace i po ní. Během použití
nepokládejte spotřebič na povrchy citlivé na teplo,
a to ani při používání dodané izolační podložky. Po
použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
Uchovávejte ho dál mimo dosah dětí, protože bude
ještě několik minut horký.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
V zájmu zachování co nejlepšího stavu spotřebiče
dbejte na následující postupy:
Neomotávejte šňůru kolem spotřebiče, ale ale
sviňte ji na boku spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte, pokud je napájecí šňůra
napnutá.
Po použití nezapomeňte spotřebič odpojit ze
zásuvky.
2513TE
Lue turvallisuusohjeet ensin.
YTTÖOHJEET
VAROITUS! Varo, ettei laitteen kuuma pinta osu
suoraan ihoon, ja erityisesti korviin, silmiin,
kasvoihin ja kaulaan.
VAROITUS! Ala koske kuumiin levyihin, kun laite
on kytketty paalle.
Varmista, että hiukset ovat kuivat ja kammattu
suoriksi takuista. Jaa hiukset osiin muotoilua varten.
Paina painiketta ‘I/0’ käynnistääksesi laitteen.
• Paina painikkeita ‘+’ ja ‘-‘ valitaksesi hiustyypillesi
sopivan lämpöasetuksen. Merkkivalo vilkkuu,
kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Merkkivalo
palaa sen jälkeen värillisenä vilkkumattomana.
Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle
hiusten juuria.
Pidä hiuksia tiukasti suoristuslevyjen välissä ja
liu’uta levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
Toista sama kaikille hiusosioille.
Anna hiusten jäähtyä ennen kampaamista.
Käytön jälkeen paina painike ‘I/0’ pohjaan sekunnin
ajan sammuttaaksesi laitteen. Kytke laite irti
sähköverkosta.
Anna laitteen jäähtyä ennen säilyttämistä.
Käynnistyksen aktivoinnin ohjaus
RKEÄÄ!
Suoristimessa on viivästetty aktivoinnin ohjaus.
Heti käynnistettyäsi suoristimen voit säätää
lämpöasetukset. 5 sekuntia suoristimen
käynnistämisen jälkeen lämpötilapainikkeet
lukittuvat automaattisesti. Säädä lämpöasetukset
painamalla painiketta ‘+’ tai ‘-’ 2 sekunnin ajan.
Lukitustila vapautuu, ja voit muuttaa asetuksia.
Sammuta laite lukitustilassa painamalla painiketta
‘I/0’ 1 sekunnin ajan, kunnes laite sammuu.
Lämpöasetukset
Jos hiuksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai
värjätyt, käytä alempia lämpöasetuksia. Käytä
paksummille hiuksille korkeampia lämpöasetuksia.
Suosittelemme aina testaamaan laitetta, kun
käytät sitä ensimmäistä kertaa löytääksesi sopivan
lämpötilan hiuksillesi. Aloita alemmasta asetuksesta
ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut
haluamasi tuloksen.
Laitteessa on 6 lämpöasetusta: 160 °C, 175 °C, 190 °C,
205 °C, 220 °C ja 235 °C.
Automaattinen sammutus
Laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen
sammutustoiminto. Jos laitetta ei käytetä yli 60
minuuttiin, se sammuu automaattisesti. Jos haluat
jatkaa laitteen käyttöä tämän ajan jälkeen, paina
painiketta ‘I/0’ käynnistääksesi laitteen uudelleen.
Lämmönkestävä matto
Laitteen mukana toimitetaan lämmönkestävä matto,
jota voi käyttää muotoilun aikana ja sen jälkeen.
Älä aseta laitetta käytön aikana lämpöä huonosti
kestävälle pinnalle, vaikka käyttäisit mukana
toimitettavaa mattoa. Käytön jälkeen sammuta laite
ja kytke se irti sähköverkosta. Säilytä laite koko ajan
poissa lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma usean
minuutin ajan.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Säilytä laitteesi optimaalisessa kunnossa
noudattamalla alla olevia ohjeita:
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä se
löysästi laitteen sivuun.
• Älä käytä laitetta liian kaukana pistorasiasta, jotta
johto ei pingotu tiukalle.
Irrota laite aina pistorasiasta käytön jälkeen.
TÜRKÇE
SVENSKA
Электрические щипцы для волос
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss TITANIUM GOLD 235 RETTETANG Användarmanual

Typ
Användarmanual