Widex (language pack 1) User Instructions

varumärke
Widex
Modell
(language pack 1)
Typ
User Instructions
VÄLKOMMEN
Grattis till din nya streamingenhet.
Förpackningens innehåll – se bild 1
1. Enhet
2. Mikro-USB-kabel
3. Monteringsfäste med kabelhållare
4. Optisk (Toslink) ljudkabel
5. Rengöringsservett
6. Extra dubbelhäftande tejp för montering
7. Analog ljudkabel (teleplugg-till-stereo)
OBSERVERA
Läs noggrant detta häfte och bruksanvisningen för dina hörapparater innan du börjar
använda enheten.
Avsedd användning
Denna enhet är avsedd att trådlöst överföra ljud från en tv till de hörapparater som
stöds.
Viktig säkerhetsinformation
Läs det här avsnittet noga innan du börjar använda produkten.
Förvara enheten utom räckhåll för barn under tre år.
Använd inte enheten utomhus.
Försök inte öppna eller reparera enheten själv. Kontakta din audionom om den be-
höver repareras.
Utsätt inte enheten för direkt solljus och placera den inte nära annan utrustning som
kan värma upp den.
Tv:n eller USB-väggladdaren måste uppfylla IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1
eller likvärdiga säkerhetsstandarder.
Enheten bör förvaras och transporteras inom ett temperaturintervall på -20 °C till
+55 °C och vid en relativ luftfuktighet på 10 %–90 %.
Enheten är konstruerad för att användas inom ett temperaturintervall på 0 °C till
45 °C, en relativ luftfuktighet på 10 %–90 % och ett lufttryck på 500 till 1500 mbar.
110
KOMMA IGÅNG
Ansluta enheten till tv:n
Alternativ A: med optisk kabel – se bild 2
För ljudanslutning rekommenderar vi att du använder den optiska kabeln (blå) för att
ansluta enheten till tv:n eftersom detta ger bäst ljudkvalitet.
1. Ta bort skyddslocken från båda ändarna på den optiska kabeln.
2. Anslut den optiska kabeln (blå) till kontakten ”Optical IN” (blå) på baksidan av
enheten och anslut den sedan till ”Optical OUT”-kontakten på baksidan av tv:n.
OBSERVERA
Förvara inte enheten i en låda – det kan minska signalens räckvidd – se bild 9.
OBSERVERA
När du använder den optiska kabeln för att ansluta enheten till tv:n stöds följande di-
gitala format:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Du kan behöva konfigurera tv:n, DVD-spelaren eller hemmabiosystemet så de an-
vänder ett av de ljudformat som stöds. Enheten kanske inte kan streama ljud från
ljudformat som inte stöds.
Alternativ B: med en analog ljudkabel – se bild 3
Du kan också använda den analoga kabeln för att ansluta enheten till tv:n. Gör så här:
1. Anslut kontakten (lila) på den analoga kabeln till uttaget på baksidan av enheten.
2. Anslut sedan den analoga ljudkabeln till motsvarande uttag på baksidan av tv:n.
OBSERVERA
Anslut enheten till tv:n med antingen den analoga eller den optiska kabeln. Du behö-
ver inte använda båda.
OBSERVERA
Om du ansluter båda kablarna använder enheten alltid källan från den optiska anslut-
ningen.
Strömförsörja enheten
Du strömförsörjer enheten genom att ansluta Micro-USB-kabeln till enheten och se-
dan ansluta den andra änden till USB-porten på baksidan av tv:n.
Slå sedan på tv:n.
OBSERVERA
Om tv:n inte har en USB-port kan du använda en vanlig USB-väggladdare (ingår ej). Vägg-
laddaren måste leverera minst 500 mA (2,5 W).
111
Konfigurera enheten för en eller två hörapparater – se bild 5
Du kan konfigurera enheten efter dina behov med hjälp av skjutreglaget på undersi-
dan av enheten. Om du har en hörapparat väljer du inställningen monoaural och har
du två hörapparater väljer du inställningen binaural.
Monoljud
Stereoljud
Parkoppla enheten med dina hörapparater – se bild 6
Du måste parkoppla enheten och hörapparaterna innan du börja strömma ljud från
tv:n. Gör så här:
1. Strömförsörj enheten genom att slå på tv:n (se bild 4) eller se avsnittet ”Strömför-
sörja enheten”.
2. Starta om dina hörapparater genom att öppna och stänga batterifacket.
3. Håll hörapparaterna inom enhetens räckvidd under parkopplingen (1-2 meter).
4. Hörapparaterna avger en ton som bekräftar att de har parkopplats med enheten.
OBSERVERA
Hörapparaterna är bara i parkopplingsläget i tre minuter efter att du har startat om
dem. Du kan behöva starta om dem igen om du inte hinner parkoppla dem i tid.
OBSERVERA
Enheten kan användas för att strömma ljud till fler än en användare samtidigt. För att
göra detta följer du bara samma parkopplingsförfarande som ovan.
Ta bort en parkoppling
Du måste använda appen för att ta bort en parkoppling. Gör så här:
1. Öppna programmet TV PLAY i appen och gå till Sound Menu (Ljudmeny).
2. Tryck på de tre punkterna i det övre högra hörnet i ljudmenyn.
3. Tryck på knappen Delete pairing (Ta bort parkoppling) och bekräfta borttagning-
en.
112
ANVÄNDA ENHETEN MED APPEN – SE BILD 7
Använda enheten
När enheten har parats ihop med dina hörapparater är den klar att användas via din
app. Gör så här för att börja lyssna på din tv:
1. Börja med att kontrollera att hörapparaterna är parkopplade till din telefon.
2. Öppna appen och välj tv-lyssningsprogrammet. Du kan nu höra ljudet från tv:n.
3. För att sluta lyssna på ljudet från tv:n byter du bara till ett annat lyssningspro-
gram.
OBSERVERA
Första gången du använder appen efter att enheten parkopplats med dina hörappara-
ter så visas en hjälptext på skärmen som informerar dig om att TV PLAY-programmet
har lagts till i programlistan. Meddelandet försvinner så snart du trycker någonstans på
skärmen.
OBSERVERA
Om du inte ser programikonen TV PLAY i appen har enheten och hörapparaterna inte par-
kopplats korrekt.
Justera volymen på tv-ljudet
Du kan enkelt justera volymen på ljudet från tv:n eller hörapparaterna med volymreg-
lagen i appen.
OBSERVERA
Om du vill fokusera på ljudet från tv:n och inte lyssna på omgivande ljud kan du använda
funktionen Room off (Inaktivera hörapparatmikrofon) i appen.
Telefonsamtal när du använder enheten
Om du har en iPhone svarar du bara på inkommande samtal som vanligt.
Om du har en Android-telefon behöver du en COM-DEX för kunna tala i telefon medan
du använder enheten. Gör så här när du får ett samtal:
1. Acceptera samtalet genom att trycka på tryckknappen på COM-DEX.
OBSERVERA
Om telefonsamtalet inte spelas upp till dina hörapparater kan du försöka byta till ett
annat lyssningsprogram med appen.
113
TILLVAL: FÄSTA ENHETEN PÅ BAKSIDAN AV TV:N – SE
BILD 8
Följ dessa steg noggrant för att fästa enheten till ett av tv-apparatens övre hörn:
1. Rengör ytan på baksidan av tv:n med rengöringsservetten. Låt ytan torka i några
sekunder.
2. Ta bort skyddsfolien från tejpen på monteringsfästet.
3. Tryck den självhäftande tejpen på monteringsfästet mot baksidan av tv:n under
5 sekunder.
4. Dra kablarna genom kabelhållaren på monteringsfästet.
5. Skjut in enheten i monteringsfästet och sätt fast kablarna med kabelfästet.
OBSERVERA
Fäst inte enheten på tv-apparatens ventilationssystem. Ventilationssystemets placer-
ing beror på tv:n.
OBSERVERA
Förvara inte enheten i en låda – det kan negativt påverka den trådlösa dataöverföring-
en – se bild 9.
OBSERVERA
För längre räckvidd bör enheten hållas inom synhåll.
114
YTTERLIGARE INFORMATION
Underhåll
Rengör enheten med en mjuk, torr duk eller dammsug den med ett mjukt munstycke.
OBSERVERA
Enheten får inte tvättas eller sänkas ned i vatten eller annan vätska.
Lysdioder
Lysdiod BETYDELSE
Avtagande vitt ljus Du ser detta första gången du slår på enheten eller
efter en återställning.
En blå blinkning för varje hör-
apparat
Enheten skickar parkopplingsinformation till dina hö-
rapparater.
Avtagande blått ljus Om du trycker kort på återställningsknappen blinkar
lysdioden blått och streaming stoppas under 30 se-
kunder. Detta har ingen effekt på enheten.
Avtagande grönt ljus Enheten är på men streamar inte.
Konstant grönt ljus Enheten är på och streamar.
Blinkande rött ljus Okänt ljudformat.
Avtagande rött ljus Enheten är överhettad. Låt enheten svalna före an-
vändning.
Detta kan även inträffa om USB-kabeln inte ger en-
heten tillräckligt med ström.
Konstant rött ljus Enheten fungerar inte. Kontakta din audionom
Återställa enheten
Det finns en knapp på baksidan av enheten. Du kan återställa enheten genom att
trycka på denna knapp i 5 sekunder. Enheten startas då om och alla befintliga par-
kopplingar tas bort från enheten.
OBSERVERA
Om du återställer enheten måste du parkoppla hörapparaterna med enheten igen.
Felsökning
Dessa sidor innehåller råd om vad du ska göra om enheten slutar att fungera eller fun-
gerar otillfredsställande. Om problemet kvarstår kontaktar du din audionom.
115
Problem Möjlig orsak Lösning
Inget ljud från tv:n i mina
hörapparater
a. Hörapparaterna och en-
heten har inte parkopplats.
b. Enheten är inte korrekt
ansluten till tv:n.
c. Ljudkällan är inte påsla-
gen.
d. Batterierna i hörappara-
ten är nästan tomma.
e. Hörapparaterna finns inte
med i programmet TV
PLAY.
f. Volymen är för låg.
a. Parkoppla enheten och
dina hörapparater.
b. Kontrollera att enheten
är korrekt ansluten till tv:n.
c. Aktivera ljudkällan.
d. Byt batterier i hörappara-
ten.
e. Välj programmet TV
PLAY i appen.
f. Höj volymen i appen.
Andra kan inte höra ljudet
från tv:n
a. Du har anslutit enheten
till hörlursuttaget.
a1. Anslut den analoga ka-
beln som beskrivet i kapit-
let Anslutning.
a2. Använd en annan ut-
gång på tv:n.
a3. Kontrollera ljudinställ-
ningarna på tv:n och ställ in
högtalarna att användas
parallellt.
Jag kan bara höra ljud i en
hörapparat
a. Batteriet i den andra hö-
rapparaten är tomt.
b. Endast en hörapparat har
parkopplats med enheten.
a. Byt batteriet i hörappara-
ten.
b. Utför en ny parkoppling.
Jag har anslutit den optiska
kabeln till tv:n, men jag har
inget ljud i mina hörappara-
ter
a. Tv:n är inte konfigurerad
för att skicka ljud via den
optiska utgången.
a. Kontrollera tv-appara-
tens ljudutgångsinställning-
ar (avancerade inställning-
ar).
Jag har anslutit den analo-
ga kabeln till tv:n, men jag
har inget ljud i mina hörap-
parater.
De analoga kontakterna på
tv:n kan endast användas
som ljudingång.
a. Använd den optiska ka-
beln som medföljer enhe-
ten.
b. Använd en teleplugg till
teleplugg-kabel och hörlur-
skontakten på tv:n.
c. Tv:n kanske inte är kom-
patibel med enheten.
Volymen är för hög/för låg a. Justera volymen med ap-
pen eller en fjärrkontroll.
b. Kontrollera de avancera-
de inställningarna på tv:n
för att se volyminställning-
arna.
116
Problem Möjlig orsak Lösning
Tv-ljudet i hörapparaterna
avbryts i en eller båda hö-
rapparaterna
a. Enheten har placerats i
en låda eller bakom en
vägg
b. Enheten är utanför räck-
vidden
c. Det förekommer stör-
ningar från andra radiokäl-
lor.
a. Placera enheten inom
synhåll.
b. Placera enheten inom
räckvidden.
c. Flytta dig från andra ra-
diokällor.
Lysdioden blinkar rött och
det finns inget ljud i hörap-
paraterna.
a. Enheten är överhettad.
b. Tv:n kan inte leverera till-
räckligt med ström till en-
heten.
a. Utsätt inte enheten för
solljus. Placera inte enheten
i en låda och se till att den
inte täcker tv-apparatens
ventilationssystem på bak-
sidan.
b. Koppla bort annan ut-
rustning som är ansluten till
tv:n via USB eller anslut en-
heten till vägguttaget.
Om problemet kvarstår kontaktar du din audionom.
117
INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK
EU-direktiv
Direktiv 2014/53/EU
Härmed intygar Widex A/S att WIDEX TV PLAY överensstämmer med väsentliga krav
och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
WIDEX TV PLAY innehåller radiosändare på: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
En kopia av försäkran om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2014/53/EU finns
på:
http:global.widex.com/doc
N26346
Information om kassering
Släng inte hörapparater, hörapparatstillbehör och batterier i det vanliga hushållsavfal-
let.
Hörapparater, batterier och hörapparatstillbehör ska slängas på avfallsstationer som
är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämnas till din audionom för sä-
ker avfallshantering.
FCC och IC-förklaringar
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
OBS!
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not instal-
led and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the follow-
ing measures:
118
SYMBOLER
Symboler som ofta används av i märkning av medicinska produkter (etiketter, bruksanvis-
ningar osv.)
Symbol Rubrik/beskrivning
Tillverkare
Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress anges intill symbolen.
Om tillämpligt anges även tillverkningsdatumet.
Katalognummer
Produktens katalognummer (artikelnummer).
Se bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller viktig försiktighetsinformation (varningar/försiktig-
hetsåtgärder) och måste läsas innan produkten används.
Varning
Text som har markerats med en varningssymbol måste läsas innan produkten
används.
WEEE-märkning
”Får inte kastas i vanligt avfall” När produkten ska kasseras måste den lämnas
till avsedd insamlingsstation för återvinning och återanvändning för att undvika
risk för skador på miljön eller människors hälsa som en följd av de farliga ämnen
som den innehåller.
CE-märkning
Produkten överensstämmer med de krav som anges i de europeiska direktiven
för CE-märkning.
RCM-märkning
Produkten uppfyller elsäkerhetskrav, EMC:s krav och radiospektrumreglerande krav
för produkter som levereras till Australien eller Nya Zeeland.
Interferens
Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av produkten.
120
VELKOMIN(N)
Til hamingju með nýja straumspilunartækið þitt.
Innihald pakkans - sjá mynd 1
1. Tæki
2. Micro USB-snúra
3. Festing með snúruhaldara
4. Ljósleiðarasnúra (Toslink)
5. Pakki með hreinsiklútum
6. Aukabirgðir af tvöföldu límbandi til festingar
7. Hliðræn hljóðsnúra (smátengi)
Lestu þennan bækling og notkunarleiðbeiningarnar fyrir heyrnartækin þín vandlega
áður en þú byrjar að nota tækið.
Fyrirhuguð notkun
Þetta tæki er hugsað sem þráðlaus hljóðsendir úr sjónvarpi í studdar gerðir heyrnar-
tækja.
Mikilvægar öryggisupplýsingar
Lesið þennan hluta vandlega áður en byrjað er að nota tækið.
Geymist þar sem börn yngri en þriggja ára ná ekki til.
Ekki skal nota tækið utandyra.
Ekki skal reyna að opna eða gera við tækið upp á eigin spýtur. Hafa skal samband
við heyrnarsérfræðing ef nauðsynlegt er að láta gera við tækið.
Halda skal tækinu frá beinu sólarljósi og ekki hafa það nálægt öðrum búnaði sem
gæti hitað það.
Sjónvarpið eða USB-hleðslutækið verða að samræmast IEC 60601-1, IEC 60950-1,
IEC 62368-1 eða sambærilegum öryggisstöðlum.
Tækið ætti að geyma og flytja við hitastig á milli -20° og +55°C og rakastigið (rH)
10%-90%.
Tækið er hannað til notkunar við hita-, raka- og loftþrýstingsstig sem nemur 0°C til
45°C, 10%-90% rH og 500 til 1500 mbör.
121
Tækið sett upp fyrir eitt eða tvö heyrnartæki - sjá mynd 5
Þú getur stillt tækið eins og þú þarft með því að nota sleðann neðst á tækinu. Ef þú ert
með eitt heyrnartæki skaltu velja stillingu fyrir annað eyrað (monaural) og stillingu
fyrir bæði eyru (binaural) ef þú notar tvö heyrnartæki.
Einóma hljóð
Víðóma hljóð
Pörun tækisins við heyrnartækin - sjá mynd 6
Þú þarft að para tækið og heyrnartækin áður en hægt er að straumspila hljóð úr sjón-
varpinu. Gerðu eftirfarandi:
1. Kveiktu á tækinu með því að kveikja á sjónvarpinu (sjá mynd 4) eða skoðaðu kaf-
lann „Kveikt á tækinu“.
2. Endurræstu heyrnartækin með því að opna rafhlöðuhólfið og loka því aftur.
3. Haltu heyrnartækjunum í drægi við tækið á meðan verið er að para tækin saman
(1-2 metrar).
4. Heyrnartækin spila hljóð þegar þau hafa verið pöruð við tækið.
Heyrnartækin eru eingöngu í pörunarstillingu í þrjár mínútur eftir að þau eru endur-
ræst. Þú gætir þurft að endurræsa þau aftur ef þau voru ekki pöruð innan þess tíma.
Hægt er að nota tækið til að straumspila hljóð til fleiri en eins notanda samtímis. Til að
nota þennan möguleika skaltu fylgja sama pörunarferli og lýst er að ofan.
Pörun
Eingöngu er hægt að fjarlægja pörun með forritinu. Fylgið eftirfarandi skrefum:
1. Opnið TV PLAY-kerfið í forritinu og farið í hljóðvalmyndina.
2. Ýtið á punktana þrjá efst í hægra horni hljóðvalmyndarinnar.
3. Ýtið á hnappinn „Delete pairing“ (eyða pörun) og samþykkið að eyða pörun.
123
VALFRJÁLST: FESTING TÆKISINS AFTAN Á SJÓNVARP -
SJÁ MYND 8
Til að festa tækið á annað ef efri hornum sjónvarpsins skaltu fylgja þessum skrefum
vandlega:
1. Hreinsaðu yfirborðið á bakhlið sjónvarpsins með hreinsiklútunum. Láttu yfirborðið
þorna í nokkrar sekúndur.
2. Fjarlægðu varnarfilmuna af límbandi festingarinnar.
3. Ýttu límbandi festingarinnar aftan á sjónvarpið og þrýstu á það í fimm sekúndur.
4. Dragðu snúrurnar í gegnum snúruhaldarann á festingunni.
5. Renndu tækinu í festinguna og festu snúrurnar með snúrufestingum.
Ekki festa tækið beint yfir loftræstiop sjónvarpsins. Staðsetning loftræstiopa er mis-
munandi eftir sjónvarpstegundum.
Ekki skal geyma tækið í skúffu þar sem það gæti truflað þráðlausan gagnaflutning - sjá
mynd 9.
Fyrir aukið drægi skal halda tækinu í sjónmáli.
125
/