Defort DAG-1200N-R Användarmanual

varumärke
Defort
Kategori
vinkelslipar
Modell
DAG-1200N-R
Typ
Användarmanual
DAG-1200N-R
93726379
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ..................10
Manual de instruções .......................12
Istruzione per l’uso ...........................13
Gebruiksaanwijzing ..........................15
Brugervejledning ..............................16
Bruksanvisning .................................18
Bruksanvisning .................................19
Käyttöohje ........................................21
Kasutusjuhend .................................22
Instrukcija .........................................24
Instrukcija .........................................25
Инструкция по эксплуатации .........27
Қолданысы бойынша нұсқама .......28
Інструкція з експлуатації ................29
Instruksja obsługi .............................31
Návod k použití ................................32
Uputstvo za korisnike .......................34
Használati utasítás ..........................35
Manual de utilizare ...........................37
Navodilo za uporabo ........................38
BOS
Upute za uporabu ...................40
Οδηγιεσ χρησεωσ ............................41
Kullanım kılavuzu .............................43
...........45
8 
NJO

NN . LH
5
4
3
2
7
1
8
8
9
6
18
SE
ANVÄNDNING UTOMHUS
Anslut maskinen till en jordfelsbrytare (FI) på högst
30 mA
• Använd bara en förlängningssladd som är avsedd
för användning utomhus och är försedd med stänk-
säker kontakt
FÖRE ANVÄNDNINGEN
Det är bäst att få någon att visa dig hur maskinen
används innan du använder den för första gången
Asbesthaltigt material får inte bearbetas (asbest an-
ses vara cancerframkallande)
Vidta skyddsåtgärder om risk nns för att hälsovåd-
ligt, brännbart eller explosivt damm uppstår under
arbetet (vissa damm klassi ceras som cancerfram-
kallande ämnen); använd en damm ltermask och
om möjligt damm-/spånutsugning
Var försiktig med dolda elkablar eller gas- och vat-
tenrör; kontrollera området med t.ex. en metallde-
tektor
• Var försiktig när du skär skåror, särskilt i bärande
väggar (det nns bestämmelser om skåror i bäran-
de väggar; dessa bestämmelser växlar från land till
land och måste följas under alla förhållanden)
Spänn fast arbetsstycket om det inte ligger kvar av
sin egen tyngd
Spänn inte fast maskinen i ett städ
Använd helt utrullade och säkra förlängningssladdar
med kapacitet på 16 A
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar, hör-
selskydd och grova skor; använd vid behov förskinn
Montera alltid extrahandtaget
och skyddskåpan
; använd aldrig maskinen utan dessa delar
Se till att maskinen är avstängd innan du ansluter
den till strömmen
UNDER ANVÄNDNINGEN
Håll alltid sladden på avstånd från rörliga maskinde-
lar; för sladden bakåt bort från maskinen
• Vidrör inte sladden om du råkar skada eller skära
av den under arbetet; dra omedelbart ut kontakten;
använd inte maskinen om sladden är skadad
• Tryck bara på spindellåsknappen
när spindeln
står stilla
Håll händerna på avstånd från rörliga tillbehör
Vid slipning av metall uppstår gnistor; håll därför
andra personer och brännbart material på avstånd
från arbetsområdet
Om det uppstår något elektriskt eller mekaniskt fel
måste maskinen genast stängas av och kontakten
dras ut
Om kapskivan blockeras så att maskinen utsätts för
ryckande krafter, måste maskinen genast stängas
av
Om det blir strömavbrott eller kontakten dras ut av
misstag skall på/av-knappen
omedelbart frigöras
och ställas i AV-läge (OFF), så att maskinen inte kan
starta upp igen obevakat
Utöva inte så mycket tryck på maskinen att den
stannar
Vinkelslipmaskin
INTRODUKTION
Denna maskin är avsedd för slipning, kapning och av-
gradning av metall- och stenmaterial utan användning
av vatten; med lämpliga tillbehör kan den också använ-
das för borstning och sandning
TEKNISKA DATA 1
DELAR PÅ MASKINEN 2
1. Spindel
2. Fastspännings äns
3. Nyckel
4. Spindellåsknapp
5. Extrahandtag
6. Skyddskåpa
7. Monterings äns
8. På/av låsströmbrytare
9. Knapp för låsning av strömbrytare
SÄKERHET
OBS! Samtliga anvisningar ska läsas. Fel som uppstår
till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan or-
saka elektriskt slag, brand och/eller allvarliga kropps-
skador.
Använd denna maskin endast för torr slipning/kap-
ning
Använd endast de änsar som medföljer maskinen
Maskinen skall endast användas av personer över
16 år
• Dra alltid ur stickkontakten från vägguttaget innan
du gör någon justering eller byter tillbehör
TILLBEHÖR
Använd SBM Group originaltillbehör som du kan
köpa hos närmaste SBM Group-återförsäljare
Vid montering av tillbehör från andra tillverkare än
SBM Group skall anvisningarna från vederbörande
tillverkare följas
Använd endast tillbehör vilkas tillåtna varvtal åtmins-
tone motsvarar maskinens högsta tomgångsvarvtal
Använd inte skadade deformerade eller vibrerande
slip/kapskivor
Hantera och förvara slip/kapskivor med försiktighet
så att de inte isar sig eller spricker
Skydda tillbehören från slag, stötar och fett
Använd inte en slip/kapskiva som är större än den
största rekommenderade storleken
Använd bara slip/kapskivor med en håldiameter som
passar monterings änsen
utan spel; använd ald-
rig en insatsbricka eller adapter för att fylla ett större
centrumhål i slip/kapskivor
• Använd aldrig slip/kapskivor med gängat centrum-
hål som inte är tillräckligt långt för spindellängden
Använd aldrig tillbehör med ett “blint” gängat hål
som är mindre än M14 x 21 mm
SE
Svenska
19
NO
Vinkelsliper
INTRODUKSJON
Dette verktøyet er beregnet for sliping, kapping og av-
sliping av støpe-grad på metall og steinmaterialer uten
bruk av vann; ved å bruke hensiktsmessig tilbehør, kan
verktøyet også brukes til børsting og pussing
TEKNISKE OPPLYSNINGER 1
VERKTØYETS DELER 2
1. Spindel
2. Klem ens
3. Skrunøkkel
4. Spindellås
5. Sidehandtåk
6. Sikkerhetsdeksel
7. Monterings ens
8. Av/på låsebryter
9. Knapp for låsning av bryteren
SIKKERHET
OBS! Les gjennom alle anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre
elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Verktøyet må kun brukes for tørrsliping og -kapping
• Bruk kun ensene som følger med verktøyet
• Verktøyet må ikke betjenes av personer under 16
år
Ta alltid ut kontakten før du forandrer innstillinger på
sagen eller skifter tilbehør
TILBEHØR
Bruk originalt tilbehør fra SBM Group som leveres
fra forhandleren på stedet
For montering og bruk av ikke-originalt SBM Group
tilbehør, henvises det til brukerveiledning fra aktuell
produsent
Bruk kun tilbehør med et godkjent turtall som er
minst like høyt som verktøyets høyeste tomgangs-
turtall
Bruk aldri slipe-/kappeskiver som er sprukket, defor-
mert eller vibrerende
Slipe-/kappeskiver må behandles med forsiktighet
for å unngå ising eller sprekker
Beskytt tilbehøret mot slag, støt og fett
Bruk aldri større slipe-/kappeskiver enn det maksi-
male som er anbefalt
Bruk kun slipe-/kappeskiver med hulldiameter som
passer nøyaktig med ens
; bruk aldri reduksjo-
ner eller adaptere for å montere slipe-/kappeskiver
med større hulldiameter
Bruk aldri slipe-/kappeskiver med gjenget hull hvor
gjengene ikke er lange nok for å ta lengden på verk-
tøyspindelen
Bruk aldri tilbehør med et “blindt” gjenget sentrums-
hull mindre enn M14 x 21 mm
NO
Norsk
EFTER ANVÄNDNINGEN
Innan du ställer från dig maskinen måste du stänga
av motorn och se till att alla rörliga delar har stannat
helt
Få aldrig tillbehöret att sluta rotera genom att utöva
kraft på det från sidan efter det att maskinen har
stängts av
Maskinen är dubbelt isolerad i överensstäm-
melse med EN 50144, vilket innebär att det
inte behövs någon jordledare.
UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spännings förande
när underhållsarbeten utförs på de mekanis-
ka delarna.
Tillse att maskinen inte är spännings förande när un-
derhållsarbeten utförs på de mekaniska delarna.
SBM Groups maskiner har konstruerats för att under
lång tid fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.
Genom att regelbundet rengöra maskinen och hantera
den på rätt sätt bidrar du till en lång livslängd för din
maskin.
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk,
företrädesvis efter varje användning. Tillse att ventila-
tionsspringorna är fria från damm och smuts. Använd
en mjuk duk fuktad med tvålvatten vid svår smuts. An-
vänd inga lösningsmedel som bensin, alkohol, ammo-
niak etc. Sådana ämnen skadar plastdelarna.
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Om en driftstörning uppträder till exempel till följd av
att en del har blivit sliten, kontakta då din lokala SBM
Group- återförsäljare.
MILJÖ
För att undvika transportskador levereras maskinen i
en så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen
har så långt det är möjligt tillverkats av återvinnings-
bart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna
förpackningen.
Återlämna gamla maskiner till din lokala SBM Group-
återförsäljare när du byter ut dem. Där kommer maski-
nen att tas om hand på ett miljövänligt sätt.
49
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN60745-
2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 enl. bestämmelser och riktlinjerna
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts en-
ligt EN 60 745 är på denna maskin <92,5 dB(A) och
ljudeffektnivån är <103,5 dB(A) (standard deviation:
3 dB), och vibration är <8,17 m/s
2
(hand-arm metod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisa-
siakirjojen vaatimusten mukainen EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 seuraavien sääntöjen mukaisesti
2006/42/ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun
melutaso on <92,5 dB(A) ja yleensä työkalun äänen
voimakkuus on <103,5 dB(A) (keskihajonta: 3 dB),
ja tärinän voimakkuus <8,17 m/s
2
(käsi-käsivarsi me-
todi).
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt
er i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-
1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 i sam-
svar med reguleringer 2006/42/EØF, 2006/95/EØF,
2004/108/EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er
lydtrykknivået av dette verktøyet <92,5 dB(A) og lyd-
styrkenivået <103,5 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB),
og vibrasjonsnivået <8,17 m/s
2
(hånd-arm metode).
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järmistele standarditele või normdokumentidele:
EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-
2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk <92,5 dB(A) ja helitugevus <103,5 dB(A)
(standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon <8,17 m/s
2
(käe-randme-meetod).
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
   ,  -
    -
  : EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2,EN61000-3-2,
EN61000-3-3 -  : 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
    
 EN60745   -
    <92,5 (),
   <103,5 (), 
 <8,17 /
2
.
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokius
standartus ir normatyvinius dokumentus: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 pagal EEB reglament 2006/42/EG, 2006/95/
EG, 2004/108/EG. nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso
triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745
reikalavimus keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia
<92,5 dB(A) ir akustinio galingumo lygis <103,5 dB(A)
(standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos
plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip <8,17 m/
s
2
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3 un ir saska ar direktvm
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu
EN 60 745 noteiktais instrumenta radt trokša
skaas spiediena lmenis ir <92,5 dB(A) un skaas
jaudas lmenis ir <103,5 dB (A) (pie tipisks izkliedes:
3 dB), un vibrcijas intensitte ir <8,17 m/s
2
(strdjot
rokas režm).
KZ
СƏЙКЕСТІЛІК ЖӨНІНДЕ ӨТІНІШ
     
   
 : EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-
2, EN61000-3-3 -   2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
   EN60745  
     
<92,5 () ,   <103,5 ()
,  <8,17 /
2
.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
/