Philips GC 8280 Användarmanual

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

166
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Philips GC8280 är ett kraftfullt stryksystem med tryckånga som producerar
ånga utan avbrott, vilket gör det enklare att stryka. Tack vare den stora
vattentanken kan du stryka utan avbrott. När vattentanken är tom kan du
ta loss den och fylla på den direkt.
Philips GC8280 är utrustat med ett sostikerat teckenfönster som
gör att du får större kontroll över strykningen. Du får feedback på
den valda temperaturinställningen och exakta förprogrammerade
temperaturinställningar för tolv olika material. Du får också information
om ånginställningen och vattennivån och en varning när strykjärnet
behöver sköljas ur. Strykjärnet är mycket säkert tack vare den automatiska
avstängningsfunktionen. Sist men inte minst är det här det enda
stryksystemet på marknaden med inbyggt droppstopp.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av Philips GC8280.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A Tillförselslang
B Handtag med mjukt grepp
C Ångaktivator
D Teckenfönster
E Temperaturknappar (+/-)
F Menyknapp
G Stryksula
H Lås för säker förvaring
I Strykställ
J Löstagbar vattentank
K Sladd- och slangförvaringskrok
L Avkalkningslock
M Påfyllningsöppning
N Frigöringsspak för vattentank
O Ånggenerator
P På/av-knapp med strömlampa
Q Transporthandtag
R Påfyllningslampa för vattentank
S Nätsladd
T Ångknappar (+/-)
U Kontrollpanel för ånggenerator med ånglampa
p = maximal ånga
[ = måttlig ånga
] = minimal ånga
a = ingen ånga
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Fara
Sänk aldrig ned strykjärnet eller ånggeneratorn i vatten.
-
-
-
-
-
SVENSKA
Varning
Kontrollera att nätspänningen som anges på märkplåten motsvarar den
lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden, tillförselslangen eller
själva apparaten har synliga skador eller om apparaten har tappats i
golvet eller läcker.
Om nätsladden eller tillförselslangen är skadad måste den bytas ut
av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller en lika
kvalicerad person för att undvika fara.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Låt inte nätsladden eller tillförselslangen komma i kontakt med
stryksulan när den är varm.
Om det kommer ut ånga under avkalkningslocket när apparaten värms
upp stänger du av den och drar åt avkalkningslocket. Om det fortsätter
att komma ut ånga när apparaten värms upp stänger du av den och
kontaktar ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Ta aldrig bort avkalkningslocket när ånggeneratorn är varm.
Använd inte något annat lock till ånggeneratorn än det avkalkningslock
som medföljer strykjärnet – locket fungerar även som säkerhetsventil.
Var försiktig
Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
Kontrollera nätsladden och tillförselslangen regelbundet för att se om
de är skadade.
Strykjärnet och ånggeneratorn ska alltid placeras och användas på en
stabil, jämn och horisontell yta.
Järnets stryksula kan bli mycket het och vid beröring orsaka brännskada.
När du har strukit klart, när du rengör strykjärnet, när du fyller på eller
tömmer vattentanken och också när du lämnar strykjärnet för en kort
stund: ställ strykjärnet i strykstället, stäng av strykjärnet och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Skölj ånggeneratorn regelbundet enligt anvisningarna i kapitlet
Rengöring och underhåll.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda
enligt de vetenskapliga belägg som nns i dagsläget.
Före första användningen
Obs! Strykjärnet kan avge lite rök när du använder det första gången. Det
är normalt och upphör efter en kort stund. Obs! Det kan komma partiklar
ur stryksulan när du använder strykjärnet första gången. Det är normalt.
Partiklarna är ofarliga och upphör efter en stund.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SVENSKA 167
Obs! När du slår på apparaten kan ett pumpljud höras från ånggeneratorn.
Det är normalt och beror på att vatten pumpas in i ånggeneratorn.
1 Ta bort etiketter och skyddslm från stryksulan och rengör
stryksulan med en mjuk trasa.
2 Kontrollera kranvattnets hårdhetsgrad med den medföljande
testremsan.
y = mjukt vatten
u = medelhårt vatten
i = hårt vatten
o = mycket hårt vatten
Förberedelser inför användning
1
Placera ånggeneratorn på en stabil och jämn yta, t.ex. på den hårda
delen av strykbrädan eller på ett bord.
Fylla den löstagbara vattentanken
Du kan fylla på vattentanken när som helst under strykningen.
Häll inte varmt vatten, parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel,
strykhjälpmedel eller andra kemikalier i vattentanken.
Häll inte i för mycket vatten i vattentanken. Om du gör det kan vatten
rinna ut ur påfyllningsöppningen när du sätter tillbaka vattentanken.
1 Ta bort den löstagbara vattentanken från ånggeneratorn.
2 Fyll vattentanken med kranvatten upp till maxnivån.
Obs! Om kranvattnet där du bor är mycket hårt rekommenderar vi att du
blandar det med lika delar destillerat vatten.
3 Sätt tillbaka vattentanken i ånggeneratorn (ett klickljud hörs).
Obs! Om vattentanken inte placeras på rätt sätt producerar inte strykjärnet
någon ånga.
Påfyllningslampa för vattentank
När vattentanken är nästan tom visas meddelandet WATER LOW, REFILL
WATER TANK (låg vattennivå, fyll på vattentanken) i teckenfönstret och två
korta pip hörs.
Påfyllningslampan för vattentanken blinkar och det går inte längre att
ångstryka.
1 Ta bort vattentanken och fyll den.
2 Sätt tillbaka vattentanken ordentligt i ånggeneratorn.
Strykjärnet är redo för ångstrykning igen.,
SVENSKA168
Ställa in temperaturen
1 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag och tryck en gång på
på/av-knappen.
Obs! När du slår på strykjärnet värms det automatiskt upp till den temperatur
som senast ställts in.
På/av-knappens strömlampa tänds.
Teckenfönstret lyser upp och ett kort pip hörs. Följande meddelande
rullar förbi i teckenfönstret:
WELCOME TO PHILIPS - CHECKING SENSORS - CHECKING
WATER - WARMING UP (välkommen till Philips – kontrollerar sensorer
– kontrollerar vattennivå – värmer upp).
Ånglampan på ånggeneratorn blinkar.
Efter ca två minuter lyser ånglampan med fast sken vilket visar att
ånggeneratorn är klar för ångstrykning.
2 Rätt stryktemperatur anges på tvättetiketten till plagget.
3 Använd temperaturknapparna + och - till att ange önskad
stryktemperatur eller typ av material.
I teckenfönstret visas vilken typ av material som passar bäst till den
valda temperaturinställningen (läs vidare i kapitlet Anvisningar för
strykjärnets teckenfönster).
I teckenfönstret anges att strykjärnet värms upp eller kyls av till den
inställda temperaturen.
Ett dubbelpip och ett meddelande i teckenfönstret anger att stryksulan har
nått den inställda temperaturen.
Tips
Om du inte vet vilket material ett plagg är tillverkat av avgör du rätt
stryktemperatur genom att stryka en bit som inte syns när du använder
plagget.
Om tyget består av olika slags brer bör du alltid välja den temperatur
som är lämplig för det känsligaste materialet, dvs. den lägsta
temperaturen. Om tyget till exempel består av 60 % polyester och 40
% bomull ska det strykas med den temperatur som gäller för polyester
( 1) och utan ånga.
Börja med att stryka de plagg som kräver lägst temperatur först, dvs. de
som är gjorda av syntetmaterial.
Om du ställer in en lägre temperatur medan du stryker väntar du tills
strykjärnet har svalnat till den angivna temperaturen innan du fortsätter
stryka. Du kan få strykjärnet att svalna snabbare genom att trycka på
ångaktivatorn eller stryka en bit tyg.
,
,
,
,
,
-
-
-
-
On
MAX
SVENSKA 169
Teckenfönstermeny
Modell GC8280 har fem funktioner som du själv kan ställa in efter dina
önskemål.
Dessa funktioner visas i en meny. Tryck på menyknappen och
knapparna + och - på strykjärnet när du vill använda menyn.
Menystrukturen för funktionerna är följande (standardinställningarna
visas inom parentes):
1 Ånglås (på)/av
2 Strykjärn av: 5/10/20/(30) minuter
3 Ljud: (på)/av
4 Språk: (engelska)/nederländska/franska/tyska/italienska/spanska/
portugisiska
5 Vattnets hårdhetsgrad: mjuk/(medel)/hård
Gör dina egna inställningar så här:
1 Tryck ned menyknappen i en sekund.
2 Bläddra genom inställningarna med knapparna + och -.
3 När den önskade inställningen visas trycker du på menyknappen igen.
Meddelandet CONFIRMED (bekräftas) visas i teckenfönstret.
4 Menyn stängs om du väntar i tre sekunder.
Använda apparaten
Ångstrykning
Tillförselslangen kan bli varm om du stryker länge.
Obs! Du kan ibland höra ett pumpljud när du ångstryker. Det är normalt och
uppstår när vatten pumpas in i ånggeneratorn.
1 Se till att det nns tillräckligt med vatten i vattentanken.
2 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag och tryck en gång på
på/av-knappen.
3 Välj rekommenderad stryktemperatur (se kapitlet Förberedelser
inför användning).
Ångstrykning är endast möjlig vid stryktemperaturer över 2.
Ångfunktionen inaktiveras automatiskt vid stryktemperaturer under 2.
4 Ange önskad ånginställning med knapparna + och - på
kontrollpanelen till ånggeneratorn.
p om du vill ha mycket ånga (temperaturinställning MAX).
[ om du vill ha måttligt med ånga (temperaturinställningarna 3 till
MAX).
] om du vill ha lite ånga (temperaturinställningarna 2 till MAX).
a om du inte vill ha någon ånga (temperaturinställningarna 1 till MAX).
Ånglampan blinkar vilket visar att ånggeneratorn värms upp.
Efter ca två minuter lyser ånglampan med fast sken vilket visar att
ånggeneratorn är klar för ångstrykning.
Obs! Du kan justera ånginställningen med ångknapparna + och - när du
stryker. Det tar några sekunder innan mängden ånga har justerats.
-
-
,
,
On
SVENSKA170
5 Tryck på ångaktivatorn när du ska ångstryka.
När du ställer ned strykjärnet under strykning ställer du det på hälen eller i
strykstället.
När ångventilen i ånggeneratorn öppnas och stängs hörs ett
klickande ljud. Det är normalt.
Ånglåsfunktion
Med ånglåset kan du ångstryka utan avbrott utan att behöva trycka på
ångaktivatorn.
När ånglåsfunktionen är aktiverad (standardinställningen i
teckenfönstermenyn) producerar strykjärnet ånga oavbrutet när du
trycker på ångaktivatorn en gång. För att ånga ska sluta produceras
trycker du på ångaktivatorn en gång till.
När ånglåsfunktionen är avaktiverad (se avsnittet Teckenfönstermeny)
producerar strykjärnet ånga endast när du trycker på ångaktivatorn.
Obs! Öppna ånglåset när du ställer strykjärnet på hälen eller i strykstället.
så sätt förhindrar du att varm ånga kommer ut ur strykjärnet eller blöter ned
strykstället.
Vertikal ångstrykning
Rikta aldrig ångan mot människor.
1 Du kan stryka hängande gardiner och kläder (jackor, kostymer,
kappor) genom att hålla strykjärnet vertikalt och trycka på
ångaktivatorn.
Strykning utan ånga
Det nns två sätt att stryka utan ånga:
Börja stryka utan att trycka på ångaktivatorn.
Välj ånginställning a (ingen ånga) och börja stryka.
Avstängningsfunktion
Avstängningsfunktionen stänger automatiskt av stryksulan när du inte har
tryckt på ångaktivatorn under ett visst antal minuter, beroende på vilken
avstängningstid du har valt.
Du kan välja en avstängningstid på 5, 10, 20 eller 30 minuter (se avsnittet
Teckenfönstermeny).
1 Texten IRON OFF (strykjärn av) visas i teckenfönstret och ett
återkommande pipljud hörs.
2 Om du vill stryka igen trycker du på valfri knapp på strykjärnet.
Stryksulan värms upp igen.
Obs! Avstängningsfunktionen stänger av stryksulan, men inte ångaktivatorn.
Om du inte ska använda strykjärnet mer stänger du av det och drar ut
nätsladden.
,
-
-
-
-
,
SVENSKA 171
Tips
När du ångstryker ylletyg kan blanka äckar uppkomma. Använd en
torr strykduk eller vänd plagget ut och in och stryk på avigsidan för att
förhindra det.
Siden, ylle och syntetiska material: stryk på tygets baksida för att undvika
glänsande äckar.
Stryk sammet och andra tyger som kan få blanka äckar i en enda
riktning (längs med luggen) och med väldigt lite tryck.
Använd inte ånga när du stryker färgat sidentyg eftersom äckar då kan
uppkomma.
Rengöring och underhåll
Efter strykningen
1 Placera strykjärnet på strykstället (läs mer i kapitlet Förvaring) och
stäng av apparaten.
2 Ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna.
3 Torka av kalk och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad
trasa och rengöringsmedel utan slipmedel.
4 Rengör strykjärnets övre del och utsidan av ånggeneratorn med en
fuktig trasa.
5 Töm vattentanken efter rengöring.
Avkalkningsfunktion
Ta aldrig bort avkalkningslocket när ånggeneratorn är varm.
MYCKET VIKTIGT: Skölj ånggeneratorn en gång i månaden eller efter
var 10:e användning för att förhindra att apparaten skadas och för att
ångfunktionen ska fungera på bästa sätt.
1 Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna i minst två timmar.
2 Ta bort den löstagbara vattentanken.
3 Håll ånggeneratorn med båda händerna och skaka ordentligt.
-
-
-
-
Off
SVENSKA172
4 Vänd ånggeneratorn på sidan med avkalkningslocket uppåt och ta
sedan bort avkalkningslocket.
5 Töm ånggeneratorn i vasken.
6 Fyll ånggeneratorn med rent vatten och skaka den igen.
7 Töm ånggeneratorn i vasken igen.
8 Upprepa steg 6 och 7 två gånger för att uppnå bästa resultat.
9 Skruva på avkalkningslocket ordentligt på ånggeneratorn.
SVENSKA 173
Avkalkningspåminnelse
1 När meddelandet SWITCH OFF IRON – DO CALC CLEAN (stäng
av strykjärnet, utför avkalkning) visas i teckenfönstret har strykjärnet
för mycket kalkavlagringar och du måste rengöra ånggeneratorn.
2 Stäng av apparaten omedelbart och låt den svalna.
Använd inte avkalkningsfunktionen när ånggeneratorn är varm.
3 Använd avkalkningsfunktionen enligt beskrivningen ovan.
Förvaring
Låt alltid apparaten svalna innan du ställer undan den.
1 Sätt i strykjärnets topp i låset för säker förvaring i strykstället.
2 Tryck ned strykjärnets baksida ordentligt (ett klickljud hörs).
3 Töm vattentanken.
4 Dra ut sladd- och slangförvaringskroken.
5 Sätt fast tillförselslangen och nätsladden.
SVENSKA174
6 När du yttar apparaten använder du handgreppen på sidorna.
Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en ofciell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön.
Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte nns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till
närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Felsökning
I det här kapitlet nns en översikt över de vanligaste problemen som
kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av
nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i ditt land.
Problem Orsak Lösning
Strykjärnet blir inte
varmt.
Det är problem med anslutningen. Kontrollera nätsladden, stickkontakten
och vägguttaget.
Du har inte slagit på apparaten. Tryck på på/av-knappen.
Den inställda temperaturen är för låg. Ange en högre temperatur.
Det kommer
rök ur mitt nya
strykjärn när jag
slår på det.
Vissa delar av apparaten har smorts in
en aning i fabriken, vilket kan göra att det
ryker lite när apparaten värms upp första
gången.
Det är helt normalt och upphör efter
en liten stund.
Strykjärnet avger
inte någon ånga.
Det nns inte tillräckligt med vatten i
tanken.
Fyll vattentanken. Se kapitlet
Förberedelser inför användning,
avsnittet Fylla den löstagbara
vattentanken.
-
SVENSKA 175
Problem Orsak Lösning
Ånggeneratorn har inte värmts upp
ordentligt.
Vänta i ca två minuter tills ånglampan
lyser med fast sken.
Den valda stryktemperaturen är för låg
för ångstrykning.
Välj temperaturinställning 2 eller
högre.
Du har valt ånginställning a (ingen ånga). Välj ånginställning ] (minimal ånga), [
(måttlig ånga) eller p (maximal ånga).
Du har inte satt i vattentanken ordentligt
i ånggeneratorn.
Sätt i vattentanken ordentligt i
ånggeneratorn (ett klickljud hörs).
Om strykjärnet är inställt på en mycket
hög temperatur blir ångan torr och
knappt synlig. Den syns ännu mindre om
rumstemperaturen är relativt hög, och är
helt osynlig om temperaturen är inställd
på MAX.
Ställ in strykjärnet på en lägre
temperatur, t.ex. 2, och kontrollera
om det producerar ånga.
Det kommer
vattendroppar ur
stryksulan.
Den inställda temperaturen är för låg för
ångstrykning.
Välj temperaturinställning 2 eller
högre.
Om du har börjat ångstryka och gör
ett uppehåll i strykningen kommer
ångan som nns kvar i tillförselslangen
att svalna och kondenseras till vatten,
vilket kommer ut ur stryksulan i form av
vattendroppar.
Det är normalt. När du börjar stryka
eller återupptar strykningen efter
en paus håller du strykjärnet över
en gammal trasa och trycker på
ångaktivatorn. Vänta tills det kommer
ånga i stället för vattendroppar ur
stryksulan.
Det kommer
agor och smuts
ur stryksulan eller
så är stryksulan
smutsig.
Smuts eller kemikalier som nns i vattnet
har fastnat i ångöppningarna och/eller på
stryksulan.
Rengör stryksulan med en fuktig trasa.
Texten ERROR
(fel) visas i
teckenfönstret och
strykjärnet piper
utan avbrott
Ett fel på en sensor har upptäckts. Kontakta ett av Philips auktoriserade
serviceombud.
Apparaten avger
ett pumpljud.
Vatten pumpas in i ånggeneratorn. Det är normalt.
Pumpljudet slutar inte. Dra genast ut stickkontakten ur
vägguttaget och kontakta ett av Philips
auktoriserade serviceombud.
Det kommer
smutsigt vatten ur
stryksulan.
För mycket kalk och mineraler har
samlats i ånggeneratorn.
Skölj ånggeneratorn. Se kapitlet
Rengöring och underhåll.
SVENSKA176
Problem Orsak Lösning
Strykjärnet
producerar ånga
hela tiden.
Ånglåset är aktiverat och du har tryckt
på ångaktivatorn en gång. Strykjärnet
producerar då ånga oavbrutet tills du
trycker på ångaktivatorn igen.
Om du vill avbryta ångproduktionen
trycker du på ångaktivatorn igen.
Om du bara vill att strykjärnet ska
producera ånga när du trycker
på ångaktivatorn ställer du in
ånglåsfunktionen på off (av) i
teckenfönstermenyn. Se kapitlet
Använda apparaten, avsnittet
Ånglåsfunktion.
Det kommer
ut ånga ur
avkalkningslocket
när apparaten
värms upp.
Du har inte dragit åt avkalkningslocket
ordentligt.
Stäng av strykjärnet, dra åt
avkalkningslocket och slå på strykjärnet
igen. Om det fortsätter att komma ut
ånga när strykjärnet värms upp stänger
du av det och kontaktar ett av Philips
auktoriserade serviceombud.
Strykjärnet
producerar inte
tillräckligt med
ånga/ojämn
produktion av ånga
under ångstrykning.
Det händer ibland att mängden ånga
minskar när strykjärnet pumpar in
vatten i ånggeneratorn. Det kan vara
anledningen till att du tror att strykjärnet
producerar för lite ånga. Det är
emellertid normalt och ångproduktionen
normaliseras inom några sekunder.
Optimera ångproduktionen genom att
öppna ånglåset när du inte behöver
ånga och när du ställer ned strykjärnet.
Det blir våta
äckar på tyget när
du stryker.
De våta äckarna på tyget som
uppkommer när du har ångstrukit en
stund kan ha orsakats av ånga som har
kondenserats på strykbrädan. Stryk på
de våta äckarna utan ånga under några
minuter så att de torkar. Om undersidan
av strykbrädan är våt torkar du av den
med en torr trasa.
Använd en strykbräda med nätklädd
översida för att förhindra att ånga
kondenseras på strykbrädan.
Anvisningar för strykjärnets teckenfönster (Bild 2)
Temperaturinställningar för olika typer av material.
Åtgärd Alternativ Meddelande på engelska
Slå på apparaten WELCOME TO PHILIPS - CHECKING SENSORS -
CHECKING WATER - WARMING UP (välkommen till
Philips - kontrollerar sensorer – kontrollerar vattennivå
– värmer upp).
Använda menyknappen
(se avsnittet
Teckenfönstermeny)
Slå på eller av
ånglåset
STEAM LOCK - ON - OFF - CONFIRMED (ånglås
– på – av – bekräftas)
Ställa in tid då
strykjärnet ska
stängas av
IRON OFF - 5 MIN - 10 MIN - 20 MIN - 30 MIN
- CONFIRMED (strykjärn av – 5 min. – 10 min. – 20
min. – 30 min. – bekräftas)
-
SVENSKA 177
Åtgärd Alternativ Meddelande på engelska
Slå på och stänga av
ljudet
SOUND - ON - OFF - CONFIRMED (ljud – på – av
– bekräftas)
Välja språk LANGUAGE - ENGLISH - DUTCH - FRENCH
- GERMAN - PORTUGUESE - SPANISH - ITALIAN
- CONFIRMED (språk – engelska – nederländska
– franska – tyska – portugisiska – spanska – italienska
– bekräftas)
Ställa in vattnets
hårdhetsgrad
WATER HARDNESS - SOFT - MEDIUM - HARD -
CONFIRMED (vattnets hårdhetsgrad – mjuk – medel
– hård – bekräftas)
Strykjärnet slås av
när den inställda
avstängningstiden
har gått (se avsnittet
Avstängningsfunktion)
IRON OFF - STANDBY - PRESS ANY KEY TO
RESUME (strykjärn av – viloläge – tryck på valfri
tangent för att återuppta strykningen)
Trycka på knapparna +
och - (se avsnittet Ställa
in temperaturen)
Välja typ av material ACETATE (acetat) - ACRYLIC (akryl) - VELVET
(sammet) - NYLON - SILK (siden) - VISCOSE (viskos)
- POLYESTER - WOOL (ylle) - RAYON - COTTON
(bomull) - JEANS - LINEN (linne)
Strykjärnet värms
upp eftersom du
har valt en annan
typ av material
WARMING UP (uppvärmning)
Strykjärnet kyls av
eftersom du har
valt en annan typ av
material
COOLING (avkylning)
Strykjärnet har
uppnått rätt
temperatur för den
valda materialtypen.
TEMP OK
Vattentanken är tom, har
inte satts fast ordentligt
eller har inte satts
fast alls (se avsnittet
Påfyllningslampa för
vattentank)
WATER LOW - REFILL WATER TANK (låg vattennivå
– fyll på vattentanken)
Du måste rengöra
strykjärnet (se avsnittet
Avkalkningsfunktion)
SWITCH OFF IRON - DO CALC CLEAN (stäng av
strykjärnet – utför avkalkning)
Använd inte strykjärnet
(se kapitlet Garanti och
service)
ERROR 01 (fel 01)
SVENSKA178
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194

Philips GC 8280 Användarmanual

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för