LG OLED65W8PLA Bruksanvisning

varumärke
LG
Kategori
LCD-TV
Modell
OLED65W8PLA
Typ
Bruksanvisning
1 2
4 5
8
9
10
11
12 13 14
15 16 17
18
19
OLED77W8*
OLED65W8*
(1803-REV00)
*MFL70320472*
20
21
www.lg.com
400 mm
e
f
7-B
6
480 mm
e
f
7-A
OLED65W8* OLED77W8*
AA
a
X 2
(M3 X L10)
b
c
d
OLED65W8*
f
X 5 (+2)
(Ø5 X L65)
e
X 5 (+2)
X 5 (+4)
(Ø3 X L18)
OLED77W8*
f
X 8 (+2)
(Ø5 X L65)
e
X 8 (+2)
X8 (+4)
(Ø3 X L18)
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
23
24
22
2
1
3
https://youtu.be/4sk_Y_B-ZnQ
1
2
0
d
c
1
2
4
3
a
b
5
2
1 2 3
1
ANTENNA
/
CABLE IN
HDMI IN
PCMCIA CARD SLOT
AUDIO OUT/
H/P OUT
LAN
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
Satellite IN
Main
Satellite IN
Sub
VIDEO
AV IN
VIDEO L/MONO AUDIO R
AUDIO
COMPONENT IN
HDMI IN/ARC
USB IN
Satellite IN
ANTENNA
/
CABLE IN
HDMI IN
PCMCIA CARD SLOT
AUDIO OUT/
H/P OUT
LAN
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
Satellite IN
Main
Satellite IN
Sub
VIDEO
AV IN
VIDEO L/MONO AUDIO R
AUDIO
COMPONENT IN
HDMI IN/ARC
USB IN
Satellite IN
ANTENNA
/
CABLE IN
HDMI IN
PCMCIA CARD SLOT
AUDIO OUT/
H/P OUT
LAN
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
Satellite IN
Main
Satellite IN
Sub
VIDEO
AV IN
VIDEO L/MONO AUDIO R
AUDIO
COMPONENT IN
HDMI IN/ARC
USB IN
Satellite IN
Read Safety and Reference.
Français
.
Consultare la sezione Sicur
riferiment
Leer
Consulte o manual de Segurança e Referência.
Lees Veiligheid en referentie
Ελληνικά
Ανάγνωση
Slovenščina Preberite Varnostne informacije in napotki.
Przeczytaj
Česky
ečtěte si část Bezpečnost areference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromver-
brauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomver-
bruik vindt u op het label op het product.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Magyar
Lásd: Biztonsági óvintézkedések
.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Informace onapájení apříkonu naleznete na štítku
připevněném kvýrobku.
Eesti Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Lietuvių k.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Български Прочетете Безопасност и справки.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Latviešu
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Srpski
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Shqip
Lexo Sigur
.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Македонски
Про
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Për ushqimin me energji dhe konsumin e energjisë,
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
Norsk
Les Sikkerhet og referanse.
Dansk
Læs Sikkerhed og Reference.
Suomi
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømfor-
bruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømfor-
brug på mærket, der sidder på produktet.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Ασφάλεια και Αναφορά.
Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen!
.
.
B
E
C
A
F
G
HD I
A
B C D E F
G
H
I
OLED77W8PLA
1721 989 5.96 12.3 1460 84 208 13.1 5.0
OLED65W8PLA
1446 823 3.85 6.7 1260 78 198 10.0 2.3
Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och
spara den för framtida bruk.
www.lg.com
Säkerhet och referens
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
2
SVENSKA
Varning!
Säkerhetsföreskrifter
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA
ÖPPNA INTE
VARNING: DU MINSKAR RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR GENOM
ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). PRODUKTEN
INNEHÅLLER INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN UTFÖRA
SERVICE PÅ. KONTAKTA KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Den här symbolen används för att uppmärksamma
användaren på oisolerad farlig spänning i produkten som
kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elstötar.
Den här symbolen används för att uppmärksamma
användaren på viktiga drifts- och underhållsinstruktioner
(service) i dokumentationen som medföljer apparaten.
VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR
GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.
FÖR ATT FÖRHINDRA ATT EN BRAND BRYTER UT, HÅLL LJUS ELLER
ANDRA ARTIKLAR MED ÖPPEN FLAMMA BORT FRÅN DENNA
PRODUKT VID ALLA TIDPUNKTER.
Placera inte TV:n och fjärrkontrollen i följande
omgivningar:
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
- En plats med hög fuktighet, t.ex. ett badrum
- I närheten av en värmekälla, t.ex. en spis, och andra apparater
som genererar värme.
- Nära diskbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för
ånga eller olja.
- En plats med regn och vind.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar
eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i ytande form,
t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. på hyllor
ovanför enheten).
- Nära brandfarliga föremål som bensin eller ljus, eller utsätt TV:n
för direkt luftkonditionering.
- Installera inte på alltför dammiga platser.
Annars nns risk för brand, elektriska stötar, förbränning/
explosion, tekniska fel och deformation av produkten.
Ventilation
- Installera din TV där det nns ordentlig ventilation. Installera ej i
ett avgränsat utrymme så som en bokhylla.
- Installera inte produkten på en matta eller en dyna.
- Varken blockera eller täck över produkten med en lt eller annat
material medan den fortfarande är inkopplad.
Se till att du inte rör ventilationsöppningarna. När du tittar på TV
länge kan ventilationsöppningarna bli varma.
Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex.
att böja, slå knutar på, klämma i dörrar eller gå på den. Var extra
uppmärksam på kontakter, vägguttag och punkten där kabeln
kommer ut från apparaten.
Flytta inte på TV:n när nätsladden är inkopplad.
Använd inte en skadad är löst sittande nätsladd.
Se till att du greppar tag i kontakten när du kopplar ur nätsladden.
Dra inte i nätsladden för att koppla ur TV:n.
Anslut inte för många enheter till samma vägguttag då detta kan
leda till brand eller elektriska stötar.
Koppla bort enheten från strömförsörjningen
- Nätkontakten används för bortkoppling. Nätkontakten måste
vara lättillgänglig ifall nödlägen skulle uppstå.
Låt inte barn klättra eller hänga på TV:n. Då kan TV:n ramla och
detta kan orsaka allvarliga skador.
Jordning av utomhusantenn (kan skilja mellan olika länder):
- Följ försiktighetsåtgärderna nedan om utomhusantenn används.
Ett utomhusantennsystem bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra elektriska ljus- eller strömkretsar, eller
där det kan komma i kontakt med sådana kraftledningar eller
kretsar då det kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
Se till att antennsystemet är jordat för att förse ett visst
skydd mot spänningsöverskott och uppbyggda statiska
laddningar. Sektion 810 i National Electrical Code (NEC)
i U.S.A. ger information gällande korrekt jordning av
masten och stödstrukturen, jordning av inledning till en
antennutmatningsenhet, jordledningsstorleken, placering av
antennutmatningsenhet, anslutning till jordningselektroder och
krav på jordningselektroden. Antennjordning enligt National
Electrical Code, ANSI/NFPA 70
SVENSKA
3
Jordning (Gäller inte apparater som inte är jordade.)
- TV med trestifts jordas nätkontakt måste anslutas till trestifts
jordat vägguttag. Se till att du ansluter jordledaren för att
förhindra eventuell elektrisk stöt.
Rör aldrig denna apparat eller antenn under åskväder. Då kan du få
elektriska stötar.
Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till TV:n och
vägguttaget, om inte kan skador på kontakten och uttaget inträa
och i extrema fall kan en brand bryta ut.
För inte in metalliska eller brännbara föremål i produkten. Om ett
främmande föremål tappas in i produkten, koppla ur nätsladden
och kontakta kundservice.
Rör inte vid nätsladdens ände när den är inkopplad. Annars kan du
få livshotande elstötar.
Om något av följande inträffar, koppla ur produkten
omedelbart och kontakta din lokala kundservice.
- Produkten har skadats.
- Om vatten eller annat ämne kommer in i produkten (som en
nätadapter, nätsladd eller TV).
- Om du känner lukten av rök eller andra lukter som kommer
från TV:n
- Vid åskväder eller när den ej använts under långa perioder.
Även om TV:n är avstängd med ärrkontroll eller knapp, är
strömkällan ansluten till enheten om enheten inte kopplas ur.
Använd inte elektrisk högspänningsutrustning nära TV:n (t.ex.
insektsdödare). Då kan produkten fungera sämre.
Försök inte att modiera produkten på något sätt utan skriftligt
tillstånd från LG Electronics. Det kan leda till oavsiktlig brand
eller elektrisk stöt. Kontakta din lokala kundtjänst för service eller
reparation. Obehörig modiering kan ogiltigförklara användarens
behörighet att använda denna produkt.
Använd endast auktoriserade tillbehör godkända av LG Electronics.
Annars nns risk för brand, elektriska stötar eller tekniska fel eller
produktskada.
Montera aldrig isär nätadaptern eller strömsladden. Det kan orsaka
brand och elektriska stötar.
Hantera adaptern försiktigt för att undvika att den tappas eller får
utstå slag. Ett slag kan skada adaptern.
För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, rör inte TV:n
med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm
måste du torka eller damma av kontakten.
Batterier
- Förvara tillbehören (batteri osv) på ett säkert ställe utom
räckhåll för barn.
- Varken kortslut, demontera eller låt batterierna överhettas.
Kassera inte batterierna i eld. Batterier ska inte utsättas för
extrema temperaturer.
Transport
- Vid transport, kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad
och att alla kablar har tagits bort. Två eller er personer kan
behövas för att bära större TV-apparater. Utsätt inte TV:ns
framsida för tryck eller påfrestningar. Annars kan detta leda till
produktskador, brandfara eller skada.
Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
Låt inte något falla på produkten och släpp inte något på skärmen.
Varken tryck eller skrapa på panelen med handen eller med vassa
föremål som naglar, pennor eller liknande, eller orsaka repor. Det
kan skada skärmen.
Rengöring
- Vid rengöring, koppla loss nätsladden och torka av försiktigt
med en mjuk och torr trasa. Spruta inte vatten eller andra
vätskor direkt på TV:n. Använd aldrig rengöringsmedel för
glas, doftspray, insektsmedel, smörjmedel, vax (avsett för bil
och industri), slipmedel, lösningsmedel, bensen, alkohol eller
liknande som kan skada produkterna och dess paneler. Det kan
leda till elektriska stötar eller produktskador.
4
SVENSKA
Förberedelser
•  Det kan ta några minuter att initiera TV:n den allra första gången
du slår på den.
•  Illustrationen kan skilja sig från vad som syns på TV:n.
•  TV-apparatens skärmvisningar (OSD, On Screen Display) kan se lite
annorlunda ut jämfört med vad som visas i användarhandboken.
•  Tillgängliga menyer och alternativ kan skilja sig åt beroende på
vilken ingångskälla eller produktmodell du använder.
•  I framtiden kommer den här TV:n att förses med nya funktioner.
•  TV:n måste anslutas till ett närliggande och lättåtkomligt uttag.
Vissa produkter har ingen på/av-knapp, utan stäng istället av
genom att nätsladden kopplas ur.
•  Vilka föremål som medföljer din produkt kan variera beroende på
modell.
•  Produktspecikationer och innehåll i den här användarhandboken
kan ändras utan föregående meddelande på grund av
uppgradering av produktens funktioner.
•  För bästa möjliga anslutning bör HDMI-kablar och USB-enheter
inte vara större än 10mm tjocka och 18mm breda. Använd en
förlängningskabel med stöd för om USB-kabeln eller USB-
minnet inte passar i TV:ns USB-port.
A
B
A
B
*A 10 mm
*B 18 mm
•  Använd en certierad kabel med HDMI-logotypen på.
•  Om du inte använder en certierad HDMI-kabel kan det hända
att skärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
(Rekommenderade HDMI-kabeltyper)
- HDMI®/
TM
-höghastighetskabel (upp till 3 m)
- HDMI®/
TM
-höghastighetskabel med Ethernet (upp till 3 m)
Köpa separat
Tillbehör som köps separat kan ändras eller justeras för
kvalitetsförbättring utan föregående meddelande. Dessa tillbehör nns
att köpa hos din återförsäljare. Dessa enheter fungerar bara med vissa
modeller.
Modellnamnet och -designen kan ändras på grund av uppgraderingar
av produktfunktioner, tillverkaren eller på grund av olika regler.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella personskador, skador
på egendom eller kvalitetsproblem som kan uppstå om ett objekt som
inte är angivet nedan köps separat och används.
Magic-ärrkontroll
(Beroende på modell)
AN-MR18BA
Kontrollera om din TV-modell har stöd för Bluetooth i den trådlösa
modulspecikation för att bekräfta om den kan användas med Magic-
ärrkontrollen.
Companion Box (AV-box) väggfäste
(Beroende på modell)
W7AWB
SVENSKA
5
Lyfta och ytta TV:n
Innan du lyfter eller yttar TV:n bör du läsa följande så att den inte
repas eller skadas, samt som en garanti för säker transport oavsett
TV-apparatens typ eller storlek.
•  Vi rekommenderar att TV:n är kvar i kartongen eller
förpackningsmaterialet när du yttar den.
•  Koppla bort strömsladden och alla kablar innan du yttar eller
lyfter TV:n.
•  Se till att skärmen är vänd bort från dig när du håller TV:n för att
skydda den mot skador.
•  Håll den övre och undre delen av ramen i ett fast grepp. Se
till att inte hålla i den transparenta delen, högtalarna eller
högtalargallren. (Ej tillämpligt för OLED65G8*)
•  Det krävs minst 2 personer för att ytta en större TV.
•  Om du ska bära TV:n ska den hållas på samma sätt som bilden
visar.
(Endast OLED65G8*)
•  Håll i TV:ns sida med ena handen och i Companion Boxens (AV-box)
nedre del med den andra. (Håll i Companion Boxen (AV-box) när du
placerar TV:n på golvet. Om du håller i det nedre glaset kan skador
uppstå.) (Endast OLED65G8*)
•  Utsätt inte TV:n för stötar eller stora vibrationer vid transport.
•  Håll TV:n upprätt när du lyfter den och se till att inte vända den på
sidan eller luta den åt vänster eller höger.
•  Var försiktig så att du inte trycker för hårt när du bär bildskärmen,
då kan den bli böjd och skadas.
•  Var försiktig så att du inte skadar de utskjutande knapparna när
du yttar tv:n.
•  Undvik att röra vid skärmen eftersom det kan skada den.
•  Håll inte i kabelhållarna när du yttar tv:n, eftersom de
kan gå sönder och leda till skador på personer eller på
tv-apparaten.
•  Om kabeln som stöds inte är tillräckligt lång för att ansluta
tv:n till Companion Box (AV-boxen) kan du använda en
förlängningskabel. (Endast OLED65/77W8*)
•  Stapla inga saker på högtalaren och utsätt den inte för hårt
tryck. Det kan leda till att produkten skadas eller fungerar
sämre.
6
SVENSKA
Placera TV:n på ett bord
(Endast OLED65G8*)
1 Lyft upp TV:n i upprätt position på ett bord.
•  Lämna ett utrymme på (minst) 10 cm mellan bildskärmen och
väggen för god ventilation.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Anslut strömsladden till ett eluttag.
•  Applicera inte främmande ämnen (oljor, smörjmedel etc.)
på skruvdelarna när du monterar produkten. (Det kan
skada produkten.)
•  Om du installerar TV:n på ett stativ måste montera
den på ett säkert sätt så att den inte kan välta. Om
produkten välter kan det orsaka allvarliga skador. (Endast
OLED65G8*)
•  Använd inte några ej godkända produkter eftersom det
kan ha negativ inverkan på säkerheten och produktens
livslängd.
•  Alla skador eller personskador som orsakats av
användning av ej godkända produkter täcks inte av
garantin.
•  Kontrollera att skruvarna har dragits åt ordentligt. (Om
de inte skruvas i tillräckligt kan det hända att tv:n tippar
framåt.) Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom de kan
skadas och inte fästa ordentligt.
Montera TV:n på väggen
(Endast OLED65/77W8*)
Kontakta kvalicerad personal om du vill fästa TV:n i andra
byggnadsmaterial.
Medföljande del
Väggfäste Borrmall
Väggmonteringsskruv
Ø5 x L65
Väggmonteringsplugg
Väggmonteringsskruv för trä
Ø3 x L18
Kontrollera vilket material väggen består av och tjockleken på
ytmaterialet.
Använd väggmonteringspluggen för väggar i betong, lättbetong,
hård natursten, mjuk natursten, tegelmurverk och hålblock.
Väggmaterial Verktyg Väggbredd
Betong
Väggmonteringsplugg,
väggmonteringsskruv,
Ø 3/6/8 mm borrhuvud
70 mm
Tegel
Natursten
Metallvägg
Plywood
Väggmonteringsskruv,
Ø 1,8 mm borrhuvud
30 mm
EPS-panel
Borra i
väggen
Gipsskiva + Plywood 30 mm
SVENSKA
7
När du installerar på en vägg bestående av gips- eller spånplatta
(MDF) ska skruvarna fästas i träreglarna som stöttar upp väggen.
Om det inte nns några träreglar ska du kontrollera avståndet från
innerväggen innan du installerar.
- 30mm eller mindre: Installera direkt på innerväggen med hjälp
av en 65mm skruv.
- 30mm eller mer: Installera en separat hängare.
Vägg
När du installerar väggfästet ska du kontrollera träreglarnas
placering med hjälp av en regeldetektor. Fäst sedan skruvarna på
minst två separata reglar innan du fortsätter.
Väggfäste
Regel
Om du inte installerar produkten på avsett väggmaterial ska du se
till att platsen klarar en belastning på 70 kgf (686 N) och ren vikt på
minst 100 kgf (980 N).
Använd Ø8mm borrhuvudet för betongväggar och en slagborr.
Du behöver följande verktyg:
Stjärnskruvmejsel (manuell eller elektrisk), Ø 3/6/8 mm borrhuvud,
vattenpass, regelsökare och borr
Så fäster du tv:n i murverk
Följ anvisningarna nedan.
1 Borra ett 80 till 100 mm djupt hål där pluggen ska sitta med en Ø 8
mm-borr.
2 Gör rent borrhålet.
3 Sätt den förseglade väggmonteringspluggen i hålet. (Sätt i pluggen
med hjälp av en hammare.)
Väggmonteringsplugg
4 Sätt väggfästena mot väggen i jämnhöjd med hålet. Och vrid benen
uppåt.
Väggfäste
5 Rikta in väggmonteringsskruven med hålet och dra åt den. Dra sedan
åt skruvarna med vridmoment på 45–60 kgf/cm.
Väggmonteringsskruv
8
SVENSKA
•  När du monterar en TV på väggen, se till att du
inte installerar TV:n genom att hänga ström- och
signalkablarna på TV:ns baksida.
•  Placera inte produkten där den kan komma att
utsättas för olja eller oljestänk. Det kan skada
produkten och få den att falla ned.
•  Se till att barn inte klättrar på TV:n eller hänger i den.
•  Använd en hållare eller ett skåp som är stark/t och
stor/t nog att klara TV:ns vikt på ett säkert sätt.
•  Kontrollera att väggen är stabil nog innan du
installerar produkten. Använd de medföljande
pluggarna och skruvarna.
- Om du använder dig av andra pluggar och skruvar
än de som har angivits av tillverkaren kanske
de inte håller för produktens vikt, vilket orsakar
säkerhetsrisker.
•  Tänk på att använda den medföljande kabeln. Friktion
mellan produkten och väggen kan orsaka skada på
anslutningen.
•  Se till att använda en borr och ett borrhuvud med
angiven diameter. Se också till att följa anvisningarna
gällande hålens djup.
- Om produkten installeras på fel sätt kan den
orsaka säkerhetsrisker.
•  Bär arbetshandskar när du installerar produkten. Gör
det inte barhänt.
- Gör du det kan du skada dig.
•  Om vissa delar av väggfästet inte vidrör väggen när
det har monterats använder du den medföljande
dubbelhäftande tejpen för att fästa det vid väggen.
•  Om vissa delar av väggfästet inte vidrör väggen efter
att väggmonteringsskruvarna för trä har använts ska
du använda de återstående skruvarna.
•  Se till att bara använda de medföljande
väggmonteringsskruvarna.
•  Om du vill ansluta tv-kabeln till bakpanelen använder
du den medföljande borrmallen.
Så här använder du Kensington-
låset
(Endast OLED65W8*)
Fästpunkten för Kensington-låset nns på baksidan av Companion Box
(AV-boxen). Mer information om installation och användning nns i
den användarhandbok som medföljer Kensington-låset, eller på http://
www.kensington.com.
Anslutningar
Anslut olika externa enheter till TV:n och byt inställningsläge för att
välja en extern enhet. Mer information om anslutning av externa
enheter nns i manualen för varje enhet.
Antenn/kabel
Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en RF-kabel (75 Ω).
•  Använd en signalfördelare om du använder er än två TV-
apparater.
•  Om bildkvaliteten är dålig kan du installera en signalförstärkare för
att förbättra bildkvaliteten.
•  Om bildkvaliteten är dålig när en antenn är ansluten ska den riktas
åt rätt håll.
•  Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
•  Om platsen inte har stöd för ULTRA HD-sändningar kan TV:n inte ta
emot ULTRA HD-sändningar direkt. (Beroende på modell)
SVENSKA
9
Parabolantenn
Anslut TV:n till ett parabolantennuttag med en satellit-RF-kabel (75 Ω).
(Beroende på modell)
CI-modul
Titta på kanaler med förvrängd signal (betal-TV) i läget digital-TV.
(Beroende på modell)
•  Kontrollera att CI-modulen sitter åt rätt håll i kortöppningen för
PCMCIA. Om modulen inte sätts i ordentligt kan TV-apparaten och
kortöppningen för PCMCIA skadas.
•  Om TV:n saknar bild och ljud när CI+ CAM är anslutet kan du
kontakta tjänsteoperatören för digital jordbunden/kabel/satellit.
Andra anslutningar
Anslut TV:n till externa enheter. För att få bästa bild- och ljudkvalitet
ska du ansluta den externa enheten till tv:n med HDMI-kabeln. Vissa
separata kablar medföljer inte.
HDMI
•  HDMI-ljudformat som stöds :
(Beroende på modell)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Endast UHD-modeller)
• 
( )
Bild Ytterligare inställningar
- : Stöd för 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Av : Stöd för 4K @ 50/60 Hz 8 bitar (4:2:0)
Om enheten som är ansluten också har stöd för ULTRA HD Deep
Colour kan bilden bli tydligare. Men om enheten inte har stöd för
det kanske det inte fungerar som det ska. I detta fall, ändra TV:ns
HDMI ULTRA HD Deep Colour-inställning till av.
USB
Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar. Om en USB-enhet som är
ansluten med en USB-hubb inte identieras ansluter du den direkt till
USB-porten på TV:n.
Externa enheter
Tillgängliga externa enheter är: Blue-ray-spelare, HD-mottagare, DVD-
spelare, videobandspelare, ljudanläggningar, USB-lagringsenheter,
datorer, spelenheter och andra externa enheter.
•  Anslutningen för den externa enheten kan skilja sig från modellen.
•  Externa enheter kan anslutas till TV:n oberoende av ordningen på
TV:ns portar.
•  För att spela in ett TV-program på en Blue-ray-/DVD-spelare eller
videobandspelare måste du se till att signalkabeln till TV:n går
genom en DVD-spelare eller videobandspelare. Mer information
om inspelning nns i manualen till den anslutna enheten.
•  Användningsinstruktioner hittar du i användarhandboken för den
externa enheten.
•  Om du ansluter en spelenhet till TV:n ska du använda den kabel
som följer med spelenheten.
•  I datorläge kan det uppstå störningar i upplösning, vertikalt
mönster, kontrast eller ljusstyrka. Om det inträar störningar, kan
du prova med att ändra datorutgången till en annan upplösning,
ändra uppdateringsfrekvensen till en annan inställning eller justera
ljusstyrka och kontrast på menyn BILD tills bilden blir tydlig.
•  I PC-läge kanske inte vissa upplösningsinställningar fungerar som
de ska beroende på grakkortet.
•  Om du visar ULTRA HD-material på datorn kan det hända att bild
och ljud hackar beroende på datorns prestanda. (Beroende på
modell)
•  När du ansluter via ett trådbundet nätverk (LAN) rekommenderar
vi att du använder en CAT 7-kabel. (Endast när -port nns
tillgänglig.)
Fjärrkontroll RS-232C
inställning
Information om inställningar för den externa kontrollenheten RS-232C
hittar du på www.lg.com. Ladda ner och läs manualen. (Beroende på
modell)
•  Se till att inte tappa eller välta produkten när du ansluter
externa enheter. Det kan resultera i personskador eller
skador på produkten.
•  Se till att anslutningskablarna är tillräckligt långa vid
anslutning av externa enheter som t.ex spelkonsoler.
Annars kan produkten ramla vilket kan orsaka
personskada eller skada på produkten.
10
SVENSKA
Grundläggande funktioner
Ström på (Tryck på)
Ström av
1
(Håll nedtryckt)
Volymkontroll
Programkontroll
1 Alla appar som körs stängs ned, och pågående inspelningar avbryts.
(Beroende på land)
Justera menyn
När tv:n är på trycker du en gång på -knappen. Du kan justera
menyalternativen med hjälp av knappen.
Stäng av strömmen.
Öppnar inställningsmenyn.
Stänger alla skärmbilder och återgår till normalt TV-läge.
Ändrar ingångskällan.
Använda knapp
Du kan enkelt använda tv:ns funktioner med hjälp av knappen.
<Typ A>
<Typ B>
SVENSKA
11
Använd Magic-
ärrkontrollen
(Beroende på modell)
Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna
på ärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd TV:n
på rätt sätt.
När meddelandet “Magic-ärrkontrollens batterinivå är låg. Vänligen byt
batteri. visas, byt batteriet.
När du behöver byta batterier öppnar du luckan och byter ut batterierna
(1,5 V AA) med och vänt åt det håll som visas på etiketten inuti
batterifacket. Stäng sedan luckan. Se till att rikta ärrkontrollen mot
ärrkontrollsensorn på TV:n. När du ska ta ur batterierna gör du precis
som vid isättning, men tvärtom.
1
2
1
(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller
eller regioner.)
* Håll knappen nedtryckt i mer än tre sekunder för att använ-
da den.
(STRÖMKNAPP) Slår på eller stänger av TV:n.
Du kan stänga av eller sätta på digitalboxen om du lägger
till boxen till TV:ns universalärrkontroll.
Sifferknappar Anger siror.
* Du kan öppna appar eller Live TV med hjälp av de
sierknappar som motsvarar funktionerna.
Ger åtkomst till den sparade programlistan.
(Fjärrkontroll för skärm) Används för att visa skärm
ärrkontroll.
- Används för att visa menyn Universalkontroll i vissa regioner.
* Funktionen för ljudbeskrivningar aktiveras.
Används för att justera volymen.
(LJUD AV) Stänger av allt ljud.
* (LJUD AV) Används för att öppna menyn Hjälpmedel.
Används för att bläddra bland sparade program och kanaler.
* (Röstigenkänning)
Du behöver en nätverksanslutning för att kunna använda
röstigenkänningsfunktionen.
När röstfältet är aktiverat på TV-skärmen, tryck och håll in knappen
och tala ditt kommando högt.
(HEM) Öppnar Hem-menyn.
* (HEM) Visar den senaste historiken.
(Snabbinställningar) Används för att öppna
snabbinställningarna.
* (Snabbinställningar) Visar menyn Alla inställningar.
Visar digitalboxens startmeny.
- När du inte tittar med en digitalbox: digitalboxens skärm visas.
Mittknappen (OK) Tryck på mittknappen för att välja en meny.
Du kan byta program genom att använda hjulknappen.
(Upp/ned/vänster/höger) Tryck på upp-, ned-,
vänster- eller högerknappen för att bläddra i menyn. Om du trycker på
-knapparna när pekaren används så försvinner pekaren
från skärmen och Magic-ärrkontrollen används som en vanlig
ärrkontroll. Om du vill visa pekaren på skärmen igen skakar du på
Magic-ärrkontrollen i sidled.
Går tillbaka till föregående nivå.
* Används för att stänga alla skärmbilder och återgå till den
senaste ingångsvisningen.
Visar programguiden.
1
,
2
Knappar för strömningstjänster Ansluter till
videoströmningstjänsten.
(INGÅNG) Tryck här för att ändra ingångskällan.
* (INGÅNG) Visar alla listor med externa ingångar.
, , , Med de här knapparna kommer du åt
specialfunktioner i vissa menyer.
* (Röd knapp) Kör inspelningsfunktionen.
Text-tv-knappar ( , ) Dessa knappar används för text-tv.
Genom att zooma in på det markerade området kan du
visa det i helskärmsläge.
* Du kan zooma in på det område som ärrkontrollen pekar på.
12
SVENSKA
Felsökning
Kan inte manövrera TV:n med ärrkontrollen.
•  Kontrollera ärrkontrollens sensor och försök igen.
•  Kontrollera om det nns något hinder mellan produkten och
ärrkontrollen.
•  Kontrollera om batterierna fortfarande fungerar och är korrekt
isatta ( till , till ).
Ingen bild visas och inget ljud hörs.
•  Kontrollera att produkten är påslagen.
•  Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett eluttag.
•  Kontrollera om det nns något problem med eluttaget genom att
ansluta andra produkter.
TV:n stängs plötsligt av.
•  Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömförsörjningen
kan avbrytas.
•  Kontrollera om funktionen för automatisk avstängning är aktiverad
under inställningar gällande tid.
•  Om det inte nns någon signal medan TV:n är på kommer den att
stängas av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
Under anslutning till datorn (HDMI) upptäcks ingen signal.
•  Stäng av/slå på TV:n med ärrkontrollen.
•  Återanslut HDMI-kabeln.
•  Starta om datorn när TV:n är på.
Registrera Magic-ärrkontrollen
Så här registrerar du Magic-ärrkontrollen
Innan du kan använda Magic-remote måste du först para ihop den med
din TV.
1 Sätt i batterierna i Magic-ärrkontrollen och sätt på TV:n.
2 Rikta Magic-ärrkontrollen mot TV:n och tryck på mittknappen
(OK) på ärrkontrollen.
* Om TV:n inte registrerar er Magic Remote, stänger ni av och sätter på
TV:n igen och försöker på nytt.
Så här avregistrerar du Magic-
ärrkontrollen
Tryck in knapparna och (HEM) samtidigt i 5 sekunder för att
ta bort parkopplingen mellan Magic Remote och din TV.
* Om du trycker på och håller in knappen kan du avbryta och
registrera om Magic-fjärrkontrollen med en gång.
•  Åtkomstpunkten (ÅP) bör installeras minst 0,2 meter
från TV:n. Om AP:n är installerad närmare än 0,2 m kan
Magic-ärrkontrollen stöta på funktionsstörningar på
grund av frekvensstörningar.
•  Blanda inte gamla och nya batterier. Detta kan leda till
att batterierna överhettas och läcker.
•  Om batteriets poler inte är vända åt rätt håll kan
batteriet gå sönder eller läcka, vilket kan leda till brand,
personskador och förorening av närliggande miljö.
•  Denna apparat kräver batterier. Det kan nnas regler där
du bor som kräver att du kasserar dessa batterier på ett
korrekt sätt med hänsyn till miljön. Kontakta dina lokala
myndigheter för information om avfall och återvinning.
•  Batterier inuti produkten får inte utsättas för överdriven
värme så som solljus, eld eller liknande.
SVENSKA
13
Onormal skärmbild
•  Om produkten är sval kan det hända att du ser lite ”immer när
den slås på. Det är helt normalt, Det är inte fel på produkten.
•  Panelen är en avancerad produkt som innehåller miljontals
bildpunkter. Det kan hända att du ser små svarta prickar och/
eller färgade prickar (vit, röd, blå eller grön) i storleken 1 ppm
på panelen. Detta är inte ett tecken på att något är fel, och det
påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet.
Det här fenomenet förekommer också i produkter från tredje part
och ger inte rätt till byte eller återbetalning.
•  Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken
vinkel du tittar från (vänster/höger/uppåt/nedåt).
Det här fenomenet uppstår på grund av panelens egenskaper. Det
har inget med produktens prestanda att göra och det är inte ett
tecken på att något är fel.
(Endast OLED65/77W8*)
•  En blå lampa blinkar på framsidan av Companion Box (AV-
boxen).
- Tv:n kan ha problem med äkten eller så kan tv:ns
temperatur vara för hög. Kontakta ett auktoriserat
servicecenter.
•  En magentafärgad lampa blinkar på framsidan av Companion
Box (AV-boxen).
- Det kan ha uppstått ett problem med tv:ns yttbara
högtalare. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
•  En orange lampa blinkar på framsidan av Companion Box
(AV-boxen).
- Kabeln från panelen är kanske inte ordentligt ansluten
till Companion Box (AV-boxen). Dra ur strömsladden och
sätt i kabeln igen. Anslut sedan strömsladden och tryck på
strömknappen. Om det fortfarande inte fungerar efter stegen
ovan kontaktar du ett auktoriserat servicecenter.
Genererat ljud
•  ”Knäppande” ljud: Ett knäppande ljud som hörs när du tittar på
eller stänger av TV:n orsakas av värmesammandragningar i plasten
på grund av temperatur och fuktighet. Detta ljud är vanligt för
produkter där Värmeformförändring krävs.
•  Brummande från elektrisk krets/surrande från panelen: Ett
lågfrekvent ljud genereras från en snabb växlingskrets som
tillhandahåller en stor mängd ström för att driva produkten. Detta
varierar beroende på produkten.
De här genererade ljuden påverkar inte produktens prestanda eller
pålitlighet.
•  Se till att vrida ur överödigt vatten eller
rengöringsmedel ur trasan.
•  Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
TV-skärmen.
•  Den torra trasan ska bara fuktas med så mycket vatten
eller rengöringsmedel som behövs för att rengöra
skärmen.
•  Rengör toppen av Companion Box (AV-boxen) genom att
spruta vatten på en mjuk trasa. Torka sedan av ytan så
att produkten inte kommer i direkt kontakt med vatten.
Torka sedan igen så att ingen fukt återstår.
14
SVENSKA
Specikationer
Sändningsspecifikationer
Digital-TV Analog tv
Tv-system
DVB-T
DVB-T2
1
DVB-C
DVB-S/S2
1
PAL/SECAM, B/G, D/K, I
SECAM L
Kanaltäckning (Band)
DVB-S/S2 DVB-C DVB-T/T2
46 till 862 MHz
950 till 2150 MHz 46 till 890 MHz
VHF III : 174 till 230 MHz
UHF IV : 470 till 606 MHz
UHF V : 606 till 862 MHz
S Band II : 230 till 300 MHz
S Band III : 300 till 470 MHz
Maximalt antal
lagringsbara program
6 000 3 000
Impedans för extern
antenn
75 Ω
CI-modul (bredd x
höjd x djup)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Beroende på land
Trådlös modul (LGSBWAC72) Specifikationer
Trådlös nätverksuppkoppling (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvensområde Uteekt (Max.)
2 400 till 2 483,5 MHz
5150 till 5725 MHz
5 725 till 5 850 MHz (För icke-EU-länder)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Frekvensområde Uteekt (Max.)
2 400 till 2 483,5 MHz 8,5 dBm
Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera funktionsfrekvensen. Produkten är kongurerad för
den regionala frekvenstabellen.
För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20cm avstånd mellan enheten och kroppen.
* “IEEE 802.11ac finns inte i alla länder.
Omgivningsförhållanden
Driftstemperatur 0 °C till 40 °C
Luftfuktighet vid drift Mindre än 80 %
Förvaringstemperatur -20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring Mindre än 85 %
SVENSKA
15
Information om
programvara med öppen
källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för
GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor,
samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på
CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan
distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter
e-postbegäran till [email protected].com.
Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista
leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot
denna information.
Licenser
Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen.
16
SVENSKA
Viktig information för att
förhindra eftersläckning
OLED är en självemitterande teknologi med många betydande fördelar
gällande bildkvalitet och prestanda. Liksom vid alla självemitterande
bildskärmar är det möjligt att användare av OLED TV-apparater kan
uppleva tillfällig eftersläckning under vissa förhållanden, till exempel
när en statisk bild har visats på skärmen under lång tid. Dock är detta
fenomen sällsynt under vanliga visningsförhållanden och är heller
inget funktionsfel. Nedan hittar du användbar information som du kan
referera till när du använder din OLED TV.
Exempel på bilder som kan leda till
eftersläckning
•  Stillbilder eller fasta bilder som innehåller viss information som
oavbrutet visas på skärmen, t ex kanalnummer, stationens logotyp,
programtitlar, undertexter till nyheter eller lm och rubriker.
•  Fasta menyer eller ikoner i TV-spelskonsoler eller digitalboxar.
•  Svarta ränder som visas till vänster, höger, längst upp eller längst
ner på skärmen, om t ex bildförhållande 4:3 eller 21:9 används.
Rekommenderade åtgärder för att
förindra eftersläckning
•  Undvik att titta på videomaterial som visar en av bildtyperna
listade ovan under längre stunder.
•  Justera dina TV-inställningar enligt nedan när du sätter på
videomaterial som visar en av bildtyperna listade ovan under
längre stunder.
- Bild Bildlägesinställningar Bildläge Eco
- Bild Bildlägesinställningar OLED-LJUS Justera
till lägre värde
- Bild OLED-panelinställningar Ljusstyrkeinställning
för logo Hög
•  Stäng menyraden på externa enheter, t ex en digitalbox, för
att förhindra att menyraden från en sådan enhet visas under
längre stunder. (Vänligen se gällande extern enhets manual för
instruktioner.)
•  Justera inställningarna enligt nedan när du tittar på en video som
hela tiden visar svarta ränder till vänster, höger, längst upp eller
längst ner för att ta bort de svarta ränderna.
- Bild Inställningar av bildformat Bildformat
Vertikal zoom eller Zoom i alla riktningar
Information om funktioner som
förbättrar bildkvaliteten i relation
till tillfällig eftersläckning
•  OLED TV kommer med en funktion som heter Pixel-uppfräschning
som hjälper till att förhindra tillfällig eftersläckning. Denna
funktion kan antingen användas automatiskt eller manuellt.
•  Auto-funktionen aktiveras när TV:en stängs av, dock endast när
TV:en har varit på under totalt fyra (4) timmar eller mer, vilka
inte måste vara sammanhängande. Pixel-uppfräschning körs
automatiskt i era minuter efter att skärmen har stängts av.
(Vänligen tänk på auto-funktionen inte fungerar om ingen ström
levereras eller om strömsladden kopplas bort från uttaget.)
•  För att aktivera Pixel-uppfräschning manuellt, gå till inställningar
och välj Bild OLED-panelinställningar Pixel-
uppfräschning. När funktionen har aktiverats manuellt kör den
i ungefär en (1) timme. Under denna tid kan en horisontell linje
visas på skärmen. Detta är dock inget funktionsfel.
•  Om Pixel-uppfräschning inte har aktiveras manuellt efter en viss
tid kommer ett popup-fönster som rekommenderar dig aktivera
denna funktion att visas på skären. Vänligen följ instruktionerna i
popup-fönstret.
•  Utöver Pixel-uppfräschning nns det även andra funktioner
tillgängliga som skyddar skärmen från eftersläckning. Till exempel
aktieras en funktion som automatiskt minskar skärmens ljusstyrka,
delvis eller hela, när en statisk bild visas på skärmen utan avbrott.
När den statiska bilden försvinner justeras ljusstyrkan automatiskt
tillbaka till tidigare nivå. Denna funktion är en avsedd funktion och
inte ett funktionsfel.
ANVÄNDARHANDBOK
EXTERN STYRNING
INSTALLATION AV ENHET
Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara
den för framtida bruk.
www.lg.com
2
ENG
SVENSKA
2
KODER
KODER
• Denna funktion finns inte på alla modeller.
Kod
(Hexa)
Funktion Anmärkning
Kod
(Hexa)
Funktion Anmärkning
00
CH +, PR + (kanal +,
program +)
R/C-knapp 53 Lista R/C-knapp
01
CH -, PR - (kanal -,
program -)
R/C-knapp 5B Avsluta R/C-knapp
02 Volym + R/C-knapp 60 PIP(AD) R/C-knapp
03 Volym - R/C-knapp 61 Blå R/C-knapp
06 > (Pilknapp/Höger) R/C-knapp 63 Gul R/C-knapp
07 < (Pilknapp/Vänster) R/C-knapp 71 Grön R/C-knapp
08 Power (ström) R/C-knapp 72 Röd R/C-knapp
09 Tyst R/C-knapp 79 Bildformat R/C-knapp
0B Input (insignal) R/C-knapp 91 AD (Ljudbeskrivning) R/C-knapp
0E SLEEP (viloläge) R/C-knapp 7A Bruksanvisning R/C-knapp
0F TV, TV/RAD R/C-knapp 7C Smart / Hem R/C-knapp
10 - 19 * Sifferknapp 0 - 9 R/C-knapp 7E SIMPLINK R/C-knapp
1A
Q.View/Flashback
(snabbvisning/återblick)
R/C-knapp 8E ►►(Framåt) R/C-knapp
1E FAV (Favoritkanal) R/C-knapp 8F ◄◄(Bakåt) R/C-knapp
20 Text (Text-TV) R/C-knapp AA Info R/C-knapp
21 T. Opt (Text-TV-alternativ) R/C-knapp AB
Program Guide
(Programguide)
R/C-knapp
28 Return (Tillbaka) R/C-knapp B0 ►(Spelaupp) R/C-knapp
30 AV-läge (ljud/bild) R/C-knapp B1 (Stopp / Fillista) R/C-knapp
39
Caption/Subtitle
(Textning)
R/C-knapp BA
(Frys / Långsam
uppspelning / Paus)
R/C-knapp
40 Λ
(Pilknapp/Markör uppåt)
R/C-knapp BB Fotboll R/C-knapp
41
V (Pilknapp/Markör
nedåt)
R/C-knapp BD
(Spela in)
R/C-knapp
42 My Apps (mina appar) R/C-knapp DC 3D R/C-knapp
43 Meny/Inställningar R/C-knapp 99 Auto. konfig. R/C-knapp
44 OK / Enter R/C-knapp 9F App / * R/C-knapp
45 Q.Menu R/C-knapp 9B TV/PC R/C-knapp
4C Lista, - (endast ATSC) R/C-knapp
* Kod 4C (0x4C)är tillgänglig på ATSC-/ISDB-modeller som använder primära/sekundära kanaler.
(För modeller som säljs i Sydkorea, Japan, Nordamerika, Latinamerika förutom Colombia)
/

Denna handbok är också lämplig för