Asco Differential Valves Installationsguide

Typ
Installationsguide
3834996 3834996
4 5
Istruzioni di installazione, messa in servizio, funzionamento e manutenzione
delle valvole con comando a membrana, tipo AD conformi ai
requisiti dalla direttiva ATEX 94/9/CE
Instructies voor de installatie, de inwerkingstelling, het gebruik
en het onderhoud voor differentiële kleppen, type AD, in over-
eenstemming met de bepalingen van ATEX-richtlijn 94/9/EG
AD
ATEX
IT
NL
q
IT
Questo documento completa le Istruzioni di installazione
specifi che per ciascun componente ASCO Numatics e le
istruzioni generali sulla sicurezza.
Secondo la loro versione e categoria di classifi cazione,
le valvole con comando a membrana, tipo AD, sono
compatibili per le seguenti applicazioni:
Valvole 2/2, tipo AD, raccordi fi lettati (tipo TBT PN16) o
angiati (tipi BBT PN16, BF PN16 e BA PN25),
funzioni NC e NA: categorie 2 e 3 come da tabel.
Valvole 3/2, tipo AD, raccordi fi lettati (tipo TBT
PN16
),
funzion NA :
categorie 2 e 3 come da tabel.
CONDIZIONI SPECIALI PER L'USO IN SICUREZZA
È possibile garantire l'uso in sicurezza di queste valvole
soltanto se sono installate e messe in funzione da personale
debitamente qualifi cato e secondo i seguenti requisiti:
REQUISITI DI INSTALLAZIONE
1. Questi componenti non sono dispositivi di sicurezza.
2. La continuità elettrica tra il corpo valvola e l'impianto del-
le tubazioni deve essere garantita e controllato durante
l'installazione.
3. Per collegare i corpi valvola fl angiati alle tubazioni, togliere
la vernice attorno all'area delle viti.
4. La verniciatura standard della valvola è con pittura
dissipativa d'elettricità statica. Non togliere questa fi nitura
né applicarne una nuova, ad eccezione delle superfi ci
attorno all'area delle viti (vedere punto 3).
LIMITAZIONI D'USO
Oltre alle applicazioni specifi cate nelle tabel, rispettare le
seguenti limitazioni particolari :
1. Quando si usa la valvola con liquidi gassosi o simili a
polvere che possono creare un'atmosfera esplosiva, in-
traprendere tutte le precauzioni necessarie in modo tale
da non mettere in circolo particelle solide all'interno del
liquido che potrebbero creare scintille di impatto o attrito
a contatto con la valvola.
2. Fare in modo che le sedi delle valvole non entrino in contatto
con polveri con un'energia di accensione minima di inferiore a
3 mJ.
3. Fare in modo che le valvole non entrino in contatto con
polveri con un'energia di accensione minima di inferiore
a 3 mJ.
4. Quando si usa un accessorio, rispettare le istruzioni speci-
che fornite con quest'ultimo, onde garantire la conformità
del gruppo con la direttiva ATEX.
PARTI DI RICAMBIO
Consultare ASCO Numatics.
NL
Dit document is een aanvulling op de Installatie-instructies
specifi ek voor iedere ASCO Numatics-component en de
algemene veiligheidsinstructies.
De ventielen typ AD zijn, overeenkomstig hun versie en
classifi catiecategorie, compatibel voor de volgende toepas-
singen:
2/2 kleppen, type AD, getapte aansluiting (type
TBT PN16) of fl ensgemonteerde versie (typen
BBT PN16, BF PN16 en BA PN25), NC en NO functie:
categorie 2 en 3 volgens tabel.
3/2 kleppen, type AD, getapte aansluiting (typ
TBT PN16), NO functie: categorie 2 en 3 volgens tabel.
SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK
Het veilige gebruik van deze ventielen kan alleen worden
gegarandeerd als deze door gekwalifi ceerd personeel wor-
den geïnstalleerd en gebruikt en aan de volgende vereisten
voldoen:
INSTALLATIEVEREISTEN
1. Deze componenten zijn geen veiligheidsapparaten.
2. De elektrische continuïteit tussen de ventielbehuizing en
het buizenstelsel moet worden gecontroleerd en geveri-
eerd tijdens de installatie.
3. Om de klephuizen met de fl ensaansluitingen aan te sluiten
op het buizenstelsel de verf rondom het schroefgebied
verwijderen.
4. De kleppen hebben standaard een statische dissipatieve
coating. Deze afwerklaag niet verwijderen en geen andere
coating of verf aanbrengen, behalve op de oppervlakken
rondom het schroefgebied. (zie punt 3 hierboven).
GEBRUIKSRESTRICTIES
Behalve de toepassingen die worden vermeld in tabel de
volgende bijzondere restricties in acht nemen:
1. Wanneer u het ventiel gebruikt met stofachtige of gas-
achtige vloeistoffen die een explosieve atmosfeer kunnen
veroorzaken, dient u alle vereiste maatregelen te treffen
zodat er geen vaste deeltjes circuleren in de vloeistof die
botsings- of wrijvingsvonken kunnen veroorzaken wanneer
deze in contact komen met het ventiel.
2. Zorg ervoor dat de ventielzittingen niet in contact komen
met stof met een minimale ontstekingsenergie van minder
dan 3 mJ.
3. Zorg ervoor dat de ventielen niet in contact komen met
stof met een minimale ontstekingsenergie van minder dan
3 mJ.
4. Wanneer u toebehoren gebruikt, dient u de specifi eke
instructies na te leven die worden geleverd met de toe-
behoren om de conformiteit van de assemblage met de
ATEX-richtlijn te garanderen.
VOOR RESERVEONDERDELENKITS:
ASCO Numatics raadplegen.
Instrukser for installasjon, igangsettelse, drift og vedlikehold
for differensialventiler, type AD,
i samsvar med bestemmelsene i ATEX-direktivet 94/9/EC
Installations-, driftsättnings-, användar- och underhållsinstruktioner
för differentialventiler, typ AD,
i enlighet med anvisningarna i ATEX-direktiv 94/9/EC
AD
ATEX
NO
SE
q
NO
Dette dokumentet fullfører installasjonsinstruksene som er
spesifi kke for hver ASCO Numatics-komponent og de ge-
nerelle sikkerhetsinstruksene.
I samsvar med deres versjon og klassifi seringskategori, er
ventiler i AD-type kompatible for bruk med følgende:
2/2-valves, type AD, gjenget kopling (type TBT PN16)
eller fl ensmontert versjon (type BBT PN16, BF PN16 og
BA PN25), NC- og NO-funksjon: kategori 2 og 3 i hen-
hold til tabell.
3/2-ventiler, type AD, gjenget kopling (type TBT PN16),
NO-funksjon: kategori 2 og 3 i henhold til tabell.
SPESIELLE VILKÅR FOR SIKKER BRUK
Sikker bruk av disse ventilene kan bare sikres dersom de
installeres og drives av kvalifi sert personale og i samsvar
med følgende krav:
INSTALLASJONSKRAV
1. Disse komponentene er ikke sikkerhetsenheter.
2. Den elektriske kontinuiteten mellom ventilhuset og rørsys-
temet må sikres og bekreftes under installasjonen.
3. For å koble ventilhusene med koblinger av fl enstypen til
rsystemet, må du fjerne malingen rundt området for
skruene.
4. Ventilene har et statisk kjølelbelegg som standard. Du må
ikke fjerne dette belegget eller påføre et annet malingslag,
bortsett fra området rundt skruene. (se punkt 3 ovenfor).
BRUKSBEGRENSNINGER
I tillegg til bruksområdene som gis i tabell, må du etterfølge
lgende spesielle restriksjoner:
1. Når ventilen brukes med støvlignende og væsker i gass-
form som kan skape en eksplosiv atmosfære, må alle
dvendige forholdsregler tas for å hindre at det sirkulerer
solide partikler i væsken som kan skape sammenstøt- eller
friksjonsgnister når de kommer i kontakt med ventilen.
2. Du må ikke la ventilsetene komme i kontakt med støv med
en minste tenningsverdi på under 3 mJ.
3. Du må ikke la ventilene komme i kontakt med støv med
en minste tenningsverdi på under 3 mJ.
4. Når det brukes et tilbehør, må du etterfølge de spesifi kke
instruksene som kommer med tilbehøret for å sikre at
montasjen er i samsvar med ATEX-direktivet.
FOR SETT MED RESERVEDELER:
Ta kontakt med ASCO Numatics.
SE
Det här dokumentet framställer installationsinstruktionerna
samt de allmänna säkerhetsinstruktionerna i färdigt skick
för respektive ASCO Numatics-komponent.
I enlighet med respektive version och klassifi ceringskate-
gori är ventiler av typ AD kompatibla för följande tillämp-
ningar:
2/2 ventiler, typ AD, gängad koppling (typ TBT PN16)
eller fl änsutförande (typ BBT PN16, BF PN16 och BA
PN25), NC- och NO-funktion: kategori 2 och 3 enligt
tabell.
3/2 ventiler, typ AD, gängad koppling (typ TBT PN16),
NO-funktion: kategori 2 och 3 enligt tabell.
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING
En säker användning av nämnda ventiler kan enbart tillförsäk-
ras när de har installerats och sköts av utbildad och behörig
personal samt i enlighet med följande krav:
INSTALLATIONSKRAV
1. De här komponenterna är inga säkerhetsenheter.
2. Den elektriska kontinuiteten mellan ventilhylsa och
ledningssystem måste tillförsäkras och bekräftas under
installationen.
3. Ta bort färgen kring skruvarna för att koppla ventilkrop-
parna med fl änskopplingar till rörsystemet.
4. Ventilerna är i standardutförandet antistatbehandlade.
Ta inte bort det antistatiska skiktet och tillför inget annat
färgskikt, med undantag för området kring skruvarna. (se
punkt 3 ovan).
ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR
Utöver tillämpningarna ovan i tabell, var god uppmärksamma
följande särskilda restriktioner:
1. När en ventil används med dammande eller gasbildande
vätskor som kan skapa en explosiv atmosfär, skall nöd-
vändiga åtgärder vidtas så att inga fasta partiklar i vätskan
kan ge upphov till kollisions- eller friktionsgnistor när de
kommer i kontakt med ventilen.
2. Låt aldrig ventilsätena komma i kontakt med damm med
en antändningsenergi under 3 mJ.
3. Låt aldrig ventilerna komma i kontakt med damm med en
antändningsenergi under 3 mJ.
4. Vid användning av tillbehör ska de specifi ka instruktio-
nerna för tillbehöret följas för att tillförsäkra den totala
anordningens överensstämmelse med ATEX-direktivet.
FÖR RESERVDELSSATS:
Rådgör med ASCO Numatics.
3834996 3834996
6 7
ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaiset asennus-,
käyttöönotto-, käyttö- ja huolto-ohjeet
tyypin AD differentiaaliventtiileille
Installation, start af drift, betjenings- og vedligeholdelse til
differensventiler, type AD, i henhold til det krævede
i ATEX direktiv 94/9/EC
AD
ATEX
FI
DK
q
FI
Tämä asiakirja täydentää ASCO Numatics-komponenttien
omia asennusohjeita ja yleisiä turvallisuusohjeita.
AD-tyyppi venttiilit sopivat versionsa ja luokittelukategorian-
sa mukaisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:
2/2-venttiilit, tyyppi AD, kierreliitäntä (tyyppi TBT PN16)
tai laippaliitäntä (tyypit BBT PN16, BF PN16 ja BA
PN25), NC- ja NO-toiminto: luokat 2 ja 3 taulukon mu-
kaan.
3/2-venttiilit, tyyppi AD, kierreliitäntä (tyypit TBT PN16),
NO-toiminto: luokat 2 ja 3 taulukon mukaan.
TURVALLISET KÄYTTÖOLOSUHTEET
Venttiilien käyttöturvallisuus voidaan taata vain, kun sekä
asentajat että käyttäjät ovat päteviä ammattihenkilöitä ja kun
asennus ja käyttö tapahtuvat seuraavien ohjeiden mukaisesti:
ASENNUSVAATIMUKSET
1. Nämä komponentit eivät ole turvalaitteita.
2. Asennuksen aikana on varmistettava ja tarkistettava, että
sähkövirta kulkee esteettömästi venttiilin rungon ja putki-
järjestelmän välillä.
3. Jos venttiilin runko liitetään putkijärjestelmään laippalii-
tännällä, poista maali ruuvien kohdalta.
4. Venttiileissä on vakio-ominaisuutena staattista sähköä
johtava pinnoite. Älä poista pinnoitetta äläkä peitä sitä
toisella maalikerroksella muualta kuin ruuvien kohdalta
(katso kohta 3 edellä).
KÄYTTÖRAJOITUKSE
Taulukon olevien käyttösovellusten lisäksi on huomioitava
seuraavat erityisrajoitukset:
1. Jos venttiiliä käytetään pölymäisten tai kaasumaisten
nesteiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa räjähtävän kaa-
suseoksen, on varmistettava huolellisesti, ettei nesteen
seassa ole kiinteitä hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa
törmäys- tai hankauskipinöitä joutuessaan kosketuksiin
venttiilin kanssa.
2. Älä altista venttiilien istukoita pölylle, jonka pienin sytytys-
energia on alle 3 mJ.
3. Älä altista venttiileitä pölylle, jonka pienin sytytysenergia
on alle 3 mJ.
4. Apulaitetta käytettäessä on noudatettava apulaitteen
mukana toimitettuja erityisohjeita. Näin varmistetaan, että
asennus on ATEX-direktiivin mukainen.
VARAOSASARJAT:
Ota yhteyttä ASCO Numaticsiin.
DK
Det här dokumentet framställer installationsinstruktionerna
samt de allmänna säkerhetsinstruktionerna i färdigt skick
för respektive ASCO Numatics-komponent.
I enlighet med respektive version och klassifi ceringskate-
gori är ventiler av typ AD kompatibla för följande tillämp-
ningar:
2/2 ventiler, typ AD, gängad koppling (typ TBT PN16)
eller fl änsutförande (typ BBT PN16, BF PN16 och BA
PN25), NC- och NO-funktion: kategori 2 och 3 enligt
tabell.
3/2 ventiler, typ AD, gängad koppling (typ TBT PN16),
NO-funktion: kategori 2 och 3 enligt tabell.
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING
En säker användning av nämnda ventiler kan enbart till-
försäkras när de har installerats och sköts av utbildad och
behörig personal samt i enlighet med följande krav:
INSTALLATIONSKRAV
1. De här komponenterna är inga säkerhetsenheter.
2. Den elektriska kontinuiteten mellan ventilhylsa och
ledningssystem måste tillförsäkras och bekräftas under
installationen.
3. Ta bort färgen kring skruvarna för att koppla ventilkrop-
parna med fl änskopplingar till rörsystemet.
4. Ventilerna är i standardutförandet antistatbehandlade.
Ta inte bort det antistatiska skiktet och tillför inget annat
färgskikt, med undantag för området kring skruvarna. (se
punkt 3 ovan).
ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR
Utöver tillämpningarna ovan i tabell, var god uppmärksamma
följande särskilda restriktioner:
1. När en ventil används med dammande eller gasbildande
vätskor som kan skapa en explosiv atmosfär, skall nöd-
vändiga åtgärder vidtas så att inga fasta partiklar i vätskan
kan ge upphov till kollisions- eller friktionsgnistor när de
kommer i kontakt med ventilen.
2. Låt aldrig ventilsätena komma i kontakt med damm med
en antändningsenergi under 3 mJ.
3. Låt aldrig ventilerna komma i kontakt med damm med en
antändningsenergi under 3 mJ.
4. Vid användning av tillbehör ska de specifi ka instruk-
tionerna för tillbehöret följas för att tillförsäkra den totala
anordningens överensstämmelse med ATEX-direktivet.
FÖR RESERVDELSSATS:
Rådgör med ASCO Numatics.
Instruções de instalação, ligação, operação e manutenção
das válvulas diferenciais, tipo AD, de acordo
com as disposições da directiva ATEX 94/9/CE
Οδηγίες εγκατάστασης, θέσης σε υπηρεσία, λειτουργίας και συντήρησης
για βαλβίδες διαφορετικές βαλβίδες, τύπου AD, σύμφωνα
με τις διατάξεις της οδηγίας ATEX 94/9/ΕΚ
AD
ATEX
PT
GR
q
PT
Este documento completa as Instruções de Instalação
específi cas para cada componente ASCO Numatics e as
instruções de segurança gerais.
De acordo com a versão e a categoria de classifi cação, as
válvulas das tipo AD são compatíveis para as seguintes
aplicações:
Válvulas 2/2, tipo AD, ligação roscada (tipo TBT PN16)
ou montagem na fl ange (tipos BBT PN16, BF PN16 e
BA PN25), unção NC e NO: categorias 2 e 3 de acordo
com a tabela.
Válvulas 3/2, tipo AD, ligação roscada (tipo TBT PN16),
função NO: categorias 2 e 3 de acordo com a tabela.
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO SEGURA
A utilização segura destas válvulas só pode ser garantida,
se forem instaladas e operadas por pessoal qualifi cado e de
acordo com os requisitos apresentados em seguida:
REQUISITOS DE INSTALAÇÃO
1. Estes componentes não são dispositivos de segurança.
2. A continuidade eléctrica entre o corpo da válvula e os tu-
bos tem de ser garantida e verifi cada durante a instalação.
3. Para ligar os corpos das válvulas com ligações de tipo
ange ao sistema de tubagens, retire a tinta à volta da
área dos parafusos.
4. As válvulas têm um revestimento dissipador estático de
série. Não retire este acabamento nem aplique outra
camada de tinta, excepto nas superfícies à volta da área
dos parafusos. (ver item 3 acima).
RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Além das aplicações fornecidas nas tabela, cumpra as se-
guintes restrições específi cas:
1. Quando utilizar a válvula com fl uidos gasosos ou de tipo
poeira que possam criar uma atmosfera explosiva, tome
todas as precauções necessárias para que não circulem
quaisquer partículas sólidas dentro do fl uido que possam
criar faíscas de fricção ou impacto quando entrarem em
contacto com a válvula.
2. Não deixe as fi xações das válvulas entrarem em contacto
com poeiras com uma energia de ignição mínima inferior
a 3 mJ.
3. Não deixe as válvulas entrarem em contacto com poeiras
com uma energia de ignição mínima inferior a 3 mJ.
4. Quando utilizar um acessório, não se esqueça das instru-
ções específi cas fornecidas com o acessório para garantir
a conformidade da montagem com a directiva ATEX.
PARA KITS DE PEÇAS SOBRESSELENTES:
Consulte a ASCO Numatics.
GR
Το παρόν έγγραφο ολοκληρώνει τις ειδικές Οδηγίες Εγκατά-
στασης για κάθε εξάρτημα ASCO Numatics και τις γενικές
οδηγίες ασφαλείας.
Ανάλογα με την έκδοσή τους και την κατηγορία στην οποία
κατατάσσονται, οι βαλβίδες της
τύπου
AD είναι συμβατές με
τις εξής εφαρμογές:
βαλβίδες 2/2, τύπου AD, με σπείρωμα (τύπου
TBT PN16) ή φλάντζα (τύπου BBT PN16, BF PN16 και
BA PN25), λειτουργίας NC και NO: κατηγορίες 2 και 3
σύμφωνα με τον πίνακα.
βαλβίδες 3/2, τύπου AD, με σπείρωμα (τύπου
TBT PN16), λειτουργίας NO: κατηγορίες 2 και 3 σύμφω-
να με τον πίνακα.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η ασφαλής χρήση αυτών των βαλβίδων μπορεί να διασφα-
λιστεί μόνο αν η εγκατάσταση και η λειτουργία τους γίνεται
από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις
παρακάτω απαιτήσεις:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Τα εξαρτήματα αυτά δεν αποτελούν διατάξεις ασφαλείας.
2. Η ηλεκτρική συνέχεια ανάμεσα στο σώμα της βαλβίδας
και το σύστημα σωληνώσεων πρέπει να διασφαλιστεί και
να πιστοποιηθεί κατά την εγκατάσταση.
3. Για τη σύνδεση του σώματος της βαλβίδας στο σύστημα
σωληνώσεων με φλάντζα, καθαρίστε τη βαφή στα σημεία
γύρω από τις βίδες.
4. Οι βαλβίδες έχουν αντιστατική επίστρωση σαν στάνταρ.
Μην αφαιρέσετε την επίστρωση, ούτε να περάσετε
άλλη επίστρωση ή βαφή, σε άλλα σημεία εκτός από την
επιφάνεια γύρω από τις βίδες. (δείτε το σημείο 3 παρα-
πάνω).
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εκτός από τις εφαρμογές που δίνονται στους πίνακα, πρέ-
πει να τηρούνται και οι εξής ειδικοί περιορισμοί:
1. Όταν η βαλβίδα χρησιμοποιείται με κονιόμορφα ή αεριό-
μορφα ρευστά που μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτική
ατμόσφαιρα, πάρτε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να απο-
κλείσετε την κυκλοφορία στερεών σωματιδίων μέσα στο
ρευστό, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα
από κρούση ή τριβή, ερχόμενα σε επαφή με το σώμα της
βαλβίδας.
2. Μην αφήσετε τις έδρες των βαλβίδων να έλθουν σε επαφή
με σκόνες ελάχιστης ενέργειας ανάφλεξης κάτω από 3 mJ.
3. Μην αφήσετε τις βαλβίδες να έλθουν σε επαφή με σκόνες
ελάχιστης ενέργειας ανάφλεξης κάτω από 3 mJ.
4. Όταν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα, πρέπει να εφαρμόζονται
οι ειδικές οδηγίες που δίνονται με το συγκεκριμένο εξάρτη-
μα, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της εγκατάστασης
με την οδηγία ATEX.
ΓΙΑ ΚΙΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
Συμβουλευτείτε την ASCO Numatics.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Asco Differential Valves Installationsguide

Typ
Installationsguide