Princess 112459 Bruksanvisning

Kategori
Ugnar
Typ
Bruksanvisning
34
SV
Gratulerar!
Du har valt en produkt från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris. Vi
hoppas att du kommer attglädje av denna
produkt i många år.
Beskrivning (fig. A)
Din 112459 Princess ugn har designats för
rostning av bröd, tillagning av mat och upptining
av mat. Apparaten är bara avsedd för
inomhusbruk. Apparaten är bara avsedd för
hushållsbruk.
1. Temperaturinställningsratt
2. Timerratt
3. På/av-indikator
4. Tillagningsutrymme
5. Värmeelement
6. Dörr
7. Luckhandtag
8. Inspektionsfönster
9. Bakhylla
10. Bakskål
11. Smulskål
Första användning (fig. A)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Kontrollera att det finns tillckligt med fritt
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
Rengöra apparaten. Se avsnittet •
“Rengöring och underhåll”.
Rengöra tillbehören. Se avsnittet •
“Rengöring och underhåll”.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Vrid temperaturinställningsratten (1) medurs •
för att ställa in temperaturen på 230 °C.
Vrid timerratten (2) medurs för att ställa in •
tiden på 15 minuter. På/av-indikatorn (3)
tänds. Apparaten börjar värmas upp.
När processen är klar, stängs apparaten av •
automatiskt. På/av-indikatorn (3) släcks.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget.•
Låt apparaten svalna helt.•
Obs: När du slårapparaten för första
gången, kommer den att avge lite rök och en
karaktäristisk lukt under en kort stund. Detta
är normalt.
Användning
Inställning av temperaturen (fig. A)
Temperaturen kan ställas in från 0 °C till 230 °C.
Vrid temperaturinställningsratten (1) medurs •
för att öka temperaturen.
Vrid temperaturinsllningsratten (1) moturs •
för att minska temperaturen.
På- och avslagning (fig. A)
Tiden kan sllas in från 0 minuter till 15 minuter.
Tiden kan även ställas in i läge oavbrutet.
För att slå på apparaten i 15 minuter eller •
mindra, vrid timerratten (2) medurs för att
ställa in önskad tid. På/av-indikatorn (3) tänds.
r att slå på apparaten i mer än 15 minuter, •
vrid timerratten (2) till läge ‘I r att ställa in
läge oavbrutet. På/av-indikatorn (3) tänds.
För att slå av apparaten, vrid timerratten •
(2) till läge ‘0’. På/av-indikatorn (3) släcks.
Justering av tiden (fig. A)
Tiden kan justeras medan apparaten är i gång.
Vrid timerratten (2) medurs för att öka tiden.•
Vrid timerratten (2) moturs för att minska •
tiden.
Tips för användning
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Ha alltid luckan stängd vid användning.
- Använd inte apparaten utan smulskålen.
Se till att smulor inte samlas på botten av
apparaten.
Rostning av bröd (fig. A - C)
Obs: Avståndet mellan det övre
värmeelementet och maten måste vara minst
30 mm för erhållande av bästa resultat.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Öppna dörren (6) med hjälp av •
dörrhandtaget (7).
35
SV
Skjut in bakhyllan (9) i tillagningsutrymmet •
(4) (fig. B).
Lägg önskat antal brödskivorbakhyllan •
(9).
Placera smulskålen (11) på botten av •
apparaten med hjälp av handtaget (12)
(fig. C).
Öppna dörren (6) med hjälp av •
dörrhandtaget (7).
Ställ in temperaturen med temperatur-•
inställningsratten (1).
S på apparaten genom att vrida timerratten •
(2) medurs för att ställa in tiden. På/av-
indikatorn (3) tänds. Apparaten rjar rosta
brödet.
Obs: Experimentera med tiden för att upp
bästa resultat. Att rosta fyra brödskivor
samtidigt tar längre än att rosta en skiva åt
gången. Den normala tiden för att rosta bröd
är 3 till 6 minuter.
Titta regelbundet genom inspektionsnstret •
(8) för att se om brödskivan har rostats och
för att säkerställa att det inte brinner.
För att avbryta processen, vrid timerratten •
(2) till läge ‘0’. På/av-indikatorn (3) släcks.
När processen är klar, stängs apparaten av •
automatiskt. En klocka kommer att ringa.
På/av-indikatorn (3) släcks.
Använd ugnshandskar när du ska ta ut •
brödet från apparaten.
Efter användning, dra ut nätkontakten •
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat.
Tillagning av mat (fig. A - C)
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Placera alltid bakskålenbakhyllan.
Ställ inte bakskålen direkt på det nedre
värmeelementet.
- Förvärm ugnen, om så erfordras, innan
maten placeras tillagningsutrymmet.
Obs: Avståndet mellan det övre rmeelementet
och maten måste vara minst 30 mm för
erhållande av bästa resultat.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Öppna dörren (6) med hjälp av •
dörrhandtaget (7).
Skjut in bakhyllan (9) i tillagningsutrymmet •
(4) (fig. B).
Placera bakskålen (10), om så erfordras, •
på bakhyllan (9) (fig. B).
Placera maten på bakhyllan (9) eller •
i bakskålen (10).
Placera smulskålen (11) på botten av •
apparaten med hjälp av handtaget (12)
(fig. C).
Öppna dörren (6) med hjälp av •
dörrhandtaget (7).
Ställ in temperaturen med temperatur-•
inställningsratten (1).
S på apparaten genom att vrida timerratten •
(2) medurs för att ställa in tiden. På/av-
indikatorn (3) nds. Apparaten börjar tillaga
maten.
Obs: Experimentera med tiden för att upp
bästa resultat. Små bitar tillagas bättre och
snabbare än stora bitar.
Titta regelbundet genom inspektionsnstret •
(8) för att se om maten är klar och för att
säkerställa att den inte brinner.
För att avbryta processen, vrid timerratten •
(2) till läge ‘0’. På/av-indikatorn (3) släcks.
När processen är klar, stängs apparaten av •
automatiskt. En klocka kommer att ringa.
På/av-indikatorn (3) släcks.
Använd ugnshandskar när du ska ta ut •
maten från apparaten.
Efter användning, dra ut nätkontakten •
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat.
Upptining av mat (fig. A - C)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Tillaga alltid maten direkt efter upptiningen.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd alltid bakskålen vid upptining av
mat. Placera alltid bakskålen på bakhyllan.
Ställ inte bakskålen direkt på det nedre
värmeelementet.
- Tina alltid maten vid låg temperatur.
Om temperaturen sätts för hög, kan maten
lättare antändas.
36
SV
Obs: Avståndet mellan det övre rmeelementet
och maten måste vara minst 30 mm för
erhållande av bästa resultat.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Öppna dörren (6) med hjälp av •
dörrhandtaget (7).
Skjut in bakhyllan (9) i tillagningsutrymmet •
(4) (fig. B).
Placera bakskålen (10) på bakhyllan (9) •
(fig. B).
Placera maten i bakskålen (10).•
Placera smulskålen (11) på botten av •
apparaten med hjälp av handtaget (12)
(fig. C).
Öppna dörren (6) med hjälp av •
dörrhandtaget (7).
Ställ in temperaturen med temperatur-•
inställningsratten (1).
Slå på apparaten genom att vrida timerratten •
(2) medurs för att ställa in tiden. På/av-
indikatorn (3) tänds. Apparaten börjar tina
maten.
Obs: Experimentera med tiden för att upp
bästa resultat. Den tid som erfordras för
upptining av mat beror på typen av mat,
matens vikt och matens form.
Titta regelbundet genom inspektionsnstret •
(8) för att se om maten är upptinad och
för att säkerställa att den inte brinner.
Efter halva upptiningstiden, öppna luckan •
(6), vänd matstycket och stäng sedan luckan.
För att avbryta processen, vrid timerratten •
(2) till läge ‘0’. På/av-indikatorn (3) släcks.
När processen är klar, stängs apparaten av •
automatiskt. En klocka kommer att ringa.
På/av-indikatorn (3) släcks.
Använd ugnshandskar när du ska ta ut •
maten från apparaten.
Efter användning, dra ut nätkontakten •
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat.
Rengöring och underhåll
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
- Använd inte ugnsrengörare till att att
rengöra insidan av apparaten.
- Rengör inte apparaten i diskmaskin.
Rengör inte tillbehören i diskmaskin.
Kontrollera apparaten regelbundet med •
avseende på eventuella skador.
Rengör apparatens insida med en fuktad •
trasa. Torka apparatens insida noggrant med
en ren, torr trasa. Torka inte värmeelementen.
Rengör tillbehören regelbundet:•
- Rengör bakhyllan och bakskålen
i såpvatten. Torka tillbehören noggrant.
- Luta apparaten en aning bakåt. Öppna
smulskålen genom att dra handtaget
bakåt och nedåt. Skaka smulskålen
rsiktigt för att få bort smulorna. Placera
smulskålen i botten på apparaten med
hjälp av handtaget.
Förvara apparaten med tillbehören på en •
torr plats, utom räckhåll för barn.
Säkerhetsanvisningar
Allmän säkerhet
Läs noggrant igenom handboken före •
anndning. Bell handboken för framtida
behov.
Använd bara apparaten och tillbehören för •
de avsedda ändamålen. Använd inte
apparaten och tillbehören för andra syften
än de som beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om någon del eller •
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt,
ste den bytas av tillverkaren eller berig
serviceverkstad.
Barn bör övervakas för att säkerställa att •
de inte leker med apparaten.
37
SV
Om barn eller personer med fysiska, •
sensoriska, mentala eller motoriska problem
eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap använder apparaten kan det
innebära risker. Personer som ansvarar för
deras säkerhet r ge uttryckliga anvisningar
eller övervaka användningen av apparaten.
Använd inte apparaten nära badkar, •
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
nk inte ned apparaten i vatten eller gon •
annan vätska. Om apparaten hamnar
i vatten eller någon annan vätska får inte
apparaten tas bort med händerna. Dra
omedelbart ut nätkontakten från
vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den
inte användas igen.
Denna apparat är avsedd att endast •
användas för hushållsbruk och liknande
tillämpningar som personalkök i affärer,
kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar;
av kunder på hotell, motell och andra
miljöer av bostadstyp; miljöer av typen
“rum och frukost”.
El-säkerhet
Före användning, kontrollera alltid att •
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges
märkplåten.
Anslut apparaten till ett jordat vägguttag. •
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1,5 mm
2
).
För ytterligare skydd, installera en jordfels-•
brytare (RCD) med en nominell felström
som inte överskrider 30 mA.
Apparaten är inte avsedd att användas •
med hjälp av en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
Kontrollera att vatten inte kan komma in •
i kontaktstiftennätkabeln eller
förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln och förlängnings-•
kabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte hänger över •
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
Håll nätkabeln borta från hetta, olja och •
skarpa kanter.
Kontrollera regelbundet nätkabeln och •
nätkontakten med avseende på tecken
skador. Använd inte apparaten om
nätkabeln eller nätkontakten är skadad
eller defekt. Om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad eller defekt, måste
den bytas av tillverkaren eller behörig
serviceverkstad.
Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa •
nätkontakten från nätuttaget.
Lossa nätkontakten från nätuttaget när •
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Säkerhetsanvisningar för ugnar
Använd inte apparaten utomhus.•
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Placera apparaten på ett värmebeständigt •
och vattensäkert underlag.
Placera inte apparaten på en spishäll.•
Täck inte över apparaten.•
Kontrollera att det finns tillckligt med fritt •
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
Kontrollera att apparaten inte kommer •
i kontakt med lättantändliga material.
Håll apparaten borta från värmekällor. •
Placera inte apparaten på varma ytor eller
i närheten av öppen eld.
Placera bara behållare gjorda av metall, sten •
eller glas i apparaten. Placera inte behållare
gjorda av andra material i apparaten.
Använd inte apparaten till att förvara •
föremål i.
Akta dig för heta delar. Ytorna som är •
rkta med en varningssymbol för heta ytor
riskerar att bli heta vid användning. Den
åtkomliga ytan kan bli het när apparaten
används. Den yttre ytan kan bli het när
apparaten används.
Var försiktig vid beröring av apparaten. •
Använd handskar om du måste vidröra
apparaten under eller strax efter användning.
Se till att dina händer är torra innan du rör •
vid apparaten.
38
SV
Lämna inte apparaten obevakad under •
användning.
Flytta inte apparaten medan den är slagen •
eller fortfarande varm. Dra ut nätkontakten
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Princess 112459 Bruksanvisning

Kategori
Ugnar
Typ
Bruksanvisning