Garmin Montana Montana 600 Användarmanual

varumärke
Garmin Montana
Modell
Montana 600
Typ
Användarmanual
62 InstruktionerförMontana600-seriensmarinfäste

Läs Viktig säkerhets- och produktinformation i Montana-produktförpackningen
innan du monterar marinfästet.

Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär
eller slipar.
meddelande
Felaktig anslutning av ström- eller ljudkabeln med blottade ledningstrådar kan
resultera i skada på båten eller batteriet. Garmin rekommenderar starkt att du låter
en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera fästet.
Metallkontakterna på Montana-enheten och fästet bör hållas torra för att undvika
skador på utrustningen. Håll metallkontakterna torra och skyddade genom att alltid
använda fästets väderskyddslock när enheten inte är monterad.

Borrmaskin
Material för vridbart fäste: 3 bultar eller 3 skruvar (medföljer ej)
Nr 8 (4 mm) maskinbultar med kullrigt huvud med passande muttrar
och brickor samt en 5 mm (5/32 tums) borrspets
Nr 8 (4 mm) självgängande skruvar med kullrigt huvud och en 1,5 mm
(1/16 tums) borrspets för förborrning.
InstruktionerförMontana600-seriensmarinfäste 63
9,5 mm (3/8 tums) nyckel eller hylsa
Stjärnskruvmejsel eller rak skruvmejsel

meddelande
Montera inte vridfästet på en plats som utsätts för extrema temperaturer eller
förhållanden. Temperaturintervallet för Montana är -15 °C till 70 °C (5 °F till
158 °F). Lång exponering för temperaturer som överskrider detta område
(i förvarings- eller användningsförhållanden) kan leda till att LCD-skärmen går
sönder.
Använd rundskallade maskinbultar eller självgängande skruvar för montering
av vridbasen. Om du använder skruvar med försänkt skalle kan du skada
monteringsfästet.
Välj en plats för montering av fästet.
Platsen möjliggör tydlig uppsikt över skärmen och åtkomst till Montana-
enhetens knappar.
Platsen är tillräckligt stabil för att bära upp Montana-enheten och fästet.
Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och anslutning av
kablarna. Du bör lämna minst 8 cm (3 tum) utrymme bakom höljet.

meddelande
Dra inte åt skruvarna eller bultarna för hårt. Det kan skada vridbasen.
64 InstruktionerförMontana600-seriensmarinfäste
1. Separera vridbasen från
fästet.
2. Med vridbasen som mall markerar du rikthålens
platser
.
3. Borra monteringshålen.
Om du sätter fast basen med maskinbultar borrar du
tre 5 mm (5/32 tums) hål på de markerade platserna.
Om du sätter fast basen med självgängande
skruvar förborrar du tre 1,5 mm (1/16 tums) hål
på de markerade platserna. Förborra inte mer än
halva skruvlängden.
4. Fäst vridbasen med 3 bultar eller 3 skruvar
(medföljer ej).
5. Placera det vridbara monteringsfästet
över
vridbasen och fäst det med den korta ratten
.

1. Passa in spåret
på vaggans baksida med den långa
fästratten
och skjut vaggan på plats på stången.
Om det behövs justerar du ratten så att fästets armar
säras. Vrid ratten motsols för att sära fästets armar,
och vrid den medsols för att dra åt dem.
InstruktionerförMontana600-seriensmarinfäste 65
2. Justera vaggans vinkel och dra åt den långa monteringsratten
tills vaggan
sitter fast ordentligt.
3. Rotera det vridbara monteringsfästet
genom att vrida det åt
vänster eller höger.
Fästet klickar när du vrider det. Välj en bra betraktningsvinkel
och dra sedan åt båda rattarna.

meddelande
Om någon kabel inte ansluts ska du isolera och fästa den på båten på ett säkert
sätt.
1. Anslut den röda
och svarta
kabeln till båtens huvudströmkälla
(10 till 50 V).
2. Vid behov ansluter du de seriella datakablarna till båten.
Gul
är den seriella ingångsdataledningen.
Blå
är den seriella utgångsdataledningen.
Grön
är den seriella jordledningen.
3. Vid behov ansluter du stereouttaget
.
66 InstruktionerförMontana600-seriensmarinfäste

meddelande
Innan du placerar enheten i fästet ska du se till att metallkontakterna på
enheten och fästet är torra för att undvika skador på utrustningen. Använd
väderskyddslocket för att hålla monteringsvaggan torr.
1. Placera väderskyddslocket i fästets förvaringsplats
.
2. Placera underkanten av enheten i vaggan
.
3. Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
4. Om du vill säkra enheten och förhindra stöld kan du använda
säkerhetsskruvmejseln
och dra åt säkerhetsskruven
på fästets ovansida.
Obs! Om reekterat eller bländande ljus gör det svårt att se enhetens display
monterar du ett skärmbländskydd på skärmen.
InstruktionerförMontana600-seriensmarinfäste 67

1. Lossa säkerhetsskruven.
2. Koppla loss enheten genom att trycka på knappen
på sidan av fästet.
3. Lyft ut enheten.
4. Placera väderskyddslocket
på metallkontakterna på
vaggan.

Garmins vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Mer information
nns i Viktig säkerhets- och produktinformation i enhetens produktförpackning.
/