LG DVS450H Bruksanvisning

varumärke
LG
Kategori
DVD-spelare
Modell
DVS450H
Typ
Bruksanvisning
DVS450H
SVENSKA
P/No. : MFL58825910
Som en E
NERGY
S
TAR
®
Partner,
har LG avgjort att denna produkt
eller produkt-model möter de
E
NERGY STAR
®
riktlinjer för
energi effektivitet.
ENERGY STAR
®
är en U.S.A registrerad
certifiering.
DANSK
NORSK
SUOMI
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 1
2
VARNING: FÖR ATT MINSKA RIKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. TA INTE BORT
HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS
AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG SERVICEPERSONAL UTFÖRA
SERVICEARBETET.
Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är
tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.
Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till
viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som
medföljer apparaten.
VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA
STÖTAR, SKA MAN INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla
eller motsvarande.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens
anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa
tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning.
Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng,
soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller
stativ om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
VARNING: Den här produkten använder ett lasersystem.
För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, ska
du läsa bruksanvisningen noga och spara den som framtida
referens. Om enheten kräver underhåll ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar
eller andra förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig
strålning. För att undvika att man direkt utsätts för laserstrålen, bör man inte försöka
öppna höljet. Synlig laserstrålning när höljet är öppet. TITTA INTE IN I STRÅLEN.
VARNING: Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål
fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.
VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden
För de flesta apparater rekommenderas att de placeras på en dedikerad krets;
Det vill säga en enda krets som strömmatar endast den apparaten och som inte är
kopplad till några andra utgångar eller förgreningar. Kontrollera sidan med
specifikationer i bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller.
Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag,
förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är
farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand.
Undersök regelbundet apparatens elsladd.
Om sladden verkar skadad eller sliten ska du koppla ur den, sluta använda apparaten
och få sladden utbytt mot exakt rätt typ av sladd av en auktoriserad servicetekniker.
Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor
på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt
kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje. För att
koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är
lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en
produkt innebär det att den regleras av Europadirektiv 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än
de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som myndigheterna upprättar.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat
kontaktar du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte
produkten.
Denna produkt har tillverkats i enlighet med EMC-direktivet
2004/108/EC och lågspänningsdirektivet 2006/95/EC.
Europeiskt ombud:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
Försiktighetsåtgärder
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK
STÖTÖPPNA INTE
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” och symbolen med
dubbla-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface utgör
varumärken eller registrerade varumärken för HDMI licensing LLC.
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 2
3
Om symbolen
” kan visas på TV:n under användning och indikerar att funktionen som
beskrivs i bruksanvisningen inte är tillgänglig för den skivan.
Regionkoder
Den här enheten har en regionskod tryckt på baksidan av enheten. Den här
enheten kan endast spela DVD-skivor med samma märkning som på baksidan
av enheten eller med märkningen ”ALL”.
De flesta DVD-skivor har en väl synlig märkning på fodralet med en jordglob
med ett eller flera nummer. Detta nummer måste matcha enhetens
regionskod, annars kan inte skivan spelas upp.
Om du försöker spela en DVD-skiva med en annan regionskod visas
meddelandet ”Check regional code” på tv-skärmen.
Copyright
Det är enligt lag förbjudet att kopiera, sända, visa, sända via kabel, spela inför
publik eller hyra ut copyrightskyddat material utan tillstånd. Denna produkt är
försedd med copyrightskydd som utvecklats av Macrovision. Signaler för
kopieringsskydd har spelats in på vissa skivor. När man spelar in och spelar
upp bilderna från dessa skivor på en enhet blir bilden brusig. Denna product
innehåller teknologi som är copyright skyddad av US’ och andra länders lagar
om ”Immaterial-rätter”. För att använda sig av denna skyddade teknologi måste
tillstånd inhämtas från Macrovision och är avsett för användning i hemmet och
andra likande, begränsade användningsområden, Andra användningsområden
måste auktoriseras av Macrovision. Tekniska ändringar eller demontering av
enheten är förbjudna.
ANVÄNDARE BÖR OBSERVERA ATT INTE ALLA HD-TV-APPARATER ÄR
HELT KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT OCH DET KAN LEDA TILL ATT
ARTIFAKTER VISAS I BILDEN. OM DET UPPSTÅR BILDPROBLEM MED
525 ELLER 625 PROGRESSIV SKANNING, REKOMMENDERAS ATT
ANVÄNDAREN VÄXLAR ANSLUTNINGEN TILL UTMATNING AV STANDARD
DEFITITION. OM DU HAR FRÅGOR BETRÄFFANDE VÅRA TV-
APPARATERS KOMPATIBILITET MED DENNA MODELL, 525p OCH 625p,
KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE.
DVD-VIDEO: Skivor som till exempel innehåller filmer
som kan köpas eller hyras
DVD-R: Videoläge och endast avslutade
DVD-RW: VR-läge, videoläge och endast avslutade
DVD+R: Endast videoläge
DVD+RW: Endast videoläge
Audio CD: Musik CD-skivor eller CD-R/CD-RW i
musik-CD-format som kan köpas
Den här enheten spelar DVD±R/RW och CD-R/RW som innehåller ljudtitlar,
DivX-, MP3-, WMA- och/eller JPEG-filer. Vissa DVD±RW/DVD±R eller
CD-RW/CD-R kan inte spelas på den här enheten på grund av skivans
inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd eller på grund av egenskaperna hos
inspelningsenheten och programvaran som filerna skapats med.
Logotyp
Olika slags spelbara skivor
Typ
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Olika slags spelbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ansluta enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Anpassa språkinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Visa skivinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Spela en DivX-videofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Lyssna på musikskivor eller filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Visa foto-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
Använda en USB Flash-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Språkkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Landskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Innehåll
“DVD Logo” är DVD Format/Logo Licensing Corporation’s varumärke.
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 3
4
Ansluta enheten
Audio- och videoanslutning
Enhetens Audio/Vido-uttag är färgkodade (gul för video, röd för ljud höger och
vit för ljud vänster). Använd RCA till SCART-kabeln för att ansluta RCA (VIDEO
OUT/AUDIO OUT (L/R))-kabeländarna till motsvarande uttag för VIDEO OUT
och AUDIO OUT (L/R) på enheten och anslut scart-kabeln till TV:ns scart-uttag.
Ansluta enheten - fler funktioner du kan
använda
Komponentvideo-anslutning
Anslut COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUT-uttaget på enheten till
motsvarande videoingångar på TV:n med en YPBPR-kabel.
Du måste även ansluta ljudkablar för vänster och höger kanal till TV:n
eller digitala ljudkablar till stereon.
Ställa in upplösning
Du kan ändra upplösningen för komponentvideo ut. Tryck på
RESOLUTION upprepade gånger för att välja önskad
upplösning - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
För 720p, 1080p och 1080i upplösning i komponentvideoläge kan enbart
icke kopieringsskyddade skivor spelas upp. Om skivan är
kopieringsskyddad kommer den att visas i upplösningar 576p(480p) eller
576i(480i).
Beroende på din TV kan vissa inställningar för upplösning göra att bilden
försvinner eller att en onormal bild visas. Om detta inträffar trycker du
upprepade gånger på RESOLUTION tills bilden visas igen.
Digital ljudutgång
Anslut ett av enhetens DIGITAL AUDIO OUT-uttag (COAXIAL) till
motsvarande uttag på din förstärkare.
Om ljudformatet från den digitala utsignalen inte matchar förstärkarens
funktioner, avger förstärkaren ett starkt förvrängt ljud eller inget ljud alls.
För att visa ljudformatet för den aktuella skivan i skärmmenyn trycker du
på AUDIO.
Denna enhet utför inte intern (2-kanals) avkodning av ett DTS-ljudspår.
För att njuta av DTS-flerkanals surround, måste du ansluta denna enhet
till en DTS-kompatibel förstärkare via en av denna enhets digitala
ljudutgångar.
A
B
Anslut nätsladden till vägguttaget.
A
B
Huvudenhet
TV
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 4
HDMI-anslutning
Anslut HDMI OUT-uttaget på enheten till HDMI-ingången på en HDMI-
kompatibel TV med en HDMI-kabel.
Ställa in upplösning
Du kan ändra upplösningen för HDMI-utgång. Tryck flera gånger på
RESOLUTION för att välja önskad upplösning, 576i(480i), 576p(480p), 720p,
1080i, 1080p. Upplösningen kan eventuellt inte väljas på grund av anslutningen
eller TV:n.
Om 1080p-upplösning
Enheten kan ge fullupplöst HD-bild (1080p) till de flesta TV-apparater på
marknaden som idag kan visa 1080p. Det finns emellertid några TV-apparater
med 1080p från en del företag som är begränsade vad gäller typer av 1080p-
bilder som kan visas. Särskilt TV-apparater med 1080p som inte kan visa bilder
med 60 Hz, kan inte visa bilden från den här enheten.
Om HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöder både video och ljud via en
enkel digitalanslutning för användning med DVD-spelare, DTV-digitalboxar och
andra AV-enheter. HDMI utvecklades som en förutsättning för HDCP-teknolo-
gierna (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP används för att
skydda digitalt innehåll som sänds och tas emot.
HDMI har förmågan att stöda standard, utökad, eller high-definition video plus
standard-till-flerkanaligt surroundljud. HDMI-funktioner omfattar okomprimerad
digital video, en bandbredd på upp till 5 Gbyte per sekund, en kontakt (i stället
för många kablar och kontakter) samt kommunikation mellan AV-källa och AV-
utrustning, t.ex. digitala TV-apparater.
Om HDMI-anslutning
Om TV:n inte kan hantera en samplingsfrekvens på 96 kHz, ställer du in
alternativet [Samplingsfrekvens] på [48 kHz] i inställningsmenyn. (se sidan 9)
Om TV:n inte har Dolby Digital- och MPEG-dekoder, ställer du in
alternativen [Dolby Digital] och [MPEG] på [PCM] i inställningsmenyn.
(se sidan 9)
Beroende på din TV kan vissa inställningar för upplösning göra att bilden
försvinner eller att en onormal bild visas. Om detta inträffar trycker du
upprepade gånger på RESOLUTION tills bilden visas igen.
Om du ändrar upplösningen när enheten är ansluten med HDMI-kontakt kan
fel uppstå. För att lösa problemet, slår du av enheten och slår därefter på
den igen.
Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet ska du kontrollera följande:
- Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den här enheten. Sätt på HDMI/DVI-
apparaten och låt den vara på i ca 30 sekunder och sätt därefter på den
här enheten.
- Den anslutna enhetens videoingång är rätt inställd för den här enheten.
- Den anslutna enheten är kompatibel med en videoingång på
720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i eller
1920X1080p.
- Upplösningarna 720p och 576p(480p) används vid progressiv avsökning.
Alla HDCP-kompatibla DVI-apparater fungerar inte med denna apparat.
- Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som inte har HDCP.
5
TV
Huvudenhet
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 5
6
Hur man faster Kable kåpan
Om du vill installera emligt instruktionen nedan.
Använda det rundformade stödet
För att montera denna enhel på bordet eller annan plan yta, rotera det
rundformade stöded på baksidan av enheten i pilens riktning, som visas nedan.
Väggmontering
Om du vill kan du montera enheten på en vägg.
Du behöver ha krokar tillgängligt för att dolt, hänga i hålen på baksidan av
enheten. Skruva i krokarna i väggen.
Försäkra dej om att enheten sitter i krokarna och att krokarna är starka nog att
stötta upp tyngden, innan du tar bort handen.
Vägg
76 mm
mindre än 8 mm
mindre än 3 mm
Krokar
Kabel kåpa
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 6
7
Fjärrkontroll
a
POWER (1): Slår på och stänger av enheten.
OPEN/CLOSE (Z):
Öppnar och stänger skivfacket.
AUDIO ( ): Väljer språk för ljudspåret eller en
ljudkanal.
SUBTITLE ( ): Väljer språk för textremsa.
ANGLE ( ): Väljer en DVD-kameravinkel om
tillgänglig.
SETUP: Tar fram eller lämnar Setup-menyn.
b
SCAN (m / M): Sökning bakåt eller framåt.
SKIP (. / >): Går till nästa eller föregående
kapitel/spår.
PAUSE/STEP (X): Pausar uppspelningen tillfälligt /
tryck upprepade gånger för uppspelning bildruta för
bildruta.
PLAY (N): Startar uppspelning.
STOP (x): Stoppar uppspelning.
c
DVD MENU: Visar DVD-menyn.
TITLE: Visar skivans titelmeny.
l r o b : Navigera i menyerna.
ENTER ( ): Bekräftar menyval.
DISPLAY: Tar fram skärmvisningen.
RETURN (O): Tryck för att gå bakåt i menyn eller
lämna menyn. Ändra USB-läge.
d
Sifferknappar: Väljer numrerade alternativ i menyn.
CLEAR: Tar bort ett spårnummer i Program-listan.
PROGRAM: Tryck för att redigera program.
A-B: Upprepar ett avsnitt.
REPEAT: Upprepar kapitel, spår, titel eller alla.
ZOOM: Förstorar videobilden.
RESOLUTION: Du kan ändra bildupplösningen
beroende på din TV.
Sätta in batteriet i fjärrkontrollen
Kläm ihop batterihållaren och dra därefter i fliken för
att ta bort batterihållaren. Sätt i batteriet med + i
samma riktning som + på batterihållaren.
Sätt tillbaka batterihållaren med batteriet i
fjärrkontrollen och se till att den är helt inskjuten.
Ersätt fjärrkontrollens batteri med ett 3 V litium
knappcellsbatteri tex CR. 2025 eller liknande.
Bortskaffa batteriet i överensstämmelse med
lokala lagar. Försök inte bränna batteriet.
Varning angående utbyte av litiumbatteri
Det finns risk för explosion vid felaktigt batteribyte.
Byt endast ut batteriet mot ett av samma typ.
Ytterligare varningar finns bredvid batteriet om det
är avsett att bytas ut av användare.
a
b
c
Varning: Batteriet som används i denna apparat
kan orsaka brand eller kemisk brännskada om det
hanteras på fel sätt. Ladda inte upp,
nedmontera inte, förbränn inte och värm inte till
över 100°C. Ersätt batteriet endast med
Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic),
reservdelsnr CR. 2025. Om du använder ett annat
batteri kan leda till risk för brand eller explosion.
Kassera använda batterier.
Håll batterierna borta från barn. Plocka inte isär
och försök inte bränna.
d
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 7
Huvudenhet
a 1/I (Power)
Starta och stänga av enheten.
b Skivfack
Sätt i en skiva här.
c Fjärrsensor
Rikta fjärrkontrollen hitåt.
d Z (Open / Close)
Öppnar och stänger skivfacket.
e N (Play)
Startar uppspelning.
f x (Stop)
Stoppar uppspelning.
g . (Skip)
Återgår till början av aktuellt kapitel eller spår
eller till föregående kapitel, spår eller -filer.
h > (Skip)
Gå till nästa kapitel, spår eller -filer.
i Teckenfönster
Visar enhetens aktuella status.
j USB port
Ansluta ett USB-minne.
USB
abcdefghij
Försiktighetsåtgärd då du använder tryck-
knapparna
Använd tryckplattan med rena och torra händer.
•Tryck inte knapparna på tryckplattan med för
mycket styrka.
•Tryck inte på knappen på tryckplattan med
något ledande material så som metallföremål.
Det kan leda till funktions-störningar.
8
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 8
9
Anpassa språkinställningarna - fler
inställningar du kan använda
När du sätter på enheten första gången (tillval)
Menyn för språkval visas när du sätter på enheten första gången. Du måste
välja ett språk för att använda enheten. Använd vV b B för att välja ett språk
och tryck därefter på ENTER. Därefter visas bekräftelsemenyn. Använd bBför
att välja [Ange] och tryck därefter på ENTER.
Anpassa språkinställningarna
Menyspråk – Välj ett språk för inställningsmenyn och skärmvisningen.
Skivljud/Disk Subtitel/Skivmeny – Välj ett språk för skivljud, textremsa eller
meny.
[Original]: Syftar på originalspråket som skivan spelades i.
[Övriga]: För att välja ett annat språk, trycker du på sifferknapparna och
därefter på ENTER för att ange motsvarande 4-siffriga nummer enligt
språkkodlistan. (se sidan 15) Om du gör ett misstag medan du anger ett
nummer trycker du på CLEAR flera gånger för att radera siffrorna en efter en
och sedan korrigera.
[Av] (för skivans textremsa): Stänga av textremsa.
Anpassa visningsinställningarna
TV-bildformat – Välja bildformat baserat på Tv-skärmens format.
[4:3]: Välj när en standard 4:3 TV är ansluten.
[16:9]: Välj när en 16:9 bredbilds-TV är ansluten.
Visningsläge – Om du valde 4:3, måste du definiera hur du vill att
bredbildsprogram och -filmer ska visas på TV-skärmen.
[Letterbox]: En widescreen-bild visas med svarta band överst och underst på
skärmen.
[Panscan]: Med detta alternativ fylls hela 4:3-skärmen, och bilden klipps av
så som krävs.
Justera ljudinställningarna
Dolby Digital / DTS / MPEG – Väljer typ av digital ljudsignal när man använder
DIGITAL AUDIO OUT-uttaget.
[Bitstream]: Välj detta alternativ om du ansluter den här enhetens DIGITAL
AUDIO OUT-uttag till en förstärkare med inbyggd Dolby Digital-, DTS- eller
MPEG-dekoder.
[PCM] (för Dolby Digital / MPEG): Välj detta alternativ om du ansluter den här
enhetens DIGITAL AUDIO OUT-uttag till en förstärkare utan inbyggd Dolby
Digital- eller MPEG-dekoder.
[Av] (för DTS): Välj detta alternativ om du ansluter den här enhetens DIGITAL
AUDIO OUT-uttag till en förstärkare utan inbyggd DTS-dekoder.
Samplingsfrekvens (Frekvens) – Väljer samplingsfrekvens för ljudsignalen.
[48 KHz]: Ljudsignalerna omvandlas alltid till 48 kHz.
[96 KHz]: Ljudsignalerna avges i deras originalformat.
DRC (Dynamic Range Control) – Gör ljudet tydligt när volymen är nerskruvad
(endast Dolby Digital). Ställ in [På] för att få denna effekt.
Vocal – Ställ endast på [På] när en flerkanalskaraoke-DVD spelas.
Karaoke-kanalerna på skivan mixas till normalt stereoljud.
Anpassa språkinställningarna
1Visar setup-menyn: SETUP
2
Välj ett önskat alternativ på den första nivån:
vv VV
3 Gå till andra nivån:
BB
4
Välj ett önskat alternativ på den andra nivån:
vv VV
5 Gå till tredje nivån:
BB
6 Ändra inställningen:
vv VV
/ ENTER
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 9
10
Justera låsinställningarna
Du måste ställa in alternativet [Områdeskod] för att använda låsalternativen.
Välj alternativet [Områdeskod] och tryck därefter på B. Ange ett fyrsiffrigt
lösenord och tryck därefter på ENTER. Ange det igen och tryck på ENTER för
att bekräfta. Om du gör ett misstag när du skriver in numret, trycker du på
CLEAR för att korrigera det.
Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa det. Ta först bort skivan från
enheten. Visa inställlningsmenyn och mata därefter in det 6-siffriga numret
”210499”. ”P CLR” visas i teckenfönstret och lösenordet raderas.
Klassificering – Välj en klassificeringsnivå. Ju lägre nivå, desto striktare
klassificering. Välj [Unlock] för att inaktivera klassificeringen.
Lösenord – Ställer in och ändrar lösenord för låsinställningarna.
[Ny]: Mata in ett nytt 4-siffrigt lösenord med sifferknapparna och tryck på
ENTER. Mata in lösenordet igen för att bekräfta.
[Byta]: Mata in det nya lösenordet två gånger efter att du angett det befintliga
lösenordet.
Områdeskod – Välj en kod för det geografiska området som klassificeringsnivå
för uppspelning. Detta avgör vilka områdesstandarder som används för att
klassificera DVD-skivor som styrs av barnspärr. (se sidan 15)
Justera andra inställningar
B.L.E. (Black Level Expansion) – Välja svartnivån för uppspelade bilder. Ställ
in enligt vad du föredrar samt skärmens egenskaper.
DivX(R) VOD – Vi tillhandhåller DivX® VOD (Video On Demand)-
registreringskoden som du kan använda för att hyra och köpa videofilmer med
hjälp av DivX® VOD-tjänsten. Besök www.divx.com/vod för mer information.
Tryck på ENTER när ikonen [Välj] är markerad och du kan visa enhetens
registreringskod. Samtliga videofilmer som laddats ner från DivX® VOD kan
endast spelas upp på den här enheten.
Visa skivinformation - fler inställningar du kan
använda
Du kan välja ett alternativ genom att trycka på vV och växla eller välja
inställning genom att trycka på bB.
Aktuell titel (eller spår) nummer/totalt antal titlar (eller spår)
Aktuellt kapitelnummer/totalt antal kapitel
Förfluten uppspelningstid
Valt språk för ljudspår eller kanal
Vald undertext
Vald vinkel/totalt antal vinklar
Symboler som används i denna handbok
Alla skivor i denna lista Ljud CD-skivor
DVD och avslutade DVD±R/RW CD-G-skivor
MP3-filer DivX-filer
WMA-filer
WMA
DivXMP3
CD-G
DVD
ACDALL
Visa skivinformation
1Tryck på DISPLAY: DISPLAY
2 Välj en post:
vv VV
3 Justera inställningarna för visningsmeny:
bb BB
/ ENTER
4 För att återgå: DISPLAY
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 10
11
Spela en skiva - fler inställningar du kan
använda
Avbryter uppspelningen
Enheten registrerar stoppet, beroende på skivan. “ X
xx
” visas kort på skärmen.
Tryck på PLAY (
NN
) för att fortsätta spela upp (från stopp-punkten). Om du
trycker på STOP (
xx
) igen eller matar ut skivan (“
xx
” visas på skärmen) så
raderas stopp-punkten.
(
XXxx
=
Återuppta från stopp,
xx
=
fullständigt stopp) Den punkt där du
fortsätter att spela upp från kan tas bort om du trycker på en knapp (t.ex.
POWER, OPEN/CLOSE osv.).
Spela en DVD-skiva som har en meny
De flesta DVD-skivor har numera menyer som laddas först innan filmen börjar
spelas. Du kan navigera dessa menyer med hjälp av vV b B eller
sifferknapparna för att markera ett alternativ. Tryck på ENTER för att välja.
Spela en DVD VR-skiva
Apparaten spelar DVD-RW-skivor som är inspelade med formatet Video
Recording (VR). När du sätter i en DVD VR-skiva, visas menyn på skärmen.
Använd vV för att välja en titel och tryck därefter på PLAY (
N). För att visa
DVD-VR-menyn, trycker du på DVD MENU eller TITLE.
Vissa DVD-VR-skivor har gjorts med CPRM-data med DVD-RECORDER.
Enheten stöder inte denna typ av skivor.
Hoppa till nästa/föregående kapitel/spår
Tryck på SKIP (>) för att gå till nästa kapitel/spår.
Tryck på SKIP (.) Återvända till början av aktuellt kapitel/spår.
Tryck på SKIP (.) kort två gånger för att gå tillbaka till föregående
kapitel/spår.
Pausa en uppspelning
Tryck på PAUSE/STEP (X) för att pausa uppspelning. Tryck på PLAY ( N) för
att fortsätta uppspelning.
Uppspelning bildruta för bildruta
Tryck på PAUSE/STEP (X) flera gånger för att spela upp bildruta för bildruta.
Spela upp upprepade gånger
Tryck på REPEAT flera gånger för att välja ett alternativ som ska repeteras. Den
aktuella titeln, kapitlet eller spåret spelas upp upprepade gånger. För att återgå
till normal uppspelning trycker du på REPEAT flera gånger för att välja [Av].
Snabbspolning framåt eller bakåt
Tryck på SCAN (m eller M) för att spela snabbt framåt eller bakåt under
uppspelning. Du kan ändra de olika uppspelningshastigheterna genom att
trycka på SCAN (m eller M) upprepade gånger. Tryck på PLAY (
NN
) för att
fortsätta uppspelning vid normal hastighet.
Upprepa ett visst avsnitt (A-B)
Tryck på A-B i början av det avsnitt som du vill upprepa och en gång till i slutet
av avsnittet. Ditt valda avsnitt spelas upp kontinuerligt. För att återgå till normal
uppspelning, trycker du på A-B för att välja [Av].
Välja ett språk för textremsa
Under uppspelning, tryck flera gånger på SUBTITLE ( ) för att välja önskat
språk för undertexten.
Titta från en annan vinkel
Om vinkelindikatorn visas en kort stund på skärmen, kan du välja en annan
kameravinkel genom att trycka upprepade gånger på ANGLE ( ).
Lyssna på annorlunda ljud
Under uppspelning, tryck flera gånger på AUDIO ( ) för att växla mellan
tillgängliga ljudspråk, kanaler eller kodningsmetoder.
Sakta ner uppspelningshastigheten (endast framåt)
Medan uppspelning är pausad trycker du på SCAN (M) för att spela upp
långsammare bakåt eller framåt. Genom att trycka flera gångar på SCAN (M)
kan du ändra de olika uppspelningshastigheterna. Tryck på PLAY (
NN
) för att
fortsätta spela upp med normal hastighet.
DVDDivX
CD-GDivXDVD
DVD
DivXDVD
ACDDivXDVD
MP3WMAACDDivXDVD
ALL
DivXDVD
ALL
ALL
DVD
Spela en skiva
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Öppna skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
2 Sätt i en skiva: -
3Stäng skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
4 Uppspelningen startar:
NN
PLAY
5 För att stoppa uppspelningen:
xx
STOP
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 11
12
Visa en förstorad videobild
Under uppspelning eller pausläge, tryck på ZOOM flera gånger för att välja
zoomläge. Du kan flytta runt i den inzoomade bilden med hjälp av knapparna
vVb B. Tryck på CLEAR för att avsluta.
Visa titelmenyn
Tryck på TITLE för att visa skivans titelmeny om en sådan finns tillgänglig.
Visa DVD-menyn
Tryck på DVD MENU för att visa skivmenyn om en sådan finns tillgänglig.
Starta uppspelning från den valda tiden
Söker efter startpunkten för den angivna tidskoden. Tryck på DISPLAY och välj
därefter klockikonen. Ange en tid och tryck därefter på ENTER. För att t ex hitta
en scen vid 1 timme, 10 minuter och 20 sekunder, anger du ”11020” och trycker
ENTER. Om du av misstag anger fel nummer trycker du på CLEAR för att
ange siffrorna på nytt.
Minne för senaste bildsekvens
Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen från den senaste skivan som
visats. Den senaste bildsekvensen förblir i minnet även om du tar ur skivan eller
stänger av enheten. Om du laddar en skiva som innehåller den lagrade
bildsekvensen så återkallas den sekvensen automatiskt.
Skärmsläckare
Skärmsläckaren visas när du lämnar enheten i stoppläge under ca 5 minuter.
Om skärmsläckaren visas i 5 minuter stänger enheten automatiskt av sig själv.
Välja system
Du måste välja ett lämpligt systemläge för ditt TV-system. Ta bort eventuella
skivor från enheten. Tryck och håll PAUSE/STEP (X) på fjärrkontrollen under
mer än 5 sekunder för att kunna välja ett system (PAL, NTSC).
Blandad skiva eller USB-enhet – DivX, MP3/WMA och JPEG
När du spelar en skiva eller ett USB-minne som innehåller DivX-, MP3/WMA-
och JPEG-filer tillsammans, kan du välja vilka menyer eller filer du vill spela
genom att trycka på TITLE.
Spela en DivX-videofil - fler inställningar du
kan använda
Ändra teckenuppsättningen så att DivX
®
-undertexten visas korrekt
Tryck och håll ner SUBTITLE ca 3 sekund under uppspelning. Språkkoden
visas. Tryck bBför att välja en annan språkkod tills textremsan visas som
den ska och tryck därefter på ENTER.
Krav på DivX-filer
DivX-filers kompatibilitet med denna spelare begränsas på följande sätt:
•Tillgänglig upplösning: 1280x720 (B x H) pixlar
Filnamnet för DivX och textremsa kan vara max 45 tecken långt
Filnamnstillägg för DivX
:
.avi”, ”.mpg”, ”.mpeg”
Spelbar DivX-textremsa: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
Spelbara Codec-format:
DIVX3.xx”,
DIVX4.xx”,
DIVX5.xx”,
MP43”,
3IVX”
Endast uppspelningsfunktionen stöds med DivX 6.0 i enheten.
Spelbara Audio-format:
Dolby Digital”,
PCM”,
MP3”,
WMA”
Samplingsfrekvens: inom 8 - 48 kHz (MP3), inom 32 - 48 kHz (WMA)
Bithastighet (MP3/WMA): inom 8 - 320 kbps (MP3), inom 32 - 192 kbps (WMA)
Bithastighet (DivX file): mindre än 7,2 Mbps (CD-R/RW)
mindre än 9,7 Mbps (USB Flashenhet, DVD±R/RW)
CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
Max antal filer/skiva: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar)
Denna enhet stöder en DivX file storlek up till 4GB.
ACDDVD
DivXDVD
DVD
DVD
DivXDVD
Spela en DivX-videofil
Med denna enhet kan du få bilder med hög kvalitet som HD DivX
(720p)
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Öppna skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
2 Sätt i en skiva: -
3 Stäng skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
4 Välj en videofil från menyn:
vv VV
, DVD MENU
5Uppspelningen startar:
NN
PLAY
6 För att stoppa uppspelningen:
xx
STOP
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 12
13
Lyssna på musikskivor eller filer - fler
inställningar du kan använda
Skapa ett eget program
Du kan spela upp innehållet på en skiva i den ordning som du önskar genom
att ordna om musiken i en annan sekvens. För att lägga till musikfiler till
programlistan, trycker du på PROGRAM för att gå in i programmets
redigeringsläge ( -markeringen visas på menyn). Välj ett musikspår på [Lista]
och tryck på ENTER för att placera det valda spåret i programlistan. Välj en låt
från programlistan och tryck på ENTER för att starta programmerad
uppspelning. För att rensa en låt från programlistan, väljer du den musik du vill
ta bort och trycker på CLEAR i programredigeringsläge. För att rensa alla låtar
från programlistan, väljer du [Radera alla] och trycker på ENTER i
programredigeringsläge. Programmen tas bort när strömmen stängs av eller
skivan tas ur.
Spela en CD-G-skiva
När du sätter i en CD-G-skiva, visas en meny på skärmen. Använd vV för att
välja ett spår och tryck därefter på PLAY (
NN
). För att visa CD-G-menyn vid
uppspelning, tryck på STOP (
xx
) två gånger.
Du kan visa setupmenyn genom att trycka på SETUP endast när CD-G-menyn
visas på TV-skärmen.
Visa filinformation (ID3 TAG)
När du spelar en MP3-fil som innehåller filinformation kan du visa informationen
genom att trycka upprepade gånger på DISPLAY.
Krav på MP3/WMA-musikfiler
MP3/WMA-filers kompatibilitet med denna enhet begränsas på följande sätt:
Filnamnstillägg:
.mp3”,
.wma”
Samplingsfrekvens: inom 8 - 48 kHz (MP3), inom 32 - 48kHz (WMA)
Bithastighet: inom 8 - 320kbps (MP3), inom 32 - 192kbps (WMA)
CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
Max antal filer/skiva: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar)
Visa foto-filer - fler inställningar du kan använda
Visa fotofiler som bildspel
Använd vV b B för att markera ikonen ( ) och tryck därefter på ENTER för
att starta bildspelet. Du kan ändra bildspelets hastighet genom att använda bB
när ikonen ( ) är markerad.
Hoppa till nästa/föregående foto
Tryck på SKIP (. eller >) för att visa föregående eller nästa foto.
Rotera ett foto
Använd vV för att rotera fotot på helskärm, moturs eller medurs, medan du
visar fotot över hela skärmen.
Pausa ett bildspel
Tryck på PAUSE/STEP (X) för att pausa ett bildspel. Tryck på PLAY ( N) för
att fortsätta bildspelet.
E
Lyssna på musikskivor eller filer
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Öppna skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
2 Sätt i en skiva: -
3 Stäng skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
4 Välj en musikfil från menyn:
vv VV
, DVD MENU
5Uppspelningen startar:
NN
PLAY
6 För att stoppa uppspelningen:
xx
STOP
Visa foto-filer
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Öppna skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
2 Sätt i en skiva: -
3 Stäng skivfacket:
ZZ
OPEN/CLOSE
4 Välj en fotofil från menyn:
vv VV
, DVD MENU
5Visa den valda filen över hela skärmen:
NN
PLAY
6 För att återgå till menyn:
xx
STOP
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 13
14
Lyssna på musik under bildspelet
Du kan lyssna på musik under bildspelet, om skivan innehåller musik- och
fotofiler tillsammans. Använd vV b B för att markera ikonen ( ) och tryck
därefter på ENTER för att starta bildspelet.
Visa en förstorad fotobild
Medan du visar en fotofil på helskärm, trycker du på ZOOM flera gånger för att
välja zoomläge. Du kan flytta runt i den inzoomade bilden med hjälp av
knapparna vVb B. Tryck på CLEAR för att avsluta.
Krav på fotofiler
JPEG-filers kompatibilitet med denna enhet begränsas på följande sätt:
Filnamnstillägg: “.jpg”
Fotostorlek: Mindre än 2MB rekommenderas
CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
Max antal filer/skiva: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar)
Om USB-minne
Du kan växla USB- och DISC-läge genom att trycka på RETURN (O)
endast i stoppläget.
•Ta inte bort USB-enheten när den används.
Regelbunden säkerhetskopiering rekomenderas för att förebygga förlorad
data.
Om du använder en USB-förlängningskabel eller USB-hubb, detekteras
USB-enheten eventuellt inte.
Musikfiler (MP3/WMA), bildfiler (JPEG) och Divx-filer kan spelas. Detaljerad
information om varje alternativ finns på relevanta sidor.
Den här enheten kan inte använda mer än 600 filer.
Den här enhetens USB-funktion stödjer inte alla typer av USB-enheter.
Digitalkameror och mobiltelefoner stöds inte.
Enhetens USB port kan anslutas till PC. Enheten kan inte användas för
lagring av data.
Använda en USB Flash-enhet
1 Anslut USB-enheten till enhetens -
USB-port:
2Visa menyskärmen i stoppläge: O RETURN
3 Välj en fil:
vv VV
, DVD MENU
4 Spela filen:
NN
PLAY
5Ta bort USB Flash-enheten: -
Du kan spela MP3/WMA/JPEG/DivX filer i ”USB Flash Drive” med version
2.0 / 1.1.
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 14
15
Språkkoder
Använd denna lista för att mata in önskat språk för följande startinställningar: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Landskoder
Välj en landskod från listan.
Språk Kod
Afar 6565
Afrikaans 6570
Albanska 8381
Amehariska 6577
Arabiska 6582
Armenska 7289
Assamesiska 6583
Aymara 6588
Azerbadzjanska 6590
Bashkir 6665
Baskiska 6985
Bengaliska, Bangla
6678
Bhutani 6890
Bihari 6672
Bretonska 6682
Bulgariska 6671
Burmesiska 7789
Vitryska 6669
Kinesiska 9072
Språk Kod
Kroatiska 7282
Tjeckiska 6783
Danska 6865
Holländska 7876
Engelska 6978
Esperanto 6979
Estländska 6984
Färöiska 7079
Fiji 7074
Finska 7073
Franska 7082
Frisiska 7089
Galiska 7176
Georgiska 7565
Tyska 6869
Grekiska 6976
Grönländska 7576
Guarani 7178
Gujarati 7185
Språk Kod
Hausa 7265
Hebreiska 7387
Hindi 7273
Ungerska 7285
Isländska 7383
Indonesiska 7378
Interlingua 7365
Irländska 7165
Italienska 7384
Japanska 7465
Kannada 7578
Kashmiri 7583
Kazakstanska 7575
Kirghisiska 7589
Koreanska 7579
Kurdish 7585
Laotiska 7679
Latin 7665
Lettiska 7686
Språk Kod
Lingala 7678
Litauiska 7684
Makedonska 7775
Malagasy 7771
Malajiska 7783
Malayalam 7776
Maoriska 7773
Marathiska 7782
Moldaviska 7779
Mongoliska 7778
Nauru 7865
Nepalesiska 7869
Norska 7879
Oriya 7982
Panjabi 8065
Pashto, Pushto 8083
Persiska 7065
Polska 8076
Portugisiska 8084
Språk Kod
Quechua 8185
Rätro-romanska 8277
Rumänska 8279
Ryska 8285
Samoanska 8377
Sanskrit 8365
Skotsk gaeliska 7168
Serbiska 8382
Serbokroatiska 8372
Shona 8378
Sindhi 8368
Singalesiska 8373
Slovakiska 8375
Slovenska 8376
Spanska 6983
Sudanesiska 8385
Swahili 8387
Svenska 8386
Tagalog 8476
Språk Kod
Tajik 8471
Tamil 8465
Telugu 8469
Thailändska 8472
Tonga 8479
Turkiska 8482
Turkmeniska 8475
Twi 8487
Ukrainska 8575
Urdu 8582
Uzbekistanska 8590
Vietnamesiska 8673
Volapük 8679
Walesiska 6789
Wolof 8779
Xhosa 8872
Jiddish 7473
Yoruba 8979
Zulu 9085
Land Kod
Afghanistan AF
Argentina AR
Australien AU
Österrike AT
Belgien BE
Bhutan BT
Bolivia BO
Brasilien BR
Kambodja KH
Kanada CA
Chile CL
Kina CN
Colombia CO
Kongo CG
Land Kod
Costa Rica CR
Kroatien HR
Tjeckiska republiken CZ
Danmark DK
Equador EC
Egypten EG
El Salvador SV
Etiopien ET
Fiji FJ
Finland FI
Frankrike FR
Tyskland DE
Storbritannien GB
Grekland GR
Land Kod
Grönland GL
Hong Kong HK
Ungern HU
Indien IN
Indonesien ID
Israel IL
Italien IT
Jamaica JM
Japan JP
Kenya KE
Kuwait KW
Libyen LY
Luxemburg LU
Malaysia MY
Land Kod
Maldiverna MV
Mexiko MX
Monaco MC
Mongoliet MN
Marocko MA
Nepal NP
Nederländerna NL
Nederländska AN
Antillerna
Nya Zeeland NZ
Nigeria NG
Norge NO
Oman OM
Pakistan PK
Land Kod
Panama PA
Paraguay PY
Filippinerna PH
Polen PL
Portugal PT
Romänien RO
Ryssland RU
Saudiarabien SA
Senegal SN
Singaporee SG
Slovakien SK
Slovenien SI
Sydafrika ZA
Sydkorea KR
Land Kod
Spanien ES
Sri Lanka LK
Sverige SE
Schweiz CH
Taiwan TW
Thailand TH
Turkiet TR
Uganda UG
Ukraina UA
USA US
Uruguay UY
Uzbekistan UZ
Vietnam VN
Zimbabwe ZW
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 15
16
Tekniska data
Felsökning
Symptom
Åtgärd
Nätsladden är bortkopplad.
Ingen skiva sitter i.
TV:n är inte inställd för att ta emot
signalen från enheten.
Videokabeln sitter inte i ordentligt.
Utrustningen som är ansluten
med ljudkabeln är inte inställd för
att ta emot signalen från enheten.
AUDIO-alternativen står i fel läge.
En skiva som inte kan spelas har
satts in.
Klassificeringsnivån är inställd.
Fjärrkontrollen är inte riktad mot
enhetens fjärrsensor.
Fjärrkontrollen befinner sig för
långt från enheten.
Se till att nätsladden är ordentligt
ansluten till vägguttaget.
Sätt i en skiva.
Välj lämpligt läge för
videoinmatning på TV:n.w
Anslut videokabeln ordentligt.
Välj rätt ingångsläge på
ljudförstärkaren.
Sätt AUDIO-inställningar i rätt
läge.
Sätt i en skiva som kan spelas
upp. (Kontrollera skivtyp och
regionskod.)
Ändra klassificeringsnivå.
Rikta fjärrkontrollen mot enhetens
fjärrkontroll.
Använd fjärrkontrollen närmare
enheten.
Ingen ström.
Strömmen är på
men enheten
fungerar inte.
Igen bild.
Inget ljud.
Enheten startar
inte uppspelning.
Fjärrkontrollen
fungerar inte som
den ska.
Utformning och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
Orsak
Allmänt
Effektkrav 200 - 240 V växelström, 50/60 Hz
Energiförbrukning 8W
Dimensioner (cirka) 430 x 52 x 212 (W x H x D)
Nettovikt (cirka) 1,4 kg
Driftstemperatur 5 °C till 35 °C
Fuktighet vid användning 5 % till 90 %
Laser Halvledarlaser
Signalsystem PAL / NTSC
Indatan
USB IN 4 pin (USB 2.0/ 1.1 standard)
Utgångar
Video utgång 1,0 V (p-p), 75 , negativ synk,
RCA-uttag x 1
Komponentvideo utgång (Y) 1,0 V (p-p), 75 , negativ synk,
RCA-uttag x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 ,
RCA-uttag x 2
HDMI video/audio-ut 19-stift (HDMI-standard, Typ A)
Ljudutsignal 2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 ,
RCA-uttag (L, R) x 1
Digital utgång (koaxial) 0,5 V (p-p), 75 , RCA-uttag x 1
Tillbehör
RCA till SCART-kabel, fjärrkontroll, Litium Batteri
DV4S2H-P.BSWELLK_5910_SWE 10/8/08 9:01 AM Page 16
/