Aeg-Electrolux SKS58200F0 Användarmanual

varumärke
Aeg-Electrolux
Kategori
Leksaker
Modell
SKS58200F0
Typ
Användarmanual
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat
den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år,
med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att
få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att
hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick. Du
hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och
tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta
sig: från köksredskap för specialister till bestickkorgar,
från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg-electrolux.com/shop
54
INNEHÅLL
56 Säkerhetsinformation
58 Användning
59 När maskinen används första
gången
59 Daglig användning
60 Råd och tips
61 Underhåll och rengöring
63 Om maskinen inte fungerar
65 Tekniska data
65 Installation
66 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
Innehåll
55
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, in-
nan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess
skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säker-
hetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte
instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker
med den.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som
har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar in-
nan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en döds-
fälla för barn.
Allmän säkerhet
FÖRSIKTIGHET
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll en-
ligt beskrivning i denna bruksanvisning.
Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de
inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av pro-
dukten.
Om kylkretsen skadas:
undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
56 Säkerhetsinformation
ventilera noga rummet där produkten står
Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna hushållsappa-
rat på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska
stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifie-
rad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand
föreligger.
6.
Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas sitter på plats
13)
över den inre belysningen.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer
eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Lamporna
14)
som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda
för användning i hushållsapparater som denna! De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
Ställ inte heta kärl på produktens plastdelar.
Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
Följ rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare noga. Se relevanta
anvisningar.
Skötsel och rengöring
Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
Rengör inte produkten med metallföremål.
Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömnings-
kanalen. Om tömningskanalen täpps igen samlas vatten på produktens botten.
Installation
För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut
inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella ska-
dor till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
13) Om produkten har ett lampskydd
14) Om produkten har en lampa
Säkerhetsinformation 57
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så
att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För
att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken
för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem.
15)
Service
Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utfö-
ras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast
originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hus-
hållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kas-
seras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Und-
vik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt
som är märkta med symbolen
kan återvinnas.
ANVÄNDNING
Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av produkten
För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten
beror på:
rumstemperaturen
15) Om produkten har en vattenanslutning.
58 Användning
hur ofta dörren öppnas
mängden matvaror som förvaras
produktens placering.
Om produkten är inställd på en låg temperatur, och omgivningstemperatuen är hög eller
produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att
frost bildas på den bakre väggen. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en hög-
re temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka ener-
giförbrukningen.
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos
nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar yt-
finishen.
DAGLIG ANVÄNDNING
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är försedda med ett antal skenor
så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.
När maskinen används första gången 59
Placering av dörrhyllorna
Den här modellen är utrustad med en flyttbar förvaringslåda som sitter under en hylla i
dörren. Den kan flyttas i sidled.
För en mer noggrann rengöring kan de övre och nedre dörrhyllorna enkelt demonteras och
monteras
RÅD OCH TIPS
Normala ljud under drift
Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom
spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande och ett
pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt
och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
När kompressorn slås på och av kan ett svagt "klick" höras från temperaturtermostaten.
Detta är normalt.
Tips om energibesparing
Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög tempe-
ratur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperatur-
reglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därige-
nom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
60 Råd och tips
täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak
placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller
lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i alu-
miniumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
Rengör produktens insida och tillbehören med varmt vatten och bikarbonat (5 ml till 0,5
liter vatten).
Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
Skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfi-
nishen och efterlämnar en stark lukt.
En gång om året, demontera ventilationsgallret vid produktens bas och rengör luftkanaler-
na med en dammsugare. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkom-
ponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs
med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Underhåll och rengöring
61
Avfrostning av kylskåpet
P
F
Frost avlägsnas automatiskt från avdunstaren i kylutrymmet varje gång kompressorn stan-
nar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål (F) som sitter under sall-
adslådorna för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd
medföljande specialverktyg (P) som redan sitter i tömningshålet.
Rengöra luftkanalerna
1. Ta bort sockeln (1), sedan ventilationsgall-
ret (2).
2. Rengör ventilationsgallret.
3. Dra försiktigt ut luftriktaren (3) och kon-
trollera att det inte finns något vatten
kvar efter avfrostningen.
4. Rengör den nedre delen av kylskåpet med
en dammsugare.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidspe-
riod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
321
62 Underhåll och rengöring
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i
den förstörs i händelse av strömavbrott.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Tag ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte
beskrivs i denna bruksanvisning.
Produkten avger vissa ljud under normal användning (kompressor, cirkulation av kylmedel).
Problem Möjlig orsak Lösning
Produkten fungerar inte.
Belysningen fungerar inte.
Maskinen stängs av. Sätt på hällen.
Stickkontakten sitter inte or-
dentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Produkten får ingen ström. Elut-
taget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat
till eluttaget för att kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte. Lampan befinner sig i viloläge. Stäng dörren och öppna den igen.
Glödlampan är trasig. Se avsnittet "Byte av glödlam-
pan".
Kompressorn är kontinuer-
ligt i drift.
Temperaturen är felaktigt in-
ställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd. Se avsnitt "Stängning av dörren".
Dörren har öppnats för ofta. Låt inte dörren stå öppen längre
tid än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjun-
ka till rumstemperatur innan du
lägger in dem för förvaring.
Rumstemperaturen är för hög. Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrost-
ningen tinar frost på bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kyl-
skåpet.
Vattenutloppet är igentäppt. Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från
att rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har
kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner på golvet. Det är för mycket vatten i luf-
tavskiljaren.
Rengör luftavskiljaren.
Temperaturen i produkten
är för låg.
Temperaturen är felaktigt in-
ställd.
Ställ in en högre temperatur.
Om maskinen inte fungerar 63
Problem Möjlig orsak Lösning
Temperaturen i produkten
är för hög.
Temperaturen är felaktigt in-
ställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd. Se avsnitt "Stängning av dörren".
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjun-
ka till rumstemperatur innan du
lägger in dem för förvaring.
Många matvaror inlagda för för-
varing samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvar-
ing samtidigt.
Kalluft cirkulerar inte i produk-
ten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Byte av glödlampan
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Lossa skruven från lampglaset.
3. Avlägsna lampglaset (se figur).
4. Byt den använda lampan mot en ny lam-
pa med samma effekt och som är special-
tillverkad för produkten. (max. effekt ang-
es på lampglaset).
5. Sätt tillbaka lampglaset på plats.
6. Dra fast lampglaset med skruven.
7. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
8. Öppna dörren. Kontrollera att belysningen
tänds.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
64 Om maskinen inte fungerar
TEKNISKA DATA
Mått
Höjd 815 mm
Bredd 596 mm
Djup 550 mm
Nätspänning 230-240 V
Frekvens 50 Hz
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten
samt på energietiketten.
INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs
noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men
för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur
som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimatklass Omgivningstemperatur
SN +10°C till + 32°C
N +16 °C till + 32°C
ST +16 °C till + 38 °C
T +16 °C till + 43°C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överens-
stämmer med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ända-
mål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Tekniska data
65
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
66 Miljöskydd
/