LG HX806SVN Användarmanual

varumärke
LG
Kategori
Blu-Ray-spelare
Modell
HX806SVN
Typ
Användarmanual
P/NO : SAC35373805
HX806SVN (HX806SVN, SH86SV-S/ W)
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att
använda apparaten och behåll den för framtida användning.
ANVÄNDARHANDBOK
3D Blu-ray ™ Hemmabio-
system
1 Komma igång
Komma igång 3
Komma igång
1
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det nns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det nns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för
ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning
av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras
genom att man placerar produkten på en säng,
soa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig
byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte
riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens
anvisningar följs.
VARNING: Denna produkt använder ett
lasersystem. För att garantera säker användning
av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant
och behåll den för framtida bruk. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om apparaten skulle
behöva underhåll.
Användning av kontroller, justeringar eller andra
förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till
exponering för farlig strålning.
För att undvika direkt exponering mot laserstrålen,
försök aldrig öppna ytterhöljet. Synlig laserstrålning
när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN.
VIKTIGT angående elkabeln
De esta apparater behöver anslutas till en separat
krets;
Det innebär en enda utgångskrets för enbart
den här apparaten och som inte har några
andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specikationssidan i den här bruksanvisningen
för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag.
Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller
skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga.
Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och
eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel.
Om det nns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och
låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en
exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk
eller mekanisk skada som vridning, böjning och
klämning (till exempel i en dörr eller för att någon
trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer
ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från
nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du
installerar produkten.
Komma igång4
Komma igång
1
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
eller laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur
skall du se till att det gamla batteriet kommer
till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi
rekommenderar dig att använda system för utbyte
av batterier och laddningsaggregat. Batterierna
ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter på
en produkt innebär det att den regleras
av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter skall kasseras via andra vägar
än de som nns för hushållsavfall,
via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du till att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat kan du
få av kommunen, renhållningsverket
eller den butik där du köpte produkten.
LG Electronics förklarar härmed att denna/
dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet
med de huvudsakliga kraven och andra
relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC,
2006/95/EC and 2009/125/EC.
Europeisk representant: LG Electronics Service
Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)
Komma igång 5
Komma igång
1
Om Copyrights
y
Eftersom AACS (Advanced Access Content
System) är godkänt som skydd av innehåll för
Blue-ray skivformat, som liknar användningen av
CSS (Content Scramble System) för DVD format,
nns vissa begränsningar för uppspelning,
analoga signalutgångar etc., av AACS skyddat
innehåll. för AACS-skyddat innehåll. Funktionerna
för enheten och begränsningar för enheten
kan variera beroende på när du köpte den,
eftersom begränsningarna kan ha antagits och/
eller ändrats av AACS efter att denna enhet
tillverkades.
y
Dessutom används BD-ROM Mark och BD+
som skydd av innehåll för Blue-ray skivformat,
vilket medför vissa begränsningar inklusive
uppspelningsbegränsningar för BD-ROM Mark
och/eller BD+ skyddat innehåll. För att få mer
information om AACS, BD-ROM-markeringen,
BD+ eller denna produkt kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
y
Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med
kopieringsskydd. På grund av detta, ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte
via en videobandspelare. Om du ansluter till
en videobandspelare förvrängs bilden från
kopieringsskyddade skivor.
y
Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad
teknik som skyddas av USA. patent och andra
immateriella rättigheter. Användning av
denna teknik för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte Macrovision godkänt
någonting annat. Analys av system/hårdvara
(reverse engineering) eller demontering är
förbjuden.
y
Enligt copyrightlagar i USA och andra länder
är icke-auktoriserad inspelning, användning,
visning, distribution eller ombearbetning av TV-
program, videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor,
CD-skivor och annat material inte tillåtet och kan
innebära att du blir skadeståndsskyldig enligt
civil- eller strarätt.
Viktig information för TV färgsystem
Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende
på den skiva som just spelas.
Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som
spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som
en NTSC signal.
Enbart en TV med erfärgsystem kan ta emot
signaler från spelaren.
y
Om du har en TV med PAL färgsystem kommer
du bara att kunna se förvrängda bilder när du
använder skivor som spelats in i NTSC system.
y
En TV med erfärgssystem ändrar färgsystem
automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet
inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan
på igen för att se normalbilder på skärmen.
y
Även om skivan, som är inspelad i NTSC
färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in
korrekt på din spelare.
Regionkod
Den här enheten har en regionkod tryckt på
baksidan. Enheten kan endast spela BD-ROM- eller
DVD-skivor med samma märkning som på baksidan
av enheten eller med märkningen Alla”.
System Val (frivilligt)
Ta bort eventuella skivor som kan nnas i enheten,
öppna skivfacket med OPEN/CLOSE (
B
) knappar
och tryck sedan in och håll PAUSE (
M
) i mer än fem
sekunder för att kunna välja ett system (PAL, NTSC,
AUTO)
Innehållsförteckning6
Innehållsförteckning
1 Komma igång
3 Säkerhetsinformation
5 Regionkod
5 System Val (frivilligt)
8 Introduktion
8 Spelbara skivor och symboler som
används i denna manual.
9 Om symboldisplayen “7
10 Filkrav
11 AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
12 Om DLNA
12 Vissa systemkrav
12 LG Remote
12 Kompatibilitetsanmärkningar
13 Fjärrkontroll
14 Frontpanel
15 Bakpanel
2 Ansluta
16 Högtalare installation
17 Högtalaranslutning
18 Anslutningar till din TV
18 HDMI Anslutning
19 Vad är SIMPLINK?
19 Videoanslutning
19 Ställa in upplösning
20 Antennanslutning
21 Ansluter till extern enhet.
22 Anslutning av ditt hemmanätverk
22 Anslutning till kabelnätverk
22 Anslut spelarens LAN-port till
motsvarande port på ditt modem
eller router med hjälp av en LAN eller
Ethernetkabel.
23 Inställning av kabelnätverk
24 Anslutning av USB enhet
24 Uppspelningsinnehåll i USB enheten
3 Systeminställning
26 Inställningar
26 Justera inställningarna
26 Skärmmenyn [VISNING]
28 [SPRÅK]-menyn
28 [LJUD]-menyn
29 [LÅS]-menyn
29 [NÄTVERK]-meny
30 VRIGA]-menyn
31 Ljudeffekt
4 Användning
32 Vanlig uppspelning
32 Använda [Hem] menyn
32 Uppspelning av skivor
32 Spela upp en fil pâ skiva/USB enhet
33 Spela Blu-ray 3D skiva
33 Njut av BD-Live™
34 Spela en fil på en nätverk server
35 Grundinställningar för video och ljud
35 Grundinställningar för foto
35 Använda skivmenyn
35 Återgå till uppspelning
36 Avancerad uppspelning
36 Repetera uppspelning
36 Upprepning av ett speciellt avsnitt
37 Marker Search
37 Använda systemmenyn
38 Ändring av bilden med
innehållsförteckning
38 Se information om innehåll
38 Välja en fil med undertitel
39 Minne för senaste bildsekvens
39 Alternativ medan du ser på ett foto
40 Lyssna på musik under bildspel
40 On-Screen visning (på skärmen visning)
40 Visa innehållsinformation “on-screen
(på displayen)
41 Spela upp från vald tid
41 Lyssna på annat ljud
41 Val av undertextspråk
42 Titta från en annan vinkel
42 Ändra TV bildförhållande
42 Ändring av bildinställning
43 Ändra kodsida för undertitel
Innehållsförteckning 7
1
2
3
4
5
6
43 Inspelning av ljud CD
44 Visar information om MP3 musik (ID3
Tag)
45 Radio Inställninger
45 Lyssna på radio.
45 För bestäm radio stationerna.
45 Radera alla sparade stationer.
45 Radera en sparad station.
45 Förbättar dålg FM mottagning.
45 Se information om en radio station
46 Avnjuta NetCast™ Entertainment Access
5 Felsökning
47 Felsökning
47 Allmänt
48 Nätverk
48 Bild
49 Ljud
49 Kundsupport
49 Meddelande om Open Source-
mjukvara
6 Bilaga
50 Manövrering av en TV med den
medlevererade fjärrkontrollen
50 Inställning av fjärrkontrollen för att
styra din TV
51 Uppdatering av mjukvara för nätverket
51 Meddelande om uppdatering av
nätverk
51 Uppdat program
52 Om Nero MediaHome 4 Essentials
52 Installation av Nero MediaHome 4
Essentials
53 Dela filer och mappar
54 rteckning Areakoder
55 rteckning med språkkoder
56 Varumärken och licenser
57 Video utdata upplösning
58 Specifikationer
60 Underhåll
60 Hantera apparaten
60 Om skivorna
61 Viktig information relaterad till nätverks
service.
Komma igång8
Komma igång
1
Introduktion
Spelbara skivor och symboler som används i denna manual.
Media/
Termer
Logo Symbol Beskrivning
Blu-ray
e
y
Filmskivor som kan köpas eller hyras.
y
Blu-ray 3D” och “Blu-ray 3D ONLY skivor
y
BD-R/RE skivor inspelade i BDAV-format.
y
u
i
y
BD-R/RE skivor som innehåller ljudtitlar, lmer,
musik eller fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm / 12 cm)
r
y
Filmskivor som kan köpas eller hyras.
y
Filmläge och endast stängda
y
Stöder även 2-skiktsskiva
o
Slutbehandlade AVCHD format
y
u
i
y
DVD±R skivor som innehåller lm, musik och
fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
DVD-RW
(VR)
(8-cm/12-cm
skiva)
r
VR läge och endast stängda
Audio CD
(8-cm/12-cm
skiva)
t
Audio CD
CD-R/RW
(8-cm/12-cm
skiva)
y
u
i
y
Indikerar särskilda anmärkningar och
driftsfunktioner.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
Obs
,
Indikerar särskilda anmärkningar och
driftsfunktioner.
Viktigt
>
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
Komma igång 9
Komma igång
1
y
Beroende på inspelningsanläggningens
skick eller själva CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivan, kan en del CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivor inte spelas upp av enheten.
y
Beroende på inspelningsmjukvaran och
slutförandet, kan vissa inspelade skivor
(CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) inte gå att
spela upp.
y
BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor
som spelats in med hjälp av en PC eller en
DVD- eller CD-brännare kan vara möjligt
att det inte går att spela upp om skivan
är skadad eller smutsig, eller om det nns
smuts eller fukt på DVD-spelarens lins.
y
Om du spelar in en skiva med hjälp av en
PC, även om den spelas in i ett kompatibelt
format, kan det i vissa fall ändå vara omöjligt
att spela upp skivan beroende på den
programvaras inställningar som använts
för att skapa skivan. (Kontrollera med
mjukvarutillverkaren för mer detaljerad
information.)
y
Spelaren kräver skivor och inspelningar av
viss teknisk standard för att uppnå optimal
uppspelningskvalitet.
y
Förinspelade DVDs är automatiskt inställda
enligt denna standard. Det nns många
olika typer av inspelningsbara skivformat
(inklusive CD-R innehållande MP3 eller
WMA ler) och dessa kräver vissa redan
existerande fårhållanden för att försäkra en
kompatibel uppspelning.
y
Kunder bör vara medvetna om att det
behövs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA
ler och musik från Internet. Vårt företag
har inte rätt att bevilja sådana tillstånd.
Tillstånd bör alltid sökas hos ägaren till
upphovsrätten.
y
Du kan ställa in skivformatalternativet till
[Mastered] för att göra skivan kompatibel
med LG-spelare vid formatering av
omskrivbara skivor. När du ställer in
alternativet till Live System, kan du inte
använda den på LG-spelare. (Mastered/Live
File System: Skivformatsystem för windows
Vista)
,
Obs
Om symboldisplayen “
7
7
kan visas på TV:n under användning
och indikerar att funktionen som beskrivs i
bruksanvisningen inte är tillgänglig för det specika
mediet.
Komma igång10
Komma igång
1
Filkrav
Filmfiler
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Codec-format
Ljud (Audio)
format
Undertext
Skiva,
USB
.avi”, .mpg”,
.mpeg, .mkv,
.mp4”, .asf,
.wmv”, .m4v
(DRM free)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(endast standard
uppspelning), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA
.avi”, .divx,
.mpg, .mpeg”,
.mkv, .mp4”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(endast standard
uppspelning), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Musikfiler
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Samplingsfrekvens Bithastighet Obs
Skiva,
USB,
DLNA
.“mp3”, .wma,
.wav”, .m4a
(DRM free)
inom 16 - 48 kHz (MP3),
inom 32 - 48 kHz (WMA)
inom 32 - 320 kbps
(MP3),
inom 32 - 192 kbps
(WMA)
Vissa WAV-ler stöds
inte på denna spelare.
Fotofiler
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Rekommenderad
Storlek
Obs
Skiva,
USB,
DLNA
.jpg, .jpeg”,
.png
Mindre än 4,000 x 3,000 x 24 bit/
pixel
Mindre än 3,000 x 3,000 x 32 bit/
pixel
Progressiva och förlustfria,
komprimerade bildler stöds inte.
Komma igång 11
Komma igång
1
y
Filnamnet är begränsat till 180 tecken.
y
En “avi” l som är kodad WMV 9 codec”
stöds inte.
y
Beroende på storleken och antalet ler kan
det ta era minuter att läsa mediainnehållet.
y
Fil kompatibiliteten kan skilja beroende pâ
servern.
y
På grund av att kompabiliteten på DLNA
servern är testad i bunt DLNA server(Nero
MediaHome 4 Essentials) miljö, kan lkrav
och uppspelningsfunktioner skilja sig
beroende på mediaservrar.
y
Filkraven på sidan är inte alltid kompatibla.
Det kan nnas vissa restriktioner i
legenskaper och i förmågan hos
mediaservern.
y
Spela upp en lm med undertextler är
bara tillgängligt på DLNA media server som
skapats av Nero MediaHome 4 Essentials
programvara för den här spelaren.
y
Filerna i borttagbara media som USB-enhet,
DVD-disk etc. på din mediaserver kanske
inte kan delas på rätt sätt.
y
Den totala uppspelningstiden för ljudler
som indikeras på skärmen kanske inte
överensstämmer med VBR ler.
y
HD lmler på CD eller USB 1,0/1,1 kanske
inte går att spela upp korrekt. Blu-ray Disc,
DVD eller USB 2,0 rekommenderas för att
spela upp HD lmler.
y
Denna spelare stöder H.264/MPEG-4
AVC prol Main, High vid nivå 4.1.
För en l på högre nivå, kommer ett
varningsmeddelande att visas på skärmen.
y
Denna spelare stödjer inte ler som är
inspelade på GMC
*1
eller Qpel
*2
.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,
Obs
y
Den här spelaren stöder UTF-8 ler även
om de innehåller Unicode undertexter.
Den här spelaren stöder inte rena Unicode
undertextler.
y
Beroende på vilka typer av ler eller sätt att
spela upp så kanske den inte spelas upp.
y
En spelare som har spelats in med
multisession på normal PC stöds inte av den
här spelaren.
y
För att spela upp en lml så måste
lmlens namn och Undertexter vara
likadana.
y
Undertexterna spelas inte upp om video-
codec är MPEG2 TS eller MPEG2 PS.
y
Den totala uppspelningstiden för ljudler
som indikeras på skärmen kanske inte
överensstämmer med VBR ler.
,
Obs
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
y
Denna spelare kan spela upp skivor i AVCHD-
format. Dessa skivor spelas normalt in och
används i videokameror.
y
AVCHD-formatet är ett digitalt HD-format för
videokameror.
y
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimera
bilder med högre verkningsgrad än de
konventionella bildkomprimeringsformaten.
y
Denna spelare kan spela upp AVCHD-skivor i
”x.v.Color”-format.
y
En del skivor i AVCHD-format kan
eventuellt inte spelas upp beroende på
inspelningsförhållandena.
y
Skivor i AVCHD-format måste stängas.
y
”x.v.Color ger ett bredare färgområde än vanliga
DVD-skivor för videokameror.
Komma igång12
Komma igång
1
Om DLNA
Denna spelare är en DLNA certierad mediaspelare
som kan visa och spela lmer, fotos och
musikinnehåll från din DLNA kompatibla digitala
mediaserver (PC och Konsumentelektronik).
Digital Living Network Alliance (DLNA)
är en tvärindustriell organisation för
konsumentelektronik, dataindustri och företag med
mobila enheter. Digital Living erbjuder användarna
att enkelt dela digitala media genom hemnätverket.
DLNA certieringslogotype gör det lätt att hitta
produkter som överensstämmer med DLNA’s
riktlinjer för driftskompatibilitet. Denna enhet
överensstämmer med DLNA Interoperability
Guidelines v1.5.
När en PC med DLNA serverprogram eller annan
DLNA kompatibel enhet ansluten till denna spelar,
kan visa inställningsändringar av programvara eller
av andra enheter bli nödvändiga. Hänvisning till
användarinstruktioner för programvara eller enhet
för mera information.
Vissa systemkrav
För uppspelning av HD-video (high denition):
y
HD-display med HDMI-ingångar.
y
BD-ROM-skiva med HD-innehåll (High
Denition).
y
Displayen måste ha DVI-ingång med HDMI eller
HDCP för en del innehåll (enligt vad som anges
av skivans tillverkare).
För erkanals ljuduppspelning med Dolby® Digital
Plus, Dolby TrueHD och DTS-HD:
y
En förstärkare/receiver med en inbyggd (Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
eller DTS-HD)-dekoder.
y
Huvud-, mitt- och surroundhögtalare samt
subwoofer enligt vad som krävs för valt format.
LG Remote
Du kan kontrollera spelaren med hjälp av din
iPhone eller Android phone via ditt hemnätverk.
DVD-spelaren och din telefon mâste vara anslutna
till hemnätverksenheten som accessunkt. Besök
Apple iTunes” eller “Google Apps Marketplace” för
detaljerad information om “LG Remote”.
Funktionen “LG Remote skulle kunna
stödjas genom en uppdatering av
nätverksprogramvaran under första halvåret
2011. Vi rekommenderar uppdatering av
spelaren med den senaste programvaran, för
att lägga till den här funktionen. (Se sidan 51)
,
Obs
Kompatibilitetsanmärkningar
y
Eftersom BD-ROM är ett nytt format, kan
det nns problem med vissa skivor, digitala
anslutningar och annan kompatibilitet. Om du
får kompatibilitetsproblem kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
y
Denna enhet ger dig möjlighet att njuta av
funktioner som bild-i-bild, sekundärt ljud och
virtuella paket etc. med BD-ROM som stöder
BONUSVIEW (BD-ROM version 2 prol 1 version
1.1/Final Standard Prole). Sekundär video och
sekundärt ljud kan spelas upp från en skiva med
bild-i-bild funktion. För uppspelningsmetod
hänvisas till instruktioner på skivan.
y
För att se högupplöst och
uppkonverteringsstandard DVD innehåll kan en
HDMI- eller HDCP-kapabel DVI ingång behövas
på din skärmenhet.
y
Vissa BD-ROM- och DVD-skivor kan begränsa
användningen av vissa kommandon eller
funktioner.
y
Egenskaperna för Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus och DTS-HD är begränsad till 7.1-kanaler
om man använder Digital Audio- eller HDMI-
anslutning för enhetens ljudutsignal.
y
Du kan använda en USB enhet för lagring av
skivrelaterad information inklusive nerladdat on-
line innehåll. Skivan som du använder avgör hur
länge denna information kvarhålls.
Komma igång 13
Komma igång
1
Installation av batteri
Avlägsna batteriskyddet på
baksidan av Fjärrkontrollen, och
sätt in ett (Storlek AAA) batteri
med
4
och
5
korrekt matchade.
• • • • • •
a
• • • • • •
RADIO&INPUT (
P
): Ändrar
insignal.
MARKER: Markerar en punkt
under uppspelning.
1
(POWER): Slår på och stänger
av spelaren.
B
(OPEN/CLOSE): Öppnar eller
stänger skivfacket.
SEARCH: Visar eller stänger
sökmenyn.
INFO/DISPLAY (
m
): Visar eller
stänger skärmmenyer.
HOME (
n
): Visar eller går ur
menyn [Startmeny].
DISC MENU: Tar fram menyn på
en skiva.
• • • • • •
b
• • • • •
PRESET(-/+): Väljer radioprogram.
TUNING (-/+) : Ställer in önskad
radiostation.
U/u/I/i
(upp/ ner/ vänster/
höger): Används för att navigera i
skärmmenyer.
ENTER (
b
): Bekräftar menyval.
BACK (
x
): Stänger menyn eller
fortsätter uppspelning. Funktionen
att fortsätta uppspelning fungerar
eventuellt inte beroende på BD-
ROM-skivan.
TITLE/POP-UP: Visar titelmenyn
för DVD-skivor eller popup-menyn
för BD-ROM-skivor om sådana
nns tillgängliga.
Z
(STOP): Stoppar uppspelning.
z
(PLAY): Startar uppspelning.
M
PAUSE/STEP: Pausar
uppspelning.
c/v
(SCAN): Söka bakåt
eller framåt.
C/V
(SKIP): Går till nästa
eller föregående kapitel/spår/l.
• • • • • •
c
• • • • •
SPEAKER LEVEL: Ställer in
ljudnivån för högtalare.
SOUND EFFECT: Väljer en
ljudeektinställning.
VOL +/- : Ställer in
högtalarvolymen.
OPTICAL: Ändrar direkt till optisk
indatainställning.
MUTE(
@
): Stäng av ljudet.
Färgade (R, G, Y, B) knappar:
Används för att navigera i
menyerna.
RDS: Radio Data System.
PTY: Granskar programtyp i RDS.
PTY SEARCH:
Söker programtyp.
MONO/STEREO: Väljer funktion/
stereo i FM inställning.
SLEEP: Ställer in en tid efter vilken
enheten kommer att stänga av
sig.
z
REC: Spelar in en ljud CD.
Sierknapparna 0-9: Väljer
numrerade alternativ i en meny
eller genom bokstäver på
tangentbordsmenyn.
CLEAR: Tar bort en markering på
sökmenyn eller ett nummer när
du anger lösenordet.
REPEAT (
h
): Upprepar ett
önskat avsnitt.
?
: Denna knapp är inte
tillgänglig för någon funktion
• • • • • •
d
• • • • •
TV-kontrollknappar: Se sidan 50.
Fjärrkontroll
Komma igång14
Komma igång
1
Frontpanel
a
1/
'
(POWER) Knapp (strömbrytare)
b
R
(OPEN/CLOSE)
T
(PLAY/PAUSE)
I
(STOP)
Y/U
(SKIP)
FUNC. (Funktion)
Ändrar på indatakälla eller funktion.
c
PORT.IN
USB Port
d
Volymkontroll
Komma igång 15
Komma igång
1
Bakpanel
a
Högtalaranslutningar
b
Kylfläkt
c
Antennanslutning
d
OPTICAL IN
e
AUX (R/L) IN/VIDEO OUT
f
HDMI OUT (Typ A, Höghastighets HDMI™-
kabel)
Anslut till TV med HDMI ingångar.
g
LAN port
2 Ansluta
Ansluta16
Ansluta
2
Högtalare installation
Stativ
Du kan ställa in högtalarens vinkel.
Separerar hållaren
1. Skjut hållaren enligt nedan.
2. Ta bort stativet från högtalaren enligt bild
nedan.
Typ för väggmontering (montera högtalarna
på en vägg)
1. Separerar hållaren från högtalaren.
2. Montera stativet på högtalaren enligt bild
nedan.
3. Fäst stativet på högtalaren genom att vrida
skruven.
4. Skruva in skruven i väggen och häng sedan upp
högtalaren på den.
Ansluta 17
Ansluta
2
Högtalaranslutning
Anslut högtalarna till spelaren
-
För att ansluta kabeln till enheten,
tryck på varje klämma för att öppna
terminalanslutningarna på enheten. Sätt I
kabeln, släpp ngerplattan.
-
Anslut den svarta ändan av varje ledning till
kontakter märkta - (minus) och den andra
ändan till kontakter märkta med + (plus).
Färg Högtalare Position
Grå Bakre Höger, bakre
Blå Bakre Vänster, bakre
Grön Mittre Mittre
Orange Subwoofer Vilket läge som helst
framtill
Röd Front Främre höger
Vit Front Främre vänster
Var försiktig så att barn inte kan komma
i beröring med basreexdelen * på
högtalarna.
*Basreex Högtalare som skapar potent låga
frekvenser (inneslutning).
Placera mittenhögtalaren utom räckhåll för
barn.
Annars kan det medföra felaktig
högtalarfunktion och förorsaka personskada
och/eller skada på andra föremål.
I højttalerne er der magnetiske dele, så der
kan forekomme farveuregelmæssigheder
TV-skærmen eller PC-skærmen. Under
anvendelse af højttalerne skal de være
placeret langt væk fra både TV- og PC-
skærme.
>
VIKTIGT
Positionering av systemet
Följande illustration visar ett exempel på
positionering av systemet. Observera att
illustrationen i dessa instruktioner skiljer sig från
den aktuella enheten av instruktionsskäl.
För bästa möjliga surroundljud bör alla högtalarna
med undantag av subwoofern placeras på lika
avstånd från avlyssningspositionen (
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
).
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Främre vänster högtalare (L)/
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Främre höger högtalare (H):
Placera fronthögtalarna vid sidan om mottagaren
eller skärm och så jämns med skärmytan som
möjligt.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Mittre högtalare:
Placera den mittre högtalaren ovanför eller under
mottagaren eller skärmen.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Vänster högtalare - surround - (L)/
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Höger högtalare - surround - (H)/
Placera dessa högtalare bakom din
avlyssningsposition, vända något inåt.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Subwoofer:
Subwooferns position är inte så kritisk, därför att
låga basljud inte är särskilt riktningsberoende.
Men det är bättre att placera subwoofern nära
fronthögtalarna. Vänd den något mot mitten av
rummet för att minska reektering från väggar.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Enhet
Ansluta18
Ansluta
2
Anslutningar till din
TV
Gör en av följande anslutningar, beroende på
egenskaperna för din bentliga utrustning.
y
HDMI Anslutning (sidorna 18)
y
Anslutning Video (sidorna 19)
y
Det nns olika sätt som du kan ansluta
spelaren på beroende på den TV och övrig
utrustning som du vill ansluta. Använd
bara anslutningarna, beskrivna i denna
användarhandbok.
y
Följ anvisningarna i bruksanvisningen till
TV:n, stereosystemet och andra enheter
enligt behov för bästa sätt att ansluta.
y
Anslut inte spelaren via en
videobandspelare. DVD-bilden kan
förvrängas av systemet för kopieringsskydd.
,
Obs
HDMI Anslutning
Om du har en HDMI-TV eller -display kan du ansluta
den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ
A, Höghastighets HDMI™-kabel). Anslut HDMI-
uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på en HDMI-
kompatibel TV eller monitor.
Enhetens baksida
TV
Typ A, Höghastighets
HDMI™-kabel
Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns
bruksanvisning).
Ytterligare information om HDMI
y
Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet ska du kontrollera följande:
-
Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den
här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVI-
apparaten och låt den vara på i ca 30
sekunder och sätt därefter på den här
spelaren.
-
Den anslutna enhetens videoingång är rätt
inställd för den här enheten.
-
Den anslutna enheten är kompatibel med
en videoingång på 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i eller 1920x1080p.
y
Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter
fungerar inte med denna spelare.
-
Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som
inte har HDCP.
-
Spelaren börjar inte spela upp och TV-
skärmen blir svart.
Ansluta 19
Ansluta
2
y
Om den ansluten HDMI enhet inte tar
emot ljudutgång från spelaren, kan HDMI
enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud
alls.
y
När du använder HDMI anslutning kan
du ändra upplösningen av HDMI utdata.
(Hänvisning till “Ställa in upplösning”
sidan 19.)
y
Välj typen av video utdata från HDMI
OUT uttaget och använd [HDMI-färginst.]
alternativet på [Setup] menyn (se sidan 27).
y
Om du ändrar upplösningen efter att
anslutningen redan har etablerats kan fel
uppstå. För att lösa problemet, stänger du
av spelaren och startar den igen.
y
När HDMI-anslutningen med HDCP inte
bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta
fall markerar du HDMI-anslutningen eller
kopplar bort HDMI-kabeln.
y
Om det nns brus eller linjer på skärmen,
kontrollera HDMI kabeln (längden är
vanligtvis begränsad till 4.5 m).
,
Obs
Vad är SIMPLINK?
En del av funktionerna på denna enhet styrs av
TV:ns ärrkontroll när du använder denna enhet
och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna
via HDMI.
Funktioner som kan styras av ärrkontrollen till
LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp,
strömpåslag m.m.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information om
SIMPLINK-funktionen.
En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt
med logotypen som visas ovan.
Beroende på skivtypen eller
uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINK-
funktioner skilja sig från de du vill använda
eller inte fungera.
,
Obs
Videoanslutning
Anslut VIDEO OUT-uttagen på spelaren till
videoingångarna på TV:n med en videokabel. Du
kan höra ljudet genom systemets högtalare.
Enhetens baksida
TV
Ställa in upplösning
Spelaren har era upplösningar för HDMI OUT-
uttagen. Du kan ändra upplösningen i [Inställn.]
menyn.
1. Tryck på HOME (
n
).
2. Använd
A/D
för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (
b
). [Inställn.] menyn visas.
3. Använd
W/S
för att välja alternativet
[VISNING] och tryck därefter på
D
för att ytta
till den andra nivån.
Ansluta20
Ansluta
2
4. Använd
W/S
för att välja alternativet
[Upplösning] och tryck därefter på ENTER (
b
)
för att ytta till den tredje nivån.
5. Använd U/u för att välja önskad upplösning och
tryck på ENTER (
b
) för att bekräfta ditt val.
y
Om din TV inte tar emot upplösningen som
du har ställt in på spelaren, kan du ställa in
upplösningen på 576p enligt följande:
1. Klicka
B
för att öppna skivfacket.
2 Tryck på
Z
(STOP) under mer än 5
sekunder.
y
När du sätter upplösningen på 576i
med HDMI uppkoppling, är den faktiska
upplösningen 576p.
y
Upplösningen ställs i läge [Auto] om du
väljer en upplösning manuellt och därefter
ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte
kan hantera den upplösningen.
y
Om du väljer en upplösning som
din TV inte accepterar, kommer att
varningsmeddelande att visas. Om du efter
ändring av upplösning inte kan se bild,
vänta i 20 sekunder och upplösningen
kommer automatiskt att återgå till
föregående upplösning.
y
Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan
automatiskt ställas in för antingen 24 Hz
eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns
egenskap och inställningar och baserat på
normal video-bildfrekvens för informationen
på BD-ROM-skivan.
y
Upplösningen från uttaget VIDEO OUT är
alltid 576i.
,
Ods
Antennanslutning
Anslut den medlevererade antennen för att kunna
lyssna på radio.
Rear of the unit
Efter att ha anslutit FM trådantenn lägg ut den
så horisontellt som möjligt. Kontrollera att FM
kabelantenn är helt utdragen.
,
Note
/

Denna manual är också lämplig för