Black & Decker AST1XC Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

www.blackanddecker.eu
KR50RE
KR50CRE
AST1XC
KR52CRE
KR53CRE
KR55CRE
2
English (Original instructions) 4
Deutsch (Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) 10
Français (Traduction des instructions initiales) 16
Italiano (Traduzione del testo originale) 22
Nederlands (Vertaling van de originele instructies) 28
Español (Traducción de las instrucciones originales) 34
Português (Tradução das instruções originais) 40
Svenska (Översättning av originalanvisningarna) 46
Norsk (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene) 51
Dansk (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 57
Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 62
ǽȝȝșȟțȜȑ (ȃıijȑĴȢįIJș ijȧȟ ʍȢȧijȪijȤʍȧȟ ȡİșȗțȬȟ)68
46
SVENSKA
SVENSKA
Användningsområde
Denna borrmaskin från Black & Decker är konstruerad för
borrning i trä, metall, plast och murverk. Det här verktyget är
endast avsett som konsumentverktyg.
Säkerhetsinstruktioner
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Varning! Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla
anvisningar. Om anvisningarna nedan inte följs kan
det orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för
framtida bruk.
Begreppet ”elverktyg” som används här nedan syftar på
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och på batteridrivna
elverktyg (sladdlösa).
1. Säkerhet i arbetsområdet
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda
till olyckor.
b. Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med lättantändliga vätskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antända dammet eller gaserna.
c. Håll under arbetet med elverktyget barn och andra
personer på betryggande avstånd. Om du blir störd
kan du förlora kontrollen över elverktyget.
2. Elektrisk säkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa till eluttaget.
Stickkontakten får absolut inte ändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med jordade
elverktyg. Med oförändrade stickkontakter och
passande vägguttag minskas risken för elstötar.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex.
rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken
för elektriska stötar ökar om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Om vatten
tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
d. Hantera nätsladden varsamt. Använd inte sladden
för att bära eller dra elverktyget och inte heller för
att dra ut kontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden
borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Risken att du får en elstöt är större om
sladdarna är skadade eller tilltrasslade.
e. Använd endast förlängningssladdar som är
godkända för utomhusbruk när du arbetar med
elverktyg utomhus. Om du använder en
förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk
minskar risken för att du ska få en elstöt.
f. Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig
plats ska du använda jordfelsbrytare.
Jordfelsbrytaren minskar risken för elektriska stötar.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när
du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol
eller mediciner. Under användning av elverktyg kan
även ett ögonblicks ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b. Använd skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen,
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, hjälm och
hörselskydd, reducerar risken för kroppsskada när den
används vid rätt tillfällen.
c. Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du ansluter
verktyget till elnätet eller sätter i batteriet, samt
innan du tar upp eller bär verktyget. Det kan vara
mycket farligt att bära ett elverktyg med fingret på
strömbrytaren eller koppla det till nätet respektive sätta
i batteriet med strömbrytaren i till-läge.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan orsaka kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och balans. Därmed har du bättre kontroll över
elverktyget i oväntade situationer.
f. Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll undan hår, kläder och handskar
från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i roterande delar.
g. Om elverktyget har dammsugnings- och uppsam-
lingsutrustning kontrollerar du att anordningarna är
rätt monterade och används på korrekt sätt. Dessa
anordningar reducerar riskerna förenade med damm.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg
för det aktuella arbetet. Med rätt elverktyg kan du
arbeta bättre och säkrare med det som verktyget är
avsett för.
b. Använd inte elverktyget om det inte går att starta
och stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg
som inte kan startas och stängas av med strömbrytaren
är farligt och måste repareras.
c. Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta ut
batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs,
tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget ställs undan.
Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av
elverktyget.
!
47
SVENSKA
d. Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte
elverktyg användas av personer som inte är vana
vid det, eller som inte läst denna bruksanvisning.
Elverktyg är farliga om de används av ovana personer.
e. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att
rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar,
att komponenter inte brustit eller skadats och inget
annat föreligger som kan påverka elverktygets
funktioner. Om elverktyget skadas ska du se till
att få det reparerat innan det används igen.
Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f. Håll skärverktyg vassa och rena. Omsorgsfullt skötta
skärverktyg med skarpa eggar fastnar inte så ofta och
är lättare att hantera.
g. Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg
o.s.v. enligt dessa anvisningar och på sätt som
föreskrivits för aktuell verktygsmodell. Ta hänsyn
till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används
elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga
situationer uppstå.
5. Service
a. Elverktyget ska bara repareras av utbildade
reparatörer och med originalreservdelar.
Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för elverktyg
X Bär hörselskydd när du använder en
slagborrmaskin. Om du utsätts för höga ljud kan din
hörsel bli nedsatt.
X Använd de extrahandtag som medföljer verktyget.
Om du förlorar kontrollen över verktyget kan du skada
dig själv eller andra.
X Håll verktyget i de isolerade greppytorna vid arbete
där borren riskerar att komma i kontakt med dolda
elledningar eller med sin egen nätsladd. Om borren
går igenom en strömförande ledning kommer verktygets
metalldelar att bli strömförande och ge dig en
elektrisk stöt.
X Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag med
klämmor eller på något annat lämpligt sätt. Om du
håller i arbetsstycket med handen eller trycker det mot
kroppen blir det instabilt, och du kan förlora kontrollen.
X Innan du borrar i väggar, golv eller tak ska du kontrollera
om du riskerar att komma åt rör eller elledningar.
X Undvik att vidröra borrspetsen precis efter borrning,
eftersom den kan bli väldigt het.
X Användningsområdet beskrivs i den här
bruksanvisningen. Om andra tillbehör eller tillsatser
används, eller om någon annan åtgärd än de som
rekommenderas i den här bruksanvisningen utförs med
verktyget kan personer och/eller egendom ta skada.
Säkerhet för andra
X Verktyget ska inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får
vägledning och övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
X Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
verktyget.
Vibrationer
De uppgivna vibrationsvärdena som anges i avsnitten
Tekniska data och EU-deklaration om överensstämmelse
har uppmätts i enlighet med en standardtestmetod
föreskriven i EN 60745 och kan användas för jämförelse
med andra verktyg. Det uppgivna vibrationsvärdet kan även
användas för en preliminär bedömning av exponering.
Varning! Vibrationsvärdet under faktisk användning av
elverktyget kan skilja sig från det uppgivna värdet beroende
på hur verktyget används. Vibrationsnivån kan överstiga den
uppgivna nivån.
Vid uppskattningar av exponering för vibrationer i syfte att
bedöma vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga enligt
2002/44/EG för att skydda personer som regelbundet
använder elverktyg i arbetet ska man utgå från de faktiska
omständigheter under vilka elverktyget används och sättet
på vilket det används. Bedömningen ska även ta hänsyn
till alla moment i arbetscykeln, t.ex. när verktyget är avstängt
och när det går på tomgång såväl som när det faktiskt
används.
Etiketter på verktyg
Följande symboler finns på verktyget:
Elektrisk säkerhet
X Om nätsladden är skadad måste den för undvikande
av fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad
Black & Decker-verkstad.
Varning! Ytterligare säkerhetsanvisningar för
borrmaskiner och slagborrmaskiner.
!
Varning! Läs bruksanvisningen innan du använder
verktyget för att minska risken för olyckor.
Eftersom verktyget är dubbelisolerat behövs ingen
jordledare. Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på typskylten.
48
SVENSKA
Funktioner
1. Strömbrytare med variabel hastighet
2. Låsknapp
3. Framåt-/bakåtknapp
4. Borrlägesväljare
5. Chuck
6. Djupstopp
7. Sidohandtag
Montering
Varning! Se till att verktyget är avstängt samt att det inte
är anslutet innan monteringen börjar.
Montera sidohandtaget och djupstoppet (fig. A & fig. F)
X Vrid vredet moturs tills du kan anbringa sidohandtaget
(7) på verktygets framsida. Se bilden.
X Rotera sidohandtaget till önskat läge.
X Sätt in djupstoppet (6) i det avsedda hålet. Se bilden.
X Ställ in borrdjupet enligt anvisningarna nedan.
X Dra åt sidohandtaget genom att vrida vredet medurs.
Sätta i ett borr
Nyckelfri chuck (fig. B)
X Öppna chucken genom att vrida den främre delen (8)
med ena handen medan du håller den bakre delen (9)
med andra handen.
X Sätt skruvbiten (10) i chucken och dra åt ordentligt.
Nyckelförsedd chuck (fig. C)
X Öppna chucken genom att vrida hylsan (11) moturs.
X Sätt bitens skaft (10) i chucken.
X Sätt chucknyckeln (12) i vart och ett av hålen (13) i sidan
av chucken och dra åt medurs tills det sitter ordentligt.
Ta bort och sätta tillbaka chucken (fig. D)
X Öppna chucken så mycket som möjligt.
X Avlägsna chuckskruven som finns i chucken genom
att vrida den medurs med hjälp av en skruvmejsel.
X Dra åt en insexnyckel i chucken och slå på den med
en hammare. Se bild.
X Avlägsna insexnyckeln.
X Avlägsna chucken genom att vrida det moturs.
X När du sätter tillbaka chucken skruvar du på den
på spindeln och låser den med chuckskruven.
Övriga risker
Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade
säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används.
Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig
användning, etc.
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och
säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker
inte undvikas. Dessa innefattar:
X Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
X Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller
tillbehör.
X Skador som orsakas av långvarig användning av ett
verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du använder
ett verktyg under en längre period.
X Skador på hörseln.
X Hälsofaror orsakade av inandning av damm när
verktyget används (exempel: arbete med trä, särskilt ek,
bok och MDF).
Användning
Varning! Låt verktyget arbeta i sin egen takt. Överbelasta
det inte.
Varning! Innan du borrar i väggar, golv eller tak ska du
kontrollera om du riskerar att komma åt rör eller elledningar.
Välja rotationsriktning (fig. E)
När du borrar och drar åt skruvar använder du framåtgående
rörelse (medurs). När du lossar skruvar eller avlägsnar en
borr som har fastnat använder du bakåtgående rörelse
(moturs).
X Du väljer framåtgående rörelse genom att trycka framåt-
/bakåtknappen (3) till det vänstra läget.
X Du väljer bakåtgående rörelse genom att trycka framåt-
/bakåtknappen (3) till det högra läget.
X Öppna chucken (där sådan finns) med jämna
mellanrum och knacka på den för att avlägsna
dammsom sitter på insidan.
Varning! Ändra aldrig rörelsens riktning medan motorn är
igång.
Välja borrläge
X Vid borrning i murverk ställer du in borrlägesväljaren (4)
på läget .
X Vid borrning i andra material ställer du in
borrlägesväljaren på läget .
Ange borrdjup (fig. F)
X
Lossa på sidohandtaget (7) genom att vrida vredet moturs.
X Ställ in djupstoppet (6) på önskat läge. Det maximala
borrdjupet är lika med avståndet mellan borrspetsen
och djupstoppets främre ände.
X Dra åt sidohandtaget genom att vrida vredet medurs.
Slå på och av
X Slå på verktyget genom att trycka in strömbrytaren för
variabel hastighet (1). Verktygets hastighet beror på hur
hårt du trycker på strömbrytaren. En allmän regel är att du
använder låga hastigheter för borrar med stor diameter
och höga hastigheter för borrar med mindre diameter.
X Tryck in låsknappen (2) och släpp strömbrytaren för
variabel hastighet om du vill ha kontinuerlig drift. Det
49
SVENSKA
här alternativet är bara tillgängligt vid full hastighet
i framåtgående eller bakåtgående läge.
X Slå av verktyget genom att släppa strömbrytaren för
variabel hastighet. Under kontinuerlig drift stänger du av
verktyget genom att trycka in och släppa strömbrytaren
för variabel hastighet en gång till.
Tillbehör
Vilka resultat du får med verktyget beror på vilka tillbehör du
använder. Tillbehör från Black & Decker och Piranha håller
hög kvalitet och är konstruerade för att fungera optimalt med
verktyget. Med dessa tillbehör får du ut det bästa av verktyget.
Underhåll
Detta Black & Decker-verktyg har tillverkats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt
underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sina
prestanda.
Varning! Innan något underhåll utförs måste verktyget
stängas av och sladden dras ur vägguttaget.
X Rengör regelbundet apparatens luftintag med en mjuk
borste eller torr trasa.
X Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd
aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel.
Låt aldrig någon vätska komma in i verktyget och doppa
det aldrig i någon vätska.
Miljö
Tänk på miljön när du slänger denna Black & Decker-
produkt. Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet.
Lämna produkten för separat insamling.
Insamling av uttjänta produkter och förpacknings-
material gör att material kan återanvändas. Använd-
ning av återvunnet material minskar föroreningar av
miljön och behovet av råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling av elproduk-
ter från hushållen, vid kommunala insamlingsplatser eller
hos återförsäljaren när du köper en ny produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta
Black & Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst
återlämnar du produkten till en auktoriserad verkstad, som
samlar in den för vår räkning.
För information om närmaste auktoriserade verkstad
kontaktar du det lokala Black & Decker-kontoret på den
adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns även
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
Tekniska data
Ljudnivå enligt EN 60745:
Ljudnivå (L
pA
) 99 dB(A), osäkerhet (K) 3 dB(A)
Ljudeffekt (L
WA
) 110 dB(A), osäkerhet (K) 3 dB(A)
Totala vibrationsvärden (vektorsumman av tre axlar) fastställd enligt EN 60745:
Slagborrning i betong (a
h, ID
) = 15,1 m/s², osäkerhet (K) = 1,5 m/s²
Metallborrning (a
h, D
) = 6,5 m/s², osäkerhet (K) = 1,5 m/s²
Separat insamling. Produkten får inte kastas
i hushållssoporna.
$67;&
7<3 
.5&5(
7<3 
.5&5(
7<3 
.5&5(
7<3 
Spänning V AC 230 230 230 230 230 230
Ineffekt W 500 500 500 500 550 550
Tomgångshastighet min
-1
0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800
Maximal borrkapacitet
Stål/betong mm 13 13 13 13 13 13
Trä mm202020202020
Vikt kg 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
.55(
7<3
.5&5(
7<3 
50
SVENSKA
EC-deklaration om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE,
KR53CRE, KR55CRE
Black & Decker intygar att de produkter som beskrivs
under ”tekniska data” överensstämmer med:
2006/42/EG, EN60745-1, EN60745-2-1
Om du vill veta mer kontaktar du Black & Decker på följande
adress eller läser på bruksanvisningens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av
tekniska data och gör denna försäkran för Black & Deckers
räkning.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Storbritannien
15-02-2010
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från material-
och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin gäller
utöver konsumentens rättigheter enligt lag och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går sönder på grund av
material- och/eller fabrikationsfel eller bristande
överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader
från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden, förutom om:
X Produkten har använts i kommersiell eller yrkesmässig
verksamhet, eller för uthyrning.
X Produkten har utsatts för felaktig användning eller
skötsel.
X Produkten har skadats av främmande föremål
eller ämnen, eller genom olyckshändelse.
X Reparation har utförts av någon annan än en
auktoriserad Black & Decker-verkstad.
För att garantin ska gälla måste produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad
senast två månader efter det att felet har upptäckts. För
information om närmaste auktoriserade verkstad kontaktar
du ditt lokala Black & Decker-kontor på den adress som
anges i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängliga på
Internet: www.2helpU.com.
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för
att registrera din nya Black & Decker-produkt samt för
att erhålla information om nya produkter och
specialerbjudanden. Vidare information om märket
Black & Decker och vårt produktsortiment återfinns
www.blackanddecker.se.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80

Black & Decker AST1XC Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för