König HC-DT10 Specifikation

varumärke
König
Kategori
digitala kroppstermometrar
Modell
HC-DT10
Typ
Specifikation
18
Användning
1. Desincerasondenmedalkoholinnandenanvänds.
. Tryckpå"on/off"-knappensåhörsettljudochdisplayenvisar"88.88°C"icatvåsekunder.
3. Efterdetvisartermometerndensenasteuppmättatemperaturenicatvåsekunder,sidanvisasL
°C(Lo°C),signal°Cblinkar,detbetyderatttermometernärklarföranvändning.Omtemperaturen
sommätsuppliggerutanförintervalletvisasantingen"L“-eller"H"-symbolen.Intervalletfördenna
termometerär3,.00°Ctill43.00°C.
4. Användtermometerntillattmätakroppstemperaturen.Värdetpåtemperaturernasomvisasstiger
gradvisoch°Cblinkar.
5. Mätningen tar vanligtvis ca 1 minut (i munnen). När mätningen är klar slutar ° C blinka och
larmsignalenljuderica5sekunder,samtidigtvisasanvändarenskroppstemperatur.
6. Termometernstängsavautomatisktefter10minutereftermätningen.Virekommenderarändåatt
dustängeravdenmanuelltdirekteftermätningenförattsparaenergi.
Ta temperatur:
Närdumäterkroppstemperaturenärdetviktigtattdumäterpåsammaställehelatiden.
1. För mätning under tungan: Håll munnen stängd ca 5 minuter före mätningen, sätt sedan in
sensornundertungan,hållkvardenochstängmunnen.Dentemperatursomvisaspådisplayen
ärdenslutliga.
. Förmätningiarmhålan:Torkabortevsvettochhållarmennereca5minuterföremätningen,sätt
sedaninsensorniarmhålanimittenochhållarmennere.Setillattbådevänsterochhögersida
ärikontaktmedkroppen.Läggpå0,5°Cförrättavläsning.
3. Förmätningiändtarmen:Sättförsiktigtintermometerniändtarmen.Draifrån 0,5°Cförrätt
avläsning.
OBS!
1. Böjellertappaintetermometern.
. Desinfeceramedalkohol,kokainte.
3. Låtintetermometernkommaikontaktmedkemiskalösnings-ellerrengöringsmedel.
4. Unvikattutsättatermometernfördirektsolljus.
5. Demonteraintetermometernförutomvidisättningavbatteri.
6. Denna termometer har redan kalibrerats vid tillverkningen. Om den används i enlighet med
instruktionernaskadenintebehövakalibrerasigen.
Byte av batteri
1. Batterietbehöverbytasnärdisplayenvisar eller .
. Öppnabatterluckanochtautdetgamlabatterietmedhjälpaventandpetare.
3. Sättinettnyttbatteriavtyp1.5Vknappcellsbatteri(LR/SR-41).
4. Sätttillbakabatterilocket.
:
Grad av skydd mot elstötar är typ B.
:
Kassering av batterier och apparat ska ske i enlighet med gällande bestämmelser.
Apparaten uppfyller standarden för IEC 60601-1:1998+ A1:1991+ A2:1995 och IEC60601-1-2:2001
19
ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING
Vi,
NedisB.V.
DeTweeling8
515MC’s-Hertogenbosch
TheNetherlands
Tel.:0031735991055
Email:info@nedis.com
Intygarattprodukten:
Namn: KONIG
Modell: HC-DT10
Beskrivning: Digitaltermometer
överensstämmermedföljandestandarder:
EMC: EN60601-1-:001
LVD: EN60601-1:1998+A1:1991+A:1995
Uppfyllervillkorenfördirektiv93/4/EEC.
‘s-Hertogenbosch,4december007
Mrs.J.Gilad
PurchaseDirector
Garanti:
Ingen garanti gäller vid några ändringar eller modieringar
avprodukteneller för skador somhar uppstått på grund av
felaktiganvändningavdennaprodukt.
Allmänt:
Utseendeochspecikationerkankommaattändrasutanföregåendemeddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina
ägareochärhärmederkändasomsådana.
Obs!
Dennaproduktärmärktmeddennasymbol. Detinnebärattanvändaelektriskaeller
elektroniskaprodukterintefårslängasblandvanligahushållssopor.Detnnssärskilda
återvinningssystemfördessaprodukter.
Copyright©
0010197
Obs!
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
/