WMF Schnellkochtopf PerfectPlus Safety instructions & instructions for use

varumärke
WMF
Modell
Schnellkochtopf PerfectPlus
Typ
Safety instructions & instructions for use
171
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Bruksanvisning
SE
Innehåll
1. Säkerhetsinstruktioner
2. Användning av tryckkokaren
3. Användningsinstruktioner
4. Kokning i tryckkokaren
5. Fyra metoder att sänka trycket
6. Skötsel av tryckkokaren
Rengöring, förvaring, skötsel
7. Mångsidig användning
8 Garantivillkor
9. Undantag från garantiansvar
10. Störningsåtgärder
11. Koktidtabell
Tillbehör och reservdelar
se omslaget
1. Säkerhetsin-
struktioner
1. Vi ber dig att noggrant läsa igenom hela
bruksanvisningen och alla instruktioner,
innan du börjar använda WMF tryckkokaren.
Felaktig användning kan leda till skador.
2. Låt inga andra personer använda tryckko-
karen, om de inte först har gjort sig förtro-
gna med bruksanvisningen.
3. Håll barn borta från tryckkokaren, medan
den används.
4. Använd aldrig tryckkokaren i ugnen. Hand-
tag, ventiler och säkerhetsanordningar ska-
das av den höga temperaturen. Tryckkokaren
får endast användas till det ändamål den är
avsedd för, dvs. att koka livsmedel.
5. Hantera tryckkokaren mycket försiktigt,
så länge den står under tryck. Rör inte vid
heta ytor. Använd handtagen och knap-
parna. Använd grythandskar vid behov.
6. Använd tryckkokaren endast för de ändamål
som den är avsedd för.
7. Denna apparat kokar med hjälp av tryck.
Om den används på fel sätt, kan det leda
till skador. Var uppmärksam på, att tryckko-
karen är korrekt tillsluten, innan den värms
upp. Anvisningar härtill hittar du i bruksan-
visningen.
8. Använd aldrig kraft för att öppna tryckko-
karen. Försäkra dig om att det innestängda
trycket är helt utsläppt innan du öppnar
den, vilket syns på att kokindikatorn har
sjunkit in helt i handtaget. Tänk på att aldrig
vidröra kokindikatorn.
9. Värm aldrig upp tryckkokaren, om du inte
först har fyllt på vatten, i annat fall kan den
skadas allvarligt.
Minimimängd: 1/4 l vatten.
173
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
2. Användning av tryckkokaren
Före första användningstillfället
2.1. Så öppnar du grytan
Skjut kokspjället (7) på båda sidor ända till
handtagets slut. Markeringarna på kokspjäl-
let (7) måste stå på ÖPPEN/OPEN (A).
Sväng lockhandtaget (5) åt höger, tills marke-
ringarna på locket och grythandtaget (6) står
mitt emot varandra (B). Lyft av locket.
2.2. Rengöring av grytan
Innan du använder tryckkokaren för första
gången, bör alla påklistrade etiketter och delar
på tryckkokaren diskas (se stycket »Rengöring«).
Vänd på locket och ta av lockhandtaget (5).
Dra den orangefärgade sliden (4) på lockhand-
tagets (5) undersida mot handtagets ände (C),
fäll undan handtaget och haka loss det (D).
Ta bort tätningsringen (10) ur locket (O).
2.3 Stäng grytan
Haka fast handtaget i locket och skjut över den
orangefärgade sliden (4) över lockkanten, tills
den rastar in hörbart (E). Placera tätningsrin-
gen (10) så i lockkanten, att den ligger
under lockets inåtböjda kant (G). Sätt på locket
(se markeringarna på locket och på grythandta-
get), och vrid lockhandtaget åt vänster ända till
anslaget (B). Skjut kokspjället (7) exakt till läget
STÄNGD/LOCKED.
Tryckkokaren får aldrig monteras ihop felaktigt.
Ihopmonteringen får endast ske på det avsedda
sättet.
.
3. Användningsinstruktioner
3.1. Kontroll av säkerhetsanordningar
före varje användning
Kontrollera, att tätningsringen (10) och
lockkanten är rena. Kontrollera, att kulan sitter
fullt synlig på lockets undersida i säkerhetsven-
tilen (9) (G).
Skulle kulan befinna sig i den övre kammaren på
säkerhetsventilen / uppkokningsautomatik (9),
ska handtaget (5) tas av och kulan tryckas ner
med fingret till den nedre kammaren (F).
Ta av handtaget och testa huvudventilens (3)
rörlighet genom att trycka med ett finger på
ventilen (H).
Se efter, att tätningen till koksignalen (2) sitter
rätt och är oskadad.
Var uppmärksam på följande: Tätningen till
koksignalen får inte tryckas igenom, eftersom
resttrycksäkringen kan skadas av det, och
tryckkokarens funktion då inte längre är
garanterad (P).
Haka fast handtaget i locket (E). Lägg på locket
och stäng grytan (B).
3.2. Vätskemängder
För ångbildningen krävs minst 1/4 liter
vätska, oavsett om man vill koka med eller
utan insatser (12).
Tryckkokaren får maximalt fyllas till 2/3 av sin
volym, om funktionen inte ska försämras (M).
Vid maträtter, som skummar eller sväller kraftigt
(t ex köttbuljong, baljfrukter, inälvor, kompott)
får grytan endast fyllas till hälften. För ytter-
ligare hänvisningar se stycket »Tillredning av
fullvärdig hälsokost«.
Om du före färdigkokningen vill bryna livsmed-
len (t ex lök, köttstycken eller liknande), kan du
använda WMF tryckkokaren som en vanlig gryta.
För färdigkokning bör du röra upp bottensatsen
efter bryningen och fylla på den erforderliga
vätskemängden (minst 1/4 liter), innan du stän-
ger tryckkokaren.
172
Viktig hänvisning:
Var uppmärksam på, att vätskan inte ångar
bort helt. Då kan kokgodset brännas vid,
grytan skadas genom att delar av syntetmate-
rial smälter, och kokplattan kan också komma
till skada genom att aluminiumet i grytans
botten smälter. Skulle detta hända, måste vär-
mekällan stängas av, och grytan får inte röras,
förrän den har svalnat helt
10. Fyll tryckkokaren aldrig mer än till 2/3 av
sin volym. Om du kokar livsmedel, som
sväller under kokningen, som t ex ris eller
torkade grönsaker, får tryckkokaren ma-
ximalt fyllas upp till hälften av sin volym.
Följ därvid de kompletterande anvisnin-
garna, som eventuellt har lämnats av till-
verkaren.
11. Tryckkokaren bör aldrig lämnas utan
uppsikt. Reglera energitillförseln så, att
koksignalen inte stiger högre än till den
motsvarande orangefärgade kokringen. Om
energitillförseln inte skruvas ned, strömmar
ånga ut genom ventilen. Koktiderna ändras,
och vätskeförlusten kan leda till funktions-
störningar.
12. Använd endast sådana värmekällor, som
finns angivna i bruksanvisningen.
13. Om du har kokat kött med skinn (till exem-
pel oxtunga), som under tryckets inverkan
kan svälla, får du inte sticka hål i köttet, så
länge skinnet är uppsvällt; då kan du skålla
dig.
14. Man bör alltid skaka om tryckkokaren,
innan den öppnas, i annat fall kan ångblå-
sor stänka ut och skålla dig. Detta är extra
viktigt att komma ihåg, om du släpper ut
ångan snabbt eller under rinnande vatten.
15. Om du släpper ut ångan snabbt genom
kokspjället eller under rinnande vatten,
måste du alltid se till, att händer, huvud
och kroppen i övrigt befinner sig utanför
riskområdet. Du kan nämligen skållas av
den utströmmande ångan.
16. Kontrollera före varje användningstillfälle,
att säkerhetsanordningarna, ventilerna och
tätningarna är funktionsdugliga. Endast då
kan säker funktion garanteras. Anvisningar
härtill hittar du i bruksanvisningen.
17. Använd inte tryckkokaren för att fritera
mat i olja under tryck. Felaktig användning
av tryckkokaren kan leda till skador.
18. Gör aldrig några som helst ingrepp i säker-
hetsanordningarna med undantag för de
underhållsåtgärder, som finns omnämnda i
bruksanvisningen
19. Byt ut förslitningsdelar (se garantivillkor)
med regelbundna mellanrum. De delar, som
har fått tydliga missfärgningar, sprickor
eller andra skador eller som inte sitter
korrekt, måste bytas ut mot reservdelar i
originalutförande från WMF.
20. Använd uteslutande reservdelar i origina-
lutförande från WMF. Det är särskilt viktigt,
att grytan och locket är av samma modell.
21. Använd inte tryckkokaren om den eller
delar av den är skadade eller deformerade
resp. om dess funktion inte motsvarar be-
skrivningen i bruksanvisningen. Kontakta
i sådana fall närmaste WMF-återförsäljare
eller kundtjänstavdelningen hos WMF
Group GmbH.
Förvara denna bruksanvisning omsorgsfullt.
175
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Resttrycksäkringen garanterar för, att grytan
endast kan öppnas, om trycket har gått ned
helt, vilket innebär att den gula tryckringen
inte längre får vara synlig.
Om den gula ringen förblir synlig (K), har rest-
trycksäkringen löst ut. För att kunna låsa upp
säkringen måste du skjuta kokspjället (7) ett
ögonblick till läge STÄNGD/LOCKED.
Skaka om grytan snabbt, när det inte längre
kommer ut någon ånga.
På så sätt försvinner de eventuellt kvarvarande
ångblåsor, som särskilt i flytande och gröt-
liknande maträtter kan bildas och stänka ut, när
locket tas bort. Därefter ska lockhandtaget vri-
das åt höger och grytan öppnas som beskrivet.
4.6. Hänvisning för induktionsspisar
TransTherm®-universalbottnen (11) passar
för alla spisar, även för induktion.
Vid induktionsspisar kan man vid höga koksteg
höra ett summande ljud.
Detta ljud är tekniskt betingat och är inget te-
cken på, att din spis eller tryckkokaren är defekt.
Grytbottnens diameter måste stämma överens
med kokplattans diameter, i annat fall kan
det hända – i synnerhet vid små diametrar – att
kokplattan (magnetfältet) inte reagerar på
grytans botten.
5. Tre metoder för att sänka trycket
Viktiga hänvisningar:
Om man har kokat skummande eller sväl-
lande maträtter (t ex baljfrukter, köttbuljong,
spannmål), bör trycket i tryckkokaren
inte sänkas enligt metod 2 eller 3.
Oskalad potatis spricker, om avångningen
sker enligt metod 2 eller 3.
Om du släpper ut ångan snabbt genom kok-
spjället eller under rinnande vatten, måste du
alltid se till, att händer, huvud och kroppen
i övrigt befinner sig utanför riskområdet.
Du kan nämligen skållas av den utström-
mande ångan.
Metod 1
Lyft av grytan från kokplattan. Efter kort tid
sjunker koksignalen (1). När koksignalen har
sjunkit ned helt i handtaget (I), ska kokspjället
skjutas långsamt till läge ÖPPEN/OPEN (A).
Därvid pyser den återstående ångan ut under
lockhandtaget. Skaka grytan ett tag, när ångan
har slutat pysa ut, så att alla ångblåsor som kan
ha bildats i kokgodset, kan lösas upp.
Metod 2
Vid maträtter med korta koktider (t ex grönsaker)
ska kokspjället (7) skjutas långsamt och stegvis
i riktning mot läge ÖPPEN/OPEN (A), tills ångan
pyser ut under lockhandtaget.
När kokspjället står helt i läge ÖPPEN/OPEN,
och ingen ånga kommer ut längre och kok-
signalen har sjunkit ned helt (I), ska grytan
skakas om och öppnas.
Metod 3
Om du störs av den utpysande ångan, kan du
helt enkelt ställa ner tryckkokaren i diskhon och
låta kallt vatten rinner över locket (L), tills kok-
signalen (1) har försvunnit helt i lockhandta-
get (I). Skaka om grytan en stund och öppna den.
174
O B S ! Koka aldrig utan att det finns tillräck-
ligt med vätska i grytan, och var uppmärksam
på, att vätskan aldrig får ånga bort helt.
Om du glömmer det, kan maträtten brännas
vid och grytan och handtagen av syntetmate-
rial skadas.
4. Kokning i tryckkokaren
4.1. Allmänt
I tryckkokaren tillagar du maträtter under tryck,
dvs vid temperaturer över 100 °C. Det innebär,
att koktiderna reduceras med upp till 70 %,
vilket ger en tydlig energibesparing. Genom
att livsmedlen tillagas i ånga, bibehåller de sin
arom, smak och vitaminer i stor omfattning.
4.2. Tillagning med insatser
Beroende på tryckkokarens storlek kan du koka
med insatser (12) och trefot (13).
Insatser och trefoten kan du köpa som tillbehör
i en fackhandel (se under »Tillbehör och reserv-
delar« på omslaget).
4.3. Uppvärmning
Sätt den fyllda och stängda grytan på värme-
källan och ställ in energitillförseln på högsta
läge. Genom uppkokningsautomatiken (9), som
samtidigt fungerar som säkerhetsventil, ström-
mar under uppkokningsfasen ut luft, tills ven-
tilen stängs hörbart och trycket kan byggas upp
i grytan.
Koksignalen (1) börjar stiga, den gula tryckrin-
gen och de båda orangefärgade kokringarna blir
synliga (J).
Minska energitillförseln i god tid och så pass
mycket, att den i receptet rekommenderade
orangefärgade kokringen precis förblir synlig.
4.4. Koktider
Koktiden börjar först när den i receptet rekom-
menderade kokringen syns helt. Var uppmär-
ksam på, att ringpositionen håller sig stabil.
Reglera energitillförseln på motsvarande sätt.
Om koksignalen (1) sjunker under den önskade
orangefärgade kokringen, måste värmetillförseln
ökas igen.
Därigenom blir koktiden något längre.
Om koksignalen (1) stiger över den andra
orangefärgade kokringen, blir ångtrycket för
högt, och ångan pyser ut hörbart via huvudven-
tilen (3) på lockhandtaget.
Lyft då av grytan från kokplattan och vänta,
tills koksignalen har sjunkit till den andra
orangefärgade kokringen samt skruva ned
energitillförseln.
De korta koktiderna med tryckkokaren blir
möjliga, eftersom temperaturerna i grytan blir
högre genom ångtrycket.
Första ring, ca 110 °C för ömtåliga maträtter
såsom fisk och kompott.
(45 kPa arbetstryck, 130 kPa regleringstryck)
Andra ring, ca 119 °C för alla övriga maträtter.
(95 kPa arbetstryck, 130 kPa regleringstryck)
Energimedvetna personer stänger av kokplattan
redan innan koktiden har gått ut, eftersom den
i grytan ackumulerade värmen är tillräcklig för
att slutföra kokningen. Tillagningstiderna för
samma maträtt kan vara olika, eftersom mängd,
form och livsmedlens beskaffenhet varierar.
4.5. Att öppna grytan
Lyft av tryckkokaren från värmekällan, när
koktiden har gått ut. I princip får locket inte
öppnas och lyftas av från grytan, förrän grytan
har blivit trycklös, vilket innebär, att koksignalen
(1) måste ha försvunnit helt i handtaget (I).
177
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
frukten i den perforerade insatsen och placera
den ovanpå den operforerade insatsen. Sockra
vid behov. Koksignalen ska stå vid den 2:a
orangefärgade ringen. Beroende på fruktsort
ligger tiden mellan 10 och 20 minuter.
Gör grytan trycklös under rinnande vatten
(metod 3). Skaka grytan snabbt innan den
öppnas.
7.5. Sterilisering
Nappflaskor, konserveringsglas m m kan snabbt
steriliseras.
Ställ delarna med öppningen nedåt i den per-
forerade insatsen, fyll på 1/4 liter vatten och
sterilisera dem i 20 min vid den 2:a orange-
färgade kokringen. Låt grytan svalna långsamt
(metod1).
7.6. Tillagning med insatser
Beroende på tryckkokarens storlek kan du koka
med insatser och trefot. Insatser och trefot kan
du köpa som tillbehör i en fackhandel.
Du kan också tillaga flera maträtter samtidigt i
tryckkokaren. De olika tillbehören hålls åtskilda i
insatser. Maträtten, som kräver den längsta kok-
tiden, placeras först, dvs utan insats nere i grytan.
Exempel
Stek (20 min) – på bottnen
Potatis (8 min)– i perforerad insats
Grönsaker (8 min)– i operforerad insats
Låt steken först koka 12 minuter. Öppna där-
efter grytan enligt föreskrift. Placera potatisen
i den perforerade insatsen på trefoten, ställ
grönsakerna i den operforerade insatsen ovanpå,
stäng grytan och låt alltsammans koka ytterli-
gare 8 minuter.
Om koktiderna inte skiljer sig nämnvärt, kan alla
insatser placeras samtidigt i grytan.
När grytan öppnas under kokningen, strömmar
ångan ut. Därför måste man fylla på lite mera
vätska än den erforderliga mängden.
8. Garantivillkor
Under garantitiden garanterar vi att produkten
och dess samtliga delar fungerar felfritt.
Garantitiden är 3 år och börjar räknas från
produktens inköpsdatum från WMF-återförsäl-
jaren, och dokumenteras med en garantitalong
som fylls i fullständigt av återförsäljaren.
Om brister på produkten uppstår under ga-
rantitiden, åtgärdar vi kostnadsfritt bristerna
genom att byta bristfälliga delar mot felfria.
Bristfälliga delar kan endast ersättas av WMF-
återförsäljaren eller kundtjänstavdelningen hos
WMF Group GmbH i Geislingen. Garantin gäller
endast i dessa fall. Andra typer av garantian-
språk är uteslutna.
För att garantin ska kunna göras gällande ska
garantitalongen uppvisas.
Denna ska lämnas ut till köparen samtidigt som
WMF-tryckkokaren. Anspråk på garantin kan
endast göras om en fullständigt ifylld talong
kan uppvisas.
Detta garantiåtagande påverkar givetvis inte
dina lagstadgade garantirättigheter.
Inom garantitiden har du lagstadgade garan-
tirättigheter till ersättning, sänkning, hävning
och skadeersättning inom lagstiftade ramar.
Garantiansvaret omfattar inte följande delar:
– Koksignaltätning
– Säkerhetsventil
– Tätningsring
Dessa delar utsätts för naturligt slitage. 10 års
garanti på reservdelar.
176
6. Skötsel av tryckkokaren
6.1. Rengöring
Rengör tryckkokaren efter varje användning-
stillfälle.
Ta loss lockhandtaget och diska det på båda
sidor under rinnande vatten (D)(N).
Ta loss tätningsringen (10) ur locket (O) och
diska den för hand.
Grytan, locket och insatserna kan diskas i maskin.
Skrapa aldrig bort matrester utan lägg dem i blöt.
Vid kalkbeläggningar ska de kokas bort i vatten
med tillsats av ättika.
Grytans botten måste också rengöras med
regelbundna mellanrum.
6.2. Förvaring
Lägg locket upp och ner på tryckkokaren efter
rengöringen. Förvara tätningsringen (10) separat
efter rengöring, för att bevara den bättre.
6.3. Skötsel
Tryckkokaren är ett tekniskt bruksföremål,
vars enskilda delar kan utsättas för slitage.
Därför bör man efter en längre tids användning
kontrollera samtliga enskilda delar med hjälp av
»reservdelslistan«.
Vid uppenbara förändringar måste respektive
delar bytas ut.
Använd uteslutande reservdelar i originalut-
förande från tillverkaren.
Hänvisning: Om lockets handtag (5) är skadat,
måste det repareras på fabriken.
7. Mångsidig användning
Fördelarna med tryckkokning gäller inte endast
för traditionella tillredningssätt:
7.1. Tillagning av djupfrysta livsmedel
Djupfryst mat kan tas direkt från frysen och
läggas i grytan. Kött bör få tina något före
bryningen. Grönsaker kan tas direkt ur förpack-
ningen och läggas i insatsen.
Uppkokningstiden blir längre, men koktiden
förblir lika.
7.2. Tillagning av fullvärdig hälsokost
För fullvärdig hälsokost används ofta spannmål
och baljfrukter. Före tillagningen i tryckkokaren
behöver spannmål och baljfrukter inte längre
nödvändigtvis läggas i blöt. Koktiderna förlängs
då också med ca hälften.
Häll minst 1/4 liter vätska i grytan och dessutom
för varje del spannmål/baljfrukter minst 2 delar
vätska. Kokplattans restvärme kan med fördel
utnyttjas för eftersvällning. Var uppmärksam
på, att grytan vid skummande eller svällande
maträtter (spannmål, baljfrukter) endast får fyl-
las till hälften av sin volym.
7.3. Konservering
Använd glas med 1 liters volym i tryckkokare
med 6,5 och 8,5 liters volym, mindre glas i try-
ckkokare med 4,5 liters volym. Förbered livsm-
edlen som vanligt. Fyll 1/4 liter vatten i grytan.
Placera konserveringsburkarna i den perforerade
insatsen.
Koka grönsaker/kött vid den 2:a orangefärgade
kokringen ca 20min.
Stenfrukt kokas vid den 1:a orangefärgade
kokringen ca 5 min.
Kärnfrukt kokas vid den 1:a orangefärgade
kokringen ca 10 min.
För avångning ska grytan svalna långsamt
(metod 1) – gör grytan inte trycklös med hjälp
av kokspjället eller under rinnande vatten,
eftersom saften då skulle pressas ut ur konser-
veringsglasen.
7.4. Saftning
Tryckkokaren kan användas för att safta ur
mindre mängder frukt.
1/4 liter vatten ska först hällas i grytan. Lägg
179
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Orsak
Kokplattan har inte rätt storlek.
Energisteget är inte rätt.
Locket är inte rätt påsatt.
Kulan i säkerhetsventilen/ uppkoknings-
automatik (9) sitter inte rätt.
Det fattas vätska (minst 1/4 liter).
Tätningsringen (10) och/eller grytkanten är
inte rena.
Kokspjället (7) står inte i läge STÄNGD/LOCKED.
Tätningsringen (10) är skadad eller har blivit
hård (genom slitage).
Kulan sitter inte rätt i ventilen. Kulan har
tryckts upp i den övre kammaren.
Vid störningar måste tryckkokaren alltid
lyftas bort från kokplattan.
Öppna tryckkokaren aldrig med våld.
Åtgärder
Välj en kokplatta, som passar till grytans
diameter.
Skruva upp värmen till högsta steg.
Gör grytan helt trycklös och öppna locket.
Kontrollera, att tätningsringen (10) sitter rätt,
och stäng grytan igen.
Gör grytan helt trycklös, öppna den, ta loss
handtaget, kontrollera säkerhetsventilen (9),
kontrollera, att metallkulan sitter rätt i locket
(F) och (G) stäng grytan igen.
Gör grytan helt trycklös och öppna locket.
Fyll på vätska och stäng grytan igen.
Gör grytan helt trycklös och öppna locket.
Rengör tätningsringen (10) och lockkanten,
och stäng grytan igen.
Sätt kokspjället (7) på läge STÄNGD/LOCKED.
Byt ut tätningsringen (10) mot en ny
tätningsring i originalutförande från WMF.
Gör grytan helt trycklös, öppna locket och
ta bort handtaget. Tryck ned kulan i den
nedre kammaren (F), kontrollera, att
huvudventilen (3) kan röra sig fritt, (G)
och stäng grytan igen.
178
9. Undantag från garantiansvar
Vi lämnar ingen garanti för skador, som uppstår
av följande anledning:
– olämplig eller felaktig användning
– felaktig eller vårdslös hantering
– icke fackmässigt utförda reparationer
inbyggnad av reservdelar, som inte är
i originalutförande
kemisk eller fysikalisk inverkan mot
tryckkokarens ytor
– uraktlåtande av denna bruksanvisning
Garantigivarens namn och adress
WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com
Garantikrav ska göras gällande antingen direkt
hos garantigivaren eller hos en auktoriserad
fackhandlare för WMF-produkter.
10. Störningsåtgärder
Störningar på tryckkokaren
Uppkokningstiden är för lång eller
koksignalen (1) stiger inte.
Ånga strömmar ut vid locket.
Säkerhetsventilen/uppkokningsautomatiken
(9) släpper ständigt ut ånga (gäller inte för
uppkokningsfasen).
181
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Soppor
Kokas vid andra ringen –
fyll på minst 1/4 l vätska
och högst halva grytan.
Ingen särskild insats
behövs.
Grönsaker
Kokas vid första ringen -
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
För surkål och rödbetor
behövs ingen insats. För
alla andra rätter skall den
perforerade insatsen an-
vändas. För bönor och de
följande grönsakerna höjs
koktemperaturen (andra
ringen).
Baljfrukter
Spannmål
Kokas vid andra ringen -
fyll på minst 1/4 l vätska
och högst halva grytan.
Till 1 del spannmål tas 2
delar vatten. Ej blötlagda
spannmålskorn måste
koka 20 - 30 min. längre.
Risgrynsgröt tillagas vid
första ringen.
Frukt
Kokas vid första ringen –
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
Tips och tricks för
kokningen
Minuter
Ärtsoppa, linssoppa 12 - 15 Blötlagda baljfrukter
Köttbuljong 25 - 30 Gäller för all sorts kött
Grönsakssoppa 5 - 8
Gulaschsuppa 10 - 15
Hönssoppa 20 - 25 Koktiden beror på storleken
Oxsvanssoppa 35
Potatissoppa 5 - 6
Auberginer, gurka, tomater 2 - 3 Ångkokta grönsaker urlakas inte så fort
Blomkål, paprika, purjolök 3 -5
Ärter, selleri, kålrabbi 4 -6
Fänkål, morötter, savojkål 5 - 8
Bönor, grönkål, rödkål 7 - 10
Surkål 10 - 15
Rödbetor 15 - 25
Skalad potatis 6 - 8 Oskalad potatis exploderar om de
Oskalad potatis 6 - 10 avångas för snabbt
Ärter, bönor, linser 10 - 15 Tjocka bönor kokas 10 min. längre
Bovete, hirs 7 - 10 Koktid för blötlagd spannmål
Majs, ris, speltvete 6 - 15 Koktid för blötlagd spannmål
Risgrynsgröt 20 - 25 Vid första ringen
Långkornigt ris 6 - 8
Fullkornsris 12 - 15
Vete, råg 10 - 15
Körsbär, plommon 2 - 5 Perforerad insats rekommenderas
Äpplen, päron 2 - 5 Perforerad insats rekommenderas
Koktiden börjar så snart den föreskrivna ringen på kokindikatorn blir synlig
De angivna koktiderna är riktvärden
Välj hellre kortare koktider, det går alltid att efterkoka
Med de angivna koktiderna blir grönsakerna krispiga
Koktemperaturen är 110 °C vid första ringen och 119 °C vid andra ringen
Recept finns under www.wmf.com
180
11. Koktidstabell
Gris- och kalvkött
Kokas vid andra ringen -
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
Ingen särskild insats
behövs för någon av rät-
terna.
Nötkött
Kokas vid andra ringen -
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
För oxtunga krävs en
perforerad insats.
Höns
Kokas vid andra ringen -
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
För kokhöns krävs en
perforerad insats.
Vilt
Kokas vid andra ringen -
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
Ingen särskild insats
behövs.
Lamm
Kokas vid andra ringen -
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
Fisk
Kokas vid första ringen -
tänk på att minst 1/4 l
vätska måste fyllas på.
För ragu och gulasch be-
hövs ingen särskild insats,
annars kan den operforer-
ade användas.
Minuter
Fläskkött i bitar 5 - 7
Fläskgulasch 10 - 15
Fläskstek 20 -25 Koktiden beror på storleken och formen
Kalvkött i bitar 5 - 7
Kalvgulasch 10 - 15
Kalvlägg hel 25 - 30
Kalvstek 20 - 35 Täcks med vatten
Kalvstek 20 - 35 Koktiden beror på storleken och formen
Köttfärslimpa 10 - 15
Surstek 30 - 35
Oxtunga 45 - 60
Köttgryta 6 - 8
Gulasch 15 - 20
Rulader 15 - 20
Oxstek 35 - 45 Koktiden beror på storleken och formen
Kokhöns 20 - 25 Max. 1/2 påfyllningsmängd
Kycklingdelar 6 - 8
Kalkonlår 25 - 30 Beroende på tjockleken
Kalkonragu 6 - 10 Gäller även vildkalkon
Kalkonsnitzel 2 - 3
Harstek 15 - 20
Harrygg 10 - 12
Hjortstek 25 - 30
Hjortgulasch 15 - 20
Lammragu 20 - 25 Hammel kräver längre koktid
Lammstek 25 - 30 Koktiden beror på storleken och formen
Fiskfiléer 2 - 3 Ångas i sin egen vätska
Hel fisk 3 - 4 Ångas i sin egen vätska
Fiskgryta 3 - 4
/