Q Acoustics 2000CI Användarmanual

Kategori
Högtalare
Typ
Användarmanual
Q Acoustics 2000i Seria Akcesoria
2000Ci /2010i / 2020i Wall Bracket (Single)
2010i / 2020i Mównica (Para)
Czarny Czarny
Biały
40° 40°
2010i 2020i
35° 35°
5 - 45mm5 - 45mm
45°
646mm
270mm
240mm
Användarhandbok och
produktspecifikationer
SE
2000i Serien
Läs dessa anvisningar.
användas under en längre tid.
Viktig information för användare i Storbritannien
Spara dessa anvisningar. Apparaten är utrustad med en godkänd (enligt brittisk
Följ alla varningar.
Låt kvalificerad servicepersonal utföra allt underhåll.
standard) nätkontakt med en 3A säkring. Om säkringen
Följ alla anvisningar.
Service är nödvändigt när apparaten har skadats, t.ex.
måste bytas ska den uppfylla BS1362 och vara ASTA-
när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller
eller BSI-godkänd samt vara 3A. Om nätkontakten
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten
måste bytas ut, ta bort säkringen och avlägsna
Rengör endast med en torr trasa.
har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som vanligt,
nätkontakten ett säkert sätt omedelbart efter att den
eller när den har fallit i golvet.
har klippts av sladden.
Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera
apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Varning! För att minska risken för elektriska stötar, utsätt
Koppla en nätkontakt
inte produkten för regn eller fukt. Produkten får inte
Ledningarna i nätkontakten har följande färgkoder:
Installera inte apparaten i närheten av någon värmekälla,
utsättas för droppande eller skvättande vätska, och inget
Blå:NEUTRAL; Brun: SPÄNNINGSFÖRANDE:
som element, varmluftsintag, spis, eldstäder etc.
vätskefyllt föremål som t.ex. en blomvas får placeras
ovanpå produkten.
Det är inte säkert att de här färgerna stämmer överrens
Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En med färgmarkeringarna uttagen kontakten. Gör
polariserad kontakt har två blad - det ena bredare än det
Placera inga föremål med öppen låga som t.ex. tända
därför här:
andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje
stearinljus ovanpå produkten.
jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din Anslut den BLÅ tråden till det uttag som är BLÅTT, SVART
säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt
Varning! Använd nätaggregatets huvudströmbrytare för
eller markerat med bokstaven N. Anslut den BRUNA
uttag kontaktar du en elektriker för att uttaget bytt.
att koppla ur enheten från strömkällan. Strömbrytaren
tråden till det uttag som är BRUNT, RÖTT eller markerat
finns nätaggregatet. För att ha fri tillgång till
med bokstaven L.
Skydda strömkabeln så att man inte trampar på den eller
strömbrytaren måste apparaten placeras en öppen
klämmer den, särskilt intill kontakter, förlängningssladdar
plats utan några hinder och strömbrytaren måste vara lätt
och precis vid apparathöljet.
att komma åt.
Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av
Varning! Ändringar eller modifikationer som inte
tillverkaren. Använd endast med vagn, stativ, trefot,
uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva
hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som
användarens behörighet att använda enheten.
sålts tillsammans med apparaten.
Tredje part: För den händelse att du skulle lämna vidare
Var ext ra försi ktig när d u f lytta r
denna produkt till en tredje part, lämna även med
apparaten/vagnen r att undvika att
dessa anvisningar för hur man hanterar produkten.
apparaten faller i golvet och skadas.
Dra ut anslutningskontakten under
åskväder eller när apparaten inte ska
Denna symbol varnar för att det finns farlig
spänning innanför produktens hölje som kan
medföra risk för elektrisk stöt.
Denna symbol varnar för att det finns farlig
spänning innanför produktens hölje som kan
medföra risk för elektrisk stöt.
VARNING!
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR, AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER
BAKSTYCKET).
INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.
LÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER UTFÖRA SERVICE.
Viktig säkerhetsinformation - Läs igenom noga
5A FUSE
BS 1362
BROWN
(Live)
BLUE
(Neutral)
3A-SÄKRING
BS 1362
BRUN
(strömförande)
BlÅ
(neutral)
Introduktion
Q Acoustics 2000i-serien är en serie olika högtalare som är designade för att Använd INTE provisoriska stativ. Fäst de stativ som Q Acoustics har godkänt
uppfylla förväntningarna hos den mest hängivna 2-kanals-hifi-entusiasten och enligt instruktionerna och använd de fästen som medföljer. Rådfråga din
kunniga filmentusiasten. Seriens omfattar: återförsäljare.
2010i: Kompakt bokhyllehögtalare med en 100 mm bashögtalare. Demontera INTE högtalaren. Om du gör det upphör din garanti att gälla.
2020i: Bokhyllehögtalare med en 125 mm bashögtalare.
2050i: Golvstående högtalare med två 165 mm bashögtalare Packa upp dina högtalare
2000Ci: Central kanal med 2 x 100 mm bashögtalare som kan väggmonteras om
önskas.
Packa upp alla högtalarna. Ta tag i högtalarlådan när du lyfter högtalarna ur
2070Si: 140 Watt aktiv baslåda (subwoofer) med en 2 x 170 mm bashögtalare kartongerna. Håll inte i plastpåsarna när du lyfter. Högtalare 2050i och 2070Si är
och signalavkännare för automatisk på- och avslagning. tunga - be om hjälp för att lyfta dem om behövs.
Man kan dubbelkoppla (bi-wire) alla de passiva högtalarna, med undantag av När du flyttar högtalarna får du inte dra dem över golvet eftersom detta kan
2010i och 2000Ci. skada dem - lyft högtalarna innan du flyttar dem.
Alla högtalare kan användas i närheten av TV-skärmar utan störningar, med I kartongen finns: Högtalaren/na och produkthandboken.
undantag av 2070Si som inte bör användas närmare än 500 mm från TV-skärmar
Dessutom innehåller kartongen för följande modeller:
eller annan magnetiskt känslig utrustning. Plasma- och LCD-skärmar störs inte.
2050i: En uppsättning golvpiggar och piggskydd medföljer för varje högtalare.
En insexnyckel för att justera piggarna.
Innan du kopplar in dina högtalare måste du se till att alla aktiva enheter i ditt
2070Si: En nätsladd som passar nätströmmen i ditt område,
system är avstängda sina respektive nätströmbrytare.
2 x högervinklade RCA/Phono-kablar och en installations-CD för AV.
När du slår ditt ljudsystem eller ändrar ingångskälla bör du sätta
Kontrollera produkten noga. Om någon av artiklarna är skadad eller saknas ska
huvudvolymen en låg ljudnivå. Höj sedan volymen gradvis.
du anmäla detta snart som möjligt till din återförsäljare.
Spela ALDRIG ditt ljudsystem på högsta volym. Volymkontrollens läge kan vara
Behåll förpackningen för eventuell framtida transport. Om du ska slänga
vilseledande och anger inte systemets ljudnivå. Din hörsel kan skadas av väldigt
förpackningen uppmanar vi dig att följa de återvinningsföreskrifter som gäller i
höga volyminställningar.
ditt område.
Koppla INTE dina högtalarterminaler till huvudströmkällan.
Utsätt INTE dina högtalare för överdriven kyla, värme, fukt eller solljus.
Om du använder dina högtalare utan sina skyddsgaller bör du vara extra försiktig
med att skydda drivenheterna från eventuell skada.
Q Acoustics 2000i-serien
Fästa piggarna de golvstående högtalarna - 2050i Skumproppar
T piggarna halvvägs in i sockeln och Högtalarna i 2000i-serien har gluggar på baksidan och de är designade för att
ställ högtalaren upprätt igen. (Om du har fungera som bäst med lite utrymme bakom sig, d.v.s. 200 mm eller mer från
ett trä- eller stengolv sätter du först på ett väggen. Om du ställer dina högtalare nära en vägg eller ett hörn bör
piggskydd på varje pigg innan du ställer skumpropparna sättas i gluggarna på baksidan för att undvika att basen blir för
högtalaren upprätt igen). kraftig. Den 2070Si subwoofer bas justeras med hjälp av nivån kontroller.
När högtalaren står upprätt igen justerar
du varje pigg ovanifrån med hjälp av
insexnyckeln tills högtalaren står jämnt
och stadigt.
Se till att skumpropparna sluter tätt i gluggarna utan att de sitter för långt in. Du
kommer märka att basnivån minskar men att ljudskärpan och basomfånget ökar.
Prova dig fram för att se vad du själv föredrar och försök justera högtalarens
placering något för att bästa slutresultat.
Piggarna är vassa. Utöva försiktighet!
Ställ aldrig en högtalare med piggar där den kan orsaka skador!
Flytta alltid dina högtalare genom att lyfta dem - dra aldrig dem!
Förberedning
2050i
Högtalarmodellen 2050i bör placeras minst 200 mm från den bakre väggen och En tillvalskonsol som är särskilt designad för att väggmontera Q Acoustics 2010i,
500 mm från sidoväggarna. Om du placerar högtalarna närmre väggen kommer 2020i och 2000Ci finns hos din återförsäljare. Golvstativ för 2010i och 2020i
detta att öka basen men det kan även göra att ljudet dånar och saknar finns också tillgängliga.
precision och detaljer. Högtalarna bör vara 2-4 meter ifrån varandra och centralt
Var beredd på att du behöver experimentera lite för att hitta den bästa
placerade i förhållande till lyssnaren. Om högtalarna riktas något inåt kan det ge
inställningen för just din smak i just ditt lyssningsrum.
skarpare stereoljudbild men det kan även göra ljudkällan smalare.
Högtalareffekt
2000Ci
Modell 2000Ci är designad för att användas nära och centralt till en TV-skärm.
Den bör placeras omedelbart ovanför eller under skärmen. Om du använder en
vanlig TV, se till att TV-apparaten har kapacitet nog att stödja högtalaren samt att
den har en jämn överdel. Om inte bör du överväga att ställa TV:n en TV-bänk
med 2000Ci en säker hylla direkt under TV-apparaten.
Om du har en plasma- eller LCD-skärm monterar du 2000Ci på väggen eller
annan lämplig yta direkt ovanför eller under skärmen.
Satellithögtalare
Det finns rekommendationer från Dolby labs. för 5.1-
effekthögtalare.
Satellithögtalarna bör monteras vardera sidan om
lyssnaren, något bakom platsen lyssnaren sitter på.
Högtalarna bör sitta riktade inåt antingen monterade på
2010i och 2020i
vardera sidoväggen i rummet eller, om rummet är stort,
Modellerna 2010i och 2020i monteras med fördel på ett golvstativ från Q
höga stativ och med deras centrum ovanför öronhöjd
Acoustics eller väggen. Om du monterar stativ är en enkel tumregel att
i förhållande till en sittande lyssnare.
diskantenheten bör vara i öronhöjd en lyssnare som sitter ner.
Väggmonterade högtalare kan monteras något högre med högtalaren vinklad
neråt. Stativmonterade högtalare bör behandlas som golvstående högtalare
förutom att den kan placeras något närmare den bakre väggen. Hyllmontering är
också en möjlighet.
Placera passiva högtalare
400mm
Dolby och DD-symbolen är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories
2m-4m
2m-4m
>500mm
>200mm
0-30°
Terminaler och kopplingar Högtalarkablar
Det går att dubbelkoppla (bi-wire) 2020i och 2050i. En dubbelkopplad Specialist-högtalarkablar erbjuder en högre standard av ljudåtergivning än
överkorsning har fyra terminaler. Det övre terminalparet ansluter till klock- eller blixtlåskablar avsedda för allmänna ändamål. Använd en kabel med
diskanthögtalaren (HF) och det nedre terminalparet ansluter till generösa mängder koppar för de främre och den centrala kanalen. Tunna kablar
bashögtalaren/na (LF). De medföljande överkorsningarna har avtagbara länkar minskar basen och begränsar den dynamiska räckvidden. Satellitkanalerna (de
för att kunna koppla terminalparen. Detta gör det möjligt för dig att koppla bakre) är inte lika avgörande.
högtalaren på vanligt vis med hjälp av ett par kablar eller i dubbelkopplat läge
med två par.
Högtalarkabeln har en rand eller ett spår längs en kärna. Vanligtvis är denna
kopplad till de positiva terminalerna. Kablarna som kopplar samman
Modellerna 2010i och 2000Ci har två standardterminaler för överkoppling. förstärkaren till de främre högtalarna bör idealt vara lika långa. Skarva aldrig
samman kablar utan använd hela längder.
Förbereda kablar
Dela kabeln ca 40 mm ner från änden.
Blottlägg kabeltrådarna ca 10 mm ner och
tvinna samman ändarna för att hålla ihop dem.
Klipp av kabeln att ca 7 mm nakna
kabeltrådar är blottlagda.
Koppla en terminal
Skruva loss terminalen motsols för att blotta
monteringshålet i foten stiftet.
Sätt i de nakna kabeltrådarna i hålet. Dra åt
terminalen igen för hand. Se till att det inte
finns några utstickande kabeltrådar som kan
komma i kontakt med närliggande terminaler.
Inom EU är det mot säkerhetsföreskrifterna att
använda 4 mm högtalarpluggar.
Koppla passiva högtalare
30mm
7mm
2020i, 2050i
Standardkoppling Standardkoppling
Dubbelkoppling
2010i, 2000Ci
Spänna
Lossa
Stereokopplingar
Standardkopplingar
Koppla den RÖDA (+) terminalen den HÖGRA högtalaren till den RÖDA,
positiva (+) terminalen den HÖGRA kanalen förstärkaren. Koppla den
SVARTA (-) terminalen högtalaren till den motsvarande SVARTA, negativa (-)
terminalen förstärkaren.
Upprepa ovanstående för den VÄNSTRA kanalen.
Dubbelkoppling
Vad gäller 2020i och 2050i kan du använda vilken lämpliga positiva (+) eller
Genom att koppla en högtalares diskant och bas direkt till en förstärkare
negativa (-) terminal som helst. Se figuren nedan.
förbättrar man både basåtergivningen och den dynamiska räckvidden.
För att dubbelkoppla: Förbered två tvillingkablar för varje högtalare. Skruva loss
högtalarens alla terminaler och avlägsna båda länkarna. Koppla sedan
diskantterminalerna och basterminalerna till förstärkaren enligt förfaringssättet
som beskrivs under ”Standardkoppling”. Se figuren nedan.
När dina högtalare är kopplade: Slå på systemet och spela lite musik på måttlig
ljudnivå. Finjustera högtalarens placering efter behov.
Koppla passiva högtalare
Dubbelkoppling: 2020i och 2050i
Koppla 2010i och 2000Ci
Standardkoppling: 2020i och 2050i
Höger högtalare
Höger högtalare
Höger högtalare
Vänster högtalare
Vänster högtalare
Vänster högtalare
Förstärkare
Förstärkare
Förstärkare
Höger
högtalare
Höger
högtalare
Höger
högtalare
Vänster
högtalare
Vänster
högtalare
Vänster
högtalare
2070Si Baslåda
Förberedande åtgärder
Packa upp baslådan enligt de riktlinjer som angavs tidigare. Innan du kopplar in
baslådan, se till att all elektronik i ditt system är avstängd vid respektive
nätströmbrytare.
Baslådan är inställd den spänning som finns i ditt område. Om du flyttar till ett
område med en annan spänning måste du vara noga med att ställa in
spänningsväljaren korrekt innan du kopplar in nätaggregatet.
Välja plats för baslådan
Basfrekvenser går huvudsakligen i alla riktningar. Även om detta innebär att du
kan ställa baslådan nästan var som helst blir stereoljudbilden fortfarande bättre
om du ställer baslådan i nivå med de främre högtalarna och centralt som
möjligt i rhållande till lyssningspositionen. Eventuellt är detta inte
genomförbart i ett multikanalsystem. Om du ställer baslådan nära en vägg
kommer basen att förstärkas men vissa platser kan den bli dånande och
otydlig.
Baslådan bör placeras nära en huvudströmkälla. Använd inte
förlängningssladdar. Köp en längre nätsladd om behövs.
Med hjälp av NÄTSTRÖMBRYTAREN PÅ/AV som är monterad på panelen på
baksidan kopplar du från apparaten från elnätet. Det bör finnas gott om utrymme
mellan högtalarlådans baksida och eventuella väggar eller andra föremål för att
obehindrat kunna komma åt denna strömbrytare.
När du placerar baslådan, se till att golvet är oskadat utan eventuella lösa
golvbrädor etc. Baslådan skapar stor luftrörelse vid höga volymer - placera inte
den nära mjuka möbler eller föremål som kan börja skorra. Ställa inga föremål
ovanpå enheten.
VOLTAGE
LINE
RIGHT
LEFT
OUT
CHAIN
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
HIGH LEVEL
110V- 1 2 0V 60Hz
~
220V- 2 4 0V 50Hz
~
100 WATTS
Q-ACOUS T I CS 2070 S
PHASE
CROSSOVER
SPEAKER
TYPE
AUTO ON
SENSITIVIT Y
LOW
HIGH
MED
SEALED
VENTED180°
0°
AV
MUSIC
PHASE
INVERT
SOUND
MODE
STATUS
LEVEL
180°
0°
90°
WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR
MOISTURE. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL
PARTS.
AVERTISSEMENT : POUR DIMINUER LE
RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC
ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE
PRODUIT À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ
Mains
Input
spänningsväljare
Nivåkontroll
Överkorsningskontroll
Strömindikator
Högtalaringångar
Linjeingång
Linjeutgång
Ljudläge
Faskontroll
Fasvändare
Auto på,
känslighet
Högtalartyp
Inställningar och användning
Auto-ström På: Denna funktion gör det möjligt för dig att slå på och stänga av Baslådan modell 2070Si har även ett haverisäkert värmeskyddssystem. Om
huvudsystemet utan att behöva komma ihåg att slå och stänga av baslådan. förstärkaren blir överhettad kommer den att tillfälligt stängas ner och sedan att
slås igen efter en stund. Om detta händer, kontrollera att ventilationshålen
kontrollpanelen inte är övertäckta och att baslådan inte är placerad för nära en
Om det inte finns någon signalingång kommer baslådan att automatiskt stänga
värmekälla som t.ex. ett element.
av sig till standby-läge. Detta indikeras av att STRÖMLAMPAN den bakre
panelen blir röd. snart baslådan känner av en ingång kommer den att
automatiskt slå till driftsläge och strömlampan lyser grön igen. Viss typ av Använda flera olika baslådor: Baslådan på din 2070Si har en linjeutgång som
musik och vissa TV-kanaler har väldigt lite lågfrekvent information i ljudsignalen heter utgång ”chain out” (utgång kedjekoppling). För de system där mer än en
och kan det hända att baslådan inte automatiskt slår sig från standby-läge baslåda används gör denna utgången det möjligt att kedjekoppla signalen med
även om det kommer ljud från de andra högtalarna i systemet. Om detta händer en eller flera andra baslådor. Detta är en bekväm funktion som är ett alternativ till
kan tröskeln justeras för att göra enheten känsligare genom att ställa att använda en Y-adapter vid förstärkarutgången. Observera att signalen går
känsligheten för Auto till HÖG. Under vissa omständigheter kan emellertid rakt igenom och därför måste alla baslådor ställas in individuellt precis som
dessa inställningar göra så att baslådan alltid är påslagen på grund av det lilla vanligt med hjälp av sina egna kontroller.
ljud som vanligtvis huvudsystemets förstärkare avger. Detta ljud bör försvinna
när förstärkaren är standby och baslådan slår vis av sig igen. Om
Följande avsnitt är indelat i hemmabioinstallation och standard
baslådan fortsätter att vara påslagen till och med efter det att huvudförstärkaren
stereoinstallation. Se relevant avsnitt för just ditt system.
är frånslagen rekommenderar vi att du låter känslighetsomkopplaren stå
MEDIUM, basförlusten kommer nästintill inte att märkas tack vare våra örons
karateristiska reaktion.
Om ljudnivån som förstärkaren avger är högre än normalt, eller om
kopplingskablarna snappar upp surr från närliggande nätkablar, kan baslådan
lämnas påslagen även när inget ljud spelas. Om du märker att baslådan avger
ett surr ska du prova att flytta kablarna för att minska möjligheterna för dem att
snappa upp surret eller prova en annan kabel. För den händelse att problemet
inte kan avhjälpas på ett enkelt sätt rekommenderar vi att du provar att ställa in
känsligheten till LÅG för att se om baslådan sätt kan in i standby-läge.
Även om du tryggt kan lämna baslådan standby-läge för en obestämd tid
råder vi dig att stänga av enheten PÅ-/AV-omkopplaren om du ska vara
hemifrån en längre tid.
2070i Baslåda - Drift
Multikanals AV-system Ställa in
Kopplingar
Standardkopplingar är via phonoingångarna (RCS) i linjenivå. För en typisk Kontrollera att alla systemkopplingar har gjorts ett korrekt och säkert sätt.
inställning av AV-system behöver du en enkel RCA-mellankoppling. Dessa
Kontrollera att baslådan är avstängd.
kablar är vanligtvis väldigt långa så se till att du får en i god kvalitet som är helt
skyddad. Din Q Acoustics-återförsäljare hjälper dig gärna med att hitta en
Ställ in reglagen enligt följande standardinställningar:
lämplig mellankoppling.
Nivå Ungefär halv
Överkorsning Helt medsols (AV-inställning)
Fas Helt motsols (0°-inställning)
Ljudläge AV
Fasvändare
Auto på, känslighet Medium
Högtalartyp Ingen effekt vid överkorsning inställd AV så
vilket läge som helst
Sätt i den medföljande nätsladden i baslådan och därefter i växelströmsuttaget.
Koppla BASLÅDANS UTGÅNG på AV-förstärkaren till linjeutgången
Slå strömmen till strömuttaget och slå därefter PÅ strömbrytaren
vänster/mono baslådan och se till att pluggarna är ordentligt intryckta.
baslådan. STRÖMLAMPAN baslådans förstärkarpanel lyser och baslådan är
färdig att användas.
Kontrollera inställningarna din AV-förstärkare för att se till att baslådan är i
läget eller JA. Baslådans nivå AV-förstärkaren bör vara inställd ditt
standardläge eller 0 dB. Du bör redan ha ställt in högtalarstorlek och -placering
för alla de andra högtalarna i ditt system. Om du har valet att ställa in
överkorsningsfrekvensen på de andra kanalerna, se till att dessa ställs in efter
dina högtalare. Ställ in inställningar för avstånd (eller fördröjning) som är
korrekta för den placering du har valt för din baslåda.
BAS
UT
HÖGER
VÄNSTER
BAKRE HT FRÄMRE HT
CENTER-HT
HÖGER
VÄNSTER
AV-FÖRSTÄRKARE
BASLÅDA
Koppla in baslådan för 2070Si
LINE
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
Multikanals AV-system
Ställa in Installations-CD: Skivan har sex spår, varje spår spelar rosa ljud (20 Hz till
1000Hz) genom en kombination av en högtalare och baslådan.
Spela lite musik som du är bekant med och experimentera med inställningarna
för fasvändaren och nivåkontrollen tills du hör en sömlös blandning mellan de
främre högtalarna och baslådan. Om baslådan hörs över högtalarna är den för
Spår ett: Baslåda och främre vänstra högtalaren
högt inställd!
Spår två: Baslåda och främre centerhögtalaren
Spår tre: Baslåda och främre högra högtalaren
Kom alltid ihåg att hur pass känsligt det mänskliga örat är för bas varierar enormt
Spår fyra: Baslåda och bakre högra högtalaren
med ljudnivån och därför behövs olika programmaterial och ljudnivåer. När du
Spår fem: Baslåda och bakre vänstra högtalaren
väl är nöjd med ljudet kan du finjustera ljudåtergivningen med hjälp av den
medföljande CD:n.
Spår sex: Baslådan och samtliga högtalare
Många hemmabioförstärkare har avståndsinställningar som har en inbyggd
Välj den av de främre högtalarna som är närmast baslådan och spela
tidsfördröjning beroende avståndet mellan högtalaren och den optimala
motsvarande spår. Till exempel, om det är den främre högra högtalaren spelar
lyssningspositionen. En av de viktigaste aspekterna för ett hemmabiosystem är
du spår tre. Justera förstärkarens inställningar för avstånds- och tidsfördröjning
var baslådans placeras och därför är det avgörande att ställa in dessa
för baslådan så lite som möjligt. Du kan sedan öka eller minska fördröjningen,
inställningar korrekt för att förbättra systemets prestation i sin helhet. En CD som
det spelar ingen roll vilket. Till exempel, om avståndet är inställt till 4 meter
hjälper dig att ställa in AV-förstärkarens inställningar för avstånds- och
ändrar du det till 4,1 m eller 3,9 m. Lyssna för att se om det rosa ljudet blir
tidsfördröjning medföljer 2070Si.
varmare och fylligare eller tunnare.
Om du väljer 4,1 m och ljudet får fylligare toner ändrar du inställningarna igen till
4,2 m, och vidare, tills ljudet börjar bli tunnare igen. Om ljudet emellertid blev
tunnare när du ändrade till 4,1 m provar du att minska inställningen till 3,9 m.
detta vis hittar du de optimala (varmaste) inställningarna.
Koppla in baslådan för 2070Si
Multikanals AV-system Stereosystem
Ställa in Kopplingar
Justera inte mer än +/-0,5 m från de ursprungliga avståndsmåtten (för just detta Det finns två kopplingsval för att använda av stereosystem. Det är att föredra är
exempel innebär det från 3,5 m till 4,5 m). Om det inte har varit möjligt att urskilja att använda en stereo RCA-phonokabel från dina förstärkares PRE-OUT-uttag
en förbättring i tonerna, prova att byta fasvändarens omkopplare baslådan men om dina förstärkare inte har något sådant kan du använda HÖGNIVÅ-
2070Si och upprepa ovanstående förfarande. Kontrollera sedan ljudet igen med ingångarna din 2070Si.
någon stereomusik för att försäkra dig om att det har skett en märkbar
förbättring.
Om baslådan på 2070Si flyttas i efterhand i förhållande till de andra högtalarna
återställer du förstärkarens inställningar för baslådans avstånd till nya värden
och upprepar ovanstående förfarande. När du väl är nöjd och de optimala
insllningarna har uppnåtts spelar du spår sex r att kontrollera
helhetsresultatet. Ljudet bör vara fylligt och varmt och integrerat utan att någon
särskild högtalare är dominant.
Koppla en stereo RCA-phonokabel av hög kvalitet till de vänstra (L) och högra
(R) ingångarna 2070Si och koppla den andra änden till PRE-OUT-uttagen
förstärkarens baksida.
Baslådan lägger automatisk ihop vänster- (L) och högersignalerna (R) att
ingen information missas. Om du önskar använda två baslådor kan du dra en
enkel RCA-phonokabel till varje baslåda och vis ett system av baslådor i
stereo.
Se till att den vänstra (L) utgången förstärkaren går till den vänstra baslådan
och den högra (R) utgången går till den höger sida för att bevara
huvudhögtalarnas stereoljudbild. Baslådorna måste placeras nära respektive
huvudhögtalare och inställningarna måste göras separat för varje baslåda.
Koppla in baslådan för 2070Si
PRE OUT
L
R
AV-FÖRSTÄRKARE
BASLÅDA
LINE
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
HÖGER VÄNSTER
BAKRE HT FRÄMRE HT
CENTER-HT
HÖGER VÄNSTER
Stereosystem
Kopplingar Ställa in
Om det inte finns något PRE-OUT-uttag kan du använda HÖGNIVÅ- Kontrollera att alla systemkopplingar har gjorts på ett korrekt och säkert sätt.
ingångarna. Du behöver två längder högtalarkablar som är så pass långa att Kontrollera att baslådan är avstängd. Ställ in reglagen enligt följande
de räcker från 2070Si till högtalarterminalerna på din förstärkare. Koppla ihop standardinställningar:
de två och var noga med att bevara de vänstra (L) och de högra (R)
kanalerna korrekt och se till att plus- och minuskopplingarna är konsekventa i
Nivå Ungefär halv
båda ändarna.
Överkorsning Minst (50 Hz) för stora golvstående ögtalare
och halvvägs (100 Hz) för bokhylle- eller
små högtalare
Fas Helt motsols (0°-inställning)
Ljudläge Musik
Fasvändare
Auto på, känslighet Medium
Högtalartyp Välj ”sealed” (tät) om dina huvudhögtalare är
i en tät eller tajt konstruktion. Välj ”ported”
(gluggar) om dina huvudhögtalare har en
glugg eller en ventil.
Sätt i den medföljande nätsladden i baslådan och därefter i
växelströmsuttaget. Slå på strömmen till strömuttaget och slå därefter PÅ
strömbrytaren på baslådan. STRÖMLAMPAN på baslådans förstärkarpanel
lyser och baslådan är färdig att användas.
Spela lite musik som du är bekant med och experimentera med
inställningarna för fasvändaren och nivåkontrollen tills du hör en sömlös
blandning mellan de främre högtalarna och baslådan. Om baslådan hörs över
högtalarna är den för högt inställd!
HÖGER
VÄNSTER
BAKRE HT FRÄMRE HT
CENTER-HT
HÖGER
VÄNSTER
AV-FÖRSTÄRKARE
Koppla in baslådan för 2070Si
HÖGER HÖGTALARE
VÄNSTER HÖGTALARE
RI GH T
LE FT
HI GH L E VE L
BASLÅDA
5.1 Hemmabiokopplingar
Hemmabiokopplingar
De främre högtalarna är dubbelkopplade. Det är att föredra att
koppla detta sätt förutsatt att överkorsningsnätverket stödjer
dubbelkoppling.
Center- och satellitkanalhögtalarna är kopplade vanligt vis.
Kopplingarna 6.1 och 7.1 är samma som 5.1-kopplingar plus de
extra effektkanalerna.
När du drar högtalarkablar ska du vara extra försiktig att inte dra
dem över öppna golvytor där de kan utgöra fara. Dra om möjligt
högtalarkablar längs med rummets utkanter.
Kablarna för linjenivåsignal bör dras separat från huvudkablarna.
Dra aldrig en kabel för linjenivåsignal parallellt med nätkabeln,
särskilt inte över långa sträckor.
Om baslådan slås av att andra anordningar slås och stängs
av drar du om kabeln för ingångssignalen innan du vidtar andra
åtgärder.
BAS
UT
HÖGER
VÄNSTER
VÄNSTER HT
MITTEN
HÖGER
VÄNSTER
BASLÅDA
AV-FÖRSTÄRKARE
BAKRE HT
HÖGER SATELLIT VÄNSTER SATELLIT
MITTEN
HÖGER FRAM VÄNSTER FRAM
LINE
IN
LEFT /
MONO
Stereosystem
Ställa in
Kom alltid ihåg att hur pass känsligt det mänskliga örat är för bas varierar enormt Det kan ta flera timmars lyssningstid att ställa in ditt system på grund av att alla
med ljudnivån och därför behövs olika programmaterial och ljudnivåer. När du reglagen på din baslåda interagerar, det finns inga genvägar. Den bästa
väl är nöjd med ljudet kan du finjustera ljudåtergivningen med hjälp av de placeringen för fasvändaromkopplaren påverkas mycket av den
återstående reglagen. överkorsningsfrekvens du har valt och när du finjusterar reglagen kan det vara
bra att prova den alternativa inställningen för att se vilken du föredrar.
Överkorsning: Överkorsningskontrollen avgör vid vilken frekvens din baslådas
utgång börjar avta snabbt. Denna bör ställas in att den överensstämmer med När du väl är nöjd med inställningarna kan du fullända integreringen mellan
den frekvens din huvudhögtalare börjar själva att producera en stark utgång. baslådan och huvudhögtalarna genom att justera faskontrollen. Den här
Justeringen ger en smidig övergång mellan baslådans och huvudhögtalarens kontrollen är unik det sätt att den använder en ren fördröjning, vilket den
utgång. Om inställningen är för låg kommer en ”glugg” i ljudet att uppstå där integrerade digitala signalprocessorn (DSP) möjliggör, och den lägger inte till
vissa frekvenser är svaga, omvänt gör en för hög inställning att vissa frekvenser ljud som skadar ”gruppfördröjningen” som de flesta andra baslådor gör. DSP
överdrivs och en för kraftig bas uppstår. Korrekt inställningar för dina skalar den tillgängliga fördröjningen så att denna kontroll alltid ger en 0 - 180°
huvudhögtalare kan du lista ut med hjälp specifikationerna för dem. Sök efter fasförskjutning vid den valda överkorsningsfrekvensen. Kontrollen påverkar
den lägsta frekvensen som högtalaren producerar (den undre gränsfrekvensen basnivån som produceras vid överkorsningsfrekvensen och även hur smidig
kallas också för F-3dB-punkten) under rubriken ”Frekvensrespons”. Var i övergången blir. Detta interagerar sedan med överkorsningskontrollen att det
rummet högtalarna placeras spelar en avgörande roll för hur din baslåda och kan bli nödvändigt att finjustera överkorsningsfrekvensen för att ge bäst resultat.
dina huvudhögtalare återger låga frekvenser, så det kan hända att du behöver Du kan även få ett bättre slutresultat genom att slå om fasvändaromkopplaren
en insllning som inte överenssmmer med dina huvudhögtalares och försöka optimera överkorsningen och faskontrollen igen. Genom att
specificerade undre frekvensgräns. experimentera kan du en perfekt integrering. När väl detta är uppnått kommer
du aldrig att uppleva att ljud från baslådan kommer från en särskild källa.
Slutresultatet är ett system med en kraftfull, utvidgad basrespons som upplevs
komma från ljudkällan mellan huvudhögtalarna.
Koppla in baslådan för 2070Si
Hemmabioteman
-
3
0
2
º
º
2
9
0
º
-
1
1
0
º
1
5
0
º
-
1
3
5
º
VÄNSTER
MITTEN
HÖGER
SATELLIT
VÄNSTER
SATELLIT
HÖGER
BAKRE
HÖGER
BAKRE
VÄNSTER
SUB
Ovan ser du installationsrekommendationerna från Dolby Labs för 7.1-system.
Installationen för 6.1 är samma förutom att en enkel centerhögtalare ersätter
de två bakre enheterna. Installationen för 5.1 har inga bakre högtalare.
Placering: Fram- och centerhögtalarna bör stå i en rak linje. Om detta inte är
möjligt, rådfråga din handbok för hjälp med man justerar de relativa
fördröjningstiderna för center- och framhögtalarna. Om du har ett 5.1-system
kan lyssningspositionen vara närmre den bakre väggen. Var som alltid beredd
att experimentera lite.
Bashantering: För AV-processorerna kan du välja ”stora” eller ”små” högtalare,
Om du väljer ”stora” tar högtalaren emot den fulla frekvensen. Väljer du ”små”
skickas basen till baslådan. Vi rekommenderar att du väljer ”små” för 2000Ci,
2010i och 2020i oavsett var i systemet de används. Modell 2050i bör ställas in
”stora”.
Baslådans val bör vara aktiverat, inställt ”PÅ” eller ”JA”.
Nivåer: När de grundläggande systemparametrarna har etablerats sätter du din
processor sekvensen ”inställningar”. Ställ in varje individuell högtalare så att
nivån är densamma vid lyssningspositionen som alla andra. Om din processor
gör det möjligt för dig att justera fördröjningstiderna följer du instruktionerna
noggrant för att påverka slutresultatet. När du spelar en film kan du eventuellt
uppleva de bakre kanalerna som för mjuka - det är de inte! Du kan emellertid
behöva justera baslådans nivå både vid processorn och vid baslådan. När allt
väl är inställt ska du inte justera om dessa nivåer.
LFE-kanal: LFE-kanalen skickar alla basljudeffekter till baslådan. Om
högtalarna är inställda ”små” skickas även bas från de här kanalerna till
baslådan. Om du spelar systemet extrema nivåer och/eller har ställt in
baslådans nivå för högt kan du överstyra baslådan vilket ger ett obehagligt
ljudresultat. Om detta händer sänker du nivån omedelbart.
Fas: Om dina högtalare inte är korrekt kopplade blir basen oskarp och svag. Om
är fallet kontrollerar du alla kablar och kopplingar noggrant. Om din
högtalarkabel har ett spår längs ena kärnan ska du konsekvent använda den
randiga kärnan för att koppla alla de positiva (RÖDA) terminalerna. sätt är
systemet alltid I fas.
Följ alltid instruktionerna i AV-processorns handbok!
Underhåll av högtalarlådan Q Acoustics garanterar enligt följande att högtalarna är fria från fel i material och
design:
Rengör högtalarlådorna med en lätt fuktad trasa. Använd inte städmaterial med
lösningsmedel. Om högtalarlådan får fläckar avlägsnar du dessa med en lätt
Passiva högtalare: 5 år från inköpsdatum
fuktad trasa med vatten, mineralterpentin eller isopropylalkohol beroende
Aktiva högtalare och baslådor: 2 år från inköpsdatum
fläcken. Putsa sedan försiktigt med en trasa för att avlägsna eventuella rester
Under garantiperioden kan Q Acoustics, efter egen bedömning, reparera eller
från rengöringsmedlet. Använd aldrig något som helst slipmedel.
byta ut felaktiga produkter som har inspekterats av företaget eller en
återförsäljare eller representant som har utnämnts av företaget.
Skyddsgaller
Garantin täcker inte fel som uppstått av felaktig användning eller normalt slitage.
Borsta försiktigt skyddsgallerna med en mjuk borste. Avlägsna inte högtalarens
Varor som ska repareras bör i första hand returneras till återförsäljaren. Om
skyddsgaller om det inte är absolut nödvändigt.
detta inte är en möjlighet bör artiklarna skickas fraktfritt, och helst i
originalförpackningen, tillsammans med inköpsbevis till Q Acoustics eller den
Drivenheter
återförsäljare som företaget har utnämnt för ditt område. Skador som uppstår
Drivenheterna skadas väldigt lätt när de är blottade och därför bör de inte röras.
vid transporten till reparationscentret täcks inte av garantin. Fraktkostnader för
returer betalas lämpligen av Q Acoustics eller dess återförsäljare.
Denna garanti påverkar inte något sätt dina lagliga rättigheter.
Återförsäljare i Storbritannien:
Armour Home Electronics Ltd
Units 7 & 8, Stortford Hall Industrial Park
Bishops Stortford, Herts, Storbritannien
CM23 5GZ
För information om service i andra länder kontakta [email protected]
Underhåll och skötsel Garanti
40° 40°
2010i 2020i
35° 35°
5 - 45mm5 - 45mm
45°
Q Acoustics 2000i Serie Tillbehör
2000Ci / 2010i / 2020i väggkonsol (Single)
2010i / 2020i Talarstol (Par)
Svart Svart
Vit
646mm
270mm
240mm
Specifikationer Q Acoustics 2000i-serien
Typ av hölje
Baselement (mm)
Diskantelement (mm)
Frekvensomfång (±3dB)
Ingångsimpedans
Minsta impedans
Känslighet (2,83 V vid 1 m)
Rekommenderad förstärkarström
Överkorsningsfrekvens
Effektiv volym
Högtalarlådans dimensioner (mm)
Vikt (per högtalarlåda)
2-vägsreflex
100 mm
25 mm
68Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
86dB
15 - 75W
2.8 kHz
3.3 litres
H234.5 x D203 x B150
3.5 Kg
2-vägsreflex
125 mm
25 mm
64Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
88dB
25 - 75W
2.9 kHz
6.4 litres
H264.5 x D278 x B170
5 Kg
2-vägsreflex
2 x 165 mm
25 mm
44Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
92dB
25 -150W
2.6 kHz
34.9 litres
H1006 x D321 x B270
21 Kg
2-vägsreflex
2 x100 mm
25 mm
75Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
89dB
25 -100W
2.7 kHz
7.58 litres
H160 x D203 x B430
6 Kg
2010i 2020i 2050i 2000Ci
Passiva högtalare
Typ av hölje:
Baselement (mm):
Förstärkarström:
Överkorsningsfrekvens:
Högtalarlådans dimensioner (HxDxB):
Vikt
2070Si Aktiv baslåda
Med gluggar
2 x170 mm (long throw, d.v.s. långt arbetsområde)
140 W rms
50Hz - 150Hz (var.)
H425 x D560 x W195
14.6Kg
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224

Q Acoustics 2000CI Användarmanual

Kategori
Högtalare
Typ
Användarmanual