Dell Latitude C800 Snabbstartsguide

Kategori
Anteckningsböcker
Typ
Snabbstartsguide
3-10 Systemoplysninger til Dell Latitude
DELL FORTROLIGT Udkast 3/19/01
(Rev: 3/11/98) FILPLACERING: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRdb1.fm
Figur 3-6. Bagside
1 Ventilatorer 5 Stik til dockingsystem
2 Vekselstrømsstik 6 Parallelt stik
3 PS/2-stik (til mus, tastatur eller
numerisk tastatur)
7 Serielt stik
4 Stik til video 8 USB-stik
Viktigt, Obs och Varning
Idenhär handboken kan ett textblock åtföljas av en ikon och fet eller kursiv text.
Dessa textblock är viktig information, kommentarer och varningar enligt följande:
VIKTIGT! Detta textblock innehåller viktig information som hjälper dig att använda
datorsystemet bättre.
OBS! Detta textblock innehåller information om potentiell skada på
maskinvaran eller dataförlust, samt hur du undviker detta.
VARNING! Detta textblock innehåller information om risker för potentiell
kroppsskada samt hur du förhindrar detta.
____________________
Informationen i detta dokument kan förändras utan föregående meddelande.
© 2000 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.
All form av reproduktion ärförbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation.
Varumärken som används i denna text: Dell, Latitude, AccessDirect och logotypen DELL E COM
ärvarumärken som tillhör Dell Computer Corporation. Microsoft och Windows är registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Intel och Pentium är registrerade varumärken och
celeron är ett varumärke som tillhör Intel Corporation.
Referenser till övriga varumärken och varunamn som förekommer i detta dokument kan antingen
gälla respektive företag som har rättigheterna till dem, eller själva produkten. Dell Computer
Corporation avsäger sig allt ägarintresse gällande varumärken och varunamn utöver sina egna.
Mars 2001 P/N 773MR Version A01
support.dell.com Dell Latitude Systeminformation 11-1
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
DellLatitude™–
Systeminformation
Tillbehörslådan till din bärbara Dell Latitude-dator innehåller en reducerad uppsättning
pappersdokumentation. Det här dokumentet innehåller information om hur du
kommer igång, säkerhet och regler för din Dell-dator samt information om övriga
Dell-dokument som finns tillgängliga och hur du erhåller dem.
Övriga tillgängliga dokument
Följande dokument levereras med din dator:
Broschyren Komma igång som innehåller stegvisa instruktioner förhurdu
ansluter datorn.
VIKTIGT! Broschyren Komma igång finns inte för alla regioner.
Användarhandboken, som finns som ett HTML-dokument, innehåller
beskrivningar av datorns funktioner, instruktioner om hur du installerar och
konfigurerar drivrutiner och verktyg, information om datorns installationsprogram
och instruktioner om hur du kopplar enheter till kontakterna på datorns baksida.
Användarhandboken finns på hårddisken.
Du kan även ha ett eller flera av följande dokument:
Dokumentationsuppdateringar som ibland levereras med datorn för att beskriva
ändringar i datorn eller i programvaran. Läs alltid dessa uppdateringar innan du
läser någon annan dokumentation eftersom uppdateringarna ofta innehåller den
senaste informationen.
Dokumentation till operativsystemet, som följer med om du har beställt
operativsystemet frånDell.
Dokumentation till eventuella program eller enheter som du har köpt utöver
datorn. Den här dokumentationen innehåller information som du behöver föratt
konfigurera och installera dessa program eller enheter på din Dell-dator.
11-2 Dell Latitude Systeminformation
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Dokument på webben
Du kan hämta de senaste versionerna av dokumenten som finns på hårddisken samt
annan felsökningsinformation från webbplatsen http://support.dell.com.
Säkerhetsanvisningar
Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn från skada och föratt
skydda dig själv.
Följ följande säkerhetsföreskrifter närduanvänder datorn:
Placera inte din bärbara Latitude-dator direkt på bar hud när du arbetar med den.
Om du arbetar länge kan den bli ganska varm. Om huden långvarigt ärikontakt
med datorn kan det leda till obehag eller till slut brännskador.
Utför inget underhåll på datorn på egen hand. Följ alltid installationsanvisningarna
noggrant.
Bär inte batteripaketet i fickan, väskan eller någon annan behållare där
metallföremål (exempelvis bilnycklar) kan kortsluta batterikontakterna. Det
kraftiga strömflödet som detta kan ge upphov till kan orsaka mycket höga
temperaturer och resultera i brännskador.
Se till att det inte ligger föremålpå adapterkabeln och att kabeln har placerats så
att ingen snubblar eller kliver på den.
Placera nätadaptern på en ventilerad plats, exempelvis på ett skrivbord eller på
golvet, närduanvänder den för att starta datorn eller ladda batteriet. Täck inte
över nätadaptern med papper eller andra föremålsomkanförhindra kylningen.
Använd inte nätadaptern inuti en bärväska.
Använd inte datorn i våtutrymmen, t ex i närheten av ett badkar, en diskbänk,
en simbassäng eller i en våtkällare.
För inte in objekt i luftventilerna eller andra öppningar i datorn. Om du gördetkan
den börja brinna eller avge en elektrisk stötpå grund av kortslutning inuti den.
Använd endast nätadaptern Dell PA-6, som är godkänd fördenhär datorn. Om du
använder en annan nätadapter kan brandrisk uppstå.
Använd endast batterimoduler från Dell som ärgodkända fördenhär datorn.
Om du använder andra typer kan det finnas risk för brand eller explosion.
Du undviker elektriska stötar genom att ansluta nätadaptern och strömkablar
för kringutrustning till korrekt jordade strömkällor. Dessa kablar är utrustade
med trestiftskontakter förattsäkerställa korrekt jordning. Använd inte adapter-
kontakter och ta inte bort jordningsstiftet frånenkabel.Omdumåste använda en
förlängningssladd använder du en tretrådig kabel med korrekt jordade kontakter.
Om du använder en förlängningssladd med nätadaptern kontrollerar du att det
totala amperevärdet (A) på de produkter som äranslutnatillförlängningssladden
inte överstiger förlängningssladdens amperevärde.
Du bryter strömmen till datorn genom att stänga av datorn, ta bort batteriet och
ta bort nätadaptern från eluttaget.
support.dell.com Dell Latitude Systeminformation 11-3
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Om datorn innehåller ett inbyggt modem eller tillvalsmodem (PC Card), bör
den modemsladd som används vara tillverkad med en minsta kabeltjocklek på
26 AWG och en RJ-11 modulär kontakt som uppfyller FCC-kraven.
Om datorn innehåller ett inbyggt modem eller tillvalsmodem (PC Card), bördu
dra ut modemsladden vid åska för att undvika risken för elektriska stötar via
telefonlinjen på grund av blixtnedslag.
Du undviker risken att råka ut för en elektrisk stöt genom att inte ansluta eller
koppla bort kablar eller utföra underhåll eller omkonfiguration under åskväder.
PC Card-kort kan bli mycket varma vid normal användning. Var försiktig närdu
tar bort PC Card-kort efter kontinuerlig användning.
Släng inte datorns litium-jon-batterier med hushållssoporna eller i någon brasa.
De kan explodera. Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar eller
kontakta miljö-ochhälsoskyddskontoret där du bor förattfå information.
Rengör datorn med en mjuk trasa som fuktats med vatten i stället förmed
flytande rengöringsmedel eller medel som innehåller aerosol, vilka kan innehålla
lättantändliga ämnen.
Förberedelser för att arbeta inuti datorn
Läsföljande säkerhetsföreskrifter när du arbetar inuti datorn.
OBS! Den enda gång du ska öppna höljet på datorn ärnär du installerar
minnesmoduler.
OBS! Vänta i fem sekunder efter det att du har stängt av datorn innan du
kopplarurnågon enhet eller tar bort en minnesmodul förattförhindra
eventuella skador på systemkortet.
VIKTIGT! Mer information finns i Användarhandboken.
Stäng av datorn och alla anslutna yttre enheter.
Koppla ur datorn och alla anslutna yttre enheter frånströmuttag, så minimeras
risken för personskador och stötar.
Om datorn är dockad frigörduden.
Koppla ur alla yttre enheter som är anslutna till datorn, inklusive telefon- eller
telekommunikationsledningar.
Ta bort huvudbatteriet från batterifacket och, om detta behövs, det sekundära
batteriet från modulfacket.
Jorda dig själv genom att röravidenomålad metallyta på I/O-panelen baktill på
datorn.
Medan du arbetar inuti datorn bör du regelbundet röra vid en I/O-kontakt föratt
ta bort eventuell statisk elektricitet som din kropp kan ha ackumulerat. Statisk
elektricitet kan skada interna komponenter i datorn.
11-4 Dell Latitude Systeminformation
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Allmänna EMC-riktlinjer
Avskärmade signalkablar: Genom att använda avskärmade kablar säkerställer du
att rätt EMC-klassificering bibehålls för den avsedda miljön. Du kan erhålla en
kabel för parallellskrivare frånDell.Omduvillkandubeställa en kabel frånDellpå
webbplatsen http://www.dell.com.
Skydd mot elektrostatisk urladdning: Statisk elektricitet kan skada elektroniska
komponenter i datorn. Om du vill förhindra det bör du jorda dig på något sätt
innandurör vid datorns elektroniska komponenter, t ex en minnesmodul. Det
gördugenomattröra vid en omålad metallyta på datorns I/O-panel.
EMI (elektromagnetisk interferens) är alla signaler eller all strålning som strålar
i fritt utrymme eller som leds längs ström- eller signalledningar och som stör
funktionerna hos radionavigering eller andra säkerhetstjänster eller som
allvarligt försämrar, förhindrar eller upprepade gånger avbryter en licensierad
radiokommunikationstjänst. Din Dell-dator har utformats förattöverensstämma
med gällande regler avseende EMI. Ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen godkänts av Dell kan leda till att du mister din rätt att använda
utrustningen. Ytterligare regelinformation beträffande datorn finns i
Användarhandboken online.
support.dell.com Dell Latitude Systeminformation 11-5
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Komma igång
Så här installerar du datorn:
1. Packa upp tillbehörslådan (se figur 11-1).
2. Lägg innehållet i tillbehörslådan åt sidan. Det behöver du förattslutföra
installationen senare.
Tillbehörslådan innehåller även användardokumentation och eventuell programvara
eller ytterligare maskinvara (t ex PC Card-kort, drivrutiner eller batterier) som du har
beställt.
Figur 11-1. Innehåll i tillbehörslådan
1 Nätadapter 5 Kabel för modem (tillval)
2 Styrspakslock 6 Adapterkabel för TV/digitalt ljud
3 Nätadapterns strömkabel 7 Resemodul
4 Dokumentation till operativsystemet 8 ResourceCD
11-6 Dell Latitude Systeminformation
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Ansluta nätadaptern
Figur 11-2. Ansluta nätadaptern
support.dell.com Dell Latitude Systeminformation 11-7
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Starta datorn
Starta datorn genom att öppna datorns bildskärm och trycka på strömbrytaren
(se figur 11-3).
VIKTIGT! Docka inte datorn förrän den har startats och stängts av minst en gång.
Figur 11-3. Starta datorn
11-8 Dell Latitude Systeminformation
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Datorkomponenter
Figurerna 11-4, 11-5, 11-6 och 11-7 visar var datorns komponenter sitter.
Figur 11-4. Framifrån
1 Bildskärmslås 8 Touchpad
2 Bildskärm 9 Batteri
3 Systemstatuslampor 10 Modulfack
4 Luftintag 11 Knappar för styrspak och touchpad
5 Statuslampor för tangentbord 12 Tangenten Dell AccessDirect
6 Tangentbord 13 Strömknapp
7 Styrspak 14 Inbyggd mikrofon
support.dell.com Dell Latitude Systeminformation 11-9
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Figur 11-5. Frånhöger
1 Högtalare 6 IR-sensor
2 Nätverkskontakt (tillval) 7 IEEE 1394-kontakt
3 Modemkontakt (tillval) 8 PC Card-kortplatser
4 Plats försäkerhetskabel 9 Ljuduttag
5 Hårddiskfack 10 Luftintag
11-10 Dell Latitude Systeminformation
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Figur 11-6. Bakifrån
1 Fläktar 5 Dockningskontakt
2 Nätkontakt 6 Parallellkontakt
3 PS/2-kontakt (för mus, tangentbord
och numeriskt tangentbord)
7 Seriekontakt
4 Videokontakt 8 USB-kontakter
support.dell.com Dell Latitude Systeminformation 11-11
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Figur 11-7. Frånvänster
Ersätta huvudbatteriet
VARNING! Om du använder fel typ av batteri kan det finnas risk förbrand
eller explosion. Ersätt batteriet endast med samma eller motsvarande typ
som du har köpt frånDell.Dukananvända datorns batteri i alla Latitude
C-datorer utom Latitude CS och CSx.Försökinteattanvända batteriet i CS
eller CSx,ochanvänd inte ett batteri från dessa datorer i din dator.
OBS! Om du vill undvika förlust av data bör du inte byta batteri medan
datorn ärpåslagen, om inte datorn är ansluten till ett eluttag eller om ett
andra batteri ärinstallerat.
OBS! Använd endast litium-jon-batterier i datorn. Datorn fungerar inte
med nickel-metall-hydrid-batterier (NiMH).
1 Dragflik för fast optisk enhet 4 Plats försäkerhetskabel
2 Fast optisk enhet 5 Högtalare
3 TV-utkontakt för S-video
11-12 Dell Latitude Systeminformation
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Innan du installerar ett nytt batteri bör du kontrollera batteriets laddning genom att
trycka på batteritestknappen. Batterimätaren lyser inte om batteriet ärhelttomt.
Så här byter du ut ett batteri i batterifacket:
VIKTIGT! Fullständiga anvisningar finns i Användarhandboken.
1. Spara allt arbete, stäng alla filer och avsluta alla program.
2. Om datorn är dockad frigörduden.
3. Om modulfacket innehåller ett batteri gårdutillsteg5.
OBS! Om du väljer att byta ut batteriet med datorn i standby- eller viloläge
har du upp till 2 minuter på dig att byta batteri. Efter 2 minuter stängs
datorn av och du förlorar eventuella data som du inte har sparat.
4. Om det batteri som du vill byta ut är det enda batteriet i batterifacket bördu
ansluta datorn till ett eluttag eller spara dina data på något av följande sätt.
Använda uppehållsläge.
Använda viloläge.
VIKTIGT! Mer information om uppehålls- och vilolägen finns i
Användarhandboken.
5. Fäll ned datorns bildskärm, vänd upp och ned på datorn och ta ur batteriet.
Figur 11-8. Ta bort batteriet från batterifacket
support.dell.com Dell Latitude Systeminformation 11-13
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
6. Sätt i det nya batteriet i batterifacket. Det ska höras ett klick när batteriet sitter
rätt.
7. Beroende på vilket strömsparläge som datorn befinner sig i trycker du på
strömknappen eller öppnar bildskärmen förattåtergå till normal användning.
11-16 Dell Latitude Systeminformation
DELL KONFIDENTIELLT - Preliminär 3/19/01
(Version 1998-03-11) SÖKVÄG: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRwb1.fm
Få hjälp
Dell tillhandahåller ett antal olika verktyg till hjälp om datorn inte fungerar som
förväntat. Information om dessa verktyg finns i Användarhandboken.
Om du har problem med datorn och inte kan komma åt Användarhandboken online
använder du Dell Diagnostics för att fastställa orsaken till problemet och hitta en
lösning. Felsökningsprogrammet finns på den ResourceCD som levererades med
datorn.
VIKTIGT! Körfelsökningsprogrammet innan du kontaktar Dells tekniska support
eftersom testerna innehåller information som du behöver när du ringer.
Så här startar du felsökningsprogrammet:
1. Stäng av datorn.
2. Frigördatornomdenär dockad.
3. Starta datorn.
4. Tryck på <F2> i början på startrutinen för att komma till datorns
systeminställningsmeny.
VIKTIGT! Anteckna den aktuella startsekvensen om du skulle vilja återställa den
närduharkört Dell Diagnostics.
5. Välj följande startsekvens.
VIKTIGT! Du kan endast starta från en CD-ROM-, CD-RW- eller DVD-ROM-enhet
som har installerats som en fast optisk enhet. Du kan inte starta frånnågon av
dessa moduler om de har installerats i modulfacket.
Första startenhet: Diskettenhet
Andra startenhet: CD-/DVD-/CD-RW-enhet
Tredje startenhet: Intern hårddisk
6. Sätt in ResourceCD i CD-ROM-enheten.
7. Stäng av datorn.
8. Starta datorn.
Datorn startas och börjar automatiskt köra Dell Diagnostics.
9. Närduharkört färdigt felsökningsprogrammet tar du bort ResourceCD från
CD-ROM-enheten.
Om du vill ändra startsekvensen upprepar du steg 1 till 6 och anpassar startsekvensen
så att den passar dina behov. Starta sedan om datorn.
När du startar felsökningsprogrammet visas skärmbilden med Dell-logotypen, följt
av ett meddelande som talar om att felsökningsprogrammet laddas. Närfelsöknings-
programmet har laddats visas felsökningsmenyn.
Om du vill välja ett alternativ på den här menyn markerar du alternativet och trycker på
<Enter>, eller trycker på den tangent som motsvarar den markerade bokstaven i det
alternativ som du har valt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215

Dell Latitude C800 Snabbstartsguide

Kategori
Anteckningsböcker
Typ
Snabbstartsguide