Princess Panini Grill Användarmanual

Kategori
Grillar
Typ
Användarmanual
PL Instrukcja obsługiPT Manual de utilizador
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti za účelem, pro který byl
vyroben.
Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů prosím
zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli
vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte
se, že kabel není zavěšen směrem dolů.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Udržujte přístroj a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let.
Přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a výše, osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez
potřebných zkušeností a znalostí by měli být pod dozorem. Děti si
nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti,
které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
Teplota povrchů, ke kterým je přístup, může být při provozu spotřebiče
vysoká.
Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího
časovače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
Povrch může být při používání spotřebiče velmi horký.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Červená kontrolka
2. Zelená kontrolka
3. Pojistka
4. Grilovací plotýnky
5. Plocha na odkapávání tuku
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjmìte spotřebič a příslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou
fólií nebo plasty ze spotřebiče.
Zapojte napájecí šòùru do zásuvky. (Poznámka: Ujistìte se, že napìtí uvedené
na zařízení odpovídá místnímu napìtí před zapojením spotřebiče.Napìtí
220V-240V50/60Hz)
Spotřebič umístìte na rovný a stabilní povrch a zajistìte minimálnì 10 cm
volného místa v jeho okolí. Tento spotřebič není vhodný pro umístìní do
police nebo k venkovnímu používání.
Při prvním použití se může objevit mírný zápach. Je to zcela běžné, prosím,
zajistěte dostatečnou ventilaci. Zápach je dočasný a velmi rychle zmizí.
POUŽITÍ
Zasuňte konektor do zásuvky, obě kontrolky se rozsvítí. Ponechejte zařízení
uzavřené bez předehřívání obsahu. Jakmile zhasne zelená kontrolka, můžete
začít grilovat.
Během grilování jsou misky i povrch velmi horké, nedotýkejte se jich. Můžou
vám způsobit vážné zranění.
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Vyjměte zástrčku ze zásuvky a nechejte zařízení vychladnout v rozevřené
poloze.
Plotýnky čistěte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem.
Spotřebič čistìte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné
čisticí prostředky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo spotřebič.
Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. Tento spotřebič
není vhodný k mytí v myčce.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být
doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: service.princess.info
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotře-
bičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci
ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.princess.info!
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Håll apparaten och dess sladd oåtkomliga för barn under 8 år.
Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet
och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående
användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska
inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte
göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i drift.
Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern
timer eller separat ärrkontrollsystem.
Ytan kan bli het under användning.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Indikationslampa röd
2. Indikationslampa grön
3. Säkerhetslås
4. Grillplattor
5. Fettuppsamlare
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
skyddslmerna eller plasten från apparaten.
Anslut nätsladden till uttaget. (Observera: Se till att spänningen som
indikeras på enheten stämmer överens med den lokala spänningen innan
du ansluter enheten. Spänning 220V-240V 50Hz).
Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag, och se till att det nns ett
fritt utrymme på minst 10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte
för installation i ett skåp eller för användning utomhus.
När apparaten sätts på första gången kommer en lukt att spridas. Detta är
normalt, men sörj för god ventilation. Denna lukt är tillfällig och försvinner
efter en kort stund.
ANVÄNDNING
Koppla in kontakten. Båda indikationslamporna tänds. Lämna enheten
stängd för förvärmning, utan innehåll. Du kan börja grilla när den gröna
indikationslampan släcks.
Under användning är facken och skalet är mycket varmt, Undvik all kontakt
eftersom det kan skada dig allvarligt.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra ut kontakten ur vägguttaget och låt enheten svalna med båda halvorna
öppna.
Rengör bakplattorna med en fuktig trasa eller en mjuk borste.
Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande
rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas
i diskmaskin.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: service.princess.info
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsap-
parater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndig-
heterna var det nns insamlingsställen.
SUPPORT
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.princess.info!
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
produttore, da un addetto all’assistenza o personale similarmente
qualicato per evitare rischi.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Collocare l’apparecchio su una supercie stabile e piana.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
Tenere l’apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori
di 8 anni.
Lapparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da
persone con ridotte capacità siche, sensoriali, mentali con mancanza
di esperienza e conoscenza se viene loro data la giusta supervision
o istruzione riguardo l’uso dell’apparecchio in modo sicuro e la
comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell’utente non deve essere
eettuata da bambini a meno che non siano maggiori di 8 anni e
supervisionati.
La temperatura delle superci accessibili può essere alta quando
l’apparecchio è in funzione.
Il funzionamento di questo apparecchio non prevede l’utilizzo di un
timer esterno o di un telecomando separato.
La supercie può riscaldarsi molto durante l’uso.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Indicatore luminoso rosso
2. Indicatore luminoso verde
3. Chiusura di sicurezza
4. Piastre della griglia
5. Contenitore grasso
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola
protettica o plastica dall’apparecchio.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: assicurarsi che la
tensione indicata sul dispositivo corrisponda a quella della rete locale prima
di collegare il dispositivo. Tensione:220V-240V 50Hz)
Posiziona il dispositivo su una supercie stabile e assicura uno spazio libero
di minimo 10 cm. intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto ad
essere installato in un mobiletto o per un uso esterno.
Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un leggero
cattivo odore. Ciò è normale, garantire un’adeguata ventilazione. Lodore è
solo temporaneo e scomparirà presto.
UTILIZZO
Inserire la spina nella presa di rete; entrambe le spie si accendono. Lasciare il
dispositivo chiuso senza alcun contenuto per il preriscaldamento. Quando la
spia verde si spegne, sarà possibile iniziare la grigliatura.
Durante l’uso, I vassoi e la struttura sono molto caldi, Evitare qualsiasi
contatto, poiché questo può provocare gravi ferite.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Togliere la spina dalla presa a muro e lasciare rareddare il dispositivo;
tenere le due metà aperte .
Pulire le piastre di cottura con un panno umido o un pennello morbido.
Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti
aggressive e abrasivi, pagliette o lana d’acciaio, che danneggia il dispositivo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido. Il dispositivo non è
lavabile in lavastoviglie.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
service.princess.info
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dome-
stiche. Questo simbolo sull’apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi
contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali
per informazioni in merito ai punti di raccolta.
ASSISTENZA
È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.princess.info!
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo de alimentação estiver danicado, deve ser substituído pelo
fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com
qualicações semelhantes para evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
ns para os quais foi concebido.
Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos,
certique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para
isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho
onde as crianças não cheguem. Certique-se de que o cabo não está
pendurado para baixo.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do
alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de
idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou
sem experiência e competência desde que o façam sob supervisão ou
tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma
segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e a
manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas
tiverem 8 ou mais anos de idade e o façam sob supervisão.
A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o
aparelho está em funcionamento.
Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador
externo ou sistema de controlo à distância independente.
A superfície pode aquecer durante a utilização.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Luz indicadora vermelha
2. Luz indicadora verde
3. Bloqueio de segurança
4. Placas de grelha
5. Recipiente para gordura
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, o papel de
protecção ou o plástico do aparelho.
Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: certique-se de que a tensão
indicada no aparelho corresponde à tensão local antes de ligar o aparelho.
Tensão:220 V-240 V50 Hz.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e garanta um
mínimo de 10 cm de espaço livre em redor do dispositivo. Este dispositivo
não é adequado a instalação num armário ou a utilização no exterior.
Quando for ligado pela primeira vez, o aparelho emitirá algum odor. Isto
é normal. Garanta uma boa ventilação. Este odor é apenas temporário e
desaparece algum tempo depois.
UTILIZAÇÃO
Ligue a cha à corrente, ambas as luzes indicadoras ir-se-ão acender.
Mantenha o aparelho fechado e vazio durante o pré-aquecimento. Quando
a luz verde se apagar, pode começar a grelhar.
Durante a utilização, os tabuleiros e o revestimento cam muito quentes.
Evite qualquer contacto, pode car com lesões graves.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Remova a cha da tomada e deixe o aparelho arrefecer aberto.
Limpe as placas com um pano húmido ou uma escova suave.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza
ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aço, que
danicam o aparelho.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O
aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a
qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de
serviço: service.princess.info
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos do-
mésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local
adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos.
Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem
chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados
neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados
está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio
ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de
recolha.
ASSISTÊNCIA
Encontrará toda a informação disponível e peças em service.princess.info!
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi
on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalikacjach.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju
urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce
przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go
wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Trzymać urządzenie wraz z przewodem z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z
ograniczonymi zycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami
lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały nadzorowane lub
poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją
ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom
nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia,
chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
Podczas pracy urządzenia temperatura jego dostępnych powierzchni
może być wysoka.
Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym
wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
Powierzchnia może nagrzać się do gorąca podczas użytkowania.
OPIS CZĘŚCI
1. Czerwony wskaźnik świetlny
2. Zielony wskaźnik świetlny
3. Blokada bezpieczeństwa
4. Ruszty grilla
5. Pojemnik na tłuszcz
PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga: Przed
podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na
urządzeniu odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Napięcie 220–240V 50Hz).
Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest
odpowiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na zewnątrz.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawi się delikatny zapach. Jest
to normalne, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Zapach jest
tymczasowy i szybko zniknie.
UŻYTKOWANIE
Włożyć wtyczkę do gniazdka, a oba wskaźniki zapalą się. Pozostawić
urządzenie puste i zamknięte w celu nagrzania. Kiedy zielony wskaźnik
zgaśnie, będzie można rozpocząć grillowanie.
Podczas pracy urządzenia ruszty i obudowa bardzo się nagrzewają; należy
unikać wszelkiego kontaktu, aby nie dopuścić do poważnych obrażeń ciała.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Należy odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego i odstawić otwarte
urządzenie w celu ostygnięcia.
Płytki do pieczenia należy czyścić wilgotną szmatką lub miękką szczoteczką.
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy
nigdy używać ostrych ani żrących środków czyszczących, zmywaków do
szorowania ani druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: service.princess.info
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizo-
wane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi
i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których
wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych
urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w
ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
WSPARCIE
Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie
service.princess.info!
SV BruksanvisningIT Manuale utente
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Nikdy spotrebič neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
Toto zariadenie sa môže používať iba vdomácnosti za účelom, na ktorý
bolo vyrobené.
Kvôli ochrane detí pred nebezpečenstvom spôsobeným elektrickými
zariadeniami, prosím, zaistite, aby zariadenie nikdy nezostalo bez
dozoru. V dôsledku toho je zariadeniu potrebné vyhradiť miesto, kde
naň deti nemôžu dočiahnuť. Uistite sa, že kábel nie je zavesený smerom
dolu.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponárajte napájací
kábel, zástrčku či spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
Prístroj a prívodný kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie, osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ su
pod dohľadom alebo dostali inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
bezpečným spôsobom arozumie prípadným nebezpečenstvám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Počas prevádzky zariadenia môžu byť teploty prístupných povrchov
vysoké.
Toto zariadenie nie je určené na to, aby fungovalo s externým
časovačom, alebo ovládané pomocou systému diaľkového ovládania.
Povrch sa môže počas používania zohriať.
POPIS KOMPONENTOV
1. Červený svetelný indikátor
2. Označujúce svetielko zelené
3. Bezpečnostný zámok
4. Grilovacie platne
5. Podnos na mastnotu a tuk
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky,
ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Napájací kábel zapojte do zásuvky (Poznámka: Pred zapojením zariadenia
skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu siete.
Napätie 220 V - 240 V 50/60 Hz).
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby
okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Toto zariadenie sa
nesmie inštalovať do skrinky ani sa nesmie používať v exteriéri.
Pri prvom zapnutí zariadenia sa môže objaviť mierny zápach. Ide o normálny
jav, zabezpečte, prosím, dostatočnú ventiláciu. Zápach je dočasný a veľmi
rýchlo zmizne.
POUŽÍVANIE
Zástrčku zapojte do zásuvky a rozsvietia sa oba svetelné indikátory.
Zariadenie nechajte zatvorené prázdne, aby sa predhrialo. Po zhasnutí
zeleného svetelného indikátora môžete začať grilovať.
Počas používania tácky, podložky a schránka, vonkajšie steny, plášť sú veľmi
horúce, vyhnite sa akéhokoľvek kontaktu s nimi, pretože vás to môže veľmi
vážne zraniť a popáliť.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Odstráňte prípojku z el. zásuvky v stene a nechajte zariadenie vychladnúť s
obidvoma polovicami zariadenia otvorenými.
Vyčistite grilovacie platne navlhčenou či vlhkou utierkou alebo jemnou kefkou.
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu zariadenia.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie sa nesmie umývať v umývačke riadu.
ZÁRUKA
Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je
výrobok používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré
bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný
pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe
Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke:
service.princess.info
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Ma-
teriály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých
domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
PODPORA
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na webovej lokalite
service.princess.info!
SK Návod na použitieCS Návod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Princess Panini Grill Användarmanual

Kategori
Grillar
Typ
Användarmanual