Melissa 643-040/74 Användarmanual

varumärke
Melissa
Kategori
tillbehör till motorfordon
Modell
643-040/74
Typ
Användarmanual
INTRODUKTION
För att du ska få största möjliga glädje av din
brödrost, ber vi dig läsa igenom denna
bruksanvisning, innan du börjar använda
brödrosten.
Vi rekommenderar att du sparar
bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle
skulle vilja repetera brödrostens funktioner.
VIKTIGA SÄKERHETSÅFÖRESKRIFTER
- Läs hela bruksanvisningen
- Brödrost, sladd eller kontakt får aldrig sänkas
ner i någon form av vätska.
- Var alltid uppmärksam om brödrosten
används i närheten av barn.
- Drag ut sladden vid rengöring eller när
brödrosten inte används. Brödrosten ska
svalna före rengöring.
- Om brödrosten eller sladden har skadats,
eller om produkten inte fungerar korrekt, ska
den lämnas till fackman för
reparation/undersökning, eftersom
specialverktyg ska användas. Annat än
originalreservdelar kan förstöra brödrosten.
- Brödrosten får bara användas inomhus.
- Låt inte sladden hänga ut över kanten på ett
bord eller komma i kontakt med varma ytor.
- Brödrosten får inte placeras på eller i
närheten av gas- eller elspis.
- Matvaror som är inpackade i folie eller
mycket tjocka brödskivor får inte värmas i
brödrosten, eftersom de kan utgöra
brandfara.
- Se alltid till att det inte finns brännbart
material i närheten av brödrosten när den är
igång.
- Brödrosten får aldrig vara övertäckt när den
används.
- Försök inte att ta ur brödet medan
brödrosten är aktiv.
- Avlägsna regelbundet smulor från
brödrosten, eftersom de annars kan
förorsaka brand.
- Brödrosten får endast användas för vanligt
hushållsändamål.
- Lämna inte brödrosten utan uppsikt.
- Rulla aldrig upp sladden omkring brödrosten
medan den är varm.
- Var uppmärksam på att brödrosten blir
mycket varm.
FUNKTIONSÖVERSIKT
1. Elektronisk rostningskontroll
2. Ångerknapp
3. Handtag till brödkorg
VIKTIGA PUNKTER
- Avlägsna all inpackning från brödet innan det
placeras i brödrosten.
- Undvik att rosta bröd med socker och/eller
glasyr och bröd med fyllning, som t.ex.
toasts med ostfyllning.
- Undvik tjocka brödskivor, eftersom de kan
fastna i skivkorgen.
- Om en brödskiva fastnar, dra ur sladden och
låt brödrosten svalna.
- För handtaget upp och ner ett par gånger för
att få ut brödet. Om brödet fortfarande sitter
fast, vänd brödrosten upp och ned och
skaka försiktigt tills brödet lossnar.
- Använd aldrig metallredskap för att peta ur
brödet.
4
SE
1.
2.
3.
WT-101A_IM 02/02/05 11:06 Side 4
ANVÄNDNING
- Det kan uppstå en aning rök/lukt de första
gångerna brödrosten används. Detta är dock
ofarligt och kommer att försvinna.
- Sätt i kontakten.
- Placera brödet i öppningen. Ställ in
rostningsgrad på önskad effekt. Detta gör du
genom att vrida på kontrollknappen mot
höger, mellan 1 och 5. Ju högre siffra, desto
hårdare rostning.
- Sänk ner brödkorgen. Var uppmärksam på
att brödkorgen bara kan sänkas ner när
kontakten är i.
- När brödet är färdigt hoppar brödkorgen upp
till utgångsposition. Brödrosten stängs av
automatiskt.
- När du har använt brödrosten färdigt dras
kontakten ur. Brödrosten bör förvaras
oätkomligt för barn.
Ångerknappen
Rostningen kan avbrytas genom tryck på
ångerknappen. Brödkorgen hoppar upp och man
kan ev. kontrollera om brödet har fått önskad
rostning/färg.
GODA TIPS
Många olika typer av bröd kan värmas i denna
brödrost. Det är emellertid svårt att
rekommendera rostningsgrad, eftersom det ofta
är en smaksak. Pröva dig fram.
Tjocka skivor kräver längre rostningstid.
RENGÖRING
- Drag alltid ur kontakten och låt brödrosten
svalna helt.
- Vänd brödrosten upp och ned och skaka
försiktigt tills alla brödsmulor har
avlägsnats. Brödrosten ska regelbundet
tömmas på brödsmulor.
- Torka av yttersidan med torr eller hårt
urvriden trasa. Använd inga former av starka
eller slipande rengöringsmedel. Använd inte
stålborste till rengöring.
- Rengör aldrig med skurborste. Borststrån
kan brytas av och sätta sig på de elektriska
delarna. Därvid förstörs brödrosten.
- Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form
av vätska.
MILJÖTIPS
En el-/elektronikprodukt bör avfallshanteras med
minsta möjliga miljöbelastning när den inte längre
är funktionsduglig. Apparaten ska avfallshanteras
efter de lokala reglerna i din kommun, men i
många fall kan du göra dig av med produkten på
din lokala avfallsstation.
GARANTIN GÄLLER INTE
- Om ovanstående inte följs.
- Om det företagits oauktoriserade ingrepp i
apparaten.
- Om apparaten har varit utsatt för våld eller
tagit annan form av skada.
- Vid fel som uppstått på grund av fel på
elnätet.
På grund av konstant utveckling av våra
produkter vad gäller funktion och design,
förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan
föregående avisering.
IMPORTÖR:
Adexi Group
Förbehåll för tryckfel i bruksanvisningen.
5
WT-101A_IM 02/02/05 11:06 Side 5
/