DeWalt DCT416 T 1 Användarmanual

varumärke
DeWalt
Kategori
digitala kroppstermometrar
Modell
DCT416 T 1
Typ
Användarmanual
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 17
English (original instructions) 33
Español (traducido de las instrucciones originales) 47
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 63
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 79
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 95
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 111
Português (traduzido das instruções originais) 125
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 141
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 155
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 170
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 186
Copyright DEWALT
SVENSKA
155
TRÅDLÖS BILDTERMOMETER
DCT416
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
DCT416
Spänning V
DC
10,8
Typ 1
Batterityp Li-Ion
Skärmstorlek mm 55,9
Färg-TFT LCD med bakgrundsljus
Vikt
(utan batteripaket) kg 0,5
Körtid Ungefär 10 timmar
Temperaturområde -5˚C till 45˚C (23 ˚F till 113 ˚F)
(Drift)
Temperaturområde -20˚C till 60˚C (-4 ˚F till 140 ˚F)
(Förvaring)
Temperaturområde -10˚C till 250˚C (14 ˚F till 480 ˚F)
Mätområde
Relativ fuktighet 10 till 90%, icke-kondenserande
Spektrasvar 8μm till 12μm
Visningsfält 20˚ x 20˚
IFOV (spontant 25 mm vid 1 m (1 tum vid 39,3 tum
Visningsfält)
Korrekthet under 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
Över 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
av avläsning. Omgivande temperatur för
angiven korrekthet 23˚C (73.4˚F).
Strålningstal 0,1 till 1,0, justerbart i 0,01 steg
Temperaturskala ˚C eller ˚F
Batteripaket DCB121 DCB123
Batterityp Li-Ion Li-Ion
Spänning V
DC
10,8 10,8
Kapacitet A
h
1,3 1,5
Vikt kg 0,2 0,2
Laddare DCB100 DCB105
Starkströms- V
AC
230 230
spänning
Batterityp Li-Ion Li-Ion
Ung. min 40 40 30 30
laddningstid (1,3 Ah (1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteri- batteri- batteri
paket) paket) paket) paket)
Vikt kg 0,3 0,49
Säkringar
Europa 230 Volt verktyg 10 Ampere, starkström
VARNING: Detta är en klass A produkt.
I hemmamiljö kan denna produkt orsaka
radiostörningar och användaren kan
avkrävas att vidtaga lämpliga åtgärder i
dessa fall.
VARNING: Ökad elektrostatisk spänning
kan göra att displayen inte fungerar
och data som inte sparats kommer att
förloras. Om skärmen fryser, ta bort 10,8
V batteripaketet och återställ enheten.
Sätt tillbaka batteripaketet och tryck på
strömknappen.
Defi nitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
SVENSKA
156
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs igenom dessa instruktioner.
Spara dessa instruktioner.
Uppmärksamma alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd endast de tillsatser/tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Service krävs när apparaten har skadats på
något sätt, utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar normalt eller har tappats.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR
ATT KUNNA REFERERA TILL DEM SENARE
Säkerhet vid arbetsområdet
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Håll barn och åskådare borta medan en
bildtermometer används. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
Personlig säkerhet
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar
med en bildtermometer. Använd inte
en bildtermometer när du är trött
eller påverkad av droger, alkohol eller
medicin. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
när du arbetar med bildtermometern kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Sträck Dig inte för mycket. Ha ordentligt
fotfäste och balans hela tiden. Detta
möjliggör bättre kontroll av bildtermometern i
oväntade situationer.
Användning och skötsel
a) Förvara bildtermometern som
går på tomgång utom räckhåll för
barn och låt inte personer som är
ovana med bildtermometern eller
dessa instruktioner använda den
bildtermometern. Bildtermometern kan vara
farlig i händerna på oerfarna användare.
b) Använd bildtermometern, tillbehör etc.
i enlighet med dessa instruktioner,
ta också med i beräkningen
arbetsförhållandena och arbetet
som skall utföras. Användningen av en
bildtermometerför andra verksamheter än de
som det är avsett för skulle kunna resultera i
en farlig situation.
Användning och skötsel av
batteridrivet verktyg
a) Ladda endast med den laddare som
specificerats av DEWALT. En laddare som
passar en batterityp kan medföra brandrisk
om den används ihop med ett annat batteri.
b) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
c) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
Säkerhetsinformation för
bildtermometrar
VARNING: Demontera inte eller
modifiera bildtermometern. Det
finns inga servicebara delar på
insidan. Om du behöver hjälp kontakta
din lokala återförsäljare.
Arbeta inte med bildtermometern i explosiv
omgivning, t.ex. i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Bildtermometrar
kan ge upphov till gnistor som kan antända
dammet eller ångorna.
Bildtermometern bör endast användas
med särskilt avsedda DEWALT batterier.
Användning av några andra batterier kan utgöra
risk för brand.
Förvara bildtermometern utom räckhåll
för barn och andra outbildade personer..
Verktyg är farliga i händerna på outbildade
användare.
Ta inte bort eller utplåna
varningsetiketterna.
SVENSKA
157
Använd inte bildtermometrar för test
av temperaturen hos tillagade eller råa
livsmedel.
Vidrör inte heta ytor för att bekräfta
avläsning av heta temperaturer.
Använd den inte för att mäta
kroppstemperaturen hos människor eller
djur.
För att undvika skador på bildtermometern eller
utrustningen under tester, skydda dem mot
följande:
EMF (elektromagnetiska fält) såsom från
svetsaggregat, induktionsvärmare etc.
ESD (Elektrostatisk urladdning).
Plötslig temperaturförändring (orsakad
av plötsliga ändring i omgivande
temperatur–för bästa korrekthet låt
bildtermometernstabiliseras i 30 minuter
innan den används).
VARNING: Risk för brännskada.
Avläsningen kanske inte blir korrekt om
bildtermometern finns i närheten av
starka magnetfält (såsom bågsvetsning,
induktionsvärmare, vågsändare etc.).
Använd inte bildtermometern under
dessa förhållanden.
VARNING: Bildtermometern mäter
endast ytans temperatur. Föremål
bakom ytan kan ha signifikant annan
temperatur vilket kan utgöra en risk för
brännskador eller frysskador.
VARNING: Se strålningsinformationen
för verklig temperatur. Reflekterande
föremål kan resultera i en lägre
temperatur än verklig avläsning och kan
utgöra en risk för brännskador.
VARNING: Utsätt inte bildtermometrar
för överdriven värme såsom solsken, eld
eller liknande.
SE UPP: När den inte används,
placera bildtermometern på sidan
på en stabil yta där den inte
utgör en fara att någon snubblar
eller faller. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
OBSERVERA: Modifieringar som inte
godkänts av tillverkaren kan göra att
användare förlorar behörigheten att
använda enheten.
OBSERVERA: För att undvika skada
på bildtermometern låt den inte utsättas
för miljöer med höga temperaturer eller
med heta källor, såsom i ett fordon i
solen. Hantera alltid bildtermometern
inom driftområdet som anges i
specifikationstabellen.
OBSERVERA: Peka inte med
bildtermometern ( med eller utan
linsskyddet aktiverat) mot solen eller
andra intensiva energikällor som utstrålar
laserstrålning. Detta kan skada detektorn
inuti bildtermometern och kan påverka
dess korrekthet.
MIKRO-SD-MINNESKORT
VARNING: Kvävningsrisk. Mikro-SD-
kortet är en liten del som utgör en
kvävningsrisk och är inte avsedd för
barn.
OBSERVERA: Det rekommenderas
att använde det mikro-SD-minneskortet
som medföljer bildtermometern.
DEWALT garanterar inte användning eller
pålitlighet hos andra eftermarknadskort
av andra varumärken eller kapaciteter.
Det rekommenderas också att
regelbundet överföra sparade bilder till
en dator som backup.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Risk för personskador på grund av oavsiktlig
kontakt med strömförande delar under
arbetsprocessen.
Märkningar på bildtermometern
Följande bilddiagram visas på bildtermometern:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
SVENSKA
158
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
bruksanvisningar för batteriladdarna DCB100 och
DCB105.
Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddarna DCB100 och DCB105 lämpar sig för
10,8V Li-Ion batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fi g. 1)
1. Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet (a) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
SVENSKA
159
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat –––––––––––
het/kall paketfördröjning –– ––
byt ut batteripaketet •••••••••••
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i D
EWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
SVENSKA
160
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
BATTERITYP
DCT416 arbetar med 10,8 volts batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
100%
Batteriladdning.
100%
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Bränn inte batteripaketet.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Endast för användning inomhus.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Elektronisk termometer
1 Mikro-SD minneskort
1 10,8 V XR litium-jon batteripaket
1 Laddare
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fi g. 2)
VARNING: Modifiera aldrig
bildtermometern eller någon del av det.
Skada eller personskada kan uppstå.
a. 10,8 V XR litium-jon batteripaket
b. Handtag
c. Skärm
d. Lock till Mikro-SD-kortöppning
e. Mikro-SD-kortöppning
f. Lins
g. Linslock
SVENSKA
161
h. Pilknapp bakåt: Tryck på denna
knapp för att navigera bakåt.
i. Valknapp: Tryck på denna knapp
för att bekräfta ett val.
j. Pilknapp framåt: Tryck på denna
knapp för att navigera framåt.
k.
Knapp justering bildblandning:
Tryck på denna knapp för att ändra
blandningsprocenten mellan de
visuella och termiska bilderna.
l. Knapp meny/ström: Tryck på
denna knapp för att slå på enheten
(håll i 0,5 sekunder) eller av (håll i 3
sekunder). När enheten är påslagen,
tryck på denna knapp för att visa
menyalternativen.
m. Bildtagningsknapp: Tryck på
denna knapp för att ta en bild.
AVSEDD ANVÄNDNING
Bildtermometern mäter utstrålad energi från ett
föremåls yta och använder sedan dessa mätningar
för att visa en bild och uppskattad temperatur.
Bilder kan tas och sedan sparas (bitmapsformat) på
ett mikro-SD-kort.
Bildtermometern kan användas för inspektioner och
felsökning av elektriska system, HVAC, rörarbeten,
mekaniska utrustningar, bostadsbyggnader eller
automativa system.
Bildtermometern är ett professionellt verktyg. T
INTE barn komma i kontakt med detta verktyg.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Laddaren har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Kontrollera
också att spänningen på din laddare är den samma
som i elnätet.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom D
EWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm
2
; maximala längden är
30m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Stäng alltid av
bildtermometern innan batteripaketet
sätts i eller tas bort.
VARNING: Använd endast DEWALT
batteripaket och laddare.
Bälteskrok (fi g. 3) (tillvalt tillbehör)
VARNING: För att minska risken
för allvarliga personskador SKALL
INTE bildtermometern hängas högt eller
föremål hängas i bälteskroken. Häng
ENDAST bildtermometerns bälteskrok i
ett arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador se till att
skruven (n) som håller bälteskroken
sitter fast.
VIKTIGT: Vid montering eller borttagning av
bälteskroken använd endast den skruv som
medföljer.
Bälteskroken (o) kan monteras på båda sidorna av
verktyget med endast den medföljande skruven
(n) för att anpassas för höger- eller vänsterhänta
personer. Om kroken inte önskas kan den tas bort
från verktyget.
För att ta bort bälteskroken (o), ta bort skruven (n)
som håller bälteskroken på plats och montera den
sedan på motsatt sida.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Montering och borttagning av
batteripaketet från bildtermometern
(fi g. 4)
OBSERVERA: Se till att batteripaketet är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet (a) mot listerna inuti
handtaget.
2. Skjut den med en fast rörelse på plats till du hör
att låset snäpper på plats.
SVENSKA
162
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1. Tryck på låsknappen (p) och dra med en fast
rörelse batteripaketet bort från bildtermometerns
handtag.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
Komma igång (fi g. 2)
1. Skjut linslocket (g) nedåt för att ta fram linsen.
Ström på/av
1. För att slå på bildtermometern tryck på meny-/
strömknappen (l) och håll i 0,5 sekunder.
2. För att stänga av den elektroniska termometern
tryck på meny-/strömknappen (l) och håll i 3
sekunder.
FÖRSTA INSTÄLLNING
Datum- och tidsinställning
Första gången som bildtermometern slås på
kommer en uppmaning att ställa in tid och datum
Efter den första inställningen kan tiden och datumet
ändras via menynavigering.
1. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera fältet som skall ändras.
2. Tryck på valknappen (i) för att aktivera fältet.
Fältet blir grönt.
3. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
ändra det aktiverade fältet.
4. Tryck på valknappen (i) för att spara
ändringarna.
5. Upprepa ovanstående steg för att ändra de
kvarvarande fälten.
6. Tryck på meny-/strömknappen (l) för att avsluta.
GRUNDLÄGGANDE HANTERING
Huvudskärmen
Huvudskärmen innehåller flera sektioner:
r. Bild skannat område
s. Temperaturmätning i mitten av bilden (+)
t. Strålningsinställning
u. Mätare batteriladdning
v. Temperaturfärgskala
s
u
t
t
v
Bildblandning
DCT416 bildtermometern har möjlighet att visa
både en visuell bild och en infraröd bild. Bilderna
kan också blandas på displayen för att ge en
överlappning av den termiska bilden ovanpå den
visuella bilden. En blandad bild kan vara till hjälp vid
diagnostisering av felpunkter eller vid kommunikation
med kunder.
För att ändra blandningsinställningen tryck
på inställningsknappen för bildblandning (k).
Bildblandningen kan tryckas på upprepade
gånger för att gå igenom följande alternativ för
displayinställningar:
100% Visuell
75% Visuell, 25% Termisk
50% Visuell, 50% Termisk
25% Visuell, 75% Termisk
100% Termisk
Ta och spara bilder (fig. 2)
Se till att ett mikro-SD-kort är installerat för att spara
en bild. Öppna locket (d) till öppningen för mikro-SD-
kortet och sätt i mikro-SD-kortet i öppningen (e).
1. Tryck på bildtagningsknappen (m).
2. Den visade bilden kommer att frysa i 3 sekunder
för att visa bilden.
3. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera spara till SD-kortet eller radera.
SVENSKA
163
4. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
5. När spara eller radera är klart kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudskärmen.
OBSERVERA: Om inget SD-kort är installerat
eller om det är problem med SD-kortet kommer
nedanstående kommunikation att ske.
OBSERVERA: Om SD-kortet är fullt kommer
nedanstående kommunikation att ske.
MENYALTERNATIV
OBSERVERA: När som helst, tryck på meny-/
strömknappen (l) för att återgå till föregående skärm.
Visa bilder
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera mappalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att rulla
genom de sparade bilderna.
5. Tryck på valknappen (i) för att gå till undermenyn
radera.
6. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera spara till SD-kortet eller radera.
7. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
8. När spara eller radera är klart kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till nästa
bild i sekvensen.
Strålningstal
Strålningstalet beskriver den karakteristiska
energiutstrålningen hos material. De flesta
organiska och målade material eller oxiderade
ytor har ett strålningstal på omkring 0,95 vilket
är standardinställningen. Det är rekommenderat
att kompensera för felaktiga avläsningar som kan
bli resultatet från mätning av material med låga
strålningsvärden såsom blanka metallytor. Täck
dessa ytor med maskeringstejp eller matt svart färg
(<148 °C/300 °F) och använd standardinställningen
(0,95). Låt tejpen eller färgen nå samma temperatur
som ytan under och mät sedan temperaturen hos
tejpen eller den målade ytan.
Om du inte kan måla eller använda tejp
kan du kompensera dina mätningar med
strålningstalsväljaren. Även med det justerbara
strålningstalet kan det vara svårt att få en helt
korrekt infraröd mätning av en yta med en blank
eller metallyta. Experimenterande kan behövas
för att fastställa fixpunkten för temperaturer och
erfarenhet kommer att hjälpa dig att välja den bästa
inställningen för specifika mätningar.
Bildtermometern har justerbart strålningstal från
0,1 till 1,0 i steg om 0,01. Se den Nominella
strålningstalstabellen i denna manual. Referensen
för strålningstalsinställningarna i tabellen är förslag
för typiska situationer och din särskilda situation kan
avvika.
SVENSKA
164
OBSERVERA: Kalibreringen av denna produkt har
gjorts med strålningstal 0,95.
NOMINELLT STRÅLNINGSVÄRD
MATERIAL VÄRDE
Kolfylld yta 0,98
Iskristaller 0,98
Människohud 0,98
Skiffer 0,97
Destillerat vatten 0,96
Is, blank 0,96
Jord, mättad med vatten 0,95
Karbonsot 0,95
Glas, polerad platta 0,94
Färg, olja 0,94
Tegel, röd 0,93
Papper, vitt fast 0,93
Betong 0,92
Jord, torr 0,92
Gips, grov yta 0,91
Trä, hyvlad ek 0,90
Lergods, glaserat 0,90
Snö, kornig 0,89
Kisel, glaserat 0,88
Kopparoxid vid 38 ˚C 0,87
Smärgel, korund 0,86
Snö 0,85
Rostfritt stål, oxiderat vid 800 ˚C 0,85
Järn, oxiderad vid 500 ˚C 0,84
Kopparoxid vid 260 ˚C 0,83
Snö, fina partiklar 0,82
Mässing, icke oxiderad 0,81
Glas konvex D 0,80
Stål, oxiderat 0,79
Koppar, kraftigt oxiderad 0,78
Tyg, bomull 0,77
Sand 0,76
Kisel, icke glaserat 0,75
Järn, oxiderad vid 100 ˚C 0,74
Beläggning nr C20A 0,73
Basalt 0,72
Kol, grafiterat vid 500 ˚C 0,71
Röd rost 0,70
Järnplåt, kraftigt rostad 0,69
Vatten 0,67
Svart lera 0,66
Cement, vit 0,65
Gjutgods, oxiderad 0,64
Bly, oxiderad vid 1100 ˚C 0,63
Zircon på Inconel 0,62
Cu-Zn, mässing oxiderad 0,61
Inconelplåt vid 760 ˚C 0,58
Marmor, blank vit 0,56
Alla eloxiderade kromsyror 0,55
Gjutgods, polerad 0,21
Mässing, polerat 80 grad slippapper 0,20
Rostfritt stål 18-8 polerat 0,16
Aluminium obehandlat 0,09
Stål polerat 0,07
Aluminium, polerad plåt 0,05
Koppar, polerad 0,05
Mässing, högglanspolerat 0,03
För att ändra strålningstalet
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera strålningsalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
justera strålningsinställningen. Strålningstalet
kan justeras i steg om 0,01 från 0,10 till 1,00.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
inställningen.
6. När strålningstalet sparats kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudmenyn.
Bakgrundstemperatur
För mer korrekt temperaturmätning rekommenderas
att ställa in bakgrundstemperaturen (eller den
reflekterade temperaturen). Detta är särskilt viktig
när objektet som mäts har en signifikant annan
temperatur än omgivningen eller om objektet som
mäts har ett lågt strålningstal.
Inställning av bakgrundstemperaturen hjälper till att
kompensera för strålningen från omgivningen.
För att ändra bakgrundstemperaturen
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
SVENSKA
165
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera alternativet bakgrundstemperatur i
menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h)
för att ändra bakgrundstemperaturen.
Bakgrundstemperaturen kan justeras i steg om
1 grad.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
inställningen av bakgrundstemperaturen.
6. När bakgrundstemperaturen sparats kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudmenyn.
För att ändra färgpaletten
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera färgpalettalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att rulla
genom färgpalettens alternativ. De fem valen för
färgpaletten är: Ironbow, White Hot, Black Hot,
Rainbow och High Contrast.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
färgpalettinställningen.
6. När färgpalettinställningen sparats kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudmenyn.
För att ändra spårningsinställningen
När spårningsfunktionen är på kommer
bildtermometern att lokalisera den varmaste (röd o)
och kallaste (blå o) platsen i bilden. Bildtermometern
kan flyttas för att rikta in centrummätpunkten (+) till
önskad plats.
OBSERVERA: Den visade temperaturen motsvarar
alltid centrum (+).
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera fältet som skall ändras.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. tryck på framåt (j) eller bakåt (h) pilen för att slå
på eller stänga av spårningsfunktionen.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
spårningsfunktionens inställning.
6. När spårningsfunktionens inställning sparats
kommer bildtermometern automatiskt att återgå
till huvudmenyn.
Inställning av datum och tid
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera alternativet datum och tid i menyn.
SVENSKA
166
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera fältet som skall ändras.
5. Tryck på valknappen (i) för att aktivera fältet.
Fältet blir grönt.
6. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
ändra det aktiverade fältet.
7. Tryck på valknappen (i) för att spara
ändringarna.
8. Upprepa ovanstående steg för att ändra de
kvarvarande fälten.
9. Tryck på meny-/strömknappen (l) för att avsluta.
För att visa information
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera informationsalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Bildtermometern kommer att visa
programversionen.
5. Tryck på meny-/strömknappen (l) för att avsluta.
För att ändra temperaturskala
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera C/F alternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera antingen C eller F.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
6. När inställning av temperaturskalan sparats
kommer bildtermometern automatiskt att återgå
till huvudmenyn.
Återgå till Huvudskärmen
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera hemalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
För att ladda ned bilder till datorn
Bildtermometern registrerar både termisk och visuell
bild för varje sparad bild. Bilder sparas i bitmap-
format.
Mikro-SD-kortet kan överföras till en dator för visning
av bilderna.
Rapportskrivande program
Bildtermometern använder rapportskrivande
program för att producera professionella rapporter.
Programmet kan laddas ned från www.dewalt.eu
or www.2helpU.com.
Stänga av bildtermometern
1. För att stänga av bildtermometern tryck
på meny-/strömknappen (l) och håll kvar i
3sekunder. Bildtermometern kommer också att
stängas av automatiskt efter 10 minuters icke-
användning.
SVENSKA
167
2. Skjut linslocket (g) uppåt för att skydda linsen
när den inte används.
Hanteringstips
Använd endast DEWALT 10,8 V litium-jon
batterier.
Se till att D
EWALT batteriet är i gott skick.
Undvik plötsliga ändringar i temperaturen
såsom när en varm byggnad lämnas eller
gås in i under en kall dag eftersom detta kan
orsaka kondensation inuti bildtermometern.
För att förhindra kondensation, placera
bildtermometern i boxen eller i en
plastväska innan den utsätts för plötsliga
temperaturväxlingar.
UNDERHÅLL
Din DEWALT bildtermometer har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
med ren och torr luft minst en gång
i veckan. För att minska risken för
ögonskador bör alltid skyddsglasögon
användas när detta görs.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
VARNING: Använd inte lösningsmedel
på linsen eftersom den kan orsaka
skador. Rengör inte den infraröda linsen
för kraftigt eftersom det kan skada den
ömtåliga antireflexbeläggningen.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk icke-
metallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
REKOMMENDERADE TILLBEHÖR
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information
angående lämpliga tillbehör.
Felsökning
Se till att linslocket (g) är öppet.
Se till att det 10,8 V batteriet är laddat.
Se till att batteriet är installerat på handtagssetet
när det används.
Om skärmen fryser, ta bort 10,8 V batteripaketet
och återställ enheten. Sätt tillbaka batteripaketet
och tryck på strömknappen.
LÖSNINGAR OM DET ÄR PROBLEM ATT GÖRA MÄTNINGAR
1. Se till att använda maskeringstejp eller matt
svart färg på ytor som är starkt reflekterande
(använd standardstrålningstalet 0,95).
2. Se till att använda korrekt strålningstal för
materialet som du testar. Se tabell för
strålningstal och nominell strålning.
3. Rengör materialet innan testen om det är
mycket smutsigt, fett etc.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
SVENSKA
168
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
D
EWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för D
EWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
D
EWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
SVENSKA
169
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE
Om du behöver underhåll eller service för
ditt D
EWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
Produkten inte har använts felaktigt;
Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
Bevis på köpet visas upp;
Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade D
EWALT reparationsombud
i D
EWALT katalogen eller kontakta ditt
D
EWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
/

Denna handbok är också lämplig för