AEG F55300VI0 Användarmanual

varumärke
AEG
Kategori
Leksaker
Modell
F55300VI0
Typ
Användarmanual
PT Manual de instruções 2
Máquina de lavar loiça
ES Manual de instrucciones 22
Lavavajillas
SV Bruksanvisning 42
Diskmaskin
FAVORIT 55300VI0
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 43
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................44
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................46
4. KONTROLLPANELEN.............................................................................................46
5. PROGRAM............................................................................................................... 47
6. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................48
7. FUNKTIONER.......................................................................................................... 50
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................51
9. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................52
10. RÅD OCH TIPS......................................................................................................53
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..............................................................................55
12. FELSÖKNING........................................................................................................56
13. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................59
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
www.aeg.com
42
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2
Allmän säkerhet
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
SVENSKA
43
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får
ej täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
Avlägsna allt förpackningsmaterial
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
www.aeg.com
44
Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
VARNING!
Farlig spänning.
Koppla omedelbart loss maskinen
från eluttaget om tilloppsslangen är
skadad. Kontakta auktoriserad service
för att byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
2.5 Service
Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som
finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
SVENSKA
45
3. PRODUKTBESKRIVNING
4
3
7
9
8
10
56
11
1
2
1
Övre spolarm
2
Nedre spolarm
3
Filter
4
Typskylt
5
Saltbehållare
6
Ventilation
7
Spolglansfack
8
Diskmedelsfack
9
Bestickskorg
10
Underkorg
11
Överkorg
4. KONTROLLPANELEN
1
2
3 4
5
1
Strömbrytare
2
Display
3
Delay-knapp
4
Programvalsknappar
5
Kontrollampor
www.aeg.com46
4.1 Indikatorlampor
Kontrollam-
pa
Beskrivning
Multitab-kontrollampa.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
5. PROGRAM
Program Smutsgrad
Typ av material
Programfaser Tillvalsfunktioner
1)
Normalt smut-
sad disk
Porslin och be-
stick
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torrt
Multitab
2)
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
Förtvätt
Disk 70 °C
Sköljning
Torrt
Multitab
Normalt smut-
sad disk
Porslin och be-
stick
Förtvätt
Disk 65 °C
Sköljning
Torrt
Multitab
3)
Nyligen neds-
mutsad
Porslin och be-
stick
Disk 60 °C eller 65 °C
Sköljning
Multitab
4)
Allt Förtvätt
1)
Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
2)
Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
3)
Med detta program kan du köra en disk med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort
tid.
4)
Med det här programmet kan du snabbt skölja disk så att matrester inte fastnar i disken och lukter
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
SVENSKA 47
5.1 Förbrukningsvärden
Program
1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
11 1.050 195
13 - 15 1.5 - 1.6 150 - 170
15 - 17 1.3 - 1.6 120 - 130
9 0.8 30
4 0.1 14
1)
Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, tillvalsfunktioner samt mängden disk kan ändra
värdena.
5.2 Information till
provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
Avaktiveringen av spolglansfacket när
du vill använda Multitab-funktionen
utan spolglans.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
programlampan
lyser och
displayen visar programlängden.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in och samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
www.aeg.com
48
Waterhardheid
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l Clarke-grad-
er
Vattenhårdhet
47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27
5
1)
15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2
<4 <7 <0.7 < 5
1
2)
1)
Fabriksinställning.
2)
Använd inte salt på denna nivå.
Om du använder multitabletter
innehållande salt och ditt vattens
hårdhetsgrad är lägre än 21dH, kan du
ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och samtidigt
tills kontrollamporna , och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på .
Kontrollamporna
och
släcks.
Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
3. Tryck på upprepade gånger för
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.3 Spolglansfacket
Spolglans bidrar till att torka disken utan
att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans dispenseras automatiskt under
den varma sköljfasen.
Användning av spolglans och
multitabletter
När du aktiverar funktionen Multitab
fortsätter spolglansfacket att släppa ut
spolglans. Du kan inaktivera
spolglansdoseringen. I detta fall kanske
torkresultatet inte blir tillfredsställande.
Spolglanslampan är alltid släckt när
spolglansfacket är inaktiverat.
Inaktivera spolglansdoseringen
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in och samtidigt
SVENSKA
49
tills kontrollamporna , och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på
.
Kontrollamporna och
släcks.
Kontrollampan fortsätter
att blinka.
På displayen visas den aktuella
inställningen.
= spolglansfacket
aktiverat.
= spolglansfacket
inaktiverat.
3. Tryck på för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.4 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in och samtidigt
tills kontrollamporna
, och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på .
Kontrollamporna och
släcks.
Kontrollampan
fortsätter
att blinka.
På displayen visas den aktuella
inställningen:
= Ljudsignal av.
= Ljudsignal på.
3. Tryck på för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
7.
FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.1 Multitab
Aktivera den här tillvalsfunktionen när du
använder multitabletter som integrerar
salt-, spolglans- och diskfunktioner. De
kan också innehålla andra disk- eller
spolglansmedel.
Den här funktionen gör så att salt inte
släpps ut. Temperaturindikatorn tänds
inte.
Vid användning av denna tillvalsfunktion
förlängs programlängden för att
förbättra disk- och torkningsresultatet vid
användning av multitabletter.
Multitab är inte en permanent funktion
utan måste väljas vid varje program.
Aktivering av Multitab
Håll in
och
samtidigt tills kontrollampan tänds.
www.aeg.com
50
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
5.
Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut ur saltbehållaren
när du fyller på den. Risk för
korrosion föreligger. För att
förebygga det ska du starta
ett program när du har fyllt
på saltbehållaren.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
D
C
M
A
X
1
2
3
4
+
-
A
B
D
C
SVENSKA 51
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet. Om du använder
multitabletter, aktivera Multitab-
funktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
30
20
A BD
C
20
30
B
A D
C
1. Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
5 minuter efter att programmet är
klart.
Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
www.aeg.com
52
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in.
Displayen visar programmets längd.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet.
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in program.
2. Tryck på upprepade gånger tills
displayen visar tidsfördröjningen du
vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
Håll in och samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in och samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När diskprogrammet är klart visar
displayen 0:00 .
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
2. Stäng vattenkranen.
10.
RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''All i 1''). Följ
anvisningarna som står på
förpackningen.
Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
SVENSKA 53
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
produkten.
Multitabletter passar vanligen i
områden med vattenhårdhet upp till
21 °dH. I områden som överskrider
den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
multitabletterna. I områden med hårt
vatten och mycket hårt vatten
rekommenderar vi att man använder
endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
Om du använder multitabletter kan
du välja Multitab-funktionen (om
tillgänglig). Den här funktionen ökar
rengörings- och torkningsprestandan
om multitabletter används.
Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivera spolglansdoseringen.
10.4 Ladda korgarna
Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
Ta bort alla matrester från disken.
Blötlägg inbrända matrester på
disken.
Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg små föremål i bestickkorgen.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas
ut ur maskinen. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet
kan vatten fortfarande finnas
kvar på produktens sidor och
lucka.
www.aeg.com54
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
4. Diska filtren.
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
SVENSKA
55
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
11.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
11.3 Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Problem och larmkod Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på pro-
dukten.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säk-
ringsdosan.
www.aeg.com56
Problem och larmkod Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet startar inte. Se till att luckan är stängd.
Tryck på Start.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen el-
ler väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 mi-
nuter.
Produkten fylls inte med vat-
ten.
Displayen visar .
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar .
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar .
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
Maskinen stannar och startar
om flera gånger under en
diskning.
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
och energibesparingar.
Programmet varar för länge. Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen el-
ler väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av program-
tiden.
Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Det läcker lite från maski-
nens lucka.
Produkten står inte i nivå. Lossa eller dra åt de juster-
bara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre fo-
ten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga. Produkten står inte i nivå. Lossa eller dra åt de juster-
bara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschy-
ren om hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
SVENSKA 57
Problem och larmkod Möjliga orsaker och åtgärder
Apparaten löser ut brytaren. Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparat-
er i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapacitet-
en på mätaren eller stäng av en av de apparater som an-
vänds.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktori-
serad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat. Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Om du använder multitabletter, aktivera alltid Multi-
tab-funktionen.
Maskinen torkar disken dåligt. Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luc-
kan stängd.
Det finns inget sköljmedel eller så är mängden skölj-
medel för liten. Ställ in mängden sköljmedel som
släpps ut till en högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel, även
i kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga belägg-
ningar på glas och diskgods.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
nivån på spolglanset till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglanset till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt. Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Pro-
va ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och
använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
www.aeg.com58
Problem Möjliga orsaker och åtgärder
Insidan på maskinen är blöt. Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktori-
serad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken. Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades till-
sammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskme-
delsfacket vid slutet av pro-
grammet.
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde där-
för inte sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på dis-
kmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen. Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Matt, missfärgat eller naggat
porslin.
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått Bredd / Höjd / Djup (mm) 596 / 818 - 898 / 555
Elektrisk anslutning
1)
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Vattentryck Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten
2)
max 60 °C
Kapacitet Kuvert 13
Strömförbrukning Kvar på-läge (W) 0.99
SVENSKA 59
Strömförbrukning Av-läge (W) 0.10
1)
Se märkskylten för andra värden.
2)
Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvat-
tensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
*
www.aeg.com
60
/

På andra språk