Alpine TMX-310U Bruksanvisning

varumärke
Alpine
Kategori
mottagare för bilmedia
Modell
TMX-310U
Typ
Bruksanvisning
1-SE
Svenska
Installation och anslutningar
VARNING
VARNING ................................................13
FÖRSIKTIGT ........................................... 13
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ...............13
Anslutningar ................................................... 14
Systemanslutningar ........................................15
Om problem uppstår .......................................16
Förpackningens innehåll ................................16
Specikationer ................................................16
Stödda lformat ..............................................17
Innehåll
Bruksanvisning
VARNING
VARNING ..................................................2
FÖRSIKTIGT ............................................. 2
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER .................3
Första start
Användning av fjärrkontrollen ......................... 4
Byte av batteri i fjärrkontrollen ........................ 4
Takmonterad monitor .......................................4
Fjärrkontrollen ..................................................5
Knapparna på fjärrkontrollen ...........................6
Grundläggande användning
Slå PÅ/Stäng AV ..............................................7
Justera ljudnivån ...............................................7
Växla ljudkälla .................................................7
Val av ljusstyrka i bakgrundsbelysningen ........ 7
Omedelbar växling av visuell EQ ....................7
Bildskärmsmenyns inställningar ......................7
Multimediaspelare - Uppstart ...........................8
Multimediaspelare - Video ............................... 8
Multimediaspelare - Bildvisning ...................... 9
Multimediaspelare - Musikspelare ................... 9
Multimediaspelare - Inställningar ..................10
Trådlösa hörlurar
Hörlurar med inbyggd mottagare ...................12
Användning ....................................................12
Batteribyte ......................................................12
2-SE
VARNING
VARNING
Den här symbolen innebär viktiga anvisningar.
Om man inte följer den, kan det medföra
allvarliga skador eller dödsfall.
TITTA INTE PÅ VIDEO MEDAN DU KÖR FORDONET.
Videon kan verka störande och leda uppmärksamheten från traken,
vilket kan medföra en olycka.
GÖR ALDRIG NÅGOT SOM INNEBÄR ATT DIN
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS FRÅN KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet innan du gör något med apparaten som kräver
din uppmärksamhet under en längre tid. Stanna alltid fordonet på en
säker plats innan du gör detta. I annat fall kan en olycka lätt inträffa.
STÄLL IN LJUDNIVÅN SÅ ATT DET FORTFARANDE
ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD UNDER
PÅGÅENDE KÖRNING.
I annat fall kan en olycka lätt inträffa.
HÅLL I MÖJLIGASTE MÅN BLICKEN BORTA FRÅN
DISPLAYEN UNDER KÖRNING.
Displayen kan vara en störande faktor och avleda uppmärksamheten
från traken, vilket kan medföra olyckor.
TAG INTE ISÄR ENHETEN OCH GÖR INGA
ÄNDRINGAR PÅ DEN.
Det kan medföra en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED
12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning
kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX.
BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV
SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR
ELLER VÄRMEPANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand.
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra
skador.
STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER
FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
OBSERVERA
Den här symbolen innebär viktiga anvisningar.
Om dessa inte följs, kan det medföra person-eller
materialskador.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM
UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva produkten
uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.
BLANDA INTE NYA BATTERIER MED NYA. SÄTT I
BATTERIERNA MED POLERNA ÅT RÄTT HÅLL.
Se till att batterierna sätts i åt rätt håll (+ och –) enligt instruktionerna.
Sprickor eller läckage från batterier kan orsaka brand eller personskador.
Bruksanvisning
3-SE
SV
FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER
Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr trasa för regelbunden rengöring av produkten.
Om du behöver ta bort svårare äckar, kan du fukta trasan med vatten
(endast vatten, inget annat). Om du använder något annat medel för
rengöring, kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas.
Temperatur
Använd enheten vid temperaturer mellan -10°C och +60°C.
Kondensvatten
Du kan märka att ljudet från skivan svänger på grund av
kondensvatten. Om detta händer, ta ut skivan ur spelaren och vänta
ungefär en timme tills fukten har dunstat.
Byte av säkring
När man byter säkring måste man se till att den nya säkringen har
samma ampèretal som den gamla. Om säkringar måste bytas ofta
skall man kontrollera om det inte nns en kortslutning i någon krets.
Kontrollera även växelströmsgeneratorns spänningsregulator.
Underhåll
Om du upplever ett problem, försök inte själv reparera enheten.
Återlämna den istället till din Alpine-återförsäljare eller till närmaste
Alpine-verkstad för reparation.
Beskrivning av LCD-panelen
En svag "spökbild" syns en stund efter det att systemet har stängts av.
Detta är en helt normal effekt som är typisk för LCD-teknologin.
Vid lägre temperaturer kan skärmens kontrast temporärt
försämras. Efter en kort uppvärmningsperiod återgår kontrasten
till det normala.
LCD-panelen är tillverkad med en teknologi med extremt hög
precision. Pixlarnas effektivitet är bättre än 99,99 %. Det innebär
att 0,01 % av pixlarna kan antingen vara ständigt tända eller
ständigt släckta.
Användning av trådlösa hörlurar
Om strömmen till ACC eller monitorn stängs av hörs ett starkt ljud i
hörlurarna. Se till att du alltid tar av dig hörlurarna innan du stänger
av monitorn.
Monteringsplats
Var noga med att inte montera din TMX-310U på en plats där den
utsätts för:
Direkt solljus och värme
Hög luftfuktighet och vatten
Överdrivet mycket damm
Kraftiga vibrationer
4-SE
Första start
När du använder fjärrkontrollen
• Riktafjärrkontrollenmotsensornpåettavståndav
omkring 2 meter.
• Detkanvarasvårtattfåfjärrkontrollenattfungeraom
sensor är utsatt för direkt solljus.
• Fjärrkontrollenärettlitetprecisionsinstrumentmedlåg
vikt. För att undvika att den skadas, att batterierna snabbt
tar slut och att funktionen blir dålig, bör du göra följande.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för stötar.
- Hadeninteibyxckan.
- Håll den borta från mat, fukt och smuts.
- Använd den inte i direkt solljus.
Dra av plastlmen innan du använder fjärrkontrollen första gången.
Byte av batteri i fjärrkontrollen
Batterityp: CR2025 (3V) eller motsvarande.
1 Öppna batteriluckan
Lyft batteriluckan samtidigt som du trycker i pilens riktning.
2 Byte av batteri
Sätt i batteriet i uttaget med märket (+) uppåt enligt märket
på fjärrkontrollen.
Om man sätter i batteriet åt fel håll kan det orsaka en felfunktion.
3 Stäng luckan
Tryck på luckan tills den klickar på plats.
Varning
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR
ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN
KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten
manövreras. innan apparaten manövreras. I annat fall kan
olyckor lätt inträffa.
Takmonterad monitor
LCD-monitor
Detta är en 10,2 tum, WVGA, Aktiv matris LCD-skärm. Dessutom sitter
det en IR-sändare för högtalaren uppe på LCD-skärmen.
Knapp för öppning av monitorn
Tryck på knappen för att öppna monitorn. Monitorn öppnas något så att
du kan kan öppna den mer för hand till 90 grader eller mer. När du stänger
LCD-monitorn behöver du bara trycka in den så att den klickar på plats.
Vit lysdiod
Kabeln till den vita lysdioden måste anslutas till rätt pol. Var noggrann
när du monterar monitorn.
Strömbrytare till lysdioden
Strömbrytaren stänger av/slår på lysdioden. Om strömbrytaren är ställd
till DOOR, tänds lysdioden när dörren öppnas.
Reglage
Knapparnas blå bakgrundsbelysning tänds när monitorn slås på. Knappen
POWER: slår på/stänger av monitorn. Knappen SOURCE: växlar mellan
mediakällorna (Media Player, AUX1, AUX2).
IR-sändare och -mottagare
IR-sändaren skickar signalen till hörlurarna. IR-mottagaren mottar
signalen från fjärrkontrollen.
AUX1 IN, AUX2 IN
AUX OUT och
STRÖMUTTAG
Internt USB-uttag
Game port
HUVUDSTRÖMBRYTARE
INNERBELYSNINGENS
STRÖMBRYTARE
Fjärrsensor / IR-sändare
Knappen SOURCE
Uttag för SD-kort och
Extern USB
LCD-monitor
Knapp för ÖPPNING av
monitorn
5-SE
SV
Fjärrkontroll
TMX-310U styrs med den medlevererade fjärrkontrollen.
Beskrivning av fjärrkontrollens reglage:
6-SE
Knapparna på fjärrkontrollen
KNAPP FUNKTION FÖRKLARING
1. VIDEO Öppnar menyn VIDEO
2. MUSIK Öppnar menyn MUSIC
3. BILD Öppnar menyn PHOTO
4. HEM Återgår till huvudmenyn
5. AUDIO Väljer ljudler
6. TEXT Väljer textning
7. ENHET Väljer minnesenhet
8. A‑V Alla videokällor som är anslutna till AV‑ingångarna kan ses på skärmen om man trycker på denna knapp. AV‑källan
växlar varje gång man trycker på knappen på följande vis: AUX‑1; AUX‑2; MEDIA
9. INFO Visar information och speltid för videon
10. Flytta UPP
11. ZOOM+ Anpassa till skärm → Original → 2X → 4X (Video) / 1X~12X (BILD)
12. Flytta VÄNSTER och snabbspolning bakåt (10sek/klick, bara för MUSIK)
13. OK Bekräftar val
14. Flytta HÖGER och snabbspolning framåt (10sek/klick, bara för MUSIK)
15. ZOOM‑ 4X → 2X → Original → Anpassa till skärm (Video) / 12X~ Original (BILD)
16. TILLBAKA Återgår till tidigare meny
17. Flytta NER
18. MENY Öppnar funktionsraden
19. UPPREPA Upprepar funktionen (ALLA → 1 → FRÅN)
20. STOPPAR uppspelning
21. STARTAR uppspelning
22. PAUSAR uppspelning
23. M.I.X. Slumpvis TILL/FRÅN
24.
Snabbspolning bakåt
25.
Föregående
26.
Nästa
27.
Snabbspolning framåt
28. 1 Nummerknapp "1"
29. 2 Nummerknapp "2"
30. 3 Nummerknapp "3"
31. Menyvalsknapp (OSD)
32. 4 Nummerknapp "4"
33. 5 Nummerknapp "5"
34. 6 Nummerknapp "6"
35. Bildskärmsmeny
(OSD)
Öppnar bildskärmsmenyn
36. 7 Nummerknapp "7"
37. 8 Nummerknapp "8"
38. 9 Nummerknapp "9"
39. Menyvalsknapp (OSD)
40. V.UT Väljer HDMI‑ eller CVBS‑läge
41. 0 Nummerknapp "0"
42. DEL Radera text
43. I/II Växlar ljuskanal (VäHö → VäVä → HöHö)
44. Ström Strömbrytare
7-SE
SV
Grundläggande användning
Slå PÅ/Stäng AV
Monitorns driftsläge sparas när bilens tändning slås av. När tändningen
slås på igen återgår monitorn till det läge (TILL eller FRÅN) som den
hade när tändningen slogs av.
Reglage
1 Tryck på POWER för att slå PÅ.
2 Tryck åter på POWER för att stänga av.
Fjärrkontroll
1 Tryck på POWER för att slå PÅ.
2 Tryck åter på POWER för att stänga av.
Justering av ljudstyrkan
Ljudstyrkan kan styras från hörlurarna eller med fjärrkontrollen.
1 Slå på STRÖM till hörlurarna.
2 Anpassa ljudstyrkan i hörlurarna genom att vrida
reglaget medurs för starkare ljud och moturs för
svagare ljud.
Se Trådlösa hörlurar (Sidan 11)
Växling av ljudkälla
Reglage
1 Tryck på SOURCE för att växla ljudkälla.
2 Tryck på SOURCE för att växla mellan olika ljudkällor.
Media Player
Fjärrkontroll
Tryck på knappen AV för att växla mellan olika ljudkällor.
Val av ljusstyrka i
bakgrundsbelysningen
Ljusstyrkan i bakgrundsbelysningen på LCD-monitorn kan anpassas till
kupébelysningen i fordonet. Det gör att det är lättare att se skärmen.
1 Tryck på OSD på fjärrkontrollen.
2 Tryck på knappen OSD tills dess att menyfunktionen
DIMMER visas.
3 Tryck på knappen för val i OSD-menyn för att välja
lämpligt läge för DIMMERN.
OSD (On Screen Display) stängs automatiskt av om inget
sker i mer än 5 sekunder.
Omedelbar växling av visuell EQ
1 Tryck på OSD på fjärrkontrollen.
2 Tryck på knappen OSD tills dess att menyfunktionen
VISUAL EQ visas.
3 Tryck på knappen för val i OSD-menyn för att välja
lämpligt läge för VISUELL EQ.
STANDARD
OSD (On Screen Display) stängs automatiskt av om inget
sker i mer än 5 sekunder.
Bildskärmsmenyns inställningar
Bildskärmsmenyns (OSD) meny: Tryck på den blå knappen “OSD” på
fjärrkontrollen för att öppna menyn för OSD. Tryck åter på knappen OSD
för att bläddra genom menyn.
8-SE
Använd de blå knapparna och för att ändra värdena i de valda
OSD-menyerna.
CONTRAST: Justera kontrasten i skärmen med värden
mellan 0 och 100
BRIGHTNESS: Justera ljusstyrkan i skärmen med värden
mellan 0 och 100
HUE: Justera färgtonen med värden mellan 0
och 100 (bara för NTSC)
SATURATION: Justera färgmättnaden i skärmen med
värden mellan 0 och 100
SHARPNESS: Justera skärpan i bilden med värden
mellan 0 och 100
VISUAL EQ: Välj en inställning: STANDARD, HIGH
CONTRAST, SHARP, SOFT, NIGHT MOVIE
SCREEN
MODE:
Välj skärmläge: NORMAL, CINEMA, WIDE
DIMMER: Välj dimmerläge: AUTO, LOW, HIGH
IR PHONE: Välj läge för de IR‑hörlurarna: ANALOG,
DIGITAL
RESTORE
DEFAULTS:
Återställ alla justeringar för bildskärmsmenyn
till fabrikens standardvärden
Multimediaspelare - Uppstart
Tryck på knappen “POWER” på fjärrkontrollen för att slå på din
TMX-310U.
Denna bild visas när apparaten startar.
Efter 30 sekunder visas huvudmenyn.
När man stoppar in ett USB-minne eller ett SD-minneskort, visas rutan
med texten “New device is mounted”. Välj ikonen “Media Player” med
fjärrkontrollen.
Multimediaspelare - Video
Välj ikonen “Video Player” och tryck på “OK” för att bekräfta.
Tryck på knappen “Device” för att välja videokälla (SD-kort eller USB-
minne). Hoppa över detta steg om du redan har valt videokälla.
9-SE
SV
Videoler visas i en struktur med mappar och ler.
Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja en videol och tryck
sedan på “OK” så att uppspelningen kan börja.
- Tryck på “FF” eller “FR” för att stega framåt eller bakåt mycket snabbt.
- Tryck på “REPEAT” för att spela videon igen.
- Tryck på “PAUSE” för att pausa uppspelningen.
- Tryck på “STOP” för att stoppa uppspelningen och på “HOME” för
att gå tillbaka till huvudmenyn.
Multimediaspelare - Bildvisning
Välj ikonen “Photo Viewer”.
Tryck på knappen “Device” för att välja bildkälla (SD-kort eller USB-
minne). Hoppa över detta steg om du redan har valt videokälla.
Bildler visas i en struktur med mappar och ler.
Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja en bildl och tryck
sedan på “OK” så att visningen av bildlen kan börja. Alternativt kan man
trycka på “SETUP” för att aktivera funktionen med bildvisning.
- Tryck på knapparna “RIGHT” eller “LEFT” för att visa nästa bild,
eller för att gå tillbaka till föregående bild
- Tryck på “OK” för att stoppa bildvisningen och på “HOME” för att
gå tillbaka till huvudmenyn.
Multimediaspelare - Musikspelare
Välj ikonen “Music Player”.
Tryck på knappen “Device” för att välja musikkälla (SD-kort eller USB-
minne). Hoppa över detta steg om du redan har valt videokälla.
10-SE
Välj ett album eller en l (musiktitel) och tryck på “OK” för att starta
uppspelningen av musik ur det valda albumet.
Använd pilknapparna för att välja “ ”, Musikspelaren listar
musiktitlarna i albumet, tryck på “BACK” för att återgå till
speläget förMusik.
Använd pilknapparna för att välja “
”, Musikspelaren slår TILL /
FRÅN läget “Shufe” (Slumpmässigt).
Använd pilknapparna för att välja “
” eller tryck på knappen
“REPEAT” på fjärrkontrollen för att växla Musikspelaren till läget
“REPEAT” (Upprepa).
Använd pilknapparna för att välja “
” eller tryck på knappen
“PREV” på fjärrkontrollen för att få Musikspelaren att spela samma
musikl igen.
Använd pilknapparna för att välja “
” eller tryck på knappen
“PAUSE” på fjärrkontrollen för att få Musikspelaren att pausa
uppspelningen.
Använd pilknapparna för att välja “
” eller tryck på knappen
“NEXT” på fjärrkontrollen för att få Musikspelaren att börja spela
nästa musikl.
Använd pilknapparna för att välja
"
"
och använd sedan pilknapparna (“”eller “”) eller tryck på knapparna
“FF” eller “FR” på fjärrkontrollen för att få musikspelaren att hoppa över
10 sekunder framåt eller bakåt i musiklen.
Tryck på “HOME” för att gå tillbaka till huvudmenyn.
Multimediaspelare - Inställningar
Välj ikonen “Settings”.
I menyn för inställningar kan man genom att välja menyerna nedan ändra
inställningar och hämta viss information:
Menu language (Menyspråk):
Ändra språket i menyerna. Funktionen är begränsad till
inställningsmenyn.
Networkcontrols(Nätverksinställningar):
Hantera olika WiFi-inställningar. (För framtida bruk)
Display:
Aktivera den analoga videoutgången AUX (PAL / NTSC). Observera att
den inbyggda skärmen också växlar från digital till analog om signalen
växlar.
Här anpassar man inställningarna för ljusstyrka, kontrast, färgmättnad,
färgton och skärmstorlek.
(Anpassning av överskanning)
Storage (Förvaringsmedia):
Visar anslutna förvaringsmedia och deras storlek (SD-kort och USB-
minne).
Applications (Program):
Hantering av Androidprogram. Observera att ALPINE inte stöder program
som är kundinstallerade.
Firmwareupgrade(Uppgraderngavprogramvara):
OBSERVERA: Innan du gör en uppgradering av programvaran måste
man installera den på ett USB-minne och därefter sätter man USB-minnet
i USB-uttaget.
Använd pilknappen (“►”) för att välja “Browse” och tryck sedan på “OK”.
Använd pilknapparna (“” eller “”) för att välja len för uppgradering
och klicka sedan på “OK” för att bekräfta valet.
11-SE
SV
Använd pilknappen (“”) för att välja “Upgrade now” och klicka sedan
på “OK” för att initialisera uppgraderingen av programvaran.
Klicka på “OK” för att bekräfta.
Klicka på “OK” för att starta om systemet när uppgraderingen av
programvaran är klar. Observera att omstarten av systemet tar ungefär 2
minuter. Stäng inte av ACC och försök inte att använda din TMX-310U.
Privacy (Privat):
Återställ enheten till fabriksinställningarna. Observera att alla egna
inställningar återställs.
DLNA:
Bestäm namnet för DLNA DMR. (För framtida bruk)
About (Om):
Visar information om hårdvara och programvara.
12-SE
Trådlösa hörlurar
TMX-310U har integrerade IR-sändare på enhetens framsida.
Monitorn sänder i Analogt läge på kanal A och kanal B. Digitalt
läge är kanalerna 1 till 4. För att lyssna på den källa som visas på
monitorn slå på de analoga eller digitala hörlurarna och se till att de
är inställda på kanal A eller B (analog), kanal 1 till 4 (digital).
Så här använder du 1-kanals IR-hörlurar (analog)
Audiosignalen i hörlurarna motsvarar den valda källan som visas på
skärmen till TMX-310U.
Så här använder du 2-kanals IR-hörlurar (analog)
Audiosignalen i hörlurarna för källa (A) motsvarar källan som visas
på skärmen till TMX-310U.
Audiosignalen i hörlurarna för källa (B) motsvarar insignalen för
AUX2 eller Game Port.
Så här använder du 4-kanals IR-hörlurar (digital)
Audiosignalen i hörlurarna för källorna (1) och (4) motsvarar källan
som visas på skärmen till TMX-310U.
Audiosignalen i hörlurarna för källa (2) motsvarar insignalen för
AUX2 eller Game Port.
Audiosignalen i hörlurarna för källa (3) motsvarar insignalen för
AUX1.
Man väljer mellan analogt och digitalt läge för IR-högtalarna i
menyn på skärmen.
Hörlurar med inbyggd mottagare
1) IR‑sensor; Mottar signalen från sädaren.
2) Batterilucka
3) Ljudstyrka
4) Strömbrytare
5) Kontrollampa lysdiod
Användning
Läs noga så att du inte skadar hörlurarna eller din hörsel:
VARNING: Innan du slår på strömmen måste du ta av dig hörlurarna, och
dra ner ljudstyrkan så mycket det går.
1) Se till att batterierna är rätt isatta i hörlurarna.
2) Dra ner ljudstyrkan helt på hörlurarna innan du sätter dem
på huvudet och slår på strömmen.
3) Stå på strömmen till hörlurarna och justera ljudstyrkan så att
det är lagom högt (Du kan öka ljudstyrka vid ljudkällan om
så behövs).
Batteribyte
Sät i två AAA-batterier i batterifacket på hörlurarna. Se till att batteriernas
poler är vända åt rätt håll.
13-SE
SV
Innan du installerar eller ansluter enheten, bör du läsa
följande samt sidorna 3 och 4 i den här bruksanvisningen
noggrant, så att du använder enheten på ett korrekt sätt.
Varning
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED
12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning
kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA
(–) UTTAGET PÅ BILBATTERIET INNAN
ANSLUTNINGARNA GÖRS.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på
grund av kortslutning.
SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I
OMGIVANDE FÖREMÅL.
Utför kabeldragningen enligt anvisningarna för att undvika
arrangemang som kan äventyra körningen. Kablar och anslutningar
i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och liknande kritiska
platser kan vara mycket farligt.
ANVÄND INTE EN STRÖMKABEL FÖR ATT
STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNAT TILLBEHÖR.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
SE TILL ATT DU INTE SKADAR RÖR ELLER
KABLAR NÄR DU BORRAR.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar, kablar,
bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda till att
brand uppstår.
ANVÄND INTE SKRUVAR ELLER BULTAR
I BROMS- ELLER STYRSYSTEMET FÖR
ANSLUTNING TILL JORD.
Bultar eller muttrar som hör till styr- eller bromssystemet (eller något
annan system som är av betydelse för säkerheten) ska ALDRIG
användas för kabeldragning eller jordanslutning. Användandet av
sådana delar kan leda till att fordonets styrförmåga försämras och
orsaka bromsfel, brand eller personskada.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX.
BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR
DEN KAN UTGÖRA RISK FÖR FORDONETS
MANÖVRERING, T.EX. I NÄRHETEN AV RATT
ELLER VÄXELSPAK.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar väsentliga funktioner
kan det lätt leda till olyckor.
Försiktighet
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna enhet kräver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde
produkten, för utförandet av säker montering.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR
OCH MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
Användandet av andra delar än de som är avsedda för denna
apparat kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig
montering på grund av lossnande delar.
DRA KABLARNA RAKT OCH SÅ ATT DE INTE
KOMMER I KLÄM ELLER SKAVER MOT VASSA
KANTER.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria
från rörliga delar (såsom sätesskenor) och vassa eller utskjutande
kanter. (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och spetsiga kanter.
Om kablar måste dras genom hål i plåten bör gummibussningar
användas som skydd, så att inte kablar nöter mot metallen.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS
FÖR FUKT ELLER DAMM.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan
tränga in och ställa till skador.
Försiktighetsåtgärder
Se till att lossa kabeln från den negativa (–) polen på batteriet
innan du installerar apparaten. Detta förhindrar att produkten
skadas i händelse av kortslutning.
Se till att de färgkodade kablarna ansluts enligt kopplingsschemat.
Felaktig anslutning kan leda till att produkten eller bilens
elektriska system skadas.
Var aktsam med bilens elektriska komponenter (t.ex. en inbyggd
dator) vid anslutning till bilens elsystem. Led inte ström till
denna produkt via strömkabeln till en sådan komponent. Se till att
säkringen för avsedd krets har korrekt amperetal när du ansluter
apparaten till säkringsboxen. Felaktigt amperetal kan leda till
skador på denna produkt och/eller på fordonet. Kontakta en
ALPINE-återförsäljare om du är osäker.
Enheten använder RCA-honkontakter för anslutning till andra
produkter (t.ex. en förstärkare) med RCA-kontakter. En adapter
kan behövas för att ansluta andra produkter. Kontakta i så fall en
auktoriserad ALPINE-återförsäljare för råd.
VIKTIGT!
Skriv ned enhetens serienummer på den reserverade platsen här
nedan och spara det för framtida bruk. Etiketten med serienumret
nner du på enhetens undersida.
Installationochanslutningar
SERIENUMMER: ________________________________
INSTALLATIONSDATUM: _________________________
INSTALLATIONSTEKNIKER: ______________________
INKÖPSSTÄLLE: ________________________________
14-SE
Anslutningar
Apparaten måste anslutas på följande sätt för att fungera ordentligt.
AUX OUT (VIDEO) Gul • Anslutningförvideosignalut
Denna anslutning används tillsammans med videoingångar på andra
apparater (AV huvudenhet eller LCD‑skärm)
AUX OUT (AUDIO L) Vit (Vä) • Anslutningsdonföraudiout
Anslutningarna används tillsammans med en huvudenhet eller en
LCD‑skärm med anslutningsdon för audio ingång.
AUX OUT (AUDIO R) Röd (Hö)
ACC Röd • ACC
Anslut denna till fordonets ACC‑ledning.
(Switchad 12V, tändning)
BATT Gul • Batterikabel
Anslut den här ledningen till den positiva (+) polen på fordonets batteri.
DOOR (Belysning) Brun • Dörr
Anslut denna ledning till fordonets dörrkontakt (‑)
GND Svart • Jord
Anslut denna till fordonets GND‑ledning.
REMOTE IN Orange • Fjärrin
Används för att styra ALPINE TMX‑310U, DVD‑pelare eller TV‑tuner
från DVD‑HU eller LCD‑skärm framme i fordonet. Ledningen ansluts till
ALPINE DVD‑HU eller LCD‑skärmens REMOTE OUT.
AUX IN 1 (VIDEO) Gul • Anslutningförvideosignalin
Denna anslutning används tillsammans med videoutgångar på andra
apparater (AV huvudenhet eller TV‑tuner)
AUX IN 1 (AUDIO L) Vit (Vä) • Anslutningsdonföraudioin
Anslutningarna används tillsammans med en huvudenhet eller en
TV‑tuner med anslutningsdon för audio utgång.
AUX IN 1 (AUDIO R) Röd (Hö)
AUX IN 2 (VIDEO) Gul • Anslutningförvideosignalin
Denna anslutning används tillsammans med videoutgångar på andra
apparater (AV huvudenhet eller TV‑tuner)
AUX IN 2 (AUDIO L) Vit (Vä) • Anslutningsdonföraudioin
Anslutningarna används tillsammans med en huvudenhet eller en
TV‑tuner med anslutningsdon för audio utgång.
AUX IN 2 (AUDIO R) Röd (Hö)
REMO OUT (AUX 1) Vit • Fjärrkontrollut1
Motsvarar AUX 1. Ansluts till varje REMOTE IN för att styra en ALPINE
DVD‑spelare, TV‑tuner eller DVD‑HU.
REMO OUT (AUX 2) Brun • Fjärrkontrollut2
Motsvarar AUX 2. Ansluts till varje REMOTE IN för att styra en ALPINE
DVD‑spelare, TV‑tuner eller DVD‑HU.
Anslutningar för AUX OUT och STRÖM
AV-anslutningsdon (AUX1 IN, AUX2 IN)
USB-förlängningskabel
Kabeln kan användas som förlängningssladd till apparatens USB-port.
16-SE
Om problem uppstår
Om det blir problem med apparaten, slå av den och sätt därefter på den
igen. Använd följande lista om apparaten trots det inte skulle fungera.
Denna guide hjälper dig att lokalisera problemet vid fel på enheten. Se i
annat fall till att det övriga systemet är korrekt anslutet eller kontakta en
auktoriserad ALPINE-återförsäljare.
Ingen funktion eller skärmbild.
Fordonets tändnng är FRÅN (OFF).
- Enheten kan inte användas med tändningslåset i frånslaget läge
om anslutningen gjorts enligt anvisningarna.
Felaktigt anslutna strömkablar.
- Kontrollera strömkablarnas anslutningar.
Ingen eller trasig säkring.
- Byt säkring på strömkabeln till en med rätt värde.
Fordonets batteri är urladdat.
- Kontrollera spänningen i batteriet.
Enheten fungerar inte.
Apparaten är inte påslagen.
- Slå TILL strömmen.
Kondens
- Vänta ett tag (ca 1 timme) tills kondensen har torkat.
Ingen bild
Apparaten är inte växlad till det läge du vill titta på.
- Växla till det läge du vill titta på.
Ledningen till handbromsen är inte ansluten.
- Anslut ledningen till handbromsen, och aktivera handbromsen.
(Se vidare i handboken till monitorn för instruktioner).
Handbromsen är inte aktiverad.
- Anslut ledningen till handbromsen, och aktivera handbromsen.
(Se vidare i handboken till monitorn för instruktioner).
Bilden är oklar eller full med störningar.
Fordonets batteri är urladdat.
- Kontrollera batteriet och kablarna.
(Det kan hända att enheten inte fungerar om batterispänningen
är under 11 volt vid belastning.)
Ingen display.
Ljusstyrkan är ställd på lägsta nivå.
- Anpassa ljusstyrkan.
Fel inställning av läget.
- Växla till rätt läge.
- Kontrollera anslutningen till källan.
- Kontrollera strömmen till källan.
Felaktig eller ofullständig anslutning till monitorn eller AV-enhet.
- Kontrollera och åtgärda anslutningen.
Konstiga färger i bilden.
Inställningarna för ljusstyrka / kontrast / färgton / färg / skärpa är
inte rätt gjorda.
- Kontrollera dem.
Fläckar eller streck syns
Detta orsakas av störningar från neonljus, högspänningsledningar,
radiosändare, andra fordon, etc.
- Flytta fordonet.
Till följd av fortgående produktförbättringar förbehålls rätten
till ändringar av tekniska data och utförande utan föregående
meddelande.
Förpackningens innehåll
1x TMX-310U USB/SD Multimedia Takmonterat Monitorsystem
1x Anslutningskabel för AV och ström
1x Anslutningskabel för AV
1x USB-förlängningskabel
1x IR-fjärrkontroll
6x Självgängande skruvar
4x M4 (14mm) Metallskruvar
4x Skruvhållare
4x Kåpa skruvhållare
1x Fäste
Montering på fäste
Specikationer
Videosystem NTSC/PAL kompatibel
Bildskärmstorlek (Diagonalt) 10,2”
Upplösning 800 RGB (H) x 480 (V)
System NTSC / PAL
Ljusstyrka 300 nit
Kontrastförhållande 250
Betraktningsvinkel (U/N, V/H) 45/65, 65/65
Video ingång (typiskt) 1 Vp-p/75Ω
Audio ingång (typiskt) 500 mVrms/47KΩ
IR-sensorns bärvåg NEC_R code / 38 KHz
Driftsspänning (likström) 10,8~15,6V
Effekt (typiskt) 1,5A
Driftstemperatur mellan -10° C och +60° C
Förvaringstemperatur mellan -30° C och +85° C
Storlek (w x h x d) 312 x 270 x 47 mm
Vikt 1,7 kg (enbart enheten)
Stöder multipla partitioner per lagringsenhet formatterade i FAT32
eller NTFS.
*Monteringsfästet används för stabilisering av monitorn.
Rådgör med din ALPINE återförsäljare.
x 4
17-SE
SV
Stöddalformat
Stöddavideoformat
Video-codec M-JPEG MPEG-1/2 MPEG-4 FlashVideo H.264 VC-1
Filtyp .MOV / .AVI
.MPG / .DAT / .VOB /
.TS / .MKV / .AVI
.AVI / .MP4 / .3GP /
.MKV / .ASF / .WMV
.FLV / .VP6
.AVI /.MP4 / .MOV /
.MPG / .MKV / .TS /
.MTS / .M2TS / .FLV
.ASF / .WMV / .TS /
.M2TS / .MKV / .AVI
Filtypskombination Behållare Video Behållare Video Behållare Video Behållare Video Behållare Video Behållare Video
MOV jpeg MPEG PS MPEG‑1 AVI XVID FLV FLV1 MP4 avc1 ASF WMV3
AVI MJPG MPEG PS MPEG‑2 AVI DX50 FLV FLV4 MPEG TS H264 ASF WVC1
MPEG TS MPEG‑2 AVI DIV3 FLV/VP6 VP6F MTS H264 MPEG TS WMV3
MKV MPEG‑2 MKV XVID FLV/VP6 VP6A M2TS H264 MPEG TS WVC1
AVI MPEG‑2 MKV DIV3 MKV avc1 AVI WMV3
MKV DX50 AVI H264 AVI WVC1
MP4/3GP mp4v FLV H.264 MKV WMV3
MP4/3GP s263
ASF DIV3
ASF/AVI MP43
ASF/AVI MP4S
AVI FMP4
Stöddamusikformat
Typ Format Detaljer Stöddaltyper
Ljud
AAC LC
Mono/Stereo‑innehåll i valfri kombination med
standard bit‑rate upp till 160 kbps och sampling
mellan 8 och 48kHz
3GPP (.3gp) och MPEG‑4 (.mp4, .m4a).
Inget stöd för raw AAC (.aac)
HE‑AACv1 (AAC+)
HE‑AACv2 (förbättrad
AAC+)
MP3
Mono/Stereo 8‑320Kbps konstant (CBR) eller
variabel bit‑rate (VBR)
MP3 (.mp3)
Ogg Vorbis Ogg (.ogg)
PCM/WAVE 8‑ och 16‑bits linjär PCM WAVE (.wav)
Windows media audio Kan spelas, men kan inte hämta metainfo (.wma)
Stöddabildformat
Format Filtyp Detaljer
JPEG .jpg sekventiell+progressiv
GIF .gif
PNG .png
Anteckningar
/