LG LHB725W Bruksanvisning

varumärke
LG
Kategori
LCD-TV
Modell
LHB725W
Typ
Bruksanvisning
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan
du sätter igång att använda apparaten och behåll
den för framtida användning.
LHB725W (LHB725W, S75B1-F/S, S74T1-C, S75T1-W, W5-2)
ANVÄNDARHANDBOK
3D Blu-ray™/
DVD Home
Cinema System
1 Komma igång
Komma igång2
Komma igång
1
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det nns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det nns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Använd inga högspänningsprodukter
I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska
insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på
grund av elektrisk stöt.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för
ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning
av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras
genom att man placerar produkten på en säng,
soa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig
byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte
riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens
anvisningar följs.
VARNING: Denna produkt använder ett
lasersystem. För att garantera säker användning
av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant
och behåll den för framtida bruk. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om apparaten skulle
behöva underhåll.
Användning av kontroller, justeringar eller andra
förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till
exponering för farlig strålning.
För att undvika direkt exponering mot laserstrålen,
försök aldrig öppna ytterhöljet.
VIKTIGT angående elkabeln
De esta apparater behöver anslutas till en separat
krets.
Det innebär en enda utgångskrets för enbart
den här apparaten och som inte har några
andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specikationssidan i den här bruksanvisningen
för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag.
Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller
skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga.
Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och
eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel.
Om det nns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och
låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en
exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk
eller mekanisk skada som vridning, böjning och
klämning (till exempel i en dörr eller för att någon
trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer ut
ur apparaten. Den frånkopplande enheten utgörs
av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå
måste strömkontakten vara lättåtkomlig.
OBS: Vänligen se etikett på apparatens undersida
för säkerhetsinformation, inklusive produkt-ID och
nätaggregatsinformation.
Komma igång 3
Komma igång
1
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
eller laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur
skall du se till att det gamla batteriet kommer
till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi
rekommenderar dig att använda system för utbyte
av batterier och laddningsaggregat. Batterierna
ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter på
en produkt innebär det att den regleras
av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall, helst
via för ändamålet avsedda uppsam-
lingsanläggningar som myndigheterna
utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du til att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat kan får
av kommunen, renhållningsverket eller
den butik där du köpte produkten.
Avfallshantering batterier/ackumulatorer
1. När den här överkorsade soptunnan
finns påsatt batterier/ackumulatorer på
din apparat betyder detta att de lyder
under European Directive 2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad
med kemiska symboler för kvicksilver/
Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om
batteriet innehåller mer än, 0,0005 %
kvicksilver, 0.002 % kadmium eller
0,004 % bly.
3. Alla batterier/ackumulatorer
skall hanteras åtskiljda från
vanligt hushållsavfall och föras
till särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
4. Rätt avfallshantering av dina gamla
batterier/ackumulatorer medverkar till
att förhindra negativa konsekvenser för
miljön, för djurs och människors hälsa.
5. För ytterligare, detaljerad information
om hanteringen av dina gamla
batterier/ackumulatorer ber vi dig ta
kontakt med berörd myndighet på din
plats eller med den affär där du köpt
din apparat.
Komma igång4
Komma igång
1
Konformitetsförklaring
Härmed deklarerar LG Electronics European
Shared Service Center B.V. att denna 3D-BLU-RAY
TRÅDLÖSA HEMMABIO efterlever grundläggande
krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/
EC. Hela Konformitetsförklaringen kan begäras via
följande postadress:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denna enhet är ett 2.4 GHz/5 GHz
bredbandsöverföringssystem avsett för användning
i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder, med
inomhusrestriktioner för 5 GHz band. (5150 – 5250
MHz).
Denna enhet bör installeras och användas inom
minst 20 cm avstånd mellan enheten och din
kropp. Denna fras är avsedd för det allmänna
utlåtandet avseende användarmiljön.
Om Copyrights
y
Eftersom AACS (Advanced Access Content
System) är godkänt som skydd av innehåll för
Blue-ray skivformat, som liknar användningen av
CSS (Content Scramble System) för DVD format,
nns vissa begränsningar för uppspelning,
analoga signalutgångar etc., av AACS skyddat
innehåll. Funktionerna för enheten och
begränsningar för enheten kan variera beroende
på när du köpte den, eftersom begränsningarna
kan ha antagits och/eller ändrats av AACS efter
att denna enhet tillverkades.
y
Dessutom används BD-ROM Mark och BD+
som skydd av innehåll för Blue-ray skivformat,
vilket medför vissa begränsningar inklusive
uppspelningsbegränsningar för BD-ROM Mark
och/eller BD+ skyddat innehåll. För att få mer
information om AACS, BD-ROM-markeringen,
BD+ eller denna produkt kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
y
Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med
kopieringsskydd. På grund av detta, ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte
via en videobandspelare. Om du ansluter till
en videobandspelare förvrängs bilden från
kopieringsskyddade skivor.
y
Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad
teknik som skyddas av USA. patent och andra
immateriella rättigheter. Användning av
denna teknik för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Rovi och gäller för användning i
hemmet och andra begränsade visningsmiljöer
såvida inte Rovi godkänt någonting annat.
Analys av system/hårdvara (reverse engineering)
eller demontering är förbjuden.
y
Enligt copyrightlagar i USA och andra länder
är icke-auktoriserad inspelning, användning,
visning, distribution eller ombearbetning av TV-
program, videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor,
CD-skivor och annat material inte tillåtet och kan
innebära att du blir skadeståndsskyldig enligt
civil- eller straffrätt.
Komma igång 5
Komma igång
1
Viktig information för TV färgsystem
Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende
på den skiva som just spelas.
Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som
spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som
en NTSC signal.
Enbart en TV med erfärgsystem kan ta emot
signaler från spelaren.
y
Om du har en TV med PAL färgsystem kommer
du bara att kunna se förvrängda bilder när du
använder skivor som spelats in i NTSC system.
y
En TV med erfärgssystem ändrar färgsystem
automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet
inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan
på igen för att se normalbilder på skärmen.
y
Även om skivan, som är inspelad i NTSC
färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in
korrekt på din spelare.
y
Att titta på 3D innehåll under längre tid kan
orsaka yrsel eller trötthet.
y
Vi rekommenderar inte att låta bräckliga
personer, barn och havande kvinna titta på
3D-lmer.
y
Om du upplever huvudvärk, trötthet eller
yrsel medan du tittar på 3D rekommenderar
vi starkt att du stoppar uppspelningen och
vilar tills du känner dig normal igen.
>
Viktigt
Innehållsförteckning6
Innehållsförteckning
1 Komma igång
2 Säkerhetsinformation
8 Introduktion
8 Spelbara skivor och symboler som
används i denna manual
9 Om symboldisplayen “7
9 – Regionkod
9 – Systemval
10 Fjärrkontroll
11 Frontpanel
11 Bakpanel
2 Ansluta
12 Positionera systemet
13 Högtalaranslutning
13 Anslut högtalarna till spelaren
13 Fäster de bakre högtalarna till den
trådlösa mottagaren
14 Anslutning för trådlösa högtalare
14 Installera den trådlösa mottagaren för
första gången
14 Manuell hopparning av trådlös
mottagare
15 Anslutningar till din TV
16 Vad är SIMPLINK?
16 ARC (Audio Return Channel) funktion
16 Ställa in upplösning
17 Antennanslutning
18 Ansluter till extern enhet
18 AUX Anslutning
18 OPTICAL IN anslutning
19 HDMI IN 1/2 anslutning
20 Anslutning av ditt hemmanätverk
20 Anslutning till kabelnätverk
21 Inställning av kabelnätverk
22 Trådlös nätverksanslutning
22 Trådlöst Nätverk Setup
3 Systeminställning
25 Startinställningar
26 Inställningar
26 Justera inställningarna
27 – [NÄTVERK]-meny
28 Skärmmenyn [VISNING]
29 – [SPRÅK]-menyn
30 – [LJUD]-menyn
32 – [LÅS]-menyn
33 – [ÖVRIGA]-menyn
4 Användning
35 Ljudeffekt
36 Visa Home-menyn
36 Använda menyn [Hem]
36 Spela upp länkade enheter
36 Spela upp en skiva
37 Spela Blu-ray 3D skiva
37 Spela upp en fil på skiva/USB-enhet
39 Spela upp en fil på en Android-enhet
40 Spela upp en fil på nätverksserver
41 Att ansluta hemnätverksservern på PC
41 Om SmartShare-mjukvaran
41 Hämta SmartShare-mjukvaran
41 Installera SmartShare-mjukvaran
41 Dela filer och mappar
42 – Systemkrav
43 Vanlig uppspelning
43 Grundinställningar för video och ljud
43 Grundinställningar för foto
43 Använda skivmenyn
44 Återgå till uppspelning
44 Minne för senaste bildsekvens
45 Skärmvisning
45 Så här kontrollerar du
videouppspelningen
46 Så här kontrollerar du fotovisningen
47 Avancerad uppspelning
47 Upprepad uppspelning
47 Upprepning av ett speciellt avsnitt
47 Starta uppspelning från vald tid
48 Välja ett undertextningsspråk
48 Höra ett annat ljud
48 Titta från en annan vinkel
48 Ändra TV-bildförhållande
Innehållsförteckning 7
1
2
3
4
5
6
49 Ändra kodsida för undertext
49 Ändring av bildläge
50 Se information om innehåll
50 Ändring av bilden med
innehållsförteckning
50 Välja en fil med undertext
51 Lyssna på musik under ett bildspel
51 Spela upp en fil som kodats i 3D
52 Avancerade egenskaper
52 Använda BD-Live™
52 LG AV Remote
52 Privat Ljudläge
53 Radio Inställninger
53 Lyssna på radio
53 För bestäm radio stationerna
53 Radera en sparad station
53 Radera alla sparade stationer
53 Förbättar dålg FM mottagning
53 Se information om en radio station
54 Använda Premium
55 Avnjuta med LG:s flerrumsljud (LG Music
Flow)
56 Använda trådlös BLUETOOTH®-teknik
56 Lyssna på musik lagrad på
BLUETOOTH enheten
58 LG Sound Sync
5 Felsökning
59 Felsökning
59 – Allmänt
60 – Nätverk
61 – Bild
61 – Ljud
61 – Kundsupport
61 MEDDELANDE OM PROGRAMVARA
FÖR ÖPPEN KÄLLKOD
6 Bilaga
62 Manövrering av en TV med den
medlevererade fjärrkontrollen
62 Inställning av fjärrkontrollen för att
styra din TV
63 Uppdatering av mjukvara för nätverket
63 Meddelande om uppdatering av
nätverk
63 Uppdat program
65 Ytterligare information
65 – Filkrav
66 AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
67 Om DLNA
67 Vissa systemkrav
68 Ljudspecifikationer
69 Förteckning Areakoder
70 Förteckning med språkkoder
71 Varumärken och licenser
73 Specifikationer
75 Underhåll
75 Hantera apparaten
75 Om skivorna
76 Viktig information relaterad till nätverks
service
En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din spelare beroende på vilken programvara
av spelaren eller din tjänsteleverantör.
Komma igång8
Komma igång
1
Introduktion
Spelbara skivor och symboler som används i denna manual
Media/Termer Logo Symbol Beskrivning
Blu-ray
e
y
Filmskivor som kan köpas eller hyras.
y
Blu-ray 3D” och “Blu-ray 3D ONLY” skivor
y
BD-R/RE skivor inspelade i BDAV-format.
y
u
i
y
BD-R/RE skivor som innehåller ljudtitlar, lmer,
musik eller fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
r
y
Filmskivor som kan köpas eller hyras.
y
Filmläge och endast stängda
y
Stöder även 2-skiktsskiva
o
Slutbehandlade AVCHD format
y
u
i
y
DVD±R skivor som innehåller lm, musik och
fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
DVD-RW (VR)
r
VR läge och endast stängda
Audio CD
t
Audio CD
CD-R/RW
y
u
i
y
CD-R/RW skivor som innehåller lm, musik och
fotoler.
y
ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
Obs
,
Indikerar särskilda anmärkningar och
driftsfunktioner.
Viktigt
>
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
Komma igång 9
Komma igång
1
y
Beroende på inspelningsanläggningens
skick eller själva CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivan, kan en del CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivor inte spelas upp av enheten.
y
Beroende på inspelningsmjukvaran och
slutförandet, kan vissa inspelade skivor (CD-
R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) inte gå att spela
upp.
y
BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor
som spelats in med hjälp av en PC eller en
DVD- eller CD-brännare kan vara möjligt
att det inte går att spela upp om skivan
är skadad eller smutsig, eller om det nns
smuts eller fukt på DVD-spelarens lins.
y
Om du spelar in en skiva med hjälp av en
PC, även om den spelas in i ett kompatibelt
format, kan det i vissa fall ändå vara omöjligt
att spela upp skivan beroende på den
programvaras inställningar som använts
för att skapa skivan. (Kontrollera med
mjukvarutillverkaren för mer detaljerad
information.)
y
Spelaren kräver skivor och inspelningar av
viss teknisk standard för att uppnå optimal
uppspelningskvalitet.
y
Förinspelade DVDs är automatiskt inställda
enligt denna standard. Det nns många
olika typer av inspelningsbara skivformat
(inklusive CD-R innehållande MP3 eller
WMA ler) och dessa kräver vissa redan
existerande fårhållanden för att försäkra en
kompatibel uppspelning.
y
Kunder bör vara medvetna om att det
behövs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA
ler och musik från Internet. Vårt företag
har inte rätt att bevilja sådana tillstånd.
Tillstånd bör alltid sökas hos ägaren till
upphovsrätten.
y
Du kan ställa in skivformatalternativet till
[Mastered] för att göra skivan kompatibel
med LG-spelare vid formatering av
omskrivbara skivor. När du ställer in
alternativet till Live System, kan du inte
använda den på LG-spelare. (Mastered/Live
File System: Skivformatsystem för windows
Vista)
,
Obs
Om symboldisplayen “
7
7
kan visas på TV:n under användning
och indikerar att funktionen som beskrivs i
bruksanvisningen inte är tillgänglig för det
specifika mediet.
Regionkod
Denna enhet har en regionskod tryck på enhetens
under- eller baksida. Denna enhet kan endast spela
upp BD-ROM- eller DVD-skivor som är märkta på
samma sätt om under- eller baksida, eller ALLA”.
Systemval
Öppna luckan med hjälp av
B
(OPEN/CLOSE)-
knappen och tryck sedan samt håll nere
M
(PAUSE)-
knappen i mer än fem sekunder för att ändra
färgsystemet (PAL /NTSC /AUTO).
Komma igång10
Komma igång
1
Fjärrkontroll
Installation av batteri
Ta bort batterilocket på baksidan
av ärrkontrollen. Sätt i ett batteri
av typen R03 (storlek AAA) enligt
märkningen
4
och
5
.
• • • • • •
a
• • • • • •
1
(POWER): Slår på och stänger
av spelaren.
B
(OPEN/CLOSE): Öppnar eller
stänger skivfacket.
FUNCTION: Byter
inmatniningsläge.
Sierknapparna 0-9: Väljer
numrerade alternativ i en meny.
CLEAR: Tar bort ett nummer
när du anger lösenordet eller
nätverksanslutning.
REPEAT (
h
): Upprepar ett
önskat avsnitt.
• • • • • •
b
• • • • •
c/v
(SCAN): Söka bakåt
eller framåt.
C/V
(SKIP): Går till nästa
eller föregående kapitel/spår/l.
Z
(STOP): Stoppar uppspelning.
z
(PLAY): Startar uppspelning.
M
(PAUSE): Pausar uppspelning.
SPEAKER LEVEL: Ställer in
ljudnivån för önskad högtalare.
SOUND EFFECT: Väljer ett
ljudeektläge.
VOL +/-: Ställer in
högtalarvolymen.
OPTICAL/TV SOUND: Ändrar
intag inställning till direkt optisk.
MUTE: Stäng av ljudet.
• • • • • •
c
• • • • •
HOME ( ): Visar eller går ur
menyn [Hem].
USER EQ: Du kan justera ljudet
genom att höja eller sänka nivå av
en specik frekvens.
INFO/MENU (
m
): Visar eller
stänger skärmmenyer.
Riktningsknappar (
W/S/A/
D
): Väljer ett alternativ i menyn.
PRESET +/-: Väljer program av
Radio.
TUNING +/-: Söker efter önskad
radiostation.
ENTER (
b
): Bekräftar menyval.
BACK ( ): Lämnar menyn eller
återgår till föregående skärm.
TITLE/POPUP: Visar titelmenyn för
DVD-skivor eller popup-menyn för
BD-ROM-skivor om sådana nns
tillgängliga.
DISC MENU: Tar fram menyn på
en skiva.
• • • • • •
d
• • • • •
Färgade (R, G, Y, B) knappar:
- Använd för att navigera i BD-
ROM-menyer. De används
också som genvägsknappar för
specika menyer.
- B knappen: Väljer mono/stereo i
FM-läge.
RDS: Radio Data System
PTY: Visar program typer för RDS
PTY SEARCH:
Söker program typer
SUBTITLE: Väljer ett
undertextspråk.
AUDIO: Väljer ett ljudspråk eller
en ljudkanal.
SLEEP: Ställer in en tid efter vilken
enheten kommer att stänga av
sig.
?
: Den här knappen är inte
tillgänglig.
TV-kontrollknappar: Se sidan 62.
Komma igång 11
Komma igång
1
Frontpanel
a b c d
e f
a
Skivfack
b
Fjärrkontrollsensor
c
Displayfönster
d
Volymkontroll
e
USB-port
f
funktionsknappar
R
(OPEN/CLOSE)
T
(PLAY / PAUSE)
I
(STOP)
F (Funktion)
Ändrar ingångskälla eller funktion.
1
/I (POWER)
Bakpanel
a b c d e f g h i
a
AC Nätsladd
b
Kyläkt
c
Högtalaranslutningar
d
LAN-port
e
HDMI OUT (TV ARC)
f
HDMI IN 1/2
g
Antennanslutning
h
AUX (L/R) INPUT
i
OPTICAL IN
2 Ansluta
Ansluta12
Ansluta
2
Positionera systemet
Följande illustration visar ett exempel på
positionering av systemet. Observera att
illustrationen i dessa instruktioner skiljer sig från
den aktuella enheten av instruktionsskäl.
För bästa möjliga surroundljud bör alla högtalarna
med undantag av bashögtalaren placeras på lika
avstånd från avlyssningspositionen (
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
).
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Främre vänstra högtalaren (L)/
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Främre höger högtalare (R):
Placera fronthögtalarna vid sidan om mottagaren
eller skärmen och så mycket i jämnhöjd med
skärmen som möjligt.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Centerhögtalare:
Placera den mittre högtalaren ovanför eller under
mottagaren eller skärmen.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Vänster surround-högtalare (L)/
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Höger surround-högtalare (R):
Placera dessa högtalare bakom din
avlyssningsposition, vända något inåt.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Bashögtalare:
Bashögtalarens position är inte så kritisk, därför
att låga basljud inte är särskilt riktningsberoende.
Men det är bättre att placera bashögtalaren nära
fronthögtalarna. Vänd den något mot mitten av
rummet för att minska reektering från väggar.
A
B
D
D
E
E
F
F
A
A
A
A
A
G
G
C
C
A
B
A
Enhet
y
Var försiktig så att barn inte kan komma
i beröring med basreexdelen * på
högtalarna.
*Högtalar gång: Ett hål för rikligt högtalar
ljud på högtalar höljet.
y
Placera centerhögtalaren på säkert avstånd
från barnets räckhåll.
Annars kan det resultera i att högtalaren
faller ner och orsakar personskador och/
eller att materiella skador.
y
Högtalarna innehåller magnetiska delar, så
färgoregelbundenhet kan ske på CRT Tv-
skärmen eller PC-skärmen. Vänd högtalarna
bort från TV-skärmen eller PC-skärmen.
y
Avlägsna skyddsplasten innan du använder
subwoofern.
>
Viktigt
Ansluta 13
Ansluta
2
Högtalaranslutning
Anslut högtalarna till spelaren
1. Koppla ihop högtalarkablarna till spelaren.
Varje högtalarkabel är färgkodad. Matcha
de färgkodade kablarna till motsvarande
högtalareanslutningar.
Var noga med att kabeln markerad med svart
går in i terminalen markerad med “–” (minus)
och den andra kabeln går in i terminalen
markerad med “+” (plus).
Anslut en bashögtalare sladd till spelaren. När
du ansluter en bashögtalare sladd till spelaren,
sätt i kontakten tills det klickar.
rg Högtalare Position
Grön Center Center
Orange Bashögtalare
Eventuell främre
position
Röd Fram Främre höger
Vit Fram Främre vänster
2. Anslut högtalarkabeln till terminalen på
högtalaren.
Var noga med att kabeln markerad med svart
går in i terminalen markerad med “–” (minus)
och den andra kabeln går in i terminalen
markerad med “+” (plus).
Fäster de bakre högtalarna till
den trådlösa mottagaren
Anslut de bakre högtalarna till den trådlösa
mottagaren med högtalarkablarna.
Var noga med att kabeln markerad med svart går
in i terminalen markerad med “–” (minus) och den
andra kabeln går in i terminalen markerad med “+”
(plus).
(+)
(-)
rg Högtalare Position
Grå Bakre Bakre höger
Blå Bakre Bakre vänster
Ansluta14
Ansluta
2
Anslutning för trådlösa
högtalare
Installera den trådlösa
mottagaren för första gången
1. Anslut nätsladden för den trådlösa subwoofern
till uttaget.
2. När du startar huvudenheten utförs
anslutningen av de trådlösa högtalarna
automatiskt.
-
När anslutningen är genomförd kan du
se den gulgröna LED-lampan på den
trådlösa mottagaren och indikatorn ( ) på
huvudenheten.
LED indikator, trådlös mottagare
LED Färg Drift
Gulgrönt
(blinkar)
Den trådlösa mottagaren
försöker ansluta.
Gulgrönt Anslutningen är slutförd.
Röd
Den trådlösa mottagaren är i
standby-läge eller också bröts
anslutningen.
Av (ingen
visning)
Strömsladden till den trådlösa
mottagaren har kopplats från.
y
Om det nns en produkt som använder
sig av starka elektromagnetiska vågor
kan störljud uppkomma. Placera enheten
(trådlös mottagare och huvudenhet) på
avstånd från den.
y
Det tar några sekunder (och kan ta längre)
för huvudenheten och den trådlösa
mottagaren att kommunicera med varandra.
y
Den tillgängliga området är 20 m för trådlös
anslutning på en öppen plats.
,
Obs
Manuell hopparning av trådlös
mottagare
När anslutningen inte är verkställd kan du se en
röd LED-lampa eller en blinkande gulgrön LED-
lampa på den trådlösa mottagaren och de bakre
högtalarna blir tysta. Följ stegen nedan för att lösa
problemet.
1. Justera volymen på huvudenheten till
miniminivå.
-
VOL MIN” visas på displayen.
2. Håll in (MUTE) på fjärrkontrollen i omkring 3
sekunder.
-
WL RESET visas snabbt på displayen.
3. Om LED-lampan för den trådlösa mottagaren
redan blinkar med fast sken i gulgrönt kan du
hoppa över det här steget.
Håll in PAIRING på baksidan av den trådlösa
mottagaren i mer än 5 sekunder.
-
LED-lampan för den trådlösa mottagaren
blinkar alternerat i rött och gulgrönt.
4. Koppla ur strömsladden till huvudenheten och
den trådlösa mottagaren.
5. Anslut dem igen efter att huvudenhetens LED-
lampa och den trådlösa mottagaren är helt
avstängda.
Huvudenheten och den trådlösa mottagaren
paras ihop automatiskt när du startar
huvudenheten.
-
När anslutningen är genomförd kan du
se den gulgröna LED-lampan på den
trådlösa mottagaren och indikatorn ( ) på
huvudenheten.
Ansluta 15
Ansluta
2
Anslutningar till din
TV
Om du har en HDMI-TV eller -display kan du ansluta
den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ
A, Höghastighets HDMI™-kabel). Anslut HDMI-
uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på en HDMI-
kompatibel TV eller monitor.
Enhetens baksida
TV
HDMI
kabel
Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns
bruksanvisning).
Följ anvisningarna i bruksanvisningen till TV:n,
stereosystemet och andra enheter enligt
behov för bästa sätt att ansluta.
,
Obs
Ytterligare information om HDMI
y
Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet ska du kontrollera följande:
-
Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den
här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVI-
apparaten och låt den vara på i ca 30
sekunder och sätt därefter på den här
spelaren.
-
Den anslutna enhetens videoingång är rätt
inställd för den här enheten.
-
Den anslutna enheten är kompatibel med
en videoingång på 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i eller 1920x1080p.
y
Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter
fungerar inte med denna spelare.
-
Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som
inte har HDCP.
y
Om den ansluten HDMI enhet inte tar
emot ljudutgång från spelaren, kan HDMI
enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud
alls.
y
När du använder HDMI anslutning kan
du ändra upplösningen av HDMI utdata.
(Hänvisning till “Ställa in upplösning
sidan 16.)
y
Välj typen av video utdata från HDMI
OUT uttaget och använd [HDMI-färginst.]
alternativet på [Inställn.] menyn (se sidan
29).
y
Om du ändrar upplösningen efter att
anslutningen redan har etablerats kan fel
uppstå. För att lösa problemet, stänger du
av spelaren och startar den igen.
y
När HDMI-anslutningen med HDCP inte
bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta
fall markerar du HDMI-anslutningen eller
kopplar bort HDMI-kabeln.
y
Om det nns brus eller linjer på skärmen,
kontrollera HDMI kabeln (längden är
vanligtvis begränsad till 4.5 m (15 ft.)).
,
Obs
Ansluta16
Ansluta
2
Vad är SIMPLINK?
En del av funktionerna på denna enhet styrs av
TV:ns ärrkontroll när du använder denna enhet
och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna
via HDMI.
Funktioner som kan styras av ärrkontrollen till
LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp,
strömpåslag m.m.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information om
SIMPLINK-funktionen.
En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt
med logotypen som visas ovan.
y
Beroende på skivtypen eller
uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINK-
funktioner skilja sig från de du vill använda
eller inte fungera.
y
SIMPLINK-funktionen stöds inte för enheten
när SIMPLINK är anslutet till HDMI IN-uttag.
,
Obs
ARC (Audio Return Channel)
funktion
ARC funktionen möjliggör HDMI kapabel TV att
sända ljudspår till HDMI OUT från denna spelare.
För att använda denna funktion
-
Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC
funktionen och HDMI-CEC och ARC måste vara
påslagen.
-
Hur man sätter på HDMI-CEC och ARC kan
skilja sig beroende på TV. För detaljer om ARC
funktionen, referera din TV manual.
-
Du måste använda HDMI kabel (Typ A,
Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet).
-
Du måste ansluta med HDMI IN som stödjer ARC
funktionen med HDMI OUT på denna spelare.
-
Du kan endast koppla ihop dig med Hemma Bio
med en TV som är kompatibel med ARC.
För att aktivera [SIMPLINK / ARC]-funktionen
ställer in detta alternativ på [På]. (sidan 34)
,
Obs
Ställa in upplösning
Spelaren har era upplösningar för HDMI OUT-
uttagen. Du kan ändra upplösningen i [Inställn.]
menyn.
1. Tryck på HOME ( ).
2. Använd
A/D
för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (
b
). [Inställn.] menyn visas.
3. Använd
W/S
för att välja alternativet
[VISNING] och tryck därefter på
D
för att flytta
till den andra nivån.
4. Använd
W/S
för att välja alternativet
[Upplösning] och tryck därefter på ENTER (
b
)
för att flytta till den tredje nivån.
5. Använd U/u för att välja önskad upplösning och
tryck på ENTER (
b
) för att bekräfta ditt val.
Ansluta 17
Ansluta
2
y
Om din TV inte tar emot upplösningen som
du har ställt in på spelaren, kan du ställa in
upplösningen på 576p enligt följande:
1. Klicka
B
för att öppna skivfacket.
2. Tryck på
Z
(STOP) under mer än 5
sekunder.
y
Upplösningen ställs i läge [Auto] om du
väljer en upplösning manuellt och därefter
ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte
kan hantera den upplösningen.
y
Om du väljer en upplösning som
din TV inte accepterar, kommer att
varningsmeddelande att visas. Om du efter
ändring av upplösning inte kan se bild,
vänta i 20 sekunder och upplösningen
kommer automatiskt att återgå till
föregående upplösning.
y
Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan
automatiskt ställas in för antingen 24 Hz
eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns
egenskap och inställningar och baserat på
normal video-bildfrekvens för informationen
på BD-ROM-skivan.
,
Obs
Antennanslutning
Anslut den medlevererade antennen för att kunna
lyssna på radio.
Enhetens baksida
Efter att ha anslutit FM trådantennen, se till att
sträcka ut den helt.
,
Obs
Ansluta18
Ansluta
2
Ansluter till extern
enhet
AUX Anslutning
Du kan njuta av ljudet från en extern komponent
genom högtalarna från detta system.
Anslut de analoga ljudutgångarna på din apparat
till AUX L/R (INPUT) ingångarna på denna enhet.
Och välj sedan [AUX] alternativet genom att trycka
på FUNCTION.
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Till ljud uttagen av din
komponent (TV, VCR, etc.)
Enhetens baksida
Vit
Röd
OPTICAL IN anslutning
Du kan avnjuta ljudet från denna komponent med
en digital optiskt uppkoppling genom högtalarna
på detta system.
Koppla ihop det optiska uttaget av din komponent
i OPTICAL IN uttaget på enheten. Och välj sedan
[OPTICAL] alternativet genom att trycka på
FUNCTION. Eller tryck på OPTICAL/TV SOUND för
att välja direkt.
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Till den digitala,
optiska utgången
på din apparat
Enhetens baksida
Ansluta 19
Ansluta
2
HDMI IN 1/2 anslutning
Du kan avnjuta dina bilder och ljud från din enhet
genom denna anslutning.
Anslut HDMI OUT utgången på din apparat till
HDMI IN 1 eller 2 ingången på denna enhet. Och
välj sedan [HDMI IN 1/2] alternativet genom att
trycka på FUNCTION.
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Till HDMI OUT
utgången på
din apparat (set-
top box, digital
satellit mottagare,
videospelmaskin,
etc.)
Enhetens baksida
y
Du kan inte ändra video upplösningen
i HDMI IN 1/2 mode. Ändra
videoupplösningen i den anslutna
apparaten.
y
Om video utgångssignalen är onormal
när din PC är ansluten till HDMI IN 1/2
kontakten, ändra upplösningen i din PC till
576p, 720p, 1080i eller 1080p.
y
Spelaren skickar ljud från HDMI utgångarna
till både HDMI ut och till enhetens högtalare.
,
Obs
Ansluta20
Ansluta
2
Anslutning av ditt
hemmanätverk
Denna spelare kan anslutas till ett lokalt nätverk
(LAN) via LAN-porten baktill på apparaten.
Genom att ansluta enheten till ett hemmanätverk
med bredband får du tillgång till tjänster som
programuppdateringar, BD-LIVE-interaktivitet och
onlinetjänster.
Anslutning till kabelnätverk
Användning av ett kabelnätverk ger bäst prestanda
då de anslutna enheterna ansluter direkt till
nätverket och är inte föremål för störningar från
radiofrekvenser.
Hänvisning till dokumentation avseende din
nätverksenhet för ytterligare instruktioner.
Anslut spelarens LAN-port till motsvarande port på
ditt modem eller router med hjälp av en LAN eller
Ethernetkabel.
y
När du kopplar in/ur LAN-kabeln ska du
hålla i kabelns kontakt. När du kopplar ur
LAN-kabeln ska du inte dra i den utan trycka
ner låsspärren medan du drar ur kabeln.
y
Anslut inte en modulär telefonkabel till LAN-
porten.
y
Eftersom det nns era olika sätt att
ansluta ska du följa anvisningarna från din
teleoperatör eller Internetleverantör.
y
Om du vill kunna nå innehåll från DLNA-
kompatibla, digitala mediaservrar måste
denna spelare anslutas via en router till
samma lokala nätverk som dem.
y
För att ställa in din dator som en DLNA-
kompatibel, digital mediaserver, installera
SmartShare PC Software på din dator. (se sid
41)
,
Obs
Enhetens baksida
Router
DLNA certierad server
Bredbandstjänster
/