LG 55EC930V Bruksanvisning

varumärke
LG
Kategori
LED-TV
Modell
55EC930V
Typ
Bruksanvisning
MAKING CONNECTIONS
MAKING
CONNECTIONS
This section on MAKING CONNECTIONS mainly
uses diagrams for the EC93** models.
Antenna Connection
IN
ANTENNA/
CABLE
13/18V
700
mA Ma
x
LNB IN
S
atellit
e
Wall Antenna
Socket
(*Not
Provided)
English
Connect the TV to a wall antenna socket with an
RF cable (75 Ω).
NOTE
y
Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
y
If the image quality is poor, install a signal
amplifier properly to improve the image
quality.
y
If the image quality is poor with an antenna
connected, try to realign the antenna in the
correct direction.
y
An antenna cable and converter are not
provided.
y
Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Svenska
Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en
RFkabel (75 Ω).
Obs!
y
Använd en signalfördelare om du använder
fler än två TV-apparater.
y
Om bildkvaliteten är dålig kan du installera
en signalförstärkare för att förbättra
bildkvaliteten.
y
Om bildkvaliteten är dålig via antenn bör du
bekräfta att antennen är riktad åt rätt håll.
y
Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
y
DTV-ljud som stöds: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Norsk
Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med
en RF-kabel (75 Ω).
MERK
y
Bruk en signalsplitter hvis du vil bruke mer
enn to TV-er.
y
Hvis bildekvaliteten er dårlig, installerer du en
signalforsterker for å forbedre bildekvaliteten.
y
Hvis bildekvaliteten er dårlig når en antenne er
koblet til, justerer du antennen i riktig retning.
y
Antennekabel og -omformer følger ikke med.
y
Støttet DTV-lyd: MPEG, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, HE-AAC
Dansk
Tilslut fjernsynet til et vægantennestik med et RF-
kabel (75 Ω).
BEMÆRK
y
Hvis der skal kobles to fjernsyn til det samme
signal, skal du bruge en signalfordeler.
y
Hvis signalstyrken er dårlig, kan du
forbedre signalstyrken ved at installere en
signalforstærker.
y
Hvis signalstyrken er dårlig med en tilsluttet
antenne, kan du prøve at flytte på antennen
indtil at den peger i den korrekte retning.
y
Der følger ikke antennekabel og omsætter
med apparatet.
y
Understøttet DTV-lyd: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
A-6
MAKING CONNECTIONS
English
Transmits the digital video and audio signals from
an external device to the TV. Connect the external
device and the TV with the HDMI cable as shown.
NOTE
(Only EC97**, EC98**)
1) HDMI specifications may be different for each
input port, so make sure to check the device
specifications before connecting.
2) Contact customer service for more information
on the HDMI specifications of each input port.
4K @ 50/60 Hz Support Format
Resolution
Frame
rate (Hz)
Colour Depth /
Chroma Sampling
8 bit 10 bit 12 bit
3840 x 2160p
4096 x 2160p
50.00
59.94
60.00
YCbCr
4:2:0
YCbCr 4:2:0
1
YCbCr 4:2:2
1
YCbCr
4:4:4
1
- -
RGB
4:4:4
1
- -
1: Only Supported at HDMI IN 3 Port
NOTE
y
It is recommended to use the TV with the
HDMI connection for the best image quality.
y
Use the latest High Speed HDMI™ Cable with
CEC (Customer Electronics Control) function.
y
High Speed HDMI™ Cables are tested to
carry an HD signal up to 1080p and higher.
y
Supported HDMI Audio format : Dolby Dig-
ital (32Khz, 44.1Khz, 48Khz), DTS(44.1Khz,
48Khz), PCM
(32Khz, 44.1Khz, 48Khz, 96Khz,
192Khz)
y
When you use HDMI port 3, it is recommended
that you use the cable provided.
When you
use HDMI port 3, If you want to use a regu-
lar HDMI cable, use one that is a highspeed
HDMI cable (3m or less).
Svenska
Sänder de digitala video- och ljudsignalerna från en
extern enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till
TV:n med en HDMI-kabel som bilden visar.
Obs!
(Endast EC97**, EC98**)
1) HDMI-specifikationerna kan vara olika för de olika
ingångarna så kontrollera specifikationerna för
enheten innan du ansluter den.
2) Kontakta kundtjänst för mer information om
HDMIspecifikationerna för varje ingångsport.
4K med 50/60 Hz – stödda format
Upplösning
Bildhas-
tighet (Hz)
Färgdjup
/färgsampling
8 bitar 10 bitar 12 bitar
3840 x 2160p
4096 x 2160p
50.00
59.94
60.00
YCbCr
4:2:0
YCbCr 4:2:0
1
YCbCr 4:2:2
1
YCbCr
4:4:4
1
- -
RGB
4:4:4
1
- -
1: Kan endast användas via HDMI IN 3-porten
Obs!
y
Vi rekommenderar att använda TV:n med HDMI-
anslutningen för att få bästa bildkvalitet.
y
Använd den senaste HDMI™- höghastighetska-
beln med CEC-funktion (Customer Electronics
Control).
y
HDMI™-höghastighetskablar testas för HDsign-
altransport på 1080p och mer.
y
HDMI-ljudformat som stöds: Dolby Digital(32Khz,
44.1Khz, 48Khz), DTS(44.1Khz, 48Khz),
PCM(32Khz, 44.1Khz, 48Khz, 96Khz, 192Khz)
y
När du använder HDMI-kabel (HDMI-port3), rek-
ommenderar vi att du använder den medföljande
HDMI-kabeln. Om du använder en vanlig HDMI-
kabel ska du använda en HDMIhöghastighetska-
bel (upp till 3 m).
A-9
MAKING CONNECTIONS
Suomi
Siirtää digitaalisen video- ja äänisignaalin ulkoisesta
laitteesta televisioon. Kytke ulkoinen laite ja televisio
HDMI-kaapelilla seuraavan kuvan mukaisesti.
HUOMAUTUS
(Vain EC97**, EC98**)
1) HDMI-tiedot voivat vaihdella porteittain, joten
tarkista laitteen tiedot ennen liittämistä.
2) Lisätietoja tuloporttien HDMI-tiedoista saa
asiakaspalvelusta.
4K, 50/60 Hz -resoluution tuettu muoto
Resoluutio
Kuvanopeus
(Hz)
Värisyvyys / Värikyl-
läisyyden
näytteenotto
8-bit-
tinen
10-bit-
tinen
12-bit-
tinen
3840 x 2160p
4096 x 2160p
50.00
59.94
60.00
YCbCr
4:2:0
YCbCr 4:2:0
1
YCbCr 4:2:2
1
YCbCr
4:4:4
1
- -
RGB
4:4:4
1
- -
1: Tuettu vain HDMI IN 3-portissa
HUOMAUTUS
y
Suosittelemme TV:n kytkemistä HDMI-kaapelilla-
parhaan kuvanlaadun varmistamiseksi.
y
Käytä viimeisintä High Speed HDMI™ -kaape-
liaja CEC (Customer Electronics Control)
y
-toimintoa.
y
High Speed HDMI™ -kaapelit siirtävät HDsig-
naalinvähintään 1080p tarkkuudella.
y
Tuettu HDMI-äänimuoto: Dolby Digital(32Khz,
44.1Khz, 48Khz), DTS(44.1Khz, 48Khz),
PCM(32Khz, 44.1Khz, 48Khz, 96Khz, 192Khz)
y
HDMI-kaapelia (HDMI-portti 3) käytettäessä on
suositeltavaa käyttää laitteen mukana toimitettua
kaapelia. Jos käytät tavallista HDMI-kaapelia,
käytä nopeaa HDMI-kaapelia (3 m tai lyhempi).
ARC (Audio Return Channel)
English
y
An external audio device that supports
SIMPLINK and ARC must be connected
using HDMI/DVI IN 1 (ARC) or HDMI(4K @
60 Hz)/DVI IN 2 (ARC) port.
y
When connected with a high-speed HDMI
cable, the external audio device that
supports ARC outputs optical SPDIF without
additional optical audio cable and supports
the SIMPLINK function.
Svenska
y
En extern ljudenhet med stöd för SIMPLINK
och ARC måste anslutas via någon av
portarna HDMI/DVI IN 1 (ARC) eller
HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 2 (ARC).
y
När den den externa ljudenheten med ARC-
funktion är ansluten med en HDMI-höghas-
tighetskabel kan du få optiskt SPDIF-ljud
utan att det behövs någon extra ljudkabel
och SIMPLINK-funktionen stöds.
Norsk
y
En ekstern lydenhet som støtter SIMPLINK
og ARC, må kobles til ved hjelp av porten
HDMI/DVI IN 1 (ARC) eller HDMI(4K @ 60
Hz)/DVI IN 2 (ARC).
y
Når ekstern lydenhet med ARC-funksjonen er
koblet til med en HDMI high-speed-kabel, kan
du få optisk SPDIF lyd uten behov for noen ek-
stra lydkabel og SIMPLINK funksjonen støttes.
Dansk
y
En ekstern lydenhed som understøtter SIM-
PLINK og ARC, skal være tilsluttet ved brug
af HDMI/DVI IN 1 (ARC) eller HDMI(4K @ 60
Hz)/DVI IN 2 (ARC)-porten.
y
Ved tilslutning med et HDMI-kabel med høj
hastighed, vil den eksterne lydenhed der un-
derstøtter ARC, sende optisk SPDIF ud uden
yderligere brug af optisk kabel.
Suomi
y
SIMPLINKiä ja ARCia tukeva ulkoinen
äänilaite on kytkettävä HDMI/DVI IN 1 (ARC)-
tai HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 2 (ARC)-porttiin.
y
Kun ARC-ominaisuutta tukeva ulkoinen äänilaite
on kytketty nopealla HDMI-kaapelilla, se toistaa
SPDIFsignaalia ilman optista lisäkaapelia ääntä
varten ja tukee SIMPLINK-toimintoa.
A-11
MAKING CONNECTIONS
DVI to HDMI Connection
(Only EC93**)
AUDIO OUT
DVI OUT
IN
AV2
( Audio in)
(*Not
Provided)
DVD / Blu-Ray / PC /
HD Cable Box / HD STB
(Only EC97**)
IN
AV2
( Audio in)
AUDIO OUT
DVI OUT
(*Not Provided)
DVD / Blu-Ray / PC /
HD Cable Box / HD STB
(Only EC98**)
(4K@60Hz)
AUDIO OUT
DVI OUT
E
CO
2
( )
(*Not
Provided)
DVD / Blu-Ray / PC /
HD Cable Box / HD STB
English
Transmits the digital video signal from an external
device to the TV. Connect the external device and
the TV with the DVI-HDMI cable as shown. To
transmit an audio signal, connect an audio cable.
NOTE
Svenska
Sänder de digitala videosignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med en DVI-HDMI-kabel enligt bilden nedan. Om
en ljudsignal ska kunna sändas till TV:n måste en
ljudkabel vara ansluten.
Obs!
y
Depending on the graphics card, DOS mode
may not work if a HDMI to DVI Cable is in use.
y
When using the HDMI / DVI cable, Single
link is only supported.
y
Beroende på grafikkortet kanske DOS-läget inte
fungerar om en HDMI-till-DVI-kabel används.
y
När du använder HDMI/DVI-kabeln är det
bara Single Link som kan användas.
A-12
MAKING CONNECTIONS
English
Mobile High-definition Link (MHL) is an interface
for transmitting digital audiovisual signals from
mobile phones to television sets.
NOTE
Svenska
Mobile High-definition Link (MHL) är en interfas för
överföringen av digitala audiovisuella signaler från
mobiltelefon till TV.
Obs!
y
Connect the mobile phone to the HDMI/DVI IN
4 (MHL) or HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 4 (MHL)
port to view the phone screen on the TV.
y
The MHL passive cable is needed to
connect the TV and a mobile phone.
y
This only works for the MHL-enabled phone.
y
Some applications can be operated by the
remote control.
y
For some mobile phones supporting MHL,
you can control with the magic remote control.
y
Remove the MHL passive cable from the TV
when:
- The MHL function is disabled
- Your mobile device is fully charged in
standby mode
y
Anslut mobiltelefonen till någon av portarna
HDMI/DVI IN 4 (MHL) eller HDMI(4K @ 60
Hz)/DVI IN 4 (MHL) så visas telefonskärmen
tv:n.
y
Du måste ansluta en passiv MHL-kabel mellan
tv:n och mobiltelefonen.
y
Det här fungerar endast för MHL-aktiverade
telefoner.
y
Vissa program kan hanteras via fjärrkontrollen.
y
Det går att använda Magic-fjärrkontrollen
tillsammans med vissa mobiltelefoner med
funktioner för MHL.
y
Ta bort den passiva MHL-kabeln från TV:n när:
- MHL-funktionen är avaktiverad
- din mobilenhet är fulladdad och är i
standbyläge
Norsk
MHL (Mobile High-definition Link) et grensesnitt
for overføring av digitale, audiovisuelle signaler fra
mobiltelefon til TV.
MERK
Dansk
Mobile High-definition Link (MHL) er en grænsef-
lade for overførsel af digitale audiovisuelle signaler
fra mobiltelefoner til TV-apparater.
BEMÆRK
y
Koble mobiltelefonen til en av portene HDMI/
DVI IN 4 (MHL) eller HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN
4 (MHL) for å vise telefonskjermen på TV-en.
y
Den passive MHL-kabelen er nødvendig for
å koble TV-en til en mobiltelefon.
y
Dette vil bare kunne fungere for telefoner
med MHL-funksjonalitet.
y
Enkelte programmer kan betjenes med
fjernkontroll.
y
Visse mobiltelefoner som støtter MHL, kan
brukes med magisk fjernkontroll.
y
Fjern den passive MHL-kabelen fra TV-en når:
- Funksjonen MHL er deaktivert
- mobilenheten er fulladet i standbymodus
y
Tilslut mobiltelefonen til HDMI/DVI IN 4 (MHL)
eller HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 4 (MHL)-porten
for at få vist telefonskærmen på fjernsynet.
y
Det passive MHL-kabel skal bruges for at
tilslutte fjernsynet og en mobiltelefon.
y
Dette fungerer kun med MHL-aktiverede
telefoner.
y
Nogle programmer kan betjenes med
fjernbetjeningen.
y
Visse mobiltelefoner, der understøtter MHL,
kan styres med den magiske fjernbetjening.
y
Fjern det passive MHL-kabel fra fjernsynet når:
- funktionen MHL er deaktiveret
- din mobilenhed er fuldt opladet i
standbytilstand
A-14
MAKING CONNECTIONS
English
Transmits analogue video and audio signals from
an external device to the TV. Connect the external
device and the TV with a component gender cable
as shown.
NOTE
y If cables are not installed correctly, it could
cause this image to display in black and
white or with distorted colours.
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med en komponentkabel som bilden visar.
Obs!
y Om kablarna installeras fel kan det resultera i att
bilden visas i svartvitt eller felaktiga färger.
Norsk
Sender de analoge video-og lydsignalene fra
en ekstern enhet til TV-en. Koble den eksterne
enheten til TV-en med en komponentkabel som
illustrert.
MERK
y Hvis kablene er installert på feil måte, kan
det forårsake at bildet vises i svart/hvitt eller
med forvrengte farger.
Dansk
Overfører analoge video- og lydsignaler fra en ekstern
enhed til fjernsynet. Tilslut den eksterne enhed til
fjernsynet. med et komponentomformerkabel som vist.
BEMÆRK
y Hvis kablerne ikke er korrekt installeret, kan
det resultere i at billedet vises i sort/hvid eller
med forvrængede farver.
Suomi
Siirtää analogisen video- ja äänisignaalin ulkoisesta
laitteesta televisioon. Liitä ulkoinen laite ja televisio
tai komponentti-sukupuolenvaihtajakaapelilla kuvan
mukaisesti.
HUOMAUTUS
y Jos kaapelit asennetaan väärin, kuva saattaa
näkyä mustavalkoisena tai sen värit saatta-
vat vääristyä.
A-16
MAKING CONNECTIONS
Composite Connection
IN
AV2
( Audio in)
IN
COMPONENT
YP
B
AUDIO
AV2
P
R
VIDEO
VIDEO
MONO
( )
AUDIO
L R
RED RED
RED
WHITE WHITE
WHITE
YELLOW YELLOW
YELLOW
YELLOW
(Use the composite
gender cable provided.)
(*Not Provided)
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / VCR
English
Transmits analogue video and audio signals from
an external device to the TV. Connect the external
device and the TV with a composite gender cable
as shown.
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med en kompositkabel som bilden visar.
Norsk
Sender de analoge video- og lydsignalene fra
en ekstern enhet til TV-en. Koble den eksterne
enheten til TV-en med en komponentkabel som
illustrert.
Dansk
Overfører analoge video- og lydsignaler fra en
ekstern enhed til fjernsynet. Tilslut den eksterne
enhed til fjernsynet med komponentomformerkabel
som vist.
Suomi
Siirtää analogisen video- ja äänisignaalin ulkois-
esta laitteesta televisioon. Liitä ulkoinen laite ja
televisio komposiitti-sukupuolenvaihtajakaapelilla
kuvan mukaisesti.
A-17
MAKING CONNECTIONS
Headphone Connection
(*Not Provided)
OUT
Ext.Speaker
/ H/P
English
Transmits the headphone signal from the TV to
an external device. Connect the external device
and the TV with the headphone as shown.
NOTE
y AUDIO menu items are disabled when con-
necting a headphone.
y Optical Digital Audio Out is not available
when connecting a headphone.
y Headphone impedance: 16
y Max audio output of headphone: 0.627 mW
to 1.334 mW
y Headphone jack size: 0.35 cm
Svenska
Sänder hörlurssignalen från TV:n till en extern
enhet. Anslut den externa enheten och TV:n
med hörlurarna så som visas på bilden.
Obs!
Norsk
Sender hodetelefonsignalet fra TV til en ekstern
enhet. Koble den eksterne enheten og TV
til hodetelefonene som vist i illustrasjonen
nedenfor.
MERK
Dansk
Overfører hovedtelefonsignalet fra fjernsynet til
en ekstern kilde. Tilslut den eksterne enhed til
fjernsynet som vist i illustrationen.
BEMÆRK
y Funktionerna för menyn LJUD avaktiveras
vid anslutning av hörlurar.
y Optisk digital ljudutgång är inte tillgänglig
då hörlurar ansluts.
y Hörlursimpedans: 16 Ω
y Maximal ljuduteffekt för hörlur: 0,627 –
1,334 mW
y Hörlurkontakternas storlek: 0,35 cm
y Funksjonene i LYD-meny deaktiveres når
hodetelefoner kobles til.
y Optisk digital lydutgang vil ikke være
tilgjengelig med hodetelefoner tilkoblet.
y Impedans for hodetelefoner: 16 Ω
y Maksimal utgangseffekt for hodetelefoner:
0,627 til 1,334 mW
y Størrelse på hodetelefonkontakt: 0,35 cm
y LYD-menupunkterne er deaktiverede, når
du har tilsluttet hovedtelefonerne.
y Den optiske, digitale lydudgang er ikke
tilgængelig, når hovedtelefonerne er tilslut-
tet.
y Hovedtelefonsimpedans: 16 Ω
y Maks. lydoutput for hovedtelefon: 0,627
mW til 1,334 mW
y Størrelse på jackstik indgang: 0,35 cm
A-18
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Använd ett externt ljudsystem som tillbehör istället
för den inbyggda högtalaren.
Digital optisk ljudanslutning
Sänder en digital ljudsignal från TV:n till en extern
enhet. Anslut den externa enheten till TV:n med en
optisk ljudkabel som bilden nedan visar.
Obs!
Norsk
Det finnes muligheter for å benytte eksterne
lydsystem i stedet for den integrerte høyttaleren.
Tilkobling av digital optisk lyd
Det digitale lydsignalet blir sendt fra TV til en
ekstern enhet. Koble til den eksterne enheten
med TV-en ved hjelp av den optiske lydkabelen,
illustrert nedenfor.
MERK
y Titta inte in i den optiska porten. Dina ögon
kan skadas av laserstrålen.
y Ljud med funktionen ACP (Audio Copy Pro-
tection) kan eventuellt blockera den digitala-
ljudutgången.
y Unngå å se inn i den optiske utgangen.
Øynene dine kan bli skadet av laserstrålen.
y Funksjonen for lyd med ACP (Audio Copy
Protection) kan blokkere digital lyd ut.
Dansk
Du kan bruge en ekstern lydenhed i stedet for den
indbyggede højttaler.
Digital optisk lydtilslutning
Overfører et digitalt lydsignal fra fjernsynet til
en ekstern kilde. Tilslut den eksterne enhed til
fjernsynet med det optiske lydkabel som vist i
illustrationen.
BEMÆRK
Suomi
Voit käyttää lisävarusteena hankittavaa ulkoista
äänijärjestelmää sisäisen kaiuttimen sijasta.
Digitaalinen optinen ääniliitän
Siirtää digitaalisen äänisignaalin televisiosta
ulkoiseen laitteeseen. Kytke ulkoinen laite
televisioon optisella äänikaapelilla seuraavan
kuvan mukaisesti.
HUOMAUTUS
y Kig ikke ind i den optiske udgangsport.
Det kan give synsskader, hvis du kigger på
laserstrålen.
y Funktionen Lyd med ACP (lydkopierings-
beskyttelse) blokerer muligvis for digitalt
lydoutput.
y Älä katso optiseen lähtöporttiin. Lasersäde
saattaa vahingoittaa näköä.
y Jos ääni on ACP (Audio Copy Protection)
-suojattu, se voi estää digitaalisen ääniläh-
dön.
A-20
MAKING CONNECTIONS
USB Connection
(Only EC93**)
USB
1
2
3
HDD
(*Not Provided)
USB HUB
(*Not Provided) (*Not Provided)
(Only EC97**, EC98**)
USB
1 2
3
HDD
HDD
(*Not Provided)
USB HUB
(*Not
Provided)
(*Not
Provided)
English
Connect a USB storage device such as a USB
flash memory, external hard drive or a USB
memory card reader to the TV and access the
Smart Share menu to use various multimedia files.
NOTE
y
Some USB Hubs may not work. If a USB
device connected using a USB Hub is not
detected, connect it to the USB
IN
port on
the TV directly.
y
Connect the external power source if your
USB is needed.
y
Connecting via USB 3.0:
Some USB device may not work if it dose not
meet USB 3.0 standard. In case, connect it
to USB IN 2 or USB IN 3 port. (Only EC97**,
EC98**)
Svenska
Anslut en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-flash-
minne, en extern hårddisk eller en USB-minnesko-
rtläsare, till TV:n och öppna SmartShare-menyn för
att komma åt olika multimediafiler.
Obs!
y
Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar. Om
en USB-enhet som är ansluten med en USB-
hubb inte identifieras ansluter du den direkt
till USB IN-porten på TV:n.
y
Anslut USB-enheten till en extern strömkälla
om det krävs.
y
Anslutningsguide för USB 3.0: Vissa
USBenheter kanske inte fungerar om de
inte motsvarar USB 3.0-standard. I sådana
fall ansluter du via USB IN 2- eller USB IN
3-porten. (
Endast
EC97**, EC98**)
A-21
MAKING CONNECTIONS
Svenska
Titta på kanaler med kodad signal (betal-TV) i läget
digital-TV. Denna funktion finns inte i alla länder.
Obs!
y
Kontrollera att CI-modulen sitter åt rätt håll i
kortöppningen för PCMCIA. Om modulen inte
sätts i ordentligt kan TV-apparaten och kort-
öppningen för PCMCIA skadas.
y
Om TV:n saknar bild och ljud när CI+ CAM är
anslutet kan du kontakta tjänsteoperatören för
antenn/kabel/satellit.
Norsk
Brukes til å vise krypterte (betalingsbaserte)
tjenester i digital-TV-modus. Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig i alle land.
MERK
y
Kontroller om CI-modulen er satt inn riktig
vei i PCMCIA-kortsporet. Hvis modulen ikke
er riktig satt inn, kan den forårsake skade
på TV-en og PCMCIA-kortsporet.
y
Hvis TV-en ikke viser lyd eller bilde når CI+
CAM kobles til, kontakter du tjenestelev-
erandøren for kabel/satellitt/Antenne.
Dansk
Få vist de krypterede (betalings)tjenester i digital
TVtilstand. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
lande.
BEMÆRK
y
Kontroller, at CI-modulet er korrekt isat i
PCMCIA-kortlæseren. Hvis modulet ikke er isat
korrekt, kan det forårsage skader på fjernsynet
og PCMCIA-kortlæseren.
y
Hvis fjernsynet ikke viser video og lyd når CI+
CAM er tilsluttet, skal du kontakte din Antenne/
kabel-/ satellitbaserede tjenesteudbyder.
Suomi
Katsele salattuja (maksullisia) palveluja digitaal-
isessa TV-tilassa. Tämä ominaisuus ei ole käytet-
tävissä kaikissa maissa.
HUOMAUTUS
y
Varmista, että CI-moduuli on asetettu PCM-
CIAkorttipaikkaan oikeassa suunnassa. Jos
moduulia ei ole asetettu oikein, se voi vahin-
goittaa televisiota ja PCMCIA-korttipaikkaa.
y
Jos televisio ei toista videota eikä ääntä, kun
CI+ CAM on kytketty, ota yhteyttä antenni-/
kaapeli-/ satelliittiverkon palvelun tarjoajaan.
CI module Connection
PCMCIA CARD SLOT
(*Not Provided)
PCMCIA CARD SLOT
English
View the encrypted (pay) services in digital TV
mode. This feature is not available in all countries.
NOTE
y
Check if the CI module is inserted into the
PCMCIA CARD SLOT in the right direction.
If the module is not inserted properly, this
can cause damage to the TV and the
PCMCIA CARD SLOT.
y
If the TV does not display any video and
audio when CI+ CAM is connected, please
contact to the Antenna/Cable/Satellite Serv-
ice Operator.
A-23
MAKING CONNECTIONS
English
Transmits the video and audio signals from an
external device to the TV set. Connect the external
device and the TV set with the Scart gender cable
as shown.
Output
Type
Current
input mode
AV1
(TV Out
1
)
Digital TV
Digital TV
Analogue TV, AV
Analogue TV
Component
HDMI
1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV
signals.
NOTE
Svenska
Sänder video- och ljudsignalerna från en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n
med Euro Scart-kabeln som bilden visar.
Typ av utgång
Aktuellt
insignalsläge
AV1
(TV-utgång
1
)
Digital-TV
Digital-TV
Analog-TV, AV
Analog-TV
Komponent
HDMI
1 TV-utgång: Sänder ut signaler för analog- eller
digital-TV.
Obs!
y
Any Euro scart cable used must be signal
shielded.
y
When watching digital TV in 3D imaging
mode, only 2D out signals cannot be output
through the SCART cable.
y
If you use the Time Machine function on
digital TV, monitor out signals cannot be
output through the SCART cable.
y
Om du vill använda dig av en scartanslutning
bör du välja en signalavskärmande scartkabel.
y
När du tittar på digital-TV i 3D-läget är det
endast 2D-signalerna från utgången som
kan gå via SCART-kabeln.
y
Om du använder funktionen Time Machine
digital-tv kan inte tv-signalerna från
monitorutgången gå via SCART-kabeln.
Euro Scart Connection
AUDIO / VIDEO
IN/OUT
(RGB)
AV 1
(Use the Scart gender
cable provided.)
(*Not
Provided)
A-24
MAKING CONNECTIONS
English
Connect various external devices to the TV and
switch input modes to select an external device. For
more information on external device’s connection,
refer to the manual provided with each device.
Available external devices are: HD receivers, DVD
players, VCRs, audio systems, USB storage devic-
es, PC, gaming devices, and other external devices.
NOTE
y
The external device connection may differ
from the model.
y
Connect external devices to the TV regardless
of the order of the TV port.
y
If you record a TV program on a DVD recorder
or VCR, make sure to connect the TV signal
input cable to the TV through a DVD recorder or
VCR. For more information of recording, refer to
the manual provided with the connected device.
y
Refer to the external equipment’s manual for
operating instructions.
y
If you connect a gaming device to the TV, use
the cable supplied with the gaming device.
y
In PC mode, there may be noise associated
with the resolution, vertical pattern, contrast
or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change
the refresh rate to another rate or adjust the
brightness and contrast on the PICTURE
menu until the picture is clear.
y
In PC mode, some resolution settings may
not work properly depending on the graphics
card.
y
If Ultra HD content is played via PC, the video
or audio may have disruptions intermittently
depending on your PC’s performance.
Svenska
Anslut olika externa enheter till TV:n och byt inställn-
ings-läge för att välja en extern enhet. Mer informa-
tion om anslutning av externa enheter nns i manu-
alen för varje enhet.
Tillgängliga externa enheter är: HD-mottagare, DVD-
spelare, videobandspelare, ljudanläggningar, USB-
lagringsenheter, datorer, spelenheter och andra
externa enheter.
Obs!
y
Anslutningen för den externa enheten kan
skilja sig från modellen.
y
Externa enheter kan anslutas till TV:n
oberoende av ordningen på TV:ns portar.
y
För att spela in ett TV-program på en
DVDspelare eller videobandspelare måste
du se till att signalkabeln till TV:n går genom
en DVDspelare eller videobandspelare. Mer
information om inspelning finns i manualen till
den anslutna enheten.
y
Användningsinstruktioner hittar du i
användarhandboken för den externa enheten.
y
Om du ansluter en spelenhet till TV:n ska
du använda den kabel som följer med
spelenheten.
y
I datorläge kan det uppstå störningar i
upplösning, vertikalt mönster, kontrast
eller ljusstyrka. Om det inträffar
störningar, kan du prova med att ändra
datorutgången till en annan upplösning,
ändra uppdateringsfrekvensen till en annan
inställning eller justera ljusstyrka och kontrast
menyn BILD tills bilden blir tydlig.
y
I PC-läge kanske inte vissa
upplösningsinställningar fungerar som de
ska beroende på grafikkortet.
y
Om du visar Ultra HD-material på datorn
kan det hända att bild och ljud hackar
beroende på datorns prestanda.
A-26
HANDBOK
OLED-TV
Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och
spara den för framtida bruk.
www.lg.com
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VARNING
y
Om du ignorerar varningstexten kan du råka
ut för en olycka och skada dig allvarligt.
SE UPP!
y Om du ignorerar varningstexten kan du
få lättare skador, eller så kan produkten
skadas.
Obs!
y Anmärkningen hjälper dig att förstå och
använda produkten på ett säkert sätt. Läs
anmärkningen noggrant innan du använder
produkten.
INNELLSRTECKNING
3 LICENSER
3 MEDDELANDE OM
PROGRAMVARA MED ÖPPEN
KÄLLKOD
3 ANSLUTA EN EXTERN
STYRENHET
4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
10 - Visa 3D-bilder
12 INSTALLATIONSANVISNINGAR
12 MONTERA OCH FÖRBEREDA
12 Uppackning
14 Köpa separat
15 Delar och knappar
17 - Använda joystickknappen
18 Lyfta och flytta TV:n
19 Placera TV:n på ett bord
20 Montering på vägg
21 Guide för väggmontering
21 - Såhär tar du loss stativet
23 Använda den inbyggda kameran
23 - Förbereda den inbyggda kameran
24 - Lär känna den inbyggda kameran
24 - Kontrollera kamerans räckvidd
25 FJÄRRKONTROLL
27 DEN MAGISKA
FJÄRRKONTROLLENS
FUNKTIONER
28 Registrera den magiska fjärrkontrollen
28 Så här använder du den magiska
fjärrkontrollen
29 Att tänka på när du använder den magiska
fjärrkontrollen
29 ANVÄNDA
ANVÄNDARHANDBOKEN
30 SKÖTSEL
30 Rengöra TV:n
30 - Skärm, ram, skåp och stativ
30 - Strömkabel
31 FELSÖKNING
32 SPECIFIKATIONER
2
SVENSKA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
LICENSER / MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD /
ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET
LICENSER
Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om de olika licenserna
nns på www.lg.com.
MEDDELANDE OM PROGRAMVARA MED ÖPPEN
LLKOD
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna
källkod-licenser som ingår för den här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning
och upphovsrätt.
Det nns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris
(inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på
[email protected]: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.
ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET
Information om inställningar för den externa kontrollenheten hittar du på www.lg.com.
Isolator
“Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och
samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand.
För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator nnas
mellan utrustningen och kabel-TV nätet.”
3
ENG
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
VARNING
y Placera inte TV:n och fjärrkontrollen i följande omgivningar:
- En plats med direkt solljus
- En plats med hög fuktighet, t.ex. ett badrum
- I närheten av en värmekälla, t.ex. en spis, och andra apparater som genererar
värme
- Nära diskbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för ånga eller olja
- En plats med regn och vind
- Nära behållare med vatten, t.ex. vaser
Annars finns risk för brand, elektriska stötar eller tekniska fel.
y Placera inte produkten där den kan utsättas för damm.
Detta medför risk för brand.
y Kontakten till eluttaget används för bortkoppling. Kontakten måste alltid vara fullt
fungerande.
y Rör aldrig nätkontakten med våta händer. Torka genast av hela nätsladden noga
om stickkontakten blir blöt eller täckt av damm.
Annars kan du få livshotande elektriska stötar på grund av fukten.
y Anslut nätkabeln till ett jordat uttag. (Med undantag för apparater som inte är
jordade.)
Annars kan du få livsfarliga elektriska stötar.
y Anslut nätkabeln noga så den inte glappar.
Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
y Kontrollera att strömsladden inte kommer i kontakt med varma föremål som ele-
ment.
Detta ökar risken för brand och elektriska stötar.
y Placera inte tunga föremål eller själva produkten på strömsladdar.
Detta kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.
y Böj antennkabeln längs med husfasaden, så nära som möjligt, för att förhindra att
regn läcker in.
Annars kan det uppstå vattenskador inuti produkten vilket kan leda till elektriska
stötar.
y När du monterar en TV på väggen ska du se till du inte installerar den genom att
hänga ström- och signalkablar på baksidan av den.
Detta kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.
4
ENG
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y Anslut inte för många elektriska apparater till en och samma förgreningsdosa.
Detta kan leda till att eldsvåda uppstår på grund av överhettning.
y Se till att inte tappa eller välta produkten när du ansluter externa enheter.
Det kan resultera i personskador eller skador på produkten.
y Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Antifuktmaterial är skadligt vid förtäring. Vid oavsiktlig förtäring ska du tvinga
patienten att kräkas och sedan besöka närmaste sjukhus. Plastemballaget kan
dessutom orsaka kvävning. Förvaras utom räckhåll för barn.
y Låt inte barn klättra eller hänga på TV:n.
Då kan TV:n ramla och detta kan orsaka allvarliga skador.
y Kassera använda batterier noggrant så att barn inte kommer åt att äta dem.
Om detta händer ska du omedelbart ta barnet till en läkare.
y Sätt inte in ett strömledande föremål (som metallbestick) i ena änden av ström-
kabeln medan den andra änden är ansluten till uttaget i väggen. Rör inte heller
strömkabeln direkt efter att du anslutit den till ingången i väggen.
Då kan du få elektriska stötar.
(Beroende på modell)
y Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller elds-
våda.
y Se till att metallföremål som mynt, hårnålar och gem inte kan falla ner i produkten.
Var också försiktig med lättantändliga föremål som papper eller tändstickor. Barn
måste vara extra försiktiga.
Elektriska stötar, eldsvåda eller skador kan inträffa. Om ett främmande föremål
hamnar i produkten kopplar du från strömsladden och kontaktar servicecenter.
y Spraya inte vatten på produkten och gnugga inte brandfarliga vätskor på den (som
thinner eller bensen). Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
y Skydda produkten från stötar, se till att inte något objekt ramlar in i produkten eller
på skärmen.
Du eller produkten kan skadas.
y Vidrör aldrig denna produkt under åskväder.
Då kan du få elektriska stötar.
y Rör aldrig vid vägguttaget vid gasläckor. Öppna fönstren och vädra.
Eldsvådor eller brännskador kan uppstå på grund av gnistor.
5
ENG
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
y Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på
egen hand.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
y Om något av följande inträffar kopplar du ur produkten och kontaktar ett lokalt
servicecenter.
- Produkten har utsatts för stötar
- Produkten har skadats
- Främmande föremål har kommit in i produkten
- Det kom rök eller konstig lukt från produkten
Detta kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.
y Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en
längre tid.
Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till kryp-
strömmar, kortslutning eller eldsvåda.
y Produkten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk). Placera inte föremål
som innehåller vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
6
ENG
SVENSKA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SE UPP!
y Installera produkten på en plats där det inte förekommer radiovågor.
y Avståndet mellan utomhusantennen och eventuella kraftledningar ska vara tillräck-
ligt stort för att antennen inte ska nudda kraftledningarna om den faller.
Detta medför risk för elektriska stötar.
y Installera inte produkten på platser som instabila hyllor eller lutande ytor. Undvik
också platser där det finns vibrationer eller där produkten inte har ordentligt stöd.
Annars kan produkten falla eller välta vilket kan orsaka personskada eller skada på
produkten.
y Om du installerar TV:n på ett stativ måste du montera den på ett säkert sätt så att
den inte kan välta. Om produkten välter kan det orsaka allvarliga skador.
y Om du tänker montera apparaten på en vägg fäster du VESA standardväggmonteringsfäste (valfri
komponent) på apparatens baksida. När du installerar TV:n med hjälp av väggmonteringsfästet
(valfri komponent) ska du sätta fast det ordentligt så att det inte ramlar ner.
y Använd endast tillbehör som angivits av tillverkaren.
y Kontakta en kvalificerad serviceperson när du installerar antennen.
På så sätt minimeras risken för brand eller elektriska stötar.
y Vi rekommenderar att du håller ett avstånd på minst två och högst sju gånger den
diagonala skärmstorleken när du tittar på TV.
Om du tittar på TV under lång tid kan du börja se suddigt.
y Använd enbart batterier av angivet slag.
Annars kan fjärrkontrollen gå sönder.
y Blanda inte gamla och nya batterier.
Detta kan leda till att batterierna överhettas och läcker.
y Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på
avstånd från öppen eld och element.
y Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
y Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och sensorn.
y Signalen från fjärrkontrollen kan störas av solljus eller annat starkt ljus. I så fall ska
du göra det mörkare i rummet.
y Se till att anslutningskablarna är tillräckligt långa vid anslutning av externa enheter
som t.ex spelkonsoler.
Annars kan produkten ramla vilket kan orsaka personskada eller skada på produk-
ten.
7
ENG
SVENSKA
/