Palram 706090 Installationsguide

Typ
Installationsguide
Aktsamhets - och säkerhetsråd
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras av minst två personer.
Se till att inga dolda rör eller kablar nns i väggen när du borrar.
Vissa delar har metallkanter. Var försiktig vid hanteringen av de olika delarna.
Använd alltid handskar, skor och säkerhetsglasögon under monteringen.
Försök inte montera ihop Produkt i blåsigt eller vått väderförhållande.
Försök inte montera Produkt om du är trött, tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är
benägen att bli yr.
Gör dig av med alla plastpåsar på ett säkert sätt – håll dem borta från barn.
Håll barnen borta från monteringsområdet.
När du använder en stege eller motordrivna verktyg, säkerställ att du följer tillverkarens
säkerhetsråd.
Klättra eller stå inte på taket.
Häng eller lägg inte på prolerna.
Håll tak och takrännor rena från snö, smuts och löv.
Ett tungt snölager kan göra det farligt att stå under, eller i närheten av taket.
Om färgen repades under montering kan den xas.
Rengöringsinstruktioner
Vid rengöring av Gazebo, använd ett milt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten.
Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att
rengöra panelerna.
Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.
Före montering
Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
Före ihopsättningen, fundera över hur dörren öppnasg (inåt eller utåt).
Sortera delarna och kontrollera gentemot listan över innehåll.
• Delarna bör läggas ut nära till hands. Lägg alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de
inte försvinner.
Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av
produkten.
Ytterligare information:
Applicera silicontätning vid behov
nvänd en mjuk plattform under delarna för att undvika repor och skador.
Du är ensam ansvarig för att avgöra huruvida hantering, förvaring, montering, installation
eller användning av denna produkt är säkert och lämpligt på platsen för applicering.
Tillverkarens är inte ansvariga för eventuella person- eller materialskador som orsakas på
grund av felaktig hantering, förvaring, installation, montering eller användning av denna
produkt, eller om inte Tillverkarens skrivna instruktioner gällande hantering, förvaring,
installation, montering och användning av den här produkten följs. Den här produkten
är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Använd inte den här produkten på något
annat sätt än de som rekommenderas i dessa instruktioner eller enligt byggnormer där
produkten ska användas. Använd alltid lämplig skyddsutrustning (inkluderat ögonskydd)
när du monterar eller installerar denna produkt.
Vänligen notera: Det är möjligt att förlänga kanpén, men när den är helt ihopmonterad
är den inte möjligt att lägga till förlängningen.
* Na konci montáže dotáhněte všechny matice.
Varning:
Väggförankringssatsen som medföljer denna produkt är endast lämpligt för
betongväggar. Andra väggtyper behöver en passande väggxeringssats.
Obs!
Läs dessa instruktioner noga innan för börjar montera den här produkten.
Följ stegen i den ordning som nns i dessa instruktioner.
Förvara instruktionerna på ett säkert sätt för framtida behov.
SV
SV EL
Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών
Λεπτοέρειε: Πόρτα Canopy Cover
Η εταιρεία Palram Εφαρογέ (1995) Ltd (αριθό Εταιρεία: 512106824), η έδρα τη οποία βρίσκεται στο Teradion Industrial Park, MP Misgav
20174, Ισραήλ (“Palram”) εγγυάται ότι το προϊόν δεν θα είναι ελαττωατικά υλικά ή την εργασία για ια περίοδο 3 ετών από την αρχική
ηεροηνία αγορά και ε την επιφύλαξη των ορισών, του όρου και τι προϋποθέσει που επεριέχονται στην παρούσα εγγύηση.
1. Συνθήκες
1.1 Αυτή η εγγύηση ισχύει όνο αν το Προϊόν εγκαθίσταται, καθαρίζεται, χρησιοποιείται και συντηρείται σύφωνα ε τι γραπτέ
συστάσει τη Palram.
1.2 Χωρί να παρεκκλίνουε από τα παραπάνω, δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση η ζηιά που προκαλείται από τη χρήση δύναη,
η ορθό χειρισό, ακατάλληλη χρήση, απρόσεχτη χρήση ή συναρολόγηση ή συντήρηση, ατυχήατα, κρούση από ξένα σώατα,
βανδαλισό, ρύπου, αλλαγέ, βαφή, σύνδεση, κόλληα, σφράγισα που γίνεται χωρί συόρφωση ε το εγχειρίδιο χρήστη ή ζηιά
που προκύπτει από καθαρισό ε η συβατά καθαριστικά και ικρέ αποκλίσει του Προϊόντο.
1.3 Η εγγύηση αυτή δεν εφαρόζεται για ζηίε που προκύπτουν από “ανώτερη βία”, οι οποίε περιλαβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε,
χαλάζι, καταιγίδα, ανεοστρόβιλο, θύελλα, χιονοθύελλε, πληύρα, αποτελέσατα πυρκαγιά.
1.4 Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει αν τα δοικά έρη και τα συστατικά που χρησιοποιούνται δεν είναι συβατά ε τι γραπτέ συστάσει τη
Palram
1.5 Η εγγύηση αυτή εφαρόζεται όνο για τον αρχικό αγοραστή του Προϊόντο. εν ισχύει για οποιονδήποτε άλλο αγοραστή ή χρήστη
του Προϊόντο (συπεριλαβανοένων, αλλά όχι περιορισένων, οποιοδήποτε ατόων που αποκτήσουν το Προϊόν από τον αρχικό
αγοραστή).
2. Αξιώσεις και Ειδοποιήσεις
2.1 Κάθε αίτηση αποζηίωση λόγω εγγύηση θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώ στην Parlam εντό 30 ηερών από την ανακάλυψη του
ελαττωατικού προϊόντο, επισυνάπτοντα την αρχική απόδειξη αγορά καθώ και την παρούσα εγγύηση.
2.2 Ο αιτών πρέπει να επιτρέψει στην Palram να εξετάσει το εν λόγω Προϊόν και το σηείο τη εγκατάσταση ενώ το Προϊόν βρίσκεται
στην αρχική του θέση και δεν έχει ετακινηθεί ή αφαιρεθεί ή αλλαχθεί ε οποιοδήποτε τρόπο ή/και να επιστρέψει το Προϊόν στην
Palram για εξέταση.
2.3 Η Palram δεσεύει το δικαίωα να εξετάσει ανεξάρτητα την αιτία οποιουδήποτε προβλήατο.
3. Αποζημίωση
3.1 Αν ια αξίωση υπό αυτή την Εγγύηση ειδοποιηθεί ορθά και την εγκρίνει η Palram, ο αγοραστή, ε την επιλογή τη Palram, πορεί
είτε να (α) αγοράσει ένα Προϊόν ή έρο/-η ω αντικατάσταση ή (β) να λάβει αποζηίωση τη τιή του αρχικού Προϊόντο ή έρο/-ή
αυτή, όλα σύφωνα ε το ακόλουθο χρονοδιάγραα:
3.2 Για να αποφευχθούν τυχόν απορίε, ο υπολογισό για την αποζηίωση για τα ελαττωατικά έρη, σύφωνα ε τον παραπάνω
πίνακα, θα βασίζεται στο ερίδιο του ελαττωατικού έρο σε σχέση ε την αρχική τιή του Προϊόντο. Η Palram δεσεύει το
δικαίωα να παράσχει αντικαταστάσει αν το Προϊόν ή οποιοδήποτε έρο του δεν είναι διαθέσιο ή αν δεν υπάρχει.
3.3 Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει οποιοδήποτε κόστο και έξοδα αφαίρεση και εγκατάσταση του Προϊόντο ή φόρου ή έξοδα
αποστολή ή οποιεσδήποτε άεσε ή έεσε ζηίε οι οποίε προκύπτουν από η λειτουργία του Προϊόντο.
4. Γενικές συνθήκες και περιορισμοί
4.1 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΕΙΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΝ ΟΛΝ ΤΝ ΕΜΜΕΣΝ ΕΓΓΥΗΣΕΝ ΕΜΠΟΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
4.2
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PALRAM ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΗΠΟΤΕ ΑΠΛΕΙΕΣ
Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΕΜΜΕΣΑ Ή Σ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΣΥΝΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
4.3 ΑΝ Η PALRAM ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘Η
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, Η ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΝ ΕΓΓΥΗΣΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΡΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή, ΑΝ Η ΠΕΡΙΟΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ
ΝΟΜΟΣ.
4.4 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΑΝ Η ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΣΕ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ. Η
PALRAM ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ Η ΙΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
4.5 ΕΑΝ Η PALRAM ΕΝ ΗΛΝΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Η PALRAM ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΑΠΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΞΟΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΗΓΙΕΣ Ή ΠΟΥ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΚΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
Begränsningar i Palrams 3-års garanti
Produktinformation: Canopy Dörr skal
Palram Applications (1995) Ltd (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P Misgav
20174, Israel (“Palram”) garanterar att produkten är felfri avseende material och bearbetning under en period av 3 år från inköpsdagen i enlighet
med denitionerna och villkoren i denna garanti.
1. Villkor
1.1 Denna garanti gäller endast produkter som installerats, skötts, underhållits och hållits rena enligt anvisningarna i Palrams handbok.
1.2 Ovan nämnda garanti gäller inte vid skador till följd av alltför kraftig användning, fel eller olämplig användning, vårdslös installering,
vårdslöst bruk eller underhåll, missöden, skador som främmande föremål gett upphov till, skadegörelse, smuts, förändringar, målning,
fogar, limning, tejpning, olämpliga tätningar eller skador som uppkommit på grund av olämpliga rengöringsmedel. Små avvikelser
omfattas inte av garantin.
1.3 Garantin täcker inte naturfenomen eller skador orsakade av dessa, såsom hagel, tung snö, storm, virvelvindar, orkaner, blixtar, vind eller
översvämningar.
1.4 Garantin gäller inte om man för växhuset använder olämpliga byggsatser eller komponenter
som inte rekommenderas av tillverkaren (Palram).
1.5 Garantin gäller endast den ursprungliga köparen/mottagaren. Garantin kan inte överföras till följande ägare eller en annan användare.
taikka seuraaville omistajille.
2. Reklamationer och anmälningar
2.1 Varje garantianspråk måste underrättas skriftligen till Palram inom 30 dagar efter upptäckten av en defekt produkt, innehållande
originalkvittot för försäljningen och den här garantin.
2.2 Käranden (den som gjort reklamationen) ska låta tillverkaren/tillverkarens företrädare granska den felaktiga produkten på produktens
ursprungliga plats i det skick som den är efter skadan. Produkten får inte ändras, repareras, yttas eller skickas
till tillverkaren/företrädaren innan tillstånd för detta har getts.
2.3 Tillverkaren (Palram) förbehåller sig rätten att självständigt undersöka orsaken till felet.
3. Ersättning
3.1 När reklamationen har anmälts enligt villkoren i garantin och godkänts av Palram har köparen (käranden) rätt att få nya delar eller en ny
produkt eller en ersättning som står i proportion till skadan och anskaningspriset enligt följande tabell:
3.2 För att undvika alla misstankar, felkalkyleringar eller missförstånd vad gäller ersättning, beräknas den i tabellen framställda ersättningen alltid enligt den
andel som den felaktiga/skadade delen utgör av hela produktens anskaningspris. Tillverkaren förbehåller sig rätten att leverera en ersättande produkt/
produktdel om originaldelar inte längre är tillgängliga eller om delarna eller produkterna är föråldrade.
3.3 Garantin ersätter inte utgifter som orsakats av installering, nedmontering, yttning eller reparation av produkten och inte heller utgifter som orsakats av
direkta eller indirekta utgifter och förluster för att produkten haft fel eller skador, t.ex. skatter, yttningsavgifter, leverans- och sändningsavgifter.
4. Allmänna villkor och begränsningar
4.1 UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS I DENNA GARANTI ÄR ALLA ÖVRIGA GARANTIERS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN DIREKT ELLER INDIREKT
GÄLLANDE ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING UTESLUTNA INOM LAGENS RAMAR.
4.2 MED UNDANTAG AV VAD SOM NÄMNS I DESSA GARANTIVILLKOR, ANSVARAR TILLVERKAREN INTE FÖR DE FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM KÖPAREN
ELLER ANVÄNDAREN AV PRODUKTEN DIREKT ELLER INDIREKT ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER KONTAKTEN MED PRODUKTEN
DRABBAS AV.
4.3 OM TILLVERKAREN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER UTIFRÅN KONSUMENTSKYDDETS REKOMMENDATIONER NEKATS ATT INNEHÅLLA
ERSÄTTNINGAR, TILLÄMPAS MED TANKE PÅ GARANTIER OM ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING, GARANTIERNAS GILTIGHETSTID ENLIGT LOKAL
LAGSTIFTNING PÅ PRODUKTEN.
4.4 KÖPAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT PRODUKTEN HANTERAS, FÖRVARAS OCH MONTERAS ÄNDAMÅLSENLIGT SAMT FÖR ATT DEN PLACERAS PÅ
ETT TRYGGTTT. PALRAM ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA MISSÖDEN ELLER SKADOR SOM ORSAKAS KÖPAREN, ANNAN PERSON ELLER PART ELLER
DERAS EGENDOM OM DE BEROR PÅ ATT PRODUKTEN HANTERATS, FÖRVARATS, INSTALLERATS, MONTERATS PÅ FEL SÄTT ELLER PÅ GRUND AV ATT
PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT ELLER ATT ANVISNINGARNA INTE IAKTTAGITS.
4.5 OM INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR ANGIVITS AV PALRAM ÄR PRODUKTEN ENDAST AVSEDD FÖR NORMAL ANVÄNDNING I HEMMET OCH
NORMAL KOMMERSIELL ANVÄNDNING. OM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER ANDRA BESTÄMMELSER PÅ
DEN PLATS DÄR KÖPAREN ANVÄNDER PRODUKTEN INTE ÄR TILLÅTEN, ANSVARAR PALRAM INTE FÖR NÅGRA FÖRLUSTER, OLYCKSHÄNDELSER,
KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM BEROR PÅ ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT, OBEROENDE AV FÖR VILKET ÄNDAMÅL PRODUKTEN
ANVÄNTS.
Περίοδος μετά από την αγορά Προϊόν ή μέρος/-η ως αντικατάσταση Επιστροφή
Από την ηεροηνία αγορά ω το τέλο του 1ου έτου Χωρί χρέωση 100%
Τέλο του 1ου έτου ω το τέλο του 2ου έτου ο αγοραστή θα πληρώσει το 33% τη αρχική τιή αγορά 66%
Τέλο του 2ου έτου ω το τέλο του 3ου έτου ο αγοραστή θα πληρώσει το 66% τη αρχική τιή αγορά 33%
Tid sedan anskaning Ersättande produkt/del Ersättning
1 år sedan anskaning Utan avgift 100%
1 => 2 år sedan anskaning Självrisk andel 33% 66%
2 => 3 år sedan anskaning Självrisk andel 66% 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Palram 706090 Installationsguide

Typ
Installationsguide