Ferm CDM1044 Användarmanual

varumärke
Ferm
Modell
CDM1044
Typ
Användarmanual
4. Før du bruger batteriopladeren, skal du kontrollere,
at alle ledningerne er sat rigtigt til.
5. Hvis ledningerne på opladeren er beskadigede, må
opladeren ikke bruges, før disse er blevet repareret.
6. Når opladeren ikke bruges, bør den ikke være sat til.
Når stikket tages ud af stikkontakten, må du ikke
trække i kablet.
7. Hvis opladeren går i stykker, eller hvis der opstår
tekniske problemer med den, skal du tage hen til en
anerkendt forhandler, så den kan blive checket,
inden den bruges igen. Eventuelle beskadigede dele
skal udskiftes.
8. Vær forsigtig, når du arbejder med opladningsag-
gregatet. Pas på, at det ikke falder på gulvet eller
støder imod andre ting.
9. Forsøg aldrig selv at reparere batteriopladeren eller
opladningsaggregatet. Det kan være meget farligt.
Reparationer bør kun udføres af en anerkendt
forhandler.
10. Opladeren skal altid tages ud af stikket, inden der
udføres rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på
den.
11. Opladningsaggregatet må ikke oplades ved
temperaturer under 10ºC eller over 40ºC.
12. Opladningsaggregatet må ikke være kortsluttet.
Når et apparat kortslutter, opstår der strøm med
høj strømstyrke. Det kan føre til, at apparatet
bliver overophedet, bryder i brand eller sågar eksploderer,
føre til beskadigelse samt at det er risikabelt for brugeren.
For at undgå det;
Sørg først for, at der ikke tilsluttes ledninger til polerne
på opladningsaggregatet;
Sørg for, at ingen metalobjekter (søm, mønter,
papirclips) sidder fast i opladningsaggregatets
udgang;
Udsæt ikke opladningsaggregatet for vand eller regn.
14. Hvis opladningsaggregatet er beskadiget eller ikke
længere kan oplades, skal det bortskaffes som farligt
affald.
15. Smid aldrig opladningsaggregatet i vand eller i ild - det
kan eksplodere.
16. Når der bores eller skrues i vægge, gulve etc., kan der
være skjulte elektricitetsledninger. Hold værktøjet
fast ved plastikhåndtaget for at undgå elektriske stød
. Hold aldrig værktøjet fast ved borepatronen eller
andre metaldele.
MONTERING AF TILBEHØR
ISÆTNING OG UDTAGNING AF BITS
Fig. C & D
Når ringen er sat på, er det nemt at sætte bits i drivakslen
med indvendig sekskant:
Bits kan sættes direkte i skruetrækkeren eller i
forlængerstykket.
Indsatser kan sættes i ved hjælp af den lille adapter
(firkant-sekskant)
Ringen udskiftes med den selvspændende borepatron,
når der skal bruges små bor (max. 6 mm).
ANBRINGELSE OG UDTAGNING AF
BATTERIER
Fig. D
Anbring batteriet (6) i bunden af værktøjet, som vist
på tegningen. Skub batteriet ind, indtil det klikkes
fast.
Tryk på knapperne (5) for at tage batteriet ud af
bunden af værktøjet.
BATTERIETS LEVETID
Batteriets levetid er begrænset. Hvis et opladet batteris
virkningstid reduceres betydeligt, skal der anskaffes et ny
batteri. Hvis værktøjet ikke bruges regelmæssigt, skal
batteriet oplades mindst en gang hver sjette måned for at
opnå et optimalt resultat. Hvis batteriet bruges under
ekstremt varme eller kolde forhold, vil kapaciteten blive
reduceret efter hver opladning.
BETJENING
Følg altid sikkerhedsinstruktionerne og overhold de
gældende forskrifter.
Hold maskinen godt fast og tryk klingen ind i
arbejdsstykket med jævn kraft. Forcer ikke maskinen.
Brug kun klinger, som endnu ikke har vist tegn på slitage.
Slidte klinger har en negativ indflydelse på maskinens
effektivitet.
INDSTILLING AF KOBLING
Fig. E
Maskinen har forskellige koblingstrin, hvormed kraften
til at dreje skruer ud og ind kan fastsættes.
Sæt indstillingsringen til koblingen (2) på det ønskede
koblingstrin.
Det er bedst at vælge det lavest mulige trin for at
bevæge skruen. Vælg et højere koblingstrin, hvis
motoren slæber.
Hvis batteriet bliver fladt, kan motoren ikke slæbes
ind position 4 eller 5. Oplad batteriet.
SKRUE SKRUER FAST OG AF
Skub den øverste del af drejeretningsafbryderen
(Fig. A. 3) ned for at skrue skruerne fast (R).
Skub den nederste del af drejretningsafbryderen
(Fig. A. 3) op for at skrue skruerne af (L).
OPLADNING AF BATTERIER
Det batteri, som følger med maskinen, er ikke helt
opladet.
Brug kun batteriopladeren ved temperaturer
mellem +10 og +40 °C.
Brug kun batteriopladeren i tørre omgivelser.
OPLADNING
Tag batteriet af maskinen
Sæt opladerens adapter i batteriet (ved siden at det
røde LED)
Sæt stikket til opladeren i en stikkontakt.
Opladningen starter; det røde LED begynder at lyse.
Ferm 33
SLADDLÖS SKRUVDRAGARE
NUMREN I FÖLJANDE TEXT MOTSVARAR
BILDERNA PÅ SIDAN 2.
INLEDNING
Den här skruvmejseln används för att dra åt och lossa
skruvar och muttrar. Den har en ring för inställning av
vridmomentet och en knapp för ändring av
rotationsriktningen.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
FUNKTIONER
Fig. A
1. Sexkantigt fäste
2. Ring för inställning av vridmomentet
3. Knapp för ändring av rotationsriktningen
4. Nyckellös chuck
5. Knapp för frigivning av batteriet
6. Batteri med röd laddningslysdiod
7. Ring
8. Tillbehör
FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER
1 Sladdlös skruvmejsel
1 Laddare
2 Batterier
1 Nyckellös chuck (max 6 mm)
1 Magnetisk bitshållare
1 Adapterbits för beslag
44 Tillbehör
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantibevis
Kontrollera att maskinen, lösa delar och tillbehör inte
skadats under transporten.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Följande symboler används i dessa instruktioner:
Uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder i
europeiska direktiv
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt
behövs ej.
Anger att det föreligger risk för personskador,
livsfara eller risk för skador på maskinen om
instruktionerna i denna bruksanvisning inte
efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Läs anvisningar noggrant
Endast för inomhusbruk
Använd uppladdningsbara batterier
Kasta aldrig batteriet i vatten eller eld – det kan
explodera
Transformatorn är inte farlig om något fel skulle
uppstå
Termiskt skydd
Skadade och/eller kasserade elektriska och
elektroniska apparater ska lämnas in enligt
gällande miljöregler.
Läs denna manual noggrant innan maskinen används.
Kontrollera att du vet hur maskinen fungerar och hur du
använder den. Underhåll maskinen i enlighet med
instruktionerna för att vara säker på att den fungerar
ordentligt. Förvara denna manual och bifogad
dokumentation tillsammans med maskinen.
ELEKTRISK SÄKERHET
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer
med laddningsadapterns inspänning.
Laddningsadaptern är dubbelt isolerad i
enlighet med EN-60335, därför behövs ingen
jordledare.
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Om du skulle komma i kontakt med syra från
batteriblocket skall berörda områden omedelbart
sköljas av med vatten. Om du får syra i ögonen, skölj
dem omedelbart med vatten och ring läkare så fort
som möjligt.
1. Innan du använder batteriblocket och
batteriladdaren, kontrollera att du har läst och
förstått användarinstruktionerna och
säkerhetsinformationen.
2. Använd endast batteriblocket med den batterilad-
dare som tillhandahållits – att använda andra laddare
kan vara farligt.
3. Håll batteriblock, verktyg och batteriladdare
borta från fuktiga och våta miljöer.
Spänning | 4.8 V
---
Laddningsadapter | 230 V
Frekvens | 50 Hz
Batteriets kapacitet | 1.3 Ah
Uppladdningstid | 3-5 timmar
Momentinställningnr. | 5
Hastighet Ingen belastning | 190/min
Vikt (inkl. batterier) | 0.67 kg
Vibrationsvärde | 0.48 m/s
2
24 Ferm
4. Innan du använder batteriladdaren, kontrollera
att alla ledningar är anslutna ordentligt.
5. Om det finns ledningar på laddaren som är skadade
får laddaren inte användas innan dessa är utbytta.
6. När laddaren inte används får den inte vara
inkopplad. Vid urkoppling, drag inte ut kontakten
genom att dra i kabeln.
7. Om laddaren går sönder eller får andra tekniska
problem, får du ta den till en erkänd återförsäljare för
kontroll innan den används igen. Skadade delar måste
bytas ut.
8. Var försiktig vid hantering av batteriblocket. Tappa
det inte och stöt det inte mot andra föremål.
9. Försök aldrig själv att reparera batteriladdaren eller
ackumulatorn. Detta kan vara mycket farligt!
Reparationer skall alltid utföras av en auktoriserad
verkstad.
10. Koppla alltid ur laddaren före rengöring eller annat
underhållsarbete.
11. Försök inte att ladda ackumulatorn i temperaturer
som är lägre än 10°C eller högre än 40°C.
12. Ackumulatorn får inte kortslutas.
När ett verktyg kortsluts ökar den elektriska
spänningsstyrkan. Detta kan orsaka att verktyget
överhettas, fattar eld eller exploderar, vilket orsakar skada
och även sätter användaren i fara.
För att undvika detta:
Anslut inte ledningar till ackumulatorns poler.
Kontrollera att inga metallföremål (spik, mynt, gem)
fastnar i ackumulatorns öppning.
Exponera inte ackumulatorn för vatten eller regn.
14. Om ackumulatorn går sönder eller inte kan laddas
upp längre skall den kasseras i enlighet med gällande
föreskrifter.
15. Släng aldrig ackumulatorn i vatten eller eld – den kan
explodera.
16. Vid borrning eller skruvande i väggar, golv, etc. kan
du komma åt elektriska ledningar. Håll verktyget i
plasthandtaget för att undvika elektrisk chock. Håll
aldrig verktyget i chucken eller annan metalldel.
MONTERINGSTILLBEHÖR
ISÄTTNING OCH URTAGNING AV BITS
Fig. C & D
Om ringen sitter på plats går det lätt att sätta i bits i det
sexkantiga fästet:
Bitsen kan sättas i direkt i verktyget, eller i
förlängningsstycket
Beslagen kan sättas i med det lilla adapterstycket
(fyrkantigt-sexkantigt)
Byt ut ringen mot den nyckellösa chucken om små
borrar används (max 6 mm).
ATT SÄTTA I OCH TA BORT BATTERIET
Fig. D
Placera batteriet (6) på verktygets botten, som visas
på bilden. Tryck på batteriet tills det snäpper fast på
plats (R).
Tryck på utlösningsknappen (5) för att ta bort
batteriet från verktygets botten (L).
BATTERIETS LIVSLÄNGD
Batteriets livslängd är begränsad. Om ett laddat batteris
körtid förkortas avsevärt måste du köpa ett nytt batteri.
Om verktyget används oregelbundet bör batteriet
laddas minst en gång i halvåret för ett optimalt resultat.
När batteriet används i extrem heta eller kyla minskar
kapaciteten per uppladdning.
ANVÄNDNING
Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och lämpliga
föreskrifter.
Håll verktyget stadigt och tryck in skruvbitsen med ett
jämnt tryck i arbetsföremålet. Tvinga inte maskinen.
Använd endast skruvbits som inte är utslitna. Utslitna
skruvbits påverkar verktygets prestanda negativt.
JUSTERING AV MOMENTINSTÄLLNINGEN
Fig. E
Verktyget har olika momentinställningar med vilka
skruvkraften bestäms.
Ställ momentinställningsringen (2) i önskad
momentinställning.
Välj den lägsta möjliga inställningen för att flytta
skruven. Välj en högre momentinställning när
motorn släppar.
Om batteriet laddas ur, kommer motorn inte att
släppa i läge 4 eller 5. Ladda batteriet.
ATT DRA I OCH UR SKRUVAR
Tryck ner rotationsriktningsväljarens övre halva
(Fig. A. 3) för att dra i skruvar (R).
Tryck upp rotationsriktningsväljarens nedre halva
(Fig. A. 3) för att dra ur skruvar (L).
ATT LADDA BATTERIET
Batteriet som levereras med verktyget är inte
fulladdat.
Använd endast batteriladdaren i temperaturer
mellan +10°C och +40°C.
Använd endast batteriladdaren i torra utrymmen.
ATT LADDA
Ta ut batteriet ur verktyget
Sätt i laddarens adapterkontakt i batteriet (nära den
röda lysdioden)
Sätt i el-adaptern i (vägg)uttaget
Laddningen startar och den röda lysdioden lyser•
Om batteriet laddats ut helt eller inte används under
en längre tid, tar det ungefär 24 timmar för batteriet
att laddas helt. Normalt tar det ca 5 timmar.
Placera batteriet på verktyget efter laddning.
UNDERHÅLL
Kontrollera att maskinen inte är igång när du utför
underhållsarbete på motorn.
Ferm 25
LEDNINGSFRI SKRUETRÆKKER
NUMRENE I DEN FØLGENDE TEKST HENVISER
TIL ILLUSTRATIONERNE PÅ SIDE 2.
INTRODUKTION
Denne skruetrækker er beregnet til at skrue skruer og
møtrikker i og ud. Den har ring til momentindstilling og
knap til skift af rotationsretning.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
KOMPONENTER
Fig. A
1. Drivaksel med indvendig sekskant
2. Moment ring
3. Knap til skift af rotationsretning
4. Selvspændende borepatron
5. Batteri udløserknap
6. Batteri med rødt ladelys (LED)
7. Ring
8. Tilbehør
PAKKEN INDEHOLDER
1 Accu skruetrækker
1 Oplader
2 Batterier
1 Selvspændende borepatron (max. 6 mm)
1 Magnetisk bitholder
1 Adapter til indsats
44 Tilbehør
1 Brugsanvisning
1 Sikkerhedsinstruktioner
1 Garantibevis
Kontroller maskinen, løse dele og tilbehør for
transportskade.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
I denne brugervejledning anvendes følgende
piktogrammer:
I overensstemmelse med grundlæggende
sikkerhedsstandarder i de europæiske direktiver.
Klasse II maskine – Dobbelt isolering – Du behøver
ingen jordforbindelsestik.
Betegnelse for risiko for personskader, dødsfald
eller beskadigelse af værktøjet i tilfælde af at du er
uopmærksom på instruktioner i denne manual.
Indikerer farer for elektrisk stød
Læs instruktionerne omhyggeligt
Kun beregnet til indendørs brug
Batterier skal altid afleveres til recirkulation
Batteriet må ikke kastes i vand eller ild, da det
herved kan eksplodere
I tilfælde af defekt er transformeren ikke farlig
Termosikring
Defekte og/eller kasserede elektriske eller
elektroniske maskiner skal afleveres på en
genbrugsplads.
Læs denne brugervejledning godt igennem, før du tager
maskinen i brug. Sørg for, at du har kendskab til, hvordan
maskinen fungerer, og hvordan den skal betjenes.
Vedligehold maskinen ifølge instruktionerne, så den altid
fungerer optimalt. Opbevar denne brugervejledning og
den vedlagte dokumentation sammen med maskinen.
ELEKTRISK SIKKERHED
Kontroller, at netspændingen er i
overensstemmelse med opladeradapterens
tilførselsspænding.
Opladeradapteren er dobbeltisoleret i henhold til
EN-60335. Der er derfor ikke nødvendigt med en
jordledning.
SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Hvis du kommer i kontakt med syrer fra
opladningsaggregatet, skal de ramte dele vaskes
med vand med det samme. Hvis der kommer
syre i øjnene, skal de skylles med vand med det
samme, og der skal søges lægehjælp så hurtigt som
muligt.
1. Før du bruger både opladningsaggregatet og
batteriopladeren, skal du sørge for, at du har læst og
forstået betjeningsinstruktionerne og
sikkerhedsoplysningerne.
2. Brug kun opladningsaggregatet sammen med den
leverede batterioplader - brug af andre opladere kan
være farligt.
3. Hold opladningsaggregatet, værktøjet og batteri-
opladeren væk fra damp og våde omgivelser.
Spænding | 4.8 V
---
Spænding opladeradapter | 230 V
Frekvens | 50 Hz
Kapacitet batteri | 1.3 Ah
Opladningsvarighed | 3-5 timer
Antal koblinger | 5
Omdrejningstal, uden last | 190/min
Vægt (inkl. akkumulator) | 0.67 kg
Vibrationsværdi | 0.48 m/s
2
32 Ferm
VEDLIKEHOLD
Forsikre deg om at maskinen ikke står under
spenning når du skal utføre vedlikeholdsarbeid på
motoren.
Ferm-maskinene er konstruert for å brukes over lang tid
med et minimum av vedlikehold. En kontinuerlig,
tilfredsstillende virkning avhenger av at du tar godt vare
på maskinen og rengjør den regelmessig.
RENGJØRING
Hold maskinens ventilasjonsriller rene for å unngå
overoppheting av motoren. Rengjør maskinkassa
regelmessig med en myk klut, helst hver gang etter at den
er brukt. Hold ventilasjonsrillene fri for støv og smuss.
Hvis smussen ikke lar seg fjerne, kan du bruke en myk
klut fuktet i såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin,
alkohol, ammoniakkvann etc. Slike løsemidler kan skade
plastdelene.
SMØRING
Maskinen krever ingen ekstra smøring.
FEIL
Hvis det skulle oppstå en feil, for eksempel etter slitasje
på en del, vennligst ta kontakt med din lokale Ferm-
forhandler. Bak i denne bruksanvisning finner du en
eksplosjonstegning som viser alle delene som kan
bestilles.
MILJØ
For å beskytte maskinen mot skade under transport,
leveres den i en solid pakning. Det meste av
emballasjematerialet kan gjenvinnes. Lever disse
materialene til gjenvinning på korrekt måte. Lever
maskiner som ikke skal brukes lenger, til din lokale Ferm-
forhandler. Her vil de tas hånd om på en miljømessig
forsvarlig måte. Battericellene kan gjenvinnes. Lever
dem til din lokale Ferm-forhandler er en lokal
miljøstasjon. De innsamlede batteriene vil gjenvinnes
eller tas hånd om på en miljømessig forsvarlig måte.
GARANTI
Garantibetingelsene finnes på det separat vedlagte
garantibeviset.
Vi erklærer og har ansvaret for at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder eller
standardiseringsdokumenter:
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
I samsvar med bestemmelsen i følgende direktiver:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
fra 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Kvalitetsavdelingen
CE
ı
ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD
(
N
)
Ferm 31
Ferm-verktyg har utformats för att användas under en
längre tidsperiod med minimalt underhållsarbete.
Kontinuerlig tillfredsställande användning beror på
ordentligt underhåll och regelbunden rengöring av
verktyget.
RENGÖRING
Håll verktygets ventilationsöppningar rena för att
förhindra att motorn överhettas. Rengör verktygets
hölje regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje
användartillfälle. Håll ventilationsöppningarna fria från
damm och smuts. Om smutsen inte går bort, använd en
mjuk trasa som fuktats i diskvatten. Använd aldrig
lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak, etc.
Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.
SMÖRJNING
Verktyget behöver inte smörjas.
FEL
Om ett fel skulle uppstå, t.ex. efter utslitning av en del,
tag kontakt med din lokala Ferm-återförsäljare. Längst
bak i denna manual finns en utförlig översikt som visar
delar som kan beställas.
MILJÖ
För att förhindra att verktyget skadas vid transport,
levereras det i en robust förpackning. Det mesta
förpackningsmaterialet kan återvinnas. Tag detta
material till lämplig återvinningsstation. Ta med otjänliga
verktyg till din lokala Ferm-återförsäljare. Här återvinns
de på ett miljövänligt och säkert sätt. Battericeller är
återvinningsbara. Tag med dem till din lokala Ferm-
återförsäljare eller till den lokala återvinningsstationen.
Batterierna återvinns eller kasseras på ett miljövänligt
och säkert sätt.
GARANTI
Garantivillkoren finns på det separat bifogade
garantikortet.
Vi försäkrar under eget ansvar att denna
produkt överensstämmer med följande
krav eller dokument.
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
i enlighet med föreskrifterna.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
från 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Avdelning
Kvalitetsbevakning
AKKUKÄYTTÖINEN
RUUVINVÄÄNNIN
SEURAAVAN TEKSTIN NUMEROT VASTAAVAT
SIVUN 2 KUVIA.
JOHDANTO
Ruuvinväännin on tarkoitettu ruuvien ja muttereiden
kiinnitykseen ja irrotukseen. Vääntömomentti on
säädettävissä, ja pyöriminen voidaan katkaista kokonaan.
TEKNISET TIEDOT
OSAT
Kuva A
1. Kuusikulmainen kara
2. Momentinsäätörengas
3. Suunnanvaihtokytkin
4. Avaimeton istukka
5. Akunirrotuspainike
6. Akku, jossa punainen latauksen merkkivalo
7. Rengas
8. Varusteet
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
1 Akkukäyttöinen ruuvinväännin
1 Laturi
2 Akkua
1 Avaimeton istukka (maks. 6 mm)
1 Magneettinen kärjenpidin
1 Sovitinkappale hylsylle
44 Varustetta
1 Käyttöohje
1 Turvaohjeet
1 Takuukortti
Tarkista että kone, sen irralliset osat ja lisävarusteet
eivät ole vahingoittuneet kuljetuksessa.
TURVAOHJEET
Näissä käyttöohjeissa käytetään seuraavia symboleita:
Soveltuvien EU-direktiivien
turvallisuusstandardien mukainen
Jännite | 4,8 V
---
Latauslaitteen jännite | 230 V
Taajuus | 50 Hz
Akkuteho | 1.3 Ah
Latausaika | 3-5 tuntia
Vääntömomenttiasentojen |
määrä | 5
Kuormittamaton nopeus | 190 / min
Paino (akku mukaanlukien) | 0.67 kg
Tärinäarvo | 0.48 m/s
2
CE
ı
FÖRSÄKRAN
(
S
)
26 Ferm
/