Olympus 10x42 EXPS I Användarmanual

varumärke
Olympus
Kategori
kikare
Modell
10x42 EXPS I
Typ
Användarmanual
Voor het gebruik van deze verrekijker dient deze
handleiding aandachtig doorgelezen te worden
om een juist gebruik te waarborgen. Na het lezen
dient u de handleiding op een veilige plaats te
bewaren.
Waarschuwing
1. Kijk nooit direct in de zon met een verrekijker.
Dit kan gezichtsverlies veroorzaken.
2. Leg de verrekijker niet op plaatsen die blootgesteld
zijn aan direct zonlicht. Als dit gebeurt, kan er brand
ontstaan.
1. Namen van hoofdonderdelen /
Hoe bevestigt u de riem
1
Oculair
2
Dioptrieregelaar
3
Scherpstelknop
4
Bevestiging camerariem
5
Oogkapje
6
Zoomknop
2. Pas de afstand tussen de oculairs aan.
Verwijder het klepje en pas de verrekijker met beide
handen aan door deze langzaam te bewegen, zoals
weergegeven op de afbeelding. Voer de aanpassing
uit terwijl u door de verrekijker kijkt, totdat het
beeldveld één cirkel wordt.
3. Bepaal wat u wilt zien en gebruik het rechter oculair
om scherp te stellen.
Gebruik de zoomknop en stel in op maximale vergro-
ting. Draai aan de scherpstelring terwijl u met uw
rechteroog door het rechter oculair kijkt, en stel
scherp zodat u het gewenste object duidelijk ziet.
4. Pas de dioptrieregelaar aan het linker of rechter
oculair aan terwijl u met uw linker- of rechteroog kijkt.
Draai aan de dioptrieregelaar terwijl u met uw linker-
of rechteroog door het linker of rechter oculair kijkt,
tot hetzelfde object scherpgesteld is (afhankelijk van
model verrekijker).
5. Stel het object scherp.
Draai, terwijl u met beide ogen door de verrekijker
kijkt, aan de scherpstelring tot het object optimaal
scherpgesteld is.
6. Pas de vergroting aan
(alleen verrekijkers met zoom).
Kijk door beide oculairs en draai aan de zoomknop
tot u het object op de gewenste grootte ziet.
7. Instellen van de oculairring
Draai de oculairring linksom en stel in op de
klikpositie (weergegeven met onderbroken lijnen).
Brildragers moeten op de indruk-klikpositie
instellen.
Onderhoud en opslag
Verwijder eventueel stof met een blaaskwastje en wrijf
voorzichtig met een schone doek schoon. Als er zich
vlekken op de oculairs bevinden, wrijf ze dan met een
doek schoon, enz., bevochtigd met een in de handel
verkrijgbaar lensreinigingsmiddel. Gebruik geen
verdunningsmiddel, benzine of organische
oplosmiddelen om de verrekijker te reinigen.
Als de verrekijker langere tijd niet wordt gebruikt, berg
deze dan op een goed geventileerde plaats op en
vermijd hoge temperaturen en vocht.
Voorkom grote krachtinwerking door stoten of laten
vallen van de verrekijker
Gebruik geen overmatige kracht op de verrekijker.
Breng uw verrekijker naar de Olympus servicedienst
als deze beschadigd of defect is.
De bepalingen vindt u in de Gebruiksaanwijzing.
Gebruiksvoorwaarden
Deze wereldwijde garantie moet bij een door
Olympus geautoriseerde reparatieservicedienst
worden overgelegd voordat een reparatie onder de
garantievoorwaarden kan worden uitgevoerd.
Deze garantie is alleen geldig als de garantieverkla-
ring en het aankoopbewijs bij de Olympus reparatie-
servicedienst worden overgelegd. Aanvullend op de
wereldwijde garantie van één jaar, die door
OLYMPUS IMAGING CORP. in Japan is verstrekt,
geldt de Europese garantie, verstrekt door
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, tot 25 jaar
na datum van aankoop van de verrekijker. Neem a.
u.b. in acht dat deze garantie aanvullend is en geen
invloed heeft op de wettelijke rechten van de klant.
Garantiebepalingen
g
1. Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op
de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming
met de meegeleverde documentatie Voorzichtig
gebruik en de gebruiksaanwijzingen), wordt dit
product, gedurende een periode van 25 jaar vanaf
de datum van aankoop, bij een geautoriseerde
Olympus-dealer binnen het zakengebied van
Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op
de website: http://www.olympus.com gerepareerd of,
naar Olympus’ keuze, kostenloos vervangen. Voor
aanspraak op deze garantie dient de klant, vóór
a oop van de garantieperiode, het product en deze
garantieverklaring mee te nemen naar de dealer
waar het product aangeschaft is of iedere andere
servicedienst van Olympus binnen het zakengebied
van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald
op de website:
http://www.olympus.com. Tijdens de World Wide
Warranty-periode van één jaar kan de klant het
product terugbrengen naar iedere servicedienst van
Olympus. Let erop dat niet in alle landen een
dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.
2. De klant dient het product op eigen risico naar de
dealer of de geautoriseerde servicedienst van
Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die
ontstaan bij het transport van het product.
3. Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de reparatie-
kosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens
de hierboven vermelde garantieperiode.
(a) Elk gebrek dat optreedt wegens ondeskundig,
onreglementair gebruik (zoals handelingen die
niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of
andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.).
(b) Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie,
wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd
door Olympus of een geautoriseerde service-
dienst van Olympus.
(c) Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het
transporteren, door vallen, stoten, etc. na
aankoop van het product.
(d) Gebreken of beschadigingen die ontstaan door
een brand, aardbeving, overstroming, bliksemin-
slag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en
onregelmatige spanningsbronnen.
(e) Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of
ongeschikte opslag (zoals opbergen op een
plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen
en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende
middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen,
etc.), ondeskundig onderhoud, etc.
(f) Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen,
etc.
(g) Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder,
etc. in de behuizing van het product is gekomen.
(h) Indien deze garantieverklaring niet wordt
meegeleverd met het product.
(i) Indien de garantieverklaring op een of andere
wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar,
de maand en de datum van aankoop, de naam
van de klant, de naam van de dealer, en het
serienummer.
(j) Indien geen bewijs van aankoop bij deze
garantieverklaring gevoegd wordt.
4. Deze garantie is uitsluitend op het product van
toepassing; de garantie is niet van toepassing op
ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de
camerariem, het lenskapje en de batterijen.
5. Olympus’ enige verplichting onder deze garantie is
beperkt tot het repareren of vervangen van het
product. Iedere verplichting voor verlies of
beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei
wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek
in het product, en met name alle soorten verlies of
schade veroorzaakt in lenzen, fotorolletjes, andere
uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of
ieder soort verlies dat het resultaat is van een ver-
traagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten.
Deze bepalingen hebben geen invloed op de
wettelijke dwingende regelgeving.
Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud
1. Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantie-
verklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of
een geautoriseerde dealer of indien andere docu-
menten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer
daarom of uw naam, de naam van de dealer, het
serienummer en het jaar, de maand en datum van
aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele
factuur of de bon (met vermelding van de naam van
de dealer, de datum van aankoop en het product-
type) aan deze garantieverklaring is toegevoegd.
Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze
dienstverlening te weigeren, indien noch de garantie-
verklaring volledig is ingevuld, noch het
bovengenoemde document toegevoegd is of indien
de informatie die daar in staat onvolledig of niet
leesbaar is.
2. Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals
verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek
bewaard te worden.
* Raadpleeg de lijst op de website:
http://www.olympus.com voor het geautoriseerde,
internationale servicenetwerk van Olympus.
Beperkte aansprakelijkheid
Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg,
noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten
aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit
geschreven materiaal of van de software en kan in
geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor
enige stilzwijgende garantie met betrekking tot de
verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige
speci ek doel of voor enige directe, indirecte,
zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met
inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving
van inkomsten of verlies van zakelijke winsten,
onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van
zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik
van of niet kunnen gebruiken van het geschreven
materiaal of van de software of van de apparatuur.
Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting
of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of
indirecte schade niet, zodat de hierboven opgesomde
beperkingen mogelijk op uw situatie niet van
toepassing zijn.
Olympus behoudt zich alle rechten van deze
handleiding voor.
Før du tar i bruk kikkerten bør du lese nøye
gjennom denne bruksanvisningen for å sikre
korrekt bruk. Oppbevar deretter bruksanvis-
ningen på et sikkert sted.
Advarsel
1. Se aldri direkte på solen med kikkerten. Det kan
føre til synstap.
2. Ikke legg kikkerten på steder som er utsatt for
direkte sollys. Det kan føre til brann.
1. Navn på deler /
Feste stroppen
1
Okular
2
Dioptrijusteringskontroll
3
Fokusring
4
Stroppfeste
5
Øyering
6
Zoomknapp
2. Justere øyeavstand.
Fjern dekselet og juster kikkerten med begge
hender ved å bevege enheten langsomt som vist
på illustrasjonen. Fortsett justeringen mens du ser
i kikkerten helt til synsfeltet blir til én enkelt sirkel.
3. Bestem deg for hva du vil se på og bruk det høyre
okularet til å fokusere.
Bruk zoomknappen og still inn størst mulig
forstørrelse. Drei fokuseringsringen mens du ser
med det høyre øyet gjennom det høyre okularet,
og fokuser til du kan se det valgte motivet klart.
4. Tilpass dioptrikontrollen på venstre eller høyre
okular mens du ser med det venstre eller høyre
øyet.
Drei på dioptrijusteringskontrollen mens du ser
med det venstre eller høyre øyet gjennom venstre
eller høyre okular helt til det samme motivet er
i fokus (avhengig av kikkertmodell).
5. Fokuser på objektivet.
Mens du ser i kikkerten dreier du på fokuserings-
ringen helt til motivet er så skarpt som mulig.
6. Tilpass forstørrelsen
(bare for kikkerter med zoom).
Se gjennom begge okularene og drei
zoomknappen til du ser motivet i ønsket størrelse.
7. Innstilling av okularringen
Roter okularringen mot klokken og sett den til
punktet der det høres et klikk (vises med stiplet
linje).
Brillebrukere bør sette den på innskjøvet
klikk-punkt.
Vedlikehold og oppbevaring
Fjern alt støv med en blåser og tørk forsiktig av
med en ren klut. Hvis okularene er tilsmusset kan
du tørke dem av med en klut som er fuktet med
vanlig linserensevæske. Ikke bruk fortynnere,
bensin eller organiske løsemidler for å rengjøre
kikkerten.
Hvis kikkerten ikke brukes i lengre perioder skal
den oppbevares på et godt ventilert sted. Unngå
høye temperaturer og høy luftfuktighet.
Ikke utsett kikkerten for sterke støt eller la den falle.
Ikke bruk makt ved bruk av kikkerten.
Lever inn kikkerten til en Olympus-servicestasjon
dersom den er skadet eller ikke fungerer korrekt.
Bestemmelsene vises i instruksjonen.
Generelle betingelser
Denne verdensomspennende garantien må frem-
vises ved en Olympus-autorisert service-stasjon
før reparasjoner kan gjøres under garantibe-
tingelsene.
Garantien er bare gyldig hvis garantiserti kat og
kjøpsbevis kan fremvises for Olympus-service-
stasjonen som utfører reparasjonen. I tillegg til
garantien på ett år som gjelder i hele verden og
som er utstedt av OLYMPUS IMAGING CORP.
i Japan, er den europeiske garantien som utstedes
av OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH gyldig i
25 år fra kjøpsdatoen for kikkerten. Vær
oppmerksom på at denne garantien gis i tillegg
og påvirker ikke kundens lovmessige rettigheter.
Garantivilkår
h
1. Hvis dette produktet viser seg å være defekt, selv
om det har vært brukt korrekt (i overensstemmelse
med den skri ige betjenings- og bruksanvisningen
som medfølger) innenfor en periode på 25 år fra
kjøpsdato hos en autorisert Olympus-forhandler
innenfor forretningsområdet til Olympus Imaging
Europa GmbH som angitt på nettsiden
http://www.olympus.com, vil produktet bli reparert,
eller hvis Olympus velger det, erstattet, uten
kostnader. For krav fremsatt i henhold til denne
garantien må kunden før garantitiden utløper
bringe produktet og garantibeviset til forhandleren
der produktet ble kjøpt eller til en annen Olympus-
servicestasjon innenfor forretningsområdet til
Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på
nettsiden
http://www.olympus.com. Innenfor det ene året
som gir verdensomfattende garanti kan kunden
levere inn produktet på en hvilken som helst
Olympus-servicestasjon. Vær oppmerksom på at
det ikke er Olympus-servicestasjoner i alle land.
2. Kunden må selv sørge for å bringe produktet til
forhandleren eller til en servicestasjon som er
autorisert av Olympus på egen risiko og er
ansvarlig for alle kostnader som oppstår under
transport av produktet.
3. Følgende punkter dekkes ikke av garantien,
og kunden vil måtte betale kostnadene for
reparasjonen, selv for defekter som oppstår
innenfor garantiperioden som nevnt ovenfor.
(a) Alle defekter som oppstår på grunn av feil
bruk (f.eks. ved bruksmåter som ikke er nevnt
i betjeningsveiledningen eller i andre deler av
bruksanvisningen osv.)
(b) Alle defekter som oppstår pga. av repa-
rasjoner, modi kasjoner, rengjøring osv. utført
av andre enn Olympus eller av en service-
stasjon som er godkjent av Olympus
(c) Alle defekter eller skader som oppstår som
følge av transport, fall, slag, etc., etter kjøp av
produktet.
(d) Alle defekter eller skader som oppstår pga.
brann, jordskjelv, oversvømmelser, andre
naturkatastrofer, forurensning og uregelrett
strømforsyning
(e) Alle defekter som oppstår pga. uforsiktig eller
feilaktig oppbevaring (f.eks. ved høy temperatur
eller luftfuktighet, i nærheten av insektsfordri-
vende midler som naftaling eller skadelige
medikamenter osv.) feilaktig vedlikehold osv.
(f) Alle defekter som oppstår på grunn av utbrukte
batterier osv.
(g) Alle defekter som oppstår pga. sand, søle e.l.
som trenger inn i produktet
(h) Hvis garantibeviset ikke leveres inn sammen
med produktet
(i) Hvis endringer gjøres i garantibeviset vedrøren-
de år, måned og dag for kjøpet, kundens navn,
forhandlerens navn eller serienummeret
(j) Hvis ikke kjøpsbevis leveres sammen med
garantibeviset
4. Garantien gjelder kun for produktet selv; den har
ingen gyldighet for annet tilbehør som f.eks. etui,
stropp, linsebeskyttelse eller batterier.
5. Olympus’ ansvar i denne garantien begrenser
seg til reparering eller erstatning av produktet.
Alt ansvar for indirekte eller direkte forårsaket tap
eller skade av noen art som kunden utsetter seg
for eller pådras pga. av en defekt på produktet,
og spesielt alle tap eller skader som oppstår på
linser, lm, annet utstyr eller tilbehør som brukes
sammen med produktet eller alt annet tap som
oppstår pga. forsinkelser på reparasjoner eller
tap av data, er utelukket. Alle gjeldende
lovreguleringer forblir upåvirket av dette.
Lai nodrošintu binoka pareizu lietošanu,
vispirms rpgi izlasiet šo rokasgrmatu.
Pc rokasgrmatas izlasšanas glabjiet to
droš viet.
Brīdinājums
1. Ar binokli nekad neskatieties tieši saul. T var
zaudt redzi.
2. Nenovietojiet binokli tieš saules gaism. Tas var
izraist ugunsgrku.
1. Galveno daļu nosaukumi /
kā piestiprināt siksniņu
1
Okulrs
2
Dioptriju regulšanas skala
3
Fokusa skala
4
Siksnias stiprinjums
5
Acu aizsargs
6
Tlummaias prsldzjs
2. Noreguljiet attlumu starp acm.
Noemiet prsegu un reguljiet binokli ar abm
rokm, lni prvietojot ierci, k pardts attl.
Veiciet regulšanu, skatoties binokl, ldz
redzeslauks saplst vien apl.
3. Nolemiet, uz ko skatties, un asuma iestatšanai
izmantojiet labs puses okulru.
Izmantojiet tlummaias prsldzju un iestatiet
maksimlo palielinjumu. Grieziet fokusa skalu,
skatoties ar labo aci caur labs puses okulru,
un iestatiet asumu t, lai skaidri vartu redzt
vajadzgo objektu.
4. Noreguljiet dioptriju skalu uz kreiss vai labs
puses okulra, skatoties ar kreiso vai labo aci.
Grieziet dioptriju regulšanas skalu, skatoties ar
kreiso vai labo aci caur kreiss vai labs puses
okulru, ldz tas pats objekts atrodas fokus
(atkarb no binoka modea).
5. Noreguljiet vislabko objekta asumu.
Skatoties binokl ar abm acm, grieziet fokusa
skalu, ldz objektam ir panks optimls asums.
Prieš praddami naudotis žironais, atidžiai
perskaitykite instrukcij, kad naudotumts
jais teisingai. Perskait instrukcij laikykite j
saugioje vietoje.
Įspėjimas
1. Niekuomet nežirkite per žironus tiesiai saul.
Galite netekti regjimo.
2. Nelaikykite žiron vietoje, kuri veikia tiesioginiai
sauls spinduliai. Tokiu atveju gali kilti gaisras.
1. Pagrindinių dalių pavadinimai /
Kaip pritvirtinti dirželį
1
Okuliaras
2
Dioptrij reguliatorius
3
Židinio nuotolio reguliavimo žiedas
4
Dirželio tvirtinimo taisas
5
Antgalis
6
Transfokavimo svirtel
2. Sureguliuokite atstum tarp aki.
Nuimkite gaubt ir abiem rankomis sureguliuokite
žironus, ltai judindami tais, kaip parodyta
paveiksllyje. Reguliuokite žirdami pro žironus,
kol matymo laukas taps vientisu apskritimu.
3. Nusprskite, k norite matyti ir naudodami dešinj
okuliar nustatykite židinio nuotol.
Transfokavimo svirtele nustatykite didžiausi
didinim. Pasukite židinio nuotolio reguliavimo
žied žirdami dešinija akimi pro dešin okuliar
ir nustatykite j taip, kad norim objekt
matytumte aiškiai.
4. Sureguliuokite dioptrij reguliatori kairiajame arba
dešiniajame okuliare žirdami kaire arba dešine
akimi.
Pasukite dioptrij reguliatori žirdami kaire arba
dešine akimi pro kairj arba dešinj okuliar, kol
bus fokusuojamas tas pats objektas (priklausomai
nuo žiron modelio).
5. Sufokusuokite objekt.
Abiem akimis žirdami pro žironus pasukite
židinio nuotolio reguliavimo žied, kol objektas
bus fokusuojamas optimaliai.
6. Sureguliuokite didinim
(tik žironuose su transfokavimu).
Abiem akimis žirkite pro okuliarus ir sukite
transfokavimo svirtel, kol objektas bus matomas
norimo dydžio.
7. Okuliaro žiedo nustatymas
Sukdami okuliaro žied prieš laikrodžio rodykles
nustatykite padtyje, kai jis spragtels (parodyta
išraižytomis linijomis).
Nešiojantys akinius turi nustatyti spragteljimo
paspaudžiant padt.
Priežiūra ir laikymas
Pašalinkite dulkes oro pstuvu ir atsargiai
nušluostykite švariu skudurliu. Kai susitepa
okuliarai, nušluostykite skudurliu ar pan., sudrkin
parduotuvse sigyjamu lši valikliu. Okuliarams
valyti nenaudokite skiediklio, benzino
ar organini tirpikli.
Jei žiron nenaudosite ilg laik, laikykite juos
gerai vdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo aukštos
temperatros ir drgms.
Saugokite žironus nuo stipri smgi, galim juos
trankant ar numetant.
Naudodami žironus nenaudokite per daug jgos.
Žironams sugedus ar blogai veikiant, pateikite juos
„Olympus“ galiotam serviso punktui.
Nuostatos yra parodytos instrukcijoje.
Sąlygos ir nuostatos
Pasaulin
garantija turi bti pateikta „Olympus“
galiotojo remonto serviso punkte prieš atliekant
bet kokius taisymo darbus pagal garantijos
slygas.
Ši garantija galioja tik jei „Olympus“ remonto
serviso punkte pateikiamas garantijos liudijimas
ir pirkimo kvitas. Papildomai prie vieneri met
pasaulins garantijos, kuri suteikia „OLYMPUS
IMAGING CORP.“, Japonija, 25 metus nuo žiron
sigijimo dienos galioja Europos garantija, kuri
suteikia „OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH“.
Atkreipkite dmes, kad ši garantija yra papildoma
ir netakoja statymais numatyt kliento teisi.
Garantijos sąlygos
e
1. Jeigu gaminyje atsiranda defekt, nors juo buvo
naudojamasi taisyklingai (vadovaujantis prie
aparato pridtomis raštiškomis priežiros ir
naudojimo instrukcijomis), per 25 metus nuo šio
gaminio sigijimo iš „Olympus“ platintojo, galioto
veikti „Olympus Imaging Europa GmbH“ galiot
platintoj sraše nurodytoje veiklos teritorijoje, kaip
nurodyta tinklalapyje:
http://www.olympus.com, „Olympus“ savo nuožira
j nemokamai pataisys arba pakeis. Nordamas
pagal ši garantij pareikšti pretenzij, klientas,
nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, turi pristatyti
gamin ir š garantijos liudijim atstovui, iš kurio
buvo pirktas gaminys, arba bet kuriam kitam
„Olympus“ serviso punktui, esaniam „Olympus
Imaging Europa GmbH“ veiklos teritorijoje,
nurodytoje tinklalapyje:
http://www.olympus.com. Vienerius metus galioja
pasaulin garantija: šiuo laikotarpiu klientas gali
gržinti gamin bet kuriam „Olympus“ serviso
punktui. Taiau vertt atkreipti dmes, kad
„Olympus“ serviso punkt yra ne visose šalyse.
2. Klientas gabena gamin platintojo bstin arba
galiot „Olympus“ serviso punkt savo rizika ir
visas su jo transportavimu susijusias išlaidas
apmoka pats.
3. Ši garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais,
kai klientui tenka užmokti už taisym, nors šie
gedimai bt atsirad
anksiau nurodytu garantiniu
laikotarpiu.
(a) Vis gedim, atsiradusi dl netinkamo elgesio
su aparatu (pavyzdžiui, atlikus naudojimo
nuorodose arba kituose instrukcijos skyreliuose
nenumatytus veiksmus ir t. t.), atvejais.
(b) Vis gedim, atsiradusi taisant, modi kuojant,
valant ir t. t. aparat ne „Olympus“ arba ne
„Olympus“ galiotame serviso punkte, atvejais.
(c) Vis gedim ar pažeidim, atsiradusi
transportuojant gamin, jam nukritus, j
sutrenkus ir t. t. po sigijimo, atvejais.
(d) Vis gedim ar pažeidim, atsiradusi dl
gaisro, žems drebjimo, potvynio, perknijos,
kit stichini nelaimi, užterštos aplinkos bei
netinkam tampos šaltini, atvejais.
(e) Vis gedim, atsiradusi dl nerpestingo ar
netinkamo laikymo (pavyzdžiui, laikant gamin
aukštos temperatros bei drgm
s slygomis,
šalia repelent vabzdžiams atbaidyti – naftalino
ar kenksming preparat ir t. t.), netinkamos
priežiros ir t. t., atvejais.
(f) Vis gedim, kuriuos sukl išsekusios
baterijos ir t. t., atvejais.
(g) Vis gedim, sukelt gaminio korpuso vid
patekusio smlio, purvo ir t. t., atvejais.
(h) Drauge su gaminiu nepateikus garantijos
liudijimo.
(i) Garantijos liudijime atlikus bet kokius pirkimo
met, mnesio ir dienos, kliento pavards ir
vardo (pavadinimo), platintojo pavadinimo bei
serijos numerio taisymus.
(j) Prie garantijos liudijimo nepridjus pirkimo
kvito.
4. Ši garantija taikoma tik paiam gaminiui; ji
netaikoma jokiai kitai papildomai rangai, kaip antai,
dklui, dirželiui, objektyvo dangteliui ir baterijoms.
5. Pagal ši garantij „Olympus“ privalo tik pataisyti
arba pakeisti gamin. Gamintojas niekaip neatsako
už jokius netiesioginius arba tiesioginius nuostolius
ar žal, kliento patirt dl gaminio defekto – ypa
už nuostolius arba žal, padaryt su aparatu
naudojamiems objektyvams, juostoms, kitai rangai
ar papildomoms detalms, bei už nuostolius dl
užtrukusio taisymo arba duomen
praradimo.
Ši taisykl neturi takos atitinkamoms teiss akt
nuostatoms.
Pastabos dėl garantijos galiojimo
1. Ši garantija galioja tik tuomet, kai garantijos
liudijimas reikiamai užpildytas „Olympus“ ar jo
galioto atstovo arba kai pakankamai patvirtinani
duomen galima rasti kituose dokumentuose.
Todl prašome pasitikrinti, ar šiame garantijos
liudijime nurodytas Js vardas ir pavard
(pavadinimas), platintojo pavadinimas, serijos
numeris bei pirkimo metai, mnuo ir diena, ar prie
jo pridtas pirkimo kvito originalas (kuriame
nurodytas platintojo pavadinimas, pirkimo data bei
gaminio tipas). „Olympus“ pasilieka teis atsisakyti
atlikti nemokam paslaug, jeigu garantijos
liudijimas neužpildytas, prie jo nepridtas mintas
dokumentas arba jeigu jame esanti informacija yra
nepilna arba neskaitoma.
2. Prašome laikyti š garantijos liudijim saugioje
vietoje, kadangi jis pakartotinai neišduodamas.
* Prašome skaityti sraš tinklalapyje:
http://www.olympus.com galiotam tarptautiniam
„Olympus“ technins priežiros tinklui.
Garantijos paneigimas
„Olympus“ neišreiškia joki prievoli ar garantij, nei
pateikt raštu, nei numanom, susijusi arba su
šios dokumentacijos, arba programins rangos
turiniu, ir jokiu atveju nebus atsakinga d
l
numanom pardavimo arba tikimo konkreiam
tikslui garantij ar bet koki pasekmini, atsitiktini
ar netiesiogini nuostoli (skaitant, bet
neapsiribojant, pažeidimus, dl kuri buvo patirta
verslo nuostoli, verslas buvo nutrauktas arba
prarasta verslo informacija), kylani dl produkto
dokumentacijos ar programins rangos naudojimo
arba nenaudojimo. Kai kuriose šalyse atsakomybs
dl pasekmi ar atsitiktini nuostoli atsisakymas
arba apribojimas gali bti neleidžiamas, todl kai
kurie aukšiau nurodyti apribojimai Jums gali bti
netaikomi.
„Olympus“ pasilieka visas teises ši instrukcij.
6. Noreguljiet palielinjumu
(tikai binokiem ar tlummaiu).
Skatieties caur abiem okulriem un grieziet
tlummaias sviru, ldz objekts ir redzams
vajadzgaj lielum.
7. Okulāra gredzena iestatīšana
Grieziet okulra gredzenu pretji pulksterdtju
virzienam un iestatiet to pozcij ar klikši
(pardta ar prtrauktm lnijm).
Briu lietotjiem okulra gredzens jiestata
iespiest pozcij ar klikši.
Apkope un uzglabāšana
Ar ptju noptiet visus putekus un uzmangi
noslaukiet ar tru drnu. Kad okulri ir nosmrti,
noslaukiet tos ar drnu, kas samrcta ar atseviši
noprkamu objektva tršanas šidrumu. Binoka
t
ršanai neizmantojiet atšaidtju, benznu vai
organiskos šdintjus.
Kad binokli nav paredzts ilgstoši lietot, uzglabjiet
to labi vdinm viet, kur nav augsta temperatra
un mitrums.
Izvairieties no stipriem triecieniem, ko izraisa sitieni
pa binokli vai t nomešana.
Nepielieciet binoklim prk lielu spku.
Ja binoklis ir bojts vai nepareizi darbojas, nododiet
to „Olympus“ servisa punkt.
Noteikumi ir izklāstīti Norādījumos.
Noteikumi un nosacījumi
Š Vispasaules garantija juzrda „Olympus“
autorizt remonta un servisa punkt, pirms var
veikt jebkdu remontu atbilstoši garantijas
noteikumiem.
Š garantija ir spk tikai tad, ja „Olympus“
remonta un servisa punkt ir iesniegts Garantijas
serti kts un ieg
des apliecinjums. Papildus
viena gada vispasaules garantijai, ko ir izsniegusi
„OLYMPUS IMAGING“ CORP. Japn, binokiem
„OLYMPUS IMAGING EUROPA“ GMBH izsniegt
garantija ir spk 25 gadus no iegdes datuma.
Ldzu, ievrojiet, ka š garantija ir papildinjums
klienta ar likumu noteiktajm tiesbm un ts
neietekm.
Garantijas noteikumi
f
1. Ja izrds, ka šis izstrdjums ir bojts,
neskatoties uz t pareizu lietošanu (saska ar
komplekt esošajiem Lietošanas apkopes un
ekspluatcijas nordjumiem), 25 gadu laik no
iegdes datuma pie autorizta „Olympus“
izplattja „Olympus Imaging Europa“ GmbH
uzmjdarbbas zon, k noteikts tmeka vietn
http://www.olympus.com, šis izstrdjums tiks
salabots vai, pc „Olympus“ izvles, nomaints bez
maksas. Lai iesniegtu prasbu šs garantijas
ietvaros, klientam jvršas ar šo izstrdjumu un
Garantijas serti ktu pirms garantijas perioda
beigm pie izplattja, kur izstrdjums tika
iegd
ts, vai jebkur cit „Olympus“ servisa punkt
„Olympus Imaging Europa“ GmbH
uzmjdarbbas zon, k noteikts tmeka vietn
http://www.olympus.com. Viena gada laik, kamr
spk ir Vispasaules garantija, klients var atdot
izstrdjumu jebkur „Olympus“ servisa punkt.
Ldzam emt vr, ka ne viss valsts ir šds
„Olympus“ servisa punkts.
2. Klientam jnogd izstrdjums „Olympus“
autoriztajam izplattjam vai servisa punktam,
uzemoties atbildbu par iespjamiem
zaudjumiem, kas radušies transportšanas laik.
3. Š garantija neietver šdus defektus, un klientam ir
j
sedz remonta izmaksas pat tad, ja tie radušies
iepriekš mints garantijas laik.
(a) Jebkuru defektu, kas radies nepareizas
lietošanas rezultt (piemram, veicot darbbu,
kas nav minta nordjumu sada Lietošanas
apkope vai cit sada u.c.).
(b) Jebkurš defekts, kas rodas remonta,
modi kcijas, tršanas u.c. darbbu rezultt,
kas nav veiktas „Olympus“ vai „Olympus“
autoriztaj servisa punkt.
(c) Jebkuru defektu vai bojjumu, kas rodas
transportjot, kritiena, trieciena u.c. rezultt
pc izstrdjuma iegdes.
(d) Jebkuru defektu vai bojjumu, kas rodas
ugunsgrka, zemestrces, pldu, zibens
spriena vai citu dabas katastrofu, vides
piesrojuma un neregulra sprieguma avota
rezultt
.
(e) Jebkuru defektu, kas rodas nolaidgas vai
nepiemrotas glabšanas (piemram, turot
izstrdjumu augst temperatr un mitrum,
insektu repelentu, piemram, naftalna vai
kaitgu farmaceitisko vielu u.c. tuvum),
nepiemrotas apkopes u.c. rezultt.
(f) Jebkuru defektu, kas rodas izldjušos
bateriju / akumulatoru darbbas rezultt u.c.
(g) Jebkuru defektu, kas rodas smiltm, dubiem
u.c. iekstot zem izstrdjuma apvalka.
(h) Ja šis Garantijas serti kts nav iesniegts reiz
ar izstrdjumu.
(i) Ja Garantijas serti kt ir izdartas jebkdas
izmaias attiecb uz ieg
des gadu, mnesi un
datumu, klienta vrdu, izplattja vrdu un
srijas numuru.
(j) Ja iegdes apliecinjums netiek uzrdts reiz
ar Garantijas serti ktu.
4. Š garantija attiecas tikai uz izstrdjumu; garantija
neattiecas uz komplektjošm iekrtm,
piemram, binoka somiu, siksniu, objektva
vciu un baterijm / akumulatoriem.
5. „Olympus“ vieng atbildba šs garantijas izpratn
tiek ierobežota, remontjot vai nomainot
izstrdjumu. Jebkda atbildba par netiešiem vai
sekojošiem zaudjumiem vai jebkdiem
bojjumiem, kas radušies vai kurus cietis klients
izstr
djuma defekta rezultt, un it paši
jebkuriem zaudjumiem vai bojjumiem, kas
radušies jebkuram objektvam, foto lmm, citm
iekrtm vai palgiercm, kas lietotas kop ar
izstrdjumu, vai jebkuriem zaudjumiem, kas
radušies novlota remonta vai datu zaudšanas
rezultt, nav paredzta. Saistošie noteikumi, kas
saska ar šiem likumiem paliek nemaingi.
Piezīmes par garantijas apkopi
1. Š garantija ir spk tikai tad, ja Garantijas
serti ktu ir atbilstoši aizpildjis „Olympus“ vai t
autorizts izplattjs, vai ar citi dokumenti satur
atbilstošu apliecinjumu. Tpc, ldzu,
p
rliecinieties, vai ir ierakstts jsu vrds, izplattja
vrds, srijas numurs un pirkuma gads, mnesis
un datums un šim Garantijas serti ktam ir
pievienots rina oriinls vai pirkuma eks (kur
nordts izplattja vrds, pirkuma datums un
izstrdjuma veids). „Olympus“ patur tiesbas
atteikties sniegt bezmaksas pakalpojumus, ja
Garantijas serti kts nav aizpildts un mintais
dokuments nav pievienots, vai taj esoš
informcija ir nepilnga vai nesalasma.
2. Šis Garantijas serti kts netiks izsniegts atkrtoti,
tpc glabjiet to droš viet.
* Skat. sarakstu tmeka vietn:
http://www.olympus.com, lai atrastu pilnvaroto
starptautisko „Olympus“ apkopes punktu tklu.
Garantijas saistību atruna
“Olympus” neuzemas nekdas saistbas un
garantijas, ne tiešas, ne netiešas, par jebkdu šo
rakstisko materilu un programmatras saturu, un
nekd gadjum neuzemas nekdu atbildbu par
jebkdm netiešm garantijm par preu stvokli
vai piemrotbu jebkdiem pašiem mriem vai par
jebkdiem sekojošiem, nejaušiem vai netiešiem
zaudjumiem (ieskaitot, bet ne tikai, par
uzmjdarbbas ienkumu zaudjumiem,
zaudjumiem no uzmjdarbbas traucjumiem un
uzmjdarbbas informcijas zaud
šanas), kas
rodas no šo rakstisko materilu, programmatras un
iekrtu izmantošanas vai nespjas tos izmantot.
Dažs valsts nav paredzta atbildbas
ierobežošanas par sekojošiem vai nejaušiem
zaudjumiem izslgšana, kas nozm, ka
iepriekšmintie ierobežojumi uz Jums var
neattiekties.
“Olympus” patur visas tiesbas uz šo rokasgrmatu.
Merknader vedrørende garantikortet
1. Denne garantien vil kun være gyldig hvis garanti-
beviset er korrekt utfylt av Olympus eller en
autorisert forhandler, eller hvis annen dokumen-
tasjon inneholder tilstrekkelig bevis. Påse derfor at
ditt navn, forhandlerens navn, serienummeret og
år, måned og dag for kjøpet er fullstendig utfylt,
eller at originalfaktura eller kjøpsbevis
(som viser forhandlerens navn, kjøpsdato og
produkttype) er heftet til garantibeviset. Olympus
forbeholder seg retten til å nekte kostnadsfri
service hvis verken garantibeviset er fullstendig
utfylt eller dokumentene nevnt ovenfor er vedlagt,
eller hvis informasjonen de inneholder er ufull-
stendig eller uleselig.
2. Da garantibeviset ikke kan erstattes, må du sørge
for å oppbevare det på et sikkert sted.
* På nettsiden http://www.olympus.com nner du en
liste over det autoriserte internasjonale service-
nettverket til Olympus.
Garantibegrensning
Olympus overtar intet ansvar eller garanti, verken
uttrykkelig eller inneforstått, for eller i sammenheng
med noen del av innholdet i den skriftlige
dokumentasjonen eller programvaren, og skal ikke i
noe tilfelle holdes ansvarlig for noen inneforstått
garanti vedrørende merkantil bruk eller egnethet for
noe særskilt formål, eller for noen påfølgende,
tilfeldige eller indirekte skader (inkludert, men ikke
begrenset til skader for tap av kommersiell
inntjening, forstyrrelser av forretningsvirksomhet
eller tap av forretningsinformasjon) som følger av
bruk eller utilstrekkelig bruk av den skriftlige
dokumentasjonen eller programvaren eller utstyret.
Noen land tillatter ikke utelukking eller begrensning
av ansvaret for påfølgende eller tilfeldige skader,
slik at begrensningene ovenfor eventuelt ikke
gjelder i ditt tilfelle.
Olympus forbeholder seg alle rettigheter til denne
bruksanvisningen.
Przed rozpoczciem korzystania z lornetki naley
uwanie przeczyta niniejsz instrukcj, co zapewni
prawidowy sposób jej obsugi. Po przeczytaniu
instrukcj naley przechowywa w bezpiecznym
miejscu.
Ostrzeżenie
1. W adnym wypadku nie wolno patrze przez lornetk
bezporednio na soce. Grozi to utrat moliwoci
widzenia.
2. Nie wolno ka lornetki w miejscu wystawionym na
bezporednie dziaanie promieni sonecznych. Moe to
spowodowa zaprószenie ognia.
1. Nazwy głównych elementów /
sposób mocowania paska
1
Okular
2
Ukad regulacji dioptrii
3
Pokrto regulacji ostroci
4
Zaczep paska
5
Muszla oczna
6
Dwignia zoomu
2. Regulacja rozstawu okularów
Zdejmij oson i wyreguluj rozstaw obiektywów,
trzymajc lornetk w obydwu doniach i ostronie
poruszajc przedmiotem w sposób pokazany na
rysunku. Kontynuuj regulacj, patrzc jednoczenie
przez lornetk do momentu, gdy pole widzenia bdzie
ograniczone do pojedynczego okrgego obszaru.
3. Wybierz waciwe pole widzenia i uyj prawego okularu
do nastawienia ostroci.
Za pomoc dwigni zoomu ustaw maksymalne powiks-
zenie. Obracaj pokrtem regulacji ostroci, jednoczenie
patrzc prawym okiem przez prawy okular, do momentu
uzyskania wyranej ostroci obserwowanego obiektu.
4. Regulowanie ukadu regulacji dioptrii na lewym
i prawym okularze, patrzc przez niego odpowiednio
lewym lub prawym okiem
Obracaj ukadem regulacji dioptrii na lewym i prawym
okularze, patrzc przez niego odpowiednio lewym lub
prawym okiem, do momentu uzyskania w kadym
z okularów ostroci dla tego samego obiektu
(w zalenoci od modelu lornetki).
5. Uzyskanie ostroci obiektu.
Patrzc przez lornetk obydwoma oczami, obracaj
pokrto regulacji ostroci do uzyskania optymalnej
ostroci obserwowanego obiektu.
6. Regulacja powikszenia
(tylko lornetki z opcj zoomu)
Patrzc przez okulary, obracaj dwigni zoomu do
momentu uzyskania wybranej wielkoci obiektu.
7. Ustawianie pierścienia okularu
Obracaj piercie okularu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara a usyszysz kliknicie (piercie
znajdzie si w pooeniu oznaczonym lini przerywan).
Osoby noszce okulary powinny nacisn piercie
okularu i obraca, a usysz kliknicie.
Środki ostrożności i przechowywanie
Usu cay kurz za pomoc dmuchawy i ostronie wytrzyj
urzdzenie czystym kawakiem materiau. W przypadku
zaplamienia okularów wytrzyj zanieczyszczenia
kawakiem materiau zwilonym pynem do czyszczenia
soczewek dostpnym w sprzeday. Do czyszczenia
lornetki nie wolno uywa rozcieczalnika, benzyny lub
rozpuszczalnika do zwizków organicznych.
Jeli nie uywasz lornetki przez duszy czas, przechowuj
j w przewiewnym miejscu i nie wystawiaj jej na dziaanie
wysokiej temperatury oraz duej wilgotnoci.
Naley unika silnych wstrzsów powstaych wskutek
uderzenia lub upadku lornetki.
Nie naciskaj na lornetk zbyt mocno.
W przypadku uszkodzenia lub nieprawidowego dziaania
lornetki naley dostarczy j do punktu serwisowego
Olympus.
Warunki usługi serwisowej zostały opisane w instrukcji.
Warunki
Do przeprowadzenia naprawy objtej warunkami umowy
gwarancyjnej konieczne jest wczeniejsze dostarczenie
do autoryzowanego punktu serwisowego Olympus
wanej gwarancji ogólnowiatowej.
Niniejsza gwarancja zachowuje wano tylko w
przypadku dostarczenia do punktu serwisowego
Olympus karty gwarancyjnej i dowodu zakupu
urzdzenia. Dodatkowo, poza roczn gwarancj
ogólnowiatow zapewnion przez rm OLYMPUS
IMAGING CORP. w Japonii gwarancja europejska
zapewniona przez spók OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH pozostaje wana przez 25 lat od daty
zakupu lornetki. Naley pamita,
e jest to gwarancja o
charakterze uzupeniajcym w stosunku do uprawnie
ustawowych klienta i nie ma na nie wpywu.
Warunki gwarancji
i
1. W przypadku wystpienia wad produktu, mimo jego
prawidowego uytkowania zgodnie z doczon do
niego pisemn instrukcj obsugi, w okresie do
dwudziestu piciu lat od daty jego zakupu na obszarze
handlowym obsugiwanym przez spók Olympus
Imaging Europa GmbH, produkt ten zostanie, wedug
uznania rmy Olympus, bezpatnie naprawiony lub
wymieniony w odpowiednim okresie. W celu zgoszenia
roszcze wynikajcych z niniejszej gwarancji naley
przekaza produkt wraz z kart gwarancyjn do
sprzedawcy, u którego zosta on nabyty lub do
dowolnego punktu serwisowego rmy Olympus na
obszarze handlowym obsugiwanym przez spók
Olympus Imaging Europa GmbH, zgodnie z procedur
postpowania udostpnion na stronie internetowej
www.olympus.com. Dodatkowo w trakcie rocznego
okresu obowizywania gwarancji wiatowej klientowi
przysuguje prawo zgoszenia roszczenia w dowolnym
autoryzowanym punkcie serwisowym rmy Olympus.
Zwracamy uwag na fakt, e punkty serwisowe
Olympus nie dziaaj we wszystkich krajach.
2. Koszty dostarczenia produktu do autoryzowanego
punktu serwisowego Olympus reguluj lokalne przepisy
prawa. Na terenie Polski koszty takie ponosi Olympus
Polska (Procedura Zgoszenia Reklamacji dostpna na
stronie internetowej www.olympus.pl)
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje nastpujcych
sytuacji (koszty naprawy poniesie klient, nawet jeli
wystpiy one we wskazanym wyej okresie
gwarancyjnym):
(a) Wszelkich wad powstaych w wyniku niewaciwego
posugiwania si urzdzeniem (np. w wyniku
czynnoci, która nie bya wymieniona w instrukcji
obsugi lub w innych instrukcjach itp.).
(b) Wszelkich wad powstaych w wyniku napraw,
mody kacji, czyszczenia itp. przeprowadzanych
przez osoby inne ni personel rmy Olympus lub
autoryzowany punkt serwisowy Olympus.
(c) Wszelkich wad lub uszkodze powstaych w trakcie
transportu oraz w wyniku upadku, uderzenia itp. po
nabyciu produktu.
(d) Wszelkich wad lub uszkodze powstaych w wyniku
poaru, trzsienia ziemi, powodzi, uderzenia
pioruna, innych klsk ywioowych,
zanieczyszczenia rodowiska lub niestabilnoci
napicia.
(e) Wszelkich wad powstaych w wyniku niestarannego
lub nieprawid
owego przechowywania (takiego jak
przechowywanie produktu w wysokiej temperaturze
i wilgotnoci, w pobliu preparatów odstraszajcych
owady lub toksycznych substancji itp.), niewaciwej
konserwacji itp.
(f) Wszelkich wad powstaych w wyniku stosowania
wyadowanych baterii itp.
(g) Wszelkich wad powstaych w wyniku dostania si
piasku, bota itp. do wntrza obudowy produktu.
(h) Zwrotu produktu bez karty gwarancyjnej.
(i) Jeeli w karcie gwarancyjnej wprowadzono
jakiekolwiek poprawki dotyczce daty zakupu,
danych klienta lub sprzedawcy czy numeru
seryjnego.
(j) Jeeli wraz z kart gwarancyjn nie zosta okazany
dowód zakupu.
4. Niniejsza gwarancja dotyczy wycznie produktu;
gwarancja nie obejmuje adnego wyposaenia
dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, osona
obiektywu i baterie.
5. Odpowiedzialno rmy Olympus z tytuu niniejszej
gwarancji jest ograniczona wycznie do naprawy lub
wymiany produktu. Z zakresu gwarancji wyklucza si
wszelk odpowiedzialno za jakiekolwiek szkody
porednie poniesione przez klienta z powodu wady
produktu, w szczególnoci za straty lub uszkodzenia
obiektywów, lmów, innego wyposaenia bd
akcesoriów uywanych wraz z produktem lub za
jakiekolwiek straty wynikajce ze zwoki w naprawie
bd z utraty danych. Gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wycza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z
niezgodnoci towaru z umow.
Uwagi dotyczące przechowywania gwarancji
1. Niniejsza gwarancja jest wana wycznie wtedy, jeeli
karta gwarancyjna zostaa prawidowo wypeniona przez
personel rmy Olympus lub jej autoryzowanego
przedstawiciela oraz gdy inne dokumenty stanowi
wystarczajcy dowód zakupu. W zwizku z tym prosimy
o sprawdzenie, czy na karcie gwarancyjnej jest wpisane
Twoje nazwisko, nazw przedstawiciela, numer seryjny
urzdzenia oraz rok, miesic i dzie zakupu, bd czy
do niniejszej kwarty gwarancyjnej doczono orygina
faktury lub paragon zakupu (na którym widnieje nazwa
przedstawiciela, data zakupu oraz typ produktu). Firma
Olympus zastrzega sobie prawo do odmowy bezpatnej
naprawy w przypadku okazania niewypenionej karty
gwarancyjnej oraz braku powyszego dokumentu lub
jeeli zawarte w nim informacje s niepene lub
nieczytelne.
2. Ze wzgldu na brak moliwoci ponownego wydania
karty gwarancyjnej naley j przechowywa w
bezpiecznym miejscu.
* Zapoznaj si z list dostpn na stronie internetowej:
http://www.olympus.com, na której s dostpne informacje
na temat midzynarodowej sieci autoryzowanych punktów
serwisowych Olympus.
Wykluczenie odpowiedzialności
Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialnoci ani nie
udziela adnych gwarancji, bezporednich ani
porednich, w zwizku z treci niniejszej instrukcji oraz
oprogramowania, i nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci
prawnej za adn domyln gwarancj ani za
przydatno produktu do obrotu handlowego bd jego
przydatno do okrelonego celu oraz za adne szkody
nastpcze, losowe lub porednie (w tym take, ale nie
tylko, utrat zysków, przerwy w prowadzeniu dziaalnoci
gospodarczej lub utrat danych zwizanych z
dzia
alnoci gospodarcz), powstae w wyniku
korzystania lub niemonoci skorzystania z tych
materiaów pisemnych, oprogramowania lub sprztu.
Systemy prawne niektórych krajów nie dopuszczaj
ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialnoci za
szkody nastpcze lub losowe, w zwizku z czym moe
si ono nie stosowa do niektórych klientów.
Firma Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do
niniejszej instrukcji.
Antes de usar os seus binóculos, leia cuidadosa-
mente este manual para se assegurar do uso
correcto dos mesmos. Depois de ler este manual,
guarde-o num local seguro.
Advertência
1. Pode ocorrer perda de visão no caso de usar os
binóculos para observar o sol. Nunca olhe
directamente para o sol.
2. Não deixe os binóculos num local sujeito a luz
directa do sol. Há possibilidades de o aparelho
pegar fogo se isto ocorrer.
1. Nomes das peças principais /
Prender a correia
1
Ocular
2
Controlo de ajuste de dioptria
3
Selector de foco
4
Suporte para a correia
5
Anel da ocular
6
Lingueta de zoom
2. Ajuste o intervalo entre os olhos.
Retire as tampas e ajuste o binóculo, usando ambas
as mãos e movendo o instrumento vagarosamente
como mostra a gura. Faça o ajuste, olhando
através dos binóculos, até que o campo de visão se
torne um círculo único.
3. Decida o que deseja ver e utilize a ocular direita para
focar.
Utilize a lingueta de zoom e ajuste para a ampliação
máxima. Gire o selector de foco olhando com o olho
direito pela ocular direita, e foque de modo que
possa ver o motivo pretendido claramente.
4. Ajuste o controlo de dioptria da ocular esquerda ou
direita enquanto olha com o olho esquerdo ou direito.
Gire o controlo de ajuste de dioptria enquanto olha
com o olho esquerdo ou direito através da ocular
esquerda ou direita, até que o motivo esteja focado
(dependendo do modelo dos binóculos).
5. Coloque o motivo em foco.
Olhando pelos binóculos com os dois olhos, gire
o selector de foco até que o motivo que totalmente
em foco.
6. Ajuste a ampliação
(apenas nos binóculos com zoom).
Olhe através de ambas as oculares e gire a lingueta
de zoom até que o motivo que do tamanho
desejado.
7. Ajustar o anel da ocular
Gire o anel da ocular no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio e ajuste na posição do clique
(indicada com linhas tracejadas).
Aqueles que usam óculos devem ajustá-lo na
posição de pressionar o clique.
Cuidados e armazenamento
Retire toda a poeira com um assoprador e limpe com
um pano limpo. Se as lentes estiverem manchadas,
limpe-as com um pano humedecido com um líquido
limpador de lentes do tipo disponível no comércio.
Não use dissolventes, benzina ou solventes
orgânicos para limpar os binóculos.
Quando os binóculos não estiverem a ser usados por
um período longo de tempo, guarde-os num
local bem ventilado, evitando altas temperaturas
e humidade.
Evite fortes impactos causados por batidas ou
quedas dos binóculos.
Não aplique força excessiva nos binóculos.
Sempre que os seus binóculos estiverem dani cados
ou não estejam a funcionar correctamente, leve-os ao
posto de assistência técnica da Olympus.
As cláusulas são mostradas nas instruções.
Termos e condições
Esta garantia internacional deve ser apresentada
num Centro de Assistência Técnica Autorizado da
Olympus para que qualquer reparação possa ser
efectuada sob as condições da garantia.
Esta garantia é valida somente quando se apresen-
tar o Certi cado de Garantia e prova de compra
ao Centro de Assistência Técnica Autorizado da
Olympus. Além da Garantia Internacional de 1 ano,
emitida pela OLYMPUS IMAGING CORP. do Japão,
a Garantia Europeia, emitida pela OLYMPUS
IMAGING EUROPA GMBH, é válida por 25 anos a
partir da data de compra dos binóculos. Note que
esta garantia é adicional e não afecta os direitos
legais do comprador.
Condições de garantia
j
1. Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar
de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo
com as instruções de funcionamento e de cuidados
de manuseamento fornecidas em conjunto), durante
um período de 25 anos a partir da data de compra
num distribuidor autorizado da Olympus, dentro da
área comercial da Olympus Imaging Europa GmbH
tal como estipulado na página de Internet:
http://www.olympus.com, este aparelho será
reparado ou, por opção da Olympus, substituído
gratuitamente. Para usufruir do direito a esta
garantia, o cliente deverá, antes de terminar
o período de garantia, entregar
o aparelho e este Certi cado de garantia ao
revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a
qualquer outro serviço de assistência da Olympus,
dentro da área comercial da Olympus Imaging
Europa GmbH, tal como estipulado na página
de Internet: http://www.olympus.com. Durante
o período de um ano da Garantia mundial, o cliente
poderá entregar o aparelho em qualquer serviço de
assistência da Olympus. Tenha em atenção que este
serviço de assistência da Olympus não existe em
todos os países.
2. O cliente deverá transportar o produto até ao
revendedor ou serviço de assistência autorizado da
Olympus sob a sua própria responsabilidade e será
responsável por todos os custos referentes ao
respectivo transporte.
3. As seguintes situações não são abrangidas pela
garantia e o cliente deverá pagar os custos de
reparação, mesmo em relação a avarias que surjam
durante o período de garantia mencionado em cima.
(a) Qualquer avaria devido a um manuseamento
incorrecto (como por ex. uma operação não
mencionada nas precauções de manuseamento
ou noutras secções das instruções, etc.).
(b) Qualquer avaria devido a reparação,
modi cação, limpeza, etc. realizadas por alguém
que não pertença à Olympus ou a um serviço de
assistência da Olympus.
(c) Qualquer avaria ou dano devido ao transporte,
queda, choque, etc., após a aquisição do
produto.
(d) Qualquer avaria ou dano devido a incêndio,
terramoto, inundações, trovoadas, outras
catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes
de energia irregulares.
(e) Qualquer avaria devido a armazenamento
inadequado (como por ex., manter o produto em
locais com altas temperaturas e húmidos, junto
de repelentes de insectos, tais como naftalina
ou químicos nocivos, etc.), manutenção inade-
quada, etc.
(f) Qualquer avaria devido a pilhas gastas, etc.
(g) Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se
acumule no interior do produto.
(h) Quando este Certi cado de garantia não é
devolvido com o produto.
(i) Quando qualquer tipo de alterações é feito no
Certi cado de garantia em relação ao ano,
mês ou data de aquisição, ao nome do cliente,
ao nome do revendedor ou ao número de série.
(j) Quando o comprovativo de compra não
é apresentado com este Certi cado de garantia.
4. Esta garantia aplica-se apenas ao produto;
a garantia não se aplica a qualquer outro
equipamento acessório, como a bolsa, a correia,
a tampa da objectiva e as pilhas.
5. A única responsabilidade da Olympus nesta garantia
será limitada à reparação ou substituição do
produto. Qualquer responsabilidade por perda ou
dano indirecto ou consequencial de qualquer tipo
ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria
do produto e, em particular, qualquer perda ou dano
causado a qualquer objectiva, película, outros
equipamentos ou acessórios utilizados com o
produto ou qualquer perda resultante de um atraso
na recuperação ou perda de dados, está excluída.
Os regulamentos obrigatórios por lei não serão
afectados por isto.
Notas referentes à manutenção da garantia
1. Esta garantia apenas será válida caso o Certi cado
de garantia esteja totalmente preenchido pela
Olympus ou por um revendedor autorizado ou se
outros documentos apresentarem comprovativo
su ciente. Deste modo, certi que-se, por favor, de
que o seu nome, o nome do revendedor, o número
de série e o ano, mês e data de compra estão
preenchidos ou de que a factura original ou recibo
de venda (indicando o nome do revendedor, a data
de compra e o tipo de produto) estão anexados
ao Certi cado de garantia. A Olympus reserva-se
o direito de recusar assistência gratuita, caso
o Certi cado de garantia não esteja preenchido ou o
documento supracitado não esteja anexado,
ou caso a informação contida esteja incompleta ou
ilegível.
2. Tendo em conta que este Certi cado de garantia
não será novamente emitido, guarde-o num local
seguro.
* Consulte a lista na página de Internet:
http://www.olympus.com em relação à rede de
assistência internacional autorizada da Olympus.
Renúncia da garantia
A Olympus não assume qualquer responsabilidade
nem oferece garantia, expressa ou implícita, no que
diz respeito ao conteúdo da documentação escrita ou
do software, nem em caso algum assumirá a
responsabilidade por qualquer garantia implícita na
comercialização ou adaptação para qualquer m
particular ou por qualquer prejuízo consequente,
fortuito ou indirecto (incluindo, mas não limitado aos
prejuízos causados por perdas de lucros comerciais,
interrupção comercial e perda de informações
comerciais) que possam surgir da utilização ou
incapacidade de utilização desta documentação
escrita, software ou equipamento. Alguns países não
permitem a exclusão ou limitação da
responsabilidade por prejuízos consequentes ou
fortuitos, logo, as limitações supracitadas podem não
se aplicar ao seu caso.
A Olympus reserva todos os direitos deste manual.
Înainte de a utiliza binoclul, citii cu atenie
acest manual pentru a v asigura c îl utilizai
corect. Dup ce ai citit manualul, depozitai-l
într-un loc sigur.
Avertisment
1. Nu privii niciodat direct la soare cu binoclul.
Putei suferi o pierdere a vederii.
2. Nu punei binoclul într-un loc a at direct în razele
soarelui. Exist pericolul declanrii unui incendiu.
1. Numele principalelor componente /
Cum să ataşaţi şnurul
1
Ocular
2
Ajustare dioptrii
3
Focalizare
4
Urechi nur
5
Cup ochi
6
Manet zoom
2. Reglare distan ocular.
Îndeprtai capacul i reglai binoclul cu ambele
mâini micând încet unitatea aa cum se arat în
gur. Efectuai reglajul în timp ce v uitai prin
binoclu, pân când câmpul vizual devine uni cat.
3. Decidei-v ce dorii s vedei i utilizai ocularul
drept pentru focalizare.
Folosii maneta de zoom i reglai la coe cientul
maxim de mrire. Rotii focalizarea în timp ce v
uitai cu ochiul drept prin ocular i focalizai astfel
încât s vedei clar obiectul dorit.
4. Reglai dioptria în ocularul stâng sau în cel drept în
timp ce v uitai cu ochiul stâng sau
cu cel drept.
Rotii dispozitivul de ajustare a dioptriilor în timp
ce v uitai cu ochiul stâng sau cu cel drept prin
ocularul stâng sau prin cel drept, pân când
focalizai obiectul (în funcie de modelul de
binoclu).
5. Focalizai subiectul.
În timp ce v uitai prin binoclu cu ambii ochi, rotii
focalizarea pân când subiectul este focalizat
optim.
6. Reglai coe cientul de mrire
(doar pentru binoclurile cu zoom).
Privii prin ambii oculari i operai maneta de zoom
pân când vedei obiectul la dimensiunea dorit.
7. Setarea inelelor oculare
Rotii inelul ocularului contra acelor de ceasornic
i setai-l la poziia de blocare (artat prin linii
întrerupte).
Persoanele care poart ochelari ar trebui s
seteze la poziia de blocare îngropat.
Întreţinere şi depozitare
Îndeprtai praful cu o su ant i tergei cu grij cu
ajutorul unei cârpe curate. Când ocularii sunt
murdari, tergei-i cu o cârp etc., înmuiat într-un
lichid special pentru curat lentile. Nu utilizai
diluant, gaz sau solveni organici pentru a cura
binoclul.
Când nu utilizai binoclul pentru o perioad mai
lung de timp, depozitai-l într-un loc bine aerisit,
evitând temperaturile înalte i umiditatea.
Evitai impacturile dure cauzate de lovirea sau
scparea acestuia pe jos.
Nu utilizai for excesiv asupra binoclului.
Aducei binoclul la sta
ia de service Olympus de
ecare dat când se defecteaz sau funcioneaz
incorect.
Prevederile sunt arătate în instrucţiuni.
Termeni şi condiţii
Aceast garanie internaional trebuie prezentat
la un service de reparaii autorizat Olympus
înainte ca orice reparaie s poat efectuat în
baza garaniei.
Aceast garanie este valid doar dac Certi catul
de Garanie i dovada achiziionrii sunt
prezentate la service-ul de reparaii autorizat
Olympus. În plus pe lâng garania internaional
de un an, emis de OLYMPUS IMAGING CORP.
în Japonia, garania european emis de
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, este valid
pentru 25 de ani de la data achiziionrii bino-
clului. V
rugm s notai c aceast garanie este
suplimentar i nu afecteaz drepturile statutare
ale clientului.
Clauze de garanţie
k
1. Dac acest produs prezint defeciuni, dei a fost
utilizat în condiii corespunztoare (cu respectarea
instruciilor de utilizare i întreinere puse la
dispoziie la cumprare), pe o perioad de 25 de
ani de la data achiziionrii de la un distribuitor
autorizat Olympus în aria comercial Olympus
Imaging Europa GmbH, dup cum este stipulat pe
pagina web: http://www.olympus.com, acest
produs va reparat, sau la propunerea Olympus
va înlocuit gratuit. În aceast situaie, pentru a
bene cia de garanie, clientul trebuie s prezinte
produsul i certi catul de garanie înainte de
expirarea termenului de garanie la distribuitorul
de la care a achiziionat produsul sau la orice alt
service Olympus din interiorul ariei comerciale
Olympus Imaging Europa GmbH, dup cum este
stipulat pe pagina web: http://www.olympus.com.
În primul an de garanie internaional, clientul
poate returna produsul în orice service Olympus.
Nu în toate rile exist service-uri Olympus.
2. Clientul va transporta produsul la distribuitorul sau
service-ul autorizat Olympus pe riscul propriu i va
rspunde de toate costurile care deriv din
transportul produsului.
3. Aceast garan
ie nu acoper urmtoarele situaii,
iar clientul va trebui s plteasc taxa de
reparaie, chiar dac defectarea a survenit în
perioada de garanie menionat mai sus.
(a) Orice defect survenit în urma folosirii incorecte
(de ex. operaiuni care nu sunt menionate în
instruciunile de utilizare i întreinere sau alte
capitole etc.)
(b) Orice defect care a survenit în urma reparaiei,
modi crii, currii etc. realizate de o
persoan, alta decât un specialist autorizat de
Olympus sau de un service Olympus.
(c) Orice defeciune datorat transportului, cderii,
ocurilor etc. dup achiziionare produsului.
(d) Orice defect provocat de foc, cutremur,
inundaii, trsnete sau alte calamiti naturale,
poluare i surse de curent neregulate.
(e) Orice defect aprut în urma depozitrii
neglijente sau improprii (de ex. depozitarea în
condiii de temperatur înalt i umiditate, în
apropierea substanelor insecticide ca naftalin
sau alte substane periculoase etc.),
întreinerea necorespunztoare etc.
(f) Orice defect provocat de acumulatorii uzai etc.
(g) Orice defect provocat de nisip, noroi etc. care
intr în produs.
(h) Când acest certi cat de garanie nu este
înapoiat împreun cu produsul.
(i) Când sunt efectuate orice tip de modi cri în
certi catul de garanie privind anul, luna i data
achiziionrii, numele clientului, numele
distribuitorului i seria produsului.
(j) Când documentul de achiziionare nu este
prezentat cu acest certi cat de garanie.
4. Aceast garanie se aplic doar produsului;
garania nu se aplic accesoriilor echipamentului,
de ex. carcas, nur, capacul obiectivului sau
acumulatori.
5. În termenii garaniei, singura responsabilitate
care revine Olympus se limiteaz la repararea
sau înlocuirea produsului. Orice responsabilitate
pentru pierderi indirecte sau în consecin sau
daune de orice tip provocate sau suferite de o
defeciune a produsului, i în special orice pierdere
sau daune provocate obiectivului, lmului, altui
echipament sau accesoriilor folosite cu produsul
sau pentru orice pierdere rezultat de întârzieri ale
termenului de reparaie sau pierderea de date este
exclus
. Aceasta nu afecteaz prevederile legale.
Observaţii privitoare la service pe perioada
garanţiei
1. Garania este valabil doar dac certi catul de
garanie este completat corespunztor de ctre
Olympus sau un distribuitor autorizat sau în baza
altor documente care conin dovezi su ciente.
Tocmai de aceea, asigurai-v c sunt completate
corect numele dumneavoastr, numele distribuito-
rului, seria camerei, anul, luna i ziua achiziionrii,
sau c factura original sau chitana aferent
vânzrii (indicând numele distribuitorului, data
achiziionrii i tipul produsului) sunt ataate la
acest certi cat de garanie. Olympus îi rezerv
dreptul s refuze reparaia gratuit, dac nici
Certi catul de garanie nu este completat i nici
documentele descrise mai sus nu sunt ataate sau
dac informa
ia coninut este incomplet sau
ilizibil.
2. Certi catul de garanie nu se elibereaz în copie,
de aceea pstrai-l la loc sigur.
* Consultai lista pe pagina de internet:
http://www.olympus.com pentru reeaua
internaional pentru service autorizat Olympus.
Condiţii de garanţie
Olympus nu acord consultan sau garanie,
explicit sau implicit, despre sau privitor la orice
informaie coninut în aceste materiale scrise sau
software i în nici un caz nu are legtur cu nici o
garanie comercial implicit sau declaraie de
conformitate pentru orice scop particular sau pentru
daune în consecin, incidentale sau indirecte
(inclusiv, dar nu limitat la daunele pentru pierderea
pro turilor comerciale, întreruperea activitilor
comerciale sau pierderea informaiilor comerciale)
care decurg din folosirea sau incapacitatea de a
utiliza aceste materiale scrise, software-ul sau
echipamentul. Anumite ri nu permit excluderea
sau limitarea rspunderii pentru daunele în
consecin sau incidentale, ceea ce înseamn c
restriciile de mai sus pot s nu se aplice în cazul
dumneavoastr.
Olympus îi rezerv toate drepturile pentru acest
manual.
   
  
 .  
   .
Предупреждение
1.      .  
  .
2.      
.    .
1. Названия основных частей /
Закрепление ремешка
1

2
  
3
 
4
 
5

6
 
2.    .
 ,    
,   ,   
.  ,  ,
      .
3.  ,     ,
    .
   
  .   ,
  ,  
    .
4.      
.
    ,
    
(   ),  
  .
5.    .
   ,  
,     
.
6.  
(    )
   , 
 ,   
   .
7. Установка кольца окуляра
       (
  ).
 ,   ,   
  .
Уход и хранение
  , 
     
 .     
  ,   
 .     
 ,  
 .
   
 .  
 .
    

     
 .
    
 Olympus.
Условия указаны
в настоящем руководстве.
Условия гарантии
   
    
    
 .
   
   Olympus
  ,
 . 
   1 ,
 OLYMPUS IMAGING CORP.
,    
 OLYMPUS IMAGING EUROPA
GMBH    25 .
 ,    
    
.
Условия гарантии
l
1.   ,   
  ( 
   
   )
  25   
   Olympus
    
Olympus Imaging Europa GmbH  
   :
http://www.olympus.com   
 
   
  Olympus.  
     
     
   , 
  ,   
  Olympus  
  Olympus Imaging Europa
GmbH,    : http://www.olympus.com.
  
 
     
   Olympus.  
,     Olympus
    .
2.      
   
Olympus      
,   .
3.  
  
  ,  
      
   
  .
(a)  , 
  (,
  ,  
    
    ,
. .).
(b)  ,  
, ,  ..,
   Olympus  
   
Olympus.
(c)   ,
 , , 
..   .
(d)   ,
  , ,
,  
  , 
   
.
(e)  , 
   
(,   
   ,
     
    . .), -
   . .
(f) 
,  -
  . .
(g)  ,  
    , 
. .
(h)     
  .
(i)   ,  
 ,  ,
  ,  ,

  .
(j)    
   ,
 .
4.     
;     
 ,    , ,
,  .
5.    Olympus
     
 
.   
      
,   
 , ,  
 ,  -
, ,  
,   ,
   ,  
   , . 
 
  
 .
Указания по гарантийному обслуживанию
1.       
   Olympus 
   
  ,  
.   , 
    , 
,  ,  ,  

,    
     
  (   ,
   ).  Olympus
     
   ,  
  ,  
    
 
 .
2.     
  ,   
.
*   
  Olympus   :
http://www.olympus.com
Ограничение гарантии
 Olympus     
,  ,  ,
    
    
,      
    
     
      ,
    (  
  ,  
  ,  
 )  

   
   
  .   
   
     ,
      
  .
 Olympus      
 .
Läs igenom bruksanvisningen noga innan du
börjar använda kikaren så att du kan använda
den på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvis-
ningen på ett säkert ställe.
Varning
1. Titta aldrig direkt mot solen genom kikaren.
Det kan orsaka nedsatt synförmåga.
2. Lägg inte kikaren på en plats där den utsätts för
direkt solljus. Det kan orsaka brand.
1. Kikarens huvuddelar/
Hur du sätter fast remmen
1
Okular
2
Dioptrijustering
3
Fokuseringsratt
4
Remfäste
5
Ögonmussla
6
Zoomreglage
2. Justera ögonintervallet.
Ta bort skyddet och justera kikaren med båda
händerna genom att röra på kikaren långsamt på
det sätt som bilden visar. Titta i kikaren under tiden
och justera inställningen tills synfältet utgör en
enhetlig cirkel.
3. Bestäm vad du vill titta på och ställ in skärpan med
det högra okularet.
Ställ in zoomreglaget på maximal förstoring.
Titta genom det högra okularet med ditt högra öga
och vrid på fokuseringsratten tills det utvalda
föremålet syns tydligt.
4. Ställ in dioptrijusteringen på det högra eller vänstra
okularet medan du tittar med höger eller vänster
öga.
Titta med höger eller vänster öga genom det högra
eller vänstra okularet och vrid dioptrijusteringen tills
det utvalda föremålet är i fokus (beroende på
kikarmodell).
5. Ställ in skärpan på motivet.
Titta i kikaren med båda ögonen och vrid
fokuseringsratten tills motivet är helt i fokus.
6. Justera förstoringsgraden
(endast kikare med zoom).
Titta genom båda okularen och vrid zoomreglaget
tills du ser föremålet i önskad storlek.
7. Ställ in okularringen.
Vrid okularringen moturs och ställ in i »klick»-läget
(visas med streckade linjer).
Personer som bär glasögon bör ställa in i det
intryckbara »klick»-läget.
Skötsel och förvaring
Blås bort eventuellt damm med en blåsborste och
torka försiktigt med en ren trasa. Om okularet är
smutsigt kan du torka rent det med en trasa eller
liknande som är lätt fuktad med vanlig linsrengöring
( nns i handeln). Använd inte thinner, bensin eller
organiska lösningsmedel för att rengöra kikaren.
Om kikaren inte ska användas under en längre tid
ska den förvaras på en väl ventilerad plats. Utsätt
inte kikaren för höga temperaturer eller fukt.
Utsätt inte kikaren för kraftiga stötar som t.ex.
orsakas av att du stöter i eller tappar den.
Utsätt inte kikaren för överdrivet hårdhänt
behandling.
Om kikaren har skadats eller fungerar felaktigt ska
du ta med den till en Olympus-servicestation.
Bestämmelserna anges i bruksanvisningen.
Allmänna villkor
Enligt garantivillkoren måste den globala garantin
uppvisas på en auktoriserad Olympus-service-
station innan några reparationer kan genomföras.
Garantin gäller endast om garantibeviset och
köpbeviset uppvisas på servicestationen.
Utöver den ettåriga globala garantin (World Wide
Warranty), som ställs ut av OLYMPUS IMAGING
CORP. i Japan, omfattas kikare av en europeisk
garanti som ställs ut av OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH och som gäller i 25 år från
inköpsdatum. Observera att detta är en extra
garanti som inte påverkar kundens lagstadgade
rättigheter.
Pre upotrebe dvogleda pažljivo proitajte
uputstvo da biste ga pravilno koristili. Uputstvo
nakon itanja odložite na sigurno mesto.
Upozorenje
1. Nikad kroz dvogled ne gledajte direktno u sunce.
Može doi do gubitka vida.
2. Ne ostavljajte dvogled na mestu izloženom
direktnom sunevom svetlu. Ovo može izazvati
požar.
1. Nazivi glavnih delova /
Način postavljanja kaiša
1
Okular
2
Prsten za izoštravanje soiva
3
Toki za podešavanje fokusa
4
Prorez za nameštanje kaiša
5
Štitnik za oko
6
Prsten zuma
2. Prilagodite dvogled rastojanju izmeu oiju.
Uklonite poklopac i podesite dvogled tako što ete
sa obe ruke polako pomerati odgovarajui deo,
kao što je prikazano na slici. Podešavanje obavite
dok gledate kroz dvogled, sve dok se vidno polje
ne stopi u jedan krug.
3. Izaberite objekat koji želite da posmatrate
i pomou desnog okulara izvršite fokusiranje.
Pomou prstena zuma podesite maksimalno
uveanje. Rotirajte toki za podešavanje fokusa
dok desnim okom gledate kroz okular, sve dok
jasno ne vidite željeni objekat.
4. Podesite prsten za korekciju dioptrije na levom ili
desnom okularu, dok gledate levim ili desnim okom.
Rotirajte prsten za korekciju dioptrije dok gledate
levim ili desnim okom kroz levi ili desni okular,
sve dok se objekat ne nae u fokusu (zavisno od
modela dvogleda).
5. Izoštrite sliku objekta.
Dok sa oba oka gledate kroz dvogled, okreite
toki za podešavanje fokusa sve dok se objekat
ne nae u optimalnom fokusu.
Bu dürbünü kullanmadan önce doru
kullanılmasını salamak amacıyla bu kılavuzu
dikkatle okuyun. Kılavuzu okuduktan sonra
güvenli bir yerde muhafaza edin.
Uyarı
1. Dürbünle, asla dorudan günee bakmayın.
Görme kaybı oluabilir.
2. Dürbünü, dorudan güne ııı alan yerlerde
bırakmayın. Bunu yapmak yangına yol açabilir.
1. Ana parçaların isimleri /
Kayışın takılması
1
Oküler
2
Diyoptri Ayar Kontrolü
3
Netlik Ayarı
4
Kayı Yeri
5
Vizör Lastii
6
Zoom ayarlayıcı
2. Göz aralıını ayarlayın.
Kapaı çıkartın ve dürbünü resimde gösterilen
ekilde her iki elinizle tutarak yavaça hareket
ettirerek ayarlayın. Ayarlamayı, dürbünden
bakarken görü alanı tek bir daire oluncaya kadar
sürdürün.
3. Ne görmek istediinize karar verin ve doru oküleri
kullanın.
Maksimum büyütmeyi ayarlamak için zoom
ayarlayıcıyı kullanın. Sa gözünüz ile sa
okülerden bakarken netlik ayarını çevirin ve
görmek istediiniz nesneyi net ekilde görünceye
kadar netleyin.
4. Sol veya sa gözünüz ile bakarken sol veya sa
okülerdeki diyoptri kontrolünü ayarlayın.
Sol veya sa gözünüzle sol veya sa okülerden
bakarken diyoptri ayar kontrolünü çevirin, aynı
nesne netlenmelidir (dürbün modeline balı
olarak).
5. Nesneyi netletirin.
Her iki gözle dürbünden bakarken, nesnenin
maksimum netlii salanana kadar netlik ayarını
çevirin.
   , 
   .  
   .
Попередження
1.       .
     .
2.      
.     .
1. Основні компоненти /
Прикріплення ремінця
1

2
   
3
 
4
  
5

6
 
2.    .
   ,  
    , 
  .   
 ,     
 .
3.      .
   
 .   
   ,   
  .
4.       
.
     
   ,  
   (   ).
5.    .
     
 ,     .
6.  
(     ).
     
,    
   .
7. Установлення кільця окуляра
     
 ,      
(  ).
   ,   
  .
Догляд і зберігання
     ,
     
.   ,  
,     , 
   . 
    
.
    
  ,   
 ,   
  .
     
 
    
.
    
    
Olympus.
Положення вказані в інструкції.
Строки та умови
    
   Olympus
  ,  
 .
      
 Olympus    
.    , 
    OLYMPUS IMAGING
CORP. ,  , 
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, 
 25     .
,    ,  
    .
Умови гарантії
r
1.     , 
   ( 
   , 
  ),  25  
    
 Olympus  -
  Olympus Imaging Europa GmbH,
   -: http://www.olympus.com,
      
  Olympus
  . 
  ,  
     
  ,    ,
  -   Olympus,
   -
  Olympus Imaging Europa GmbH,
    -: http://www.olympus.
com.     
  
   -
   Olympus. , 
  Olympus    .
2.       
    Olympus
      .
3.     
,    

  ,  
   
 .
() - ,   
  
(,    , 
  « »
     ).
() - ,   
, ,  
, 
   Olympus 
   Olympus.
() -   ,  
 , , 
,   .
() -   ,  
 , , ,  
  , 
    
 .
() - ,   
  (, 
   
  ,  
 ,  ,  
 ), 
 .
() - ,   
  .
() -
,  
  ,  .
()      
.
()   -  
   ,   
,    ,
    .
()    
  
  .
4.     ;  
 -  ,  
, ,   .
5.     Olympus   
     
.     
- 
   
    
 -   , 
,    
 ,     
,   -  
    . 
  
.
Примітки щодо чинності гарантії
1.    ,  
   
 Olympus   
  ,   
 ,    .
  ,   ,
 ,  ,  , 
 
  
       (
  ,    
).  Olympus   
   
,    
     
,   ,  
.
2. 
    ,
    .
*     
    -:
http://www.olympus.com.
Обмеження гарантії
 Olympus ,   
    
    ,  
,    -
    
   - ,
  ,  
 (,   ,
  , 
     )
   
   ,
   .  
 
  
     ,
        
.
 Olympus       
.
6. Büyütmeyi ayarlama
(sadece zoom özellikli dürbünler).
Her iki okülerden bakın ve nesne istediiniz
boyuta gelene kadar zoom ayarlayıcıyı çevirin.
7. Oküler halkasını ayarlama
Oküler halkasını saat yönünün tersine çevirin ve
klikleme pozisyonunda ayarlayın (kesik çizgiler ile
gösterilir).
Gözlük kullananlar bastırmalı klik pozisyonunu
ayarlamalıdır.
Bakım ve Saklama
Tozları bir ü eyici ü eyin ve temiz bir bez ile ha fçe
silin. Okülerler lekelendiinde, piyasadan satın
alabileceiniz lens temizleyici madde ile ha fçe
ıslatılmı bir bez ile temizleyin. Dürbünü temizlemek
için tiner, benzin veya organik çözücüler
kullanmayın.
Dürbün uzun süre kullanılmayacaı zaman,
iyi havalandırmalı bir yerde, yüksek sıcaklık ve
nemden koruyarak saklayın.
Çarpma veya dürbünün dümesinden
kaynaklanacak güçlü darbelerden kaçının.
Dürbüne aırı güç uygulamayın.
Hasar veya arıza durumunda dürbününüzü
Olympus servis merkezine götürün.
Şartlar Talimatlar içinde gösterilmiştir.
Şartlar ve ko
şullar
Garanti kapsamındaki herhangi bir onarım
yapılmadan önce Olympus yetkili servis merkezine
dünya genelinde geçerli garantinin gösterilmesi
gereklidir.
Bu garanti sadece Garanti Belgesi ve satın alma
kanıtı Olympus servis merkezine sunulduu
takdirde geçerlidir. OLYMPUS IMAGING CORP.
tarafından Japonya’da verilen bir yıl Dünya
Çapında Garanti’ye ek olarak, OLYMPUS
IMAGING EUROPA GMBH tarafından verilen
Avrupa garantisi satın alma tarihinden itibaren
25 yıl geçerlidir. Lütfen unutmayın ve garanti bir
ektir ve tüketicinin kanuni haklarını etkilemez.
Garanti şartları
q
1. Düzgün kullanılmasına ramen (ürünle verilen
Bakım ve Kullanım talimatına uygun olarak) bu
ürün kusurlu bulunursa, Olympus Imaging Europa
GmbH irketinin i alanı bünyesinde yer alan ve
web http://www.olympus.com sitesinde belirtilen
yetkili Olympus daıtıcılarında satın alma
tarihinden itibaren 25 yıl boyunca, Olympus’un
tercihine göre bu ürün tamir edilebilir veya ücretsiz
olarak yenisiyle deitirilebilir. Bu garanti haklarını
kullanabilmek için müteri, bu Garanti Serti kasını
garanti süresi sona ermeden önce satıcıya veya
Olympus Imaging Europa GmbH
i alanı bünyesinde yer alan ve web sitesinde,
http://www.olympus.com belirtilen bir Olympus
servis merkezine götürmelidir. Dünya Çapında
Garantinin birinci yılında müteri, ürünü istedii
Olympus servis merkezine verebilir. Tüm ülkelerde
Olympus servis merkezi bulunmadıını lütfen
unutmayınız.
2. Ürünün yetkili Olympus servis merkezi veya
daıtıcısına nakliyesi ve nakliye s
ırasında
doabilecek tüm hasarlardan müteri sorumludur.
3. Aaıda belirtilen hasarlar garanti kapsamında
deildir ve müteri, yukarıda belirtilen garanti
süresi dolmasa bile onarım ücreti ödemekle
yükümlüdür.
(a) Kötü kullanımdan doan hasarlar (talimatın
Bakım veya dier bölümlerinde belirtilmeyen
bir kullanım söz konusu olduunda).
(b) Olympus veya yetkili bir Olympus servis
merkezi tarafından gerçekletirilmeyen onarım,
deiiklik, temizlik vs.den doan hasarlar.
(c) Ürünün satıından sonra, düme, darbe gibi
nakliye sırasında meydana gelen kusurlar veya
hasarlar.
(d) Yangın, deprem, sel, imek ve dier doal
felaketlerden, çevre kirliliinden ve düzensiz
gerilim kaynaklarından meydana gelen kusur
veya hasar.
(e) Kötü veya uygunsuz saklama (ürünü yüksek
sıcaklı
k ve nem, naftalin veya zararlı ilaçlar vb.
böcek savarların yakınında saklama) ve yanlı
bakım vb.den kaynaklanan hasarlar.
(f) Boalmı pillerden vs. kaynaklanan kusurlar.
(g) Ürün kılıfına kum, çamur vs. girmesinden
kaynaklanan arızalar
(h) Bu Garanti Belgesinin ürünle birlikte
getirilmedii haller.
(i) Garanti Belgesi’nde, satın alınan yıl, ay ve gün,
terinin adı, bayiinin adı ve seri numarası
hakkında herhangi bir deiiklik yapıldıında.
(j) Bu Garanti Serti kası’yla beraber ürünü satın
aldıınızı kanıtlayan bir belge sunmadıınızda.
4. Bu Garanti sadece bu ürün için geçerlidir. Garanti,
kılıf, kay
ı, lens kapaı ve piller gibi dier ilave
ekipmana uygulanmaz.
5. Olympus’un bu garantiyle üstlendii tek
sorumluluk ürünün tamiri veya yenisiyle
deitirilmesi ile sınırlıdır. Olympus, ortaya çıkan
veya ürün kusurundan kaynaklanan her türlü
dolaylı veya müteselsil kayıp veya hasar ve
özellikle lens, lm, ürünle beraber kullanılan dier
ekipman veya aksesuarların kaybı veya hasarı ya
da onarımın gecikmesinden veya bilgi kaybından
doan her türlü kayıp için olan sorumluluktan
muaftır. Kanunun belirledii mücbir kurallara
bununla halel gelmez.
Garanti bakımı hakkında notlar
1. Bu garanti ancak Garanti Belgesi Olympus veya
yetkili bir bayii tarafından usulüne uygun olarak
tamamlanırsa ya da dier belgeler yeterli ispatı
içerirse geçerlidir. Dolayısıyla adınızın, bayiinizin
adının, seri numarası
nın ve satın alınan yıl, ay ile
gün bilgisinin tam olarak yazıldıından veya
orijinal faturanın veya satı faturasının (bayiinin
adını, satın alma tarihini ve ürün tipini gösteren)
bu Garanti Belgesi’ne eklendiinden lütfen emin
olunuz. Olympus, Garanti Belgesi
tamamlanmadıında ve / veya yukarıdaki belgeler
eklenmediinde ve / veya içerdikleri bilgiler eksik
veya yanlı olduunda da ücretsiz servis vermeyi
geri çevirme hakkını saklı tutar.
2. Bu Garanti Belgesi yeniden verilmeyeceinden,
güvenilir yerde saklayınız.
* Kayıtlı uluslararası servis alarını bulmak için lütfen
http://www.olympus.com internet adresindeki listeye
göz atınız.
Garanti Tekzibi
Olympus, bu yazılı materyalin veya yazılımın içerii
arac
ılııyla ve içerii ile ilgili olarak hiçbir dorudan
ya da dolaylı vaatte bulunmaz veya garanti vermez;
hiç bir durumda ticari kullanılabilirlik ya da belirli bir
amaç için kullanılabilirlik ya da bu yazılı belgelerin,
yazılımın ya da cihazın kullanılmasından ya da
kullanılamamasından kaynaklanan (kar kaybı, iin
aksaması ya da i bilgilerinin yitirilmesi dahil fakat
bununla sınırlı olmamak kaydıyla) sorumluluk kabul
etmez. Bazı ülkeler, dolaylı veya arızi zararlardan
kaynaklanan sorumluluun sınırlandırılmasına izin
vermez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırmalar
sizin için geçerli olmayabilir.
Olympus, bu kılavuzun tüm haklarını saklı tutar.
6. Podesite stepen uveanja
(samo dvogledi sa zumom).
Pogledajte kroz oba okulara i okrenite prsten
zuma dok ne vidite objekat u željenoj veliini.
7. Podešavanje prstena okulara
Okreite prsten okulara u pravcu suprotnom od
kretanja kazaljke na satu i podesite ga u položaj
da »škljocne« (prikazano isprekidanim linijama).
Oni koji nose naoari treba da ga podese u
položaj da »škljocne« nakon što se pritisne.
Održavanje i skladištenje
Ukolnite prašinu pomou pumpice i pažljivo obršite
istom tkaninom. Kada su okulari zaprljani, obrišite
ih paretom tkanine, itd. navlaženim sredstvom za
enje soiva koje je dostupno na tržištu. Ne
koristite razreiva, benzin i organske rastvarae
za enje dvogleda.
Ako dvogled ne koristite duži vremenski period,
odložite ga na dobro provetreno mesto,
izbegavajui visoku temperaturu i vlažnost.
Izbegavajte jake udarce izazvane tumbanjem ili
ispuštanjem dvogleda
Ne primenjujte prekomernu silu na dvogled.
Odnesite dvogled u ovlašeni Olympusov servis
svaki put kada doe do ošteenja ili kvara.
Odredbe su prikazane u uputstvu.
Uslovi korišćenja
Ova garancija važi svuda u svetu i mora se staviti
na uvid Olympusovom ovlašenom servisnom
centru pre obavljanja bilo kakve popravke pod
uslovima de nisanim ovom garancijom.
Garancija važi samo ako su garantni list i dokaz
o kupovini dostavljeni na uvid Olympusovom
servisnom centru. Pored garancije koja važi svuda
u svetu u trajanju od godinu dana i koju izdaje
OLYMPUS IMAGING CORP. u Japanu, evropska
garancija koju izdaje OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH, važi 25 godina od dana
kupovine ovog dvogleda. Molimo da imate u vidu
da je ovo dodatna garancija i da ne utie na
zakonska prava kupca.
Odredbe garancije
p
1. Ako se dokaže da je ovaj proizvod neispravan,
ak i ako je pravilno korišen (u skladu sa
pisanim uputstvima za rukovanje, održavanje
i rad koja su uz njega isporuena), 25 godina od
dana kupovine od ovlašenog Olympusovog
distributera u oblasti poslovanja kompanije
Olympus Imaging Europa GmbH
kao što je navedeno na web stranici:
http://www.olympus.com, ovaj proizvod e biti
popravljen ili besplatno zamenjen po odluci
kompanije Olympus. Za potraživanja prema
ovoj garanciji korisnik mora da odnese proizvod
i ovaj garantni list pre isteka garantnog perioda od
dve godine prodavcu kod koga je kupio proizvod ili
u bilo koji drugi Olympus servis u oblasti
poslovanja kompanije Olympus Imaging Europa
GmbH kao što je navedeno na web stranici:
http://www.olympus.com. U toku jednogodišnjeg
perioda važenja garancije u celom svetu, korisnik
može da vrati proizvod u bilo kom Olympus
servisu. Obratite pažnju na to da ovakvi Olympus
servisi ne postoje u svim zemljama.
2. Korisnik treba da pošalje proizvod prodavcu ili
Olympusovom ovlašenom servisu na sopstvenu
odgovornost i on je odgovoran za sve troškove
koji nastanu tokom transporta proizvoda.
3. Ova garancija ne pokriva sledee sluajeve, tako
da e korisnik morati da plati troškove popravki,
ak i za ošteenja do kojih doe u toku prethodno
navedenog perioda važenja garancije.
(a) Sva ošteenja do kojih doe usled nepravilne
upotrebe (kao što je upotreba koja nije opisana
u odeljku za rukovanje, održavanje ili drugim
odeljcima u uputstvu itd.).
(b) Sva ošteenja do kojih doe usled popravki,
modi kacija, enja itd. koje obavlja neko
drugi, a ne Olympus ili ovlašeni Olympus
servis.
(c) Sva ošteenja ili štete do kojih doe usled
transporta, pada, udara itd. nakon kupovine
proizvoda.
(d) Sva ošteenja ili štete do kojih doe usled
požara, zemljotresa, šteta od poplave, udara
groma, drugih prirodnih katastrofa, zagaenja
životne okoline i nepravilnog izvora napona.
(e) Sva ošteenja do kojih doe usled nepažljivog
ili neodgovarajueg skladištenja (kao što je
držanje proizvoda u uslovima pod visokim
termperaturama i vlažnostima vazduha, u
blizini insekticida, kao što su naftalin ili opasni
lekovi itd.), neodogovarajueg održavanja itd.
(f) Sva ošteenja do kojih doe usled istrošenosti
baterija itd.
(g) Sva ošteenja do kojih do
e usled ulaska
peska, blata itd. u unutrašnjost kuišta
proizvoda.
(h) Ako se ovaj garantni list ne vrati uz proizvod.
(i) Ako se u garantnom listu obavi bilo kakva pro-
mena godine, meseca i dana kupovine, imena
korisnika, imena prodavca i serijskog broja.
(j) Ako se dokaz o kupovini ne priloži uz ovaj
garantni list.
4. Ovaj garantni list važi samo za proizvod; garancija
ne važi za bilo koju drugu dodatnu opremu, kao
što je torbica, traka, poklopac objektiva i baterije.
5. Iskljuiva odgovornost kompanije Olympus prema
ovoj garanciji bie ograniena na popravku ili
zamenu proizvoda. Sva odgovornost za sluajne
ili posledine gubitke ili štete bilo kakve vrste do
kojih je došlo ili koje je imao korisnik usled
neispravnosti proizvoda, a posebno bilo kakvi
gubici ili štete prouzrokovane zbog korišenja bilo
kakvih objektiva, lmova, druge opreme ili dodatne
opreme sa ovim proizvodom ili bilo kakvi gubici
koji su nastali zbog kašnjenja popravke ili gubitka
podataka je iskljuena. Ova izjava ni na koji nain
ne utie na odredbe de nisane zakonom.
Napomene u vezi sa održavanjem u garantnom
roku
1. Ova garancija važi samo ako je garantni list
u celini popunio Olympus ili ovlašeni prodavac
odnosno, ako ostala dokumentacija sadrži
dovoljno dokaza. Zbog toga proverite da li su vaše
ime, ime prodavca, serijski broj, kao
i godina, mesec i datum kupovine u celini upisani,
kao i da li je originalna faktura ili raun za prodaju
(na kome je navedeno ime prodavca, datum
kupovine i vrsta proizvoda) privršen za ovaj
garantni list. Olympus zadržava pravo da odbije
besplatno servisiranje ukoliko garantni list nije
popunjen niti je gore navedeni dokument
privršen odnosno, ako su informacije koje su
u njemu sadržane nepotpune ili neitke.
2. uvajte garantni list na sigurnom mestu jer neete
moi da dobijete kopiju.
* Potražite na Web lokaciji
http://www.olympus.com listu sa mrežom ovlašenih
Olympus servisa u svetu.
Opozivanje garancije
Olympus ni u kom sluaju nee snositi materijalnu
ili bilo koju drugu odgovornost, direktno ili
indirektno, za sadržaj ili delove ovog pisanog
materijala ili softvera, i ni u kom sluaju nee snositi
odgovornost za tržišnu prikladnost ili posebnu
namenu bilo kog ureaja, kao i za bilo koju
posrednu ili neposrednu štetu nastalu tokom
upotrebe ili nemogu
nosti upotrebe ovih pisanih
materijala, softvera ili opreme (ukljuujui, ali ne
ograniavajui se na poslovni gubitak, prekid rada
ili gubitak poslovnih podataka). Neke države ne
dozvoljavaju iskljuivanje ili ograniavanje
odgovornosti za direktne i indirektne štete, pa se
gore navedena ogranienja ne moraju odnositi na
vas.
Olympus zadržava sva prava nad ovim uputstvom.
Garantibestämmelser
m
1. Om den här produkten visar sig vara defekt trots
att den har använts på rätt sätt (enligt de bifogade
skriftliga instruktionerna för skötsel och använd-
ning) och om den har köpts hos en auktoriserad
Olympus-återförsäljare inom marknadsområdet för
Olympus Imaging Europa GmbH, vilka hittas på
webbplatsen: http://www.olympus.com, kommer
den här produkten att repareras eller, om Olympus
anser så, bytas ut utan extra kostnad. För att
garantin ska gälla måste kunden ta med produkten
och garantibeviset till den återförsäljare där
produkten köptes eller till en av Olympus
servicestationer som ligger inom marknadsområ-
det för Olympus Imaging Europa GmbH
(se http://www.olympus.com) innan den 25-åriga
garantitiden har löpt ut. Under den ettåriga globala
garantitiden (World Wide Warranty) kan kunden
lämna in produkten på vilken Olympus-
servicestation som helst. Observera att Olympus
servicestationer inte nns i alla länder.
2. Kunden transporterar produkten till återförsäljaren
eller till en auktoriserad Olympus-servicestation på
egen risk och ansvarar för alla kostnader som kan
uppstå i samband med transporten.
3. Den här garantin gäller inte under följande
omständigheter och kunden kommer att få betala
för reparationerna, även för defekter som uppstår
inom garantitiden som beskrivs ovan.
(a) Defekter som uppstår p.g.a. felaktig använd-
ning (t.ex. om produkten används på ett sätt
som inte beskrivs i bruksanvisningen etc.).
(b) Defekter som uppstår p.g.a. reparation,
ändringar, rengöring, etc. som utförs av någon
annan än Olympus eller en auktoriserad
Olympus servicestation.
(c) Defekter som uppstår p.g.a. transport, att pro-
dukten ramlar ner, etc. när produkten har
köpts.
(d) Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand,
jordskalv, översvämning, oväder, andra natur-
katastrofer, föroreningar av miljön och ojämn
strömtillförsel.
(e) Defekter som uppstår p.g.a. att produkten
förvaras felaktigt (hög temperatur, hög luft-
fuktighet, nära insektsmedel som t.ex. naftalin
eller skadliga ämnen [läkemedel, droger]),
sköts felaktigt, etc.
(f) Defekter som uppstår p.g.a. urladdade
batterier etc.
(g) Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord, etc.
tränger in i produkten.
(h) När det här garantibeviset inte lämnas in
tillsammans med produkten.
(i) När garantibeviset har ändrats med avseende
på år, månad och dag då produkten köptes,
kundens namn, återförsäljarens namn och
serienummer.
(j) När ett köpbevis/kvitto inte kan uppvisas
tillsammans med garantibeviset.
4. Garantin gäller endast produkten; garantin gäller
inte för tillbehör som fodral, rem, linsskydd och
batterier.
5. Olympus garantiansvar sträcker sig endast till att
reparera och byta ut produkten. Olympus ansvarar
inte för indirekta skador eller följdskador av något
slag som drabbar kunden p.g.a. att produkten är
defekt. Detta gäller särskilt om objektiv, lmer,
annan utrustning eller tillbehör som används med
produkten förloras eller skadas eller skador som
uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller
dataförlust. Gällande regler och lagar berörs inte
av detta.
Garantins giltighet
1. Den här garantin gäller endast om garantibeviset
har kompletterats av Olympus eller av en auktori-
serad återförsäljare eller om det nns annan
dokumentation som styrker detta. Se därför till att
ditt namn, återförsäljarens namn, serienummer
och år, månad, dag då produkten köptes har fyllts i
på garantibeviset eller att originalräkningen eller
kvittot (där återförsäljarens namn, inköpsdatum
och produkttyp nns med) bifogas garantibeviset.
Olympus förbehåller sig rätten att inte utföra
service utan extra kostnad om garantibeviset inte
är komplett eller om ovan nämnda dokumentation
inte nns med eller om informationen inte är
komplett eller är ogiltig.
2. Förvara garantibeviset på ett säkert ställe
eftersom du inte kan få ett nytt.
* Se listan på webbplatsen:
http://www.olympus.com med det auktoriserade
internationella Olympus-servicenätet.
Friskrivningsklausul
Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier,
vare sig uttryckligen eller underförstått, för eller
rörande något innehåll i detta skriftliga material eller
programvaran, och ska under inga förhållanden
vara ansvarsskyldigt för några underförstådda
säljbarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för
ett visst syfte eller för eventuella följdskador eller
indirekta skador (inklusive men inte begränsat till
skador rörande förlust av affärsvinster, avbruten
affärsverksamhet och förlust av affärsinformation)
som uppstår genom användningen eller oförmågan
att använda detta skriftliga material eller
programvaran eller utrustningen. I vissa länder är
det inte tillåtet att utesluta eller begränsa
ansvarsskyldigheten för följdskador eller indirekta
skador, så det är möjligt att ovanstående
begränsningar inte gäller för dig.
Olympus förbehåller sig alla rättigheter för denna
bruksanvisning.
Pred uporabo daljnogleda pazljivo preberite ta
navodila, da zagotovite pravilno uporabo. Ko
navodila preberete, jih shranite na varno mesto.
Opozorilo
1. Z daljnogledom nikoli ne glejte neposredno
v sonce. Tako lahko izgubite vid.
2. Daljnogleda na pušajte na mestu, ki je
neposredno izpostavljeno soncu. Tako lahko
povzroite požar.
1. Imena glavnih delov/
Namestitev paščka
1
Okular
2
Gumb za prilagajanje dioptrije
3
Gumb za izostritev
4
Nastavek za pašek
5
Oesni nastavek
6
Gumb za zoom
2. Prilagodite daljnogled razdalji med oesoma.
Odstranite pokrovek in z obema rokama
prilagodite daljnogled, tako da enoto premikate,
kot kaže slika. Glejte skozi daljnogled in ga
prilagodite, tako da je vidno polje v enem krogu.
3. Izberite, kaj želite gledati, in z desnim okularjem
izostrite sliko.
Z gumbom za zoom nastavite najvejo poveavo.
Z desnim oesom glejte skozi desni okular in vrtite
gumb za izostritev, dokler jasno ne vidite želenega
predmeta.
4. Medtem ko gledate skozi daljnogled z levim ali
desnim oesom, prilagodite gumb za dioptrijo na
levem ali desnem okularju.
Z levim ali desnim oesom glejte skozi levi ali
desni okular in vrtite gumb za prilagajanje dioptrije,
dokler ni predmet izostren (odvisno od modela
daljnogleda).
5. Izostrite predmet.
Med gledanjem skozi daljnogled z obema
oesoma vrtite gumb za izostritev, dokler ni
predmet optimalno izostren.
Tento návod na obsluhu si pozorne preítajte
pred použitím alekohadu, aby ste ho mohli
správne používa. Potom návod bezpene
uložte pre alšie použitie.
Výstraha
1. alekohadom sa nikdy nedívajte priamo do slnka.
Môže dôjs k oslepnutiu.
2. alekohad nenechávajte na priamom slnku.
Môže dôjs k požiaru.
1. Názvy hlavných častí /
Spôsob upevnenia remienka
1
Okulár
2
Dioptrická korekcia
3
Ostriaci krúžok
4
Oká pre remienok
5
Onica
6
ka zväšenia
2. Nastavte vzdialenos oí.
Odstráte kryt a roztiahnite binokulár oboma
rukami pomalým pohybom poda obrázka.
Nastavujte vzdialenos pri pohade do ale-
kohadu tak, aby zorné pole dostalo kruhový tvar.
3. Urte objekt pozorovania a zaostrite na pravým
okom.
Pomocou páky zväšenia nastavte maximálne
zväšenie. Otáaním ostriacim krúžkom pri
pohade do pravého okulára zaostrite na objekt
tak, aby ste ho videli jasne.
4. Nastavte dioptrickú korekciu na avom i pravom
okuláre pri pohade avým alebo pravým okom.
Otáajte prvkom dioptrickej korekcie pri sledovaní
objektu avým alebo pravým okom avým alebo
pravým okulárom, až sa objekt javí ostrý (závisí to
od modelu alekohadu).
5. Zaostrite na objekt.
Pri pohade do alekohadu oboma oami otáajte
ostriacim krúžkom tak dlho, až je objekt zaostrený.
6. Nastavte zväšenie (iba pri alekohadoch so
zoomom).
Dívajte sa oboma oami a otáaním páky
zväšenia nastavte požadovanú vekos objektu.
7. Nastavte krúžok okulára
Otáajte krúžkom okulára doava, až zaklapne
(poloha oznaená prerušovanou iarou).
Používatelia okuliarov by mali nastavi krúžok
do zasunutej polohy.
Ošetrovanie a skladovanie
Prach odstráte ofúkaním a jemne utrite istou
handrikou. Zneistené okuláry utrite handrikou
a pod., namoenou komerne dostupným istiom
optiky. Na istenie alekohadu nepoužívajte
riedidlá, benzín ani organické rozpúšadlá.
Ak alekohad dlhšie nepoužívate, uložte ho na
dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený
vysokým teplotám ani vlhkosti.
Nevystavujte alekohad silným nárazom
a nenechajte ho spadnú.
Na alekohad nepôsobte vekou silou.
Pri poškodení alebo zlej funkcii odovzdajte
alekohad do servisného strediska Olympus.
Pravidlá sú uvedené v Návode.
Podmienky záruky
Táto celosvetová záruka musí by uplatnená
v autorizovanom servisnom centre Olympus pred
zaatím akejkovek zárunej opravy. Táto záruka
platí iba v prípade, že boli servisnému centru
Olympus predložené predajcom vyplnený
Medzinárodný záruný list (European and
worldwide warranty) a doklad o predaji výrobku.
Okrem jednoronej celosvetovej záruky World
Wide Warranty, poskytovanej OLYMPUS
IMAGING CORP. v Japonsku, sa poskytuje
Európska záruka, vydaná OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH, ktorá platí poas 25 rokov od
dátumu predaja alekoh
adu.
Táto záruka je pridaná a nemá vplyv na zákonné
práva zákazníka.
Záručné podmienky
o
1. Ak sa ukáže, že tento výrobok je chybný, a to aj
napriek jeho riadnemu používaniu (v súlade
s dodaným písomným Návodom na použitie
a manipuláciu), v priebehu 25 rokov od dátumu
nákupu u autorizovaného distribútora Olympus
v rámci obchodnej oblasti Olympus Imaging Europa
GmbH, ako je stanovené na internetovej stránke:
http://www.olympus.com; tento výrobok bude
bezplatne opravený alebo poda uváženia spolo-
nosti Olympus vymenený. Pre uplatnenie tejto
záruky musí zákazník pred uplynutím zárunej
lehoty vzia výrobok a tento záruný list
k predajcovi, kde bol výrobok zakúpený, alebo do
iného servisného centra rmy Olympus v rámci ob-
chodnej oblasti Olympus Imaging Europa GmbH,
ako je stanovené na internetovej stránke:
http://www.olympus.com. Poas jednoronej celos-
vetovej zárunej lehoty môže zákazník odovzda
výrobok v ktoromkovek servisnom centre rmy
Olympus. Majte prosím na pamäti, že servisné
centrá Olympus neexistujú vo všetkých krajinách.
2. Zákazník dopraví výrobok k predajcovi alebo do
autorizovaného servisného centra Olympus na
vlastné riziko a ponesie všetky náklady vzniknuté
pri preprave výrobku.
3. Táto záruka sa nevzahuje na nasledujúce prípady
a zákazník bude požiadaný o zaplatenie nákladov
na opravu, aj v prípade chýb, ku ktorým došlo
v zárunej lehote zmienenej vyššie.
(a) Akákovek chyba, ku ktorej došlo kvôli
nesprávnemu zaobchádzaniu (ako je napríklad
vykonanie operácie, ktorá nie je popísaná
v Návode obslužnej starostlivosti alebo iných
oddieloch návodov a pod.)
(b) Akákovek chyba, ku ktorej došlo kvôli oprave,
úprave, isteniu at., ktoré boli vykonané
kýmkovek iným než spolonosou Olympus
alebo jej autorizovaným servisným centrom.
(c) Akákovek chyba alebo poškodenie, ku ktorým
došlo kvôli preprave, pádu, nárazu at. po
zakúpení výrobku.
(d) Akákovek chyba alebo poškodenie, ku ktorým
došlo kvôli požiaru, zemetraseniu, povodniam,
úderu blesku alebo iným prírodným
katastrofám, zneisteniu životného prostredia
a nepravidelným zdrojom napätia.
(e) Akákovek chyba, ku ktorej došlo kvôli
nedbalému alebo nesprávnemu skladovaniu
(ako je napríklad uchovávanie výrobku
v prostredí s vysokými teplotami i vlhkosou,
alebo blízko repelentov na hmyz, ako je
naftalín alebo škodlivé drogy at.)
(f) Akákovek chyba, ku ktorej došlo kvôli vybitým
batériám at
.
(g) Akákovek chyba, ku ktorej došlo kvôli
preniknutiu piesku, blata a pod. dovnútra krytu
výrobku.
(h) Ak nie je predajcom vyplnený Medzinárodný
záruný list (European and worldwide
warranty) vrátený s výrobkom.
(i) Ak boli vykonané akékovek zmeny
v zárunom liste ohadom roku, mesiaca
a dátumu nákupu, mena zákazníka, mena
predajcu a sériového ísla.
(j) Ak nie je s Medzinárodným záruným listom
(European worldwide warranty) vyplneným
predajcom predložený aj doklad o zakúpení.
4. Táto záruka sa vzahuje iba na výrobok,
nevzahuje sa na iné zariadenia príslušenstva,
ako sú napríklad kryt, remienok, kryt objektívu
a batérie.
5. Výhradná zodpovednos spolonosti Olympus je
v rámci tejto záruky obmedzená na opravu alebo
výmenu výrobku. Je vylúená akákovek
zodpovednos za nepriamu alebo následnú stratu
i škodu akéhokovek druhu, vzniknutú alebo
utrpenú zákazníkom kvôli chybe výrobku,
a obzvláš za stratu alebo škodu spôsobenú na
šošovkách, lmoch alebo iných zariadeniach i
príslušenstve používanom s výrobkom, alebo za
akúkovek stratu vyplývajúcu zo zdržania v oprave
alebo za stratu dát. Záväzné zákonné predpisy
zostávajú týmto nedotknuté.
Poznámka k preukázaniu záruky
1. Táto záruka bude platná iba v prípade, ak je
záruný list náležite vyplnený spolonosou
Olympus alebo autorizovaným predajcom, alebo
ak iný dokument obsahuje dostatoný dôkaz.
Preto sa, prosíme, uistite, že je vyplnené vaše
meno, meno predajcu, sériové íslo, rok, mesiac
a dátum nákupu, alebo že je k tomuto zárunému
listu pripojená originálna faktúra alebo predajný
doklad (s oznaením mena predajcu, dátumom
nákupu a typom výrobku). Olympus si vyhradzuje
právo odmietnu bezplatný servis v prípade, že nie
je záruný list vyplnený, alebo ak nie je pripojený
žiadny z vyššie uvedených dokumentov, alebo
v prípade, kedy sú obsiahnuté informácie
nekompletné alebo neitate
né.
2. Pretože tento záruný list nebude znovu
vystavený, uschovajte ho na bezpenom mieste.
* Zoznam servisov medzinárodnej autorizovanej
servisnej siete Olympus nájdete na internetovej
stránke: http://www.olympus.com.
Obmedzenie záruky
Olympus nenesie žiadnu záruku, vyjadrenú ani
implicitnú, týkajúcu sa obsahu týchto materiálov
a programu,
a za žiadnych okolností neruí za
žiadne škody, spôsobené predpokladanou
predajnosou výrobku alebo jeho vhodnosou na
uritý úel ani za žiadne spôsobené, náhodné ani
nepriame škody (vrátane a nie iba strát zisku,
prerušenia obchodu alebo straty obchodných
informácií), vzniknuté pri použití a v súvislosti
s použitím týchto tlaených materiálov, programov
alebo prístroja samotného. Niektoré krajiny
nedovoujú vylúenie alebo obmedzenie záruky
zodpovednosti za spôsobené alebo náhodné škody,
uvedené obmedzenia sa preto nemusia vzahova
na všetkých používateov.
Olympus si vyhradzuje všetky práva na tento návod
na obsluhu.
6. Prilagodite poveavo
(samo daljnogledi z zoomom).
Glejte skozi oba okularja in obraajte gumb za
zoom, dokler ni predmet dovolj povean.
7. Nastavitev obročka okularja
Obroek okularja obraajte v nasprotni smeri
urnega kazalca in ga nastavite v položaj, kjer se
zaskoi (oznaen s prekinjeno rto).
Osebe, ki nosijo oala, ga morajo nastaviti
v položaj, kjer se zaskoi ob pritisku.
Vzdrževanje in shranjevanje
Z izpihovalnikom odstranite prah in napravo nežno
obrišite s isto krpo. e so na okularjih madeži,
jih obrišite s krpo ipd., navlaženo s komercialnim
istilom za lee. Za enje daljnogleda ne
uporabljajte razredila, bencina ali organskih topil.
Kadar daljnogleda dalj asa ne nameravate
uporabljati, ga shranite v dobro prezraen prostor,
kjer ni visoke temperature in vlage.
Izogibajte se monim udarcem – pazite, da
z daljnogledom ne udarite ob drug predmet in da
vam ne pade na tla.
Daljnogleda ne izpostavljajte prekomerni sili.
V primeru poškodb ali okvar daljnogled nesite na
Olympusov servis.
Določila so navedena v navodilih.
Določila in pogoji
To svetovno garancijo morate pokazati na
Olympusovem pooblašenem servisu, preden
lahko ta opravi popravilo v okviru pogojev
garancije.
Ta garancija je veljavna le, e na Olympusovem
servisu pokažete garancijski list in dokazilo
o nakupu. Poleg enoletne svetovne garancije,
ki jo izda podjetje OLYMPUS IMAGING CORP.
na Japonskem, podjetje OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH za daljnogled izda še evropsko
garancijo, ki velja 25 let od datuma nakupa.
To je dodatna garancija, ki ne vpliva na osnovne
pravice kupca.
Garancijski pogoji
n
1. e se izkaže, da je vaš izdelek kljub pravilni
uporabi (v skladu s pisnimi navodili za uporabo,
ravnanje in vzdrževanje, ki so priložena izdelku)
pokvarjen, v roku 25 let od dneva nakupa pri
pooblašenem prodajalcu na poslovnem obmoju
Olympus Imaging Europa GmbH, kot je doloeno
na spletni strani: http://www.olympus.com, bomo
izdelek brezplano popravili ali, po presoji podjetja
Olympus, zamenjali. Za uveljavitev garancije mora
stranka pred iztekom garancijskega obdobja
predložiti svoj izdelek, skupaj z garancijskim
listom, prodajalcu, pri katerem je bil izdelek
kupljen, ali kateremu koli drugemu
pooblašenemu Olympusovemu servisu na
poslovnem obmoju Olympus Imaging Europe
GmbH, kot je doloeno na spletni strani
http://www.olympus.com. V asu trajanja enoletne
svetovno veljavne garancije lahko stranka odda
izdelek v popravilo kateremu koli Olympusovemu
servisu. Prosimo, upoštevajte,
da tovrstne Olympusove servisne službe niso na
voljo v vseh državah.
2. Stranka prevzame vsa tveganja in stroške, ki
nastanejo s prevozom izdelka do pooblašenega
Olympusovega prodajalca ali servisne službe.
3. Garancija ne velja v naslednjih primerih, v katerih
mora stranka poravnati stroške popravila, eprav
se je izdelek pokvaril v že navedenem
garancijskem obdobju.
(a) Kakršne koli okvare, povzroene zaradi
napanega ravnanja z izdelkom (npr. uporaba
izdelka v namene in na nain, ki ni naveden
v navodilih za uporabo, rokovanje in
vzdrževanje itd.)
(b) Kakršne koli okvare, nastale zaradi popravila,
prilagajanja, enja ali drugega posega
v izdelek, e tega ni opravil Olympus ali
pooblašene Olympusove servisne službe.
(c) Kakršne koli okvare, nastale po nakupu izdelka
zaradi prevoza, padca, udarca itd.
(d) Kakršne koli okvare, nastale zaradi ognja /
požara, potresa, poplave, strele, drugih
naravnih nesre, onesnaženega okolja in
neprimerne elektrine napetosti napajanja.
(e) Kakršne koli okvare, povzroene z malomarnim
ravnanjem ali neprimernim hranjenjem/
skladišenjem izdelka (npr. hranjenje pri
visokih temperaturah in vlažnosti, poleg
insekticidov, kot je naftalin, ali škodljivih
zdravil), neprimernim vzdrževanjem itd.
(f) Kakršne koli okvare, nastale zaradi uporabe
(skoraj) izpraznjenih baterij itd.
(g) Kakršne koli škode, nastale zaradi vdora
peska, blata itd. v ohišje izdelka.
(h) Ko izdelku, oddanemu v popravilo, ni priložen
garancijski list.
(i) e je v garancijskem listu spremenjeno leto,
mesec ali dan nakupa, ime kupca ali
prodajalca oz. serijska številka.
(j) Ko garancijskemu listu ni priloženo potrdilo o
nakupu (raun).
4. Garancija velja le za izdelek in se ne nanaša na
drugo dodatno opremo, kot so etui, pašek,
pokrov objektiva in baterije.
5. Odgovornost Olympusa je na podlagi te garancije
omejena izkljuno na popravilo ali zamenjavo
izdelka. Izkljuena je vsakršna odgovornost za
posredno ali posledino izgubo ali škodo, do
katere bi prišlo zaradi napake izdelka, še posebej
za vsakršno izgubo ali škodo, ki nastane na
objektivih, lmih in ostali opremi ali dodatni
opremi, ki je uporabljena skupaj z izdelkom.
Prav tako Olympus ne prevzema nikakršne
odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastala
zaradi zamude popravila ali izgube podatkov.
Ta izjava nikakor ne vpliva na zakonsko
predpisane dolobe.
Opombe v zvezi z garancijskim vzdrževanjem
1. Garancija je veljavna le, e je garancijski list
izpolnjen v celoti s strani podjetja Olympus ali
pooblašenega Olympusovega prodajalca oziroma
e so iz drugih dokumentov zadovoljivo razvidne
okolišine nakupa. Poskrbite torej, da so v
originalnem predraunu/fakturi v celoti zapisani:
vaše ime, ime prodajalca, serijska številka izdelka,
leto, mesec in dan nakupa, ali da je originalnemu
garancijskemu listu pripet raun, ki ga prejmete ob
nakupu, na katerem je izpisano ime prodajalca,
datum nakupa in vrsta izdelka. Olympus si
pridržuje pravico do zavrnitve brezplanega
popravila, e garancijski list ni predložen ali
v celoti izpolnjen, e ni dodan zgoraj omenjeni
dokument (faktura, raun) ali e so podatki na
garancijskem listu nepopolni ali neitljivi.
2. Garancijski list shranite na varno mesto, saj vam
dvojnika ne bomo izdali.
* Oglejte si seznam pooblašene mednarodne mreže
Olympusovih servisnih služb, ki je na spletni strani:
http://www.olympus.com.
Omejitev odgovornosti
Olympus ne daje nikakršnih jamstev, niti izrecnih
niti nakazanih, v zvezi z vsebino pisnega gradiva ali
programske opreme, in v nobenem primeru ne
odgovarja za implicirano garancijo prodajnosti ali
primernosti za kateri koli namen ali za posledino,
nakljuno ali neposredno škodo (vkljuno z izgubo
dobika, prekinitvijo poslovanja in izgubo poslovnih
podatkov, a ne omejeno nanje), ki bi nastala z
uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega pisnega
gradiva, programske opreme ali opreme. Nekatere
države ne dovolijo izkljuitev ali omejitev nakljune
ali posledine škode, tako da zgornje omejitve ali
izkljuitve za vas morda ne veljajo.
Olympus si pridržuje vse pravice za ta navodila.
NO PL PT RO RU SE SI SK SR TR UALT NL
INSTRUKCIJA
NORĀDĪJUMI
AANWIJZINGEN
INSTRUKSJONER
INSTRUKCJE
INSTRUÇÕES
INSTRUCŢIUNI
ИНСТРУКЦИЯ
BRUKSANVISNING
NAVODILA
NÁVOD NA POUŽITIE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
TALİMATLAR
ІНСТРУКЦІЯ
LTLT
LVLV
NLNL
NONO
PLPL
PTPT
RORO
RURU
SESE
SISI
SKSK
SRSR
TRTR
UAUA
INSTRUCTIONS
ИНСТРУКЦИИ
NÁVOD K POUŽITÍ
BEDIENUNGSANLEITUNG
BETJENINGSVEJLEDNING
JUHISED
INSTRUCCIONES
KÄYTTÖOHJEET
MODE D’EMPLOI
ΟΔΗΓΙΕΣ
UPUTE
HASZNÁLATI ÚTMUTA

ISTRUZIONI
ENEN
BGBG
CZCZ
DEDE
DKDK
EEEE
ESES
FIFI
FRFR
GRGR
HRHR
HUHU
ARAR
ITIT
Binoculars
n
OLYMPUS SLOVENIJA D.O.O.
Baznikova 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 236 33 20
o
OLYMPUS SK SPOL. S R.O.
Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava,
Tel.: +421 2 4920 9411
p
OLYMPUS D.O.O.
ora Stanojevia 12, 11070 Beograd
Tel.: 011 2222-914, www.olympus.co.yu
q
BEYAZ BILGISAYAR MALZ.
DAG. SAN. TIC. LTD. STI.
Bostancı Yolu Cad. Keyap Yapi Kooperati
No: 87 E-2, Yukari Dudullu, Umraniye
Istanbul 34760, Türkiye,
Tel.: +90 (0)216 365 32 32,
Faks: +90 (0)216 365 38 67
r
ABTOPИЗOBAHI CEPBICHI ЦEHTPИ
KPAHA  «COHIKO KPAHA»,
, .  10, . (044) 251-29-70
KPAHA  «KPOK-»,
, -  26,
. (044) 459-42-55, 204-72-55
e
OLYMPUS LITHUANIA UAB
Seskines 55A, Vilnius, LT-07159 Lithuania,
Tel.: +370 5 233 00 21
f
OLYMPUS LATVIA SIA
Vienbas gatve 87 b, LV-1004 Rga,
Tlr.: +371 762 33 34
g
OLYMPUS NEDERLAND B.V.
Industrieweg 44, 2382 NW Zoeterwoude
Tel.: 0031 (0)71-5821888, www.olympus.nl
OLYMPUS BELGIUM N.V.
Boomsesteenweg 77, 2630 Aartselaar
Tel.: (03) 870 58 00
h
OLYMPUS NORGE AS
Postboks 119 Kjelsås, 0411 OSLO,
Tel.: 23 00 50 50
i
OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
tel. 022 – 366 00 77, faks 022 – 831 04 53
j
OLYMPUS PORTUGAL, SA
Rua Antero de Quental, 221 – Loja 11
4455-586 Pera ta, Tel.: +351 229 999 800
k
OLYMPUS ROMANIA
Str. Buzeti nr. 50-52, Buzeti Business Center,
et.11, Sector 1, Bucureti,
cod potal 011015, tel/fax: 0314100032
l
OЛИМПУС СEРВИС ФАСИЛИТИ РУС
. ,  - 4, . 2
: +7 495 540 70 71
m
OLYMPUS SVERIGE AB
Pyramidvägen 5, 169 56 Solna, Sweden
Tel.: +46 8 7353400, Fax: +46 8 7353410
LV
1
) Techniniai duomenys
LT
Tipas
Didinimas
Objektyvo lšio skersmuo (mm)
jimo vyzdžio skersmuo (mm)
Faktinis matymo laukas
Matomas matymo laukas
Matymo laukas 1000 m atstumu (m)
Santykinis ryškumas
Akies reljefas (mm)
Reguliuojamas okuliaras
Dioptrij koregavimas
Atstumo tarp aki reguliavimo
intervalas (mm)
Artimo fokusavimo atstumas (m)
Svoris (g), plotis (mm)
Aukštis (mm), ilgis (mm)
Lši sudtis
Apsauga nuo UV spinduli
2
) Standartiniai „Roof Prism“ žironai
3
) Standartiniai „Porro Prism“ žironai
4
) Kompaktiniai „Roof Prism“ žironai
5
) Kompaktiniai „Porro Prism“ žironai
6
) daugiau kaip ± 2 m
–1
7
) 7 elementai 5 grupse
1
) Tehniskie dati
LV
Tips
Palielinjums
Objektva diametrs (mm)
Izejas zltes diametrs (mm)
Faktiskais redzeslauks
Šietamais redzeslauks
Redzeslauks pie 1000 m (m)
Relatvais spilgtums
Attlums starp aci un ierci (mm)
Reguljams okulrs
Dioptriju korišana
Attluma starp acm regulšanas
diapazons (mm)
Tuvkais fokusa attlums (m)
Svars (g), platums (mm)
Augstums (mm), dziums (mm)
Objektva uzbve
Aizsardzba pret ultravioletajiem stariem
2
) Standarta Roof prizmas tlskatis
3
) Standarta Porro prizmas tlskatis
4
) Kompakts Roof prizmas tlskatis
5
) Kompakts Porro prizmas tlskatis
6
) vairk par ± 2 m
–1
7
) 7 elementi 5 grups
1
) Technische gegevens
NL
Type
Vergroting
Diameter objectie ens (mm)
Diameter uittreepupil (mm)
Daadwerkelijk beeldveld
Schijnbare beeldhoek
Beeldveld op 1000m (m)
Relatieve helderheid
Oogontlasting (mm)
Verstelbaar oculair
Dioptriecorrectie
Afstellingsbereik van de oculairs (mm)
Afstand scherpstelling op korte
afstand (m)
Gewicht (g), breedte (mm)
hoogte (mm), diepte (mm)
Lenssamenstelling
UV-bescherming
2
) Standaard dakkantprisma verrekijker
3
) Standaard porro-prisma verrekijker
4
) Compacte dakkantprisma verrekijker
5
) Compacte porro-prisma verrekijker
6
) meer dan ± 2m
–1
7
) 7 elementen in 5 groepen
1
) Tekniske data
NO
Type
Forstørrelse
Diameter på objektivlinse (mm)
Utgang pupilldiameter (mm)
Faktisk synsfelt
Tilsynelatende synsvinkel
Synsvinkel ved 1000 m. (m)
Relativ lysstyrke
Øyestøtte (mm)
Justerbart okular
Dioptrikorrektur
Område for justering av
øyeavstand (mm)
Nærfokus-avstand (m)
Vekt (g), bredde (mm)
Høyde (mm), dybde (mm)
Sammensetning av linsen
UV-beskyttelse
2
) Standard takkantprisme-kikkert
3
) Standard porroprisme-kikkert
4
) Kompakt takkantprisme-kikkert
5
) Kompakt porroprisme-kikkert
6
) mer enn ± 2 m
–1
7
) 7 elementer i 5 grupper
1
) Dane techniczne
PL
Typ
Skala odwzorowania
rednica soczewek obiektywu (mm)
rednica renicy wyjciowej (mm)
Rzeczywiste pole widzenia
Pozorny kt widzenia
Pole widzenia w obszarze 1000 m (m)
Jasno wzgldna
Odstp renicy wyjciowej (mm)
Regulacja okularu
Korekta dioptrii
Zakres regulacji rozstawu
obiektywów (mm)
Minimalna odlego ustawiania
ostroci (m)
Masa (g), szeroko (mm)
Wysoko (mm), dugo (mm)
Ukad soczewek
Ochrona UV
2
) Lornetka o standardowych pryzmatach
dachowych
3
) Lornetka o standardowych pryzmatach
Porro
4
) Lornetka o kompaktowych pryzmatach
dachowych
5
) Lornetka o kompaktowych pryzmatach
Porro
6
) wicej ni ±2 m
–1
7
) 7 elementów w 5 grupach
1
) Dados técnicos
PT
Tipo
Ampliação
Diâmetro da lente de objectiva
Diâmetro da pupila de saída (mm)
Campo de visão actual
Ângulo de visão aparente
Campo de visão a 1000 m (m)
Luminosidade relativa
Relevo ocular (mm)
Ocular ajustável
Correcção de dioptrias
Faixa de ajuste do intervalo ocular
(mm)
Distância de focagem de aproximação
(m)
Peso (g), Largura (mm)
Altura (mm), Profundidade (mm)
Composição da lente
Protecção contra UV
2
) Binóculos standard de prisma Roof
3
) Binóculos standard de prisma Porro
4
) Binóculos compactos de prisma Roof
5
) Binóculos compactos de prisma Porro
6
) Mais do que ± 2m
–1
7
) 7 Elementos em 5 grupos
1
) Date tehnice
RO
Tip
Mrire
Diametru lentil obiectiv (mm)
Diametru pupil de ieire (mm)
Câmp de vizualizare real
Unghi de vizualizare aparent
Câmp de vizualizare la 1000m (m)
Luminozitate relativ
Distan ochi (mm)
Ocular reglabil
Corectare dioptric
Interval reglare distan ocular (mm)
Distan focalizare apropiere (m)
Greutate (g), Lime (mm)
Înlime (mm), Lungime (mm)
Compoziie lentile
Protecie UV
2
) Binoclu standard cu pentaprism
3
) Binoclu standard cu prism Porro
4
) Binoclu compact cu pentaprism
5
) Binoclu compact cu prism Porro
6
) mai mult de ± 2m
–1
7
) 7 elemente în 5 grupuri
1
) Технические данные.
RU


   ()
   ()
  
  
   1000 ()
 
   
()
 
  .
  
  ()
   ()
 (),  ().
 (),
 ()
 
UV-
2
)   
 
3
)   
 
4
)   
 
5
)   
 
6
)  ± 2
–1
7
) 7  5 
1
) Tekniska data
SE
Typ
Förstoring
Objektivlinsdiameter (mm)
Utgångspupilldiameter (mm)
Verkligt synfält
Skenbar synfältsvinkel
Synfält vid 1 000 m (m)
Relativ ljusstyrka
Pupillavstånd (mm)
Justerbart okular
Dioptrikorrigering
Justeringsområde för ögon-
intervall (mm)
Fokuseringsavstånd, närgräns (m)
Vikt (g), bredd (mm)
Höjd (mm), djup (mm)
Objektivsammansättning
UV-skydd
2
) Standardkikare med takkantprisma
3
) Standardkikare med porroprisma
4
) Kompaktkikare med takkantprisma
5
) Kompaktkikare med porroprisma
6
) mer än ± 2m
–1
7
) 7 element i 5 grupper
1
) Tehnični podatki
SI
Vrsta
Poveava
Premer lee objektiva (mm)
Premer izhodne zenice (mm)
Dejansko vidno polje
Zorni kot
Vidno polje na 1000 m (m)
Relativna svetlost
Razdalja do oesa (mm)
Prilagodljivi okular
Izravnava dioptrije
Obmoje prilagoditve glede na razdaljo
med oesoma (mm)
Najmanjša razdalja izostritve (m)
Teža (g), dolžina (mm)
Višina (mm), širina (mm)
Sestava objektiva
UV-zašita
2
) Standardni daljnogled s prizmo Roof
3
) Standardni daljnogled s prizmo Porro
4
) Kompaktni daljnogled s prizmo Roof
5
) Kompaktni daljnogled s prizmo Porro
6
) ve kot ±2 m
–1
7
) 7 elementov v 5 skupinah
1
) Technické údaje
SK
Typ
Zväšenie
Priemer šošovky objektívu (mm)
Priemer výstupnej pupily (mm)
Skutoné zorné pole
Zdanlivý zorný uhol
Zorné pole v 1000m (m)
Relatívna svetelnos
Vzdialenos šošovky od oka (mm)
Nastavitené okuláry
Dioptrická korekcia
Nastavenie vzdialenosti oí (mm)
Min. zaostrovacia vzdialenos (m)
Hmotnos (g), Šírka (mm)
Výška (mm), Hbka (mm)
Zloženie optiky
UV-ochrana
2
) Štandardné alekohady so
strechovými hranolmi
3
) Štandardné alekohady s hranolmi
Porro
4
) Kompaktné alekohady so
strechovými hranolmi
5
) Kompaktné alekohady s hranolmi
Porro
6
) viac než ± 2m
–1
7
) 7 lenov v 5 skupinách
1
) Tehnički podaci
SR
Tip
Uveanje
Prenik soiva objektiva (mm)
Izlazni prenik (mm)
Stvarno polje preglednosti
Prividan ugao gledanja
Vidno polje na 1000m (m)
Relativna osvetljenost
Oslonac za oko (mm)
Podesivi okular
Korektor dioptrije
Opseg podešavanja okulara prema
razmaku izmeu oiju (mm)
Udaljenost fokusa pri blizini (m)
Težina (g), širina (mm)
Visina (mm), dubina (mm)
Delovi objektiva
UV-zaštita
2
) Standardni dvogled sa optikom Roof
prizmom
3
) Standardni dvogled sa optikom Porro
prizmom
4
) Kompaktni dvogled sa optikom Roof
prizmom
5
) Kompaktni dvogled sa optikom Porro
prizmom
6
) više od ± 2m
–1
7
) 7 elemenata u 5 grupa
1
) Teknik Veri
TR
Tür
Büyütme
Objektif lens çapı (mm)
Çıkı delii çapı (mm)
Gerçek görü alanı
ık görüısı
1000m’de görü alanı (m)
Nispi parlaklık
Dürbünle göz arasındaki mesafe (mm)
Ayarlanabilir oküler
Diyoptri düzeltmesi
Göz arası ayar aralıı (mm)
Yakın net mesafe (m)
Aırlık (g), Genilik (mm)
Yükseklik (mm), Derinlik (mm)
Lens kompozisyonu
UV-koruma
2
) Standart Çatı Prizma Dürbün
3
) Standart Porro Prizma Dürbün
4
) Kompakt Çatı Prizma Dürbün
5
) Kompakt Porro Prizma Dürbün
6
) ± 2m’den fazla
–1
7
) 5 grupta 7 eleman
1
) Технічні дані
UA


  ()
   ()
  
  
  1000 ()
 
    ()
  
  
    ()
   ()
 (),  ()
 (),  ()

  

2
)     
3
)    

4
)     
5
)    
.
6
)   ± 2
–1
7
) 7  5 
2
4 6
7
3 5
Model /  / Model / Modell / Model / Mudel / Modelo / Malli /
Modèle /  / Model / Modell /

/ Modelo / Modelis / Modelis /
Model / Modell / Model / Modello / Model /  / Modell / Model /
Model / Model / Model / 
EUROPEAN AND WORLDWIDE WARRANTY
25 YEARS EUROPEAN WARRANTY*
Customer /  / Zákazník / Kunde / Kunde / Klient / Comprador /
Asiakas / Acheteur /  / Kupac / Vev /

/ Comprador /
Klientas / Klients / Klant / Kunde / Klient / Cliente / Client /
 / Kund / Stranka / Zákazník / Kupac / Müteri / 
Name /  / Jméno / Name / Navn / Nimi / Nombre / Nimi / Nom /
 / Ime / Név /

/ Nome / Pavadinimas (vardas) /
Vrds / Naam / Navn / Imi i nazwisko / Nome / Nume /  / Namn /
Ime / Meno / Ime / sim / 
Address /  / Adresa / Adresse / Adresse / Aadress / Dirección /
Osoite / Adresse /  / Adresa / Cím /

/ Morada / Adresas
/ Adrese / Adres / Adresse / Adres / Indirizzo / Adres /
 / Adress / Naslov / Adresa / Adresa / Adres / 
Date of Purchase /    / Datum prodeje / Kaufdatum /
Købsdato / Ostukuupäev / Fecha de compra / Hankintapäivämäärä /
Date d’achat /   / Datum kupnje / Vásárlás dátuma /
 
/ Data da compra / Pirkimo data / Pirkšanas datums /
Datum van aankoop / Kjøpsdato / Data zakupu / Data di acquisto /
Data achiziiei /   / Inköpsdatum / Datum nakupa /
Dátum predaja / Datum kupovine / Date of Purchase /  
Dealer /  / Prodejce / Händler / Forhandler / Edasimüüja /
Vendedor / Myyjä / Revendeur /  / Prodava / Eladó /

/ Revendedor / Platintojas / Izplattjs / Dealer / Forhandler /
Przedstawiciel / Rivenditore / Dealer /  / Återförsäljare /
Prodajalec / Predajca / Prodavac / Bayi / 
Name and adress /   / Název a adresa / Name und Adresse /
Navn og adresse / Nimi ja aadress / Nombre y dirección / Nimi ja osoite /
Nom et adresse /    / Ime i adresa /
Név és cím /
/ Nome e morada / Pavadinimas ir adresas /
Nosaukums un adrese / Naam en adres / Navn og adresse /
Nazwa i adres / Nome e indirizzo / Nume i adres /   /
Namn och adress / Ime in naslov / Názov a adresa / Ime i adresa /
sim ve Adres /  
Serial No. /
 /
Výrobní íslo /
Seriennummer /
Serienr. /
Seerianumber /
Num. de Serie /
Sarjanumero /
N
o
de serie /
 . /
Serijski broj /
Sorozatszám /
 
/
N
o
de Série /
Serijos Nr. /
Srijas Nr. /
Serienr. /
Serienr. /
Nr seryjny /
Numero di serie /
Serie nr. /
 
/
Serienr /
Serijska št. /
Výrobné íslo /
Serijski broj /
Seri No. /
 
* for binoculars
1
1
6
5
2
3
4
Technical data
1
) 8x42 EXWP I 10x42 EXWP I 8x42 EXPS I 10x42 EXPS I 12x50 EXPS I
8-16x40 ZOOM
DPS I
7x35 DPS I 8x40 DPS I 10x50 DPS I 8x25 WP I 10x25 WP I 8x21 RC I 10x21 RC I
8-16x25 ZOOM
PC I
10-30x25 ZOOM
PC I
8x25 PC I 10x25 PC I 12x25 PC I 8x21 DPC I 10x21 DPC I
7x21 PC III
Classic Blue
Type Standard Roof Prism Binoculars
2
) Standard Porro Prism Binoculars
3
) Compact Roof Prism Binoculars
4
) Compact Porro Prism Binoculars
5
)
Magni cation 8x 10x 8x 10x 12x 8 – 16x 7x 8x 10x 8x 10x 8x 10x 8 – 16x 10 – 30x 8x 10x 12x 8x 10x 7x
Objective lens diameter (mm) 42 42 42 42 50 40 35 40 50 25 25 21 21 25 25 25 25 25 21 21 21
Exit pupil diameter (mm) 5.3 4.2 5.3 4.2 4.2 5.0 – 2.5 5.0 5.0 5.0 3.1 2.5 2.6 2.1 3.1 – 1.6 2.5 – 0.8 3.1 2.5 2.1 2.6 2.1 3.0
Actual eld of view 6. 6.0° 6.5° 5.5° 4.6° 5.0° – 3. 9.3° 8.2° 6. 5.5° 5.0° 6. 5. 4.5° – 2.9° 3.2° – 1.9° 6. 5.2° 4.5° 6. 5.0° 7.5°
Apparent angle of view 50.4° 60.0° 52.0° 55.0° 55.2° 40.0° – 54.4° 65. 65.6° 65.0° 44.0° 50.0° 49.6° 50.0° 36.0° – 46.4° 32.0° – 57.0° 48.0° 52.0° 54.0° 51.2° 50.0° 52.5°
Field of view at 1000m (m) 110 105 114 96 80 87 – 59 162 143 114 96 87 108 87 79 – 51 56 – 33 105 91 79 112 87 131
Relative brightness 28 18 28 18 18 25 – 6.3 25 25 25 9.8 6.3 6.9 4.4 9.8 – 2.4 6.3 – 0.7 9.8 6.3 4.3 6.9 4.4 9.0
Eye relief (mm) 18 14 18 18 18 10 – 12 12 12 12 18 16 11 11 15 – 12 15 – 8 16.5 15 16 11 11 11
Adjustable eyepiece o o o o o ooooooooo
Dioptric correction more than ± 2m
–1
6
) more than ± 1m
–1
more than ± 2m
–1
more than ± 2m
–1
Eye interval adjustment range (mm) 60 – 70 58 – 72 37 – 70 58 – 70 60 – 70
Near focus distance (m) 3 3* 4 4 6 (8 – 16x40 Zoom) 10 3 (DPS I Serie) 4 6 3 3 2.2 2.5 5 5 2.5 2.5 3.5 2.2 2.5 4
Weight (g) 650 660 780 785 910 790 650 710 855 340 345 195 195 315 315 280 280 280 170 170 185
Width (mm) 129 129 187 187 192 182 180 182 191 115 115 105 105 114 114 114 114 114 107 107 109
Height (mm)
145 145 130 130 163 152 119 139 178 111 111 92 92 111 111 98 98 98 82 82 92
Depth (mm) 53 53 57 57 62 58 58 58 63 44 44 40 40 48 48 48 48 48 41 41 43
Lens composition 7 elem. in 5 groups
7
) 9 elem. in 6 groups 7 elem. in 5 groups 8 elem. in 6 groups 6 elem. in 4 groups 5 elements in 3 groups 7 elem. in 5 groups 8 elem. in 6 groups 6 elem. in 4 groups 6 elem. in 4 groups 9 elem. in 6 groups 7 elem. in 5 groups 8 elem. in 6 groups 6 elem. in 4 groups 5 elem. in 3 groups
UV-protection
* (EXWP I – EXPS I-Series)
© 2008
Printed in China
/