EINHELL CC-PO 1100/1 E Användarmanual

varumärke
EINHELL
Kategori
Elverktyg
Modell
CC-PO 1100/1 E
Typ
Användarmanual
CC-PO 1100/1 E
Art.-Nr.: 20.932.64 I.-Nr.: 11039
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Polere- og slibemaskine
S Original-bruksanvisning
Poler- och slipmaskin
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Kiillotus- ja hiomakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Полировальная и шлифовальная
машинка
EE Originaalkasutusjuhend
Poleerimis- ja lihvimisseade
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 1Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 1 13.02.2020 09:46:5913.02.2020 09:46:59
- 2 -
2
1
7
5
2
1
7
891011
2
1
3
4
6
4
5
6
3
8
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 2Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 2 13.02.2020 09:47:0013.02.2020 09:47:00
- 3 -
3 4
5
3
8
4
4
6
87
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 3Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 3 13.02.2020 09:47:0113.02.2020 09:47:01
- 4 -
9
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 4Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 4 13.02.2020 09:47:0513.02.2020 09:47:05
DK/N
- 5 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Markerer elektriske apparater, der har et hus med dobbeltisolering, hvorved de overholder beskyttelses-
klasse II.
Farehenvisning: Fare for tilskadekomst og fare for beskadigelse af apparatet.
Dette apparat må ikke anvendes af børn. Pas på, at børn ikke
bruger produktet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må
ikke gennemføres af børn. Apparatet må ikke anvendes af personer
med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller af
personer med utilstrækkelig viden eller erfaring, medmindre de er
under opsyn eller instrueres af en person, der er ansvarlig for dem.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 5Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 5 13.02.2020 09:47:0613.02.2020 09:47:06
DK/N
- 6 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1)
1. Spindellås
2. Håndtag foran
3. Tænd/Sluk-knap
4. Hastighedsregulering
5. Håndtag bagpå
6. Netledning
7. Poler-/ Slibeskive
8. Hastighedsvisning
2.2 Leveringsomfang ( g. 2)
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
1. Opbevaringsku ert
2. Slibe- og poleremaskine
3. Hjælpegreb
4. Poler-/Slibeskive
5. Skumstofpåsats
6. Syntetisk polerpåsats
7. Slibepåsats K = 60 (2 stk.)
8. Slibepåsats K = 80 (2 stk.)
9. Slibepåsats K = 120 (2 stk.)
10. Sekskantnøgle 8 mm
11. Unbrakoskrue M 10 x 20 mm (2 stk.)
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Maskinen er beregnet til polering af lakerede
over ader samt slibning af træ, kunststof og lig-
nende materialer under anvendelse af passende
slibepapir. Det medleverede slibepapir er bereg-
net til at slibe træ.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Brug i strid med formålet
Alle former for brug af apparatet, der ikke er
nævnt i kapitlet „Brug i overensstemmelse med
formålet“, gælder som brug i strid med formålet.
Apparatet må ikke bruges til følgende formål:
Bearbejdning af lette skillevægge (gipsvæg)
og af andre overflader, der indeholder gips,
cement, skumstof, mineraluldsfiber og silikat.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 6Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 6 13.02.2020 09:47:0613.02.2020 09:47:06
DK/N
- 7 -
Bearbejdning af metal, hvor der opstår me-
talstøv.
Bearbejdning af blyholdige overflader, træ-
sorter og metaller, hvor der opstår skadeligt
eller giftigt støv
Slibning, gravering med passende adaptere
Bearbejdning af asbestholdigt materiale
Brug i eksplosionsfarlige områder
Slibning på fugtige vægge
Fare for personskade.
Brugeren af apparatet bærer ansvaret for alle
tingsskader samt kvæstelser, der opstår som føl-
ge af forkert brug.
Producentens garanti bortfalder, hvis der bruges
ikke-originale dele på maskinen.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Tilbageværende risici
Også ved korrekt anvendelse af maskinen vil der
stadig være en vis risiko, som ikke lader sig elimi-
nere. Betinget af maskinens type og konstruktion
eksisterer følgende potentielle farer:
Kontakt med uafskærmet skive (snitsår)
Indgriben i endnu roterende skive (snitsår)
Udslyngning af dele af skiven (diverse læsio-
ner)
Udslyngning af dele af emnematerialet (diver-
se læsioner)
Brandfare pga. gnistregn
Høreskader ved manglende brug af høreværn
(høretab)
Indånding af slibepartikler fra materiale og
skive
Elektrisk stød ved berøring af ikke-isolerede
elektriske maskindele.
Hvis vejledningens anvisninger ikke følges, kan
øvrige tilbageværende risici gøre sig gældende
grundet usagkyndig omgang med maskinen
4. Tekniske data
Netspænding: .................................230 V~ 50 Hz
Optagen e ekt: ........................................ 1100 W
Omdrejningstal n: .......................1000-3500 min
-1
Poler-/ Slibeskive Ø: ............................... 180 mm
Forbindelsesgevind: ...................................... M14
Kapslingsklasse: ........................................... II/
Vægt: ..........................................................2,6 kg
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
................................. 86 dB(A)
Usikkerhed K
pA
.............................................3 dB
Lyde ektniveau L
WA
............................... 97 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage hø-
retab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Driftsart: Slibning med slibeblad
Svingningsemissionstal a
h, DS
= 13,47 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Driftsart: Polering
Svingningsemissionstal a
h, P
= 11,55 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s*
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anven-
des til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også an-
vendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Montér holdegreb og evt. valgfrie vibrations-
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 7Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 7 13.02.2020 09:47:0713.02.2020 09:47:07
DK/N
- 8 -
greb fast på maskinlegemet.
Konstateres en ubehagelig følelse eller en mis-
farvning af huden på hænderne, mens maskinen
bruges, skal arbejdet afbrydes med det samme.
Hold tilstrækkelig mange arbejdspause. Holdes
der ikke tilstrækkelig mange arbejdspauser, kan
dette føre til et hånd-arm-vibrationssyndrom.
Der bør gennemføres en vurdering af belastnings-
graden, der afhænger af arbejdet og anvendelsen
af maskinen, og holdes passende arbejdspauser.
På denne måde kan belastningsgraden reduce-
res væsentligt i hele arbejdstiden. Minimér risiko-
en, du udsættes for i forbindelse med vibrationer.
Plej denne maskine iht. instruktionerne i betje-
ningsvejledningen.
Hvis maskinen bruges ofte, bør du kontakte din
forhandler og evt. købe antivibrationstilbehør
(greb).
Undgå at bruge maskinen ved temperaturer på
t=10°C eller lavere. Udarbejd en arbejdsplan for
at begrænse vibrationsbelastningen.
En vis støjbelastning fra denne maskine kan ikke
undgås. Udfør støjintensivt arbejde på godkendte
tidspunkter, der er beregnet hertil. Overhold evt.
hviletider og begræns arbejdets varighed til det
mest nødvendige. Brug egnet høreværn for at
beskytte dig selv og andre personer i nærheden.
5. Inden ibrugtagning
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
Samling af maskinen ( g. 4-6)
Vigtigt! Træk stikket ud af stikkontakten inden
montagearbejde.
Tryk kun på spindellåsen, når produktet står stille.
6. Betjening
Foretag sikring af arbejdsemnet. Arbejdsemnet
skal sikres med en fastspændingsanordning eller
en skruestik, så det ikke kan rutsche.
Tænde og slukke maskinen
Maskinen hhv. tændes (I) og slukkes (0) med
tænd/sluk-knappen ( g. 3 / pos. 3). Maskinen
begynder dog først at køre, når hastighedsregule-
ringen er blevet aktiveret (se afsnit 6.3).
Fjern produktet fra aden, der skal bearbejdes,
før det slukkes.
6.1 Anvendelse som poleremaskine
Anvend kun specielle voks- og polermidler, der er
egnet til maskinen.
Ved brug af voks- og polermidler skal du føl-
ge producentens anvisninger!
Velcrolukning sikrer nem udskiftning af polerpå-
satser.
VIGTIGT!
Det er vigtigt, at nedenstående punkter følges for
at undgå beskadigelser af aderne på de arbejd-
semner, der skal poleres:
Vask bilen og sørg for, at den er fri for snavs,
før poleringsarbejdet startes.
Sørg for, at de medleverede polerpåsatser er
fri for snavs, når de bruges.
Sørg for, at polerpåsatsen fastgøres nøjagtigt
midt på poler-/slibeskiven.
Kontroller, at påsatserne sidder godt fast, før
du tænder maskinen.
Fladen, der skal bearbejdes, må aldrig berø-
res med kanten af poler-/slibeskiven.
Brug omdrejningstalreguleringen (se afsnit
6.3) til at vælge det omdrejningstal, der
kræves til at polere med. Den optimale arbe-
jdshastighed afhænger af materialet, der skal
bearbejdes, og det anvendte (poler-) middel.
Dette kan man også finde frem til ved at gen-
nemføre praktiske forsøg.
Hele poleremaskinen skal ligge på polerings-
fladen.
Beskyt kunststofdele med tape, da disse
forandrer farve under poleringen, hvorved de
kan blive grimme at se på.
Poler kun i skyggen og aldrig på varm lak.
Vær forsigtig, når der poleres hjørner og kan-
ter. På hjørner og kanter er laklaget tyndest.
Skulle du være i tvivl, kan disse klæbes over
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 8Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 8 13.02.2020 09:47:0713.02.2020 09:47:07
DK/N
- 9 -
med tape og poleres i hånden.
For stort tryk fører til dårligt arbejde og for tid-
ligt slid af det anvendte tilbehør. Sarte overfla-
der kan f.eks. beskadiges som følge af et for
højt omdrejningstal eller et for stort tryk.
Vigtigt! Indstil omdrejningstallet, før produk-
tet anbringes på aden, der skal bearbejdes,
og lad produktet køre, til det er nået op på det
ønskede omdrejningstal. Dette nås først efter et
par sekunder, afhængigt af omdrejningstallet.
Især når der arbejdes med skumstofpåsats kan
omdrejningstallet varier noget i de nederste om-
drejningstal, fordi over adebeska enheden er
forskellig (forskellig friktion). Dette er ikke nogen
produktfejl.
Polermidlet påføres med skumstofpåsatsen
( g. 7).
Læg forlængerledningen hen over skulderen,
og bearbejd først de plane og store flader,
såsom motorhjelm, bagsmæk og tag.
Fordel en smule polermiddel i et punkt på
skumstofpåsatsen. Tryk skumstofpåsatsen
flere gange mod fladen, der skal poleres. Po-
lermidlet trykkes ind i skumstoffet og overfø-
res til fladen, der skal poleres. Dermed forhin-
dres det, at polermidlet på skumstofpåsatsen
sprøjter ud til alle sider, når produktet tændes.
Påfør polermidlet ved lavt omdrejningstal.
Bearbejd kun små afsnit ad gangen.
Bearbejd afsnittene ensartet på kryds og
tværs (først lodret, så vandret).
Bagefter bearbejder du de mindre flader
(f.eks. døre).
Færdigpolere
Den syntetiske polerpåsats (fig. 8) bruges til
at fjerne polermiddellag og afslutte polerin-
gen.
Pas på! Undgå at udøve tryk ind på polere-
maskinen!
6.2 Anvendelse som slibemaskine
Til slibning benyttes de medfølgende slibeele-
menter ( g. 9).
Velcrolukning sikrer nem udskiftning af slibeele-
menter.
Sæt slibeskiven på over hele fladen.
Tænd for maskinen, og kør hen over arbejd-
semnet i cirklende eller tvær- og langsgående
bevægelser, mens du udøver et
moderat tryk.
Til grovslibning benyttes en stor, til finslibning
en mindre kornstørrelse. Prøv dig evt. frem,
og se, hvilken kornstørrelse der egner sig
bedst.
6.3 Visning regulering af omdrejningstal
(Fig. 3)
Den ønskede arbejdshastighed kan indstilles med
hastighedsregulatoren.
Ved at trykke på „+“-tasten øger du omdrej-
ningstallet.
Ved at trykke på „-“-tasten reducerer du omdrej-
ningstallet.
Det indstillede omdrejningstal kan a æses på dis-
playet (8). Indstillet omdrejningstal = visning x 100
Vigtigt! Indstil omdrejningstallet, før produktet
anbringes på aden, der skal bearbejdes, og lad
produktet køre, til det er nået op på det ønskede
omdrejningstal. Dette nås først efter et par sekun-
der, afhængigt af omdrejningstallet.
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadi-
ges, skal den skiftes ud af producenten eller den-
nes kundeservice eller af person med lignende
kvali kationer for at undgå fare for personskade.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
8.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 9Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 9 13.02.2020 09:47:0713.02.2020 09:47:07
DK/N
- 10 -
Polerpåsatserne må kun vaskes i hånden og
skal lufttørre. Brug udelukkende mild sæbe og
en fugtig klud.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
Savens type.
Savens artikelnummer.
Savens identifikationsnummer.
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger nder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
9. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 10Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 10 13.02.2020 09:47:0713.02.2020 09:47:07
DK/N
- 11 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 11Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 11 13.02.2020 09:47:0713.02.2020 09:47:07
DK/N
- 12 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Kontaktkul
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Slibeskiver, polerpåsatser, polerhætter
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 12Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 12 13.02.2020 09:47:0713.02.2020 09:47:07
DK/N
- 13 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 13Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 13 13.02.2020 09:47:0713.02.2020 09:47:07
S
- 14 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovåd-
ligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Anger elektriska apparater som har ett dubbelt skyddsisolerat hölje och därmed motsvarar kapslings-
klass II.
Anvisning om faror: Risk för skada och att maskinen tar skada
Denna maskin får inte användas av barn. Barn ska hållas under
uppsikt så att de inte använder maskinen som leksak. Maskinen får
inte rengöras eller underhållas av barn. Maskinen får inte användas
av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller av personer med bristfällig kunskap eller erfarenhet, såvida inte
en ansvarig person håller uppsikt eller ger instruktioner.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 14Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 14 13.02.2020 09:47:0813.02.2020 09:47:08
S
- 15 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Spindelspärr
2. Främre handtag
3. Strömbrytare
4. Varvtalsreglering
5. Bakre handtag
6. Nätkabel
7. Poler-/ slipdisk
8. Varvtalsdisplay
2.2 Leveransomfattning (bild 2)
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
1. Förvaringsväska
2. Poler- och slipmaskin
3. Stödhandtag
4. Poler-/slipplatta
5. Skumgummiskiva
6. Syntetisk polerhätta
7. Sliptillsats K = 60 (2 st)
8. Sliptillsats K = 80 (2 st)
9. Sliptillsats K = 120 (2 st)
10. Sexkantnyckel 8 mm
11. Insexskruv M 10 x 20 mm (2 st)
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för polering av lackerade ytor
samt för slipning av trä, plast och liknande mate-
rial. Slippapper väljs enligt material. Det bifogade
slippappret är avsett för slipning av trä.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Icke bestämmelseenlig användning
All användning av apparaten som inte nämns i ka-
pitlet ”bestämmelseenlig användning” gäller som
icke bestämmelseenlig användning.
Apparaten får inte användas i följande syften:
Bearbetning av lättkonstruktionsväggar (gips-
plattor) och andra ytor som innehåller gips,
cement, skumplast, mineralfiber och silikat.
Bearbetning av metaller där metalldamm
uppstår.
Bearbetning av blyhaltiga färger samt träslag
och metaller genom vilka skadligt eller giftigt
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 15Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 15 13.02.2020 09:47:0813.02.2020 09:47:08
S
- 16 -
damm uppstår
Slipning, gravering med tillhörande avsikt
Bearbetning av material med asbest
Användning i explosionsfarliga områden
Slipning på våta väggar
Risk för skada nns.
För alla sak- och personskador som uppstår på
grund av felanvändning ansvarar apparatens
användare.
Vid användning av andra resp. icke-original-
komponenter på maskinen gäller inte tillverkarens
garantivillkor.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Kvarstående risker
Även om maskinen används på föreskrivet sätt
nns alltid vissa kvarstående risker som inte kan
uteslutas helt. Beroende på maskinens typ och
konstruktion kan följande potentiella faror uppstå:
Risk för kontakt med en oskyddad platta
(skärskador)
Risk för ingrepp i en roterande platta (skärs-
kador)
Risk för att delar av plattan slungas ut (skärs-
kador eller trubbiga skador)
Risk för att delar av det bearbetade materialet
slungas ut (skärskador eller trubbiga skador)
Brandfara av gnistregn
Risk för hörselskador om inget föreskrivet
hörselskydd används (nedsatt hörsel)
Risk för att slippartiklar från materialet och
plattan andas in
Risk för elektriska slag om oisolerade elekt-
riska komponenter rörs vid
Om instruktionerna som anges i din bruksan-
visning inte beaktas, nns det risk för andra
kvarstående risker på grund av ej ändamålsenlig
användning.
4. Tekniska data
Nätspänning: ................................ 230 V ~ 50 Hz
E ektbehov: ............................................ 1100 W
Varvtal n: ...................................1000-3500 min
-1
Poler-/ slipdisk diam.: ..............................180 mm
Monteringsgänga: ......................................... M14
Skyddsklass .................................................. II/
Vikt .............................................................2,6 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
................................. 86 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
.................................. 97 dB(A)
Osäkerhet K
WA
..............................................3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Driftslag: Slipa med slipblad
Vibrationsemissionsvärde a
h, DS
= 13,47 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Driftslag: Polering
Vibrationsemissionsvärde a
h, P
= 11,55 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 16Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 16 13.02.2020 09:47:0813.02.2020 09:47:08
S
- 17 -
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Montera handtag och eventuella valfria vibra-
tionshandtag ordentligt på maskinstommen.
Om du har en obehaglig känsla eller konstaterar
att huden på dina händer missfärgas när mas-
kinen används, avbryt genast arbetet. Lägg in
tillräckligt med arbetspauser. Vid icke-beaktande
av tillräckliga arbetspauser kan det uppstå ett
hand-arm-vibrationssyndrom.
En uppskattning av belastningsgraden i förhål-
lande till arbetet resp. användningen av maskinen
och tillhörande arbetspauser ska läggas in.
detta sätt kan belastningsgraden minskas väs-
entligt under hela arbetstiden. Minska risken som
du utsätts för vid vibrationer. Vårda denna maskin
enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
Om maskinen används ofta bör du kontakta din
speciala är och eventuellt införska a antivibrati-
onstillbehör (handtag).
Använd inte maskinen vid temperaturer på
t=10°C eller lägre. Gör en arbetsplan genom vil-
ken vibrationsbelastningen kan begränsas.
5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör någ-
ra inställningar på maskinen.
Montering (bild 4-6)
Obs! Dra alltid ut stickkontakten inför alla monte-
ringsarbeten.
Tryck endast ned spindelspärren efter att maski-
nen har stannat.
6. Använda
Spänn fast arbetsstycket. Se till att arbetsstycket
som ska bearbetas har spänts fast och inte kan
glida undan, t ex med en spännanordning eller ett
skruvstäd.
Slå till/ifrån maskinen
Maskinen kan slås till (I) resp. ifrån (0) med ström-
brytaren (bild 3 / pos. 3). Maskinen startar inte
förrän varvtalsreglaget slås på (se avsnitt 6.3).
Lyft av maskinen från ytan som bearbetas innan
den slås ifrån.
6.1 Använda maskinen som polermaskin
Använd endast särskilda vax- och polermedel
som är avsedda för polermaskiner.
Beakta tillverkarens anvisningar om du ska
använda vax- och polermedel!
Polerhättorna kan bytas ut lätt eftersom de har
kardborrefästen.
OBS!
För att undvika skador på arbetsstyckets ytor
som poleras måste du tvunget beakta följande
punkter:
Tvätta av fordonet innan du polerar och se till
att fordonet hålls rent från smuts.
Kontrollera att bifogade polerhättor är rena
när de används.
Se till att polerhättan monteras exakt i mitten
av poler-/slipplattan.
Kontrollera innan du slår på maskinen att po-
lerhättan sitter fast.
Se till att poler-/slipplattans kant aldrig rör vid
ytan som ska bearbetas.
Använd varvtalsreglaget (se avsnitt 6.3) för
att ställa in lämpligt varvtal för polering. Opti-
mal arbetshastighet är beroende av materia-
let som ska bearbetas och tillämpat (poler-)
medel. Vid behov kan du ta reda på detta
med praktiska försök.
Polermaskinen ska ligga komplett emot ytan
som är avsedd att poleras.
Tejpa över plastdelar eftersom de missfärgas
vid polering och därefter kan bli fula.
Polera endast i skugga och aldrig på het lack.
Var mycket försiktig när du polerar hörn och
kanter. På hörn och kanter är lackskiktet
mycket tunt. För säkerhets skull kan du tejpa
över dem och polera dem för hand.
För mycket tryck leder till dåligt arbetsresultat
och förtida slitage på tillbehöret. Det finns risk
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 17Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 17 13.02.2020 09:47:0813.02.2020 09:47:08
S
- 18 -
för att känsliga ytor skadas t ex av för högt
varvtal eller för högt anliggningstryck.
Viktigt! Ställ in varvtalet innan du sätter ned
maskinen på ytan som ska poleras. Låt maskinen
varva upp till det inställda varvtalet. Beroende på
varvtal har detta värde nåtts inom ett par sekun-
der. Framför allt när skumgummiskivan används
i det lägre varvtalssegmentet nns det risk för att
varvtalet varierar på grund av olika ytbeska en-
heter (olika slags friktion). Detta är ingen störning
i utrustningen.
Använd skumgummiskivan för att applicera
polermedel (bild 7).
Lägg förlängningskabeln över din axel och
bearbeta först stora och jämna ytor, t ex mo-
torhuven, bagageluckan och taket.
Fördela lite polermedel punktvis på skum-
gummiskivan. Tryck skumgummiskivan flera
gånger på ytan som ska poleras. Polermedlet
trycks in i skumgummit och överförs till ytan
som ska poleras. Därmed kan du förhindra att
polermedlet som finns i skumgummiskivan
stänker när maskinen slås på.
Applicera polermedlet med lågt varvtal.
Bearbeta endast mindre ytor.
Bearbeta ytorna likformigt korsvis (först verti-
kalt, sedan horisontalt).
Bearbeta därefter de mindre ytorna (t ex
dörrar).
Polera färdigt
Med den syntetiska polerhättan (bild 8) kan
du ta bort skiktet av polermedlet och avsluta
poleringen.
Obs! Tryck inte polermaskinen mot ytan!
Skötselråd
För optimalt lackskydd bör bilen poleras två
till tre gånger om året.
Tvätta er bil åtminstone varannen vecka.
Undvik att annvända hushållsregöringsmedel
då dessa kan skarda lacken och löss upp
vaxskiktet.
Tvätta bilen med en ren svamp. Arbeta uppif-
rån och ned.
Insekter, fågelträck och tjärfläckar bör avlägs-
nas från lackytan varje dag.
För att fönsterputsmediet inte skall blöta ned
lackytan, bör det sprutas på tvättrasan, inte
direkt på fönsterskivan.
6.2 Användning som slipmaskin
Till slipning använder ni sliphättorna (bild 9) som
ingår i leveransen.
Sliphättorna kan bytas ut lätt tack vare kardbor-
refäste.
Slipdisken placeras på över hela ytan.
Slå på maskinen och bearbeta arbetsstycket
med måttligt tryck. Använd roterande rörelser
eller rörelser på tvären och längden.
För grovslipning rekommenderas en grov, för
finslipning en finare grovhetsgrad. Genom
slipningsförsök kan ni få reda på den optima-
la grovhetsgraden.
6.3 Indikering för varvtalsreglage (bild 3)
Ställ in avsett arbetsvarvtal med varvtalsreglerin-
gen.
Tryck på knappen “+” för att höja varvtalet.
Tryck på knappen “-” för att sänka varvtalet.
Inställt varvtal visas på displayen (8). Inställt varv-
tal = visat värde x 100
Viktigt! Ställ in varvtalet innan du sätter ned
maskinen på ytan som ska poleras. Låt maskinen
varva upp till det inställda varvtalet. Beroende på
varvtal har detta värde nåtts inom ett par sekun-
der.
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats mås-
te den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet efter-
som det annars nns risk för personskador.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
8.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 18Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 18 13.02.2020 09:47:0813.02.2020 09:47:08
S
- 19 -
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
Polerhättorna får endast tvättas för hand och
måste sedan lufttorka. Använd endast en mild
tvål och en fuktig trasa.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en be-
hörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 19Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 19 13.02.2020 09:47:0813.02.2020 09:47:08
S
- 20 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 20Anl_CC_PO_1100_1_E_SPK3.indb 20 13.02.2020 09:47:0813.02.2020 09:47:08
/