Palram 706091 Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
Aktsamhets - och säkerhetsråd
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras av minst två personer.
Se till att inga dolda rör eller kablar finns i väggen när du borrar.
Vissa delar har metallkanter. Var försiktig vid hanteringen av de olika delarna.
Använd alltid handskar, skor och säkerhetsglasögon under monteringen.
Försök inte montera ihop Produkt i blåsigt eller vått väderförhållande.
Försök inte montera Produkt om du är trött, tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är
benägen att bli yr.
Gör dig av med alla plastpåsar på ett säkert sätt – håll dem borta från barn.
Håll barnen borta från monteringsområdet.
När du använder en stege eller motordrivna verktyg, säkerställ att du följer tillverkarens
säkerhetsråd.
Klättra eller stå inte på taket.
Häng eller lägg inte på profilerna.
Håll tak och takrännor rena från snö, smuts och löv.
Ett tungt snölager kan göra det farligt att stå under, eller i närheten av taket.
Om färgen repades under montering kan den fixas.
Rengöringsinstruktioner
Vid rengöring av Gazebo, använd ett milt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten.
Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att
rengöra panelerna.
Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.
Före montering
Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
Före ihopsättningen, fundera över hur dörren öppnasg (inåt eller utåt).
Sortera delarna och kontrollera gentemot listan över innehåll.
• Delarna bör läggas ut nära till hands. Lägg alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte
försvinner.
Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.
Ytterligare information:
Applicera silicontätning vid behov
Du är ensam ansvarig för att avgöra huruvida hantering, förvaring, montering, installation
eller användning av denna produkt är säkert och lämpligt på platsen för applicering.
Tillverkarens är inte ansvariga för eventuella person- eller materialskador som orsakas på
grund av felaktig hantering, förvaring, installation, montering eller användning av denna
produkt, eller om inte Tillverkarens skrivna instruktioner gällande hantering, förvaring,
installation, montering och användning av den här produkten följs. Den här produkten
är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Använd inte den här produkten på något
annat sätt än de som rekommenderas i dessa instruktioner eller enligt byggnormer där
produkten ska användas. Använd alltid lämplig skyddsutrustning (inkluderat ögonskydd)
när du monterar eller installerar denna produkt.
Noteringar under montering
nvänd en mjuk plattform under delarna för att undvika repor och skador.
Steg 5: Från och med detta steg, var försiktig så att du inte repar panelen!
* Na konci montáže dotáhněte všechny matice.
Varning:
Väggförankringssatsen som medföljer denna produkt är endast lämpligt för
betongväggar. Andra väggtyper behöver en passande väggfixeringssats.
Obs!
Läs dessa instruktioner noga innan för börjar montera den här produkten.
Följ stegen i den ordning som finns i dessa instruktioner.
Förvara instruktionerna på ett säkert sätt för framtida behov.
SV
När du ser informationsikonen följer du det relevanta monteringssteget för
ytterligare kommentarer och hjälp.
Palrams 3 års begrensede garanti
Produktdetaljer: Baldakin
Palram Applications (1995) Ltd (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel (”Palram”)
garanterer at Produktet vil være fri for mangler i materiale eller utførelse i en periode på 10 år fra originalen Kjøpsdato underlagt denisjonene,
vilkårene og betingelsene i denne garantien.
1. Betingelser
1.1 Denne garantien gjelder kun hvis produktet er installert, rengjort, håndtert og vedlikeholdt i samsvar med Palrams skriftlige anbefalinger.
1.2 Uten unntak fra ovenstående skal skader forårsaket av bruk av kraft, feilaktig håndtering, uhensigtsmessig bruk, forsømmelig bruk eller
montering eller vedlikehold, ulykker, innvirkning fra fremmedlegemer, hærverk, forurensninger, endring, maling, tilkobling, liming,
forsegling ikke i samsvar med brukermanualen, eller skade som skyldes rengjøring med inkompatible vaskemidler og mindre avvik fra
produktet, er ikke dekket av denne garantien.
1.3 Denne garantien gjelder ikke for skade som skyldes “force majeure, som inkluderer, men er ikke begrenset til, hagl, storm, tornado, orkan,
snøstorm, om, brannvirkninger.
1.4 Denne garantien er ugyldig dersom strukturelle deler og komponenter ikke er kompatible med Palrams skriftlige anbefalinger.
1.5 Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen av produktet. Det strekker seg ikke til noen annen kjøper eller bruker av
produktet (inkludert, men ikke begrenset til, noen som kjøper produktet fra den opprinnelige kjøperen).
2. Krav og varsler
2.1 Hvert garantibevis må bli meldt skriftlig til Palram innen 30 dager etter oppdagelsen av det defekte produktet, vedlagt det originale
salgskvitteringen og denne garantien.
2.2 Saksøkeren må tillate Palram å inspisere produktet og selve installasjonsstedet mens produktet fortsatt er i sin opprinnelige posisjon og
ikke er ernet eller yttet eller endret på noen måte og / eller returnert produktet til Palram for testing.
2.3 Palram forbeholder seg retten til å undersøke uavhengig årsaken til feil.
3. Kompensasjon
3.1 Hvis et krav i henhold til denne garantien er korrekt anmeldt og godkjent av Palram, kan kjøperen ved Palrams valg enten (a) kjøpe et
erstatningsprodukt eller deler / s; eller (b) motta tilbakebetaling av originalproduktets eller delens kjøpskurs, alt i samsvar med følgende
tidsplan:
3.2 For å unngå tvil, vil beregning for bestemmelse om kompensasjon for defekte del / s, i henhold til oversikten ovenfor, være basert på den
defekte delens bidrag til den opprinnelige prisen på produktet. Palram forbeholder seg retten til å yte erstatning dersom produktet eller
deler av det er utilgjengelig eller utelatt.
3.3 Denne garantien dekker ikke eventuelle kostnader og kostnader ved erning og installasjon av produktet eller skatter eller fraktkostnader
eller andre direkte eller indirekte tap som kan skyldes produktsvikt.
4. Generelle vilkår og begrensninger
4.1 ANDRE, DER ER SPECIELLT STILT I DENNE GARANTIEN, ER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTET, INKLUDERT
ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET PRAKTISK FORMÅL, UTTRYKKET SOM LOVGIVNINGEN
GJELDER.
4.2 BORTSETT FRA HVOR VI SPESIFIKT HAR ANGITT DENNE GARANTIEN, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TAP, ELLER SKADER SOM
KJØPER SIKKER DIREKTE, INDIREKTE ELLER SOM FØLGENDE ANVENDELSE ELLER PÅ EN ANNEN MÅDE SOM ER TILKNYTTET TIL PRODUKTET.
4.3 HVIS PALRAM ER FORBUDT I HENHOLD TIL EN GJELDENDE LOV UTTRYKKELIGT DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET
ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED PRODUKTET, ER VARIGHETEN FOR ALLE DENNE UNDERFORSTÅTE
GARANTIER UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN ELLER LANGERE MAXIMUM PERIOD KRAVET AV GJELDENDE
LOVGIVNING.
4.4 KJØPEREN ER LIKT ANSVARLIG FOR Å BESTEMME OM HÅNDTERING, OPPBEVARING, MONTERING, INSTALLASJON ELLER BRUK AV
PRODUKTET ER SIKKER OG TILGJENGELIG PÅ NOEN PLASSERING, FOR ANSVARLIG ANSØKNING ELLER I NOGEN OMSTENDIGHET. PALRAM
ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER SKADE TIL KJØPEREN, ANDRE PERSONER ELLER ENHETER EIENDOM SOM OPPFYLLES FRA
DEN UBEGRENSEDE HÅNDTERING, OPPBEVARING, INSTALLASJON, MONTERING ELLER BRUK AV PRODUKTET ELLER MANGLINGEN TIL Å
FØLGE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPPBEVARING, INSTALLASJON , MONTERING OG BRUK AV PRODUKTET.
4.5 MED UNDERSØKELSE AV PALRAM, UTTRYKKELIG ANVIST, PRODUKTEN ER BEGRENSET TIL KUN FOR NORMAL BEGIVELSE OG KOMMERSIELL
BRUK. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TAP, SKADER, KOSTNAD ELLER UTGIFTER SOM FØLGE AV EN ANVENDELSE AV PRODUKTET
FOR NOGT FORMÅL SOM IKKE ER ANBEFALT AV DE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONENE, ELLER DET ER IKKE GJELDET VED ANSVARLIG
Periode etter innkjøp Erstatningsprodukt eller del / s Refusjon
Fra kjøpsdato fram til slutten av 1. år Gratis 100%
Slutten av 1. år til slutten av 2. år Kjøperen betaler 33% av den opprinnelige kjøpesummen 66%
Slutten av 2. år til slutten av 3. år Kjøperen betaler 66% av den opprinnelige kjøpesummen 33%
NN
SV
Begränsningar i Palrams 3-års garanti
Produktinformation: Canopy Dörr skal
Palram Applications (1995) Ltd (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P Misgav
20174, Israel (“Palram”) garanterar att produkten är felfri avseende material och bearbetning under en period av 3 år från inköpsdagen i enlighet
med denitionerna och villkoren i denna garanti.
1. Villkor
1.1 Denna garanti gäller endast produkter som installerats, skötts, underhållits och hållits rena enligt anvisningarna i Palrams handbok.
1.2 Ovan nämnda garanti gäller inte vid skador till följd av alltför kraftig användning, fel eller olämplig användning, vårdslös installering,
vårdslöst bruk eller underhåll, missöden, skador som främmande föremål gett upphov till, skadegörelse, smuts, förändringar, målning,
fogar, limning, tejpning, olämpliga tätningar eller skador som uppkommit på grund av olämpliga rengöringsmedel. Små avvikelser
omfattas inte av garantin.
1.3 Garantin täcker inte naturfenomen eller skador orsakade av dessa, såsom hagel, tung snö, storm, virvelvindar, orkaner, blixtar, vind eller
översvämningar.
1.4 Garantin gäller inte om man för växhuset använder olämpliga byggsatser eller komponenter
som inte rekommenderas av tillverkaren (Palram).
1.5 Garantin gäller endast den ursprungliga köparen/mottagaren. Garantin kan inte överföras till följande ägare eller en annan användare.
taikka seuraaville omistajille.
2. Reklamationer och anmälningar
2.1 Varje garantianspråk måste underrättas skriftligen till Palram inom 30 dagar efter upptäckten av en defekt produkt, innehållande
originalkvittot för försäljningen och den här garantin.
2.2 Käranden (den som gjort reklamationen) ska låta tillverkaren/tillverkarens företrädare granska den felaktiga produkten på produktens
ursprungliga plats i det skick som den är efter skadan. Produkten får inte ändras, repareras, yttas eller skickas
till tillverkaren/företrädaren innan tillstånd för detta har getts.
2.3 Tillverkaren (Palram) förbehåller sig rätten att självständigt undersöka orsaken till felet.
3. Ersättning
3.1 När reklamationen har anmälts enligt villkoren i garantin och godkänts av Palram har köparen (käranden) rätt att få nya delar eller en ny
produkt eller en ersättning som står i proportion till skadan och anskaningspriset enligt följande tabell:
3.2 För att undvika alla misstankar, felkalkyleringar eller missförstånd vad gäller ersättning, beräknas den i tabellen framställda ersättningen alltid enligt den
andel som den felaktiga/skadade delen utgör av hela produktens anskaningspris. Tillverkaren förbehåller sig rätten att leverera en ersättande produkt/
produktdel om originaldelar inte längre är tillgängliga eller om delarna eller produkterna är föråldrade.
3.3 Garantin ersätter inte utgifter som orsakats av installering, nedmontering, yttning eller reparation av produkten och inte heller utgifter som orsakats av
direkta eller indirekta utgifter och förluster för att produkten haft fel eller skador, t.ex. skatter, yttningsavgifter, leverans- och sändningsavgifter.
4. Allmänna villkor och begränsningar
4.1 UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS I DENNA GARANTI ÄR ALLA ÖVRIGA GARANTIERS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN DIREKT ELLER INDIREKT
GÄLLANDE ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING UTESLUTNA INOM LAGENS RAMAR.
4.2 MED UNDANTAG AV VAD SOM NÄMNS I DESSA GARANTIVILLKOR, ANSVARAR TILLVERKAREN INTE FÖR DE FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM KÖPAREN
ELLER ANVÄNDAREN AV PRODUKTEN DIREKT ELLER INDIREKT ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER KONTAKTEN MED PRODUKTEN
DRABBAS AV.
4.3 OM TILLVERKAREN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER UTIFRÅN KONSUMENTSKYDDETS REKOMMENDATIONER NEKATS ATT INNEHÅLLA
ERSÄTTNINGAR, TILLÄMPAS MED TANKE PÅ GARANTIER OM ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING, GARANTIERNAS GILTIGHETSTID ENLIGT LOKAL
LAGSTIFTNING PÅ PRODUKTEN.
4.4 KÖPAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT PRODUKTEN HANTERAS, FÖRVARAS OCH MONTERAS ÄNDAMÅLSENLIGT SAMT FÖR ATT DEN PLACERAS PÅ
ETT TRYGGTTT. PALRAM ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA MISSÖDEN ELLER SKADOR SOM ORSAKAS KÖPAREN, ANNAN PERSON ELLER PART ELLER
DERAS EGENDOM OM DE BEROR PÅ ATT PRODUKTEN HANTERATS, FÖRVARATS, INSTALLERATS, MONTERATS PÅ FEL SÄTT ELLER PÅ GRUND AV ATT
PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT ELLER ATT ANVISNINGARNA INTE IAKTTAGITS.
4.5 OM INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR ANGIVITS AV PALRAM ÄR PRODUKTEN ENDAST AVSEDD FÖR NORMAL ANVÄNDNING I HEMMET OCH
NORMAL KOMMERSIELL ANVÄNDNING. OM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER ANDRA BESTÄMMELSER PÅ
DEN PLATS DÄR KÖPAREN ANVÄNDER PRODUKTEN INTE ÄR TILLÅTEN, ANSVARAR PALRAM INTE FÖR NÅGRA FÖRLUSTER, OLYCKSHÄNDELSER,
KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM BEROR PÅ ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT, OBEROENDE AV FÖR VILKET ÄNDAMÅL PRODUKTEN
ANVÄNTS.
Tid sedan anskaning Ersättande produkt/del Ersättning
1 år sedan anskaning Utan avgift 100%
1 => 2 år sedan anskaning Självrisk andel 33% 66%
2 => 3 år sedan anskaning Självrisk andel 66% 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Palram 706091 Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar