OK OAC 100 Användarmanual

varumärke
OK
Kategori
hushållsfläktar
Modell
OAC 100
Typ
Användarmanual
Deutsch 4 - 13
Ελληνικά
14 - 23
English
24 - 33
Español 34 - 43
Français 44 - 53
Magyar 54 - 63
Italiano 64 - 73
Nederlands 74 - 83
Polski 84 - 93
Português 94 - 103
Svenska
104 - 113
Türkçe 114 - 123
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 3 8/11/13 4:27 PM
104
SV
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. LÄS NOGA OCH SPARA FÖR
FRAMTIDA REFERENS
1. Risk för elektrisk stöt! Försök inte att reparera
apparaten själv. I händelse av fel ska reparationer
endast utföras av kvalificerad personal.
2. Varning! Risk för skada! Vid drift, håll händer, hår,
kläder och redskap borta från luftventiler för att
undvika personskador och skador på apparaten.
3. Innan du ansluter apparaten till elnätet,
kontrollera att nätspänningen och strömstyrkan
överensstämmer med strömförsörjningen som
anges på apparatens typskylt.
4. Varning! Vid rengöring eller drift doppa inte
elektriska delar av apparaten i vatten eller andra
vätskor. Håll aldrig apparaten under rinnande
vatten.
5. Denna apparat kan användas av barn från 8 år
och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller
mental förmåga eller brist på erfarenhet och
kunskap om de övervakas eller fått instruktioner
angående säker användning av apparaten och
förstår riskerna.
6. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll får inte göras av barn utan tillsyn.
7. Använd aldrig en skadad apparat! Koppla
ur apparaten från eluttaget och kontakta din
leverantör om den är skadad.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 104 8/11/13 4:29 PM
105
SV
8. Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador genom felaktig användning!
Uppmärksamma alla varningar på apparaten.
9. Inget ansvar kommer att accepteras för skada till följd av felaktig användning eller
om dessa instruktioner ej följs.
10. Använd endast apparaten för dess avsedda användning. Apparaten är inte avsedd
för kommersiellt bruk. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Använd
inte apparaten utomhus eller i badrum. För torrt inomhusbruk.
11. För att förhindra att sladden skadas, kläm, böj eller dra den inte mot vassa kanter.
Håll den borta från heta ytor och öppna lågor. Lägg ut sladden så att ingen
oavsiktligt drar eller snubblar över den.
12. Om en förlängningssladd används måste dess kapacitet vara lämplig för den eekt
som förbrukas av verktyget.
13. Öppna inte under några omständigheter apparaten hölje. Stick inte in några
främmande föremål i insidan av höljet.
14. Täck aldrig över produkten.
15. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan utgöra
en säkerhetsrisk för användaren och kan skada apparaten. Använd endast
originaldelar och tillbehör.
16. Använd inte apparaten med våta händer eller stående på ett vått golv. Rör inte
nätkontakten med våta händer.
17. Håll apparaten borta från alla heta ytor och öppna lågor. Använd alltid apparaten
på en plan, stabil, ren och torr yta. Skydda apparaten mot värme, damm, direkt
solljus, fukt, droppande och stänkande vatten.
18. Placera inte tunga föremål ovanpå apparaten. Placera inte föremål med öppna
lågor, t.ex. stearinljus, ovanpå eller bredvid apparaten. Placera inte föremål fyllda
med vatten, t.ex. vaser, på eller i närheten av apparaten.
19. Använd inte apparaten i närheten av explosiva eller brandfarliga ångor.
20. Barn skall övervakas för att försäkra att de inte leker med apparaten.
21. Lämna aldrig apparaten obevakad under användning.
22. Kontrollera regelbundet att el och strömkabel för skador. Om sladden är skadad
måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller lika kvalificerade
personer för att undvika fara.
23. Dra inte ut kontakten ur eluttaget med nätkabeln, endast med stickkontakten och
linda inte sladden runt apparaten.
24. Anslut nätkontakten till ett lättillgängligt eluttag så att apparaten kan kopplas
ur omedelbart vid en nödsituation. Dra ut nätkontakten ur eluttaget för att helt
stänga av apparaten. Använd nätkontakten som frånkopplingsenhet.
25. Koppla bort strömsladden från eluttaget när den inte används och före rengöring.
26. Stäng alltid av apparaten innan du kopplar ur nätkontakten.
27. Stäng av apparaten innan du flyttar den.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 105 8/11/13 4:29 PM
106
SV
GRATULERAR
Tack för ditt köp av denna ok. produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant och spara
den för framtida referens.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna produkt är avsedd för luftkylning inomhus enbart. Använd den inte för andra
ändamål. All annan typ av användning kan leda till personskador eller skador på
produkten.
KOMPONENTER
Produkten kan finnas tillgänglig i olika färger.
8
4
5
1 2
7
6
3
10
11
9
12
1. Användar-panel
2. På/av-knapp
3. Handtag
4. Nätkabel med kontakt
5. Vattennivå-indikator
6. Länkhjul (x4)
7. Vattentank
8. Luftventiler
9. Luftinloppsfilter och filterlucka
10. Låsspak
11. Vattenuttag
12. Fjärrkontroll
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 106 8/11/13 4:29 PM
107
SV
KOMPONENTER
J K
I
LM
H
N
V
UTSRQP
O
W
A
G
F
B
C
E
D
Fjärrkontroll
Knapp Funktion
ON (A)
Slå på äkten
OFF (B)
Standby-läge
(C)
Sätt på/av oscillering
(D)
Välj äktläge NATURE, SLEEP, NORMAL
Knapp Funktion
(E)
Välj äkthastighet LOW, MEDIUM, HIGH
(F)
Slå på/av kylfunktionen
(G)
Välj driftcykel 1/2/4/8 hr
Styrknappar
Knapp Funktion
ON/OFF (H)
Slå på äkten/Standby-läge
SPEED (I)
Välj äkthastighet LOW, MEDIUM, HIGH
TIMER (J)
Välj driftcykel 1/2/4/8 hr
Knapp Funktion
COOLER (K)
Slå på/av kylfunktionen
MODE (L)
Välj äktläge NATURE, SLEEP, NORMAL
SWING (M)
Slå på/av oscillering
Display element
Display Funktion
COOLER (N)
Kylfunktion på
1/2/4/
8 hr
(O)
Visar arbetscykeln. Om ingen av de 4
lysdioderna lyser är produkten i kontinuerlig
driftläge
NATURE (P)
Fläkt-lägen
(
sid 111)
Naturlig
SLEEP (Q) Sova
NORMAL (R) Normal
Display Funktion
SWING (S)
Oscillerings-funktion på
FAN LOW
(T)
Fläkthastigheter
Fläkt låg
FAN
MIDDLE
(U)
Fläkt mellan
FAN HIGH
(V)
Fläkt hög
Strömindi-
kator
(W)
Lyser rött under drift och standby-läge
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 107 8/11/13 4:29 PM
108
SV
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDANDET
Uppackning och montering
• Ta bort allt förpackningsmaterial.
• Kontrollera fullständighet och eventuella transportskador. I händelse av skada eller
ofullständighet vänligen kontakta din återförsäljare.
1 2 3
Dra upp kylaggregatet
från vattentanken. Ta ur
fjärrkontrollen och de 4
hjulen från vattentanken.
Vrid utloppslocket hela
vägen medurs för att
stänga det.
Fäst alla 4 hjulen till
vattentanken. Hjulen måste
klicka på plats.
MAX
MIN
4 5 6
Fyll vattentanken med
kallt, klart vatten utan
några tillsatser.
Vattennivån måste ligga
över MIN och under
markeringen MAX.
Kylfunktion: Montera
kylaggregatet på
vattentanken. Slangen
måste hänga ner i
vattentanken.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 108 8/11/13 4:29 PM
109
SV
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDANDET
ANMÄRKNING
Byt batterier när räckvid-
den minskar märkbart eller
när produkten inte längre
svarar på kommandon från
fjärrkontrollen.
7 8
Kontrollera att de 2
spärrarna på baksidan
av kylaggregatet sitter
korrekt på kanten av
vattentanken.
Ta bort batteriluckan. Sätt
i 2 AAA-batterier (ingår
ej), akta polariteten (+/-).
Stäng batterifacket.
20 cm
20 cm
20 cm
40 cm
100 cm
9 10 11
Kontrollera att det finns
tillräckligt med utrymme
runt produkten.
Säkra positionen genom
att låsa hjulen (tryck
spaken nedåt).
Se till att golvet är plant.
Ställ strömbrytaren
till läge O (av). Anslut
stickkontakten till ett
lämpligt eluttag.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 109 8/11/13 4:29 PM
110
SV
DRIFT
ANMÄRKNING
Stäng av produkten
helt och hållet om du
inte kommer använda
produkten under en längre
tid:
• Vrid på strömbrytaren
till läge O.
• Stäng lufthålen genom
att vika ner dem.
• Dra ur stickkontakten
från eluttaget.
12 13
Ställ in önskad fläkt-vinkel
genom att försiktigt
lyfta en av fenorna med
fingrarna.
Varning: Produkten kan
endast slås på efter att
lufthålen är öppna.
Att sätta på produkten:
Vrid strömbrytaren till
läget I. Produkten är nu i
standby-läge.
Se sidan om panelens
beskrivning för drift
( sida 107).
KYLFUNKTION
• När kylfunktionen är aktiverad suger produkten in
luft från omgivningen genom lufthålen på baksidan
och blandar luft med vatten från tanken. En mycket
fin ånga bildas vid de främre luftintagen. Ångan
kondenserar omedelbart och kyler ner luften i
rummet.
• Fläkt-funktion: Du kan använda produkten som ett
fan om kylningen är avaktiverad. Det finns inget
behov att fylla på tanken med vatten i detta fall.
14
Viktiga anvisningar om kylfunktion
• Varning! Aktivera aldrig kylfunktionen om vattentanken är tom eller fylld under
MIN-markeringen.
• Vattenpumpen blir alltmer högljudd om kylningen aktiveras med för lite vatten i
vattentanken. Avaktivera kylfunktionen om detta händer.
• Innan påfyllning av vattentanken: Ställ strömbrytaren till läge O (av). Dra ur
stickkontakten från eluttaget.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 110 8/11/13 4:29 PM
111
SV
DRIFT
FLÄKTLÄGEN
• Växla mellan 3 fläktlägen med MODE (LÄGE)-knappen
(fjärrkontroll):
Läge Beskrivning
NORMAL Konstant fläkthastighet enligt SPEED (HASTIGHETS)-inställningen.
NATURE Fläkthastighet varierar för att simulera en naturlig bris. Brisen beror på
hastighetens inställning.
SLEEP Lätt nattlig bris. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till
normalläget.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
ALLMÄNT
• Varning! Använd aldrig produkten om filtret saknas eller är igentäppt.
• Se till att inget vatten kommer i kontakt med de operativa kontrollerna eller
kommer in i kylaggregatets interiör.
• Använd inte några kemiska, aggressiva eller slipande rengöringsmedel.
• Före rengöring: Stäng av produkten, koppla ur den och ta bort kylaggregatet från
vattentanken.
• Beroende på miljön och den frekvens produkten används rekommenderar vi
att rengöra produkten minst en gång i månaden. Skulle du aktivera kylfunktion
under en längre tid ett par gånger i veckan, kan det vara nödvändigt att rengöra
produkten oftare än en gång i månaden.
• Iakttag försiktighet för att minimera hälsorisker.
• Iakttag försiktighet för att undvika skador på filtret.
• Töm behållaren eller byt vattnet var andra dag.
RENGÖRING AV LUFTINLOPPSFILTRET
15 16 17
Tryck ner båda flikarna
på filterskyddet. Ta bort
filter-locket och filtret
(inklusive dess ram).
Sänk filtret och locket i
varmt tvålvatten. Använd
en mjuk borste för att
avlägsna eventuella rester.
Skölj filtret och täck
ordentligt med rent vatten.
Använd en mjuk borste för
att rengöra hela luftintaget
och alla öppningar på
baksidan av kylaggregatet.
Låt alla delar torka helt
och sätt sedan ihop dem i
omvänd ordning.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 111 8/11/13 4:29 PM
112
SV
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
RENGÖRING AV ANDRA DELAR
18 19 20
Slang-filter: Blöt en liten
mjuk borste i tvålvatten
och använd den för att
försiktigt rengöra det lilla
filtret i slutet av slangen.
Skölj filtret med rent
vatten och låt den torka
ordentligt.
Vatten-tank: Håll behål-
laren över ett handfat.
Stäng locket från vatten-
utloppet. Låt vattnet rinna
bort helt. Fukta en mjuk
svamp i tvålvatten och
rengör hela vattentankens
interiör. Skölj vattentanken
med rent vatten och låt
den torka ordentligt. Stäng
utloppet med locket.
Kåpan: Använd en mjuk
borste för att avlägsna
damm från luftventilens fe-
nor. Rengör sedan alla fe-
norna med en fuktig trasa.
Stäng lufthålen genom att
trycka ner fenorna.
Torka av kåpan utvändigt
med en mjuk, lätt fuktad
trasa och låt den torka
ordentligt.
AVKALKNING
Kalkfläckar avlägsnas
bäst med ett
kommersiellt tillgängligt
avkalkningsmedel.
Följ tillverkarens
anvisningar vid avkalkning
(användning, varaktighet,
utspädning).
21 22
Slang-filter: Dra loss filtret
från slangen. Låt blöta.
Skölj sedan under rinnande
vatten och sätt tillbaka
slangen.
Vatten-tank: Häll i bland-
ningen i tanken. Dränera
sedan tanken och torka
rent tanken med en våt
trasa.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 112 8/11/13 4:29 PM
113
SV
FELSÖKNING
Problem Orsak Lösning
Produkten
sätts inte på.
Kontakten inte är ansluten. Anslut kontakten till
eluttaget
Strömbrytaren är på läge O. Strömbrytaren till läge
I (sitter på sidan av
produkten).
Luftventiler är stängda. Öppna luftventiler.
Ovanliga ljud
under drift.
Luftinloppsfiltret och/eller filter-
slangen är igentäppta
Rengör filtret.
Kylfunktion är aktiv och tanken är tom. Fyll på vattentanken.
TEKNISKA DATA
Driftspänning: 220 - 240 V ~ , 50 Hz
Ineekt: 80 W
Skyddsklass: II
Vattentankskapacitet: 20 liter
Vikt: 6,6 kg (utan vatten)
Beskrivning Symbol Värde Enhet
Max fläkt flöde
F
5,04 m
3
/min
Fläkt ineekt
P
61,97 W
Tjänsten värde
SV
0,08 (m
3
/min)/W
Strömförbrukning i standby-läge
P
SB
0,43 W
Seasonal elförbrukning
Q
20,31 kWh/a
Fläkt ljudeektnivå
L
WA
59,43 dB(A)
Maximal lufthastighet
c
1,40 metres/sek
Mätning standard för service värde Kommissionens förordning (EU) No
206/2012
ISO 5801:2007
EN 50564:2011
EN 60704-2-7:1998
EN 60704-1:2010
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 113 8/11/13 4:29 PM
/

Denna handbok är också lämplig för