Blaupunkt BWR-401 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

User manual BWR-400 / BWR-401
23
Bärbar analog radio med global mottagning
Bruksanvisning
Läs instruktionerna noga innan du använder enheten.
ALLMÄNNA KONTROLLER
1. ON/OFF knappen
2. TUNING kontrollen
3. Siffervisare
4. Sifferskala
5. Bandindikator
6. Högtalare
7. SW bandväljare
8. Bandväljare (LW/MW/SW/FM)
9. FM/ SW teleskopantennen
10. Batterifack
11. VOLUME kontroll
12. Hörlursuttag
13. LINE-IN jack
14. DC IN 6V jack
15. Remstift
POWER SUPPLY
Välj en av de kraftkällorna enligt nedan.
• AC adapter (medföljer inte): Ingång växelström ~ 110-240V 50-60Hz; Utgång likström 6V
• 4x1.5V R6/AA/UM3 batterier (medföljer inte)
Anslutning av ström
Anslut en AC-adapter (medföljer inte) till DC IN 6V jack av enheten och till huvuduttaget.
Varning!
• Kontrollera att spänningen som anges på adapterns märkskylt stämmer med det lokala nätverket .
• Använd aldrig en nätadapter som är skadad, se till att strömsladden leds på ett säkert sätt och att den inte snärjs in eller
nyps ihop. Om strömkabeln är skadad leta upp en kvalificerad servicetekniker.
Swedish
BLAUPUKT TECH SA
User manual BWR-400 / BWR-401
24
• Nätadaptern används som frånkopplingsanordning och skall vara driftsduglig. För att ineffekt skall vara helt frånkopplad,
skall nätadaptern till apparaten vara helt och hållet frånkopplad från elnätet. Nätadaptern bör inte hindras och skall vara
lättillgänglig under avsedd användning.
Batteridrift
1. Lossa på luckan till batterifacket genom att skjuta den utåt i pilens riktning.
2. Sätt in 4R6/AA/UM3/ batterier i facket. Se till att de matchar deras polaritet (+/-) med markeringarna i batterifacket.
3. Sätt tillbaka locket.
Noteringar om batterier (medföljer inte)
·Blanda inte olika typer av batterier eller gamla batterier med nya.
·Ladda aldrig om batterierna, hetta upp dem eller ta isär dem.
·Batterier ska inte utsättas för extrem värme, direkt solljus, eld eller liknande.
·Kasta inte batterier i öppen eld!
·Hänsyn bör uppmärksammas på miljöaspekterna när batterier avlägsnas.
·Batterierna behöver bytas ut när: Volymnivån avtar, eller att ljudet är förvrängt under användning.
·För att undvika läckage, ta ur batterierna när enheten inte ska användas under en längre tid.
·Var vänlig och respektera miljön. Innan du kastar batterier, samråd med din återförsäljare som kan ta tillbaka dem för
specifik återvinning.
VARNING:
Fara för explosion om batteriet byts felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
ANVÄNDA RADION
1. Tryck på ON/OFF knappen för att slå på radion.
2. Använd bandväljare (LW/MW/SW/FM) för att välja band. När bandväljare (LW/MW/SW/FM) är inställd på SW
positionen, använd SW för att välja bland de 9 kortvågiga banden. Den motsvarande bandindikatorn lyser upp.
3. Använd Tuning kontrollen för att ställa in önskad radiostation.
4. Justera volymnivån.
5. Tryck på ON/OFF knappen igen för att stänga av radion.
För att öka förmågan om radiomottagning:
FM/ SW: Förläng den teleskopiska antennen.
MW/LW: Rotera enheten horisontellt för optimal mottagning.
ANSLUTNING AV LINE-IN-KÄLLAN
·Anslut din LINE-IN källa (e. g. mp3-spelareN) till LINE-IN uttaget på vänster sidan av enheten, kommer enheten att ändras
till LINE-IN funktionen automatiskt.
·För att stoppa uppspelningen, koppla din LINE-IN källa från LINE-IN uttaget
LYSSNA MED HÖRLURAR
Anslut hörlurarna (ingår inte) till hörlursuttaget på vänster sida av enheten.
Kontinuerlig användning av hörlurar på hög volym kan skada hörseln.
SÄKERHETSANVISNINGAR
VIKTIGT!
- Ventilationen får inte förhindras genom att täcka över ventilationsöppningar med föremål som tidningar, bordsdukar,
gardiner, etc.
- Ingen öppen eldkälla, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
- Användning av apparaten i tempererat klimat.
- Apparaten bör inte utsättas för dropp eller stänk.
- Säkerställ ett minsta avstånd på 5cm runt apparaten för tillräcklig ventilation.
- Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
- Märkskylten är placerad på enhetens baksida.
- För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.
- Under inflytande av snabba elektriska transienter eller/och elektrostatiska fenomen, kan tekniskt fel uppstå och
BLAUPUKT TECH SA
User manual BWR-400 / BWR-401
25
kräver att användaren återställer strömbrytaren.
Om du någon gång i framtiden behöver kassera denna produkt vänligen notera att elektriska produkter inte får
kastas med hushållssoporna. Vänligen återlämna förbrukad produkt där återvinningscentraler finns. Kontrollera med din
kommun eller återförsäljare för råd om återvinning. (Direktiv för avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning)
Notera: Design och specifikation kan ändras utan föregående meddelande.
© 2011 Alla rättigheter reserverade av Blaupunkt. Detta material får reproduceras, kopieras eller distribueras endast för
personligt bruk.
BLAUPUKT TECH SA
1 / 1

Blaupunkt BWR-401 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för