Widex UNI-DEX Users Instructions

varumärke
Widex
Modell
UNI-DEX
Typ
Users Instructions
UK USERINSTRUCTIONS.............................
DE BEDIENUNGSANLEITUNG .........................
FR MODED’EMPLOI................................ 
ES INSTRUCCIONESDEUSO ........................ 
PT INSTRUÇÕESDEUTILIZAÇÃO .................... 
IT LIBRETTOD’ISTRUZIONI......................... 
NL GEBRUIKSAANWIJZING ......................... 
DK BRUGSANVISNING.............................. 
NO BRUKSANVISNING .............................. 
SE BRUKSANVISNING .............................. 
FI KÄYTTÖOHJE .................................. 
KR 명서 ..................................... 
JP 取扱説明書..................................... 
CN 󲺸󱯇󰤏󲺸󱯛󰬜 ................................... 
TH ้ง ................................... 
CZ NÁVODKPOUŽITÍ .............................. 
SK NÁVODNAPOUŽITIE............................ 
HU HASZNÁLATIUTASÍTÁS......................... 
HR KORISNIČKEUPUTE............................ 
SR UPUTSTVOZAUPOTREBU ...................... 
SL NAVODILAZAUPORABO ....................... 
BG
   ....................... 
GR
ΟΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ .............................. 
TR KULLANMAKILAVUZU ......................... 
PL INSTRUKCJAOBSŁUGI ......................... 
57
BESKRIVNING AV PRODUKTEN – Se illustration 1
 Tryckknapp
 RoomOff-knapp
 Halsslinga
 Mikrofon
 Laddningsindikator
 Laddningsanslutning
 Stickkontakt
Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar använda
produkten
Avseddanvändning
Produkten är avsedd för användning till överföring av ljud från en
mobiltelefon till trådlösa hörapparater under en telefonkonversation och
för att lyssna på musik från en ljudkälla. Produkten kan även användas
som ett headset.
Notera: Produkten använder den fyrpoliga standardstickkontakten som
är vanlig i nyare mobiltelefonmodeller. Om din mobiltelefon eller ljudkälla
använder en annan konfigurering kan det hända att den inte fungerar
tillsammans med den här produkten.
TILLBEHÖR – Se illustration 2
 Laddare
 Kontakt(fyraregionsspecifikaversioner)
ektakontaktversionenovanpåladdarenenligtillustrationen()ochskjut
denpåplats()
LADDA – Se illustration 3
 Anslutladdarentillprodukten
 Pluggainladdareniväggkontakten
 Rödlampaladdargrönlampafullständigtladdad
Batterietslivslängdtimmarsdirektuppspelningmånaderivänte-
läge
HUR DEN ANVÄNDS – Se illustration 4
 Sättihopdetvådelarnatillhalsslingan
 Pluggainstickkontaktskabelnimobiltelefonenellerannanlämplig
ljudenhet
58
Inkommandesamtal
–Seillustration
 SvaraTryckpåtryckknappen
 Prataimikrofonen
 AvslutasamtalTryckpåtangentenpåmobiltelefonen
Utgående samtal
– Se illustration 5
 Ringafråntelefonen
Justeringavljudetunderanvändning
Volymenjusterasvidljudkällan
FörattstängauteomgivandeljudtryckpåknappenRoomOff
UNDERHÅLL
Rengör med en fuktad trasa. Använd inte kemikalier.
Utsätt den inte för extrema temperaturer eller hög fuktighet.
Sänk inte ned i vätskor.
När produkten inte används ska den förvaras på en torr plats utom
räckhåll för barn och husdjur.
Försök aldrig öppna eller reparera produkten själv. Det får endast
genomföras av behörig personal.
FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak Lösning
Produkten
fungerar inte
a) Låg batterinivå
b) Ljudet är avstängt i
mobiltelefonen
c) Batterinivån i hörappa-
raten är låg
a) Ladda produktens batteri
b) Ställ in på normalt läge
c) Byt hörapparatens batteri
Inget ljud
Inget ljud när den
används med
mobiltelefon
a) Stickkontakten är inte i
ordentligt
b) Mobiltelefonen använder
inte standardstickkontakt
a) Se till att stickkontakten
är korrekt ansluten
b) Kontakta audionom
Kontakta din audionom om problemen kvarstår.
59
VARNINGAR
VARNING
Försök inte att byta batteriet själv. Kontakta din audionom.
Ha inte på dig produkten om du blir röntgad eller genomgår magne-
tröntgen, annan röntgen eller strålbehandling och placera den aldrig i
en mikrovågsugn.
Håll produkten och dess delar och tillbehör utom räckhåll för barn och
andra som kan svälja delar av produkten eller på annat sätt skada sig
med dessa delar. Vid händelse av förtäring, sök omedelbart läkarvård.
Använd inte produkten utan tillåtelse på flygplan eller sjukhus.
Använd inte produkten i gruvor eller på andra platser med explosiva
gaser.
Produkten laddas av en extern laddare.
Anslut endast en laddare som är kompatibel med produkten.
Laddaren måste ha en märkeffekt på 5VDC och en micro USB-
anslutning.
Laddarens märkspänning och väggkontakt måste vara kompatibla
med AC-vägguttaget för din region.
Laddaren måste vara märkt med att den är certifierad av en säker-
hetsbyrå som är godkänd i din region.
Använd endast laddaren som tillhandahållits av leverantören för att
säkerställa säker och effektiv användning av din produkt.
När produkten är ansluten till utrustning med extern strömförsörjning,
som en PC, ljudkälla eller liknande, måste den här utrustningen följa
standarderna IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1 eller likvärdiga
säkerhetsstandarder.
Störningar i aktiva implantat
För att iaktta försiktighet, råder vi att riktlinjerna som rekommen-
deras av leverantörer av hjärtstartare och pacemakers efterföljs
avseende användning av mobiltelefoner:
Om du har en aktiv implanterbar enhet, håll trådlösa hörapparater
och hörapparatstillbehör, som trådlösa fjärrkontroller eller sändare,
minst 15 cm ifrån implantatet.
60
Om du upplever störningar, använd inte hörapparaterna och kontakta
tillverkaren av implantatet. Notera att störningen också kan orsakas
av kraftledningar, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer på
flygplatser, etc.
Om du har ett aktivt hjärnimplantat, kontakta tillverkaren av implan-
tatet för en riskutvärdering.
Om du har en implanterbar enhet, råder vi att magneter* hålls minst
15 cm ifrån implantatet. (*kan specificeras som magnet till autotele-
fon, hörapparatsfodral, magneter i verktyg, etc.)
Härmed intygar Widex A/S att denna UNI-DEX står i överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EC.
En kopia av försäkran om överensstämmelse hittas på:
http://www.widex.com/doc
2
SYMBOLER
Symbol Rubrik/beskrivning
Tillverkare
Produkten produceras av den tillverkare vars namn och
adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även
tillverkningsdatumet.
Tillverkningsdatum
Det datum då produkten tillverkades.
Bäst-före-datum
Det datum efter vilket produkten inte bör användas.
Satskod
Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation)
Katalognummer
Produktens katalognummer (artikelnummer).
Serienummer
Produktens serienummer.
ll borta från solljus
Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Pro-
dukten måste hållas borta från värme
Hålls torr
Produkten måste skyddas från fukt och/eller Produkten
ste hållas borta från regn
61
2
SYMBOLER
Symbol Rubrik/beskrivning
Tillverkare
Produkten produceras av den tillverkare vars namn och
adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även
tillverkningsdatumet.
Tillverkningsdatum
Det datum då produkten tillverkades.
Bäst-före-datum
Det datum efter vilket produkten inte bör användas.
Satskod
Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation)
Katalognummer
Produktens katalognummer (artikelnummer).
Serienummer
Produktens serienummer.
ll borta från solljus
Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Pro-
dukten måste hållas borta från värme
Hålls torr
Produkten måste skyddas från fukt och/eller Produkten
ste hållas borta från regn
3
Symbol Rubrik/beskrivning
Nedre temperaturgräns
Den lägsta temperaturen för vilken produkten kan expo-
neras säkert.
Övre temperaturgräns
Den högsta temperaturen för vilken produkten kan ex-
poneras säkert.
Temperaturgränser
De högsta och lägsta temperaturerna för vilka produkten
kan exponeras säkert.
Se bruksanvisningen
Bruksanvisningen kan innehålla viktig försiktighetsin-
formation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste
läsas innan produkten används.
Försiktighet/varning
Text som har markerats med symbolen för försiktighet/
varning måste läsas innan produkten används.
WEEE-märkning
”Får inte kastas i vanligt avfall”
När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd
insamlingsstation för återvinning och återanvändning.
CE-märkning
Produkten överensstämmer med de krav som anges i de
europeiska direktiven för CE-märkning.
62
3
Symbol Rubrik/beskrivning
Nedre temperaturgräns
Den lägsta temperaturen för vilken produkten kan expo-
neras säkert.
Övre temperaturgräns
Den högsta temperaturen för vilken produkten kan ex-
poneras säkert.
Temperaturgränser
De högsta och lägsta temperaturerna för vilka produkten
kan exponeras säkert.
Se bruksanvisningen
Bruksanvisningen kan innehålla viktig försiktighetsin-
formation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste
läsas innan produkten används.
Försiktighet/varning
Text som har markerats med symbolen för försiktighet/
varning måste läsas innan produkten används.
WEEE-märkning
”Får inte kastas i vanligt avfall”
När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd
insamlingsstation för återvinning och återanvändning.
CE-märkning
Produkten överensstämmer med de krav som anges i de
europeiska direktiven för CE-märkning.
4
Symbol Rubrik/beskrivning
Larm
Produkten identifieras av R&TTE-direktivet 1999/5/EG
som utrustning i klass 2 med vissa restriktioner angå-
ende användning i vissa CE-medlemsstater.
C-Tick-märkning
Produkten uppfyller elsäkerhetskrav, EMC:s krav och ra-
diospektrumreglerande krav för produkter som levereras
till Australien eller Nya Zeeland.
Störning
Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av
produkten.
Får inte återanvändas
Produkten är avsedd för användning av en enskild an-
vändare.
Det sexsiffriga numret på produkten är serienumret.
/

På andra språk